Smlouva o prohlídce nemovitosti
zakázka č. ___________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
1.
Zprostředkovatel:
REAL GROUP SDK, s.r.o., se sídlem Brno, Koliště 13a, IČ 26919605, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 45102,
[email protected], jejíž jménem na základě plné moci jedná makléř/ obchodní zástupce:
jméno:_________________________________________________________, tel.:________________________,
e-mail:_____________________________________________________________________________________
2.
Zájemce o prohlídku:
mail:______________________________________________________________________
jméno a příjmení / firma, r.č./ IČ, bytem / se sídlem:
_____________________________________________________________________________telefon__________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
3.
Zájemce prohlašuje, že má zájem o zprostředkování možnosti prohlídky
a.
nemovitostí:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
zapsané na listu vlastnictví č. _______ pro katastrální území ______________________________, obec ________________________,
okres ________________________________________ .
b.
družstevního bytu č.__________umístěného v ____ podlaží domu č.p._________ v ____________________________________________,
na ulici _______________________________________ .
(dále jen předmět prohlídky)
a zprostředkovatel se na základě této smlouvy zavazuje možnost prohlídky zájemci zajistit.
4.
Nabízená kupní cena / cena za převod členských práv a povinností / cena za pronájem předmětu prohlídky je:
5.
Smluvní podmínky
________________________________________________ Kč
Tato smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran při zprostředkování prohlídky a prohlídce samotné a současně stanoví povinnosti
související s touto prohlídkou shora specifikovaných nemovitostí a současně s realitní činností zprostředkovatele.
Zprostředkovatel se touto smlouvou zavazuje zájemci zprostředkovat možnost prohlídky shora specifikovaných nemovitostí, když tyto nemovitosti
jsou v nabídce zprostředkovatele, jakožto realitní kanceláře. Zprostředkovatel se tedy především zavazuje, že zájemci zprostředkuje za přítomnosti
zástupce zprostředkovatele možnost prohlídky po přiměřeně dlouhou dobu a to i opakovaně, dle požadavků zájemce.
Na základě dohody smluvních stran zájemce nehradí zprostředkovateli žádnou odměnu, provizi či úhradu za zprostředkování prohlídky a
současně tato smlouva nezavazuje zájemce k povinnosti uzavření jakékoliv smlouvy s vlastníkem shora specifikovaných nemovitostí vztahující se
k těmto nemovitostem.
Zájemce se zavazuje, že v případě svého zájmu o koupi shora specifikovaných nemovitostí / převod členských práv a povinností v družstvu uzavře
Kupní smlouvu, Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy nebo Smlouvu o převodu členských práv a povinností v družstvu, nebo jinou smlouvu
(dále jen „zprostředkovávaná smlouva“) pouze za účasti zprostředkovatele, a že v případě uzavírání zprostředkovávané smlouvy zprostředkovateli
zaplatí provizi za zprostředkování ve výši 5 % z dosažené ceny + DPH v sazbě stanovené zákonem, minimálně však 45.000,- Kč + DPH v sazbě
stanovené zákonem.
V případě pronájmu je smluvními stranami sjednána odměna zprostředkovatele pro případ uzavírání zprostředkovávané smlouvy ve výši jednoho
měsíčního nájmu + DPH v sazbě stanovené zákonem.
Provize je splatná v den uzavření zprostředkovávané smlouvy. Zájemce se zavazuje v případě svého zájmu o koupi nemovitostí /převod členských
práv a povinností v družstvu zaplatit zprostředkovateli před uzavřením zprostředkovávané smlouvy kauci na provizi podle požadavku
zprostředkovatele. Zprostředkovatel se zavazuje, že poté co zájemce zaplatí kauci na provizi, zprostředkovatel nebude výše uvedené nemovitosti
nabízet ke koupi jiným zájemcům.
Na základě dohody smluvních stran se tedy zájemce zavazuje, že nebude bez součinnosti zprostředkovatele kontaktovat vlastníky shora
specifikovaných nemovitostí a nebude s těmito uzavírat bez součinnosti zprostředkovatele smlouvy vztahující se k shora specifikovaným
nemovitostem.
Na základě výslovné dohody smluvních stran je zájemce povinen pro případ, že uzavře on sám nebo osoba jemu blízká Kupní smlouvu na
nemovitosti / Smlouvu o převodu členských práv a povinností, nebo jinou smlouvu vztahující se ke shora specifikovaným nemovitostem bez účasti
zprostředkovatele, zaplatit zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 5 % z nabízené ceny blíže specifikované v čl. 4. této smlouvy, minimálně však
45.000,- Kč, v případě pronájmu je na základě výslovné dohody smluvních stran smluvní pokuta ve výši dvou měsíčních nájmu, a to do pěti dnů od
uzavření Kupní smlouvy / Smlouvy o převodu členských práv a povinností, nebo jiné smlouvy na předmět prohlídky.
Osobou blízkou se pro účely této smlouvy rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, druh, či právnická osoba, na jejímž rozhodování má
zájemce vliv.
V rámci činnosti a provádění služeb poskytovaných zprostředkovatelem dle této smlouvy dává zájemce zprostředkovateli výslovný souhlas při
podpisu této smlouvy k tomu, aby zprostředkovatel započal s poskytováním služeb, tedy především se zajištěním možnosti prohlídky předmětu
prohlídky bezprostředně po podpisu této smlouvy.
6.
Závěrečná ustanovení
Společnost REAL GROUP SDK, s.r.o. v rámci své realitní činnosti zpracovává osobní údaje svých klientů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, které tyto osoby uvedly při uzavírání smluv spojených s realizací prodeje či koupě nemovitosti. Zpracování těchto údajů
je nezbytné pro realizací prodeje či koupě nemovitosti. Klient dává souhlas společnosti REAL GROUP SDK, s.r.o. jako správci osobních údajů a
pověřeným osobám (realitním makléřům), aby tyto osobní údaje zpřístupnili zejména druhé smluvní straně, osobám zpracovávajícím smluvní
podklady či příslušným Katastrálním úřadům. Společnost REAL GROUP SDK, s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje po dobu trvání
smluvního vztahu s klientem.
S ohledem na skutečnost, že k uzavření této smlouvy dochází na základě výslovné žádosti klienta mimo obchodní prostory zprostředkovatele,
klient tímto výslovně prohlašuje, že s tímto postupem souhlasí a současně prohlašuje, že byl zprostředkovatelem informován a poučen ve smyslu
ustanovení § 1820 a násl. občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění,
Zájemce výslovně prohlašuje, že mu byly zprostředkovatelem mimo jiné sděleny informace o údajích podle § 1820 odst. 1 písm. f), g), a h)
občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění, a to prostřednictvím poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, když součástí tohoto
poučení byl i formulář pro odstoupení od smlouvy, který zájemce převzal, což stvrzuje svým podpisem.
Zájemce prohlašuje, že byl zprostředkovatelem výslovně poučen o skutečnosti, že v případě, že byly služby dle této smlouvy zprostředkovatelem
splněny před uplynutím lhůty pro možné odstoupení od této smlouvy, o kterém byl klient poučen prostřednictvím poučení o možnosti odstoupení
od smlouvy, právo zájemce na odstoupení od smlouvy zaniká.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Tuto smlouvu
je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle. Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a
na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
V ____________________ dne ________________
_________________________________________
podpis zájemce
______________________
podpis zástupce
Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
1.
Právo odstoupení od smlouvy
1.1.
Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy o prohlídce (dále jen smlouva) bez udání důvodů.
1.2.
Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni podpisu smlouvy.
1.3.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat zprostředkovatele REAL GROUP
SDK, s.r.o., se sídlem Brno, Koliště 13a, IČ 26919605, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45102, a to formou
jednoznačného prohlášení zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od
smlouvy, není to však Vaší povinností.
1.4.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné
lhůty.
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
Oznámení o odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě
Adresát:
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí těchto služeb
Popis služby:
Datum uzavření Smlouvy o prodeji/poskytnutí služby:
Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Podpis spotřebitele:
Datum:
číslo formuláře:
Download

SMLOUVA ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ