VUŤÁKOVINY
aneb prváci, seznamte se s VUT v BrnĚ
CO NÁS DNESKA ČEKÁ?
• program dne
• Studium na VUT: informační systém,
zápočty a zkoušky, studentský průkaz,
menzy, sport, studentské organizace
• doprava v Brně
• ubytování
• zajímavá místa v Brně
harmonogram dne
Čas
AKTIVITA
10.00 - 10.10
Úvod
10.10 - 10.20
Představení ICV
10.20 – 11.00
Prezentace – průběh studia, systém zápočtů a zkoušek, specifika
fakulty, oborů, učitelů
11.15 – 11.30
Pauza
11.30 – 12.30
Seznamovací akce
12.30 – 12.45
menzy, sport VUT, knihovny, ISIS, MHD, bus SA, IDS
12.45 – 13.30
Informační systém – intranet a další zajímavé odkazy
13.30 - 14.15
Společný oběd
14.15 – 15.00
Prohlídka fakulty
15.00 - 17.00
Brnotour – začátek na fakultě, konec ICV
17.30 – 18.00
Vyhodnocení – ceny, závěr, diskuze, společné foto
18.00 - …
Volný program v hospodě pro zájemce
icv: kdo jsme?
• Poradenství pro studenty – sluţby
poskytované bezplatně
• Přípravné a rozvojové kurzy
• Sestavení profilu (profesní/osobnostní)
• Psychologické poradenství
• Spolupráce se společnostmi a fakultami
• Průzkumy
Loga VUT
Části fakulty
Budova A – aula, menzy, knihovna, studovna,
prodejna skript,PVO (pedagogicko-vědecké oddělení)
Budova B – Ústav geotechniky, geodézie,
automatizace….
Budova C – Ústav stavební mechaniky,
kovových kcí…
Budova D – Ústav pozemního stavitelství
Budova E – Ústav betonových a zděných
kcí, stavebního zkušebnictví…
Budova F – laboratoře Ústavu vodních
staveb
Budova Z – Ústav matematiky a deskriptivní geom.,
fyziky, chemie, vodních staveb….
VUT a jeho části
o fakultě
• Děkan Prof. Ing. Rostislav DROCHYTKA,
CSc., MBA
Studijní oddělení
•
ÚŘEDNÍ HODINY PVO (PEDAGOGICKO-VĚDECKÉHO ODDĚLENÍ)
•
•
•
PONDĚLÍ
STŘEDA
PÁTEK
--09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
-----
•
ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB
Mgr. Dana KOHOUTOVÁ
A218
•
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ · PREZENČNÍ
Michaela SURÁ
A218
•
STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ · KOMBINOVANÁ
Lenka VALIHRACHOVÁ
A216
•
CIVIL ENGINEERING
Ing. Alena STUDÝNKOVÁ
A221
GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
Lenka VALIHRACHOVÁ
A216
•
Předměty 1.ročníku
systém zápočtů a zkoušek
•
•
•
•
Kreditový systém (ECTS)
• Zkouška
Zápočet
• Zkouška po předchozím
Klasifikovaný zápočet
udělení zápočtu
Kolokvium
• Klauzurní zkouška
• Známkování
Klasifikační stupeň
ECTS
Bodové
hodnocení
Číselná
klasifikace
Slovní ohodnocení
A
100-90
1
Výborně
Výborně (1)
B
89-80
1,5
Velmi dobře
Velmi dobře (2)
C
79-70
2
Dobře
D
69-60
2,5
Uspokojivě
E
59-50
3
Dostatečně
F
49-0
4
Nevyhovující
Dobře (3)
Nevyhovující (4)
Kredit
- vyjadřuje rozsah a obtíţnost předmětu
- počet kreditů je přidělen k jednotlivým
předmětům (uvedeno u kaţdého předmětu na
intranetu)
- za 1 rok studia může student získat 60kreditů
• min. počet kreditů
- za 1.semestr studia 15 kreditů
- za 1.akademický rok 40 kreditů
- za kaţdý další akademický rok 40
(tzn. na semestr připadá 20 kreditů)
zápočet
- uděluje vyučující na základě podmínek, které
v první hodině oznámí
- pokud student nezíská zápočet, musí si daný
předmět znovu zapsat
- za 1 rok studia můţeš získat 60 kreditů
- pokud předmět končí zkouškou, nemůţeš tuto
zkoušku bez zápočtu konat
- pokud je předmět zapsán podruhé, ale zápočet
jsi získal při prvním zapsání, bude Ti zápočet
uznán
Zkouška
písemná a ústní nebo jen písemná
formou písemky nebo testu
ke zkoušce se přihlašuješ na intranetu
pokud zkoušku nesplníš poprvé, můţeš jít
na 1. opravný termín (+ 2x 2.opravný
termín/semestr)
- zkouší většinou kantor, který Tě má na
přednášky
- přednášky NEJSOU POVINNÉ, ale doporučené!
-
když se zkouška nezdaří
• po neúspěšném 1. a 2. pokusu – další 2 nebo 1
opravný termín
• po neúspěšném 2. (3. pokusu) – zapsání
předmětu v dalším semestru, kdy je vyučován
(je třeba ho absolvovat celý, ale bez zápočtu),
předmět si lze znovu zapsat jen jednou
• neúspěšný 2.pokus (3.) podruhé zapsaného
předmětu – jsou tu nějaké tipy, jak si domluvit
mimořádný termín?
přerušení studia
• Pro přerušení se zasílá písemná ţádost
děkanovi
• V 1. semestru pouze výjimečně (zdravotní
důvody)
• Maximální souvislá doba přerušení – 2 roky
• Přerušit lze i opakovaně (celkem nejvýš na
polovinu standardní doby studia)
• Dnem přerušení přestává být osoba studentem
Výuka angličtiny na fast
- Semestrální kurzy 2 hod týdně
• Bakalářský SP
BYA1 Angličtina pro začátečníky I
BYA2 Angličtina pro začátečníky II
BYA3 Angličtina pro mírně pokročilé I
BYA4 Angličtina pro mírně pokročilé II
Zkouška BY01 Angličtina pro mírně pokročilé (Pre- Intermediate)
- úroveň sníţená B1
• Magisterský SP
BYA5 Angličtina pro středně pokročilé I
BYA6 Angličtina pro středně pokročilé II
Zkouška BY51 Angličtina pro středně pokročilé (Intermediate)
- úroveň B1
informační systém vut
• Vut login, vut heslo apod.
Fakultní intranet
Kaţdý student si aktivuje svůj účet kde:
• má veškeré informace o svém studiu
• tvoří si rozvrh
• zapisuje se na zkoušky
• získává materiály ke studiu
Bez přístupu na tento účet v podstatě nelze studovat!
Harmonogram akademického
roku 2013/2014
Zimní semestr
23.9.2013 – 20.12.2013
(13 týdnů)
Vánoční prázdniny
23.12.2013 – 3.1.2014
(2 týdny)
Zkouškové období
6.1.2013 – 7.2.2014
(5 týdnů)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Letní semestr
10.2.2013 – 9.5.2014
(13 týdnů)
Zkouškové období
12.5.2014 – 13.6.2014
(5 týdnů)
Hlavní prázdniny
16.6.2014 - 31.8.2014
(12 týdnů)
A další volno
Svátky
- řídí se státními svátky v ČR (dle kalendáře)
Děkanský den
- volno pro všechny studenty na FAST (půl dne
volna obyčejně uděluje děkan účastníkům plesu
FAST)
Rektorský den
- volno pro všechny studenty na VUT (zpravidla
v den Majálesu)
stipendia
• Prospěchové stipendium
-
Pokud budeš studovat s prospěchem do 1,5 máš nárok pobírat
v dalším akademickém roce prospěchové stipendium
Jeho výše se určuje podle průměru
• Ubytovací stipendium
- Pokud jsi zdaleka (mimo okres Brno-město a Brno-venkov)
a studuješ první VŠ, máš na něj nárok
- Zaţádáš si o něj na intranetu VUT, vytiskneš potřebný formulář
a odevzdáš Tvé studijní referentce
• Mimořádné stipendium
- Kdyţ se Ti podaří něco mimořádného (objevíš nový stavební
materiál, přeplaveš kanál La Manche  …)
Použití průkazu studenta
-
Vstup do prostor VUT
Identifikace při zkoušce
Identifikace v učebnách a knihovnách (KIC)
Jako platební karta v menzách a bufetech VUT
K identifikaci VUT jako potvrzení o studiu pro mimoškolní
aktivity studenta
- Spolu s kupónkem jako jízdní doklad
- Vstup na sportoviště a do kolejí VUT
- Pokud je dostatečně nabitý, můžeš za peníze na něm
tisknout a kopírovat v KICu
Isic karta nebo karta
studenta?
• ISIC průkaz studenta
VUT
-
-
Je za 300Kč, kaţdoročně se
prodluţuje za 150Kč
Slevy a výhody karty na
www.isic.cz (www.alive.cz,
www.gtsint.cz)
• Standardní průkaz
studenta
- Je zdarma, kaţdý rok se
zdarma prodluţuje
Menzy a bufety
• 16 stravoven: kolejní menzy, fakultní restaurace,
pizzerie, kavárny
• Areál Pod Palackého vrchem (Kolejní 2): Pizzerie Mozzarela,
Caffe Bar Piccolo, Menza Kolejní
• Areál Purkyňových kolejí (Purkyňova 93): Menza Purkyňova,
Rychlé občerstvení Purkyňova
• Areál FAST: Pizzerie Presto, Restaurace V
• Jídelníčky dostupné na webu
(http://www.kam.vutbr.cz/?p=jide)
• Platby: studentským průkazem VUT, hotově,
stravenkami (Exit, Sodexo), kreditní systém placení (pro
ubytované na kolejích, útrata se platí na konci měsíce
najednou)
• www.kam.vutbr.cz
sportovní vyžití na vut
• Tělesná výchova je nepovinný předmět v rozsahu 2 hodiny týdně
cvičení v semestru, nebo kurz sportovních specializací na 5 - 7 dnů
(neuděluje se zápočet ani kredity)
• Studenti se zapisují na cvičení a do kurzů elektronicky první výukový
týden kaţdého semestru
• Nabídka více neţ 42 sportovních specializací na 5 výkonnostních
úrovních
• Zajištění výběru a přípravy sportovní reprezentace VUT
• www.cesa.vutbr.cz
• Sportoviště VUT
•
•
•
•
•
•
Sportovní areál Pod Palackého vrchem – venkovní sporty, hala
Areál Purkyňova – halové sporty
Loděnice Jundrov (Veslařská 2)
Fit centrum Machina (Kolejní 2)
Areál Veveří (Veveří 95) - kondiční posilování, zdravotní TV
Areál Údolní (Údolní 53) – míčové sporty, tenis
studentské organizace
• Studentská komora akademického senátu (pro kaţdou
fakultu)
• BEST (Board of European Students of Technology) mezinárodní organizace sdruţující studenty evropských
technických univerzit
• ACSA (Akademické centrum studentských aktivit)
• SK RVŠ (Studentská komora rady vysokých škol)
• Vysokoškolský klub Terč o. s. - studentský klub
organizující zábavu pro ostatní (nejen studenty na
kolejích) a provozující bar (Kolejní 2)
knihovny v brně
• Ústřední knihovna VUT, Antonínská 1 (www.lib.vutbr.cz)
• knihy, elektronické zdroje, databáze na CD-ROM
• Po: 8-17 hod, Út – Čt: 8-16 hod, Pá: 8-14 hod
• Knihovna FAST: Po-Pá: 8-20, So: 9-15
• Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a
(www.mzk.cz)
• obsahuje úplnou domácí produkci knih, časopisů a dalších
tiskových dokumentů od r. 1935
• výpůjčky knih, studovny vybavené literaturou různých vědeckých
oborů, licencované onlinové databáze
• Knihovna Jiřího Mahena, Kobliţná 4 (www.kjm.cz)
• síť poboček po celém Brně
• krásná literatura, naučná literatura, noviny, časopisy, AV média
a hudebniny
Katalog knihoven vut
• Systém ALEPH500
• Aleph nabízí dvě základní formy vyhledávání:
1. veřejný online katalog (OPAC)
2. Common Command Language (CCL)
• Od 15. března 2007 se přihlásíte do OPACu takto:
přihlašovací jméno = VUT Login
heslo = VUT Pin
• Vyhledávání bibliografických záznamů publikací (knihy,
skripta, AV média, mapy, atd.)
• Správa údajů o čtenáři (zobrazení transakcí, nastavení
formátu zobrazení záznamů, prodluţování výpůjček,
monitorování historie výpůjček, zobrazení pokut,
aktualizaci kontaktních údajů )
doprava v brně
• IDS JMK: www.idsjmk.cz – univerzální jízdenka
• Vyřízení průkazky studenta: potvrzení o studiu
(studentský průkaz), průkazkové foto, průkaz totoţnosti
• Jednorázové jízdenky
počet zón
platnost
základní
2 zóny
10 min (nepřestupní)
16
2 zóny
60 min
25
• Předplatní jízdenky nepřenosné
Měsíční
Čtvrtletní
pro zóny
základní
studenti
pro zóny
základní
studenti
100 + 101
550
275
100 + 101
1370
685
100 + 101 + 1 zóna
830
480
100 + 101 + 1 zóna
2090
1220
100 + 101 + 2 zóny
1090
670
100 + 101 + 2 zóny
2780
1730
ubytování při studiu
• Kolej
• Koleje Pod Palackého vrchem (Kolejní 2), Purkyňovy
koleje (Purkyňova 93), Listovy koleje (Kounicova
46/48), Mánesovy koleje (Mánesova 12)
• Sluţby na kolejích: sportovní místnost, venkovní
hřiště, kolárna, prádelna a sušárna, kolejnet,
ubytování návštěvy studenta
• info pro ty, co kolej nedostali – zkušenosti vedoucích
skupin
• Privát
• hledání přes inzeráty nebo realitní kancelář
• cena obvykle 2500 – 3500 Kč
• lokalita: celé Brno i příměstské části
Kulturní vyžití v brně
• Kina
•
•
•
•
•
Kino Art (Cihlářská 19)
Kino Lucerna (Minská 12)
Kino Scala (Moravské náměstí 3)
Letní kino Na Dobráku (Dobrovského 29)
Pallace Cinemas Velký Špalíček (Mečová 2)
• Divadla
• Divadlo Husa na provázku (Zelný trh 9)
• Národní divadlo Brno (Dvořákova 11)
• Městské divadlo Brno (Lidická 16)
• Muzea
• Moravské zemské muzeum (Zelný trh 6)
• Technické muzeum v Brně (Purkyňova 105)
• Muzeum města Brna (hrad Špilberk)
• ZOO (U Zoologické zahrady 46)
• www.kamvbrne.cz
• www.ticbrno.cz
sportovní vyžití v brně
• Bazény a koupaliště
• Koupaliště Brno (Dobrovského 29)
• Koupaliště Kraví hora – koupaliště i bazén (Kraví hora
947/1)
• Bazén TJ Tesla (Hallasovo náměstí 7)
• Bazén Kometa PS (Sportovní 4)
sportovní vyžití v brně
• Sportovní centra
• Bluegym – posilovna, spinning,aerobic apod.
(Kotlářská 51a)
• Big One Fitness – tanec, bojové sporty, posilovna,
spinning apod. (Dornych 27)
• ZONE SPORTS– squash, posilovna, spinning,
aquaaerobic apod. (Třída Generála Píky 11)
• Sportovní centrum Srbská – fotbal, volejbal, tenis,
nohejbal (Srbská 24)
• Centrum Viktoria – beach volejbal, squash, bowling,
tenis (Vodařská 2)
společenské vyžití v brně
• Restaurace a bary
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Steakový a pivní bar Modrá růţe (Kounicova 2)
Steakový a pivní bar Pod Lékárnou (Slovákova 1)
Varna (Solniční 3a)
Zelená kočka (Solniční 8)
Alterna (Kounicova 48)
Pegas (Jakubská 4)
Bláhovka (Gorkého 54)
Černohorský sklep (náměstí Svobody 5)
Pizzerie La Strada (Kounicova 53)
• Šelepova No.1 (Šelepova 1)
společenské vyžití v brně
• Kavárny a cukrárny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pod Obrazy (Moravské náměstí 1a)
Cafe 04 (Veveří 65)
La dolce Vita (Biskupská 3)
Cafe Sausalito (Veveří 10)
Cafe Encounter – nekuřácká (Kounicova 35)
Cafe Scala – nekuřácká (Moravské náměstí 127/3)
Bakala Café (Ţerotínovo nám. 6)
Air Café (Zelný trh 8)
Dobrá čajovna (Františkánská 6)
Chajovna (Dominikánské náměstí 6/7)
společenské vyžití v brně
• Kluby
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Semilasso – VUT MZLU MU Party (Palackého třída 126 )
Two faces (Biskupská 1)
7. nebe (Jánská 9)
Livingstone (Dominikánské náměstí 5)
Charlie´s Hat Bar (Kobliţná 63/12)
Ratejna (Dvořákova 13)
Bar Metro (Poštovská 6, Alfa-Pasáţ)
Fléda (Štefánikova 24)
Stará Pekárna (Štefánikova 8)
Musilka (Musilova 2a)
Faval Music Circus (Kříţkovského 22)
• www.wwwbrno.cz
brigády
• Hledání přes web
•
•
•
•
•
•
http://brigady.vbrne.com
http://www.brigadavbrne.cz
www.jobs.cz
www.prace.cz
www.sprace.cz
www.jobpilot.cz
• Personální agentury
• Grafton Recruitment (www.grafton.cz)
• Start People (www.startpeople.cz)
• Manpower (www.manpower.cz)
Informační systém – intranet +
další zajímavé odkazy
•
•
Fakulta stavební
www.fce.vutbr.cz
Studijní stránky
http://moodle.fce.vutbr.cz
http://math.fce.vutbr.cz
http://spv.webnode.cz
www.unium.cz
www.stavitelstvi.cz
Knihovna
http://aleph.lib.vutbr.cz/
Centrum sportovních aktivit
www.cesa.vutbr.cz
- síť Eduroam (připojení přes fakultu)
Na závěr: Co zařídit první
dny na škole
• Vyzvednutí průkazu studenta na PVO
• Vloţení peněz na průkaz studenta (na
pokladnách v menzách)
• Potvrzení o studiu (šalinkarta, brigády…)
• Pořízení šalinkarty
• Prostudování podmínek ubytování na
kolejích (více v rubrice Koleje a menzy)
• Zřídit si studentský účet v bance
Přejeme vám mnoho úspěchů při studiu :o)
Michaela a Jindra
Download

FAST_2013