HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAV NÍHO M ĚSTA PRAHY
ODBOR STAVEBNÍ
*MHMPXOY7O44G*
*MHMPXOY7O44G*
Sp.zn.: S-MHMP 468250/2013/OST/No
Č.j.:
MHMP 943960/2013
V Praze
23.8.2013
ROZHODNUTÍ
Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, jako odvolací správní orgán příslušný dle
§ 81 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, a § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
ve věci odvolání, které podali účastníci řízení Městská část Praha - Nebušice, Jiří Trčka,
nar. 31.7.1947, Pod Habrovkou 2480/5, 164 00 Praha 6, a Zahrádkářská osada Jenerálka,
občanské sdružení, IČO 70807388, Na Pučálce 2566/20, 164 00 Praha 6, proti rozhodnutí,
které vydal k žádosti Technické správy komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1, zastoupené Ing. Václavem Tesárkem, IČ 12605999, K Lukám 641/26,
142 00 Praha 4, Úřad městské části Praha 6, odbor výstavby pod č.j. MCP6 014150/2012,
spis.zn. SZ MCP6 110220/2011/OV/Ko ze dne 4.2.2013, jehož předmětem je rozhodnutí
o umístění stavby Horoměřická S071 - Most - Praha 6 č. akce TSK 999615, na pozemcích
parc. č. 4355, 4357, 4609, 4610/2, 4610/3, 4610/5, 4612/1, 4612/2, 4613/1, 4613/2, 4614,
4616, 4617, 4620/1, 4781/1, 4781/2, 4783/1, 4784, 4785/1 v katastrálním území Dejvice,
rozhodl dle § 90 odst. 5 správního řádu takto:
odvolání se zamítají a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
Odůvodnění:
Úřad městské části Praha 6, odbor výstavby, jako stavební úřad prvního stupně (dále jen
stavební úřad) vydal dne 4.2.2013 pod č.j. MCP6 014150/2012, spis.zn. SZ MCP6
110220/2011/OV/Ko rozhodnutí, kterým umístil stavbu mostu o délce 14,60 m, komunikace
a přeložky vedení technického vybavení.
Proti tomuto rozhodnutí podali v zákonné lhůtě odvolání účastníci řízení Městská část
Praha – Nebušice, Jiří Trčka a Zahrádkářská osada Jenerálka, občanské sdružení.
Stavební úřad podle § 86 odst. 2 správního řádu zaslal dne 8.4.2013 stejnopis podaných
odvolání všem účastníkům, kteří se mohli proti rozhodnutí odvolat, a vyzval je, aby se k němu
vyjádřili. K odvoláním se vyjádřil dne 17.4.2013 žadatel a Útvar rozvoje hl.m. Prahy.
Vzhledem k tomu, že stavební úřad neshledal podmínky pro zrušení nebo změnu rozhodnutí
podle § 87 správního řádu, předal spis odvolacímu správnímu orgánu.
Odvolací správní orgán po ověření, že odvolání bylo podáno účastníky řízení, následně
zkoumal, zda bylo odvolání podáno v zákonem stanovené lhůtě. Dle ust. § 86 odst. 1
správního řádu se odvolání podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.
Dle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta dne oznámení rozhodnutí. Lhůta je
zachována, pokud je odvolání podáno ve lhůtě k poštovní přepravě. Z obsahu spisu vyplývá,
že rozhodnutí bylo doručeno veřejnou vyhláškou dne 20.2.2013. Zákonná odvolací lhůta
Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště a podatelna: Jungmannova 29, 111 21 Praha 1
e-mail: [email protected]
tel.: +420 236 00 4841
fax : +420 236 007 045
Č.j. MHMP 943960/2013
uplynula dne 7.3.2013. Odvolání podaná dne 18.2.2013, 28.2.2013 a dne 1.3.2013 jsou včasná
a přípustná.
Dle ust. § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumává odvolací správní orgán soulad napadeného
rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost
přezkoumává v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li to veřejný
zájem. V souladu s ust. § 82 odst. 4 správního řádu k novým skutečnostem a k návrhům
na provedení nových důkazů, uvedených v odvolání nebo průběhu odvolacího řízení se
přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit
dříve. Po prostudování předloženého spisu dospěl odvolací správní orgán k závěru, že
odvolání nejsou důvodná.
Městská část Praha – Nebušice v odvolání namítá, že nesouhlasí s posudkem projektanta
a trvá na zřízení chodníku pro chodce podél komunikace směrem k Jehněčímu dvoru. K tomu
odvolací orgán uvádí, že řízení o umístění stavby je řízením o žádosti. Žádostí disponuje
žadatel. Součástí záměru chodník požadovaný odvolatelem není. Tato skutečnost však nemá
vliv na posouzení přípustnosti záměru. Stavební úřad nemohl rozhodnout o umístění
chodníku, který nebyl předmětem vedeného řízení, a proto nepochybil, když námitce
odvolatele nevyhověl. Na základě uvedených skutečností posoudil odvolací orgán tutéž
námitku, uplatněnou v odvolání, jako nedůvodnou.
Pan Jiří Trčka v odvolání uvádí, že většině jeho námitek nebylo vyhověno, takže z jeho
pohledu je umístění stavby neslučitelné s bezpečností vjezdu a výjezdu na pozemek, který
vlastní, ale především nesouhlasí s bodem II.3, kde je uvedeno, že až v dalším stupni
projektové dokumentace je počítáno s věcnými břemeny pozemku č. parc. 4357 vk.ú. Dejvice.
Nesouhlasí s řešením až v dalším stupni projektové dokumentace. Na druhou stranu není proti
odprodeji části pozemku č.p. 4357 v k.ú. Dejvice, ale před započetím stavby. K námitce
neslučitelnosti umístění stavby s bezpečností vjezdu a výjezdu na pozemek č. parc. 4357
k.ú. Dejvice ve vlastnictví odvolatele odvolací orgán uvádí následující. Napadeným
rozhodnutím o umístění stavby se nemění napojení stávající komunikace na pozemku č. parc.
4357 k.ú. Dejvice do křižovatky ulic Horoměřická – Nebušická. Z vyznačení souvisejících
staveb (např. výkres D 7) je zřejmé, že úprava napojení má být řešena v rámci jiné stavby, a to
stavby „Horoměřická Praha, akce 833“, s níž je v podmínkách č. 4 a 19 napadeného
rozhodnutí stanovena koordinace. Umístění stavby, která je předmětem napadeného
rozhodnutí, se nedotýká stávajícího napojení pozemku odvolatele. K nesouhlasu odvolatele
s bodem II. 3, který zní: „V dalším stupni projektové dokumentace budou majetkoprávně
dořešeny trvalé zábory a věcná břemena pozemku č. parc. 4357 v k.ú. Dejvice“ odvolací
orgán uvádí, že aa pozemku č. parc. 4357 k.ú. Dejvice existuje stávající komunikace
Pod Habrovkou, která je v úseku od napojení v křižovatce ulic Horoměřická – Nebušická
místní komunikací III. třídy, v navazujícím úseku vedoucím pod most přes Nebušický potok
není v pasportu zařazená, v úseku vedeném severozápadním směrem jde o účelovou
komunikaci. Pozemek č. parc. 4357 k.ú. Dejvice je veden podle údajů katastru nemovitostí
jako druh - trvalý travní porost. Z výkresů č. D 4 Celková situace – detail, D.5 Situace
přípravných prací a D 7 Situace komunikací lze jednoznačně posoudit, že na pozemku
č. parc. 4357 k.ú. Dejvice nedochází k rozšíření stávající komunikace, nedochází tak v rámci
předmětné stavby k žádnému trvalému záboru a není zapotřebí vynětí ze ZPF pro tento
pozemek. Pozemek je však dotčen přeložkou vodovodních přípojek a umístěním
vodoměrných šachet VŠ 1 (pro objekt č.e. 67) a VŠ 3 (pro objekt č.p. 2480 ve vlastnictví
manželů Trčkových, tedy odvolatele) a dále přeložkou kabelu veřejného osvětlení v původní
trase. Otázka dořešení věcných břemen vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Pro vydání
územního rozhodnutí postačuje souhlas vlastníka dotčeného pozemku (viz § 86 odst. 3
stavebního zákona), který byl v řízení doložen. Ke stavebnímu řízení již souhlas se stavbou
str. 2
Č.j. MHMP 943960/2013
nepostačuje. Podle § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona k žádosti o stavební povolení
stavebník připojí doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou
provést stavbu nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
Z uvedeného je zřejmé, že otázka majetkoprávní musí být dořešena pro stavební řízení.
Stavební úřad není oprávněn rozhodovat o tom, jaký druh práva k dotčenému pozemku
stavebník získá, o této otázce musí dojít k dohodě mezi účastníky. Z obsahu odvolání
vyplývá, že odvolatel dává přednost kupní smlouvě. Stavební úřad však není oprávněn
požadovat řešení této otázky v územním řízení. Bude tedy na dohodě odvolatele se
stavebníkem, zda uzavřou kupní smlouvu nebo smlouvu o věcném břemenu. Pokud jde o
tvrzení odvolatele, že většině jeho námitek nebylo vyhověno, jedná se o námitku natolik
nekonkrétní, že se jí odvolací orgán mohl zabývat jen ve vztahu k bezpečnosti vjezdu na
pozemku odvolatele, jak je uvedeno výše. S poukazem na uvedené skutečnosti posoudil
odvolací orgán odvolání jako nedůvodné.
Zahrádkářská osada Jenerálka, občanské sdružení v odvolání požaduje po dobu stavby
zajištění dopravní obslužnosti osady, zejména zajištění autobusového spojení. Požadují,
aby autobusové spoje (316 a 356) zajížděly z Horoměřic do zastávky Na Pučálce min.
1x za hodinu v sezóně, tj. od dubna do řína, v čase od 8 do 19 hod. V podmínkách
napadeného rozhodnutí č. 10 a 15 je stanovena povinnost projednat dopravní řešení včetně
objízdných tras v rámci dalšího stupně projektové dokumentace. Jedná se o stanovení
podmínek pro projektovou přípravu stavby. Samotné řešení dopravní obslužnosti je
předmětem řízení o vydání stavebního povolení. Dokumentace ke stavebnímu povolení bude
zpracována dle požadavků přílohy č. 7 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravních staveb. Podle této přílohy bude část B. Souhrnná
technická zpráva obsahovat mimo jiné vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní
pozemky a stavby, minimalizace negativních účinků stavby na životní prostředí, část. D.
Zásady organizace výstavby pak mimo jiné obsahuje vedení a řízení veřejného provozu,
objížďky, dopravní značení. Podle vyjádření žadatele k odvolání bude po dobu realizace
zajištěna objízdná trasa, na které bude zavedena náhradní autobusová doprava. Lze tedy
shrnout, že v napadeném územním rozhodnutí jsou stanoveny podmínky pro projektovou
přípravu stavby ohledně řešení dopravní obslužnosti území po dobu stavby. Stanovení
konkrétní dopravní obsluhy území během stavby bude předmětem řízení o vydání stavebního
povolení.
Kromě věcné správnosti napadeného rozhodnutí v rozsahu uplatněných odvolacích námitek,
přezkoumal odvolací orgán napadené rozhodnutí též z hlediska zákonnosti. Neshledal
v napadeném rozhodnutí nedostatky, které by odůvodňovaly jeho změnu či zrušení. Rozhodl
proto, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení o odvolání:
Proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále
odvolat.
otisk úředního razítka
Ing. Ivana Jakoubková
ředitelka odboru stavebního
v z. Ing. Vladimíra Helebrantová
str. 3
Č.j. MHMP 943960/2013
Obdrží:
I. účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu a odvolatel, doporučeně, fyz. os. do vl.
rukou
1. Ing. Václav Tesárek, K lukám č.p. 641/26, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411
2. Jiří Trčka, Pod Habrovkou č.p. 2480/5, Praha 6-Dejvice, 164 00 Praha 619
3. Městská část Praha-Nebušice, IDDS: 27qb3d8
sídlo: Nebušická č.p. 128, Praha 6-Nebušice, 164 00 Praha 619
4. Zahrádkářská osada Jenerálka, občanské sdružení, Na Pučálce č.p. 2566/20, Praha 6Dejvice, 164 00 Praha 619
II. účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou
5. MHMP OST – úřední deska s žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů
6. ÚMČ Praha 6 –úřední deska s žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů
a podání zprávy o zveřejnění
III. ostatní
7. Útvar rozvoje hl.m. Prahy, příspěvková organizace, IČO 70883858, evidence ÚR,
pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu
sídlo: Vyšehradská č.p. 2077/57, Nové Město, 128 00 Praha 28
8. Úřad městské části Praha 6, IČO 63703, odbor výstavby, Čs. armády č.p. 601/23, Bubeneč,
160 00 Praha 6 + spis
III. na vědomí
9. OST/1-No
str. 4
Download

ZDE - Nebušice