HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR STAVEBNÍ
Sp.zn.: S-MHMP 478304/2011/OST/No
V Praze 23.9.2011
ROZHODNUTÍ
Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavební, jako odvolací správní orgán příslušný
dle ustanovení § 81 odst. 3 písm. a) zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, a dle § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, rozhodl ve věci odvolání Jakuba Richtera, Sichrovského 32, Praha 6, Tomáše Kepky,
Na Závěji 628, Praha 6 a Jiřího Rivoly, V Hliništi 43, Praha 6, všichni zastoupeni
Mgr. Luďkem Šikolou, advokátem, AK Šikola a partneři, s.r.o., se sídlem Dvořákova 13, Brno,
proti rozhodnutí odboru výstavby Úřadu městské části Praha 6 č.j. MCP6 018278/2011, sp. zn.
SZ MCP6 099921/2010/OV/Mj, zn. P -989/2/Neb ze dne 21.3.2011, kterým byla na žádost
společnosti BEST Invest Group a.s., se sídlem Markova 600/6, Praha 5, zastoupené Ing. arch.
Janem Kaslem, Eliášova 762/48, Praha 6, na pozemcích č. parc. 989/2, 989/4, 989/38, 989/72,
989/92, 989/93, PK 669, PK 81, PK 82/1 a PK 82/2 v k.ú. Nebušice, umístěna stavba 17
rodinných domů včetně komunikace a napojení na inženýrské sítě, dle ust. § 90 odst. 5správního
řádu takto:
odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
Odůvodnění:
Úřad městské části Praha 6 odbor výstavby, jako stavební úřad prvního stupně (dále jen
stavební úřad), vydal dne 21.3.2011 rozhodnutí citované ve výroku, kterým byla umístěna stavba
17 solitérních jednopodlažních rodinných domů (17 bytových jednotek), komunikace
s připojením vjezdů na místní komunikaci, obratiště, chodníkové a zpevněné plochy, vodovodní
řad včetně přípojek, kanalizace splašková včetně přípojek, kanalizace dešťová – drenáže, jímky
pro jednotlivé RD, STL plynovodní řad, včetně přípojek, elektro NN – venkovní rozvody, včetně
přípojek, vedení kabelů O2, včetně přípojek telefonu, veřejné osvětlení – stožáry a kabelové
vedení, oplocení a část účelové komunikace – propoj cyklo a pěší dopravy.
Proti tomuto rozhodnutí podali dne 20.4.2011 společné odvolání Jakub Richter,
Tomáš Kepka a Jiří Rivola, všichni zastoupeni advokátem Mgr. Luďkem Šikolou (dále jen
odvolatelé). V odvolání uvádějí k účastenství odvolatelů, že Jakub Richter je spoluvlastníkem
pozemku č. parc. 79 k.ú. Nebušice a stavby č.p. 32 v k.ú. Nebušice, Tomáš Kepka
spoluvlastníkem pozemku č. parc. 989/18 a 989/30 a stavby č.p. 628 k.ú. Nebušice a Jiří Rivola
je spoluvlastníkem pozemku č. parc. 985/1 a 985/2 a stavby č.p. 415 k.ú. Nebušice. Odvolatelé
Tomáš Kepka a Jiří Rivola se účastnili územního řízení. Jsou si vědomi toho, že nejsou vlastníky
tzv. mezujících pozemků, tedy pozemků bezprostředně sousedících s pozemky, na které se
umisťuje předmětná stavba. Dotčení svého vlastnického práva odvolatelé spatřují zejména
v bránění řádnému užívání jejich nemovitosti z důvodů zhoršení dopravní situace v místě jejich
Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště a podatelna: Jungmannova 29, 111 21 Praha 1
e-mail: [email protected]
tel.: +420 236 004 841
fax : +420 236 007 045
S-MHMP 478304/2011/OST
bydliště v případě realizace záměru s tím, že souvisejícím obtěžováním hlukem a imisemi,
a rovněž ztrátou soukromí a v poklesu ceny jejich nemovitosti Odvolací důvody spatřují
v rozporu s územním plánem a cíli a úkoly územního plánování. Dle územního plánu je
zamýšlena výstavba dopravní komunikace, která by navazovala na ulici Sichrovského a spojovala
městskou část Nebušice s lokalitou Na Padesátníku. Jedná se o dopravní stavu 83/DK/38 –
Komunikační spojení Nebušice – Staré letiště Ruzyně. Vybudování dopravního propojení ulice
Sichrovské s oblastí Na Padesátníku, tak, jak je tento záměr vymezen v platném územním plánu,
je klíčové zejména s ohledem na plánované rozšiřování výstavby městské části Nebušice, kdy
současné dopravní řešení je již nyní značně přetíženo a není stavu pojmout zvýšený objem
dopravy. Posuzovaný záměr, tak jak je vymezen v dokumentaci k územnímu řízení a dokumentu
„Generel dopravní obsluhy Praha Nebušice západ“, který investor nechal vypracovat na základě
požadavku odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6, ovšem navrhuje jiné dopravní
řešení, než jaké je vymezeno územním plánem. Dle znění Generelu dopravní obsluhy „Ulice
Sichrovského bude tvořit hlavní dopravní osu řešeného území a vytvoří tím sběrnou komunikaci,
která bude hlavním nositelem trasy veřejné hromadné dopravy. Na konci komunikace bude
vybudováno obratiště pro městskou hromadnou dopravu“. Z uvedené části dokumentu vyplývá,
že investor plánuje prodloužit ulici Sichrovského pouze k hranici území, kde je plánovaná
výstavba. Protažení ulice Sichrovského za hranici výstavby a její následné napojení na lokalitu
Na Padesátníku ovšem není Generelem předpokládáno. Ulice Sichrovského bude ukončena
obratištěm pro vozy městské hromadné dopravy, které napojení na uvedenou lokalitu vylučuje.
Územní plán vybudování obratiště pro vozy městské hromadné dopravy nepředvídá, není zde
vymezena plocha pro tuto dopravní stavbu. Umístění stavby obratiště je tedy v rozporu s platným
územním plánem. Navrhovaný záměr není v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru
hl.m. Prahy proto je územní rozhodnutí vydáno v rozporu s ustanovením § 90 písm. a) stavebního
zákona. Dále odvolatelé namítají, že záměr není v souladu s cíli a úkoly územního plánování, jak
jsou stanoveny v § 18 a 19 stavebního zákona, proto územní rozhodnutí bylo vydáno v rozporu
s ustanovením § 90 psm. b) stavebního zákona. Jak vyplývá z řešení zvoleného platným územním
plánem, navazujícího na urbanistickou studii Nebušice severozápad z roku 2000, s cílem
a úkolem územního plánování vytvořit takovou koncepci výstavby a rozvoje městské části
Nebušice, která by zajišťovala dostatečnou dopravní dostupnost, občanskou vybavenost
a celkovou pohodu bydlení jak stávajícím obyvatelům této městské části, tak obyvatelům nově
příchozím. V oblasti dopravy pak je hlavní prioritou propojení centra Nebušic s lokalitou
Na Padesátníku prodloužením ulice Sichrovského, kterým by došlo k rozložení dopravní zátěže
mezi více komunikací spojujících Nebušice s ostatními
městskými částmi.
Umístění
navrhovaného záměru je tedy v rozporu s těmito cíli územního plánování, protože provedením
zamýšlené stavby bez vybudování dopravního napojení předvídaného územním plánem dojde
ke stavu, kdy veškerá doprava ze stávající i nové výstavby v jižní části Nebušic bude vedena
komunikací v ulici V Ohradě, Sichrovského, Na Závěji a následně Tuchoměřického. Odvolatelé
poukazují na vyjádření Magistrátu hl.m. Prahy odboru územního plánu ze dne 5.8.2010, sp. zn. SMHMP 504320/2010 OUP, ve kterém tento správní úřad rovněž zmiňuje nevhodnost dopravního
řešení: „Z hlediska dopravy konstatujeme, že ačkoliv se autoři v kapitole Dopravní napojení“
zmiňují o možnosti napojení na okolní síť, není upozorněno např. na to, že nejkratší napojení
na ul. Nebušickou bude úzkou komunikací v oblouku o šířce 4 m ve svahu na křížení ulic Dubová
a V sídlišti“. Odvolatelé rovněž namítají nedostatečné vypořádání námitek odvolatelů. Stavební
úřad zamítl námitku odvolatelů, že: „způsob postupné zástavby bez koncepčního řešení přístupu
k dopravnímu řešení – tzv. salámová metoda je v rozporu s principy územního plánování“.
Stavební úřad se nedostatečně vypořádal s další námitkou odvolatelů, že předložená dokumentace
neřeší, jakým způsobem bude zajištěna doprava související s výstavbou záměru, s ohledem
na skutečnost, že ke staveništi neexistuje jiná přístupová cesta, než úzké ulicí vedoucí směrem
2
S-MHMP 478304/2011/OST
k Náměstí Padlých. Stavební úřad námitku zamítl s odůvodněním, že doprava během výstavby
bude řešena až v navazujícím stavebním řízení. Odvolatelé nesouhlasí, aby investor vedl
veškerou dopravu související s výstavbou úzkými ulicemi v obydlené části Nebušic ze shora
popsaných důvodů. Napadené rozhodnutí bylo vydáno bez souhlasného závazného stanoviska
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, ačkoli mělo být vydáno před vydáním územního
rozhodnutí. Odvolatelé požadují, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému
projednání.
Stavební úřad vyrozuměl dne 2.5.2011 o podaném odvolání ostatní účastníky řízení
a v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 správního řádu je vyzval, aby se k jeho obsahu vyjádřili
ve lhůtě 15 dnů. K odvolání se vyjádřil dne 10.5.2011 účastník řízení Městská část Praha Nebušice, která sděluje, že trvá na svém vydaném stanovisku a stanovisku Zastupitelstva MČ
Nebušice. Dále se k odvolání dne 4.5.2011 vyjádřil žadatel, který s odvolacími námitkami
nesouhlasí.
Dne 6.6.2011 předložil stavební úřad odvolání spolu se spisovým materiálem Magistrátu
hl.m. Prahy odboru stavebnímu. Magistrát hl.m. Prahy odbor stavební se jako odvolací orgán
především zabýval otázkou, zda bylo odvolání podáno účastníky řízení v zákonné odvolací lhůtě.
Ze správního spisu stavebního úřadu zjistil, že účastníkům řízení bylo územní rozhodnutí
doručeno veřejnou vyhláškou, zveřejněním od 21.3. do 6.4.2011. Stavební úřad jednal
v územním řízení s odvolateli Tomášem Kepkou a Jiřím Rivolou (odvolatelé ad 2 a 3). Odvolatel
Jakub Richter v územním řízení neuplatnil žádné námitky. Odvolací orgán s ohledem na nález
Ústavního soudu ze dne 7.4.2004 posoudil odvolání Jakuba Richtera jako odvolání účastníka
řízení. Odvolání podané dne 20.4.2011 účastníky řízení je odvolání včasné a přípustné. Dále
odvolací orgán podle § 89 odst. 2 správního řádu přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí
s právními předpisy a věcnou správnost v rozsahu odvolacích námitek a dospěl k závěru, že
napadené rozhodnutí nevykazuje žádné právní nebo věcné vady, které by odůvodňovaly jeho
změnu či zrušení..
V průběhu odvolacího řízení dne 27.7.2011 obdržel odvolací orgán podání žadatele,
kterým byl doložen souhlas odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy
SZn. 0001004/2010/OOP/VII/173/2011 ze dne 5.5.2011 s odnětím
zemědělské půdy
ze zemědělského půdního fondu. Odvolací orgán v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního
řádu ve spojení s ustanovením § 93 odst. 1 správního řádu vyrozuměl účastníky řízení opatřením
ze dne 2.8.2011 o doplněném podkladu pro rozhodnutí s tím, že se k jeho obsahu mohou vyjádřit
ve lhůtě 15 dnů. Vyrozumění o doplněném podkladu bylo zveřejněné na úřední desce Magistrátu
hl.m. Prahy a Městské části Praha – Nebušice po dobu 15 dnů. Dne 5.9.2011 se s doplněným
podkladem seznámila Mgr. Lydie Šimšová, advokátní koncipientka zmocněná na základě plné
moci udělené Mgr. Luďkem Šikolou. K doplněnému podkladu se nikdo nevyjádřil. Na základě
uvedených skutečností dospěl odvolací orgán k závěru, že odvolací námitce týkající se
chybějícího závazného stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu bylo
v odvolacím řízení vyhověno a nedostatek napadeného rozhodnutí byl v odvolacím řízení
odstraněn.
Zbývající odvolací námitky, tj. námitka, že dopravní řešení je v rozporu s územním plánem
a s cíli a úkoly územního plánování a námitka, že se stavební úřad se s těmito námitkami
v napadeném rozhodnutí vypořádal nedostatečně, posoudil odvolací orgán následovně.
Stavební úřad odůvodnil soulad záměru s územním plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy,
schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, včetně schválených
3
S-MHMP 478304/2011/OST
a platných změn i změny Z 1000/00 vydané formou Opatření obecné povahy č. 6/2009
s účinností od 12.11.2009 (dále jen ÚPn) na str. 10 odůvodnění napadeného rozhodnutí.
Podle tohoto odůvodnění se záměr nachází v ploše s funkčním využitím OB – čistě obytné území
s koeficientem využití území B a s funkčním využitím ZMK – zeleň městská a krajinná, s nimiž
jsou funkce navrhovaných staveb a veřejně přístupná zeleň v souladu. Pro funkční plochu OB
požadovaný kód míry využití území B, stanovený koeficienty max. KPP 0,3 a min. KZ 0,65,
projednaný záměr splňuje. Toto posouzení souladu záměru s platným ÚPn posoudil odvolací
orgán jako věcně správné a v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací. Předmětem
projednaného záměru není umístění veřejně prospěšné stavby
83/DK/38 Nebušice –
komunikační spojení Nebušice – Staré letiště, která má být podle územního plánu napojena
na komunikaci Sichrovského. Navržený soubor rodinných domů je dopravně napojen
na komunikaci Na Závěji. Komunikace Sichrovského se předmětným záměrem neprodlužuje,
ani na ní není navrženo obratiště. Projednaný záměr není v kolizi s územím vymezeným
v územním plánu pro stavbu 83/DK/38. Severní hranice stavby souboru rodinných domů je
od tohoto území vzdálena cca 105 m. ÚPn stanoví v oddílu 12 závazné části podmíněnost staveb.
V tomto ustanovení jsou uvedeny lokality, kde není výstavba možná do realizace
předpokládaných dopravních staveb, případně do rekultivace určeného území. Výstavba
v předmětné lokalitě Nebušic není v ÚPn podmíněna realizací stavby 83/DK/38. Platný ÚPn
nepodmiňuje zástavbu v dané lokalitě výstavbou komunikace 83/DK/38, jak se nesprávně
domnívají odvolatelé. V odvolání zmiňovaný Generel dopravní obsluhy není závazným ani
jiným podkladem pro vydání napadeného územního rozhodnutí.
Jedná se o materiál,
vypracovaný jako podklad širších dopravních vztahů pro projednání dokumentace s dotčeným
silničním správním úřadem. Byl jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí silničního správního
úřadu s napojením pozemku stavby na stávající komunikační síť. Dokumentoval pokračování
dopravní obsluhy při eventuální další výstavbě rodinných domů západně od řešeného území, tzn.
i zástavby, která není předmětem projednávaného záměru. Projednávaný záměr souboru 17
rodinných domů je dopravně napojen na stávající komunikaci Na Závěji. Toto napadeným
územním rozhodnutím schválené napojení je v souladu s platnou ÚPn a rovněž v souladu
s rozhodnutím silničního správního úřadu - odboru dopravy životního prostředí Úřadu městské
části Praha 6 č.j. MCP6 0666699/2010 ze dne 24.11.2010 o povolení k napojení účelové
komunikace na pozemku č. parc. 989/79 k.ú. Nebušice na místní komunikaci III. třídy Na Závěji.
Napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu s podmínkami závazného stanoviska silničního
správního úřadu č.j. MCP6 049123/2010 ze dne 18.10.2010. Citované rozhodnutí i závazné
stanovisko silničního správního úřadu vycházejí z posouzení dopravní situace v území.
Schválení Generelu dopravní obsluhy Městskou částí Praha – Nebušice, jako směrného
dokumentu pro koordinaci další výstavby na území městské části, není v rozporu s napadeným
územním rozhodnutím, nýbrž naopak bude sloužit koordinaci budoucí zástavby v souladu s tímto
schváleným materiálem. Z uvedeného je zřejmé, že projednaný záměr je v souladu s vydanou
územně plánovací dokumentací, není v kolizi s budoucí výstavbou veřejně prospěšné stavby
83/DK/38 a nebrání tedy uskutečnění cílů a úkolů územního plánování. Výstavba v lokalitě není
podmíněna výstavbou veřejně prospěšné stavby komunikace 83/DK/38. Odbor územního plánu
Magistrátu hl.m. Prahy vydal k dokumentaci dne 12.8.2010 stanovisko podle § 6 odst. 1 písm. e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon). Toto
stanovisko není závazným stanoviskem dotčeného orgánu. Obsahuje potvrzení souladu záměru
s funkčním využitím podle ÚPn. Útvar rozvoje hl.m. Prahy (ÚRM) zastupoval v územním řízení
účastníka hl.m. Prahu. Neuplatnil proti záměru námitky v průběhu územního řízení, ani proti
územnímu rozhodnutí nepodal odvolání. Rovněž tak Městská část Praha – Nebušice neuplatnila
v územním řízení žádné námitky, ani jako účastník řízení proti územnímu rozhodnutí nepodala
odvolání. Tvrzení odvolatelů, že záměr výstavby 17 rodinných domů o jedné bytové jednotce
4
S-MHMP 478304/2011/OST
povede k přetížení dopravní zátěže v Nebušicích nemá oporu v ani ÚPn, ani v rozhodnutí
a v závazném stanovisku silničního správního úřadu. Záměr, který je navržen v souladu s ÚPn
nemůže odporovat ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona, protože platný ÚPn je vyjádřením
cílů a záměrů územního plánování. Na základě uvedených skutečností dospěl odvolací orgán
k závěru, že odvolací námitka není důvodná a odporuje v územním řízení spolehlivě zjištěnému
skutečnému stavu.
Stavební úřad o námitkách odvolatelů ad 2) a ad 3) rozhodl ve výroku napadeného
rozhodnutí a odůvodněním se zabýval na str. 14 , 15 a 16. Toto odůvodnění posoudil odvolací
orgán jako srozumitelné a dostatečně určité. Stanovisko OUP MHMP je souhlasné z hlediska
souladu záměru s funkčním využitím dle ÚPn. Dopravní řešení schválené územním rozhodnutím
posoudil odvolací orgán výše a lze tedy konstatovat, že je v souladu s ÚPn, nebrání výstavbě
budoucí veřejně prospěšné stavby komunikace 83/DK/38 a neodporuje závaznému stanovisku
ani rozhodnutí silničního správního úřadu o napojení pozemku stavby na stávající komunikaci.
Stavební úřad rozhodoval o žádosti. Námitky odvolatelů, požadující jiné řešení, než které bylo
navrhováno v žádosti, nejsou důvodné. Stavební úřad rovněž nepochybil, když v územním řízení
neřešil dopravu pro realizaci stavby, která bude předmětem stavebního řízení. Tvrzení
odvolatelů, že plochy určené pro veřejnou zeleň se nacházejí na pozemcích fyzických osob
a stavební úřad nemůže předjímat změny vlastnických práv, pouze stanovuje podmínku
pro veřejnou zeleň, není srozumitelné. Vlastníci dotčených pozemků jsou účastníky řízení, kteří
se záměrem vyslovili souhlas, jinak by územní rozhodnutí nemohlo být vydáno. Územní
rozhodnutí je závazné pro účastníky řízení i pro jejich právní nástupce. Změna vlastnického práva
k pozemku nemá vliv na platnost územního rozhodnutí. Stavební úřad rovněž nepochybil, když
nevyhověl námitce odvolatelů, že je nutno vzít v úvahu, že koncept nového územního plánu
navrhuje plochu rekreace. Podle ustanovení § 90 stavebního zákona posuzuje stavební úřad
soulad záměru s vydanou územně plánovací dokumentací, nikoli s připravovaným konceptem
nové územně plánovací dokumentace.
Závěrem odvolací orgán uvádí, že všichni tři odvolatelé jsou účastníky řízení jako vlastníci
nemovitostí, které přímo nesousedí s pozemkem stavby. Mají obavy ze zhoršení dopravní situace
v místě svého bydliště v důsledku výstavby 17 rodinných domů, ze ztráty soukromí a snížení
ceny nemovitostí. Tvrzení odvolatelů, že dopravní řešení není v souladu a ÚPn a cíli a úkoly
územního plánování, neodpovídá skutečnosti, jak odůvodnil odvolací orgán výše. Vlastnická
práva žadatele i odvolatelů jsou rovnocenná. Vlastníku pozemku lze v územním řízení schválit
záměr, který je v souladu s hledisky obsaženými v § 90 stavebního zákona. Schválení takového
záměru není zásahem do vlastnických práv majitelů pozemků a staveb v okolí. Odvolatelé mají
v řízení postavení účastníka, jejich námitky však odvolací orgán neshledal důvodnými. Záměr
navazuje na stávající nebo již povolenou zástavbu (Rezidenční čtvrť Pohádka). Umístění
17 rodinných domů a míra zastavění pozemku odpovídá urbanistickému a architektonickému
charakteru území.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí o odvolání se podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu nelze
dále odvolat. .
otisk úředního razítka
Ing. Ivana Jakoubková
ředitelka odboru stavebního
5
S-MHMP 478304/2011/OST
Rozdělovník:
I. účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu a odvolateli, doporučeně, fyz. osobám
do vl.rukou
1) Ing. arch. Jan Kasl, Eliášova 762/48, 160 00 Praha 6
2) Mgr. Luděk Šikola, AK Šikola a partneři, s.r.o., Dvořákova 13, 602 00 Brno
II. účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou
1) MHMP-OST – úřední deska s žádostí o zveřejnění po dobu 15 dnů
2) ÚMČ Praha – Nebušice –úřední deska s žádostí o zveřejnění na úřední desce po dobu 15
dnů a podání zprávy o zveřejnění
III. ostatním:
1) stavební úřad MČ Praha 6 + spis
2) ÚRM – evidence rozhodnutí (Věra Faktorová), Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
IV.na vědomí
1)
2)
3)
4)
5)
6)
MHMP OST/1 -Kr
MHMP OST- spis
MHMP OST/1-No
MHMP OST/2-Cř
MHMP OST/3-Jr
MHMP OST/3-My
6
Download

zde - Nebušice