MĚSTSKÝ ÚŘAD UNHOŠŤ – odbor výstavby
Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť
Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Tel:.:
Fax:
E-mail:
Výst. 5254/10-Hor
6353/10/Výst
Ing. Lenka Hortová, pověření č. 1/2006-OV
312 698 222
312 698 206
[email protected]
Unhošť 29.12.2010
QUELFOR a.s.
Národní 973/41
110 00 Praha 1 - Staré Město
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor výstavby Městského úřadu v Unhošti, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 13.10.2010 podal
QUELFOR a.s., IČ 27424961, Národní 973/41, 110 00 Praha 1 - Staré Město,
kterého zastupuje FABIONN, s.r.o., IČ 26148293, Přívorská č.p. 482/19, 181 00 Praha 8
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
LOGISTICKÝ PARK PAVLOV
3 skladové haly včetně zpevněných ploch, komunikací, areálových inženýrských sítí, vrátnice,
sprinklerového hospodářství, oplocení, sadových úprav,
kanalizace dešťová včetně retenční nádrže, veřejná kanalizační stoka,
úprava stávající komunikace III/0067, okružní křižovatka, severní část obchvatu obce,
vodovodní řad včetně přeložky vodovodu a STL plynovodní řad včetně regulační stanice,
přípojka NN pro regulační stanici, přípojka telefonu, přeložka slaboproudého kabelu
na pozemcích parc. č. 473/4, 474/1, 482/14, 482/17, 482/27, 483/1, 496/1(původní označení p.p.k.496/1),
496/2 (původní označení p.p.k. 496/2), 505/1 (původní označení p.p.k.504), 505/6, 505/8, 505/9, 505/10,
505/11, 505/12 (původní označení p.p.k.493), 505/13, 505/14, 505/15, 505/19, 505/20, 505/24 (původní
označení p.p.k.506), 537/1 (původní označení p.p.k.537), 537/9 (původní označení p.p.k.541/1), 1885,
1886, 1892/4 (původní označení p.p.k.1892), 1904/1, 1904/14, 1904/15, 1904/19, 1904/23, 1911/1 v
katastrálním území Pavlov u Unhoště,
parc.č.1793, 1797, 1815, 1832, 1838, 1839, 1840, 1843, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554/2,
2733 k.ú. Hostouň u Prahy,
parc. č. 1898 v katastrálním území Unhošť.
Č.j. 6353/10/Výst
str. 2
Druh a účel umisťované stavby:
•
3 Pronájemní skladové haly
o jednopodlažní budovy s dvou či vícepodlažními vestavky pro administrativní a sociální
vybavení a přístavby pro obchodně organizační činnosti příjmu a expedice zboží. Každý
sklad je dělen vnitřními příčkami na úseky, které jsou schopny samostatného pronajímání. Ke
každému úseku je v jeho rohové části přiřazen administrativní dvoupodlažní vestavek, ve
kterém je umístěno nezbytné sociální zázemí (WC, šatny,umývárny) a administrativní plochy
(většinou formou halových kanceláří).
o Všechny haly mají klasický obdélníkový tvar kromě haly č.4 která má rozšíření vzhledem ke
tvaru pozemku, resp. tvaru územního plánu
o Hala č.2: cca 277 x 121 m, celk.výška 12,5 m, výška atiky 13,0 m
o Hala č.3: cca 301 x 121 m, celk.výška 12,5 m, výška atiky 13,0 m
o Hala č.4: cca 169 x 73 m (z toho v užší části v délce 120 m je hala široká pouze 49 m),
celková výška 12,5 m , výška atiky 13,0 m
•
Vrátnice nákladní a zaměstnanecká
o je jednopodlažní samostatně stojící objekt obdélníkového půdorysu. Je spojená s prostorem
pro umístění nezbytného zázemí pro údržbu. Dispozici objektu tvoří vlastní vrátnice, sociální
zázemí pro vrátné (kuchyňka, šatna, WC s předsíňkou), kanceláře, zasedací místnost, sociální
zázemí pro pracovníky základní údržby, sklad a dílnu.
o Zastavěná plocha je 9,2 x 22,8 m, vnější výška objektu cca 4 m.
•
Sprinklerové hospodářství (včetně rozvodů)
•
•
•
o
Objekt pro umístění centrálního sprinklerového hospodářství je jednopodlažní samostatně
stojící objekt obdélníkového půdorysu s plochou střechou. V objektu je umístěna strojovna
SHZ. Z jedné strany strojovny je umístěna nadzemní zásobní nádrž s vodou o objemu cca 800
m3.
o
Zastavěná plocha je cca 11m x 8,8 m, průměrná výška objektu je 4,0 m.
Oplocení
o Oplocení vymezuje části (etapy) logistického parku na zabezpečenou a nezabezpečenou zónu.
Zabezpečená (oplocená) zóna obsahuje plochu od vrátnice a obsahuje objekty všech tří hal
s doprovodnými objekty, tj. zásobovacími dvory, retenčními poldry, objektem sprinklerového
hospodářství apod. V nezabezpečené zóně je pouze parkoviště pro zákazníky a část
přístupové komunikace.
o Oplocení zabezpečené zóny je provedeno z poplastovaného pletiva s ocelovými sloupky
výšky 2,5 m. Předpokládaná délka oplocení je cca 2350 m.
Sadové úpravy
o Sadovnické úpravy Logistického parku Pavlov budou provedeny celkem na ploše cca 45 tis.
m2. V zásadě se jedná o 2 odlišné plochy, které se budou v každé etapě sadovnicky
upravovat. Kromě vlastních sadovnických úprav areálu logistického parku budou také
vytvořeny pásy zeleně - pohledové clony, které budou oddělovat areál od volné krajiny
(pole).
o Po obvodu logistického parku je navržena pohledová clona (Zelené pásy), která odděluje
areál parku od volné krajiny, má délku cca 800 m a je navržena ze tří stran parku (kromě
jižní strany, která sousedí s náspem komunikace R6).
o Uvnitř areálu se předpokládá výsadba celkem 52 ks vzrostlých stromů, a to především jako
doprovod parkovacích stání, jako skupinky v travnatých plochách.
Veřejná komunikace – severní část obchvatu
o Nově navržená veřejná komunikace tvoří první (severní) část obchvatu obce Pavlov a spojuje
silnici III/0067 se silnicí I/6. Nová komunikace je navržena v kategorii S9,5 a její délka je cca
500 m. Na silnici III/0067 je napojena okružní křižovatkou. Na silnici I/6 je obchvat napojen
stykovou křižovatkou. Vozovka je navržena ve střechovitém sklonu s hodnotou příčného
sklonu 2,5%. Podélný sklon je navržen v rozmezí cca. -0,55 až +1,00%. V části od okružní
křižovatky k napojení hal 2. etapy je po obou stranách komunikace veden chodník s volnou
šířkou 2,0 m. V části od napojení hal 2. etapy k napojení na silnici I/6 není chodník navržen.
Č.j. 6353/10/Výst
str. 3
V místě napojení 2. etapy logistického parku je komunikace rozšířena v obou směrech o
samostatný pruh pro levé odbočení. Šířka jízdních pruhů je 3,50 m. Kryt vozovky je navržen
živičný. Konstrukce vozovky je z hlediska dopravního zatížení navržena v kategorii III polotěžké. Poloměry zaoblení jsou navrženy v rozmezí 8 – 20 m. Vozovka je v celé délce
odvodněna do uličních vpustí, které jsou napojeny do nově navržené kanalizace.
•
Úprava stávající komunikace III/0067 + okružní křižovatka
o Rekonstruovaný úsek stávající komunikace III/0067 začíná cca 70m před napojením první
etapy (směrem od Hostouně) a končí nově navrženou okružní křižovatkou (včetně). Úprava
spočívá v odfrézování stávajících obrusných vrstev a v jejich obnově včetně rozšíření na
požadované parametry. V místě rozšíření dojde k vybudování vozovky v celém rozsahu
konstrukčních vrstev. Tato čtyřramenná okružní křižovatka o vnějším poloměru R = 20 m
zajišťuje napojení: první rameno - silnice III/0067 ve směru na obec Hostouň, druhé rameno 3. etapa areálu + obec Pavlov, třetí rameno - soukromé objekty v těsné blízkosti 2. etapy a
čtvrté rameno vyvedení obchvatu směrem k 2.etapě a následné napojení hal. Okružní
křižovatka je navržena s přejízdnou plochou pro nadměrná vozidla a s ozeleněným středovým
ostrůvkem.
•
Rozvod vodovodu v areálu
o Areál bude napojen na nový vodovod DN 200 přípojkou DN 200. Na přípojce bude osazena
vodoměrná šachta.. Vlastní rozvody vody v areálu budou DN 200 (požární zabezpečení).
V areálu na nich budou vysazeny nadzemní hydranty DN 100 v souladu s normovými
požadavky ČSN 730873 a s požadavky požární zprávy. Mezi halami 1 a 2 budou osazeny
dva podzemní hydranty DN 80. V tomto prostoru nelze osadit nadzemní hydrant. Dále
z areálového rozvodu budou napojeny jednotlivé administrativní buňky. V každé
administrativní buňce bude umístěna vodoměrná sestava.
•
Kanalizace splašková – areálová
o Splašková kanalizace v areálu bude s ohledem na rozlehlost a konfiguraci ploch navržena
jako tlaková kanalizace.
o Veškeré splaškové vody z jednotlivých etap budou tlakovou kanalizací svedeny do stávající
veřejné splaškové kanalizace Pavlov – Hostouň. Před napojením budou osazeny uklidňovací
revizní šachty.
o Do splaškové kanalizace budou napojeny veškeré vody z hygienického zázemí všech objektů
areálu (komunální splaškové vody).
•
Kanalizace dešťová + retenční nádrže + ORL
o Dešťové vody budou z areálu odváděny systémem gravitačních stok doplněných poldry,
v kterých se budou dešťové vody vsakovat a v případě velkých průtoků akumulovat. Odtok
z těchto poldrů bude regulován vírovými ventily. Stoky z jednotlivých etap budou napojeny
na vyprojektovanou stoku DN 1000 odvodňující obec Pavlov.
o Kanalizace v povodí je dělena na část veřejnou a část areálovou.
o Veřejná část zahrnuje stoky v budoucích nebo stávajících veřejných komunikacích. Jedná se
především o obchvat obce Pavlov a úprava komunikací v místech napojení jednotlivých etap
výstavby na komunikaci Pavlov – Hostouň.
o Kanalizace areálu je navržena jako oddílná. Zvlášť jsou odváděny vody čisté a zvlášť
kontaminované. Čisté vody jsou vody se střech objektů, průjezdních komunikací a parkovišť
osobních aut. Kontaminované vody jsou vody z parkovišť nákladních aut a manipulačních
ploch před rampami. Kontaminované vody budou předčištěny na odlučovačích ropných
látek..Veškerá dešťová kanalizace v areálu je gravitační. Veškeré dešťové vody jsou vedeny
přes poldry, v kterých bude docházet k vsakování vody a k zadržení špičkových odtoků.
Odtok z každého poldru bude řízen vírovym ventilem . Odtok z jednotlivých poldrů je
doložen v Hydrotechnických výpočtech.
o Poldr je navržen se dvěmi funkcemi a to vsakovací a retenční funkce.
•
Areálové rozvody NN
o V rámci tohoto dílu budou řešeny vnitroareálové rozvody el. energie v úrovni 0,4kV. Vlastní
areálový rozvod NN bude v souběhu s ostatními sítěmi ve vymezených koridorech. Jedná se
zejména o napojení podružných a menších odběrů v areálu (tj.objektů vrátnic SO 06 a objekty
strojoven sprinklerů SO07). Rozvody budou řešeny kabely typu CYKY uloženými ve
Č.j. 6353/10/Výst
•
str. 4
v chodnících, případně zelených pásech. Přechody přes komunikace budou v připravených
chráničkách, tyto budou osazeny a dimenzovány s potřebnou rezervou.
o Délka trasy kabelů NN 0,4 kV cca 50m.
Areálové rozvody slaboproudu
o Areálové rozvody budou zajišťovat propojení jednotlivých kancelářských vestavků v halách
s příslušným telefonním rozvaděčem ÚR dané etapy. Dále budou areálové rozvody zajišťovat
propojení pro systémy EPS, EZS a CCTV do místnosti stálé služby (vrátnice) příslušného
areálu.
o
Předpokládaný technický rozsah: cca 830 m
•
Venkovní osvětlení areálové
o Jedná se o osvětlení vnitroareálových komunikací, parkovišť a dalších určených venkovních
ploch. Systém venkovního osvětlení bude rozdělen do jednotlivých větví, které budou
napájeny z příslušných trafostanic. Rozvod bude proveden kabely CYKY uloženými ve
výkopech, pod komunikacemi budou kabely uloženy v chráničkách. V souběhu s kabely bude
položen drát FeZn zajišťující ochranu stožárů před úderem blesku. Systém svítidel
venkovního osvětlení bude doplněn svítidly osazenými na fasádách jednotlivých objektů. tato
svítidla jsou řešena v rámci vnitřních silnoproudých rozvodů jednotlivých hal.
o trafostanice TSH1
60 svítidel
9kW
1500m rozvodu 0,4kV
o trafostanice TSH2
40 svítidel
6kW
1200m rozvodu 0,4kV
o trafostanice TSH4
11 svítidel
2kW
300m rozvodu 0,4kV
•
Komunikace, parkoviště, chodníky a zpevněné plochy v areálu
o Vnitřní areálové komunikace jsou pro všechny etapy navrženy v minimální šířce 8,0m a zajišťují
obsluhu jednotlivých hal. Napojení areálu je provedeno stykovou křižovatkou na stávající
komunikaci III/0067. Komunikace jsou navrženy ve střechovitém sklonu s hodnotou 2,50%,
popř. jednostranném s hodnotou 2,50% a jsou odvodněny pomocí uličních vpustí do areálové
kanalizace. Komunikace je ukončena silničním obrubníkem s nášlapnou výškou 0,12m.
o
o
Vozovka živičná cca 34 000 m2
Manipulační plochy před skladovými halami jsou odvodněny do areálové dešťové kanalizace
přes odlučovače ropných látek. Plochy jsou sníženy oproti podlaze hal o 1,2m. Hloubka
manipulačních prostor před halami se pohybuje v rozmezí 26,0 – 32,5 m.
Parkovací stání pro nákladní automobily jsou situována u skladovacích hal 2 a 3. Odvodnění
ploch je řešeno formou uličních vpustí přes odlučovač ropných látek do dešťové kanalizace
areálu. Šířka stání je navržena 4,0 m a hloubka 16,5 – 21,5 m. Tato stání mají stejnou, živičnou,
konstrukci vrstev jako areálová komunikace.
o
Vozovka cca 46 500 m2
o
Parkovací stání pro zaměstnance jsou rozmístěna u jednotlivých vchodů do skladových objektů.
Odvodnění ploch je řešeno formou uličních vpustí do dešťové kanalizace areálu.
o
Předpokládaný rozsah - Vozovka živičná
o
Chodníky jsou navrženy pro pěší obsluhu jednotlivých objektů, parkovišť a vjezdu s vrátnicí.
Jsou navrženy v šířce 1,5 – 2,5 m, v příčném sklonu 2% a odvodněny do přilehlých komunikací
nebo na zatravněný terén.
o
•
cca 4 000 m2
Předpokládaný technický rozsah cca 15 000 m2
Komunikace k regulační stanici
o
Jedná se o sjezd ze stávající silnice III/0067 (Pavlov – Unhošť) pro příjezd k nově budované VTL
regulační stanici plynu, Tato část komunikace bude výškově a směrově přímo navazovat na
stávající komunikaci, jedná se o třídu pro lehké dopravní zatížení, povrch komunikace bude
živičný.
o
Předpokládaný technický rozsah cca 100 m2 živičné komunikace
Č.j. 6353/10/Výst
str. 5
•
Vodovodní řad DN 200
o Pro zásobování areálu Logistického parku Pavlov je nutné vybudovat nový vodovodní řad.
Nový řad bude napojen na stávající přivaděč Želivka OC DN 800, který je veden cca 1,0 km od
areálu směrem na Hostouň. Profil řadu je s ohledem na požární zabezpečení navržen DN 200 (PE
nebo PVC DN 225). Trasa vodovodu je navržena v souběhu se stávající splaškovou kanalizací a
nově budovanou kanalizací dešťovou.
o Na vodovodní řad DN 200 bude pak napojen areál 1.etapy (a v budoucnosti i jednotlivé další
etapy) výstavby Logistického parku samostatnými přípojkami viz SO 22
•
Přeložka vodovodu
o
Na pozemcích, kde bude probíhat výstavba kruhové křižovatky, prochází stávající vodovod DN
200. Jedná se o vodovod - Veolia PVC 225, Červený Újezd – Ptice – Úhonice.Tento vodovod
bude nutné ochránit a přeložit. Přeložky a ochranu je nutné provést z důvodu terénních úprav pozemky budou upraveny v souladu s úrovní osazení s jednotlivých stavebních objektů (± 0
úrovně podlah objektů). Ochránění vodovodu pomocí chráničky bude provedeno v prostoru
výstavby kruhového objezdu. Zde bude též provedena přeložka před napojením obce Pavlov
v délce cca 34,0 m. Rovněž budou přesunuta šoupata, tak, aby byla mimo budoucí komunikaci.
Parametry přeložky budou odpovídat stávajícímu vodovodu.
o
Předpokládaný technický rozsah: Vodovod DN 200 (PVC 225) cca 34 m
•
Přeložka slaboproudého kabelu
o Bude se jednat o překládku sdělovacích kabelů ve správě Telefónica O2 ČR a.s. Kabely budou
přeloženy jednak v místě areálu 1.etapy a dále v prostoru úprav ulice Lidická a v místě nového
kruhového objezdu. Jedná se o překládku dálkového optického kabelu DOK 251, dálkového
metalického kabelu DK 34 a dvou met. kabelů po pravé straně kruhového objezdu, směr Hostouň.
Kabely budou nově přeloženy do zelených pásů podél komunikace.
o Předpokládaný technický rozsah:
cca 1250 m (DOK 251), 370m (DK 34), 80m (2xMK)
•
Regulační stanice plynu včetně přípojky NN
o Technologické zařízení bude umístěno na ocelovém rámu a s ním namontováno do připravené
betonové skořepiny o rozměrech 2,16 x 3,9m s valbovou střechou, která je součástí dodávky RS
(viz. SO 32.2). Předehřev plynu je zajištěn elektrickým předehřívačem.Z regulační stanice bude
zhotoven jeden výstup STL o provozním tlaku 3 bary napojený na STL plynovodní síť.
o Potřebný příkon pro technologický předehřev zemního plynu bude zajištěn přípojkou elektro NN
ze zařízení distribuční soustavy. Napojovacím místem distribuční soustava NN je v obci Pavlov.
Konkrétně se jedná o napojení z dvojitého sloupu nadzemního vedení na rohu ulic Lidická a
zahradní (u č.p. 56).
o Předpokládaný technický rozsah: Kabel NN + zemnící pásek
- délka kabelu cca 620 m
STL plynovodní řad
•
o
Zásobování zemním plynem bude zajišťovat STL výstup z nové VTL RS Pavlov (viz SO 32.2 a
PS 03), která bude umístěna na jižním okraji obce. V oplocence VTL RS bude osazen trasový
uzávěr – kulový kohout KK D 160 v zemním provedení.
o
Stavební objekt zahrnuje vysokotlakou část stavby plynofikace a je rozdělen na následující dílčí
části: VTL plynovod DN 80 včetně navrtávky a trasového uzávěru před RS (SO 32.1) a vlastní
VTL RS 1 200 – Pavlov (SO 32.2).
o
Stavba VTL plynovodu a VTL regulační stanice bude umístěna na zemědělsky využívaném
pozemku jižně od obce při silnici III/0067. Stavba STL plynovodů a přípojek bude trasována od
RS na pozemku pro výstavbu rodinných domků (Zahrady Pavlov), dále protlakem pod stávající
železniční tratí ČD Hostivice – Kladno, ulicí Lidická (v chodníku) a ul. Zahradní, dále protlakem
pod ul.Karlovarská (I/6) na pozemky III.etapy logistického parku. Trasy plynovodů, které budou
dále trasovány po pozemcích log.parku pokračují křížením protlakem novou rychlostní
komunikaci R 6 (pro obsluhu I.etapy) a dále trasa kříží silnici III/0067 třídy, která bude v oblasti
křížení rekonstruována a bude zde vybudován kruhový objezd.
o
Délka VTL plynovodu DN 100
55 m
Č.j. 6353/10/Výst
str. 6
o
Krátký plynovod DN 100 bude ukončen VTL regulační stanicí o výkonu 2000 m3/hod .
o
Délka plynovodů celkem
o
Délky plynovodů po dimenzích:
3 067 m
D 160
635 m
D 110
580 m
D 90
884 m
D 63
968 m
Počet přípojek D 50/40/32 celkem
Délka přípojek celkem
8
cca 50 m
o
Plynovod A - D 160 bude z místa veden v souběhu se silnicí III/0067 okrajem pole. Na jižním
okraji obce je plynovod přiveden k trati ČD. Trať podejde protlakem (viz dále) a na křižovatce
s místní komunikací bude plynovod ukončen zaslepením a do místní komunikace (Zahradní
ulice) bude pokračovat plynovod A 1 – D 110. Zaslepení na D 160 bude zajišťovat zásobování
obce Pavlov (kromě Zahradní ulice). Dále pokračuje plynovod D110 v Zahradní ulici, kde bude
jeho trasování zkoordinováno s vyprojektovanou kanalizací a vodovodem (obecní investice). Tato
trasa plynovodu bude zajišťovat zásobení logistického areálu Pavlov a obytných objektů
v zahradní ulici.
o
Plynovod D 110 protlakem podejde silnici I/6 a bude pokračovat v souběhu s polní cestou a tratí
ČD na pozemek investora, kde se rozděluje na dva plynovody D 90. Řad B – D 90 je vysazen
severním směrem a podchází delším protlakem D 160 (cca 64 m) těleso rychlostní komunikace R
6 a vstupuje znovu do pozemků investora, do zóny 1. etapy výstavby. Zde se odděluje krátký řad
B 1 – D 50, který zajišťuje zásobování haly č. 4. Řad D 90 pokračuje východním směrem podél
jižní strany objektu haly č. 4 a je ukončen za přípojkou pro halu č. 3. Za přípojkou je redukován
na řad B 2 – D 63, který pokračuje podél hal č. 3 a 2 a výhledově i pro halu 1, kde bude ukončen
plynovodní přípojkou.
o
Součástí stavby jsou veřejné části plynovodních přípojek D 50/40 z plynovodů na hranice objektů
logistického parku. Přípojky budou ukončeny hlavním uzávěrem plynu (HUP), a to zpravidla
v nice obvodové zdi objektu.
•
Přípojka telefonu
o Telefonní přípojky na VTS Telefońica O2 ČR a.s. budou řešeny pro každou etapu samostatně.
Společným napojovacím bodem bude kabelová rezerva 3SRII/1-200, která je ponechána v ul.
Lidická na severním okraji obce. Přípojky budou řešeny úložně, ukončení bude v areálu
v jednotlivých ÚR. Podchod pod R6 bude řešen protlakem.
o Předpokládaný technický rozsah:
cca 410 m
•
Veřejné kanalizační stoky
o Veřejná část zahrnuje stoky v budoucích nebo stávajících veřejných komunikacích. Jedná se
především o obchvat obce Pavlov a úprava komunikací v místech napojení jednotlivých etap
výstavby na komunikaci Pavlov – Hostouň. Pro tyto stoky funguje jako jediná retence trubní
retence na projektované kanalizaci DN 1000.
o Výstavba umístěná jižně od obce bude napojena přes poldr (POL O3 – 700 m3). Poldr je
uvažován s akumulačním vsakovacím bezodtokým prostorem ve dně a vsakovacími studnami.
o Další retence je navržena na konci Pavlova. Retence je složena ze dvou nádrží. První je stávající
retenční nádrž POL 1 o obsahu cca 400 m3, která je doplněna poldrem POL 2. Tím bylo možné
snížit odtok z původních 200 l/s na 105 l/s (35 l/s – OBEC PAVLOV, 70 l/s – ZAHRADY
PAVLOV). Nátok do POL O2 je proveden přerušením stávající stoky DN 800. Zpět je do ní
napojen odtok řízený vírovým ventilem – 105 l/s.
•
Příprava území (včetně HTÚ)
Č.j. 6353/10/Výst
o
o
-
str. 7
Veškeré zařízení staveniště bude umístěno na vlastním pozemku investora.
Vlastní sociální zařízení ZS bude vybudováno u hlavního vjezdu na stavbu. Připojení na
inženýrské sítě bude řešeno dočasnými přípojkami na stávající sítě, a to:
přípojka vody – bude z předem vybudovaného vodovodu DN 200, event. bude voda pro potřeby
sociálního zařízení dovážena.
přípojka elektro – z předem vybudované přípojky vedení 22 kV a osazením sloupového trafa,
event. nadzemním vedením z trafostanice v obci Pavlov.
přípojka kanalizace – možno využít stávající splaškovou kanalizaci po dohodě se správcem ČOV
– obcí Hostouň.
Oplocena bude pouze nezbytně nutná část staveniště.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Stavba Pronájemní skladové haly 2 bude umístěna na pozemcích parc.č. 505/8, 505/9, 505/24
(původní označení p.p.k.506) k.ú. Pavlov u Unhoště.
Stavba Pronájemní skladové haly 3 bude umístěna na pozemcích parc.č. 505/1 (původní označení
p.p.k.504), 505/10, 505/11, 505/20 k.ú. Pavlov u Unhoště.
Stavba Pronájemní skladové haly 4 bude umístěna na pozemcích parc.č. 505/11, 505/12 (původní
označení p.p.k. 493-díl 1), 505/13 k.ú. Pavlov u Unhoště.
Stavba Vrátnice nákladní a zaměstnanecká bude umístěna na pozemku parc.č. 505/8 k.ú. Pavlov u
Unhoště.
Stavba Sprinklerového hospodářství (včetně rozvodů) bude umístěna na pozemku parc.č.505/8
k.ú. Pavlov u Unhoště.
Stavba Oplocení bude umístěna na pozemcích parc.č. 496/1 (původní označení p.p.k.496/1), 496/2
(původní označení p.p.k.496/2), 505/1(původní označení p.p.k. 504), 505/8, 505/9, 505/10, 505/11,
505/12 (původní označení p.p.k.493-díl 1), 505/13, 505/20, 505/24 (původní označení p.p.k.506) k.ú.
Pavlov u Unhoště.
Stavba Sadové úpravy bude umístěna na pozemcích parc.č. 496/1 (původní označení p.p.k.496/1),
496/2 (původní označení p.p.k.496/2), 505/1(původní označení p.p.k.504), 505/24 (původní
označení p.p.k.506), 505/8, 505/9, 505/10, 505/11, 505/12 (původní označení p.p.k.493 – díl 1),
505/13, 505/20, 537/9 (původní označení p.p.k.541/1), 1892/4 (původní označení p.p.k.1892),
1904/14, 1911/1 k.ú. Pavlov u Unhoště.
Stavba Veřejná komunikace – severní část obchvatu bude umístěna na pozemcích 537/1 (původní
označení p.p.k. 537), 537/9 (původní označení p.p.k. 541/1), 1892/4 (původní označení p.p.k.1892)
k.ú. Pavlov u Unhoště.
Úprava stávající komunikace III/0067 bude umístěna na pozemcích parc.č.1885, 1886 k.ú. Pavlov
u Unhoště a parc.č.1815 k.ú. Hostouň. Stavba Okružní křižovatky bude umístěna na pozemcích
parc.č.505/6, 505/19, 537/9 (původní označení p.p.k. 541/1), 1886, 1904/14, 1904/15, 1911/1k.ú.
Pavlov u Unhoště.
Stavba Rozvod vodovodu v areálu bude umístěna na pozemcích parc.č 505/1 (původní označení
p.p.k.504), 505/8, 505/9, 505/10, 505/11, 505/12 (původní označení p.p.k.493- díl 1), 505/13,
505/20, 505/24 (původní označení p.p.k.506) k.ú. Pavlov u Unhoště a parc.č. 1815 a 2733 k.ú.
Hostouň u Prahy.
Stavba Kanalizace splašková – areálová bude umístěna na pozemcích parc.č. parc.č 505/1
(původní označení p.p.k.504), 505/8, 505/9, 505/10, 505/11, 505/12 (původní označení p.p.k.493- díl
1), 505/13, 505/20, 505/24 (původní označení p.p.k.506) k.ú. Pavlov u Unhoště a parc.č. 2733 k.ú.
Hostouň u Prahy.
Stavba Kanalizace dešťová + ORL bude umístěna na pozemcích parc.č. parc.č. parc.č 496/2
(původní označení p.p.k.496/2), 505/1 (původní označení p.p.k.504), 505/8, 505/9, 505/10, 505/11,
505/12 (původní označení p.p.k.493- díl 1), 505/13, 505/20, 505/24 (původní označení p.p.k.506)
k.ú. Pavlov u Unhoště a parc.č. 2733 k.ú. Hostouň. Retenční nádrže budou umístěny na pozemcích
parc.č.505/8, 505/9 a 505/11 k.ú. Pavlov u Unhoště.
Stavba Areálové rozvody NN budou umístěny na pozemcích parc.č. 505/1(původní označení
p.p.k.504), 505/8, 505/9, 505/10, 505/11, 505/12 (původní označení p.p.k.493), 505/13, 505/24
Č.j. 6353/10/Výst
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
str. 8
(původní označení p.p.k.506), 496/1 (původní označení p.p.k.496/1), 496/2 (původní označení
p.p.k.496/2)
Stavba Areálové rozvody slaboproudu bude umístěna na pozemcích parc.č parc.č. 505/1(původní
označení p.p.k.504), 505/8, 505/9, 505/10, 505/11, 505/12 (původní označení p.p.k.493), 505/13,
505/24 (původní označení p.p.k.506), 496/1 (původní označení p.p.k.496/1), 496/2 (původní
označení p.p.k.496/2)
Stavba Venkovní osvětlení areálové bude umístěna na pozemcích parc.č.496/1 (původní označení
p.p.k.496/1), 496/2 (původní označení p.p.k.496/2), 505/1(původní označení p.p.k.504), 505/8,
505/9, 505/10, 505/11, 505/12 (původní označení p.p.k.493 – díl 1), 505/13, 505/20, 505/24
(původní označení p.p.k.506) k.ú. Pavlov u Unhoště a parc.č.2733 k.ú. Hostouň u Prahy.
Stavba Komunikace, parkoviště, chodníky a zpevněné plochy v areálu bude umístěna na
pozemcích parc.č. parc.č. 496/1 (původní označení p.p.k.496/1), 496/2 (původní označení
p.p.k.496/2), 505/1(původní označení p.p.k.504), 505/8, 505/9, 505/10, 505/11, 505/12 (původní
označení p.p.k.493 – díl 1), 505/13, 505/20, 505/24 (původní označení p.p.k.506) k.ú. Pavlov u
Unhoště a parc.č.2733 k.ú. Hostouň u Prahy.
Stavba Komunikace k regulační stanici bude umístěna na pozemcích parc.č.473/4 k.ú. Pavlov u
Unhoště a 1898 k.ú. Unhošť.
Stavba Vodovodní řad DN 200 bude umístěna na pozemcích 1886, 1904/14, 1911/1k.ú. Pavlov u
Unhoště a parc.č. 1793, 1797, 1815, 1832, 1838, 1839, 1840, 1843, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552,
2553, 2554/2, 2733 k.ú. Hostouň u Prahy. Přeložka vodovodu bude umístěna na pozemcích parc.č.
537/1 (původní označení p.p.k.541/1) a 1911/1 k.ú. Pavlov u Unhoště.
Stavba Regulační stanice plynu bude umístěna na pozemku parc.č.473/4 k.ú. Pavlov u Unhoště.
Stavba Přípojka NN k regulační stanici plynu bude umístěna na pozemcích parc.č. 473/4, 474/1,
482/27, 483/1 k.ú. Pavlov u Unhoště.
Stavba Přípojka telefonu bude umístěna na pozemcích parc.č parc.č. 505/1(původní označení
p.p.k.504), 505/8, 505/9, 505/10, 505/11, 505/12 (původní označení p.p.k.493), 505/13, 505/19,
505/24 (původní označení p.p.k.506), 496/1 (původní označení p.p.k.496/1), 496/2 (původní
označení p.p.k.496/2), 1885, 1886, 1904/14, 1904/15, 1911/1 parc.č.1815, 2733 k.ú. Hostouň u
Prahy.
Stavba Veřejné kanalizační stoky bude umístěna na pozemcích 505/6, 537/9, 1886, 1911/1 k.ú.
Pavlov u Unhoště, 1815, 2733 k.ú. Hostouň u Prahy
Stavba Rozvody plynu včetně rozvodů areálových bude umístěna na pozemcích parc.č .473/4,
474/1, 482/14, 482/17, 482/27, 483/1, 496/1(původní označení p.p.k.496/1), 496/2 (původní
označení p.p.k.496/2), 505/1 (původní označení p.p.k.504), 505/7 (původní označení p.p.k.493),
505/9, 505/10, 505/11, 505/12 (původní označení p.p.k. 493 – díl 1), 505/13, 505/14, 505/15,
505/24, 1892/4 (původní označení p.p.k.1892), 1904/1, 1904/19, 1904/23 k.ú. Pavlov u Unhoště
Stavba Přeložka slaboproudých kabelů bude umístěna na pozemcích parc.č parc.č parc.č.
505/1(původní označení p.p.k.504), 505/8, 505/9, 505/10, 505/11, 505/12 (původní označení
p.p.k.493), 505/13, 505/24 (původní označení p.p.k.506), 496/1 (původní označení p.p.k.496/1),
496/2 (původní označení p.p.k.496/2), 505/19, 1885, 1886, 1904/14, 1904/15, 1911/1 k.ú. Pavlov u
Unhoště, 1815, 2733 k.ú. Hostouň u Prahy………..
Příprava území (včetně HTÚ) bude zasahovat do pozemků parc.č. 496/1 (původní označení
p.p.k.496/1), 496/2(původní označení p.p.k.496/2), 505/1(původní označení p.p.k.504), 505/6,
505/8, 505/9, 505/10, 505/11, 505/12 (původní označení p.p.k.493), 505/13, 505/19, 505/20, 505/24
(původní označení p.p.k.506), 537/1 (původní označení p.p.k.537) 537/9 (původní označení
p.p.k.541/1), 1885, 1886, 1892 /4 (původní označení p.p.k.1892), 1904/14, 1904/15, 1911/1 v k.ú.
Pavlov u Unhoště a parc.č. 2733, 1815 v k.ú. Hostouň u Prahy.
Výše uvedené stavby budou umístěny v souladu s projektovou dokumentací a to s výkresem č. 02 –
zákres do KN, 03 – celkový situace stavby 04 – koordinační výkres stavby – 1.etapa, 05 –
koordinační výkres stavby – areál, 06 – koordinační výkres stavby – komunikace, 07 – situace sítí –
kruhový objezd, 08- koordinační výkres vodovodu, 09 – Dopravní situace – areál, 10 – dopravní
situace – komunikace, 12b – hydrotechnická situace – 1.etapa, 13 – situace sadovnických úptrav, 16
– koordinační výkres plynovodu, kterou zpracoval generální projektant FABIONN s.r.o., společnost
pro přípravu a realizaci staveb, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální
Č.j. 6353/10/Výst
str. 9
mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a
vlivů na okolí.
27. Stavba vodovodního řadu od napojení na přivaděč Želivka ke 3 vodoměrným šachtám, retenční
nádrže (poldry), odlučovače ropných látek a stoky dešťové kanalizace umístěné ve veřejných
komunikacích jsou stavbami vodních děl, ke kterým je zapotřebí stavební povolení dle § 15 zákona
č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), o které stavebník následně
zažádá odbor životního prostředí Magistrátu města Kladna.
28. Ke vsakovacím retenčním nádržím je zapotřebí povolení k nakládání s povrchovými vodami –
k jinému nakládání s nimi podle § 8 odst.1 písm. a) bod 5.
29. Při stavbě je třeba respektovat ochranná pásma stávajících vodovodních řadů. Případné přeložky
stávajících vodních řadů jsou stavbami vodních děl a je k nim zapotřebí stavební povolení podle § 15
vodního zákona.
30. Stavební povolení na stavbu dešťových stok a retenčních nádrží je možné vydat pouze za
předpokladu existence platného nakládání s vodami vztahující se k výústi stávající dešťové
kanalizace, které má platnost do 30.11.2012.
31. Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
32. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník povinen souladu s § 22, odst.2 zákona
č.20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha
a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický
výzkum.
33. Před zahájením výstavby celého areálu bude vybudována první část obchvatu obce Pavlov (propojení
silnice I/6 a III/0067) a kruhová křižovatka.
34. Komunikace a parkovací místa v areálu musí být navrženy v souladu s příslušnými ČSN (73 6110, 73
6102 a 73 6056), poloměry musí odpovídat předpokládané dopravě. Parametry přeložky silnice
III/0067 budou v souladu s platnou ČSN 73 6101 – detailně dopracovat v dalším stupni PD.
35. Speciálním stavebním úřadem silnice II. a III. třídy, místní a veřejně přístupné účelové komunikace je
Magistrát města Kladna odbor dopravy a služeb, který bude vydávat příslušná stavební povolení na
výstavbu těchto komunikací.
36. Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bude stanoveno podle § 77 zákona
č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění v rámci stavebního řízení.
37. V případě omezení provozu nebo jiného zásahu do průjezdního profilu pozemní komunikace
postupovat podle zákona č.13/1997 Sb.
38. Křížení komunikace III.třídy s vodovodem bude provedeno protlakem.
39. Při stavbě nesmí být přerušen ani omezen provoz na silnici III/0067, směr Pavlov – Hostouň.
40. Stavební činností nebude docházet ke znečišťování komunikace III.třídy v obci Pavlov.
41. Investor uzavře před vydáním stavebního povolení na „Rozšíření silnice III/0067 a okružní
křižovatka“ s SÚS Kladno dohodu o bezúplatném protokolárním předání stavby, kde budou ke dni
vydání kolaudačního souhlasu veškerá práva i povinnosti stavebníka resp. dodavatele stavby
převedeny na SÚS Kladno a stavba do majetku Středočeského kraje.
42. Projektová dokumentace pro stavební povolení na komunikace, sjezdy a křižovatky včetně staveb
inženýrských sítí uložených v komunikacích ve správě SÚS Kladno bude předložena SÚS Kladno
k vyjádření a stanovení podrobnějších podmínek před zahájením stavebního řízení.
43. Sjezd k přemístěné regulační stanici plynu ze silnice III/0067 v km staničení 1,245 vlevo (směr
staničení od města Unhošť) musí splňovat ustanovení § 12 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
44. V dalším stupni řízení bude předložen návrh dopravního značení ke stanovení přechodné a místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích na Policii ČR DI Kladno.
Č.j. 6353/10/Výst
str. 10
45. Při oplocování pozemku regulační stanice a výstavbě brány bude brána umístěna v min. vzdálenosti
délky nejdelšího plánovaného vozidla zvětšené o 1m, v místě sjezdu bude zajištěn dostatečný rozhled
pro najetí na silnici.
46. Projektová dokumentace na připojení komunikace k silnici I.třídy pro stavební řízení včetně návrhu
dopravního opatření bude předložena Krajskému ředitelství Policie Středočeského kraje odboru
služby dopravní policie.
47. Před vydáním stavebního povolení na plynovodní potrubí bude uzavřena s majitelem dotčených
pozemků prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR Smlouva o podmínkách zřízení a budoucí
smlouvě o právu věcného břemene na uložení plynového potrubí do silničního pozemku č.1904/19 a
1904/23 k.ú. Pavlov u Unhoště.
48. Před vydáním stavebního povolení bude uzavřena Smlouva o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě
o právu věcného břemene na uložení potrubí do silničního pozemku a na napojení obslužné
komunikace před Pavlovem.
49. Křížení komunikace R/6 a I/6 s potrubím bude provedeno protlaky. Protlak bude veden na celou šíři
silničního pozemku.
50. Plynové potrubí bude uloženo v silničním pozemku v hloubce 1,2m pod niveletou vozovky.
51. Nebude narušeno odvodnění R/6 a I/6.
52. Dešťové vody z nových ploch nebudou svedeny do silničních příkopů.
53. Ve vzdálenosti 6,4m od silničního pozemku silnice R/6 nebudou umístěny objekty trvalého
charakteru.
54. Stavbou logistického centra nebudou zrušeny ani poškozeny objekty realizované v rámci stavby R6.
55. Investor si na vlastní náklady zajistí protihluková opatření ve smyslu zákona č.258/2000 Sb. a
předpisů souvisejících.
56. Stavební dokumentace ke stavebnímu povolení na stavby v ochranném pásmu komunikací R6 a I/6
včetně staveb, které souvisí s těmito komunikacemi, bude předložena Ředitelství silnic a dálnic ČR.
57. Na základě projektové dokumentace schválené ve stavebním řízení provede investor vytýčení hranic
trvalého odnětí zemědělské půdy.
58. Skrývka kulturních vrstev bude provedena na celé ploše stavby v celkovém množství 66 348 m3.
Toto množství sejmuté při realizaci bude využito dle dispozic orgánu ochrany ZPF Magistrátu města
Kladna.
59. Dojde-li vlivem realizace výstavby k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, zajistí
investor na svůj náklad nápravu.
60. Investor zajistí dobrou přístupnost na zemědělské pozemky navazující na předmětnou výstavbu.
61. Další stupeň dokumentace bude doplněn o hlukovou studii, hodnotící hladinu hluku z areálu
v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby, kde budou zohledněny již
konkrétní zdroje hluku a frekvence související dopravy a předložen Krajské hygienické stanici Stř. kr.
k odsouhlasení.
62. Další stupeň projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s podrobným požárně bezpečnostním
řešením, jehož součástí bude i požárně bezpeční zařízení – EPS, SHZ, bude předložen Hasičskému
záchrannému sboru k vydání stanoviska.
63. Z hlediska provozovatel vodohospodářského zařízení je nutno respektovat „Všeobecné podmínky“
platné pro kolize s jinými stavbami.
64. Řešení napojení vodovodního řadu na stávající vodovodní řad, přeložky stávajících řadů a zpracování
nových vodovodních řadů bude předloženo Středočeským vodárnám jako současnému provozovateli
vodovodů v dalším stupni projektové dokumentace k vyjádření.
65. Před zahájením stavby je nutno přeložit kabely MTS a kabely DOK. Je nutno předem se společností
Telefonica O2 Czech Republic, a.s. uzavřít smlouvy o překládkách podzemních vedení a zařízení sítě
elektronických komunikací SEK vynucené cizími stavebníky.
Č.j. 6353/10/Výst
str. 11
66. Nejpozději do zahájení stavebního řízení uzavře investor s STP Net smlouvu o budoucí smlouvě,
která bude řešit podmínky výstavby plynárenských zařízení a majetko-právní vztahy k těmto
zařízením před jejich uvedením do provozu včetně stanovení práv a povinností při zřizování věcných
břemen.
67. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré
kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření,
případné výluky kolejí, atd. je třeba v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby zasahující do obvodu
dráhy. Po dokončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby.
68. Dešťové vody z veškerých střech budovaných objektů a zpevněných ploch nutno likvidovat
maximální měrou infiltrací do terénu v místě dopadu na pozemcích investora.
69. Dešťové vody z parkovišť a odstavných ploch lgistického parku budou vedeny přes odlučovače
ropných látek.
70. Dešťová kanalizace bude opatřena vpusti s lapači splavenin.
71. Odvádění a zaúsťování srážkových vod do stávající dešťové kanalizace v Pavlově a následně do
Sulovického potoka nutno omezit s ohledem na již povolené vypouštění z retenční nádrže „Pavlov“
(max. celkový odtok 200 l/s).
72. Podmínkou napojení výše uvedené stavby na ČOV Hostouň je její volná kapacita a bezproblémový
provoz.
73. Vody používané na čištění stavební techniky nesmí ohrozit kvalitu podzemních ani povrchových vod
a nesmí být odváděny do koryta DVT.
74. Vlivem stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů řešeného území a zejména níže
položeného územ.
75. V případě nemožnosti zasakování srážkových vod a jejich nutnému odvádění do DVT Sulovický
potok nutno kapacitně posoudit koryto Sulovického potoka, a to zejména s ohledem na stávající
opevnění VD, povolená zaústění a vypouštění, zástavbu RD těsně přiléhajících ke korytu DVT.
Nutno posoudit i kapacitu všech mostků a propustků.
76. Usazeniny vzniklé provozem dešťové kanalizace , ulpěné v korytě Sulovického potoka a na VD, musí
průběžně na své náklady odstraňovat vlastník popřípadě provozovatel děšťové kanalizace.
77. Čerpací stanice odpadních vod nutno zřídit s dostatečným akumulačním prostorem – min. 8 hod. ČS
vybavit náhradním energetickým zdrojem a záložním čerpadlem. ČS nutno vystrojit signalizací pro
případ havárie a tu napojit na GSM bránu provozovatele splaškové kanalizace a ČOV.
78. Investor stavby nebo jeho právní nástupce odpovídá za škody vzniklé na vodním toku a vodním díle a
to jak v průběhu výstavby, tak i při jejím provozování.
79. Výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho splavení do
koryta DVT.
80. Pro stavbu nutno vypracovat havarijní plán.
81. Staveniště vybavit prostředky pro případnou likvidaci úniku ropných látek ze stavební techniky a
dopravních prostředků.
82. Další stupeň projektové dokumentace jednotlivých etap bude předložen Povodí Vltavy, s.p.
k posouzení. Bude předložen podrobný popis odvodnění, zejména dešťových vod včetně
hydrotechnických výpočtů, typu a kapacity odlučovače lehkých kapalin apod.
83. Pokud by docházelo v areálu ke skladování nebo k manipulaci se závadnými látkami (ropné
produkty, barvy, oleje, chemikálie, atd.), bude předloženo zabezpečení těchto prostor Povodí Vltavy,
s.p.
84. Zasakovat lze pouze nekontaminované dešťové vody na základě kladného hydrogeologického
posudku.
Č.j. 6353/10/Výst
str. 12
85. Stavba bude navržena a provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem
provozu dráhy. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC
s.o.
86. V místě stavby se nacházejí inženýrské sítě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Praha východ
SDC Praha, které nesmí být výstavbou narušeny.
87. V dalším stupni PD budou navrženy protlakové jámy mimo trasy zabezpečovacích kabelů.
Zabezpečovací kabely budou volně přístupné.
88. Před zahájením stavebního řízení bude část projektu zasahující do ochranného pásma a obvodu dráhy,
která bude již odsouhlasena zpracovatelem projektu stavby „Modernizace trati Praha – Kladno,
2.etapa“ Metroprojektem Praha, předložena Správě železniční dopravní cesty, s.o. Správě dopravní
cesty Praha k odsouhlasení.
89. Před zahájením stavebního řízení musí investor stavby uzavřít smlouvu o umístění stavby na
pozemku SŽDC, s.o. a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
90. Ke stavebnímu povolení bude každá jednotlivá etapa (objekty budov, komunikací, chodníků,
přechodů, parkovišť) posouzena Národním institutem pro integraci osob s omezenou schopností
pohybu a orientace České republiky, o.s. a bude splňovat podmínky vyhlášky č.369/01 Sb.
91. Přístup do 1. NP všech staveb bude bezbariérový.
92. Je nutno zachovat přívod VN do trafostanice, odkud je napájen vojenský objekt, který se nachází
v k.ú. Pavlov.
93. Střechy objektů budou provedeny z antireflexního materiálu. Ostatní objekty (např. veřejné osvětlení)
nesmí převyšovat max. výšku hal 13 m na kótě max. 400,62 m.n.m. a osvětlení musí být směřováno
směrem dolů popř. zastíněno směrem vzhůru.
94. Při provádění zemních a výkopových prací bude umožněn záchranný archeologický výzkum. Investor
nahlásí Archeologickému ústavu AV ČR případné náhodné archeologické nálezy učiněné v průběhu
stavby.
95. V dalším stupni PD bude projekt plynovodu včetně zákresu VTL plynovodu DN 350 a dále způsob
napojení RS na tento plynovod předložen RWE Distribuční služby, s.r.o. k odsouhlasení. Napojení
RS na VTL plynovod je podmíněno vystavením garance dodávky PZ, kterou vydává vlastník PZ
spol. RWE Gasnet s.r.o.
96. Do zahájení stavebního řízení musí být upřesněna kategorie komunikace (nový obchvat od I/6 po
III/0067). Zatřídění bude upřesněno po dohodě mezi obcí Pavlov a žadatelem a Krajským úřadem
Středočeského kraje.
97. Staveništní doprava a odvozové a nevozové trasy musí být projednány před započetím výstavby se
silničním správním úřadem a vlastníkem komunikace.
98. Stavební povolení na obchvatovou komunikaci bude vydávat Magistrát města Kladna odbor dopravy
a služeb.
99. Ve stavebním povolení stanoví MMK odbor dopravy a služeb místní úpravu značení.
100. V průběhu výstavby nebudou práce s těžkými stavebními stroji prováděny v noci, při výstavbě
kruhové křižovatky ani ve dnech pracovního klidu.
1.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
QUELFOR a.s., Národní 973/41, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Odůvodnění:
Dne 13.10.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den
14.12.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Č.j. 6353/10/Výst
str. 13
Logistický park je umístěn na 2 katastrálních území. Hlavní část (99,9%) je umístěna na katastrálním
území Pavlov u Unhoště a v severní části je cíp pozemků v katastrálním území Hostouň.
Logistický park je navržen na plochách, které jsou zahrnuty do schváleného územního plánu obce Pavlov,
resp. Do schválené změny č.2. Zájmové území je řešeno ve schváleném územním plánu sídla Pavlov a je
zařazeno do ploch „pro výrobu a skladování“ – logistický areál a do plochy pro komunikaci vyčleněné
pro obchvat.
Územní plán na ploše pro výrobu a skladování umožňuje umístění výrobní a skladovací činnosti
s účelovými stavbami bez negativních vlivů na území. Je určeno pro kapacitní sklady, kde je možné
realizovat podnikatelské aktivity s dodržením hygienických předpisů a zákonů a ochrany životního
prostředí.
Část území na katastru obce Hostouň je umístěno na ploše určené pro „Plochy pro obslužné komunikace“,
které byly zahrnuty do změny č.2 ÚPO Hostouň. Na této ploše je umístěn vjezd do areálu.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje
obecným požadavkům na využívání území.
V průběhu řízení došlo k přečíslování některých pozemků v katastrálním území Pavlov u Unhoště v rámci
digitalizace. Tyto změny jsou vyznačeny vždy tak, že původní číslo přečíslovaného pozemku je uvedeno
za číslem novým v závorce. Projektová dokumentace obsahuje čísla původního katastru, neboť v době
podání byla ještě platná.
Stanoviska sdělili:
- Magistrát města Kladna odbor životního prostředí ze dne 25.7.2009 pod č.j.OŽP/3375/09 (ochrana
přírody a krajiny)
- Magistrát města Kladna odbor životního prostředí ze dne 11.6.2009 pod č.j.OŽP/3375/09Ko (vodní
zákon)
- Magistrát města Kladna odbor životního prostředí ze dne 30.6.2009 pod č.j.OŽP/3375/09 (zákon o
odpadech a o ochraně ovzduší)
- Magistrát města Kladna odbor výstavby ze dne 20.2.2008 pod č.j.Výst.657/08/411-V/5
- Magistrát města Kladna odbor dopravy a služeb ze dne 13.3.2008 pod č.j.ODaS/594/1/08/280
- Magistrát města Kladna odbor dopravy a služeb ze dne 29.7.2009 pod č.j.ODaS/2343/09/280
- Magistrát města Kladna odbor dopravy a služeb ze dne 7.8.2009 pod č.j.ODaS/2561/09/280
- Správa a údržba silnic Kladno, přísp. org. ze dne 10.10.2009 pod č.j.1351/09/842/230
- Správa a údržba silnic Kladno, přísp. org. ze dne 13.10.2008 pod č.j.10678/08/200/7498/211/Kr
- Správa a údržba silnic Kladno, přísp. org. ze dne 7.5.2009 pod č.j.4395/09/200/2787/211/Kr
- Správa a údržba silnic Kladno, přísp. org. ze dne 5.6.2009 pod č.j.5706/09/200/3755/211/Kr
- Správa a údržba silnic Kladno, přísp. org. ze dne 27.7.2009 pod č.j.6869/09/200/4537/211/Kr
- Policie ČR Okresní ředitelství DI Kladno ze dne 12.3.2008 pod č.j.ORKD-313-66/ČJ-2008-06
- Policie ČR Okresní ředitelství DI Kladno ze dne 15.5.2009 pod č.j.KRPS-1398-233/ČJ-2009-010306
- Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje ze dne 26.5.2009 pod č.j.KRPS-66653-2/ČJ-20090100DP
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 8.12.2010 pod č.j.21200
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 9.11.2010 pod č.j.5637/2010
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 1.12.2010 pod č.j.6095/2010
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 3.3.2008 pod č.j. 4234-08-ŘSD-311
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 9.4.2008 pod č.j.2638/08
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 19.5.2009 pod č.j.3001/2009
- Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 19.5.2009 pod č.j.3170/2009
- Ministerstvo životního prostředí ČR (zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu)
ze dne 6.4.2010 pod č.j.702/500/10,28524/ENV/10
- Krajský úřad Středočeského kraje , Odbor dopravy ze dne 15.6.2009 pod č.j.077065/2009/KUSK
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje ze dne 4.5.2009 pod č.j.2036-216/2009/Kl/Hr
Č.j. 6353/10/Výst
-
str. 14
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ze dne 19.6.2008 pod č.j.HSKL-1986/KL-2008
Středočeské vodárny, a.s. ze dne 9.12.2010 pod č.j.P10710012172
Středočeské vodárny, a.s. ze dne 4.3.2008 pod č.j.280 2046
Středočeské vodárny, a.s. ze dne 10.12.2010 pod č.j.P107100012366
Středočeské vodárny, a.s. ze dne 7.5.2009 pod č.j.P09710003740
Středočeské vodárny, a.s. ze dne 4.9.2008 pod č.j.2809509
Středočeské vodárny, a.s. ze dne 15.12.2009 pod č.j.P09710012233
Středočeské vodárny, a.s. ze dne 10.12.2010 pod č.j.P107100012366/a
Středočeské vodárny, a.s. ze dne 7.8.2009 pod č.j.P09710003740
Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 9.12.2010 pod č.j.VPS/960/10
Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 25.5.2009 pod č.j.59319/09/CSC/VVV
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 12.11.2010 pod č.j.001030436922
UPC Česká republika, a.s. ze dne 29.11.2010
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 19.2.2008
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 23.1.2008
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 23.7.2008 pod č.j.8120012425
STP Net, s.r.o. ze dne 21.5.2009 pod č.j.537/09/280
Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Vltavy ze dne 3.12.2010 pod
č.j.OPV/KL/1841/2010
Drážní úřad ze dne 18.11.2010 pod č.j.MP-SOP1955/10-2/Im DUCR-58092/10/Im
Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Vltavy ze dne 16.7.2009 pod
č.j.OPV/KL/924/2009
Povodí Vltavy, s.p. závod Dolní Vltava ze dne 19.3.2008 pod č.j.2008/12002/243
Povodí Vltavy, s.p. závod Dolní Vltava ze dne 29.3.2010 pod č.j.17086/2010-PVL SP-2010/6167
ČD Telematika a.s. ze dne 8.12.2010 pod č.j.22704/2010-O
ČD Telematika a.s. ze dne 13.5.2009 pod č.j.9178/09
Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa Praha ze dne 6.5.2009 pod č.j.05319-Při/2009SSP
Správa železniční dopravní cesty, s.o Správa dopravní cesty Praha ze dne 2.7.2009 pod č.j.20085/09SDC PHA/3434/U/718/PI
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.
ze dne 11.9.2008 pod č.j. 301/11-08Ně
ČR – Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro Středočeský kraj ze dne 7.10.2008 pod
č.j.240-1.7/08/20.103/Nl
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha ze dne 7.6.2010 pod č.j.6732/39841-ÚP/2010-7103/44
Úřad pro civilní letectví ČR, odbor řízení letového provozu a letišť ze dne 10.4.2008 pod č.j.2450/08720
Úřad pro civilní letectví, Sekce letových standardů ze dne 30.3.2010 pod č.j.1723-10-701
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. ze dne 11.3.2008 pod č.j.1654/08
Řízení letového provozu ČR, s.p. ze dne 9.12.2010 pod č.j.DPLR/12682/10
RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 6.12.2010 pod č.j.4417/10/172
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Č.j. 6353/10/Výst
str. 15
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Pozemkový fond České republiky
Ing. Petr Hudlej, MUDr. Ludmila Hudlerová, Ing. Jan Kratochvíl, KH Reflex, Správa a údržba silnic
Kladno, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Obec Pavlov , QEQ Czech, s.r.o., Správa železniční dopravní
cesty s. o., Obec Hostouň, Stanislav Fuksa, Josef Kozel, Václav Kozel, Josef Náprstek, Jana
Náprstková, Jindra Faktorová, Irena Tichá, Milan Novotný, Petr Novotný, Martin Šťastný, Město
Unhošť, V a K, s.r.o., Esta, spol. s r.o., Jaroslava Zeissová, Karel Braun, Karel Bartůněk, Irena
Bartůňková, Ing. Cyril Krejčí, Josef Kozel, Václav Kozel, Jaroslav Fuksa, Jaroslav Fuksa, Ing.
František Urban, Eva Budínská, Jitka Bumanová, Marie Márová, Olga Stárková, Antonín Hrudka,
Marie Pospíšilová, MUDr. Pavel Brejník, Libor Sůva, Jana Aulichová, Alena Šetková, Lidmila
Kundrátová, Václav Vacek, Věra Vacková, David Střihavka, Jaroslava Střihavková, Marie
Revťaková, Josef Viduna, Pavel Jambura, Jana Jamburová, Jana Došková, Jaroslava Pořádková,
František Procházka, Miroslav Kubiš, Hana Kubišová, Josef Kalous, Hana Kalousová, Jiří
Jirkovský, Ing. František Con, Marie Tenklová, Jana Kutilová, Berenika Saudková, Otto Kučera,
Jaroslava Kučerová, Josef Vlček, Kateřina Vlčková, Jana Zábojová, Pavel Jaroš, Ing. Jindra
Koštialková, Mgr. Ivana Macková, Aleš Němeček, Kamil Němeček, Ing. Zdeněk Němeček, Hana
Němečková, Libuše Němečková, Eva Rybková, Zdenka Saláková, Ing. Jiří Voříšek, Policie ČR Dopravní inspektorát Kladno, Středočeské vodárny, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ČEZ
Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Zemědělská vodohospodářská správa, ÚP Kladno,
Povodí Vltavy s.p., Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty Praha, Vojenská
ubytovací a stavební správa Praha, Archeologický ústav AV ČR, Obec Červený Újezd, Správa
železniční dopravní cesty, s.o.,, Stavební správa Praha
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost se nezúčastnila projednávání
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Ing. Lenka Hortová
vedoucí odboru výstavby
Č.j. 6353/10/Výst
str. 16
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000
Kč byl zaplacen dne 14.12.2010.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
QUELFOR a.s., IDDS: m8rfwxa
FABIONN, s.r.o., IDDS: 6kq5m8d
Obec Pavlov, IDDS: rt2a3gt (1x žádost o vyvěšení)
Obec Hostouň, IDDS: i94a7re (1x žádost o vyvěšení)
Obec Unhošť (1x žádost o vyvěšení)
účastníci územního řízení dle §85 odst.2 stavebního zákona, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
Ing. Petr Hudler, Krumlovská č.p. 1830/84, 370 07 České Budějovice 7
MUDr. Ludmila Hudlerová, Krumlovská č.p. 1830/84, 370 07 České Budějovice 7
Ing. Jan Kratochvíl, U dubu č.p. 1057/6, Braník, 147 00 Praha 47
KH Reflex, IDDS: ijmfm6p
Správa a údržba silnic Kladno, IDDS: 683kxe7
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
QEQ Czech, s.r.o., IDDS: y6avvp7
Správa železniční dopravní cesty s. o., IDDS: uccchjm
Stanislav Fuksa, J. Lébra č.p. 945, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
Josef Kozel, Karlovarská č.p. 25, Pavlov, 273 51 Unhošť
Václav Kozel, Hlaváčova č.p. 1159/12, Kobylisy, 182 00 Praha 82
Josef Náprstek, Blatnická 27, Sobín-Praha, 155 21 Praha 517
Jana Náprstková, Blatnická č.p. 27, Praha - Zličín - Sobín, 155 21 Praha 517
Jindra Rajtorová, Karlovarská č.p. 10, 252 61 Jeneč
Irena Tichá, Nad Kotlářkou č.p. 312/9, Radlice, 150 00 Praha 5 - Radlice
Milan Novotný, Pod Kostelem č.p. 55, 273 53 Hostouň u Prahy
Petr Novotný, Pod Kostelem č.p. 54, 273 53 Hostouň u Prahy
Martin Šťastný, Pod Viaduktem č.p. 599, 155 00 Praha 515 - Stodůlky
Město Unhošť, Václavské nám. č.p. 44, 273 51 Unhošť
V a K, s.r.o., IDDS: g8j9atu
Esta, spol. s r.o., Lacinova č.p. 750, 272 01 Kladno 1
Jaroslava Zeissová, V Olšinách 2193/114, Praha 10 - Strašnice, 108 00 Praha 108
Karel Braun, Karlovarská č.p. 21, Pavlov, 273 51 Unhošť
Karel Bartůněk, Za Strahovem č.p. 484/8, Praha 6 Břevnov, 169 00 Praha 69
Irena Bartůňková, Karlovarská č.p. 18, Pavlov, 273 51 Unhošť
Č.j. 6353/10/Výst
str. 17
Ing. Cyril Krejčí, Kladenská č.p. 25, Dobrovíz, 252 61 Jeneč
Josef Kozel, Karlovarská č.p. 25, Pavlov, 273 51 Unhošť
Václav Kozel, Hlaváčova č.p. 1159/12, Kobylisy, 182 00 Praha 82
Jaroslav Fuksa, Karlovarská č.p. 67, Pavlov, 273 51 Unhošť
Jaroslav Fuksa, Karlovarská č.p. 26, Pavlov, 273 51 Unhošť
Ing. František Urban, Pražská č.p. 421, 273 51 Unhošť
Eva Budínská, Nad Mohylou č.p. 909/12, 165 00 Praha 620 Suchdol
Jitka Bumanová, Heřmanova č.p. 630/34, 170 00 Praha 7 Holešovice
Marie Márová, Vodranty č.p. 21, 286 01 Čáslav
Olga Stárková, Na Návsi č.p. 8, Tehovec, 251 62 Mukařov
Antonín Hrudka, Na Pohoří č.p. 94, 273 53 Hostouň u Prahy
Marie Pospíšilová, Mlékárenská č.p. 435/6, 190 00 Praha 9 Vysočany
MUDr. Pavel Brejník, Berounská č.p. 183, Kyšice, 273 51 Unhošť
Libor Sůva, Čs. armády 781, 391 11 Planá nad Lužnicí
Jana Aulichová, Kladenská č.p. 15, Pletený Újezd, 273 51 Unhošť
Alena Šetková, Nové Středokluky č.p. 134, 252 68 Středokluky
Lidmila Kundrátová, Habartova č.p. 683, 259 01 Votice
Václav Vacek, Za Dvorem 1863/1, 140 00 Praha 4
Věra Vacková, B. Smetany č.p. 307, 252 61 Jeneč
David Střihavka, Archeologická č.p. 1883/4, Praha 13 Stodůlky, 155 00 Praha 515
Jaroslava Střihavková, Archeologická č.p. 1883/4, Praha 13 Stodůlky, 155 00 Praha 515
Marie Revťaková, Vondroušova č.p. 1152, 160 00 Praha 6
Josef Viduna, Zahradní č.p. 19, Pavlov, 273 51 Unhošť
Pavel Jambura, Paškova 54, Praha 5 - Zbraslav, 156 00 Praha 516
Jana Jamburová, Dolanská 304/20, Praha 6 - Dolní Liboc, 162 00 Praha 616
Jana Došková, Dolní Záhoří č.p. 4, 398 18 Záhoří u Písku
Jaroslava Pořádková, Zahradní č.p. 58, Pavlov, 273 51 Unhošť
František Procházka, Arbesova č.p. 863, 272 01 Kladno 1
Miroslav Kubiš, Nevanova č.p. 1069/37, Praha 17, Řepy, 163 00 Praha 618
Hana Kubišová, Nevanova č.p. 1069/37, Praha 17, Řepy, 163 00 Praha 618
Josef Kalous, Nad Lesíkem č.p. 2353/24, Dejvice, 160 00 Praha 6
Hana Kalousová, Nad Lesíkem č.p. 2353/24, Dejvice, 160 00 Praha 6
Jiří Jirkovský, J.Lébra č.p. 952, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Ing. František Con, Malá alejíčka č.p. 382, 273 53 Hostouň u Prahy
Marie Tenklová, Berounská č.p. 500, 273 51 Unhošť
Jana Kutilová, Řisutky č.p. 84, 273 78 Řisutky
Berenika Saudková, Malá Štěpánská 1931/5, 120 00 Praha 2 - Nové Město
Otto Kučera, Tismická č.p. 581/16, Strašnice, 100 00 Praha 10
Jaroslava Kučerová, Tismická č.p. 581/16, Strašnice, 100 00 Praha 10
Josef Vlček, U Křížku 1393/9, 140 00 Praha 4 - Nusle
Kateřina Vlčková, U Křížku 1393/9, 140 00 Praha 4 - Nusle
Jana Zábojová, Karlovarská č.p. 20, Pavlov, 273 51 Unhošť
Pavel Jaroš, Přímětická č.p. 1192/28, 140 00 Praha 4 - Michle
Ing. Jindra Koštialková, Třebízského č.p. 938, 438 01 Žatec 1
Mgr. Ivana Macková, U Nových domů III č.p. 1894/13, 140 00 Praha 4 - Krč
Aleš Němeček, Husova č.p. 1748, Pardubice I - Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Kamil Němeček, Husovo náměstí č.p. 165, Rakovník I, 269 01 Rakovník 1
Ing. Zdeněk Němeček, nábřeží Závodu míru č.p. 1828, Pardubice I. - Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice 2
Hana Němečková, Husovo náměstí č.p. 165, Rakovník I, 269 01 Rakovník 1
Libuše Němečková, Husovo náměstí č.p. 165, Rakovník I, 269 01 Rakovník 1
Eva Rybková, Karvinská č.p. 1183/4, Město, 736 01 Havířov 1
Zdenka Saláková, Alešova č.p. 1349, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Ing. Jiří Voříšek, Vojanova č.p. 1572, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
Policie ČR - Dopravní inspektorát Kladno, IDDS: 2dtai5u
Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
Č.j. 6353/10/Výst
str. 18
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Zemědělská vodohospodářská správa, ÚP Kladno, Divadelní č.p. 2143, 272 01 Kladno 1
Povodí Vltavy s.p., IDDS: gg4t8hf
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty Praha, IDDS: uccchjm
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební 12/272, P.O.BOX 3, 110 15 Praha 1
Archeologický ústav AV ČR, Malá Strana, Letenská č.p. 4, 118 01 Praha 1
Obec Červený Újezd, IDDS: u6zbe3f
Správa železniční dopravní cesty, s.o.,, Stavební správa Praha, Sokolovská č.p. 1955/278, 190 00 Praha 9
dotčené správní úřady
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
Magistrát města Kladna, odbor dopravy a služeb, IDDS: dyubpcm
Magistrát města Kladna, odbor výstavby, oddělení památkové péče, IDDS: dyubpcm
Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, IDDS: dyubpcm
Ministerstvo dopravy ČR, Odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
Ministerstvo životního prostředí, IDDS: 9gsaax4
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy, IDDS: keebyyf
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, se sídlem v Praze, ÚP Kladno, IDDS: hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, se sídlem v Kladně, IDDS: dz4aa73
Úřad pro civilní letectví, odbor řízení letového provozu a letišť, IDDS: v8gaaz5
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
Download

Logistický park Pavlov