VUŤÁKOVINY
aneb prváci, seznamte se s VUT v BrnĚ
CO NÁS DNESKA ČEKÁ?
Čas
Aktivita
10:00 – 10:10
Představení ICV
10:10 – 10:30
Seznamovací hry
10:30 – 11:15
Prezentace – průběh studia, systém zápočtů a zkoušek, specifika
fakulty, oborů, učitelů, informační systémy
11:15 – 11:30
Pauza + výběr pizzy
11:30 – 12:30
Prezentace II - Menzy, sport vut, knihovny - ukázka online,
MHD, IDS JMK, společenské a kulturní vyţití v Brně
12:30 – 12:45
Prezentace organizace BEST
12:45 – 14:00
Společný oběd
14:00 – 14:30
Přesun na fakultu
14:30 – 15:30
Prohlídka fakulty
15:30 – 17:30
BrnoTour – začátek na fakultě, konec na ICV
17:30 – 18:00
Závěr – vyhodnocení hry (ceny:), diskuze, předání kontaktů,
společné foto
18:00 - …
Společenské a kulturní vyţití v Brně – praktická ochutnávka pro
zájemce
Icv – Kdo jsme?
• Poradenství pro studenty – sluţby
poskytované bezplatně
• Přípravné a rozvojové kurzy
• Sestavení profilu (profesní/ osobnostní)
• Psychologické poradenství
• Spolupráce se společnostmi a fakultami
• Průzkumy
www.lli.vutbr.cz
seznamovací hry ;)
VUT a jeho části
Systém studia na vš
• Přednášky
• Cvičení
• Ateliérová výuka – aţ od letního semestru
(ZAN), resp. od 2.roč. (ateliéry)
• Exkurze
systém zápočtů a zkoušek
Kreditový systém (ECTS)
• Zápočet
• Klasifikovaný zápočet
• Zkouška
• Zkouška po předchozím
udělení zápočtu
• Klauzurní zkouška
• Známkování
Klasifikační stupeň
ECTS
Bodové
hodnocení
Číselná
klasifikace
Slovní ohodnocení
A
100-90
1
Výborně
Výborně (1)
B
89-80
1,5
Velmi dobře
Velmi dobře (2)
C
79-70
2
Dobře
D
69-60
2,5
Uspokojivě
E
59-50
3
Dostatečně
F
49-0
4
Nevyhovující
Dobře (3)
Nevyhovující (4)
jak to funguje?
• Zkouška: 1 řádný termín (ve zkouškovém),
1. a 2. opravný termín
• Po neúspěšném 2. opravném pokusu zapsání
předmětu v dalším semestru, kdy je vyučován.
Předmět si lze znovu zapsat jen jednou
• Neúspěšný 3. pokus podruhé zapsaného
předmětu = ukončení studia.
rozvolnění a přerušení
• Rozvolnění studia - rozloţení jednoho ročníku do
2 let studia – osoba zůstává studentem
• Přerušení studia - vycestování, osobní, finanční,
zdravotní důvody
– V 1. semestru pouze výjimečně (zdravotní důvody)
– Maximální souvislá doba přerušení – 2 roky
– Přerušit lze i opakovaně (celkem nejvýš na polovinu
standardní doby studia)
– Dnem přerušení přestává být osoba studentem
informační systém vut
• Vut login, vut heslo
• Portál VUT – přehled studia, výsledky
studia, tisk el. indexu pro zápis do dalšího
ročníku, objednávka obědů, koleje,…
• Informační systém FA – www.fa.vutbr.cz,
záloţky vpravo – email, intranet,SOFA,…
• Informace pro prváky – broţura Průvodce
prváka FA VUT
studentský průkaz
• Studentský průkaz VUT
Slouţí pro přístup do knihovny, platbu za obědy atd.
• ISIC průkaz (250 Kč / rok). Běţné funkce + slevy u nás i
v zahraničí. Pozn. Některé banky kartu ISIC proplácí
• Uni karta. kombinace jedné z předchozích moţností
(Studentský průkaz nebo průkaz ISIC) s platební kartou
Komerční banky. Funguje stejně, ale navíc jí lze
pouţívat jako platební kartu k účtu u Komerční banky.
Účet lze zaloţit nový či vyuţívat stávající u KB.
o fakultě architektury
•
•
•
•
Děkan: doc. Ing. Josef Chybík, CSc.
Tajemník: Mgr. Filip Havlíček
Proděkani
Ústavy
http://www.fa.vutbr.cz/pages/pracoviste.aspx?lang=cz&menu=2
• Výpočetní centrum
• Knihovna
• Modelové centrum
Studijní oddělení fa
• Úřední hodiny
• Pondělí 9:00 - 11:00 13:00 - 15:00
• Středa 9:00 - 11:00 13:00 - 15:00
• Čtvrtek 9:00 - 11:30
• Web: http://www.fa.vutbr.cz/pages/studijni.aspx?lang=cz&menu=3
Studijní oddělení fa
• Jitka Juránková (místnost A107)
• tel: 541 146 622
• e-mail: [email protected]
• bakalářský program, potvrzení o studiu
• Dita Havlová (místnost A107)
• tel: 541 146 621
• e-mail: [email protected]
• zahraniční pobyty, doktorské studium
studentské organizace VUT
• BEST (Board of European Students of Technology)
- mezinárodní organizace sdruţující studenty
evropských technických univerzit
• SK RVŠ (Studentská komora rady vysokých škol)
• SKAS (Studentská komora akad. Senátu VUT)
• Studentská komora akademického senátu
• SOFA (Studenská obec fakulty architektury)
s O F A
= Studentská obec Fakulty architektury
• Nezávislé neziskové občanské sdruţení vedené studenty
• Prostředník mezi studenty, vedením FA a dalšími subjekty
• Pro členy SOFA: zlepšování v „soft skills“, trénink pro arch.
praxi, seznámení s významnými lidmi, spolupráce s
talentovanými studenty napříč ročníky, noví kamarádi
• Současná struktura: „oddělení“ – vedení, PR, foto, report,..
• www.sofa.fa.vutbr.cz
• Facebook:
– SO FA
– Studentská obec fakulty architektury
Menzy a bufety
• Kolejní a fakultní menzy, restaurace, pizzerie, kavárny
• Areál Pod Palackého vrchem (Kolejní 2): Pizzerie Mozzarela,
Caffe Bar Piccolo, Menza Kolejní
• Areál Purkyňových kolejí (Purkyňova 93): Menza Purkyňova,
Rychlé občerstvení Purkyňova
• FAST: menza, pizzerie Presto
• a další…
• Jídelníčky, otevírací doby a přesné adresy
provozoven naleznete na webu www.kam.vutbr.cz
• Platby:
studentským průkazem VUT, hotově, stravenkami (Exit, Sodexo),
kreditní systém placení (pro ubytované na kolejích, útrata se platí na
konci měsíce najednou)
stravování v okolí fa
• Menzy:
• MUNI – Vinařská
• VUT – FAST (restaurace V, pizzerie Presto)
• Restaurace:
• La Peda - Kříţová 16 (1,5 min.) – polední menu 65,-Kč
• Gingilla - Kříţová 26 (1min.)
• AVATAR- Mendl.nám.- vegetariánská restaurace (5 - 8 min.)
• Kavárny:
• Vídeňka (5 min.) – k jídlu tortily, toasty, palačinky,…
• Hospody/ sport bary:
• Peklo – Kříţová 20 (1 min.)
• Double bar - Vídeňská 12 (3 min.)
kde se tiskne v brně?
• Nejblíţe FA:
• LEGIA (Poříčí 5 - vchod z ulice Bělidla) - levný, kvalitní
přímo v budově FA - www.legia.cz
•
•
•
•
DIGI TISK (Vinářská 5c) www.tisk.digi.cz
Tiskárna DIDOT (Výstaviště 405/1) tiskarna-didot.cz
Copytoner (Pekařská 10) http://www.copytoner.cz/
Grapak (Vídeňská 12) – také potisk textilu
• Další typy:
• Copy General (Dvořákova 13) www.copygeneral.cz
- draţší, ale otvírací doba nejdelší (po–pá: 7–22h, so–ne: 8–21h)
• MSD,spol. s.r.o. (Lidická 23)- mj. velkoformátový scener
užijte si studium na max
• Pohlídejte si těţší předměty – stavební mechanika, pozemní
stavitelství, zrádná angličtina! Komunikujte s pedagogy
• Hlídejte si trochu známky – do celk. průměru 2,0 neděláte příjmačky
do MSP a máte větší šanci u výběru na Erasmus
• Jezděte na exkurze v ČR i do zahraničí, jeďte na exkurzi s Hurníkem
• Absolvujte aspoň 1 workshop v ČR a aspoň jeden z zahraničí
• Jeďte na zahraniční stáţ – např. Erasmus - velká ţivotní zkušenost
– Studijní a pracovní stáţe
– Sledujte od spoluţáků z vyšších roč., který rok studia na FA je nejlepší oţelet –
musíte to dostudovat ke státnicím
– Připravujte si průběţně portfolio prací
• Jeďte na kurz s BESTem!
• Vyuţijte nabídky sportů zdarma od CESA!
• Pařte týden na předmařeně v prváku! Záhul, ale stojí to za to!
zajímejte se!
• Zasedání AS FA je VEŘEJNÉ, přijďte v prváku aspoň jednou, stačí
sedět a poslouchat. Termíny zasedání - sledujte intranet
• Seznamte se se studentskými senátory, jsou tu pro Vás
• Chtějte kvalitnější stravování přímo na FA! Kdyţ budete chtít a ptát
se po něm uţ od prváku, moţná se ho ještě dočkáte
• Chtějte Hodnocení kvality výuky – mocný nástroj pro zpětnou vazbu
od studentů – jiţ se řeší 8 let! Hrozí, ţe zas půjde do ztracena
• Nebojte se ptát!
sportovní vyžití na vut
www.cesa.vutbr.cz
•
•
•
•
Tělesná výchova - nepovinný předmět (0 kreditů ECTS)
Zápis elektronicky na začátku semestru
Více neţ 42 sportovních specializací na 5 výkonnostních úrovních
Výběr a příprava sportovní reprezentace VUT
• Sportoviště VUT
•
•
•
•
•
•
•
Sportovní areál Pod Palackého vrchem – venkovní sporty, hala
Areál Purkyňova – halové sporty
Loděnice Jundrov (Veslařská 2)
Fit centrum Machina (Kolejní 2)
Areál Veveří (Veveří 95) - kondiční posilování, zdravotní TV
Areál Údolní (Údolní 53) – míčové sporty, tenis
Sauna na Mánesových kolejích
• POZOR : Zápis probíhá hodně brzy po zač. ak. roku – jiţ kolem 20.9.
, loni bylo v 18:00 – sledujte web CESA!
knihovny v brně
• Ústřední knihovna VUT, Antonínská 1 (www.lib.vutbr.cz)
•
Po-Čt: 9-17 hod, Pá: 9-15 hod
• Knihovny jednotlivých fakult
• Knihovna FA: Po-Čt: 9-18, Pá: 9-14 (http://knihovna-fa.webnode.cz/)
• Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a (www.mzk.cz)
• obsahuje úplnou domácí produkci knih, časopisů a dalších tiskových
dokumentů od r. 1935
• výpůjčky knih, studovny, licencované online databáze
• Knihovna Jiřího Mahena, Kobliţná 4 (www.kjm.cz)
• síť poboček po celém Brně
• krásná literatura, naučná literatura, noviny, časopisy, AV média
a hudebniny. WC v centru města zdarma 
systémy knihovny vut
Systém ALEPH
• Přihlašování do systému:
přihlašovací jméno = VUT Login (např. xanovak)
heslo = VUT Pin (vygenerované na portálu VUT)
• Vyhledávání bibliografických záznamů publikací (knihy,
skripta, AV média, mapy, atd.)
• Správa údajů o čtenáři (prodluţování výpůjček, trnsakce,
historie výpůjček, aktualizace kontaktních údajů,.. )
• Knihovna FA - dobře vybavená; pozor na pokuty! Prezenční
výpujčky se vrací další prac. den do 10 hod.!
• Knihovna FAST – dobře vybavená
doprava v brně
• IDS JMK: www.idsjmk.cz, http://www.dpmb.cz/default.aspx?seo=jizdne
• Vyřízení průkazky studenta: potvrzení o studiu
(studentský průkaz), průkazkové foto, průkaz totoţnosti
• Jednorázové jízdenky
počet zón
platnost
základní
2 zóny
15 min / 45 min (mimo zóny 100 a101)
20
2 zóny
60 min
25
3 zóny
90 min
27
• Předplatní jízdenky nepřenosné
Měsíční
Čtvrtletní
pro zóny
základní
studenti
pro zóny
základní
studenti
100 + 101
550
275
100 + 101
1370
685
100 + 101 + 1 zóna
830
480
100 + 101 + 1 zóna
2090
1560
100 + 101 + 2 zóny
1370
670
100 + 101 + 2 zóny
2780
2080
ubytování při studiu
• Kolej
• Koleje Pod Palackého vrchem (Kolejní 2), Purkyňovy koleje
(Purkyňova 93), Listovy koleje (Kounicova 46/48), Mánesovy
koleje (Mánesova 12)
• Sluţby na kolejích: sportovní místnost, venkovní hřiště, kolárna,
prádelna a sušárna, kolejnet, ubytování návštěvy studenta
• Další vybavenost: sportoviště, tisk, obchody, bankomat,…
• Privát
•
•
•
•
hledání přes inzeráty nebo realitní kancelář
nabídky privátů - školní e-mail, web SOFA
cena obvykle 2500 – 3500 Kč/osoba
lokalita: celé Brno i příměstské části
Kulturní vyžití v brně
• Informační zdroje:
 www.kamvbrne.cz, www.ticbrno.cz
 Časopis Metropolis
• Galerie
•
•
•
•
•
Dům umění města Brna- více míst viz. www.dum-umeni.cz
Moravská galerie- více míst viz. www.moravska-galerie.cz
Galerie Brněnského kulturního centra - www.kultura-brno.cz/galerie
Galerie architektury - www.ga-brno.cz
Wannieck Gallery - www.wannieckgallery.cz
• Muzea
• Moravské zemské muzeum (Zelný trh 6)- www.mzm.cz
• Technické muzeum v Brně (Purkyňova 105)- www.technicalmuseum.cz
• Muzeum města Brna (hrad Špilberk)- www.spilberk.cz
Kulturní vyžití v brně
• Kina
•
•
•
•
•
Kino Art (Cihlářská 19)
Kino Lucerna (Minská 12)
Kino Scala (Moravské náměstí 3)
Letní kino Na Dobráku (Dobrovského 29)
Palace Cinemas Velký Špalíček (Mečová 2)
• Divadla
• Divadlo Husa na provázku (Zelný trh 9)
• Národní divadlo Brno (Dvořákova 11)
• Městské divadlo Brno (Lidická 16)
• ZOO (U Zoologické zahrady 46)
• Hrad Veveří
sportovní vyžití v brně
• Bazény a koupaliště
• Koupaliště Brno (Dobrovského 29) - tzv. „Dobrák“
• Koupaliště Kraví hora – koupaliště i bazén
(Kraví hora 1)
• Bazén TJ Tesla (Hallasovo náměstí 7)
• Bazén za Luţánkami (Sportovní 4)
• Lázně města Brna - bazén, wellness, na Kopečné
i sauna (Ponávka 3a, Kopečná 3, Rašínova 12)
• Aquapark Kohoutovice (nově)
• Bazén Královo pole (nově)
sportovní vyžití v brně
• Sportovní centra
• Bluegym – posilovna, spinning,aerobic apod. (Kotlářská 51a)
• Big One Fitness – tanec, bojové sporty, posilovna, spinning
apod. (Dornych 27)
• ZONE SPORTS– squash, posilovna, spinning, aquaaerobic
apod. (Třída Generála Píky 11)
• Centrum Viktoria – beach volejbal, squash, bowling, tenis
(Vodařská 2)
• Weisser sport centrum - posilovna, aerobně-posilovací
cvičení, trampolínky, powerjóga, zumba, spinning, pilates,...,
stěny pro bouldering
http://www.weissersportcentrum.cz/
sportovní vyžití v brně
• Bolder
• L.S.D. - Lezecká stěna Dufek - jedna z největších na brněnsku
• Kuřim - ul. Tyršova (Sokolovna) - http://www.lezeni.cz/
• Lezecké centrum Rajče - hala Sokol Brno 1, Kounicova 22,
Brno - http://www.rajce.cz/
• Squash
• Squash Radost - klimatizované kurty, indoor cycling, indoor
rowing, bowling, infrasauna (Cejl 52, Brno) www.squashradost.cz
• Joga, hot joga, pilates
• http://www.yogabrno.cz/
sportovní vyžití v brně
• Tanec
• Centrum tance - afro, flamenco, salsa, zumba, flirt dance, street
dance, latino, step, pole dance, orientální tanec,.. (Václavská 237/6)
• Studio Rasha - břišní (orientální) tanec, port de bras, pilates, ..
(Novobranská 4, Brno) http://www.rasha.cz/
• Studio Slunce - orientální tanec, cabaret, cikánský tanec, zumba,
port de bras, arabské flamenco, bollywood, čínský tanec,..
(Antonínská 5, Brno) www.studioslunce.com
• Pole dance
• Citadela Mefisto (Josefská 10) www.citadelamefisto.com
společenské vyžití v brně
• Restaurace a bary
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Steakový a pivní bar Modrá růţe (Kounicova 2)
Steakový a pivní bar Pod Lékárnou (Slovákova 1)
Varna (Solniční 3a)
Zelená kočka (Solniční 8)
Alterna (Kounicova 48)
Pegas (Jakubská 4)
Bláhovka (Gorkého 54)
Černohorský sklep (náměstí Svobody 5)
Pizzerie La Strada (Kounicova 53)
Šelepova No.1 (Šelepova 1)
La Boucheé (Údolní)
Mamut
společenské vyžití v brně
• Kavárny a cukrárny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pod Obrazy (Moravské náměstí 1a)
Salon Daguerre
Cafe 04 (Veveří 65)
La dolce Vita (Biskupská 3)
Cafe Sausalito (Veveří 10)
Cafe Encounter – nekuřácká (Kounicova 35)
Cafe Scala – nekuřácká (Moravské náměstí 127/3)
Bakala Café (Ţerotínovo nám. 6)
Air Café (Zelný trh 8)
• Čajovny
• Dobrá čajovna (Františkánská 6)
• Chajovna (Dominikánské náměstí 6/7)
společenské vyžití v brně
• Kluby
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Terč a Yacht na Palackého vrchu
Semilasso – VUT MZLU MU Party (Palackého třída 126 )
Two faces (Biskupská 1)
7. nebe (Jánská 9)
Livingstone (Dominikánské náměstí 5)
Charlie´s Hat Bar (Kobliţná 63/12)
Ratejna (Dvořákova 13)
Metro music bar (Poštovská 6, Alfa-Pasáţ)
Fléda (Štefánikova 24)
Stará Pekárna (Štefánikova 8)
Musilka (Musilova 2a)
Faval Music Circus (Kříţkovského 22)
Pomalý bar (Úvoz )
společenské vyžití na fa
• Rozsáhlé:
•
•
•
•
•
Mařena
Pleš
Karneval
Pařba po Ceně Bohuslava Fuchse
A mnoho dalších intelektuálních archipařeb
brigády
• Hledání přes web
•
•
•
•
•
•
http://brigady.vbrne.com
http://www.brigadavbrne.cz
www.jobs.cz
www.prace.cz
www.sprace.cz
www.jobpilot.cz
• Personální agentury
• Grafton Recruitment (www.grafton.cz)
• Start People (www.startpeople.cz)
• Manpower (www.manpower.cz)
Přejeme vám mnoho úspěchů
(nejen)
při studiu :o)
Šárka Červinková a Nela Gottvaldová
Download

FA VUT 2012