POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
Představenstvo Bytového družstva Mezírka 16, se sídlem Ostrava - Zábřeh, Petruškova 2764/16, PSČ 700 30,
IČ: 030 33 228, svolává dle čl. 23 stanov členskou schůzi bytového družstva
Datum a místo konání:
27. 11. 2014 v 18:00 hodin, prezence členů od 17.30 hodin,
sál Domova důchodců Korýtko
Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba předsedajícího
3. Přijetí nových členů BD
4. Seznámení s dosavadní činností představenstva, přehled vynaložených finančních nákladů
5. Zhodnocení práce představenstva z pohledu kontrolní komise
6. Stanovení výše nájemného
7. Nové nájemní smlouvy – datum vyhotovení a způsob úhrady
8. Stanovení výše odměn představenstva a kontrolní komise – smlouva o výkonu funkce
9. Plány na rok 2015
10. Diskuse
11. Závěr
Nemůžete-li se členské schůze zúčastnit, můžete se pro účast na členské schůzi nechat zastoupit.
Plná moc pro zastupování musí být písemná s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Nikdo
nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než 1/3 všech členů družstva. V případě
zastupování se zástupce člena družstva prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem
osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí.
Formulář plné moci je ke stažení na našich webových stránkách, nebo u členů představenstva.
V Ostravě dne 12. listopadu 2014, předseda představenstva Ing. et Ing. Jindřich Haverland
Download

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI