Praha:
23. ledna 2015
Číslo jednací:
002440/2015/KUSK
Mgr. Jan Votava
Spisová značka: SZ_002440/2015/KUSK
Vyřizuje:
Petr Franěk l. 824
Značka:
OSA/Fra
ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor správních agend a krajský živnostenský úřad, na
základě odvolání Mgr. Jana Votavy,
254 01
Jílové u Prahy (dále též „žadatel“), proti rozhodnutí povinného subjektu – Městského úřadu
Jílové u Prahy, č.j.: MJuP/10221/2014/KANV, ze dne 22.12.2014, o odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), přezkoumal napadené rozhodnutí a rozhodl takto:
Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), se rozhodnutí Městského úřadu Jílové u
Prahy, č.j.: MJuP/10221/2014/KANV, ze dne 22.12.2014, ruší a věc vrací k novému
projednání.
Odůvodnění
Podáním ze dne 12.11.2014 žadatel povinný subjekt požádal o poskytnutí informace podle
InfZ – konkrétně o zaslání seznamu platných smluv, kde je některou ze stran město Jílové u
Prahy. Informaci požadoval zaslat elektronickou formou do datové schránky nebo na e-mail:
Povinný subjekt písemností ze dne 19.11.2014 žadateli sdělil, že dne 14.11.2014 obdržel jeho
žádost, seznam platných smluv nevede a žádný zákon toto obcím neukládá. Proto žádosti
nevyhověl.
Na základě podané stížností Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutím č.j.:
170584/2014/KUSK ze dne 17.12.2014 povinnému subjektu přikázal, aby žádost o poskytnutí
informace vyřídil.
Rozhodnutím č.j.: MJuP/10221/2014/KANV, ze dne 22.12.2014 povinný subjekt podle § 2
odst. 4 a § 15 InfZ rozhodl tak, že žádosti nevyhověl a poskytnutí informace odmítl.
V odůvodnění rozhodnutí o odmítnutí žádosti povinný subjekt uvedl, že v daném případě
nemůže být požadovaná informace žadateli poskytnuta, „protože Městský úřad Jílové u Prahy
žádný takový seznam, ani souborný, ani dílčí, nevede, protože vedení takového seznamu žádný
zákon obcím neukládá. Městský úřad Jílové u Prahy tedy žádnou takovou informací ve smyslu
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: 257 280 824
fax: 257 280 370
[email protected]
www.kr-stredocesky.cz
2
§ 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nedisponuje a tudíž
podle § 2 odst. 4 téhož zákona, nemá povinnost požadovaný seznam jako novou informaci
žadateli poskytnout.“
Žadatel podal proti rozhodnutí povinného subjektu v zákonem stanovené lhůtě odvolání, ve
kterém namítá, že povinnost města Jílové u Prahy, jako veřejnoprávní korporace, evidovat
smlouvy, vyplývá z ustanovení § 38 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů. Fakt, že povinný subjekt dle svého tvrzení evidencí smluv nedisponuje, nemůže být
k tíži žadatele. Žadatel odkazuje na Organizační řád Městského úřadu Jílové u Prahy, ve
kterém je zakotvena povinnost Kanceláře vedení úřadu v samostatné působnosti vést pomocné
evidence pro vedení města (evidenci výborů zastupitelstva města a komisí rady města a jejich
zápisů, evidenci smluv, evidenci investičních záměrů, evidenci výběrových řízení apod.).
Žadatel poukazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 09.02.2012, č.j.: 1 As
141/2011-67, který Krajský úřad Středočeského kraje již ve svém předchozím rozhodnutí o
stížnosti žadatele označil jako přiléhavý k řešené problematice.
Závěrem podaného odvolání žadatel uvádí, že dle jeho názoru město Jílové u Prahy evidenci
smluv vést musí, což lze dovodit z ustanovení zákona o obcích, a že evidencí smluv
disponuje, což je doložen platným organizačním řádem. Jestliže město Jílové u Prahy přesto
evidencí smluv nedisponuje, nemůže to být k tíži žadatele.
Krajský úřad Středočeského kraje podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad
napadeného rozhodnutí s právními předpisy a shledal důvody pro jeho zrušení a vrácení věci
k novému projednání.
Povinný subjekt své rozhodnutí odmítl s tvrzením, že seznam smluv nevede, protože mu to
neukládá žádný zákon. Z toho povinný subjekt dovodil, že požadovanou informací ve smyslu
ustanovení § 3 odst. 3 InfZ nedisponuje a proto nemá dle § 2 odst. 4 InfZ povinnost
požadovaný seznam jako novou informaci poskytnout.
Krajský úřad dospěl k závěru, že zákon obcím výslovně nestanoví povinnost vést seznam
(evidenci) smluv. Z této skutečnosti však nelze automaticky dovozovat, že obce (alespoň
některé) takové seznamy nevedou, jelikož vedení seznamu (evidence) smluv slouží k účelu
plnění povinností obce jako hospodáře dle § 38 a násl. zákona o obcích. Městský úřad Jílové u
Prahy má ve svém organizačním řádu v náplni činnosti Kanceláře vedení úřadu pod bodem
2.6. zakotveno vedení pomocných evidencí pro vedení města (mj. evidenci smluv). Lze proto
konstatovat, že byť pro povinný subjekt není zákonem stanovena povinnost vést seznam
(evidenci) smluv, tato povinnost vyplývá z vnitřních předpisů povinného subjektu (z
organizačního řádu).
Krajský úřad Středočeského kraje zastává názor, že vyřešení samotné otázky, zda u povinného
subjektu je vedena evidence smluv, nemusí nutně vést k závěru o tom, zda požadované
informace u povinného subjektu existují či nikoliv.
Podle § 3 odst. 3 InfZ se informací pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo
jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: 257 280 824
fax: 257 280 370 [email protected]
www.kr-stredocesky.cz
3
záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového,
obrazového nebo audiovizuálního.
Jestliže město Jílové u Prahy jako povinný subjekt má uzavřeny smlouvy s jinými právními
subjekty, bezpochyby je obsah těchto smluv povinnému subjektu k dispozici. Z odůvodnění
napadeného rozhodnutí však není zřejmé, z jakého důvodu považuje povinný subjekt za
nemožné shromáždit údaje o uzavřených smlouvách, které jsou platné, a tyto shromážděné
údaje žadateli poskytnout. Není ani zřejmé, z jakého důvodu dospěl povinný subjekt k závěru,
že případné shromáždění údajů o uzavřených smlouvách, které jsou platné, a jejich poskytnutí
žadateli, by mělo představovat vytvoření nové informace ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ. Dle
názoru krajského úřadu by se v takovém případě nejednalo o vytvoření nové informace, ale o
výtah informací z existujících dokumentů a jeho vtělení do odpovědi žadateli ve smyslu
rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 09.02.2012, č.j.: 1 As 141/2011-671, který byl
žadatelem zmiňován v předchozí stížnosti i v nyní podaném odvolání, a který, jak je uvedeno
již v rozhodnutí o stížnosti žadatele (rozhodnutí č.j.: 170584/2014/KUSK ze dne 17.12.2014),
považuje krajský úřad za přiléhavý k řešené problematice.
Na základě uvedených skutečností Krajský úřad Středočeského kraje napadené rozhodnutí
zrušil a věc vrátil povinnému subjektu.
Pouze pro úplnost krajský úřad k formulaci výroku napadeného rozhodnutí dodává, že dle
ustanovení § 15 odst. 1 InfZ v případě, že povinný subjekt žádosti o poskytnutí informace
nevyhoví, vydá rozhodnutí „o odmítnutí žádosti“, popř. o odmítnutí části žádosti, nikoliv o
odmítnutí poskytnutí informace.
Poučení
Podle § 91 odst. 1 správního řádu se proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu nelze dále
odvolat.
otisk úředního razítka
Ing. Petr Franěk
vedoucí oddělení přestupků – pověřen zastupováním
1
I. Při výkladu zákonné výluky z povinnosti poskytovat informace, které by bylo nutno nově vytvářet
(§ 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), je nutno rozlišovat mezi
situacemi, kdy výtahy z existujících dokumentů představují pouze jednoduchou operaci, a případy, kdy
k vytvoření odpovědi na žádost nestačí pouhé mechanické vyhledání a shromáždění údajů, které má
povinný subjekt k dispozici, a je tak nezbytné s těmito údaji provádět další zpracovávání nad rámec
prostého „vtělení“ do odpovědi na žádost. Nelze přitom vycházet toliko z pracnosti, či doby, která by
byla potřebná pro přípravu odpovědi na žádost (shromáždění informací). Tyto faktory zákon zohledňuje
institutem mimořádně rozsáhlého vyhledání informací (§ 17 odst. 1 citovaného zákona).
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: 257 280 824
fax: 257 280 370 [email protected]
www.kr-stredocesky.cz
Download

0208-KrU-Rozhodnuti Odv El Verze - Smlouvy II-anon