HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR STAVEBNÍ
Sp.zn.: S-MHMP 774500/2012/OST/No
V Praze 24.8.2012
ROZHODNUTÍ
Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, jako odvolací správní orgán příslušný
dle ustanovení § 81 odst. 3 písm. a) zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, a dle § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodl ve věci odvolání Andrey Rambouskové, nar. 25.3.1977, bytem Obránců míru
1516, Roztoky u Prahy, proti rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 6
č.j.: MCP6 021345/2012, sp. zn. SZ MCP6 016784/2012/OV/Ko ze dne 16.3.2012, kterým byla
zamítnuta žádost o dělení pozemku č. parc. 865 v k.ú. Nebušice z důvodu výstavby nového
rodinného domu, dle ust. § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu takto:
napadené rozhodnutí se ruší a věc se vrací k novému projednání.
Odůvodnění:
Úřad městské části Praha 6 odbor výstavby jako stavební úřad prvního stupně (dále jen
stavební úřad), vydal dne 16.3.2012 rozhodnutí citované ve výroku, kterým byla zamítnuta žádost
podaná dne 23.2.2012 Andreou Rambouskovou o rozdělení pozemku č. parc. 865 v k.ú.
Nebušice pro výstavbu nového rodinného domu na oddělené části pozemku.
Proti tomuto rozhodnutí podala dne 3.4.2012 odvolání žadatelka. V odvolání uvádí, že dne
23.2.2012 podala žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemku č. parc. 865 v k.ú. Nebušice.
Vlastníkem tohoto pozemku je Jaroslava Bednářová, nar. 9.1.1945, bytem U Pohádky 409,
Praha 6, která udělila odvolatelce plnou moc pro podání žádosti a též souhlas s oddělením části
pozemku. Plná moc a souhlas vlastníka pozemku s dělením pozemku v příloze odvolání dokládá.
Proti napadenému rozhodnutí namítá, že dle stavebního úřadu nelze z předloženého návrhu
přesně určit hranice pozemků, ale na základě skutečností patrných z předložených návrhů lze
předpokládat, že návrh na dělení pozemků odporuje čl. 8 vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o
obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze, ve znění pozdějších předpisů
(OTPP). Zda tedy budou splněny podmínky OTPP nebo nebudou, nebylo exaktně v řízení určeno
a je stanoveno odhadem stavebního úřadu. I kdyby předložený návrh odporoval čl. 8 vyhlášky
OTPP, je právem odvolatele podat žádost o udělení výjimky z dodržení podmínek stanovených
v čl. 8 OTPP. K tomu se však již stavební úřad vyjadřuje s dopředu učiněným právním názorem,
že případné udělení výjimky nepovažuje stavební úřad za odůvodněné. Tento názor uvádí
stavební úřad ještě předtím než odvolatel o případné udělení výjimky požádal či se vůbec zjistilo,
zda je udělení výjimky nutné. Z rozhodnutí stavebního úřadu vyplývá, že odvolatel podal
neúplnou žádost o vydání územního rozhodnutí, a měl být v souladu s ustanovením § 45 odst. 2
správního řádu vyzván k jejímu doplnění s výzvou k odstranění nedostatků. Toto stavební úřad
Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště a podatelna: Jungmannova 29, 111 21 Praha 1
e-mail: [email protected]
tel.: +420 236 004 841
fax : +420 236 007 045
S-MHMP 774500/2012/OST
neučinil, jak sám v rozhodnutí uvádí, nevyzval k doplnění žádosti, dále upustil od veřejného
projednání záměru. Odvolatelka se cítí zásadním způsobem zkrácena na svých právech a
domnívá se, že byly zcela popřeny zásady správního řízení uvedené ve správním řádu.
Z uvedeného je patrné, že stavební úřad neúplně zjistil skutkový stav věci, neumožnil odvolateli
se k podkladům rozhodnutí vyjádřit , nevyzval odvolatelku k doplnění žádosti, která je dle jeho
názoru neúplná. Pozemek č. parc. 865 v k.ú. Nebušice je v katastru nemovitostí veden jako
zahrada. Jde o čistě obytné území. Podle ustanovení čl. 8 odst. 6 vyhlášky OTPP je v územích,
kde je nutno stavbu přizpůsobit charakteru okolní zástavby, možné uplatnit urbanistická hlediska
a umístit rodinný dům, drobné stavby a garáže na pozemku rodinného domu až na hranici
pozemku. Stavební úřad považuje navržené dělení pozemku za urbanisticky a architektonicky
nevhodné, případné zastavování klidové části druhého plánu zahrad by dle stavebního úřadu
vedlo ke znehodnocování rezidenční zeleně zahrad, zahušťování původní zástavby a
znehodnocení urbanistických a architektonických hodnot původní zástavby solitérních rodinných
domů na poměrně velkých parcelách s velkým podílem zelených ploch. Při pohledu na dělení
pozemků v k.ú. Nebušice v bezprostředním okolí pozemku č. parc. 865 je patrné, že stanovisko
stavebního úřadu o urbanistickém řešení rozvržení pozemků není dáno ve všech případech (např.
velikost pozemků č. parc. 866/4, 866/5, 42, 43, 44, 45, 48, 106 v k.ú. Nebušice). Rozhodovací
činnost stavebního úřadu tak není v místě jednotná. Ustanovení čl. 11 odst. 1 Listiny základních
práv a svobod zaručuje každému právo vlastnit majetek. Z vlastnického práva také vyplývá
oprávnění vlastníka pozemku vybudovat na pozemku stavbu. Jelikož využití uvedeného pozemku
není omezeno žádnými veřejnoprávními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ani žádnými prováděcími předpisy ani obecnou
vyhláškou, je stavebník oprávněn postavit na pozemku stavbu při dodržení podmínek
stanovených v rozhodnutí o umístění stavby. Velikost pozemku po oddělení splňuje podmínky
pro výstavbu rodinného domu. Není rozdílu mezi řešením akceptovatelným z hlediska stavebního
úřadu, které je v rozhodnutí navrženo a návrhem uvedeným v žádosti odvolatele z hlediska
zastavěnosti pozemku a urbanisticko architektonického řešení. Napadené rozhodnutí je nejen
v rozporu se zákonem, ale je též vydáno na základě nedostatečně zjištěného stavu věci.
Základním zásadám správního řízení odporuje i průběh řízení samotného, kdy byla odvolateli
odepřena možnost se v řízení účinně hájit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Stavební úřad vyrozuměl o podaném odvolání dne 26.4..2012 ostatní účastníky řízení a
v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 správního řádu je vyzval, aby se k jeho obsahu vyjádřili ve
lhůtě 15 dnů. K odvolání se nikdo nevyjádřil.
Dne 6.6.2012 předložil stavební úřad odvolání spolu se spisovým materiálem Magistrátu
hl.m. Prahy odboru stavebnímu s tím, že jako odvolatelku označil Jaroslavu Bednářovou, nar.
9.1.1945, bytem U Pohádky 409, Praha 6, zastoupenou Andreou Rambouskovovu. Magistrát
hl.m. Prahy odbor stavební jako odvolací orgán především posoudil, zda bylo odvolání podáno
účastníkem řízení v zákonné odvolací lhůtě. Z předloženého správního spisu zjistil, že žadatelkou
o vydání územního rozhodnutí je dle žádosti ze dne 23.2.2012 Andrea Rambousková. V žádosti
je uvedeno, že jako žadatelka jedná samostatně. V části III. žádosti – účastníci, kteří mají
vlastnická práva k pozemkům a stavbám na nich je uveden pozemek č. parc. 865 k.ú. Nebušice,
jméno vlastníka není uvedeno, je však označeno, že jedná samostatně, nikoli prostřednictvím
zástupce. Žádná pln
á
moc k zastupování nebyla přiložena k žádosti, ani založena ve správním spisu stavebního úřadu.
V napadeném rozhodnutí byla jako žadatelka (v souladu s podanou žádostí) uvedena Andrea
Rambousková. Odvolání podala žadatelka Andrea Rambousková, která až v odvolání uvádí, že
vlastníkem pozemku je Jaroslava Bednářová, která žadatelce udělila plnou moc pro podání
žádosti o vydání územního rozhodnutí a též souhlas na oddělení části parcely č. parc. 865 v k.ú.
2
S-MHMP 774500/2012/OST
Nebušice. Plnou moc ze dne 1.1.2012 k odvolání přikládá. V územním řízení žadatelka plnou
moc neuplatnila a z obsahu odvolání nelze dovodit, že odvolání nepodává žadatelka, nýbrž
vlastník dotčeného pozemku Jaroslava Bednářová. Na základě uvedených skutečností posoudil
odvolací orgán odvolání Andrey Rambouskové jako odvolání přípustné a vzhledem k tomu, že
napadené rozhodnutí jí bylo doručeno dne 21.3.2012, jako odvolání podané v zákonné odvolací
lhůtě, tedy odvolání včasné.
Dále odvolací orgán přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které mu
předcházelo, i věcnou správnost v rozsahu odvolacích námitek a dospěl k závěru, že odvolání je
zčásti důvodné.
Jako důvodnou posoudil odvolací orgán námitku odvolatelky proti průběhu územního
řízení. Z dikce ustanovení § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), že stavební úřad vždy oznámí zahájení
územního řízení a k projednání žádosti nařídí veřejné ústní jednání. Stavební zákona neupravuje
případy, kdy lze od oznámení o zahájení územního řízení a nařízení ústního jednání upustit.
Protože odvolatelka namítá nesprávný postup stavebního úřadu v územním řízení, nelze než
posoudit skutečnost, že stavební úřad upustil od veřejného ústního jednání, za porušení postupu
stanoveného stavebním zákonem pro projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí.
Stavební úřad opřel svůj postup o § 4 stavebního zákona, který stanovuje, že stavební úřady
přednostně využívají zjednodušující postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co nejméně
zatěžovány a aby v případě, kdy lze za podmínek tohoto zákona vydat v dané věci, zejména
u jednoduchých staveb pouze jedno rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru. Z tohoto
ustanovení vyplývá možnost upustit od dalšího povolování záměru v případech kdy tak lze učinit
za podmínek stanovených ve stavebním zákonu. Upustit od veřejného ústního jednání v územním
řízení stavební zákon neumožňuje a proto nejde o postup podle § 4 stavebního zákona.
Dalším nedostatkem odůvodnění napadeného rozhodnutí je skutečnost, že stavební úřad
opírá důvody zamítnutí o nedostatečně určitý návrh dělení pozemku (ze kterého nelze přesně
určit hranice) a o předpoklad, že neumožní splnění čl. 8 odst. 5 vyhlášky OTPP. Rozhodnutí musí
vycházet ze zjištěného skutečného stavu. Předmětem žádosti o dělení pozemku není umístění
stavby na oddělované části pozemku a proto k odůvodnění zamítnutí žádosti o dělení pozemku
nelze použít případné nesplnění čl. 8 odst. 5 vyhlášky OTPP. V této souvislosti odvolací orgán
uvádí, že z totožných důvodů nelze souhlasit s názorem odvolatelky, že podle ustanovení čl. 8
odst. 6 vyhlášky OTPP v územích, kde je nutno stavbu přizpůsobit charakteru okolní zástavby, je
možné uplatnit urbanistická hlediska a umístit rodinný dům, drobné stavby a garáže na pozemku
rodinného domu až na hranici. V posuzovaném území zcela chybí urbanistické hledisko pro
umístění stavby na hranici pozemku, jak bude uvedeno níže.
Stavební úřad v napadeném rozhodnutí však rovněž uvádí, že navržené dělení považuje za
urbanisticky a architektonicky nevhodné, případné zastavování klidové části druhého plánu
zahrad za hlavní uliční frontou rodinných domů dalšími rodinnými domy by vedlo
ke znehodnocování rezidenční zeleně zahrad, zahušťování původní zástavby a znehodnocování
urbanistických a architektonických hodnot původní zástavby solitérních domů na poměrně
velkých parcelách s velkým podílem zelených ploch. K této úvaze poskytovala předložená
žádost dostatečný podklad. Lze souhlasit s tímto posouzením záměru, protože historická
parcelace vymezila jednotlivé pozemky pro rodinné domy, které byly v dané lokalitě již
realizovány. Rodinné domy jsou postaveny při uliční čáře, žádný rodinný dům nebyl realizován
v zahradách mezi rodinnými domy. Takové umístění domu bylo urbanistickou závadou Žádost o
dělení pozemku musí být posouzena z hlediska, zda navrhovaným dělením vznikne nový
3
S-MHMP 774500/2012/OST
pozemek, který je svým tvarem a velikostí vhodný jako pozemek rodinného domu. Odvolací
orgán shodně se stavebním úřadem nepovažuje navrhované dělení za možné z hlediska
urbanistického a architektonického charakteru lokality. V území vymezeném ulicemi V Sídlišti,
U Pohádky, Na Závěji a Lovecká je vymezení pozemků rodinných domů a umístění solitérních
rodinných domů na těchto pozemcích realizováno. Pokud stavební úřad mimo odůvodnění
napadeného rozhodnutí uvedl, že jako akceptovatelné řešení je např. přístavba stávajícího
objektu nebo jeho přestavba na dvojdům, jedná se o názor stavebního úřadu opřený o stávající
stav, kdy v území jsou stávající objekty přistavovány, nikoli však oddělovány části zahrad
pro umístnění dalšího rodinného domu.
Z uvedených důvodů neshledal odvolací orgán věcně nesprávným výrok napadeného
rozhodnutí. Nezákonnost napadeného rozhodnutí spočívá v nesprávném postupu stavebního
úřadu v územním řízení a v nesprávném odůvodnění nesouladu záměru s čl. 8 odst. 5 vyhlášky
OTPP, který řeší umístění konkrétní stavby, nikoli dělení pozemku. V novém projednání vyzve
stavební úřad odvolatelku k odstranění nedostatku žádosti, která nesplňuje předpoklady
ustanovení § 82 odst. 2 stavebního zákona. Žádost o vydání územního rozhodnutí podala
Andrea Rambousková, nikoli jako zástupce vlastníka pozemku a stavby, nýbrž jako žadatelka.
Plná moc k zastupování od vlastníka pozemku nebyla v územním řízení předložena. Pokud
stavební úřad dojde k závěru, že žádost je dostatečným podkladem pro vydání rozhodnutí, nemusí
požadovat doplnění všech náležitostí podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. Odůvodnění napadeného
rozhodnutí však nemůže opírat o nedostatky žádosti, nýbrž jen o skutečnosti v řízení spolehlivě
zjištěné.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí o odvolání se podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu nelze
dále odvolat.
.
otisk úředního razítka
Ing. Ivana Jakoubková
ředitelka odboru stavebního
4
S-MHMP 774500/2012/OST
Rozhodnutí se doručuje:
I. účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu a odvolateli, doporučeně, fyz. osobám
do vl.rukou
1) Andrea Rambousková, Obránců míru 1516, 252 63 Roztoky u Prahy
2) Jaroslava Bednářová, U Pohádky 409, 164 00 Praha 6
II. účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou
1) MHMP OST – úřední deska s žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů
2) ÚMČ Praha –Nebušice - úřední deska s žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15 dnů
a podání zprávy o zveřejnění.
III. ostatním:
1) stavební úřad MČ Praha 6 + spis
2) ÚRM – evidence rozhodnutí (Věra Faktorová), Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
IV.na vědomí
1)
2)
3)
4)
5)
MHMP OST/1-Kr
MHMP OST/1-No
MHMP OST/2-Ko
MHMP OST/3-Jr
MHMP OST/3-My
5
Download

zde - Nebušice