S M L O U V A č. / RP Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský,
Olomoucký a Zlínský kraj /RP/2014
o poskytnutí finančních prostředků z Fondu prevence
Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená v souladu s § 1746 odst. (2) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany
1.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
se sídlem:
Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3
kterou zastupuje:
Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel
k podpisu této Smlouvy je pověřen: Ing. Aleš Zbožínek, MBA, ředitel RP VZP ČR
IČO:
41197518
DIČ:
CZ41197518
bankovní spojení:
GE Money Bank, a.s., pobočka Vinohradská 138, Praha 3
číslo účtu:
174-22225884/0600
zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen: „VZP ČR”)
Doručovací adresa: VZP ČR, RP Ostrava, Sokolská třída 1/267, 702 00 Ostrava
a
2.
Základní škola, U Studny
se sídlem: Centrum 2290/14, 734 01 Karviná - Mizerov
kterou zastupuje/jí:
Mgr. Martin Bandor, ředitel školy
k podpisu této Smlouvy je/jsou pověřen/pověřeni:Mgr. Martin Bandor, ředitel školy
IČO:
48004511
číslo účtu:
210 854 7293/2700
(dále jen: „Příjemce“)
Článek I.
Účel Smlouvy
1.
2.
V souladu s ustanovením § 6 odst. (7) a § 7 odst. (2) písm. b) zák. č. 55l/l99l Sb.,
o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
vytvořila VZP ČR Fond prevence (dále jen "FPr"). Finanční prostředky FPr jsou určeny
na podporu a realizaci zdravotních opatření a programů, které zlepšují zdravotní péči
o pojištěnce VZP ČR a příznivě spolupůsobí proti vzniku jejich onemocnění nebo proti
zhoršování jejich zdravotního stavu a které nejsou běžně hrazeny z finančních
prostředků základního fondu zdravotního pojištění ani z jiných finančních zdrojů.
K naplnění cíle shora uvedených programů a opatření připravila VZP ČR pro rok 2014
projekt s názvem „Za zdravým vzduchem“ na podporu tuzemských ozdravných pobytů
dětí a dospívající mládeže, žijících v oblastech s častým výskytem smogu. Účelem
tuzemských ozdravných pobytů je předcházení závažným onemocněním, které mohou
1
v dospělosti vést k chronickým projevům, vyžadujícím poskytování a úhradu zdravotní
péče u dětí a mládeže, žijících dlouhodobě v oblastech s častým výskytem smogu, kde
je imisní limit překračován více než 35x ročně.
3.
Příjemce projevil zájem účastnit se projektu „Za zdravým vzduchem“ v roce 2014.
4.
VZP ČR má zájem poskytnout Příjemci na realizaci tuzemského ozdravného pobytu
finanční prostředky ve výši uvedené v Článku II. odst. 1. této Smlouvy. Poskytnutí
příspěvku podle této Smlouvy je vázáno pouze na děti a žáky – pojištěnce VZP ČR
ve věku od dovršení 4. roku života až do 16 let včetně, kteří:
a)
b)
c)
d)
se vzdělávají ve školách na území ČR,
jsou po celou dobu účasti na tuzemském ozdravném pobytu pojištěnci VZP ČR,
v době účasti na tuzemském ozdravném pobytu nejsou přeregistrováni k jiné
zdravotní pojišťovně,
jsou registrováni v Klubu pevného zdraví VZP ČR (dále jen KPZ). Registrace
pojištěnce VZP ČR do KPZ může být provedena i při úhradě „Žádosti
o finanční příspěvek“ v případě, že pojištěnec VZP ČR není dosud členem
KPZ. V tomto případě zákonný zástupce účastníka ozdravného pobytu vyplní
a podepíše „Přihlášku do KPZ“ a Příjemce – organizátor tuzemského
ozdravného pobytu ji přiloží k „Žádosti o příspěvek.“
Článek II.
Předmět Smlouvy
1.
2.
Předmětem této Smlouvy je závazek VZP ČR ze svého FPr poskytnout Příjemci
za podmínek stanovených touto Smlouvou finanční prostředky (příspěvek)
na zajištění realizace tuzemského ozdravného pobytu do maximální
a nepřekročitelné výše 7.200,- Kč (slovy: Sedm tisíc dvě stě korun českých), a to ve
lhůtě a způsobem dle Článku IV. této Smlouvy.
Předmětem této Smlouvy je rovněž závazek Příjemce, že za podmínek uvedených v této
Smlouvě využije poskytnuté finanční prostředky uvedené v odstavci 1. tohoto článku
výhradně na realizaci tuzemského ozdravného pobytu.
3.
Maximální přípustná výše příspěvku na jednoho účastníka tuzemského
ozdravného pobytu – pojištěnce VZP ČR je stanovena do částky 1.200,00 Kč
(slovy: jeden tisíc dvě stě korun českých).
4.
Příjemce se zavazuje použít finanční prostředky z FPr dle této Smlouvy jako příspěvek
na spolufinancování tuzemského ozdravného pobytu, který zorganizuje v období 14. –
20. června 2014 v lokalitě Zlaté Hory – Ondřejovice, ČR
5.
Tuzemský ozdravný pobyt bude realizován v rekreačním zařízení Středisko Doubrava,
Zlaté Hory - Ondřejovice.
Článek III.
2
Práva a povinnosti Smluvních stran
1.
Příjemce se zavazuje použít finanční prostředky poskytnuté VZP ČR účelně a výhradně
na realizaci tuzemského ozdravného pobytu, uvedeného v Článku II. této Smlouvy.
2.
Příjemce se zavazuje účinně informovat zájemce (zákonné zástupce dětí – účastníků)
o podmínkách tuzemského ozdravného pobytu.
3.
VZP ČR si vyhrazuje právo kontroly využití poskytnutých finančních prostředků.
Příjemce je povinen na vyžádání předložit VZP ČR požadované doklady související
s plněním závazku uvedeného v Článku II. Smlouvy a podat VZP ČR případné
vysvětlení.
4.
Příjemce neposkytne finanční prostředky, poskytnuté ze strany VZP ČR pro účely této
Smlouvy, jiným osobám než těm, vůči kterým se stane při úhradě nákladů spojených
s realizací tuzemského ozdravného pobytu dle této Smlouvy stranou povinnou.
5.
Příjemce, vědom si postavení a významu VZP ČR, zajistí realizaci tuzemského
ozdravného pobytu dle této Smlouvy na odpovídající úrovni a bude průběžně v rámci
realizace tohoto závazku prezentovat dobré jméno VZP ČR.
6.
Příjemce je povinen ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy
vypracovat a zaslat do sídla RP VZP ČR ve dvojím vyhotovení závěrečnou hodnotící
zprávu uskutečněného tuzemského ozdravného pobytu včetně vyúčtování. Závěrečná
hodnotící zpráva musí obsahovat zejména označení, místo a dobu konání ozdravného
pobytu, zhodnocení zdravotního významu realizovaného ozdravného pobytu, počet
účastníků ozdravného pobytu – pojištěnců VZP ČR a jejich údaje ve struktuře: jméno,
příjmení, rodné číslo, podpis zákonného zástupce dítěte.
7.
Ve lhůtě do 30 kalendářních dnů je VZP ČR povinna posoudit závěrečnou hodnotící
zprávu a zkontrolovat závěrečné vyúčtování dle odstavce 7. tohoto Článku. Nebudou-li
v tomto dokumentu shledány žádné nedostatky, které by byly v rozporu s účelem
organizování ozdravného pobytu nebo podmínkami této Smlouvy, VZP ČR závěrečnou
hodnotící zprávu s vyúčtováním schválí a jeden výtisk akceptované závěrečné hodnotící
zprávy vrátí zpět Příjemci.
8.
Nebude-li Příjemce schopen ze závažných důvodů ozdravný pobyt dle této Smlouvy
realizovat v určeném místě, v rozsahu nebo v dohodnutém termínu, je povinen ihned
o této skutečnosti písemně vyrozumět VZP ČR.
9.
Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této Smlouvy vzájemnou
součinnost.
Článek IV.
Platební podmínky
1.
VZP ČR se zavazuje poskytnout Příjemci příspěvek na náklady tuzemského ozdravného
pobytu bezhotovostním převodem na bankovní účet Příjemce, uvedený na Žádosti
o příspěvek .Finanční prostředky budou Příjemci ze strany VZP ČR zaslány na základě
doručené „Žádosti o příspěvek“ po splnění podmínek dle Článku III. odst. 7. a 8. této
3
Smlouvy. Příspěvek bude poskytnut na každého účastníka tuzemského ozdravného
pobytu – pojištěnce VZP ČR, který splnil podmínky uvedené v Článku I., odst. 4 této
Smlouvy.
2.
Formulář „Žádost o příspěvek“, jehož vzor tvoří Přílohu č. 1, této Smlouvy, musí být
řádně vyplněn a žádost musí být doložena všemi předepsanými doklady a přílohami.
3.
Celkový nepřekročitelný limit nákladů na příspěvek Příjemce včetně DPH na realizaci
tuzemského ozdravného pobytu je stanoven do max. výše 1 200 Kč na jednoho
účastníka (dítě/mladistvého).
4.
Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro poukázání příspěvku dle příslušné „Žádosti o
příspěvek“ činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení „Žádosti o příspěvek“ na
doručovací adresu VZP ČR. S ohledem na dobu trvání projektu „Za zdravým
vzduchem“ do 31. 12. 2014 musí být poslední „Žádost o příspěvek“ Příjemcem podána
nejpozději do 30. 11. 2014.
5.
VZP ČR je oprávněna ve lhůtě splatnosti vrátit bez proplacení „Žádost o příspěvek“,
která nebude obsahovat touto Smlouvou stanovené náležitosti, bude obsahovat
nesprávné údaje, nebude doplněna příslušnou přílohou nebo bude mít jiné vady
v obsahu dle této Smlouvy. Ve vrácené „Žádosti o příspěvek“ musí VZP ČR vyznačit
důvod vrácení. Příjemce je povinen podle povahy nesprávnosti „Žádost o příspěvek“
opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením „Žádosti o příspěvek“ přestává
běžet původní lhůta splatnosti. Celá 30denní lhůta splatnosti začne plynout znovu ode
dne doručení opravené nebo nově vyhotovené „Žádosti o příspěvek“ do sídla VZP ČR.
6.
Poskytnutím příspěvku podle této Smlouvy se rozumí odepsání příslušné finanční
částky z účtu VZP ČR ve prospěch účtu Příjemce.
7.
Příjemce je povinen uvádět číslo této Smlouvy na „Žádosti o příspěvek“, v závěrečné
hodnotící zprávě o průběhu tuzemského ozdravného pobytu, v dokumentaci i v dalších
písemnostech a v korespondenci, vztahujících se k této Smlouvě.
Článek V.
Sankční ujednání
1. V případě prodlení Příjemce s vypracováním a doručením závěrečné hodnotící zprávy
nebo závěrečného vyúčtování Projektu do sídla VZP ČR oproti termínu dohodnutému
v Článku III. odst. 6. této Smlouvy může VZP ČR vyúčtovat Příjemci smluvní pokutu ve
výši 0,04 % z celkové částky nárokovaných finančních prostředků, a to za každý den
prodlení. Příjemce je povinen tuto sankci uhradit ve lhůtě do 10 kalendářních dnů po
doručení sankční faktury.
2. V případě prodlení VZP ČR v posouzení a vyhodnocení závěrečné hodnotící zprávy
oproti termínu dle Článku III. odst. 7. této Smlouvy může Příjemce vyúčtovat VZP ČR
smluvní pokutu ve výši 0,04% z částky akceptovaného příspěvku z FPr, a to za každý den
prodlení.
3. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na
náhradu škody.
4
Článek VI.
Ochrana informací a údajů
1. Smluvní strany konstatují, že označily při jednání o uzavření Smlouvy všechny informace
týkající se specifických postupů, know-how a strategických plánů a záměrů smluvních
stran jako důvěrné.
2. Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích a ochrany důvěrných informací podle
Smlouvy se vztahuje na smluvní strany, na jejich zaměstnance, pomocníky i na všechny
třetí osoby, které některá ze smluvních stran přizve podle Smlouvy nebo s předchozím
písemným souhlasem strany druhé byť i k parciálnímu jednání, nebo které se vzájemně se
sdělovanými informacemi jinak seznámí.
3. Smluvní strany jsou oprávněny sdělit důvěrné informace třetí osobě pouze s předchozím
písemným souhlasem druhé smluvní strany s tím, že tento souhlas je vázán na povinnost
zavázat tuto třetí osobu, aby nakládala s těmito informacemi jako s důvěrnými, a na
souhlas této třetí osoby, že závazek přijímá, a to alespoň v rozsahu stanoveném Smlouvou;
tím nejsou dotčeny povinnosti smluvních stran stanovené právními předpisy pro nakládání
s informacemi označenými těmito předpisy za důvěrné.
4. Příjemce se zavazuje bezodkladně informovat VZP ČR o skutečnostech nebo okolnostech,
které by mohly zpochybnit nebo ovlivnit jeho objektivnost nebo nezávislost při plnění
závazků dle této Smlouvy.
5. Důvěrnými informacemi nejsou nebo přestávají být:
a) informace, které byly v době, kdy byly smluvní straně poskytnuty, veřejně známé,
nebo
b) informace, které se stanou veřejně známými poté, co byly smluvní straně poskytnuty,
s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými v důsledku
porušení závazků smluvní strany podle Smlouvy, nebo
c) informace, které byly smluvní straně prokazatelně známé před jejich poskytnutím,
nebo
d) informace, které je smluvní strana povinna sdělit oprávněným osobám na základě
obecně závazných právních předpisů.
6.
Smluvní strany se zavazují uchovat v tajnosti veškeré skutečnosti, informace a údaje
týkající se druhé smluvní strany, předmětu plnění Smlouvy nebo s předmětem plnění
související. Na tyto informace se vztahuje ochrana dle ustanovení § 1730 odst. 2
Občanského zákoníku.
7.
Příjemce bere na vědomí, že VZP ČR jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout
informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace smluvních stran,
informace o výši příspěvku a rámcovou informaci o předmětu plnění Smlouvy. Informace
poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku
mlčenlivosti o důvěrných informacích dle § 1730 odst. 2 Občanského zákoníku nebo
obchodního tajemství dle § 504 Občanského zákoníku.
8.
S odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, se smluvní strany zavazují učinit taková opatření, aby osoby, které se podílejí
na realizaci závazků dle této Smlouvy, zachovávaly mlčenlivost o veškerých
skutečnostech, osobních i citlivých údajích a datech, o nichž se dozvěděly při plnění
předmětu této Smlouvy, včetně těch, které VZP ČR eviduje pomocí výpočetní techniky.
5
Za porušení tohoto závazku mlčenlivosti a zákonné povinnosti ochrany osobních
a citlivých údajů se považuje i využití těchto údajů a dat pro vlastní prospěch kterékoliv
smluvní strany, prospěch třetí osoby nebo pro jiné účely. Toto ujednání platí i v případě
nahrazení uvedených právních předpisů předpisy jinými.
9.
Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré údaje o zdravotním stavu účastníků
ozdravných pobytů podléhají lékařskému tajemství.
10. Příjemce prohlašuje, že má od zákonných zástupců účastníků ozdravného pobytu –
pojištěnců VZP ČR písemný souhlas s předáním jejich osobních údajů do VZP ČR.
11.
Příjemce se zavazuje, že bude v rámci plnění podmínek této Smlouvy dbát v maximální
míře na zabezpečení citlivých a osobních údajů proti jejich zneužití. Osobní údaje
v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a číslo pojištěnce, které budou
uváděny v závěrečné zprávě o tuzemském ozdravném pobytu nebo budou přílohou
„Žádosti o příspěvek“, Příjemce jako správce osobních údajů předá VZP ČR jako
zpracovateli osobních údajů v elektronické podobě se zabezpečeným heslem nebo formě
pdf. formátu.
12. Závazky smluvních stran uvedené v tomto Článku trvají i po úplném splnění závazků dle
této Smlouvy.
13. Za prokazatelné porušení kteréhokoliv ze závazků uvedených v tomto Článku
v odstavcích 1. až 12. je smluvní strana, která z důvodů stojících na její straně
porušila tento závazek, povinna zaplatit poškozené smluvní straně v každém
jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun
českých) za každý jednotlivý případ porušení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno
právo poškozené smluvní strany na náhradu škody.
Článek VII.
Doba trvání Smlouvy a ukončení Smlouvy
1.
Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to až do úplného splnění předmětu
Smlouvy a vypořádání závazků smluvních stran z této Smlouvy plynoucích.
2.
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní
stranou.
3.
Tato Smlouva může být ukončena:
a) písemnou dohodou smluvních stran,
b) odstoupením od Smlouvy ze strany VZP ČR.
4.
VZP ČR je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, je-li s přihlédnutím ke všem
okolnostem zřejmé, že Příjemce není schopen ozdravný pobyt realizovat nebo jeho
realizaci zdárně dokončit či realizuje ozdravný pobyt v rozsahu a způsobem, který
odporuje podmínkám této Smlouvy nebo nesplňuje účel této Smlouvy.
5.
Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemnou formou a prokazatelně doručeno
Příjemci, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho doručení
Příjemci.
6.
Odstoupením od Smlouvy zaniká Příjemci právo na poskytnutí finančních prostředků na
realizaci ozdravného pobytu dle této Smlouvy v jakékoli výši.
6
7.
Odstoupením od Smlouvy není dotčena platnost kteréhokoliv ustanovení Smlouvy, jež
má výslovně či ve svých důsledcích zůstat v platnosti i po zániku Smlouvy, zejména
ustanovení o závazku mlčenlivosti a ochrany informací.
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
1.
Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2.
Veškerá ústní i písemná ujednání smluvních stran, uskutečněná v souvislosti s přípravou
či procesem uzavírání této Smlouvy, pozbývají uzavřením této Smlouvy účinnosti
a relevantní jsou nadále jen ujednání obsažená v této Smlouvě, jejích přílohách
a případných dodatcích.
3.
Smluvní strany se dohodly na tom, že ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku
se nepoužije; přijetí návrhu Smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.
4.
Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či
zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za
následek neplatnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této Smlouvy, pokud je
takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují
takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným
ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu
původního ustanovení.
5.
Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dosažení úplného konsensu smluvních
stran na celém obsahu její změny či plnění, a to pouze formou písemných, vzestupně
číslovaných smluvních dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. Uzavření
písemného dodatku Smlouvy podle tohoto odstavce se nevyžaduje pouze v případě
změny osob pověřených k jednání ve věci plnění podmínek této Smlouvy nebo jejich
kontaktních údajů, uvedených v odstavci 7. tohoto Článku. Tyto změny mohou být
činěny písemným oznámením, zaslaným příslušné smluvní straně bez zbytečného
odkladu po vzniku takové změny. Jakákoliv ústní ujednání o realizaci Projektu nebo
plnění podmínek Smlouvy, která nejsou písemně potvrzena oběma smluvními stranami,
jsou právně neúčinná.
6.
Příjemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu VZP ČR postoupit či
převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy na jakoukoliv třetí
osobu.
7.
K jednání ve věci plnění podmínek této Smlouvy jsou pověřeni:
a)
za VZP ČR: Ing. Petra Oblouková, tel: 774 554 785,
e-mail:[email protected]
b)
za Příjemce: Lenka Kolářová, sekretářka školy a Vladislava Foltynová, ekonomka
školy
7
8.
Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží
po dvou stejnopisech této Smlouvy s platností originálu.
9.
Nedílnou součástí této Smlouvy je její příloha, a to:
Příloha č. 1 – Vzor „Žádosti o příspěvek“.
10.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a svůj
souhlas s obsahem jednotlivých ustanovení včetně přílohy stvrzují svými podpisy:
V ……………………dne…………….
…………………………………….
Ing. Aleš Zbožínek, MBA
ředitel Regionální pobočky Ostrava,
pobočky pro kraj Moravskoslezský,
Olomoucký a Zlínský
V …………………….dne…………............
……………………………………………
Mgr. Martin Bandor
ředitel Základní školy, U Studny
8
Download

Smlouva VZP.pdf