PLNÁ MOC UDĚLENÁ ČLENEM BYTOVÉHO DRUŽSTVA K ZASTUPOVÁNÍ NA
ČLENSKÉ SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA
Já, níže podepsaný(á)
Jméno a příjmení:
Nar.:
Trv. bytem:
……………………………….
……………………………….
……………………………….
, dále také jen „zmocnitel“,
jako člen Bytového družstva Bezdrevská 33, se sídlem
České Budějovice, Bezdrevská
1114/33, PSČ 370 11, IC 25177281, zapsáno v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddílu Dr, vložka 341, dále také jen „Bytové družstvo Bezdrevská
33“ nebo jen „bytové družstvo“,
tímto zmocňuji
pana (paní):
Jméno a příjmení:
Nar.:
Trv. bytem:
……………………………….
……………………………….
……………………………….
, dále také jen „zmocněnec“,
aby mne, jako člena Bytového družstva Bezdrevská 33, zastupoval
v plném rozsahu a ve všech věcech při členské schůzi bytového družstva konané dne
10.7.2014, od 18:00 hodin, a to včetně hlasování na uvedené členské schůzi ve všech
věcech, tj. i při hlasování o změně stanov bytového družstva a schválení účetní závěrky
bytového družstva za rok 2013.
Tato plná moc je udělována pouze k zastupování na výše uvedené členské schůzi bytového
družstva. Jsou –li výše uváděni jako zmocnitelé manželé, zmocňují tímto společně zmocněnce
jako jejich společného zástupce.
V _____________________ dne __/__ 2014
_____________________
zmocnitel
(podpis zmocnitele úředně ověřen)
Zmocněnec uvádí, že shora udělenou plnou moc v plném rozsahu přijímá.
V _____________________ dne __/__ 2014
_____________________
zmocněnec
Download

PLNÁ MOC UDĚLENÁ ČLENEM BYTOVÉHO DRUŽSTVA K