POJISTNÁ SMLOUVA
pro pojištění robotické sekačky Lizard mower
Číslo pojistné smlouvy
3 0 1 0 0 1 0 _ _ _
Maxima pojišťovna, a.s. • Na Dlouhém lánu 508/41, 160 00 Praha 6, ČR. • IČ: 61328464. • zapsaná v OR Městského soudu v Praze pod RgB 3314 (pojistitel).
Strany této smlouvy se dohodly, že pojištěný bude uplatňovat jakékoliv své nároky na pojistné plnění z pojištění sjednaného touto smlouvou
prostřednictvím makléřské společnosti MONDE FINANCE s.r.o., Národní 10, 110 00 Praha 1, IČ 26142554, [email protected]
Pojistník
Příjmení, jméno, titul / obchodní firma
Kontaktní telefon
Adresa
trvalého
pobytu /
Ulice, číslo domu
sídlo
společnosti
PSČ
Kontaktní
adresa
Ulice, číslo domu
Rodné číslo pojistníka / IČ
E-mail
Obec
Stát
Obec
Stát
(odlišuje-li se)
PSČ
Pojištěný
Příjmení, jméno, titul / obchodní firma
Rodné číslo pojištěného / IČ
(odlišuje-li se)
Adresa
trvalého
pobytu
Ulice, číslo domu
PSČ
Místo
pojištění
Stát
Obec
Stát
Ulice, číslo domu
PSČ
Předmět
pojištění
Obec
Sekačka Lizard mower, typová řada „S“
Bez alarmu
Typ
Výrobní číslo
Pojistná
částka /
limit plnění
Pojistná částka dle faktury od prodejce, maximální roční limit plnění ze smlouvy činí 100 000,- Kč (společný limit pro živelní pojištění, odcizení
a vandalismus). Není-li níže uvedeno jinak, sjednává se pojištění věcí v souladu s ustanovením článku VI, bod 1a VPP 300 na novou cenu. Pokud
je pojištění sjednáno na více než tři pojistné roky, počínajíce 4. pojistným rokem se ujednává: Byla-li pojištěná věc zničena nebo odcizena, jsou
pojistným plněním náklady na pořízení předmětu pojištění stejného druhu a kvality v ČR snížené o částku odpovídající stupni opotřebení či jinému
znehodnocení s přihlédnutím k dané situaci na trhu v ČR (obvyklá cena) snížené o cenu případných použitelných zbytků. Takto vypočtená částka se
následně sníží o spoluúčast.
Doba trvání
pojištění
Počátek pojištění
Konec pojištění
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím.
Pojištění nabývá účinnosti následující den po podepsání pojistné smlouvy oběma smluvními stranami.
Každá smluvní strana (pojistitel i pojistník) mají právo pojištění písemně vypovědět v době nejméně 6 týdnů před uplynutím
kteréhokoli ročního pojistného období. V tomto případě pojištění končí uplynutím příslušného pojistného období.
Pojistná doba je doba účinnosti pojistné smlouvy. Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem, není-li v této pojistné smlouvě uvedeno jinak.
Toto pojištění se sjednává jako škodové.
Rozsah
pojištění
Minimální
způsob
zabezpečení
Živelní pojištění:
sdružený živel dle čl. 1 bod 4 VPP 310
Spoluúčast
1 0 0 0 Kč
Pojištění pro případ odcizení a vandalismu:
odcizení dle čl. 1 bod 1. VPP 330
Spoluúčast
3 0 %
Sjednává se minimální způsob zabezpečení: Pojištěné movité věci musejí být umístěny v uzavřeném a řádně uzamčeném areálu/zahradě s ohrazením
/ oplocením vysokým minimálně 1,3 m nebo v řádně uzamčeném prostoru. Předmět pojištění musí mít aktivovaný PIN.
V případě odcizení či vandalismu pojištěný musí oznámit vznik škodné události Policii České republiky.
Pojistné
Roční pojistné celkem
2 8 0 0 Kč
Způsob placení následného pojistného
bankovním převodem
Pojistník je povinen uhradit pojistné na účet pojistitele 135227624/0300; VS=číslo pojistné smlouvy.
Roční pojistné je ve smyslu zákona běžným pojistným a za první pojistný rok bude placeno bankovním převodem v jedné splátce
do 1 měsíce od uzavření smlouvy.
V následujících letech jsou splátky pojistného splatné vždy k výročnímu dni uzavření smlouvy.
Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání na výše uvedený účet pojistitele.
Závěrečná
ustanovení
Prohlášení
pojistníka
(pojištěného)
Pojistnou událostí je nahodilá skutečnost, s níž je podle VPP a znění této pojistné smlouvy spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné
plnění.
Pojistným nebezpečím je možná příčina vzniku pojistné události, která je uvedená ve VPP nebo pojistné smlouvě.
Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.
V případě rozporu ujednání obsaženého v této smlouvě s ustanovením VPP má tato smlouva přednost.
Pojistná smlouva nahrazuje pojistku.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom stejnopise obdrží pojistník, pojistitel a makléřská společnost.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a se zněním VPP, jejich obsahu rozumím a s obsahem souhlasím. Jsem si vědom/a své povinnosti pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele a uvést všechny informace. Beru na vědomí, že při porušení této povinnosti je pojistitel oprávněn použít sankce
uvedené v zákoně a v pojistné smlouvě. Prohlašuji, že nejsem politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu. Pokud se jí v průběhu trvání pojištění stanu, zavazuji se neprodleně tuto skutečnost
oznámit pojistiteli. Souhlasím, aby mé adresní a identifikační údaje byly zpracovávány správcem Maxima pojišťovna, a.s., Na Dlouhém lánu 508/41,
160 00 Praha 6, Česká republika a jejími smluvními zpracovateli splňujícími podmínky zákona č. 101/2000 Sb. pro účely pojišťovací činnosti a dalších
činností vymezených zákonem č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností, plynoucích ze závazkového
právního vztahu, a dále po dobu vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Souhlasím s předáním a poskytováním svých osobních údajů zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro účely a dobu, uvedenou v předchozím odstavci. Souhlasím, abych byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v záležitosti nabídky pojišťovacích a souvisejících finančních služeb
pojistitele kontaktován/a na mnou uvedenou korespondenční adresu nebo kontaktní spojení.
Prohlašuji, že jsem byl/a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. informován/a o svých právech a o povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům, jakož i o dalších právech dle tohoto zákona. Zavazuji se, že bez zbytečného odkladu nahlásím jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních údajů.
Přiloženy VPP a ZPP:
VPP 300, VPP 310, VPP 330
Podepsáno v
dne
Čas: hodin
Pojistník (podpis)
Pojistitel
Download

POJISTNÁ SMLOUVA