ZÁPIS
ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ostravská 630-637
konaného dne 28. 11. 2011
Shromáždění bylo zahájeno v 18,30 hodin, kdy byla ukončena prezence účastníků shromáždění (viz
prezenční listina, příloha č. 1 tohoto zápisu)
Na toto datum byla všem vlastníkům jednotek doručena pozvánka s programem jednání (příloha č. 2
tohoto zápisu) do poštovních schránek.
Za SBD Praha byl představenstvem družstva zmocněn hlasovat pan Miroslav Široký a účastníci
předložili další dvě plné moci od vlastníků (plné moci viz příloha č. 3 tohoto zápisu).
Pořad jednání, návrhy usnesení a výsledky hlasování:
Bod programu č. 1
Jednání zahájil pan Miroslav Široký s tím, že Shromáždění prohlásil za usnášeníschopné, neboť bylo
přítomno 714 973/1 124 388 spoluvlastnických podílů, tj. 63,59 % vlastníků jednotek dle
spoluvlastnického podílu. Pan Široký navrhl Ing. Jaroslava Brožka jako zapisovatele a pana Emila
Šlemendu a Ing. Stanislavu Čejnovou jako ověřovatele. Zapisovatel i ověřovatelé zápisu byli
jednomyslně zvoleni.
Bod programu č. 2
Člen výboru domovní samosprávy p. Ing. Jaroslav Brožek podal informaci o navrhované změně
rozpočtu na rok 2012. Změny se týkají odměny pro správce – zvýšení o 6,00 Kč měsíčně a zvýšení
příspěvku na prostředky na opravy a údržbu o 5%. Následně otevřel diskusi k tomuto bodu.
Bod programu č. 3
Po zodpovězení dotazů v předchozím bodě dal předsedající hlasovat o schválení rozpočtu na rok 2012.
Návrh usnesení č. 1
Shromáždění vlastníků schvaluje rozpočet na rok 2012 :
Pro
Proti
Zdržel
684 054 714 973
0
714 973
30 919
714 973
Návrh byl přijat, pro hlasovalo 95,68% přítomných vlastníků jednotek.
Bod programu č. 4
Na minulém shromáždění byla schválena výměna vodoměrů na studenou vodu v letošním roce.
V příštím roce uplyne termín na výměnu vodoměrů na teplou vodu. Výbor navrhuje provést výměnu
současně. Dodavatele zajistí členové výboru ve spolupráci s technikem družstva, jak již bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 2
Shromáždění SVJ schvaluje i výměnu vodoměrů na teplou vodu :
Pro
Proti
Zdržel
714 973 714 973
0
714 973
0
714 973
Návrh byl přijat, pro hlasovalo 100,00% přítomných vlastníků jednotek.
V průběhu diskuse byl předložen návrh, aby vyměněné vodoměry umožňovali i elektronický sběr dat.
Návrh usnesení č. 3
Shromáždění SVJ schvaluje výměnu vodoměrů s možností elektronického sběru dat :
1
Pro
Proti
Zdržel
690 211 714 973
0
714 973
24 762
714 973
Návrh byl přijat, pro hlasovalo 96,54% přítomných vlastníků jednotek.
Pan Široký seznámil přítomné s cenovou nabídkou na uvedené vodoměry. Z nabídky vyplynula výše
ceny za jeden vodoměr 950,00 Kč.
Návrh usnesení č. 4
Shromáždění SVJ schvaluje maximální cenu za jeden vodoměr s možností elektronického sběru dat ve
výši 950,00 Kč :
Pro
Proti
Zdržel
690 211 714 973
0
714 973
24 762
714 973
Návrh byl přijat, pro hlasovalo 96,54% přítomných vlastníků jednotek.
Bod programu č. 5
Shromáždění SVJ bere na vědomí informaci o neplacení záloh a příspěvku vlastníka a převodech
bytových jednotek do osobního vlastnictví.
Bod programu č. 6
Byla podána informace o žádosti na připojení objektu ke kabelovému rozvodu TV a Internet firmou
CentroNet.
Návrh usnesení č. 5
Shromáždění SVJ schvaluje připojení objektu ke kabelovému rozvodu TV a Internet firmou CentroNet :
Pro
Proti
Zdržel
657 323 714 973
8 821
714 973
48 829
714 973
Návrh byl přijat, pro hlasovalo 91,94% přítomných vlastníků jednotek.
Bod programu č. 7
V rámci bodu diskuse byla navržena volba členů kontrolní komise :
Za členy kontrolní komise byli navrženi :
Ing. Čejnová Stanislava, nar. dne xxxxxxx, bytem Ostravská 630, 190 00 Praha 9 - Letňany,
Paní Herrmanová Marie, nar. dne xxxxxxx, bytem Ostravská 630, 190 00 Praha 9 - Letňany,
Paní Škvorová Martina, nar. dne xxxxxx, bytem Ostravská 630, 190 00 Praha 9 – Letňany
Paní Martínková Jindra, nar. dne xxxxxx, bytem Ostravská 637, 190 00 Praha 9 - Letňany
Pan Turek Bohuslav, nar. dne xxxxxx, bytem Ostravská 635, 190 00 Praha 9 - Letňany
Hlasováno bylo pro každého kandidáta samostatně s těmito výsledky:
a) kandidát Ing. Čejnová Stanislava
Pro
706 152 1 124 388
0
Proti
1 124 388
8 821
Zdržel
1 124 388
Proti
1 124 388
Zdržel
14 601 1 124 388
b) kandidát paní Hermanová Marie
Pro
700 372 1 124 388
0
c) kandidát paní Škvorová Martina
Pro
Proti
707 620 1 124 388
0
1 124 388
d) kandidát paní Martínková Jindra
7 353
2
Zdržel
1 124 388
Pro
707 620 1 124 388
0
Proti
1 124 388
7 353
Zdržel
1 124 388
7 353
Zdržel
1 124 388
e) kandidát pan Turek Bohuslav
Pro
707 620 1 124 388
0
Proti
1 124 388
Usnesení č. 6
Ing. Čejnová Stanislava byla zvolena členem kontrolní komise, pro hlasovalo 62,80% všech vlastníků.
Paní Hermanová Marie byla zvolena členem kontrolní komise, pro hlasovalo 62,29% všech vlastníků.
Paní Škvorová Martina byla zvolena členem kontrolní komise, pro hlasovalo 62,93% všech vlastníků.
Paní Martínková Jindra byla zvolena členem kontrolní komise, pro hlasovalo 62,93% všech vlastníků.
Pan Turek Bohuslav byl zvolen členem kontrolní komise, pro hlasovalo 62,93% všech vlastníků
Další podněty pro práci členů výboru, zejména:
- stížnost na užívání našich kontejnerů cizími lidmi
- požadavek na retardéry
- problémy při výměně stoupaček
- zabezpečit pronájem větší místnosti na konání příštího shromáždění (např. ve škole)
- informace o rekonstrukci vchodových dveří
- založit internetové stránky SVJ
Podněty se budou členové výboru zabývat.
Bod programu č. 8
Shromáždění společenství vlastníků jednotek projednalo všechny body uvedené na programu jednání a
bylo ukončeno ve 20,25 hodin.
Přílohy:
č. 1 - Prezenční listina objektu
č. 2 - Pozvánka
č. 3 - Plné moci k zastupování na shromáždění (3x)
č. 4 - Schválený rozpočet na rok 2012
V Praze dne 1. 12. 2011
Zapsal :
Ing. Jaroslav Brožek
Ověřovatel zápisu :
Ing. Stanislava Čejnová
Ověřovatel zápisu :
Emil Šlemenda
3
Download

Zápis ze shromáždění SVJ - 28.11.2011