SMLOUVA O REZERVACI
Ev. č.
níže uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne na základě ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“) tuto Smlouvu o rezervaci
(dále jen „Smlouva“)
Zprostředkovatel:
1. Bohemia Brethren, s.r.o., se sídlem Boršov nad Vltavou, Mlýnská 500, PSČ 373 82, IČ: 26371979, DIČ:
CZ26371979, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
18667, bankovní účet vedený u ČSOB, a.s., pod číslem 189507146 / 0300, zastoupená jednatelem p. Milanem
Bečvářem.
(dále jen jako „Zprostředkovatel“ na straně jedné)
a
Zájemce:
2. Jméno a příjmení/ název firmy:
Bydliště / sídlo firmy:
Rodné číslo / IČ:
DIČ:
Jednající:
Telefon:
Email:
(dále jen jako „Zájemce“ na straně druhé), (společně dále jen jako „Smluvní strany“)
potvrzují tímto, že mezi sebou ujednali následující:
Bod I. Nemovitost
Konkrétní specifikace nemovitosti dle listu vlastnictví:
Lesní pozemky včetně lesních porostů, parcelní čísla:
o celkové výměře
m2 v katastru obce
Kyjov, katastrální území
, zapsané na LV č.
, vedeném Katastrálním úřadem pro
kraj,
Katastrální pracoviště
.
Bod II. Kupní cena
- Zájemce má zájem o koupi Nemovitostí uvedených v Bodě I.
- Kupní cena za Nemovitosti je stanovena včetně provize Zprostředkovatele na částku ve výši:
Kupní cena nemovitosti: 000.000,- Kč
Slovy:
Bod III. Rezervační záloha
Je stanovena ve výši: 00.000,- Kč
Slovy:
Splatná na účet Zprostředkovatele: číslo účtu: 189507146/0300
Variabilní symbol:
V termínu do
Bod IV. Doba rezervace
Stanovena do
1
SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
Čl. I. Předmět smlouvy
(1.1) Zprostředkovatel prohlašuje, že je oprávněn na základě ustanovení článku V. bodu 2e) Smlouvy o
poskytování realitních služeb v oblasti prodeje nemovitostí uzavřené mezi převodcem (prodávajícím) a
zprostředkovatelem ze dne
, k přijetí rezervačního poplatku od budoucího nabyvatele.
(1.2) Vzhledem k tomu, že Zájemce má vážný zájem a úmysl nabýt předmět převodu specifikovaný v Bodě I.,
tj. koupit nemovitosti (viz. strana č. 1) (dále jen „Předmět převodu“), zavazuje se tímto Zprostředkovatel
vykonávat činnosti, na jejichž základě vznikne Zájemci možnost uzavření smlouvy s vlastníkem nemovitostí,
jíž dojde k převodu vlastnického práva k Předmětu převodu, popř. Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
(1.3) Zprostředkovatel se zavazuje, že po dobu rezervace (Bod 4. výše) bude vykonávat činnost směrující k
uzavření Smlouvy o převodu, a to tím, že (i) nebude k Nemovitosti sjednávat další rezervační smlouvy; (ii)
zajistí vypracování návrhu Smlouvy o převodu a návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
(1.4) Zájemce se zavazuje poskytnout Zprostředkovateli veškerou součinnost potřebnou pro převod
vlastnického práva k Nemovitosti z Převodce na Zájemce, a to zejména účastnit se jednání s Převodcem a
Zprostředkovatelem ohledně podmínek Smlouvy o převodu (či smlouvy o budoucí Smlouvě o převodu) a
neprodleně reagovat na případné návrhy na změny či doplnění těchto smluv. Zájemce se zavazuje, že
nebude nijak mařit převod vlastnického práva k Nemovitosti z Převodce na Zájemce.
(1.5) Zájemce je povinen bez odkladu písemně sdělit Převodci i Zprostředkovateli všechny skutečnosti, které
mají nebo budou mít rozhodný význam pro uzavření Smlouvy o převodu s Převodcem. Zprostředkovatel je
povinen na požádání informovat Zájemce o své činnosti dle Smlouvy.
Čl. II. Rezervační záloha
(2.1) Zájemce jako projev své vážné vůle, za zablokování Předmětu převodu pro sebe, se zavazuje ve lhůtě
uvedené v Bodě III. (viz. strana č. 1) uhradit rezervační zálohu uvedenou v Bodě III. (dále jen „Rezervační
záloha“). Rezervační záloha v případě uzavření smlouvy o převodu bude započítána na Kupní cenu.
(2.2) Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku spočívající v tom, že pokud Zájemce neuhradí
rezervační zálohu uvedenou v Bodě III. řádně a včas, tato smlouva marným uplynutím lhůty k úhradě
automaticky pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou nadále vázány.
(2.3) V případě, že nedojde k uzavření smlouvy o převodu z důvodu na straně převodce, bude Rezervační
záloha Zájemci vrácena do 5 dnů od sdělení bankovního spojení Zájemce.
Čl. III. Zajištění závazků
(3.1) Zájemce si je vědom toho, že Zprostředkovatel vykonává veškeré činnosti dle této Smlouvy na své
náklady. Vzhledem k tomu se Zájemce zavazuje a prohlašuje, že nebude mařit výkon zprostředkovatelské
činnosti Zprostředkovatele a že bude poskytovat součinnost tak, aby došlo k uzavření smlouvy o převodu
mezi Zájemcem a převodcem.
(3.2) V případě, že Zájemce neposkytne součinnost k jednání o podmínkách smlouvy s převodcem k uzavření
smlouvy o převodu, nebo jinak zmaří uzavření smlouvy s převodcem, rezervační poplatek připadá
Zprostředkovateli jako paušální náhrada nákladů spojených s rezervací a přípravy odpovídající smluvní
dokumentace.
(3.3) Smluvní strany se dohodly, že pokud by nastaly podstatné změny okolností ve vztahu k předmětným
nemovitostem bránící uzavření smlouvy o převodu, má Zájemce právo od této Smlouvy odstoupit. Zejména
2
se jedná o zřízení zástavního práva a věcných břemen vztahujících se k nemovitosti. V tomto případě bude
Rezervační záloha Zájemci vrácena bez zbytečného odkladu způsobem určeným dohodou mezi účastníky
Smlouvy.
(3.4) Smluvní strany se dohodly, že pokud by ve stavu předmětné nemovitosti nastaly závažné změny
způsobené zásahem třetí osoby nebo vlivem živelné pohromy má Zájemce právo od této Smlouvy odstoupit.
V tomto případě bude Rezervační záloha Zájemci vrácena bez zbytečného odkladu způsobem určeným
dohodou mezi účastníky Smlouvy.
Čl. IV. Ostatní ustanovení
(4.1) Zájemce prohlašuje, že sdělil písemně Zprostředkovateli všechny skutečnosti, jež mají pro něj rozhodný
význam pro uzavření smlouvy o převodu. Zprostředkovatel bude na požádání informovat Zájemce o průběhu
a stavu sjednávání koupě Nemovitostí.
(4.2) Zájemce prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil s právním stavem Předmětu převodu, a to i
jak vyplývá z katastru nemovitostí, a dále že je mu znám fyzický stav Předmětu převodu, se kterým se
důkladně seznámil při osobní prohlídce.
Čl. V. Závěrečná ustanovení
(5.1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a je uzavírána na
dobu určitou odpovídající Době rezervace.
(5.2) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží po jednom vyhotovení. Veškeré změny a doplnění Smlouvy musí být sjednány písemně.
(5.3) Strany jsou povinny veškerá právní jednání vůči ostatním Stranám zasílat formou doporučeného dopisu
na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy. Strany současně berou na vědomí, že zásilka se považuje za doručenou
v případě jejího odmítnutí, nepřevzetí nebo nevyzvednutí. V případě, že dojde ke změně týkající se adresy
Strany, vzniká Straně povinnost tuto změnu oznámit písemně ostatním Stranám. Pokud některá ze Stran tuto
svou oznamovací povinnost nesplní, považuje se za adresu pro doručování adresa Strany uvedená v záhlaví
Smlouvy nebo adresa naposledy Stranou oznámená.
(5.4) Zájemce prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění, vědomě, dobrovolně a pravdivě poskytuje Zprostředkovateli své osobní údaje uvedené ve Smlouvě a
uděluje výslovný souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním poskytnutých osobních údajů
Zprostředkovatelem, v rozsahu potřebném k zajištění práv a povinností plynoucích ze Smlouvy.
(5.5) Tato smlouva je uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání. Zájemci dle ustanovení Občanského
zákoníku) je přiznáno právo od Smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to do 14 dnů ode dne následujícího
po dni uzavření Smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Zájemce i Převodce o
svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy informovat Zprostředkovatele (na adresu uvedenou v záhlaví
Smlouvy) formou jednoznačného prohlášení. Pokud Zájemce odstoupí od Smlouvy, Zprostředkovatel mu bez
zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení Zájemce o odstoupení
od Smlouvy, vrátí všechny platby, které od Zájemce obdržel. Pro vrácení plateb použije stejný platební
prostředek, který byl použit Zájemcem pro provedení počáteční transakce, pokud Zájemce výslovně neurčil
jinak. V žádném případě tím Zájemci nevzniknou další náklady. Zájemce výslovně požaduje na
Zprostředkovateli, aby s poskytováním služeb dle Smlouvy započal již během lhůty pro odstoupení od
Smlouvy. Vzhledem k této skutečnosti je Zájemce povinen zaplatit Zprostředkovateli částku úměrnou
rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy Zájemce či Převodce informovali Zprostředkovatele o odstoupení
od Smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve Smlouvě. V případě, že dojde ke
3
splnění účelu Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, nemá Zájemce právo od Smlouvy
odstoupit.
(5.6) Strany shodně prohlašují, že Smlouva byla sepsána a jimi podepsána na základě jejich pravé a svobodné
vůle, ne v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že si její text před podpisem řádně přečetly, rozumí mu
a bez výhrad s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
V Boršově nad Vltavou dne
…………………………………………………….
Zprostředkovatel
……….……………………………. dne ……………………………..
………………………………………………………………………
Zájemce
4
Download

Smlouva o rezervaci.pdf