SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY WIA xDSL
č. 2014-210-XXX
POSKYTOVATEL
WIA spol. s r.o. se sídlem Vojtěšská 231/17, 110 00 Praha 1
IČ: 26703297, DIČ: CZ26703297, zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze oddíl C vložka 88450
Bankovní spojení CZK: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 818279001 / 5500
Bankovní spojení EUR, USD: Citfin, spořitelní družstvo, IBAN: CZ38 2060 0000 0000 0100 6172, SWIFT: CITFCZPPXXX
Tel.: +420 225 372 055 (zákaznická linka), +420 246 035 411 (recepce), fax: +420 246 035 410, email: [email protected]
Zastoupená oprávněným zástupcem Janou Čechovou
ÚČASTNÍK (SMLUVNÍ UŽIVATEL)
Název / Jméno Příjmení:
Adresa:
Sídlo (je-li odlišné od adresy):
IČ / RČ:
Spisová značka:
Telefon, email:
Oprávněný zástupce:
Pověřený zástupce:
Kontaktní osoba:
Email pro zasílání dokladů:
Název / Jméno a příjmení (povinné)
Ulice číslo, PSČ Město (povinné)
--IČ / RČ (povinné)
--telefon (povinné), email (povinné)
--- tel. --- email: ----- tel. --- email: ----- tel. --- email: --email pro zasílání dokladů (povinné)
DIČ: ---
UŽIVATEL (je-li odlišný od účastníka):
Název / Jméno Příjmení:
--Adresa instalace:
--Kontaktní osoba:
--- tel. --- e-mail: --PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat účastníkovi službu WIA DSL dle níže uvedených parametrů a za podmínek popsaných ve
Všeobecných podmínkách poskytování služeb elektronických komunikací WIA a Provozních podmínkách služby WIA xDSL (dále jen podmínky) a
závazek účastníka za tyto služby platit úhradu dle této smlouvy, podmínek a ceníků. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
•
Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací WIA v aktuálním znění
•
Provozní podmínky poskytování služeb WIA xDSL v aktuálním znění
•
Aktuální Ceník služeb WIA xDSL a aktuální Ceník administrativních poplatků
Úplné aktuální znění podmínek je k dispozici na www stránkách poskytovatele na adrese http://www.wia.cz v sekci dokumenty. Aktuální znění ceníků je
k dispozici na www stránkách dsl.wia.cz.
PARAMETRY SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Poskytovaná služba:
Agregace:
Typ instalace:
Měsíční poplatek bez DPH:
Aktivační poplatek bez DPH:
Vratná finanční záloha
Služba je uzavřena na dobu:
Minimální doba užívání služby:
Typ modemu (koncového zařízení):
Cena modemu (koncového zařízení):
Zvýhodněná cena modemu:
Přístupové jméno:
Heslo:
Zvláštní ujednání:
xx Mbps (povinné)
1:50
Samoinstalace
xxx Kč (povinné)
xxx Kč (povinné)
xxx Kč (povinné)
neurčitou
1 rok
účastník použije vlastní
účastník použije vlastní
účastník použije vlastní
Login (povinné)
Heslo (povinné)
---
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případě ukončení smlouvy nebo některé služby dříve, než uplyne minimální doba užívání některé služby, má poskytovatel právo účtovat účastníkovi
jednorázový poplatek rovný jedné pětině součtu měsíčních poplatků zbývajících do konce sjednané minimální doby užívání služby, a dále úhradu
nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek, ve výši rozdílu ceny
zařízení a zvýhodněné ceny zařízení. Smlouva se stává řádně uzavřenou a platnou dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá
účinnosti dnem zřízení služby. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné právní síly, z nichž jedno vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno
vyhotovení obdrží účastník. Není-li uvedeno jinak, jsou ceny bez DPH.
PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA
Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem a na účet účastníka. Prohlašuji, že jsem se seznámil s Všeobecnými podmínkami poskytování služeb
elektronických komunikací společnosti WIA spol. s r.o., Provozními podmínkami poskytování služeb WIA xDSL společnosti WIA spol. s r.o., se
kterými souhlasím, které se tímto zavazuji dodržovat, a dále s platným ceníkem služeb společnosti WIA spol. s r.o., včetně Ceníku administrativních
poplatků, (vše uveřejněno na internetových stránkách poskytovatele), které tímto beru na vědomí.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím se zpracováním osobních údajů společností WIA spol. s r.o., a to k
účelu, po dobu, za použití prostředků a způsobů zpracování dle dokumentu: Ochrana osobních údajů ve WIA spol. s r. o. , se kterým jsem se
seznámil na internetových stránkách společnosti WIA spol. s r.o.
Za poskytovatele
Jméno a příjmení:
Místo a datum:
Podpis, razítko:
Jméno Příjmení obchodníka WIA
v Praze dne
Smlouva o poskytování služby WIA xDSL
Účastník / Oprávněný zástupce
Jméno a příjmení:
Místo a datum:
Podpis, razítko:
verze 131230
Strana 1 z 1
Download

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY WIA xDSL