organizátor
Fakulta masmediálnej komunikácie
UCM v Trnave
Vás pozýva na medzinárodnú
vedeckú konferenciu na tému
megatrendy
a médiá 2013
podtitul
Kultivácia médií možnosti a bariéry
dátum
26. – 27. marec 2013
miesto
Smolenický zámok
sekcie
Termín a miesto konania:
26. – 27. marec 2013, Smolenický zámok
Vedecký výbor konferencie:
PhDr. Dana Petranová, PhD.
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc.
doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.
prof. ndzw. dr hab. Krzysztof Gajdka, MBA
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
prof. dr. hab. Iwona Hofman (PL)
prof. Małgorzata Łuszczak (PL)
prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. (CZ)
prof. Dariusz Rott (PL)
prof. Mgr. Art. Božidara Turzonovová
doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
doc. PhDr. Imrich Jenča, PhD.
doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. (CZ)
PhDr. Alexander Plencner, PhD.
Tematické zameranie príspevkov
podľa sekcií:
Vrtieť psom:
Metafora v médiách
Sex, lži a video:
Aktuálne otázky mediálnej kultúry
Dotyk zla:
Mediálna výchova a výchova médií
Zväčšenina:
Médiá ako komodita
Panelák:
Médiá a umenie
Medzinárodná vedecká konferencia Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave je etablovanou udalosťou
s podporou a účasťou odborníkov z teórie a praxe masmediálnej komunikácie. Cieľom konferencie je prezentovanie a výmena aktuálnych poznatkov a skúseností, ktoré
reflektujú médiá a s nimi spojené trendy súčasnosti (viď
anotácie jednotlivých sekcií).
Súčasťou konferencie bude panelová diskusia na tému
„Paneláková diskusia: Kultivácia médií - možnosti
a bariéry“
Organizačný a programový výbor:
JUDr. Martin Solík, PhD.
Mgr. Juliána Laluhová, PhD.
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
PhDr. Ján Višňovský, PhD.
Mgr. Martin Klementis, PhD.
Mgr. Juraj Kovalčík, PhD.
Mgr. Katarína Acélová
Mgr. Andrej Brník
Mgr. Radmila Buricová
Mgr. Viktória Kolčáková
Mgr. Igor Lakatoš
Mgr. Dáša Mendelová
Mgr. Dáša Mužíková
Mgr. Adam Polakovič
Mgr. Jana Radošinská
Mgr. Zdenka Sekerešová
Účastnícky poplatok:
Konferenčný poplatok 79 € zahŕňa náklady spojené
s organizáciou konferencie, prenájmom priestorov, denné občerstvenie, večerný raut, tlač konferenčných materiálov, zhotovenie a vydanie recenzovaných zborníkov.
Poplatok nezahŕňa obedy a ubytovanie.
Poplatok môžete uhradiť priamo na konferencii.
(Pokiaľ nie je možné uhradiť konferenčný poplatok
v hotovosti pri registrácii, kontaktujte nás prosím prostredníctvom konferenčného e-mailu).
Sekretariát konferencie:
Upozornenie:
e-mail: [email protected]
Dovoľujeme si upozorniť účastníkov konferencie, že anotáciu príspevku v prihláške bude hodnotiť vedecký výbor
konferencie. Okrem anotácie bude vedecký výbor hodnotiť i cieľ príspevku, jeho predbežný obsah a prínos z hľadiska teórie alebo praxe (tieto body nájdete v onlinovom
registračnom formulári). V prípade, ak anotácia príspevku
nesplní stanovené kritériá odbornosti a vhodnosti, ktoré
sa kladú na vedecké práce tohto druhu, prihlášku Vám
vrátime ako nevyhovujúcu.
Autori taktiež zodpovedajú za preklad abstraktu a kľúčových slov do anglického jazyka.
JUDr. Martin Solík, PhD.
Mgr. Juliána Laluhová, PhD.
Mgr. Dáša Mendelová
Fakulta masmediálnej komunikácie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Termín uzávierky prihlášok
s anotáciou príspevku:
do 13. 03. 2013
A to prostredníctvom elektronickej prihlášky cez internet. Prihlášku nájdete na stránke FMK UCM v Trnave:
http://fmk.ucm.sk/
Vyplniť a odoslať prihlášku je možné aj prostredníctvom
odkazu: http://bit.ly/X8bE7x
V prípade, že potrebujete pomôcť s vyplnením prihlášky,
neváhajte nás osloviť na kontaktnej adrese. Po termíne
13. 03. 2013 už nebude možné prijať žiadnu prihlášku.
Termín zasielania príspevkov:
do 18. 03. 2013
Váš príspevok v slovenskom, českom alebo anglickom
jazyku a v maximálnom rozsahu 20 normostrán, vrátane abstraktov, kľúčových slov (abstrakt a kľúčové slová je potrebné dodať v dvoch jazykových mutáciách –
v domovskej a anglickej), ilustrácií, tabuliek a zoznamu
použitej literatúry pošlite v textovom editore MS Word
najneskôr do uvedeného termínu na e-mailovú adresu:
[email protected]
Príspevok píšte priamo do prednastavenej šablóny príspevku (nájdete ho na stránke), uľahčíte tak úpravu
zborníkov. Príspevky doktorandov musia byť zaslané
s recenzným posudkom vyhotoveným vedúcim dizertačnej práce alebo iným odborníkom v danej problematike.
Recenzný posudok musí byť napísaný v prednastavenej
šablóne recenzného posudku. Bez recenzného posudku
nebude príspevok prijatý.
Tešíme sa na spoluprácu a osobné stretnutie.
Anotácie a garanti jednotlivých
sekcií
Sekcia 1 - Vrtieť psom:
Metafora v médiách Garanti:
doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc. –
PhDr. Alexander Plencner, PhD.
Sekcia sa zameriava na typické formy komunikačných nástrojov, ktoré využívajú médiá. Tie sa usilujú používať svoj
jazyk, ale aj iné znakové prostriedky tak, aby čo najúčinnejšie tlmočili svoje posolstvo publiku. Využívajú asociácie, metafory, porovnávanie, stereotypy; to všetko preto,
aby zjednodušili a urýchlili prenos žiaduceho významu,
a aby sa publikum s týmto významom pokiaľ možno bez
výhrad stotožnilo. Ako médiá pôsobia na nevedomé zložky osobnosti publika? Ktorými zložkami ovplyvňujú celkovú skladbu, prenos a možnosti interpretácie svojich posolstiev? Kedy vychádzajú z predsudkov, zo zakorenených
predstáv, z tradície či dobre známeho kultúrneho kontextu a kedy pôsobia viac na intuíciu namiesto toho, aby
apelovali na racionálny úsudok? Sekcia „Metafora v médiách“ si kladie za cieľ preskúmať všetky formy obraznosti
v médiách, schopnosť médií sugestívne tvoriť preferované
významy. Dvomi hlavnými tematickými oblasťami teda
budú semiotika médií a mediálne účinky.
Sekcia 2 - Sex, lži a video: Aktuálne otázky mediálnej
kultúry
Garanti:
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. –
doc. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
Enormný nárast zábavy v súčasných médiách súvisí s gargantuovským apetítom konzumnej spoločnosti. V nej sa
metabolizujú všetky formy zábavy, od chatovania, zdieľania statusov, videohier až po pornografiu a onlinové násilie. Strávené formy zábavy človeka už neuspokojujú, ale až
nudia, a preto sa musia nahrádzať novými, čo zabezpečuje
zábavný priemysel, a to aj za cenu znižovania a nivelizovania kultúry. Rizikom tohto trendu je utvorenie infantilného homo ludens, ktorý nebude schopný samostatného premýšľania, namáhania sa a obetovania. K iným dôležitým
otázkam mediálnej kultúry patrí skutočnosť, či dokážeme
nesmierny prebytok informácií správne filtrovať, selektovať a následne informáciám aj porozumieť. Z tohto trendu
hrozí utvorenie človeka typu homo informaticus, ktorý je
síce informovaný, ale nebude ani rozumný a ani múdry.
Do médií intervenujú aj masové, mocensko-manipulatívne, genderové a ďalšie prístupy, ktoré tak isto predstavujú
hrozbu pre mediálnu kultúru.
Sekcia 3 - Dotyk zla:
Mediálna výchova
a výchova médií
Garanti:
PhDr. Dana Petranová, PhD. –
Mgr. Norbert Vrabec, PhD.
Čoraz intenzívnejšie uvedomovanie si potreby celospoločenskej diskusie o úrovni kultúrnosti či nekultúrnosti
mediálnej produkcie je podnetom pre akademickú obec
a mediálnych profesionálov, aby spoločne hľadali súvislosti, možnosti a styčné body rozvoja mediálnej gramotnosti. Diskusia o spoločenskej zodpovednosti médií však
poukazuje nielen na potrebu zvýšenia kvality mediálnej
produkcie a jej regulácie, ale najmä na potrebu posilnenia
kompetencií jednotlivca kriticky a hodnotovo-selektívne
pristupovať k mediálnym obsahom. Systematické a cielené rozvíjanie mediálnej gramotnosti je náročný proces,
ktorý sa v žiadnom prípade netýka len detí a mládeže, ale
ako významný spolupôsobiaci faktor má svoje nezastupiteľné miesto v celospoločenskom kultúrnom a hodnotovom kontexte. Sekcia „Dotyk zla: Mediálna výchova
a výchova médií“ si kladie za cieľ odkrývať príčiny a dôsledky týchto aktuálnych spoločenských javov, hľadať súvislosti a možnosti posilňovania mediálnych kompetencií
ako aj identifikovať konkrétne metodologické aspekty
mediálneho vzdelávania, ktoré dokáže reagovať na stupňujúci sa tlak bulvarizácie, hodnotového vyprázdnenia
a pesimizmu mediálnych obsahov. Je prijateľné vnímať
médiá ako výlučne ekonomické entity, ktorých akékoľvek
účinky na spoločnosť a jednotlivca nás nemusia zaujímať ?
Mali by sme apelovať a upozorňovať zainteresovaných
producentov na ich zodpovednosť za tvorbu a zvnútorňovanie často veľmi kontroverzných a negatívnych vzorov, hodnôt, symbolov a ďalších sociokultúrnych prvkov?
Aké sú možnosti mediálnej výchovy pri formovaní zodpovedného a kriticky uvažujúceho percipienta mediálnych komunikátov? Aké sú najdôležitejšie spoločenské,
inštitucionálne a organizačné faktory, ktoré tieto procesy
ovplyvňujú? Sekcia dáva priestor diskusii o týchto, ale aj
ďalších dôležitých otázkach súvisiacich s problematikou
mediálnej výchovy a jej miesta v súčasnej spoločnosti.
Sekcia 4 - Zväčšenina:
Médiá ako komodita
Garanti:
prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
Mediálny systém je už od svojho vzniku založený na základnom ekonomickom princípe, t. j. na tvorbe zisku.
Aby zisk vlastníkov médií bol čo najväčší, musia znižovať
náklady na vydávanie tlače, tvorbu a vysielanie programov a zároveň dosahovať vyššie príjmy, ktoré im zabezpečuje inzercia/reklama. Slovenský mediálny trh je malý
a v porovnaní so zahraničnými trhmi nie je logicky až taký
atraktívny. Na vysielanie pre minoritného diváka hľadajúceho kvalitu nezostáva priestor. Slovenské televízie sa
orientujú najmä na masové programy, ktoré vzbudia pozornosť u väčšiny obyvateľstva. Dokonca aj verejnoprávne
televízie často siahajú po divácky úspešných (a častokrát
menej kvalitných) mediálnych produktoch, ktoré im zaručia sledovanosť a zvýšia záujem inzerentov. Ale to médiám nemôžeme vyčítať. Výskumy mediálneho trhu im
pravidelne potvrdzujú správne nastavenú stratégiu. Inzercia a reklama predstavujú hlavné zdroje financovania
médií. Trh rozhoduje o produktoch mediálnej sféry. Mediálne produkty sa stávajú tovarom a tak sa s nimi aj zaobchádza. V sekcii sa budeme venovať témam, ktoré súvisia
s ekonomizáciou médií, koncentráciou vlastníctva, tvorbou komunikačných a mediálnych stratégií pri prezentácii
mediálneho produktu na B2B a B2C trhoch, špecifikami
tvorby marketingového mixu mediálneho produktu z pohľadu médií i inzerentov, vplyvu inzercie na kvalitu mediálneho programu, analýze reklamného trhu a iným.
my a obsahy nesie na začiatku 21. storočia? Bez kreativity
a umeleckej tvorby, alebo aspoň štipky z toho, by nebolo ani Paneláku, ani „paradajských“ hotelov v exotických
krajinách, ba ani farmár by si nenašiel ženu. Nové formy
vznikajú v spojení s technicko-komunikačným rámcom
médií (video art, internetová obraznosť, virtuálna realita
a pod.). Aj vďaka médiám je dnes umenie na jednej strane trvalo sa rozvíjajúcou sférou ľudskej aktivity, na strane
druhej umenie pomáha médiám rozvíjať sa a podporuje
tak ich iné funkcie. Aj keď sme už ďaleko od klasických
estetických predstáv a noriem a krásno má dnes inú náplň
ako v minulosti, spojenie médií a umenia je stále živé a prináša mnohé varianty ich existencie.
Rámcový program konferencie
26. 03. 2013
8.00–9.00 Registrácia účastníkov
9.00 –10.30 Otvorenie konferencie
a hlavná časť programu
10.30– 12.30 Rokovanie v sekciách
12.00–13.30Obed
13.30–15.00 Panelová diskusia
15.00–18.00 Rokovanie v sekciách
od 18.30 Raut s kultúrnym programom
27. 03. 2013
Sekcia 5 - Panelák:
Médiá a umenie
Garanti:
prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. –
prof. Mgr. Art. Božidara Turzonovová
Dnes sa niekomu môže zdať, že Panelák vytlačil z médií
umenie. Našťastie, nie je tomu celkom tak. Ešte stále
prežívajú – nielen vo verejnoprávnych, ale aj komerčných
médiách – programy, ktoré možno nazvať umeleckými.
Rovnako nachádzame umenie na webových stránkach.
Nevyhne sa mu žiadnu forma novodobej masmediálnej
komunikácie. A predsa: Položme si otázku, čoho je tu
viac – Paneláku (a všetkých jeho mutácií) alebo umenia? Je umenie ešte čisté, môže v súčasnosti zotrvať v takejto podobe, alebo je odsúdené na syntézu vysokého
a nízkeho umenia? Aké sú podoby mediálneho umenia
a čím stále znova prekvapuje percipienta, aké nové for-
8.00–9.00 Registrácia účastníkov
9.00 –12.30 Rokovanie v sekciách
12.30–13.30Obed
od 13:30 Ukončenie konferencie
sekcie
web
http://fmk.ucm.sk/konferencie
Download

médiá megatrendy a médiá 2013 Kultivácia médií