V Praze dne:
17. 2. 2012
Spisová značka: SZ 019007/2012/KUSK REG/AB
025716/2012/KUSK
Č. j.:
Vyřizuje:
Brůčková / 257 280 935
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále jen „odvolací správní orgán“), jako
správní orgán věcně příslušný podle § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v
platném znění, a podle § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), na
podkladě odvolání, které dne 7. 12. 2011 podala ECOWOOD s.r.o., IČ 27900797, Ječná 550/1, Nové Město,
120 00 Praha 2, kterou zastupuje Mgr. Radek Vachtl, advokát se sídlem Římská 32, 120 00 Praha 2 (dále jen
„odvolatel“), podle § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu m ě n í část výroku usnesení č. j. 5674/11/Výst, spis.
zn. Výst. 2382/10-Re ze dne 11. 11. 2011, které vydal Městský úřad Unhošť, odbor výstavby (dále jen „stavební
úřad“), kterým bylo podle § 66 odst. 1 písm. h) správního řádu zastaveno územní řízení zahájené dne 12. 5.
2010 na základě žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území, kterou podala ECOWOOD s.r.o., IČ
27900797, Ječná 550/1, Nové Město, 120 00 Praha 2 (dále jen „žadatel“), ve věci stavby Kompostárna zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů na pozemku parc. č. 442/2 v katastrálním území
Unhošť tak, že po provedené změně se v prvním odstavci za právním ustanovením § 66 odst. 1 vypouští
písmeno h) a nahrazuje se písmenem g). Ve zbytku výrok usnesení potvrzuje.
Odůvodnění
Stavební úřad vydal dne 11. 11. 2011 pod č. j. 5674/11/Výst výše uvedené usnesení. Proti tomuto
usnesení odvolatel podal odvolání, ve kterém uvedl, že považuje toto usnesení za nesprávné. Je v prvé řadě
přesvědčen, že předmětné území je užíváno v souladu s v současnosti platným územním plánem. Stavební úřad
v žádné části napadeného rozhodnutí neuvádí, jaké má být využití území dle platné právní úpravy. Zdůrazňuje,
že na předmětném území bylo již dne 3. 3. 1985 zkolaudováno polní hnojiště, tedy zemědělská stavba. Za
zemědělskou stavbu je pak nutno dle odvolatele považovat i kompostárnu, jako stavbu v kategorii „jiné
opatření pro zemědělství“. K výroku napadeného usnesení odvolatel konstatuje, že z něj nelze dovodit stejně
jako z jeho odůvodnění, na základě jakých
Zborovská 11 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 100
zákonem stanovených důvodů bylo rozhodnuto o zastavení
fax: 257 280 941 257 280 587
[email protected]
www.kr-stredocesky.cz
Č.j. SZ 019007/2012/KUSK REG/AB
str. 2
vedeného územního řízení. Dle výroku stavební úřad rozhodoval dle ustanovení § 66 odst. 1 písm. h) správního
řádu, tedy řízení zastavil z dalších důvodů stanovených zákonem. V napadeném usnesení není specifikována
jakákoliv zákonná úprava, která by odůvodňovala zastavení tohoto řízení. Je-li řízení zastaveno z důvodu
stanoveného zákonem, je k zachování přezkoumatelnosti rozhodnutí nezbytné, aby správní orgán označil
zákon a v něm konkrétní ustanovení, ve kterých je uveden důvod pro zastavení příslušného řízení. Odvolatel
uzavírá odvolání tím, že každý účastník má právo vědět, na základě jaké právní úpravy správní orgán rozhodl.
Odvolatel je přesvědčen, že napadené usnesení je nesprávné a navrhuje, aby bylo odvolacím správním orgánem
zrušeno.
Stavební úřad vyzval podle § 86 odst. 2 správního řádu všechny účastníky řízení, kteří se mohli proti
usnesení odvolat, aby se vyjádřili k podanému odvolání. Této možnosti využila obec Pavlov a uvedla, že se
zastavením řízení souhlasí z důvodů, že odvolací správní orgán dne 15. 11. 2010 zrušil ve věci kompostárna
územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem dne 26. 7. 2010 pod č.j. 3748/10/Výst a žadatel bez územního
rozhodnutí v provádění stavby pokračoval a dále ji provozuje v rozporu s územním plánem Unhošť. Dále obec
Pavlov uvádí náležitosti, které žádost o územní rozhodnutí postrádá a konstatuje, že umístění kompostárny do
blízkosti stavby Zahrady Pavlov, která má pravomocné územní rozhodnutí, je nepřijatelné. Současně dodává,
že v odvolání použitý název „jiné opatření pro zemědělství“ je pro uvedenou činnost v rozporu s vyhláškou č.
501/2006 Sb., v části druhé k § 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění (dále jen „stavební zákon“), s tím, že kompostárna je podle § 11 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., plocha
výroby a pro skladování. Dle jejího názoru je záměr umístění kompostárny podle § 66 odst. 1 písm. b) správního
řádu zjevně právně nepřípustný a žadatel se realizací kompostárny dopustil protiprávního jednání. Následně
předal stavební úřad spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu k dalšímu řízení. Spis byl u
odvolacího správního orgánu evidován dne 7. 2. 2012.
Podle § 76 odst. 5 správního řádu může účastník řízení proti usnesení podat odvolání, pokud zákon
nestanoví jinak. Odvoláním lze podle § 82 odst.1 správního řádu napadnout výrokovou část usnesení, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. Usnesení ve věci
je správním rozhodnutím, proti kterému se lze odvolat. Odvolatel byl účastníkem řízení u prvoinstančního
orgánu, odvolání je tedy přípustné. Dále odvolací správní orgán zkoumal, zda odvolání bylo podáno v zákonné
lhůtě. Podle § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení usnesení. Odvolací
správní orgán zjistil, že usnesení bylo odvolateli doručeno dne 22. 11. 2011, odvolání bylo u správního orgánu
podáno dne 7. 12. 2012, odvolání je tedy včasné.
Podle § 90 odst. 1 správního řádu jestliže odvolací správní orgán dojde k závěru, že napadené usnesení
je v rozporu s právními předpisy nebo že je nesprávné, napadené usnesení nebo jeho část změní. Změnu nelze
provést, pokud by tím některému z účastníků, jemuž je ukládána povinnost, hrozila újma z důvodu ztráty
možnosti odvolat se. Podle § 36 odst. 3 správního řádu se postupuje, pouze pokud jde o podklady usnesení
nově pořízené odvolacím správním orgánem, je-li to zapotřebí k odstranění vad odůvodnění, změní odvolací
správní orgán usnesení v části odůvodnění.
Č.j. SZ 019007/2012/KUSK REG/AB
str. 3
Podle § 90 odst. 5 věta druhá, jestliže odvolací orgán změní nebo zruší napadené usnesení jen zčásti, ve
zbytku je potvrdí.
Odvolací správní orgán přezkoumal napadené usnesení v rozsahu daném ustanovením § 89 odst. 2
správního řádu a neshledal v postupu stavebního úřadu ani v napadeném usnesení vady, které by odůvodňovaly
jeho zrušení.
Ze spisového materiálu a odůvodnění napadeného usnesení plyne, že dne 12. 5. 2010 podal žadatel,
nynější odvolatel, žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území, jehož součástí je předmětný
pozemek č. parc. 442/2 v katastrálním území Unhošť. Ve věci bylo stavebním úřadem dne 26. 7. 2010 pod č.j.
3848/10/Výst., sp. zn. Výst. 2382/10-Re vydáno rozhodnutí o změně využití území, které bylo následně
napadeno odvoláním. Odvolacím správním orgánem bylo popsané územní rozhodnutí zrušeno a věc vrácena
stavebnímu úřadu k novému projednání rozhodnutím ze dne 15. 11. 2010 pod č.j. 182683/2010/KUSK. Tzn.
územní řízení stále běželo a to i v době, kdy stavební úřad provedl dne 20. 10. 2011 na místě kontrolní
prohlídku, kde zjistil, že stavba je již užívána bez územního rozhodnutí. Proto stavební úřad, jak uvedl
v odůvodnění napadeného usnesení řízení zastavil, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku
uvedených. Ve výroku napadeného usnesení se odvolal na ustanovení § 66 odst. 1 písm. h) správního řádu, ze
kterého plyne, že řízení o žádosti správní orgán usnesení zastaví z dalších důvodů stanovených zákonem.
Jedním z odvolacích důvodů je, že je-li řízení zastaveno z důvodu stanoveného zákonem, je k zachování
přezkoumatelnosti rozhodnutí nezbytné, aby správní orgán označil zákon a v něm konkrétní ustanovení, ve
kterých je uveden důvod pro zastavení příslušného řízení. Odvolací správní orgán k tomuto uvádí, že jak
z odůvodnění, tak spisového materiálu je jasně zřejmé, že důvodem pro zastavení vedeného územního řízení je
skutečnost, že stavba nazvaná Kompostárna - zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů je již
užívána a tím se vlastně žádost stala zjevně bezpředmětnou. Stavebnímu úřadu nezbylo, než územní řízení
zastavit. Vzhledem ke skutečnosti, že ve svém výroku opřeném o ustanovení § 66 odst. 1 správního řádu
stavební úřad použil místo písmena g), podle kterého se zjevně bezpředmětnou stává žádost, kde fakticky
zanikl její předmět, písmeno h), napravil toto odvolací správní orgán změnou výrokové části. Důvod postupu
stavebního úřadu je jasně zřejmý a plně v souladu s provedenou změnou výroku napadeného usnesení a takto
změněné usnesení nemůže být nesprávné a není nutno je rušit a to i vzhledem ke skutečnosti, že na již
provedenou stavbu je zahájeno řízení o jejím odstranění podle § 129 odst. 1 stavebního zákona a současně
vydáno sdělení, aby stavebník nebo vlastník stavby, pokud má zájem o dodatečné povolení stavby, předložil
podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení a podle § 129 odst. 2 stavebního zákona
prokázal, že stavbu lze dodatečně povolit. Protože zůstává na stavebníkovi, který porušil zákon, aby v řízení
podle § 129 stavebního zákona, které je zahájeno z moci úřední, prokázal, zda je možné stavbu dodatečně
povolit, nebude se odvolací správní orgán vyjadřovat v tomto odvolacím řízení proti nyní napadenému usnesení
k odvolacím důvodům směřujícím do souladu stavby s územním plánem.
Nesprávnosti obsažené v usnesení napravil odvolací správní orgán jeho změnou. Učinil tak v odvolacím
řízení proto, že se domnívá, že provedená změna nemění podstatným způsobem výsledné usnesení, tudíž
nemůže být na újmu práv účastníků řízení. S přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem pak rozhodl tak, jak
je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Č.j. SZ 019007/2012/KUSK REG/AB
str. 4
V rámci odvolacího řízení nebyly pořizovány nové podklady, odvolací orgán vycházel z dokladů
založených ve spisu.
Odvolací správní orgán stanovil okruh účastníků řízení shodně se stavebním úřadem. Účastníkem řízení
je ECOWOOD s.r.o., město Unhošť, QEQ Czech, s.r.o., obec Pavlov, Ing. Marie Chmelíková.
Poučení
Proti rozhodnutí o odvolání se podle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat.
Alena Brůčková
odborný referent
otisk úředního razítka
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .....................................
Sejmuto dne .......................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Obdrží
účastníci řízení (dodejky)
Mgr. Radek Vachtl, advokát se sídlem, Římská č.p. 32, 120 00 Praha 2
zastupující: ECOWOOD s.r.o., Ječná č.p. 550/1, Nové Město, 120 00 Praha 2
Město Unhošť, IDDS: 8gvbv5z
sídlo: Václavské nám. č.p. 44, 273 51 Unhošť
QEQ Czech, s.r.o., IDDS: y6avvp7
sídlo: Bucharova č.p. 2641/14, Stodůlky, 158 00 Praha 58
Obec Pavlov, IDDS: rt2a3gt
sídlo: Lidická č.p. 65, Pavlov, 273 51 Unhošť
Ing. Marie Chmelíková, Husovo náměstí č.p. 421, 253 01 Hostivice
Č.j. SZ 019007/2012/KUSK REG/AB
str. 5
účastníci územního řízení uvedení v ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona
- veřejnou vyhláškou zveřejněním na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje po dobu 15 dnů
Dále se doručuje k vyvěšení a s žádostí o sdělení data vyvěšení a sejmutí:
Městský úřad Unhošť, IDDS: 8gvbv5z
Obecní úřad Pavlov, IDDS: rt2a3gt
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kanceláře ředitele
ostatní
Městský úřad Unhošť, odbor výstavby, IDDS: 8gvbv5z
sídlo: Václavské nám. č.p. 44, 273 51 Unhošť
Co: spis KÚ
Download

ROZHODNUTÍ