Yarrışma Haakkında
Sürdürülebilir Tükettim İçin Eğitim: Küreseel Bir Sorun
n bir Erasm
mus+ projesiddir. Projemiizin en büyü
ük
hedeffi genç kuşağğı daha iyi bir
b hayata hazırlamak vve gelecek neesillere bir miras
m
bırakaabilmek kad
dar kaynaklların
nasıl kullanılacağ
k
ğını da öğren
nmek ve öğrretmektir. O
Okulların, 2020 yılına kadar Avruppa Strateji hedeflerine
h
ulaşm
mak için 21. Y
Yüzyıl becerilerinden haberdar
h
olm
maya ihtiyaççları var. Biizim projem
miz de geleceeği ve 21. Yü
üzyıl
becerileriyle Avrupa Birliğin
nin 2020 hed
deflerinden eesinlenen eğ
ğilimleri hed
def almaktaddır.
Takım orrtakları olarrak aşağıdak
ki 3 temel koonu üzerinde çalışmak istiyoruz:
i
1. Eneerji Sürdürü
ülebilirliği: Yerküre ve hayata bütü
ün çeşitliliğii ile saygı du
uymak( Sürddürülebilir bir hayat su
unmak
için sü
ürdürülebiliir enerji kulllanımı ve diğer doğal k
kaynaklar ha
akkında sorrular ortayaa koymak)
2. Yok
ksulluk ve sosyal ayrım
mcılıkla müca
adele için tü
üketimin bileşenlerini uy
yarlama( Süürdürülebiliir bir hayat
sunmak için kişissel, aile içi ve tüm ülke genelinde
g
sü
ürdürülebilir bütçe kullanımı hakkı
kında sorular ortaya koyyma
3. Sürrdürülebilirr hayatı eğitiime nasıl uy
yarlayabiliriiz?
Sizden prrojemiz için yaratıcı, yen
nilikçi ve prrofesyonel bir logo dizay
yn etmenizi istiyoruz. Logo,
L
farkedilebilir (reccognizable) olmalı ve prrojemizin yu
ukarıda bah
hsedilen 3 bü
ütünleşik(inntegrated) ko
onusunu
sunmalıdır.
Lütfen loggo dizaynına ilişkin aşa
ağıdaki yarışşma kuralla
arı ve teslim etme koşulllarını okuyu
unuz.
YAR
RIŞMAY
YA NAS
SIL KAT
TILABİL
LİRSİNİİZ?
Yarışma 117 Kasım 20014 tarihind
de başlamışttır. Başvurular 8 Ocak 2015
2
tarihinne kadar kab
bul edilecek
ktir.
Kazan
nan kişi ve llogo – http:///twinspace.etwinning.n
net/1699/hom
me - interneet adresindeen duyurulaccak ve kazan
nan
kişiyee e-posta yolluyla bildirillecektir. Başşvurunuzun
n kabul ediliip jürimiz ta
arafından deeğerlendirm
meye alınmassı için
aşağıd
daki kriterleere uyulmassı gerekmek
ktedir:
1. Yarrışma sadecce bireysel katılımlara
k
açıktır.
a
Grup
p başvuruları kabul ediilmemektediir.
2. Başşvurunuzu iimaj dosyan
nızla birliktee direk olaraak ESCgloba
alchallenge@
@gmail.com
m adresine yapmanız
y
gerek
kmektedir.
3. E-p
posta; ad-soyy ad, yaş, sın
nıf, okul adıı ve katılımccının ülke ad
dı bilgilerinii içermelidirr.
4. Birr katılımcı 3 ten fazla baaşvuruda bu
ulunamaz.
GO ÖZELLİKL
LERİ
LOG
1. Log
go projemizzin internet sitesinde,
s
sosyal medya platformlarrımızda ve diğer
d
ortamllarda(baskı,, tişört gibi)
kullan
nılacaktır. İİnternet üzerrinden yayın
n yapan gazzete makalellerinde de kullanılacakttır. Bu nedenle logo oku
unaklı
(legib
ble) olmalıdır.
2. Log
go projede ggeliştirilen konuları
k
desteklemelidirr.
3. Pro
ojenin 7 ortaak ülkesinin
n logoda yer alması zoru
unlu değildirr.
4. Ren
nk sınırlamaası yoktur. Yine
Y
de, log
goda renk uyyumuna dik
kkat edilmelidir.
5. İki imaj dosyassı gönderilm
melidir: birii siyah-beyaaz versiyonu ve diğeri reenkli versiyoonu içermellidir. Arka fon
f
şeffaff (transparen
nt) olmalıdır.
6. Forrmat : . png file olmalıd
dır.
7. İma
aj büyüklüğğü: 20X20 cm
m ve Çözün
nürlüğü 300 dpi olmalıd
dır.
8. Log
golar orijinaal ve yayınlaanmamış olm
malıdır. Lo golar daha önce yayınla
anmış lisansslı imajları içermemelid
i
dir.
RIŞMA DETAY
YLARI
YAR
Kazanan kişi ve logo ESC- A Glo
obal Challen
nge Projesin
nin koordina
atörleri taraafından seçillecektir.
Logonun telif hakkı EscE A Glob
bal Challengge Projesine aittir. Projee koordinatöörleri logo üzerinde
ü
değişiiklik yapmaa hakkına saahiptir.
ÖDÜ
ÜLLER
R
Yarışma birincisii eTwinningg paketi ve sertifikası kaazanacaktır..
Yarışma birincisii ortak ülkeelere yapılca
ak olan ziyaaretlerden biirine katılma hakkına ssahip olacak
ktır.
İR
RTİBAT: KO
OORDİNAT
TÖR ÖĞRE
ETMEN FİL
LİZ ÇAKIR
RLI
Download

Yar YAR LOG YAR ÖDÜ rışma Ha RIŞMAY GO ÖZ RIŞMA ÜLLER