Zemědělské družstvo vlastníků „Štědrá“, Tutleky 10, 517 41 Kostelec n.Orl.
POZVÁNKA
Na členskou schůzi Zemědělského družstva vlastníků „Štědrá“ Tutleky, která se koná
v pátek 20. června 2014 v 18.30 hodin
v kulturním domě v Tutlekách. Začátek prezence v 17.30 hodin.
Představenstvo družstva předkládá tento návrh programu jednání:
1. Zahájení.
2. Volba předsedajícího, mandátové a návrhové komise.
3. Výroční zpráva o výsledku hospodaření za rok 2013 a záměr na rok 2014, zprávy
vedoucích pracovníků.
4. Účetní závěrka za rok 2013.
5. Zpráva kontrolní komise.
6. Diskuse.
7. Schválení účetní závěrky za rok 2013.
8. Usnesení a závěr.
Vážení členové,
s ohledem na stanovy družstva (členská schůze je usnášeníschopná při minimálním počtu
50% členů) Vás žádám o maximální účast na jednání. V případě, že se osobně nemůžete
jednání účastnit, předejte prosím plnou moc k zastupování jiné osobě, která se jednání
zúčastní. Do účetní závěrky je možné nahlédnout v kanceláři družstva každý den do 14.00
hodin (tel. 494323921).
Za představenstvo družstva
ing. Karhan Zdeněk v.r.
předseda představenstva
V Tutlekách dne 30.5.2014
PLNÁ MOC
Zmocňuji k jednání a hlasování na členské schůzi ZDV „Štědrá“ Tutleky konané dne
20.6.2014
Pana
(paní)…………………………….Bydliště……………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
člen ……………………………………………………………………………….
…………………………………….
vlastnoruční podpis zastupovaného
Download

Pozvánka na členskou schůzi