Implementace IOP
Zkušenosti z auditů
Červená nad Vltavou, květen 2012
Simona Székelyová
OIAP MMR
Útvar v přímé podřízenosti ministra pro místní rozvoj
Člení se na:
- oddělení interního auditu,
- oddělení pověřeného auditního subjektu.
Činnost Odboru interního auditu a pověřeného auditního subjektu
(OIAP):
- výkon interního auditu podle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole,
- zabezpečení funkce pověřeného subjektu Auditního orgánu Centrální harmonizační jednotky MF ČR pro IOP a OPTP,
- výkon kontaktního bodu sítě AFCOS (Anti-Fraud Coordination
Structure-Síť pro boj proti podvodům a zneužívání prostředků
EU).
OIA MMR

počet auditorů v oddělení k 1/4/2012
- 5 interních auditorů
- 1 pracovník sítě AFCOS

vykonává funkci IA v souladu se ZFK

posuzuje správnost fungování vnitřních řídících a kontrolních mechanismů

navrhuje systematický a metodický přístup k hodnocení a zlepšování
vnitřního řídícího a kontrolního systému

provádí konzultační a poradenskou činnost

zajišťuje výkon kontaktního bodu sítě AFCOS
OPAS MMR
počet auditorů v OPAS k 1/4/2012
- 12 auditorů PAS (IOP – 10 auditorů , OPTP – 2 auditoři)



je odpovědný auditnímu orgánu (CHJ MF ČR) za činnosti (audity), které jsou
na PAS delegovány,
z hlediska organizační struktury je odpovědný ministru pro místní rozvoj,
provádí:
•
audity za účelem ověření účinného fungování řídících a kontrolních
systémů stanovených operačních programů
•

audity operací na vybraném vzorku pro ověření vykázaných výdajů
provádí auditní činnost v souladu se Zásadami pro činnost AO a PASů vydanými
UV ze dne 11. července 2007 č. 760 a dalšími relevantními právními předpisy a
metodickými pomůckami AO
Implementace
IOP – Řídící orgán
 Na základě usnesení vlády č. 175/2006 ze dne 22. 2. 2006 se řídícím orgánem IOP
stalo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Výkonem funkce řídícího orgánu se
rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 184/2007 stal Odbor řídícího operačního
programu, v jehož odpovědnosti je implementace daného programu.
 Činnost řídícího orgánu IOP musí být v souladu s článkem 60 nařízení č. 1083/2006,
který odpovídá za řízení a provádění daného operačního programu. V jeho
odpovědnosti je především zajištění, že projekty určené ke spolufinancování
z rozpočtu EU jsou vybírány na základě určených kritérií a v souladu s národními
předpisy a předpisy ES (nastavení a kontrola systému). Zároveň ověřuje skutečně
vynaložené výdaje na operace, které příjemci vykážou (kontrola operací).
 Dále předkládá platebnímu orgánu podklady pro certifikaci. Vypracovává výroční a
závěrečné zprávy o implementaci, které předkládá Evropské komisi. V rámci
operačního programu zajišťuje formou hlášení evidenci nesrovnalostí pro Evropský
úřad pro potírání podvodných jednání (dále jen „OLAF“).
Implementace
IOP - ZS
V průběhu roku 2008 prostřednictvím veřejnoprávních dohod byla
převážná část činností souvisejících s administracemi projektů delegována
ze strany MMR ČR na zprostředkující subjekty, kterými jsou:





Ministerstvo vnitra,
Ministerstvo zdravotnictví,
Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Ministerstvo kultury,
Centrum pro regionální rozvoj.
Mezi delegované činnosti patří příjem žádostí a jejich evidence, kontrola
formálních náležitostí a přijatelnosti, hodnocení projektů, monitoring
realizace, veřejnosprávní kontroly, administrace žádostí o platbu, šetření
podezření na nesrovnalost a zajištění publicity IOP.
Implementace
IOP - PCO
Dalším subjektem implementace je Platební a
certifikační orgán, jehož funkci zastává odbor Národní
fond Ministerstva financí. Jeho úkolem je spravovat
prostředky z rozpočtu EU, vést systém finančního
výkaznictví a vracet neoprávněně vyplacené výdaje
Evropské komisi. Metodicky za proces kontrol a
hodnocení odpovídá ministerstvo financí.
Implementace
IOP - AO
 Za výkon auditu je odpovědný Auditní orgán - Centrální
harmonizační jednotka Ministerstva financí, který zajišťuje
provádění auditů systému a operací. Své výsledky předkládá
Evropské komisi. V jeho kompetenci je určení pověřených
auditních subjektů, které audity vykonávají. V rámci IOP se
pověřeným auditním subjektem stalo oddělení pověřeného
auditního subjektu Ministerstva pro místní rozvoj.
 Do implementační struktury se zahrnuje i Monitorovací výbor
IOP, který si zřizuje členský stát. Povinností výboru je dohlížet
na realizaci IOP. Na svých zasedáních za účasti zástupců
z Evropské komise hodnotí naplnění cílů IOP, posuzuje a
schvaluje výroční a závěrečné zprávy.
Auditní orgán MF
Pověřený auditní
subjekt MMR
Monitorovací
výbor MMR
Národní orgán pro
koordinaci MMR
Řídící orgán OŘOP MMR
ZS – Centrum pro
regionální rozvoj
Odbor cestovního
ruchu MMR
ZS – Ministerstvo
vnitra
Odbor rozpočtu
MMR
ZS – Ministerstvo
kultury
Odbor účetnictví a
finančních služeb
MMR
ZS – Ministerstvo
zdravotnictví
Odbor správy
monitorovacího
systému MMR
ZS – Ministerstvo
práce a sociálních
věcí
Odbor podpory
bydlení MMR
Odbor územního
plánování MMR
Národní fond MF
Výkon auditů operací PAS probíhá dle §13a ZFK a dle ZSK:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Výběr vzorku – MF AO
Oznamovací dopis
Předáním pověření zahájení auditu u příjemce
Auditní šetření
Návrh zprávy – projednání, seznámení s obsahem zprávy
Stanovisko auditované osoby a jeho zapracování
Vypracování závěrečné zprávy a zaslání auditované osobě
Projednání zprávy s vedoucím orgánu veřejné správy – audit ukončen
Odeslání zprávy via ISAO na AO MF a ŘO
Monitoring řešení nesrovnalosti
Monitoring přijímání nápravných opatření
Po vypořádání nápravných opatření audit uzavřen
Nesrovnalosti řeší a je za ně odpovědný ŘO.
Rizikové oblasti
obecně
veřejné zakázky diskriminační požadavky na prokázání
ekonomické a finanční a technické kvalifikace, zakázky
zadávány v bloku (velké finanční objemy)
netransparentní průběh VZ, nedoloženy některé
dokumenty v rámci procesu zadávání VZ, na základě
kterých by bylo možno posoudit naplnění pravidel pro
zadávání veřejné zakázky
 u aktivit v rámci výdajů nárokovaných k proplacení
nebyly doloženy relevantní dokumenty prokazující jejich
skutečné provedení, jejich rozsah a jednoznačný vztah k
projektu
Rizikové oblasti
obecně
 Archivace
v archivačním a skartačním řádu nezohledněn požadavek
vyplývající z nařízení
 Účetnictví
neprovedená inventarizace majetku
neoddělená účetní evidence (především mzdy)
 Příjmy projektu
nezohlednění příjmů v rámci projektu
 Veřejná podpora
nedovolená veřejná podpora
Nesprávné stanovení pořizovací ceny dlouhodobého majetku
 Příjemce neoprávněně navýšil cenu pořízení dlouhodobého majetku
o částku na zaškolení pracovníků. V případě, že takto stanovená pořizovací
cena bude určena jako základ pro odepisování, hrozí riziko zkreslení
předmětu účetnictví (nedodržení věrného a poctivého obrazu účetnictví)
a nadhodnocení pořizovací ceny dlouhodobého majetku pro odepisování.
 Správný postup podle názoru auditorů:
• Auditovaný subjekt měl oceňovat dlouhodobý majetek v souladu
s vyhláškou č. 505/2002 Sb., po novelizaci dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Nedostatečná transparentnost při zadávání veřejných zakázek
 Hodnotící kritéria byla v zadávací dokumentaci nastavena následujícím způsobem:
- kvalita a úplnost navrhovaného řešení
- výše nabídkové ceny
- délka záruky
•
bez detailního členění procentuálního nebo poměrného zastoupení jednotlivých kritérií
ve vztahu k celkovému posouzení vhodnosti uchazeče. Zadávací dokumentace dále
neobsahovala postup a rozsah hodnocení jednotlivých kritérií.
•
Postup zadavatele byl netransparentní vůči potenciálním uchazečům, protože případní
zájemci nebyli seznámeni s podmínkami, rozsahem a způsobem hodnocení jejich nabídek.
Uchazečům tak nebyl poskytnut dostatečný prostor pro zpracování konkurenční nabídky dle
požadavků zadavatele. Na základě výše uvedeného dospěli auditoři k závěru, že v průběhu
hodnocení nabídek zadavatel nedodržel ustanovení § 6 ZVZ a nezajistil tak transparentní,
objektivní a nediskriminační podmínky pro všechny uchazeče.
 Správný postup podle názoru auditorů:
• sestavit podmínky pro hodnocení nabídek i v rámci režimu zakázek malého rozsahu dle
ustanovení § 6 ZVZ a umožnit tak všem potenciálním uchazečům rovné podmínky pro
předkládání konkurenčních a soutěžních nabídek.
Nesplnění podmínky v oblasti doložení referencí – nesplnění kvalifikačních kritérii.
 Uchazeč nedoložil dobu plnění referencí v dostatečném rozsahu.
• Z poskytnutých referencí není možné vyhodnotit naplnění kritérií dle zadávací
dokumentace. V zadávací dokumentaci je např. uvedeno, že reference nesmí být
starší než 3 roky a je přesně stanoveno, že reference má obsahovat tyto údaje:
objednatel, doba plnění, druh a rozsah zakázky. Nabídka společnosti XY, s.r.o.
nesplnila podmínky v oblasti doložení referencí, uchazeč nedoložil dobu plnění
referencí v dostatečném rozsahu.
 Správný postup podle názoru auditorů:
• Dle názoru auditorů tak měla být nabídka společnosti XY s.r.o. vyřazena z procesu
hodnocení z důvodu nenaplnění kvalifikačních kritérií dle zadávací dokumentace.
Nedostatečná úprava způsobu archivace dokladů
 Spisový a skartační řád organizace neobsahuje informaci o archivaci všech
relevantních dokumentů týkajících se projektů do konce roku 2021.
• Nedostatek v úpravě uchovávaní předmětných dokumentů v souladu s požadavky
legislativy EU může vést k riziku neschopnosti prokázat oprávněným kontrolním
orgánům způsobilost výdajů v delším časovém horizontu.
 Správný postup podle názoru auditorů:
• aktualizace spisového a skartačního řádu organizace dle informací uvedených
v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dle platné legislativy EU.
Download

Ing. Simona Székelyová