MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR VÝSTAVBY
Č.J.: MCP6 011148/2015
SPIS. ZN.: SZ MCP6 106859/2011/OV/Ko
Značka: P-1065/1/Neb
Vyřizuje: Ing. Mojmír Kondr
Kontaktní spojení: 220 189 871 / [email protected]
Referentské č.: 195/2011
V Praze dne: 11. 2. 2015
I. VÝZVA
Na základě protokolu 20D 5554/2014, Nd 99/2014 ze dne 7.11. 2014 o projednání pozůstalosti
po zesnulém žadateli:
Václavu Novákovi, Čs. armády 44, Dobrovíz, 252 61 Jeneč,
kterého zastupoval Best Development Prague s.r.o., Ing. arch. Jan Kasl, IČO 27660044, Terronská
727/7, 160 00 Praha 6-Bubeneč,
Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 66 odst. (1) písm. f) zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů pozůstalé a právní nástupce, kterými jsou:
Eva Nováková, Revoluční 111, Dobrovíz, 252 61 Jeneč,
kterou zastupuje JUDr. Pavel Šváb, IČO 66210071, Slezská 2127/13, 120 00 Praha 2-Vinohrady,
Olga Královičová, Na Obci 394, 273 53 Hostouň u Prahy,
kterou zastupuje JUDr. Jarmila Pokorná, IČO 66254710, Legerova 619/72, 120 00 Praha 2Vinohrady,
Tomáš Novák, Vilímovská 1467/25, 160 00 Praha 6-Dejvice
a insolvenční správce Ing. JUDr. Helena Horová, Libická 1917/8, 1300 Praha 3 – Vinohrady
vyzývá
aby do 20ti dnů od doručení tohoto oznámení sdělili, zda chtějí pokračovat v řízení o vydání
územního rozhodnutí o umístění stavby na základě žádosti zesnulého ze dne 11.11. 2011 ve věci:
Lukostřelecký areál na Šedivce, Praha - Nebušice
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1065/1, 1065/7, 1067/2, 1172/5, 1173/1 v katastrálním území
Nebušice.
II. USNESENÍ
Výroková část:
Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m.
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, podle § 64 odst. 1 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů
přerušuje
se sídlem Československé armády 23, 160 52 Praha 6
T - ústředna: + 420 220 189 111 / E: [email protected] / www.praha6.cz / IČO: 00063703
Č.j. MCP6 011148/2015
str. 2
územní řízení zahájené podáním žádosti dne 11.11.2011 o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
Lukostřelecký areál na Šedivce, Praha - Nebušice
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1065/1, 1065/7, 1067/2, 1172/5, 1173/1 v katastrálním území
Nebušice, které podal zesnulý
Václav Novák, Čs. armády 44, Dobrovíz, 252 61 Jeneč,
kterého zastupoval Best Development Prague s.r.o., Ing. arch. Jan Kasl, IČO 27660044,
Terronská 727/7, 160 00 Praha 6-Bubeneč,
(dále jen ”žadatel”).
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Eva Nováková, Revoluční 111, Dobrovíz, 252 61 Jeneč
Olga Královičová, Na Obci 394, 273 53 Hostouň u Prahy
Tomáš Novák, Vilímovská 1467/25, 160 00 Praha 6-Dejvice
Ing. JUDr. Helena Horová, insolvenční správce
Odůvodnění:
Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení. V průběhu řízení
žadatel zemřel. Stavební úřad proto vyzval právní nástupce k deklarování své vůle v započatém řízení
a řízení bylo přerušeno.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby – obec, vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, Občanské
sdružení pro Nebušice a Občanské sdružení Šárecké údolí informování veřejnou vyhláškou:
MČ Nebušice, Nebušická 128, Paha 6-Nebušice, 164 00 Praha 619
Hlavní město Praha, zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 2077/57, Praha
2-Nové Město, 128 00 Praha 28
Městská část Praha - Nebušice-úřední deska, Městská část Praha 6 - úřední deska,
Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu a územního
plánu Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu
odvolání nemá odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.
V případě, že některý z okruhu dědiců nesdělí své stanovisko, případně odmítne v řízení
pokračovat, bude řízení ve výše uvedené věci zastaveno.
Za správnost:
Otisk úředního razítka
Ing. Petr Malotin
vedoucí odboru výstavby
Č.j. MCP6 011148/2015
str. 3
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
navrhovatel (dodejky):
1. Václav Novák, Čs. armády č.p. 36, Dobrovíz, 252 61 Jeneč
2. Best Development Prague s.r.o., IDDS: 89ure44
3. Eva Nováková, Revoluční č.p. 111, Dobrovíz, 252 61 Jeneč
4. JUDr. Pavel Šváb, IDDS: vkcf57z
5. Olga Královičová, Na Obci č.p. 394, 273 53 Hostouň u Prahy
6. JUDr. Jarmila Pokorná, IDDS: ecfgj2p
účastníci řízení (dodejky):
7. Hlavní město Praha, zast. Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu
8. Městská část Praha-Nebušice, IDDS: 27qb3d8
9. Městská část Praha 6, úřední deska, Čs. armády č.p. 601/23, 160 52 Praha 6-Bubeneč
10. MČ Nebušice, úřední deska, IDDS: 27qb3d8
11. Ing. JUDr. Helena Horová insolvenční správce, IDDS: vp4x3bv
dotčené orgány:
12. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, IDDS: jm9aa6j
13. Odbor památkové péče MHMP, IDDS: 48ia97h
14. Hygienická stanice hl. m. Prahy, IDDS: zpqai2i
15. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs. armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč
na vědomí:
16. ing. Malotin
17. Katastrální úřad pro hl. m. Prahu, IDDS: qjfadtx
18. PPD a.s., IDDS: w9qfskt
Download

ZDE - Nebušice