SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
uzavřená ve smyslu ustanovení § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výslovně dohodli níže uvedení účastníci a to:
1. OBEC MALETÍN, IČ 00302988, sídlem Maletín 21, 789 01 Zábřeh, jednající starostou obce panem
Ing. Petrem Pospěchem, jednající osobně
( dále jen jako „povinný ze služebnosti inženýrské sítě“ )
na straně jedné
a
2. Obchodní společnost VTE Maletín s.r.o., IČ 24294527, sídlem Poděbrady-Kluk, Krajní 233, jednající
jednatelem společnosti p. Zdeňkem Čadkem osobně,
společnost je zapsána v seznamu společností vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, č. vložky
193975
( dále jen jako „oprávněný ze služebnosti inženýrské sítě“ )
na straně druhé,
že jako osoby plně způsobilé k právním úkonům spolu uzavřeli shora nadepsanou smlouvu v textové podobě
a za podmínek dále sjednaných takto:
Úvodní ustanovení – záměr
Oprávněný ze služebnosti inženýrské sítě jako investor má v úmyslu provést výstavbu soustavy větrných
elektráren - větrného parku v katastrálním území Javoří u Maletína a Starý Maletín ( dále jen „větrný
park“ ). Větrný park bude připojen do elektrické sítě prostřednictvím podzemního kabelu vysokého napětí
jakožto součásti energetické soustavy ve smyslu ust. § 103 odst. 1 písm. e) bod 5. zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu, který bude umístěn taktéž v katastrálním území Krasíkov, Petrušov
a Třebařov (dále jen „kabelové vedení“).
A. Povinný ze služebnosti inženýrské sítě jako vlastník pozemku, přes který kabelové vedení povede.
B. Povinný ze služebnosti inženýrské sítě souhlasí s umístěním kabelového vedení na jeho pozemku.
C. Ze shora uvedených důvodu uzavírají účastníci tuto smlouvu, jejímž účelem je specifikace níže
uvedených práv a povinností oprávněného ze služebnosti inženýrské sítě jako investora a povinným
ze služebnosti inženýrské sítě jako vlastníka pozemku za účelem realizace stavby kabelového
vedení investorem na soukromém pozemku vlastníka.
Článek I.
Prohlášení účastníků
Povinný ze služebnosti prohlašuje, že je vlastníkem pozemků p.č. 2289/1 o výměře 17.787 m2 a p.č. 2289/2
o výměře 17.007 m2 nacházejícího se v k.ú. Starý Maletín (690902), p.č. 797/2 o výměře 440m2, p.č. 797/5
o výměře 11.818 m2 a p.č. 802/4 o výměře 605 m2 v k.ú. Javoří u Maletíba (690881 obce Maletín, zapsaný
v KN na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk ( dále
též „služebná nemovitost“ ).
Článek II.
Předmět služebnosti a její zřízení
Povinný ze služebnosti zřizuje ve prospěch oprávněného ze služebnosti služebnost užívání částí pozemků
ve prospěch oprávněného, spočívající v právu zřízení, užívání , oprav a nezbytné údržby kabelového vedení
podzemního kabelu VN jakožto součásti energetické soustavy ( dále jen kabelové vedení ) a všech staveb a
zařízení s tím souvisejících, vedených přes služebné nemovitosti v celkové délce 2.405 metru – pozemek p.č.
2289/1 – 1.379m, p.č. 2289/2 – 879m nacházející se v k.ú. Starý Maletín, p.č. 797/2 – 43 m, p.č. 797/5 – 7
m a p.č. 802/4 – 97 m nacházející se v k.ú. Javoří u Maletína zapsané v KN na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Olomoucký Kraj, Katastrální pracoviště Šumperk a to k tíži každého vlastníka
služebné nemovitosti.
Oprávněný takto zřízenou služebnost přijímá a povinný, jako vlastník služebné nemovitosti se zavazuje
tato práva strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti nerušený výkon těchto práv.
Článek III.
Úplata za zřízení služebnosti
Služebnost se dle této smlouvy zřizuje úplatně. Výše úplaty za zřízení služebnosti byla stanovena částkou
o výši 24.050- Kč ( slovy: dvacet čtyři tisíc padesát korun českých ), která bude oprávněným uhrazena na
účet povinného č. 8829841/0100 nejdéle do 30 dnů od zápisu zřízeného práva do KN: Oprávněný doloží
zaslání finanční částky povinnému dokladem peněžního ústavu.
Článek IV.
Obsah a rozsah služebnosti
Oprávněný potvrzuje, že před podpisem této smlouvy byl seznámen se skutečným stavem služebné
nemovitosti.
Služebnost se sjednává na dobu určitou, a to od podpisu této smlouvy do vypršení platnosti licence ERÚ
k provozu větrného parku. V případě, že oprávněný převede svá práva na jiného, je povinen tuto skutečnost
oznámit povinnému do 30 dnů ode dne převodu.
Článek V.
Návrh na vklad
Právo odpovídající služebnosti nabude oprávněný vkladem práva odpovídajícího služebnosti s právními
účinky ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
katastrální pracoviště Šumperk.
Účastníci se dohodli, že návrh na vklad práva odpovídajícího služebnosti podle této smlouvy bude
účastníky podepsán při podpisu smlouvy o zřízení služebnosti a podá jej oprávněný. Správní poplatek za
vklad práva odpovídajícího služebnosti uhradí oprávněný.
Účastníci jsou povinni poskytnout si navzájem veškerou možnou součinnost nutnou k podání návrhu na
vklad práva odpovídajícího služebnosti a k provedení tohoto vkladu.
V případě, že by ke vkladu práva odpovídajícího služebnosti do KN dle této smlouvy nedošlo, zavazují se
účastníci, že bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 10 dnů, uzavřou novou smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě stejného obsahu nebo dodatek stejného obsahu, který splní zákonné podmínky pro provedení
vkladu, případně bez zbytečného odkladu na pokyn katastrálního úřadu tuto smlouvu o zřízení služebnosti
či návrh na vklad náležitě doplní.
Článek VI.
Ostatní ujednání
Kabelové vedení bude mít napětí 110 kV a 22 kV, bude uloženo v zemi minimálně 1.3 metru pod povrchem.
Pokládka kabelů technologií pluhování bez výkopu se vzdáleností mezi krajními vodiči do 50cm. Šířka
ochranného pásma je 1m od krajního vodiče kabelu.
V případě, že investor nesplní závazek finanční povahy ve věci jednorázové kompenzace za umístění
stavby v dohodnutém termínu, je obec oprávněna tuto smlouvu jednostranně vypovědět. Obec je oprávněna
tuto smlouvu jednostranně vypovědět také v případě, že oprávněný ze služebnosti nezíská do 30.6.2016
pravomocné stavební povolení pro stavbu větrného parku.
Povinný ze služebnosti jako vlastník pozemků má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže oprávněný ze
služebnosti neodstraní způsobené škody, které způsobil při umisťování stavby na pozemcích na své nálady
bez zbytečného odkladu po jejich vzniku. Oprávněný ze služebnosti je v takovém případě povinen
poskytnout vlastníkovi součinnost tak, aby služebnost byla z katastru vymazána.
Povinný ze služebnosti jako vlastník pozemků má právo od této smlouvy odstoupit také v případě, jestliže
oprávněný ze služebnosti nebude plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy o spolupráci včetně jejich
dodatků uzavřené mezi povinným ze služebnosti a oprávněným ze služebnosti. Oprávněný ze služebnosti je
v takovém případě povinen poskytnout vlastníkovi součinnost tak, aby služebnost byla z katastru
vymazána.
Účastníci se dohodli, že tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po vzájemné
dohodě účastníků.
Tato smlouva je sepsána a vyhotovena ve třech stejnopisech stejné právní závaznosti, z nichž jedno, na
němž budou podpisy účastníků úředně ověřeny, bude použito jako příloha k návrhu na vklad do katastru
nemovitostí a po jednom vyhotovení obdrží každý z účastníků po podpisu této smlouvy.
Skutečnosti ve smlouvě blíže nespecifikované se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.
Účastníci prohlašují, že jsou plně svéprávní k právnímu jednání, že si smlouvu před podpisem přečetli,
s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
V …………….. dne ………… 2014.
_____________________________________ _____________________________________
povinný ze služebnosti
oprávněný ze služebnosti
Download

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ