Zápis č. 17
z veřejné schůze Zastupitelstva obce Prušánky
konané dne 19. 11. 2013 v 19,00 hodin v přísálí kulturního domu
v Prušánkách
Přítomní:
dle prezenční listiny – 13 členů zastupitelstva
Zapisovatelka:
Jindra Hamrová
Bod č. 1 programu – zahájení
Starosta obce Jan Prčík zahájil 17. veřejnou schůzi Zastupitelstva obce Prušánky v 18,00 hod.,
přivítal přítomné a přednesl program veřejné schůze. Nikdo neměl k programu další
doplňující návrh. Hlasování je vždy o každém bodu schůze v pořadí: pro – proti – zdržel se.
Veřejná schůze ZO Prušánky č. 17 se bude řídit následujícím programem:
1. Zahájení
2. Jmenování ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Kontrola usnesení č. 16
5. Zpráva z činnosti rady obce
6. Rozpočtové opatření č. 5/2013
7. Prodej pozemku p.č. 3171/94, 3171/66, 3171/72 ul. Moravská
8. Prodej pozemků p.č. 1561/4, 1562/3, 1563/1, 1560/3, 1561/2, 1566/10, 1566/11, 1566/12,
1566/14, 1566/16, 1556/8, 1567/5, 1567/7, 1567/9.
9. Prodej pozemku p.č. 860/12
10. Vykoupení stavebního pozemku na ul. Moravská p.č. 3171/32
11. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
13. Žádost o finanční podporu – výměna oken MS Hubert Prušánky o.s.
14. Žádost JSDH Prušánky na pořízení novější cisternové stříkačky
15. Výběrové řízení a kupní smlouva na zametací vůz
16. Smlouva o bezúročné členské půjčce
17. Havárie služebního bytu ZŠ
18. Změna územního plánu
19. Čištění rybníku Kalúža
20. Diskuze
21. Závěr
Starosta nechal o programu 17. veřejné schůze ZO hlasovat.
H: 13 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje program 17. veřejné schůze ZO Prušánky.
-1-
Bod č 2 programu – volba ověřovatelů zápisu
Starosta Jan Prčík navrhl jako ověřovatele zápisu Zdeňka Zálešáka a RSDr. Karla Polácha.
Zastupitelé neměli proti návrhu námitky. Starosta nechal o návrhu hlasovat.
H: 13 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje Zdeňka Zálešáka a RSDr Karla Polácha, jako
ověřovatele zápisu.
Bod č. 3 programu – volba návrhové komise
Starosta Jan Prčík navrhl jako členy návrhové komise Ing. Tomáše Kremra, Mgr. Luďku
Trechovou. Zastupitelé neměli proti návrhu námitky. Starosta nechal o návrhu hlasovat
H: 13 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje Ing. Tomáše Kremra, Mgr. Luďku Trechovou jako
členy návrhové komise.
Bod č. 4 programu – kontrola usnesení č. 16
Ze ZO č. 16 nebyly žádné úkoly. Pan Hokinka nezaslal na novou žádost o prodej pozemků,
proto budou zbylé pozemky prodány na základě pořadníku žádostí o prodej.
Bod č. 5 programu – zpráva z činnosti rady obce
Zprávu z činnosti rady obce přednesl Zdeněk Zálešák
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce Prušánky bere na vědomí zprávu z činnosti rady obce
Bod č. 6 programu – rozpočtové opatření č. 5/2013
Rozpočtové opatření zastupitelé obdrželi předem a s obsahem jednotlivých bodů přítomné
seznámila p. Hamrová.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce Prušánky bere na vědomí rozpočtové opatření č.5/2013
Bod č. 7 programu – prodej stavebních pozemků na ul. Moravská p.č.
3171/94, 3171/66, 3171/72
O prodej stavebního pozemku na ul. Moravská požádal Jiří Flamík, Prušánky 645 a Nikol
Vodehnalová, Mutěnice Dubňanská 1177. Zastupitelé s prodejem souhlasí za stanovenou
cenu k prodeji stavebních pozemků
H: 13 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje prodej stavebního pozemku p.č. 3171/94, o výměře
800 m2, Jiřímu Flamíkovi, 696 21 Prušánky 645 a Nikol Vodehnalové, Dubňanská 1177, 696
11 Mutěnice, a to za cenu: 400,- Kč/m2
-2-
O další pozemek požádál Ing. Jaroslav Hekelj, Pančava 47, Hodonín. Zastupitelé s prodejem
souhlasí
H: 13 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje prodej stavebního pozemku p.č. 3171/66, o výměře
940 m2, Ing. Jaroslavovi Hekeljovi, Pančava 47, 695 01 Hodonín, a to za cenu: 400,- Kč/m2
O poslední pozemek, určený k rpduji na ul. Moravská požádali Barbora Helešicová a Petr
Ištvánek, Lesní 22, Hodoní. Zastupitelé s prodejem pozemku souhlasí
H: 13 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje prodej stavebního pozemku p.č. 3171/72, o výměře
940 m2, Barboře Helešicové a Petrovi Ištvánkovi, Lesní 22, 695 01 Hodonín, a to za cenu:
400,- Kč/m2
Bod č. 8 programu – prodej pozemků p.č. 1561/4, 1562/3, 1563/1, 1560/3,
1561/2, 1566/10, 1566/11, 1566/12, 1566/14, 1566/16, 1556/8, 1567/5, 1567/7,
1567/9
Ing. Košut požádal o prodej 14 pozemků. Jedná se o pozemky, které brání přístupu k jeho
pozemkům a mají minimální výměry. Zastupitelé s prodejem uvedených pozemků souhlasí.
H: 12 pro – 0 proti – 1 zdržel se
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje prodej pozemků p.č. 1561/4, o vým. 48 m2, 1562/3, o
vým. 125 m2, 1563/1, o vým. 106 m2, 1560/3, o vým. 349 m2, 1561/2, o vým. 1050 m2,
1566/10, o vým. 137 m2, 1566/11, o vým. 10 m2, 1566/12, o vým. 10 m2, 1566/14, o vým.
38m2, 1566/16, o vým. 46 m2, 1556/8, o vým. 858 m2, 1567/5, o vým. 27 m2, 1567/7, o
vým. 69 m2, 1567/9, o vým. 20 m2, Ing. Luďkovi Košutovi, 696 21 Prušánky 772, a to za
cenu: 14,- Kč m2
Bod č. 9 programu – prodej pozemku p.č. 860/12
Manželé Gregrovi zažádali o odprodej zahrady za svým rodinným domem. Pozemky v této
lokalitě byly již dříve prodávány. Zastupitelé souhlasí s prodejem za cenu 35,- Kč/m2.
H: 13 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje prodej pozemku p.č. 860/12, o výměře 214 m2,
manželům Daně a Janovi Gregrovým, 696 21 Prušánky 704, a to za cenu: 35,- Kč m2
Bod č. 10 programu – vykoupení stavebního pozemku na ul. Moravská p.č.
3171/32
Na ul. Moravská vlastní jeden stavební pozemek paní Petra Čechová, která tento nabídla
k odprodeji dle původních podmínek kupní smlouvy obci. Cena je 400,- Kč/m2. Zastupitelé
souhlasí. Tento pozemek bude nabídnut k prodeji zájemcům dle pořadníku na stavební
pozemky.
-3-
H: 13 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje vykoupení pozemku p.č. 3171/32, o vým. 934 m2, od
Petry Čechové, 696 21 Prušánky 60, a to za cenu: 400,- Kč/m2
Bod č. 11 programu – smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu
Zastupitelé již dříve schválili smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na
zřízení přípojky kNN, Hamerník. Zastupitelé s věcným břemenem souhlasí a pověřují starostu
podpisem smlouvy.
H: 13 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje smlouvu č. HO-014130007022/001 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni s E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Bod č. 12 programu – smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu
Zastupitelé smlouvu obdrželi předem. Jedná se o zřízení přípojky „Prušánky, Novinky, rozš.
kNN, Štěpanovská“. Zastupitelé se zřízením věcného břemene souhlasí.
H: 13 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje smlouvu č. 1030016638/001 o budoucí smlouvě o
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni s E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Bod č. 13 programu – žádost o finanční podporu – výměna oken MS Hubert
Prušánky o.s.
MS HUBERT o.s. Prušánky požádalo o příspěvek na výměnu oken na myslivně. Rada obce
nedoporučuje schválení žádosti, protože se jedná o příspěvek na opravu cizího majetku. Ing.
Míček se k situaci vyjádřil s tím, že se jedná o příspěvek na materiál, práce by si hradilo MS
z vlastních zdrojů. Ing. Zahradník připomněl, že MS dosud nikdy o příspěvek nežádalo. Po
vzájemné diskuzi se zastupitelé dohodli, že MS podá novou žádost v roce 2014, která bude
splňovat podmínky k poskytovaným příspěvkům a dotacím z rozpočtu obce již dle nových
podmínek, platných od roku 2014.
H: 0 pro – 13 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Prušánky neschvaluje žádost o finanční podporu na výměnu oken na
myslivně pro MS HUBERT PRUŠÁNKY, o.s., 696 21 Prušánky 291
Bod č. 14 programu – žádost JSDH Prušánky na pořízení novější cisternové
stříkačky
Jednotka sboru dobrovolných hasičů požádala zastupitelstvo o zařazení do rozpočtu obce na
rok 2014 částku 2 miliony korun na pořízení repasované cisternové stříkačky. Stříkačku je
-4-
možné zakoupit v cenové relaci od 2 milionů. Zároveň bude jednotka žádat o dotaci na
krajském úřadě, která by se pohybovala okolo 50% z celkové částky. Dále by jednotka SDH
nabídla k prodeji cisternovou stříkačku, kterou používají nyní. Starosta přítomným vysvětlil,
že není nutné dávat do rozpočtu celkovou částku, ale její poměrnou část tj. 1 milion korun.
Pokud by byla tato částka překročena, bude provedena úprava rozpočtovým opatřením. Pokud
JSDH na dotaci u krajského úřadu nedosáhne, nebude cisterna zakoupena. Zastupitelé
s navrhovaným způsobem a částkou 1 milion korun souhlasí.
H: 13 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje žádost JSDH Prušánky o přidělení finančních
prostředků do rozpočtu obce Prušánky na rok 2014 na pořízení novější cisternové
automobilové stříkačky, a to ve výši: 1 000 000,- Kč
Bod č. 15 programu – výběrové řízení a kupní smlouva na zametací vůz
Starosta seznámil přítomné s výsledky výběrového řízení na zametací vůz. Již proběhlo jedno
neúspěšné výběrové řízení, do kterého se přihlásila pouze jedna firma. Do dalšího výběrového
řízení se přihlásily tři firmy. Jedna byla vyřazena z důvodu nesplnění podmínek zadávacího
řízení. Ze dvou dalších zvítězila firma GARDEN Studio, s.r.o., která splnila podmínky
zadávacího řízení a nabídla nejnižší cenu 1 440 000,- Kč. Zastupitelé s výsledkem výběrového
řízení souhlasí a pověřují starostu podpisem smlouvy.
H: 13 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje výsledky výběrového řízení na koupi zametacího
vozu s firmou GARDEN Studio, s.r.o., U ZOO 2/212, 635 Brno, IČ:60698454,
DIČ:CZ60698454 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy
Bod č. 16 programu – smlouva o bezúročné členské půjčce
Zastupitelé již dříve schválili projekt „Stromořadí pro Region Podluží“. Na tento projekt byl
v rozpočtu schválen 1 milion korun. Po výběrovém řízení byl podíl obce na projekt snížen na
částku 582 086,- Kč. Zastupitelé pověřují starostu podpisem smlouvy.
H: 13 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje smlouvu o bezúročné členské půjčce ve výši
582 086,- Kč na projekt „Stromořadí pro Region Podluží“ a pověřuje starostu podpisem
smlouvy se svazkem obcí Region Podluží, svazek obcí, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot,
IČO:69650284
Bod č. 17 programu – havárie služebního bytu ZŠ
Starosta seznámil zastupitele se situací, která nastala v obecním bytě, který je součástí areálu
základní školy. V bytě nastala havarijní situace z důvodu odtržení části stěny. Starosta nechal
situaci vyhodnotit statikem. Ten navrhuje řešení opravy po etapách. V první etapě je nutné byt
zpevnit přepěťovými lany, aby bylo zabráněno možnému zřícení části bytu. K provedení této
opravy doporučuje firmu SILS s.r.o., která se podobnými haváriemi zabývá. Zastupitelé
s navrhovaným řešením souhlasí a pověřují starostu podpisem smlouvy s firmou SILS.
H: 13 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje náklady na opravu havarijního stavu školního bytu
v I. etapě dle nabídky SILS s.r.o. Hodonín v ceně 188 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
-5-
Bod č. 18 programu – změna územního plánu
Pan Jan Ivičič, Kostice, který provozuje v Prušánkách v Nechorách vinný sklep U Jeňoura a
hotel Beatrice, požádal o změnu územního plánu z důvodu výstavby lisovny. Zastupitelé se
směnou souhlasí s tím, že veškeré náklady na změnu ponese žadatel, pan Jan Ivičič.
H: 13 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 19
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje změnu územního plánu č. 6 s tím, že náklady na
změnu územního plánu ponese žadatel, Jan Ivičič, Nová 18, Kostice
Bod č. 19 programu – čištění rybníku Kalúža
Starosta seznámil zastupitele s možností vyčištění rybníka Kalúža. Tento je již dva roky
nefunkční po vypuštění při výlovu. Je zanesený bahnem, zarostený orobince a v letních
měsících silně zapáchá. Firma PROLES, která již dříve podala na obec nejnižší nabídku na
vyčištění, v současné době pro obec pracuje, má možnost rybník dle nabídky vyčistit.
Zastupitelé souhlasí a pověřují starostu podpisem smlouvy.
H: 13 pro – 0 proti – 0 zdržel se
Usnesení č. 20
Zastupitelstvo obce Prušánky schvaluje vyčistění rybníku Kalúža za cenu 320 000,- Kč od
firmy PROLES, s.r.o., Vodařská 56, 619 00 Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy
Bod č. 20 programu – diskuze
- Starosta obce seznámil přítomné se záměrem přesunout tradiční setkání se seniory na měsíc
říjen, z důvodu vyhlášení dne 1. října, jako den seniorů.
Bod č. 21 programu – závěr
Starosta ukončil 17. veřejnou schůzi v 19,35 hod..
Zapsala:
Jindra Hamrová
V Prušánkách:
25. 11. 2013
Zápis ověřil:
……………………………………………
RSDr. Karel Polách
ověřovatel zápisu
……………………………………………
Zdeněk Zálešák
ověřovatel zápisu
……………………………………………
Jan Prčík
starosta obce
Download

Zápis č. 17 z veřejné schůze Zastupitelstva obce