Misyonumuz doğanın ekolojik dengesini
bozmadan, doğanın kendi ürettiği
jeolojik ve jeotermal enerji mantığında bir
sistem sağlamaktır.
Doğanın binlerce yılda
oluşturduğu fosil yakıtları
dakikalar içerisinde oluşturan
bir sistem.
Ekonomik gelişim ve nüfus artışı dünya rezervlerinin
tüketilmesine neden oluyor ve gerisinde de devasa
miktarlarda organik ve biyolojik atıklar bırakıyor. Böylelikle
büyük bir enerji değeri olan atıklar hem sağlığa hem de
çevreye zarar verecek atık olarak terkediliyor.
Peak Eco Energy bu atıkları kapalı devre bir piroliz
sisteminde etkin, rantabıl, kullanılabilir, depolanabilir
bir enerji kaynağına dönüştürüyor.
Peak Eco sisteminde üretilen enerji
geleceğin çevre koşullarına uygun
bir enerji üretimidir!
Tarihçe
Yukarda resmi görülen ve 1999 yılında mucit Alf Johansson tarafından icat edilen sistem
ThermoRec adı altında ilk prototipini 2000 yılında dizayn etmişti. Bu ilk protottipin
reaktör uzunluğu 9 metre idi. 2008 yılında mucit Alf Johansson'un vefatından sonra
Volvo işbirliğiyle Peak Eco Energy adını alan sistem, atıklardan kömür, petrol ve gaz gibi
temel elemntleri ayrıştıran patentli bir piroliz sistemidir. Sistemin fonksiyonelliği İsveç
Teknik Enstitüsü (Swedish Technical Institute), ABB ve diğer resmi ve de özel kuruluşlar
tarafından yapılan analiz ve testlerle tescillenmiştir.
VOLVO Pininfarina Fabrikası - Uddevalla / Sweden
Peak Eco Energy 2010 yılında İsveç, Uddevalla’da ki Volvo Pininfarina yönetim
kurulunca alınan karara göre, sisteme olan inanç ve geleceğe yatırım için Volvo
Pininfarina bünyesine alınmasına karar verilerek sistemin daha da modernize edilerek
geliştirilmesi sağlanmıştır.Volvo’nun 2012 yılında Çinli Geely şirketine geçmesinden
sonra, Geely şirketi Uddevalla’da ki Pininfarina fabrikasının kapatılmasına karar vermiş
ve Peak Eco, Pininfarina bünyesinden ayrılarak Volvo mühendisleri ve yöneticileri
tarafından oluşturulan yeni ve bağımsız bir şirket ve yönetimle yoluna devam etmiştir.
2010 yılında Volvo tarafından yapılan ilk fizibilite
çalışması oldukça olumlu sonuçlar vermiş ve
şirketin Volvo bünyesine geçişi kabul görmüştür.
Peak Eco demo plant
Bu aşamada Peak Eco daha verimli çalışabilen ilk proto tipinden daha
modern ve küçük bir proto tipi yaparak testlerine başlamıştır. Volvo
Pininfarina da yapılan tüm testler oldukça olumlu sonuçlar vermiş ve
standard ebatlar için seri üretim kararı alınmıştır. Bugün için İsveç
Lindköping Belediyesinden ilk sipariş alınmış ve üretim 2014 sonbaharında
müşteriye teslim edilecektir.
Stirling Motor J
eneratörleri
Peak Eco Energy kendisini ısı ve enerji üretiminin geleneksel düşünce rekabetnin
ortamında oldukça iddialı bir konumda bulmaktadır. Diğer eski sistemlerle
kıyaslandığında Peak Eco sistemi enerji kazanımında temel prensipleri daha rasyonel
ve etkin kullanmakta yenilikci bir sistemdir. Hem evsel hem de sanayi atıklarının tekrar
enerjiye dönüşümünde ve kendi ürettiği enerjinin çok az kısmını kullanarak daha
modern, verimli, ekonomik ve çevreci teknoloji ile enerji piyasasında yeni bir çığır
açmıştır. proses sonrası çıkan ürünler yukardaki gibi stirling motor jeneratörlerinde
elektriğe dönüştürülebilir.
ALGEMORE ALGEA - YOSUN
Peak Eco Energy sisteme ilave olarak kendi laboratuvarında ürettiği ve
patentendirdiği yüksek enerjiye sahip bir çeşit Algemore algea yosununun atık
suyla bileşiminde hızla çoğalarak, büyük bir biyokütleye sahip olmasını
gerçekleştirmiştir. Atık su ve yosun kombinasyonuyla elde edilen üründen Peak
Eco işlemcisinde üretilen gaz hem yerel hem de otomobillerde kullanılabilen
yüksek enerji değerine sahip çevreci bir gazdır ve uluslararası ekonomik değer
taşımaktadır.
Hem çevresel nedenlerden, hem gelecekte petrol türevi enerji kaynaklarının yetersizliği hem de
nükler enerji sistemlerine artan muhalefetten dolayı dünyada yenilikci ve akılcı enerji üretim
kaynaklarına gerek duyulmaktadır. Peak Eco,daha yaşanır çevre ve sağlıklı bir dünya için akılcı
enerji sistemleri ile kendi enerjisi kendi atığından üreten toplumlarda öncü bir rol üstlenmiştir. Her
yıl enerjiye duyulan ve artan talepten dolayı kaynakların daha akılcı, daha yenilikçi, daha verimli ve
daha çevreci kullanımı için bir amaç olmalıdır.
Peak Eco tarafından üretilen ve yüksek konsantrasyonlu karbondioksitlerde oldukça hızlı büyüyen
yosunlar enerji elde etmekte kullanılabildiği gibi gıda üretimimnde katkı maddesi olarak da
kullanılabilir. Aynı zamanda biyodizel, biyoetanol ve biyobütanol üretimi için de oldukça idealdir.
Vizyon, Gerçeklik, Gelecek
Peak Eco
geleceğin yerel enerji sistemi
Peak Eco sistemi ile yerel ihtiyaçlar için üretici kendi atığı ile kendi
elektiriğini üretme olanağına sahip olacak ve bu da daha ucuza enerji
maliyetlerine neden olacaktır. Mobil, taşınabilir, gereksinime göre seri
bağlantılarla kapasitesi artırılabilir Peak Eco sistemi ile üretici, sistemi
istediği alana götürme ve elektrik üretimini yapma lüksüne sahip olacaktır.
Bu konuda Peak Eco dünyada ilktir.
Peak Eco Energy
Tekli işlemci kapasitesi: 2 ton/h x 24h/gün x 300/gün = 14.400 ton/yıl
(örnekleme; atık lastikler)
işlenmemiş enerji içeriği 4,5 MW/ton
= 64.800 MW
%10 üretim sırasında harcanan enerji
= 6.480 MW
Teorik olarak elektrik üretiminde
%30 bir etkinlikte elde edilen enerji =
17.500 MW / yıl
Nukleer enerji dışında dünyadaki tüm elektrik üretimi yeryüzünün jeolojik ve jeotermal proseslerinden kaynaklı
petrol, gaz, kömür, rüzgar, su ve güneşten geliyor. Petrol ve gaza olan talep artarken, nükleer ve kömüre olan talep
azalmaktadır. Yeraltı kaynakların aşırı kullanımı aynı zamanda çevre sorunlarına da neden olmaktadır. Yine aşırı
kullanım sonrası oluşan organik ve biyoljik atıkların ihtiva ettiği büyük oranlardaki enerjiler ise depolama alanlarına
terk edilerek çağdaş dünyada israf ediliyor.
İnsan yaşamı için temel koşul ve olmazsa olmazlardan biri temiz sudur. Ancak, kentleşmenin devam etmesiyle temiz
su kaynakları da kirlenmekte. Gelecek için, kirlenmiş olan bu suların geri kullanımı için mümkün olan verimli ve
gelişmiş metodlarla kanalizasyon arıtma işlemlerinin yapılması kaçınılmaz olacaktır. Dünya, çevreyi kirletmeyen
güvenli ve alternatif enerji kaynakları arayışına yoğunlaşmış durumda. Bugün için, nükleer enerji, kömür ve petrol
kaynaklı enrjinin dışında sadece su, rüzgar ve güneş seçenekleri görünüyor gibi.
Dünya, yoğun bir şekilde çevreyi kirletmeyen,güvenli alternatif enerji kaynakları arayışı içinde. Rüzgar enerjisi pahalı
dağıtım hatları ve çevre üzerindeki görsel etkiler nedeniyle sorun oluşturmaktadır. Güneş enerjisi ise geniş alanlara ve
hava koşullarına bağlıdır. Büyük hidro elektrik enerji sistemleri hala yetersiz olmasına rağmen, doğal dengeleri
değiştirebileceğinden dolayı çevresel sorunlarla ve protestolarla karşılaşılıyor.
Peak Eco Energi sistemi organik atıklardan büyük oranda elektirik enerjisi üreterek, hem çevresel sorunlara neden
olmuyor, hem de atıkların tekrar toplum yararına enerjiye dönüşmesini sağlıyor. Böylece hem ekonomi, hem de çevre
kazanmış oluyor.
- Tüm çağdaş dünya kanalizasyon arıtma çamurları ve bunların neden olduğu masraflarla ilgili sorunlar yaşıyor.
Bugün sorun olarak görülen ve büyük oranda enerji ihtiva eden bu atık çamurları, piroliz prensibi doğrultusunda
Peak Eco Enerji sistemininde elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.
- Kanalizasyon arıtma işlemleri içerdiği metal ve zehirli atıklardan dolayı maliyette sorunlar yaratmaktadır. Atıklar
aynı zamanda fosfor gibi yararlı bitkisel besin maddeleri içerdiğinden ayrıştırma işleminde zararlı ve yararlı
maddeleri arasında tercihsel dengeleme sorunu oluşmakta.
- Peak Eco Enerji tekniği kanalizasyon suyuna oldukça yoğun lipid yağları içeren özel bir Algamore yosunu
karıştırarak, yosunların atık su içindeki zehirli maddeleri nötralize etmesini sağlar. Aynı zamanda yosun içindeki
yüksek enerji oranından dolayı da atık su çamurundaki enerji oranını artırır. Atık su içinde büyüyen yosunlar 24
saatte 8 kat artarak hammadde teminini de artırmış olur.
- Kurutulmuş ve işlenmiş çamur Peak Eco işlemcisinin içinde karbon ve gaza dönüşür. İşlem sonrası elde edilen
karbon yüksek besin değerine sahip fosfor ve azot atıklarını içerir.
- Ayrıca, enerji miktarını artırmak için, yosunlu kanalizasyon atık çamurlarıyla birlikte, kurutulmuş tavuk, balık
skatatları, zeytin çekirdeği, fındık kabuğu, pellet ve araç lastikleri gibi her türlü organik ve biyolojik atıkları, işleme
tabi tutarak alınabilecek en yüksek enerjiyi alabilirsiniz. Bu nedenle sınırsız bir hammadde tedariğine sahipsiniz.
- Evsel atıkların sistemde kullanılabilmesi için sistemde teknik ayarlamaların yapılması gerektiği gibi, önceden bir
çöp ayrıştırmasının yapılmış olması da gerekir.
Gelecek
Alternatif küresel enerji kaynaklar arayışlarında Peak Eco Sisteminin sunduğu imkanlar ve dünya pazarındaki rolü
oldukça önemlidir. Sanayi toplumları büyüyen elektrik ihtiyaçlarına çözüm bulmak zorunda oldukları gibi çevresel
etkileri de düşünmek zorundalar. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler yerel elektrik üretimleriyle ihtiyaçlarını
karşılayabiliyorlar, dolayısıyla bu ülkelerde de Peak Eco Sistemi etkin bir şekilde kullanılabilir.
Doğal kaynakların azılması ve de elektrik ihtiyacının sürekli artış göstermesinden dolayı Peak Eco gibi sistemlere olan
ihtiyaç çok daha anlamlı olmakta. Bilindiği gibi dünya da elektrikli araç talepleri sürekli artmakta ve bunların şarj
dolum istasyonlarına olan ihtiyaç da büyümekte, bu da yerel elektrik üretimin önemini daha da artırmakta. Çevresel
etkilerinden dolayı nükleer enerji ve termik santrallerden vazgeçmek durumunda kalan dünyada, Peak Eco gibi
sistemleri bir alternatif değil, bir zorunluluktur!
Teknik
Peak Eco Enerji sisteminin çalışma prensibi, yeryüzünün kendisi kadar eskidir. Buna Termal Dönüşüm İşlemi
(Thermal Conversion Process –TCP) denir. Bu, doğanın jeolojik ve jeotermal işleminin milyonlarca yıl alan sürecinin
hızlandırılmış bir prosesidir. Doğanın binlerce yılda yapacağı bu termal dönüşüm işlemini, Peak Eco dakikalar içinde
yapıyor. Basınç ve ısıyı control altında tutarak, dolum vanasından da argon gazı vererek, işlemci içindeki oksijen ekarte
edilerek hammadde işleme tabi tutuluyor. Oksijensiz bir ortamda hammadde yüzlerce derecelik ısı altında yanma
işlemi oluşmadan, içeriğindeki temel bileşenler olan gaz, petrol ve karbon elde ediliyor. Elde edilen bu bileşenler
hammaddelerin ihtiva ettiği oranlar miktarında olur. Peak Eco kapalı bir sistem olduğundan dolayı herhangi bir atığı
veya emisyonu yoktur.
Fonksiyon
Peak Eco küçük ve etkili bir işlemcidir. Hem sabit, hem de mobil olarak kurulabilir. Sistemin
gaz akışı, ısısı, besleme hızı, derecesi ve ayrıştırma süresi bilgisayar ile kontrol edilebilir.
İstendiğinde internet üzerinden de sisteme bağlanılabilir. Birkaç adet Peak Eco işlemcileri
yerel ihtiyaçlara uygun olarak aynı anda çalışabilir. Hammade akışları, sıvılar, gaz ve karbon
hacimleri bilgisayar denetimiyle gözlemlenir. Peak Eco işlemcileri, gaz kompresörleri, gaz
jeneratörleri, ısı değiştiricileri, ısıtma odaları veya ön ısıtma odalarıyla bağlantılı olarak
planlanmıştır.
Peak Eco işlemci ebatları:
Uzunluk:
maksimum
6m
Yükseklik:
2,6 m
Genişlik:
2,3 m
Gelecekte özel ihtiyaçları karşılayabilmek için sabit sistemlerin ebatları müşterinin ihtiyaçlarına göre büyültülerek
kapasite artışı sağlanır.
İşlemcinin sürekli çalışabilmesi için gerek duyduğu enerjiyi, termal dönüşümle elde etmiş olduğu gazdan alır. Peak
Eco sadece çalıştırma sürecini başlatmak için sistem dışından verilecek elektrik veya gaza ihtiyaç duyar.
Argon gazı, işlemci içindeki oksijeni tamamen sıfır noktasına yakın olarak yok etmek için kullanılır.
İşlemcinin iç kaplaması aside karşı dayanıklı paslanmaz çelikten imal edilmiştir. İşlemcinin dış ısısı maksimum
40⁰C olacaktır. İşlemcinin iç ısısı ise 300 ile 815⁰C arasındadır. Sisteme beslenecek hammaddeler ufak parçacıklara
ayrıştırılarak, sıkıştırılma yöntemiyle hammadde içindeki hava asgariye indirilir. Hammaddeler kurutma ünitelerinde
ön işlemden geçerek nem oranı %20’nin altına indirilir. Sistemdeki ısı fazlası ön ısıtma odasını ısıtmak için kullanılır.
Lidköping, İsveç’in güney-batı kısmında Vastergötland Bölgesinde yer alan 38.000 nüfuslu ufak bir şehirdir. Lidköping Belediyesi,
lağım sularının işlenerek enerjiye dönüştürlmesi amacıyla bir adet Peak Eco Enerji tesisi siparişi verdi. Yetkili laboratuvarlar tarafından
yapılan tüm testlere dayalı yapılan hesaplamar şöyledir;
Kapasite : Lidköping Belediyesi, yıllık kanalizasyon suyu 5.200 ton
1 adet Peak Eco Enerji tesisi
Yıllık lağım suyu:
5.200 ton
Ayrıştırılacak su oranı:
3.776 ton
Ayrıştırılmış lağım çamuru /posa:
1.424 ton
Gaz
Petrol
Karbon Black
Toplam
Toplam m3
349.197
399
513
Eneerji değeri/m3 (Mj)
24.7
25.0
15.4
Enerji değeri toplam (Mj)
8.625.168
9.966.667
7.893.600
26.485.435
Enerji değeri Kw
2.397.797
2.270.733
2.194.421
7.362.295
Yukardaki değerlerde Algaemore yosunları yoktur
Peak Eco işlemcisinin 24 saat kesintisiz çalışması durumunda:
Elektrikli ısıtıcıların kapasitesi 1000 mm hammadde girişini 800⁰C ulaşmasını sağlar.
GAZ ANALİZİ - 500⁰ C
Belediyenin lağım suyu atıkları – yosun ilave edilmeden;
Yıkama (scrubber) öncesi
Yıkama (scrubber) sonrası
Hidrojen:
Metan:
Karbondioksit:
Oksijen:
Nitrojen:
Karbonmonoksit:
Etilen:
Etan:
Propene:
Propan:
C4:
C5:
%12.4+/-0.4 hacim
%15.1+/-0.2
%29.9+/-0.1
%0.2+/-0.1
%7.4+/-0.3
%13.9+/-0.4
%7.6+/-0.5
%2.3+/-0.2
%2.6+/-0.3
%0.5+/-.2
%1.3+/-0.2
%0.5+/-0.2
%10.1+/-0.4 hacim
%19.5+/-0.2
%25.4+/-0.3
%0.15+/-0.1
%3.4+/-0.3
%16.6+/-0.4
%10.0+/-0.5
%3.5+/-0.3
%3.8+/-0.3
%0.67+/-0.2
%1.5+/-0.2
%0.5+/-0.2
Isı değeri:
19.5 Mj/m3
24.7 Mj/m3
Lidköping gibi aynı bölgede olan Skövde kentinde, dünyada sık kullanılan evsel atıkların çürütülerek gaz üretimini gerçekleştiren bir
çöp atık şirketi bulunmakta. Çürütme işlemi sonrası enerjisi alınan bu evsel çöplerden geriye yine de az bir enerji değeri olmasına
rağmen kullanılamayan ve çevresel sorunlara neden olan büyük miktarda çamur atığı bırakılmakta.
Sorun olan bu çamur atığını Peak Eco Enerji sisteminde yaptığımız testlerde, şaşırtıcı bir şekilde ve aşağıda görülen tabloda olduğu
gibi bu çamur atıklarının içinde hala oldukça fazla enerjinin olduğunu farkettik.
Önceden çürütülerek ve enerjisi tamamen alındığı sanılan lağım suyu çamur posasının,
PEAK ECO işlemcisine tabi tutulması sonrası, atık içinde elde edilen inanılmaz enerji değerleri
Gazı alınmış çürütülmüş çamur atığın PEAK ECO işlemcisinde elde edilen GAZ ANALİZ değerleri
580⁰C
Hidrojen
Metan
Karbondioksit
Oksijen
Nitrojen
Karbonmonoksit
Etilen
Etan
Propene
Propan
C4
Çürütülmüş çamurun yıkama öncesi değeri
580⁰C
%15.0+/-0.5 hacim
%12.1+/-0.1
%23.2+/-0.2
%0.5+/-0.1
%18.1+/-0.5
%13.8+/-0.4
%5.4+/-0.8
%2.1+/-03
%2.3+/-0.3
%1.1+/-0.1
%1.1+/-0.2
Isı değeri
16.0 Mj/m3
Çürütülmüş çamurun yıkama sonrası değeri
%15.3+/-0.5 hacim
%14.9+/-0.1
%18.9+/-0.2
%0.5+/-0.1
%22.6+/-0.5
%12.7+/-0.4
%5.0+/-0.8
%2.0+/-0.3
%1.8+/-0.3
%0.4+/-0.1
%0.8+/-0.2
16.7 Mj/m3
Çürütülmüş çamurun Peak Eco işleminde üretim sonrası elde edilen gazın enerji değeri, normal şehir gazlarından daha fazla enerji
ihtiva ettiği kanıtlandı. Peak Eco İşlemcisi çürütülmüş çöpten gaz alım tesislerinde de maksimum enerji elde etmek için tamamlayıcı
ve etkili bir alernatiftir.
Bugünün atık bertaraf konsepti (!)
Gazetelerde çıkan haberlere göre, yılda milyonlarca ton tavuk sakatatı denizlere dökülüyor. Bu
sadece çok değerli enerji kaynaklarının heba edilmesinin örneğinden biridir. Aynı şekilde balık
atıkları ve diğer hayvan sakakatlarında bu şekilde heba edilmesi yerine Peak Eco ile bu yüksek enerji
ihtiva eden ürünlerin geri kazanım için değerlendirilmesi gerekmekte. Bu hayvansal sakaktlarda
yüksek oranda temiz gaz ve karbon siyahı bulunmakta. Hatta lastik gibi organik maddeler de
oldukça zengin enerji kaynağına sahiptirler. Volvo Pininfarina da yapılan tüm testlerde, bu tür
organik maddelerden elde edilen petrol, gaz ve karbon siyahının jeneratörler, türbinler, yakıt
hücreleri gibi diğer kaynakların kullanımıyla elde edilen enerji miktarı yıllık 18.500.000 ile
37.000.000 kWh elektrik kapasitesine sahip. (12.520. ton lastik –yıl ). Her yıl kenara atılan 1.4 milyar
eskimiş araç lastiği çöplük dağları oluşturmaktadır. Bunların çoğu gömülüyor, denize atılıyor veya
yakılıyor. Bu da çevre sorunlarına neden oluyor.
Gelişme süreci:
Peak Eko Enerji, tüm dünyada ve çevre lehine atıkların gelecekte geri kazanılması için,
uygulanabilir, büyük bir potansiyel enerji sürecini mümkün kılmıştır. Aynı zamanda, ücret
karşılığı yerel elektrik taleplerinin karşılanacak olması da yatırımcı için çok cazip imkanlar
sunmakta. Peak Eco Enerji, toplumların yerel ihtiyaçların piyasa taleplerine adapte olmaya
çalışan, geleceğin alternatif enerjisin öncüsü olan teknoloji odaklı bir şirkettir.
Potansiyeller:
İsveç'te 290 belediye bulunmakta ve bunların çoğunluğu kanalizasyon sularından kalan çamur
posasıyla ilgili hem çevresel sorunlarla, hem de büyük ekonomik sorunlarla başetmeye
çalışıyorlar. Lidköping Belediyesine yapılan Peak Eco tesisinin üretime başlamasıyla birlikte,
bunu hem İsveç'te ki diğer belediyelerin, hem de dünya genelinde birçok ülkenin belediye ve
kurumlarınınn Peak Eco sisteminin potansiyel müşterileri arasında olacağından eminiz. Şu
aşamada bile Almanya, Türkiye, Norveç, İsveç, Çin, Hindistan gibi ülkelerle distiribütörlük
anlaşmaları yapılmış durumda.
PEAK ECO ENERJİ
Örnek Müşteri Potansiyeli
•
Yerel Yönetimler: Kendi atığından kendi elektriğini üretmek isteyen yerel yönetimler
•
Kanalizasyon tesisleri: Kanalizasyon su posalarının işlenmesinde
•
Mezabahalar, Tavukçuluk ve Balıkçılık Sanayileri: Hayvansal sakaktların işlenmesinde
•
Orman ve Tarımcılık İşletmeleri: Zeytin çekirdeği,fındık kabuğu, gıda atıkları, orman
ürünleri atıkları v.s.
•
Enerji ve Isı Tesislerinde: Geri dönüşüm ve enerji depolama da önemli
•
Sanayiler: Plastik, lastik, organik atıklar, kimyasal ve hastane atıkları v.s. gibi atıkların
işlenmesinde
•
Limanlar: Gemi ve tankerlerin limana bıraktığı atıkların işlenerek elektrik üretimi.
•
Siteler: Büyük çaptaki sitelerin kendi atık su çamuru ve evsel atıklarının işlenerek,
kendi elektriğini üretmek için
Peak Eco Enerji
Özet
• Peak Eco çalışma grubu, mevcut ve gelecekteki piyasa
gereksinimlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek piroliz
sistemleri konusunda uzun yıllara dayanan tecrübe ve üst düzey
bilgi birikimine sahiptirler. .
• Volvo Pininfarina fabrikasında, Volvo işbirliği içinde geliştirilen
piroliz prototipinde çeşitli çamur, sakatat (mezbaha atıkları),
pelet ve lastikler v.s. gibi malzemelerle yapılan testler başarılı
sonuçlar vermiştir.
• Yerel kurum ve kuruluşlar hem atık geri dönüşümüyle çevresel
sorunların çözülmesine, hem de bu geri dönüşümden elektrik
enerjisi üretimini sağlayacaklar.
• Tüm dünya Peak Eco sistemlerinin potansiyel müşterileridir.
• Nispeten düşük bir yatırım karşılığında, kısa bir yatırım geri
ödeme dönemi.
• Geleceğin enerjisi ile temiz çevre, güvenli ve temiz enerji!
VİZYON
Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidro elektrik santralleri ve PEAK ECO geri dönüşüm
enerjisi, geleceğin temiz çevre ve güvenli enerjisidir.
GERÇEKLİK
PEAK ECO ENERJİ tüm testlerden geçmiş ve kendisini kanıtlamış, hayali gerçek eden
temiz ve çevreci bir enerji alternatifidir.
GELECEK
Tüm dünya geleceğini kurtarmak için fosil yakıtlar dışında, yenilenebilir, çevreyi
kirletmeyen, aşırı tüketimden kaynaklı atıkların geri dönüşümüyle enerjiye
dönüştürülebilen sistemlere yönelmek zorundadır.
Download

peak eco enerji