#1 2011
O b c h o d n ě
SPEKTRUM
t e c h n i c k ý
z p r a v o d a j
E S A B
V A M B E R K ,
s . r . o .
2
ESAB SPEKTRUM 1 2011
Slovo redakce …
Vážení a milí čtenáři,
předkládáme Vám další číslo našeho obchodně-technického zpravodaje, první vydání pro rok 2011. Věříme, že i tentokráte najdete zajímavé informace o našich výrobcích a plánovaných akcích.
Mnozí z Vás si jistě vzpomínají na naše sdělení, že každý květen se bude v naší zemi
odehrávat zajímavá akce v oblasti svařování. Mělo se jednat o výstavu Welding v Brně
a námi pořádané Dny svařovací techniky. V roce 2010 došlo však k situaci, kdy veletrh Welding / Svařování se stal součástí pravidelného podzimního Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně. Podle dostupných informací bude stejně tak zařazena
výstava svářečské techniky i v příštím roce, tj. na podzim 2012.
Za společnost ESAB však můžeme zodpovědně prohlásit, že i nadále hodláme
připravovat a organizovat Dny svařovací techniky a to vždy koncem května v každý
#1 2011
SPEKTRUM
Vydavatel:
ESAB VAMBERK, s.r.o., Marketing
Smetanovo nábřeží 334, 517 54 VAMBERK
Redakční rada:
Ing. Aleš Plíhal, Ing. Pavel Stehlík,
Lenka Frejvaldová, Ing. Jiří Martinec,
Distribuce:
Světlana Morávková
tel.: 494 501 431, fax: 494 501 435
E-mail:
[email protected]
[email protected]
© 2011 ESAB VAMBERK, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena
Sazba, litografie, tisk:
UNIPRINT Rychnov nad Kněžnou
další lichý rok. Jsme velice potěšeni Vašim zájmem o účast na této naší tradiční akci.
Zní to téměř neuvěřitelně, ale letošní jubilejní XXX. Dny svařovací techniky mají již 55.
letou tradici. Historicky první proběhly v červnu roku 1956. V průběhu let se místem
této události postupně staly: Lidový dům (Vamberk), hotel Panorama (Deštné v Orlických horách), hotel Studánka (u Rychnova nad Kněžnou), Agrohotel (Dlouhá Ves
u RK), hotel Družba (Rokytnice v Orl.h.) a hotel Národní dům ( Deštné v Orl.h.).V
letech 1994 – 2009 byl místem události Městský klub Sokolovna ve Vamberku. Jak
jistě víte, letošní jubilejní XXX. Dny svařovací techniky budou probíhat ve zcela
zrekonstruovaném hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou. Na tomto místě se
setkávali příznivci svařování po řadu let v období 1958 – 1980. Věříme, že tento
come back bude příznivou změnou pro všechny účastníky. Za zmínku jistě stojí,
že v areálu hotelu bude po dobu akce i ESAB demo-bus, ve kterém bude možno
shlédnout celou řadu novinek pro svařování. Věříme, že milým překvapením bude
i zahájení distribuce zcela nového katalogu přídavných materiálů vydaného právě
u příležitosti této jubilejní akce.
Další vydání tohoto zpravodaje bude k dispozici až na podzim. Dovolte nám proto nejen poděkovat Vám za spolupráci a přízeň, ale zároveň Vám popřát příjemně strávené
léto v kruhu svých blízkých a na místech kde si odpočinete od chvatu všedních dnů.
Vedení obchodní jednotky ESAB VAMBERK.
Víte, že…
l Ve dnech 18. – 20. dubna 2011
proběhl za podpory společnosti
ESAB další ročník soutěže mladých
svářečů Zlatý pohár Linde
l Ve dnech 24. – 26. května proběhne
konference XXX. Dny svařovací
techniky
l Připravili jsme pro vás v tištěné
podobě
aktualizovaný
katalog
přídavných svařovacích materiálů
2011
l Kompletní sortiment výrobků ESAB
2011 je opět připraven k distribuci
na nosiči CD
ESAB SPEKTRUM 1 2011
Obsah
Svařování ocelí
str. 4
Plazma
str. 6 - 7
Svařování ocelí
strana 4
ESAB VacPacTM šetří čas a peníze
str. 8 - 9
Servis a údržba
str. 10
Nízkozátěžová polohovací zařízení
str. 12 - 13
ESAB VacPacTM šetří čas a peníze
Servis a údržba
strana 8 - 9
strana 10
3
4
ESAB SPEKTRUM 1 2011
Svařování ocelí
Autor: ESAB AB
Vážení čtenáři tohoto technického
magazínu, na základě mnoha Vašich dotazů jsme se rozhodli uveřejnit v našem magazínu seriál článků
zaměřených na svařování jednotlivých typů ocelí. První část bude věnována doporučením pro svařování
nelegovaných a nízkolegovaných
ocelí, vysokopevných a jemnozrnných ocelí a ocelí pracujících za snížených teplot. Jsme si plně vědomi
toho, že samotná problematika svařování těchto typů ocelí je mnohem
před svým použitím znovu přesušeny. Pou-
pevnost a houževnatost) musí být při výběru
širší, než bude uvedeno v příspěv-
žití vakuově balených svařovacích elektrod
přídavného materiálu předem uváženy.
ku. Přesto Vám v krátkosti chceme
(VacPac™) ušetří čas a peníze.
Informace ke svařování
poskytnou informace týkající se pro-
Předehřev, teplota interpass a zpracování
blematiky svařování.
po svaření
Předehřev by se měl zvolit při zvážení uhlíko-
Svařování nelegovaných
a nízkolegovaných ocelí
vého ekvivalentu, tloušťky materiálu a tepel-
•Vybraný přídavný materiál by měl být takový, aby v porovnání se základním materiálem nebyl zbytečně pevný.
•Stehování a svařování kořenové partie je
ného příkonu. Předehřev slouží především
často vykonáváno za použití „měkčích“
k tomu, aby se zabránilo vzniku křehkých
přídavných materiálů, aby se předešlo trh-
zákalných zón v tepelně ovlivněné oblasti.
linám.
Materiály
Při vysokých požadavcích na houževnatost
• Jsou-li vyšší nároky na zkoušku vrubové
Tato část obsahuje informace o výběru
při pracovních teplotách pod nulou je dopo-
houževnatosti, měla by být použita více-
vhodného přídavného materiálu pro nele-
ručen předehřev na zhruba 80 - 150°C i při
vrstvá technika svařování.
gované a pro jemnozrnné oceli s minimální
relativně nízké tloušťce materiálu (přibližně
mezí kluzu až do 485 MPa.
od 12 mm).
Mnoho směrnic určuje minimální teplotu
• Je-li teplota konstrukčního prvku nižší než
+5 °C, je doporučeno před svářením provést předehřev.
předehřevu, aby se předešlo vzniku trhlin
• Jestliže mají stehy zůstat součástí svařo-
Obecné
za studena, což ovšem nezaručuje dosta-
vacího spoje, je nutno před svářením další
Platí všeobecně uznávané technické nor-
tečnou houževnatost v tepelně ovlivněné
vrstvy zkontrolovat, jestli nemají trhliny.
my: Se zvyšující se minimální mezí kluzu
oblasti. Teplota interpass je obvykle mini-
• Zapalování elektrického oblouku na kon-
a zvyšující se tloušťkou materiálu se celému
málně o 50°C vyšší než předehřev, ale ne-
strukčním prvku se musí provést na sva-
procesu musí věnovat zvýšená pozornost.
měla by se překročit teplota 250°C. Velmi
rovém spoji.
Na začátku svařování musí být svarové plo-
nízký tepelný příkon (např. krátké, tenké ste-
chy suché, zbavené strusky, rzi, okují a ne-
hování silného materiálu bez předehřevu)
čistot. Aby bylo dosaženo odolnosti proti
vede k prudkému zchlazení, což zapříčiňuje
trhlinám za studena, měly by být pro ocel
riziko vzniku trhlin. Jestliže je vnesené teplo
a jemnozrnných ocelí
s mezí kluzu > 355 MPa používány přídavné
příliš velké, může dojít k výraznému poklesu
(mez kluzu ≥ 485 MPa)
materiály, které mají nízký obsah difúzního
pevnosti materiálu.
vodíku v navařeném kovu, např. není vhod-
V řadě případů je pro některé typy oceli
né použití elektrod s obalem rutilovým nebo
uvažováno tepelné zpracování, pomocí ně-
rutil-celulózovým. Elektrody mají být ucho-
hož se snižuje vnitřní pnutí. Z toho plynoucí
vávány v suchu a v případě potřeby mají být
snížené vlastnosti svarového kovu (menší
Svařování a tepelné zpracování
Svařování vysokopevných
Materiály
Tato část se zabývá přídavnými materiály
pro vysokopevné oceli s mezí kluzu ≥ 485
N/mm2.
ESAB SPEKTRUM 1 2011
Svařování a tepelné zpracování
nám, např. svařování metodou TIG pomo-
může být používán podobný přídavný ma-
Obecné
cí OK Tigrod 13.28 nebo OK Tigrod 13.09.
teriál. Při vyšším obsahu niklu nemohou být
Všeobecně platí, že se zvyšující se mezí
• Riziko vzniku trhlin za studena lze po sva-
podobné přídavné materiály použity kvůli ri-
kluzu a zvyšující se tloušťkou materiálů je
řování snížit protivločkovým žíháním („soa-
ziku vzniku trhlin za tepla, pracuje se s vyso-
během jejich zpracování třeba věnovat větší
king“) (200 - 280°C / >2h).
ce legovaným austenitickým nebo niklovým
přídavným svařovacím materiálem.
pozornost. Na začátku svařování musí být
• Předehřev a tepelný příkon během sva-
svar suchý, zbavený strusek, rzi, okují a ne-
řování má být v souladu s doporučením
Je-li svařován austenitický základní mate-
čistot. Za účelem dosažení odolnosti proti
výrobce oceli.
riál, je třeba při střídajících se teplotách brát
trhlinám za studena, by měly být používá-
• Jsou-li vyšší nároky na zkoušku vrubové
v úvahu možnost únavy materiálu díky vý-
ny přídavné materiály, které produkují nízké
houževnatosti, měla by být použita tech-
skytu dilatačního napětí (různé koeficienty
množství vodíku v navařeném kovu. Základ-
nika multi-pass.
rozpínání) ve spoji. Zvláštní pozornost musí
ní vysoce kvalitní přídavné materiály splňují
• Stehování musí být při předehřevu prová-
tento předpoklad. Tyto mají být uchovávány
děno vždy u materiálu s tloušťkou >12 mm.
v suchu a v případě potřeby mají být před
• Délka svarové housenky by neměla být
použitím znovu vysušeny. Použití vakuově
kratší než 50 mm.
být věnována tomu, jaká je pevnost materiálu a mez kluzu navařeného kovu ve spoji.
5-9 % niklová ocel
• Jestliže má stehovací svar zůstat součástí
U oceli s obsahem 5-9 % niklu vzniká při
ušetří čas a peníze.
svařovacího spoje, musí být použity odpoví-
stárnutí především mikrostruktura nízkouhlí-
dající přídavné materiály v závislosti na zá-
kových-měkkých martenzitů.
Předehřev, teplota interpass a zpracování
kladním materiálu. Tyto je nutno před nava-
Při sváření se obvykle neprovádí předehřev.
po zahřátí
řováním zkontrolovat, jestli nemají trhliny.
Upřednostňuje se použití menších průměrů
balených svařovacích elektrod (VacPac™)
Předehřev se má zvolit při zvážení uhlíko-
• Zapalování elektrického oblouku na kon-
svařovacích materiálů a sváření metodou
vého ekvivalentu, tloušťky materiálu a tepel-
strukčním prvku se musí provést na sva-
šňůrkového kladení housenek. Maximál-
ného příkonu. Předehřev slouží především
rovém spoji.
ní teplota interpass by měla být omezena
k tomu, aby bylo zabráněno vzniku křeh-
• Pro případ opravného svařování platí stej-
kých zákalných struktur v tepelně ovlivněné
né instrukce, jako pro svařování výrobní.
na 150°C. Obvyklý tepelný příkon je 6 – 20
kJ/cm.
• Nedestruktivní testy by měly být provede-
Problémy při svařování vícelegovaných Ni
Při vysokých požadavcích na houževnatost
ny nejdříve 24 hodin po dokončení svářeč-
ocelí vznikají vlivem zbytkového magne-
při pracovních teplotách pod nulou, je do-
ské práce, protože se během této doby
tizmu, který zapříčiňuje foukání oblouku
poručen předehřev na zhruba 80 - 150°C
mohou objevit trhliny za studena.
a zabraňuje správnému sváření.
oblasti.
5%Ni oceli jako X12Ni5 a 9%Ni oceli jako
i při relativně nízké tloušťce materiálu (přibližně od 12 mm). Mnoho směrnic určuje
Svařování nízkoteplotní oceli
X8Ni9 mají tendenci k tvorbě trvalého mag-
minimální teplotu předehřevu, aby se zabrá-
Obecné
netického pole.
nilo trhlinám za studena, což ovšem neza-
Pevnost při nízkých teplotách určuje vhod-
Opatření:
ručuje dostatečnou pevnost v tepelně ovliv-
nost materiálů pro jejich použití při teplo-
• Odmagnetizované materiály s intenzitou
něné oblasti. Teplota interpass je obvykle
tách pod nulou. V oblasti hutních materi-
pole menší než 1,6 kA/m a s maximem 4,8
minimálně 50°C nad teplotou předehřevu,
álů se jí obecně rozumí zkouška vrubové
ale maximum je 250°C. Velmi nízký tepel-
houževnatosti při teplotách -60°C a níže.
• Svařování pomocí střídavého proudu.
ný příkon vede k prudkému zchlazení, což
Nízkoteplotní ocel je stále více používána
• Použití svařovací metody TIG.
zapříčiňuje ztvrdnutí a s tím spojené riziko
jak plynárenskými společnostmi tak pro pře-
• Přiložení protilehlých pólů nebo trvalých
vzniku trhlin. V řadě případů je pro některé
pravu a skladování kapalných plynů.
kA/m v koutových spojích.
magnetů.
typy oceli doporučováno tepelné zpracování, pomocí něhož se snižuje vnitřní pnutí.
Tyto druhy oceli mohou být v zásadě klasifi-
Svařování nízkoteplotních ocelí CrNi and
Z toho plynoucí zhoršené vlastnosti navaře-
kovány následovně:
CrNiMo
ného kovu (menší pevnost a tuhost podle
• Nelegované a nízkolegované nízkoteplotní
okolností) musí být při výběru přídavného
materiálu předem uváženy.
oceli
• Niklová ocel s 1,5 až 3,5% Ni (až
do -105°C)
Informace ke svařování
• Vybraný přídavný materiál by měl být takový, aby nebyl v porovnání se základním
• Niklová ocel s 5 až 9% Ni (pod -100°C až
-196°C)
• Austenitické oceli CrNi a CrNiMo
Tyto jsou svářeny pomocí podobných nestabilizovaných nebo stabilizovaných přídavných materiálů. Nestabilizovaný svařovací
materiál je upřednostňován z důvodu vyšší
odolnosti při pracovní teplotě pod nulou.
Při delším vystavení nízkým teplotám, častým
změnám tlaku nebo teploty či tvarovým deformacím je možné, zejména u legovaných
materiálem zbytečně pevný.
Svařování nízkoteplotních niklových
ocelí Mo a Nb, že dojde k přeměně fáze aus-
často vykonáváno za použití měkčích pří-
ocelí
tenitu na martenzit a tím k riziku křehnutí.
davných materiálů, aby se předešlo trhli-
Pro niklové oceli s obsahem cca 3% Ni
• Stehování a svařování kořenové partie je
Upravil: Ing. Jiří Martinec
5
6
ESAB SPEKTRUM 1 2011
Plazma
Autor: Leszek Gajówka, Robert Lazik
Ruční dělící plazmové zdroje byly
vždy součástí kompletního sortimentu společnosti ESAB. Na počátku nabídka obsahovala řezací
invertory typu OrigoCut™ a PowerCut™ a také transformátorové
zdroje typu LPH. Transformátory
vyráběné v Opole v Polsku se prodávaly převážně na polském trhu,
kde slavily obrovský úspěch. Jejich
spolehlivost a vysoká kvalita stejně
jako nízké nároky na údržbu byly
klíčovými faktory, které přesvědčily
naše zákazníky, aby používali výrobky společnosti ESAB.
Spolu s požadavky na mnohem širší uplatnění a s rozvojem technologie invertorů
prochází také nabídka společnosti ESAB
určitými změnami. Všechny standardní invertorové zdroje byly nahrazeny novou řadou výrobků PowerCut™ 900 a PowerCut™
1 600, které mohou být díky své konstrukci
snadno použity spolu s mechanizovanými řezacími systémy. Typy OrigoCut™ 36i
PowerCut™ vám zajistí:
Snadné použití – zdroje jsou standardně vybaveny hořáky pro ruční dělení, které lze bez
a PowerCut™ 675 byly zmodernizovány, což
doplnilo naší kompletní nabídku.
Vysoký výkon - PowerCut™ nabízí ve své
dalších nástrojů zaměnit za strojní typy systé-
V porovnání s obdobnými zařízeními na trhu
cenové třídě nejvyšší řezný výkon a schop-
mem „Plug-n-play“ a využít tak pro mechani-
stejné výrobkové kategorie je nová výrobko-
nost řezat velké tloušťky, stejně jako vysoký
zované aplikace.
vá řada ESAB s technologií ESAB Plasmarc®
pracovní cyklus zajišťující prvotřídní pro-
spolehlivější a výkonnější. Naše nová techno-
duktivitu a výkon. Snadno dělí materiál až
Digitální displej – snadno čitelný, ukazuje
logie umožňuje jednodušší a ekonomičtější
do tloušťky 40mm.
přesný tlak a přesnou hodnotu elektrického
proudu, takže můžete pracovat s jistotou na-
dělení materiálů, zajišťuje spolehlivost, efektivitu a možné širší využití. Nová konstrukce
Vysoká úspornost – díky kombinaci dlou-
stavených parametrů. Displej také zobrazuje
umožňuje ovládání pomocí intuitivního při-
hé životnosti spotřebních dílů, vysoké řezné
chybové kódy pro identifikaci drobných pro-
způsobení parametrů řezu, prodlužuje ži-
rychlosti a jednoduché konstrukci hořáku
blémů, což snižuje prostoje.
votnost spotřebních dílů a umožňuje rychlé
zajišťuje série PowerCut™ nejnižší náklady
řešení provozních problémů. Modely z řady
na metr řezu.
Přepínač vstupního napětí - prakticky umístěný na zadní straně zdroje. Dovoluje Vám
PowerCut™ mají stupeň ochrany IP23S, což
umožňuje jejich použití v exteriérech a činí je
Dlouhá životnost, odolná konstrukce – pou-
snadno změnit vstupní napětí z 208 na 460V
ještě více univerzální v každém pracovním
žité materiály pro konstrukci těchto robustních
(pouze u modelů 1300 a 1600).
prostředí.
plazmových zdrojů vydrží hrubé zacházení
a použití v exteriérech. Stále si ale zachovávají
Technologie Blowback (zapalování oblouku
výhodu nízké váhy a tím i snadný transport.
zpětným rázem) – eliminuje HF start, který
ESAB SPEKTRUM 1 2011
může mít vliv na elektronické komponenty
zdroje. Navíc je vybaven úchytem pro kra-
Konkurenti společnosti ESAB často ne-
a okolní počítačové systémy. Snižuje se tím
bičku se spotřebními díly, které má operátor
říkají celou pravdu a zdůrazňují jenom
i potřeba dalších elektronických komponentů
neustále po ruce.
životnost dýzy a elektrod. Ano, výměna
těchto spotřebních částí značně přispívá
a tím zvyšuje životnost systému.
k vyšším provozním nákladům, ale dalAutomatická volba - (drážkování - stan-
ší spotřební části jako např. tepelný štít,
dardní řez) přepíná mezi režimy automa-
vymezovací kroužky a izolátory musí být
ticky a přizpůsobuje chod zdroje bez toho,
také pravidelně měněny. Jejich cena a ži-
aniž abyste museli ručně přepínat metodu
votnost jsou také důležitým faktorem cel-
na ovládacím panelu.
kových výdajů na Váš plazmový zdroj.
Odizolovaná elektronika - citlivé elektronické komponenty jsou zavěšené na hliníkovém
rámu tak, aby byly odizolované od vibrací
a pohybu při manipulaci se zdrojem.
Utěsněné vypínače – silikonem utěsněné vypínače jsou odolné proti korozi a proti vniknutí
prachu a špíny.
Schopnost drážkování – PowerCut™ poskytuje nadstandardní výstupní napětí potřebné
Nová řada modelů PowerCut™ nabízí následující
možnosti použití:
1. Výrobní procesy
2. Staveniště
3. Údržba a opravy
• Vybavení pro farmy
• Těžařské vybavení
• Výrobní zařízení
• Stavební zařízení
4. Drážkování
S více než čtyřicetiletými zkušenostmi při
výrobě systému ručních plazmových zdrojů je ESAB co se týče snižování provozních
nákladů nepřekonatelný. Vedle atraktivních
cen a k tomu také dlouhé životnosti trysek,
nabízí ESAB zjednodušenou konstrukci hořáku, která značně snižuje počet a opotřebení dílů.
Mimořádná hospodárnost je jenom jedním
z důvodů, proč si vybrat zdroj od společnosti ESAB. Vynikající odolnost, spolehlivost
a vysoký výkon činí veškeré výrobky z řady
zdrojů PowerCut™ společnosti ESAB nej-
pro vysoký drážkovací výkon.
“Řežte kov, uřízněte náklady”
Automatická regulace ventilátoru – venti-
Zatímco při řezání plazmou existuje něko-
látor je automaticky regulován pro efektivní
lik faktorů, které ovlivňují provozní náklady,
chod, čímž se šetří spotřeba elektrické ener-
většina lidí se shodne na tom, že hlavní roli
gie a snižuje se zanášení zdroje prachem
hrají náklady na výměnu spotřebních částí
a špínou.
hořáku. ESAB přináší snížení provozních
lepší volbou pro profesionální použití.
Upravil: Ing. Martin Konvalina
nákladů u modelům PowerCut™ díky nejDržák hořáku s upevněním krabičky se
modernějším technologiím. Výsledky testů
spotřebními díly – nový standard pro všech-
ukazují, že zdroje PowerCut™ společnosti
ny modely zdrojů PowerCut™. Držák vám
ESAB mají celkové náklady na metr řezu
umožní elegantně navinout celou délku ho-
minimálně o polovinu nižší, než jeho nej-
řáku, což usnadňuje manipulaci a uskladnění
bližší konkurenti.
Technické parametry:
Síťové napětí, V/Hz
Pojistky (pomalé), A
Napájecí kabely, mm
Maximální zatížení při:
Pracovní cyklus 60% DZ, A/V
Pracovní cyklus 100% DZ, A/V
Výstupní proud, A
Účiník
Účinnost, %
Napětí naprázdno, V
Stlačený vzduch, l/min / bar
Rozměry d x š x v, mm
Hmotnost, kg
Provozní teplota, °C
Doporučený výkon generátoru, kW
Izolační třída
Výkon řezu pro uhlíkovou ocel:
Čistý řez, mm
Maximální řez, mm
Mechanizovaný řez, mm
PowerCut™ 900
400 3f 50/60 (+/-15%)
13
4x4
PowerCut™ 1600
400 3f 50/60 (+/-15%)
25
4x6
60/120
50/120
20 - 60
0,72
89
280
236 / 6,2
379 x 322 x 630
35,5
-10 do +40
12
IP 23S
90/115
70/115
20 - 90
0,72
89
280
236 / 6,2
379 x 322 x 706
41
-10 do +40
20
IP 23S
22
32
13
38
45
20
7
ESAB SPEKTRUM 1 2011
ESAB VacPacTM šetří čas
a peníze
Autor: Dariusz Wojtaszewski
Dnešní moderní svářečská technologie používá převážně výrobní sortiment s nízkým obsahem vodíku. Obalené elektrody,
tavidla a plné dráty vytvoří kvalitní svarový kov pouze tehdy,
jsou-li suché. Vakuové balení
Zbylé elektrody
8
ESAB VacPacTM umožňuje použití elektrod ihned po otevření
bez dalšího přesušování.
Je dobře známo, že vlhkost v obalu elektrod je obloukem přenášena
do svarového kovu ve formě vodíku,
což může být důvodem vzniku trhlin
za studena a pórovitosti.
Díky své-
mu hygroskopickému obalu absorbují
elektrody vlhkost z okolního ovzduší.
Čím větší je obsah vlhkosti ve vzdu-
Obr. 1 Výhody balení typu VacPacTM
chu, tím rychlejší je absorpce. Změnou
surovin v obalu lze rychlost absorpce
Z toho také plynou snížené náklady pro uživatele. Balení obsahuje vnitřní krabičku
snížit, avšak nelze ji úplně eliminovat.
obalenou laminovanou hliníkovou fólií. Vnitřní krabička je vyrobena z plastu, který je
Díky používání konceptu LMA (Low
odolný proti vnějším vlivům a snižuje riziko mechanického poškození. Působí také jako
Moisture Absorption) společnost ESAB
druhotná ochrana proti vlhkosti po od-
značně snížila rychlost navlhání. Přes-
stranění fólie. Fólie má několik vrstev
tože tomu tak je, jsou-li elektrody dodá-
z plastu a hliníku a efektivně brání vnik-
vány v běžných lepenkových krabicích,
nutí vlhkého vzduchu nebo dokonce
není možné zaručit nízký obsah vodíku
vody. Fólie je částečně spojena s vnitřní
bez jejich přesušení. Společnost ESAB
krabičkou, aby byla zajištěna nejlepší
vyvinula systém, který nabízí uživateli
možná obrana proti vlhkosti poté, co je
suché elektrody přímo z krabičky, bez
krabice otevřena, a proto, že obsahuje
nutnosti časově a energeticky nároč-
informace o výrobku (obr. 2).
Obr. 2 Balení VacPacTM u elektrody OK 48.00
ných přesoušecích operací.
Systém VacPac
Původ VacPacTM
TM
Elektrody jsou baleny do VacPac ihned po jejich vyrobení. Veškerý vzduch se vysaje
ESAB VacPac je balení, které zaručuje
a balení se hermeticky uzavře. Tato procedura zajistí, že elektrody mají nejnižší mož-
okamžitě použitelné elektrody s nízkým
nou hladinu vlhkosti, dokonce ještě nižší, než jakou je možno dosáhnout po přesušení.
obsahem vodíku. Tento systém usnad-
Dokud je zachováno vakuum, jsou elektrody v takovém stavu, v jakém vzešly z výroby.
ňuje
Zůstane-li balení nepoškozeno, mohou být skladovány po dobu minimálně tří let. Pří-
používání,
zvyšuje
bezpečnost
a minimalizuje potřebu ovládání (obr. 1).
tomnost vakua je ukazována pomocí fólie přiléhající ke krabičce.
Po otevření balení začnou elektrody absorbovat vlhkost tempem odvislým od teploty
ESAB SPEKTRUM 1 2011
vzduchu, relativní vlhkosti a pohybu vzduchu v okolí krabice. Jestliže jsou elektrody
skladovány uvnitř otevřené plastikové krabičky, je rychlost navlhání velice nízká a elektrody mohou být spotřebovány během nejvýše 12 hodin. Elektrody, které jsou mimo
balení VacPacTM, mohou být použity po dobu čtyř hodin, při požadavku méně než 5 ml
H2 / 100 g svarového kovu. LMA elektrody mají prodlouženou dobu použitelnosti na 8
až 12 hodin po otevření balení (obr. 3).
Obr. 4 Balení VacPacTM nerezových elektrod
Toto přináší řadu výhod.
Navíc některé typy plněných elektrod – nerezové, duplexní, pro svařování potrubí jsou
chráněny proti vlhkosti stejným způsobem
jako elektrody, a to balením cívek do hliObr. 3 Rychlost navlhání elektrod za podmínek: T=32 °C, relativní vlhkosti 75%
Tudíž nejlepší volbou je mít LMA elektrody baleny ve VacPacTM.Na vnější fólii se nachází místo na nálepce, kam lze zaznamenat datum a čas, kdy bylo balení otevřeno, což
poskytuje svářeči správné informace o tom, jak dlouho mohou být elektrody používány.
Velikosti balení jsou přizpůsobeny tak, aby odpovídaly spotřebě elektrod během běžné
pracovní směny. Obvykle jsou balení VacPacTM dostupná ve třech hlavních velikostech:
1/,1/2 a 3/4, což zhruba naznačuje hmotnost v porovnání se standardní lepenkovou
krabičkou (tabulka 1).
velikost
1/2
3/4
umožňují zachovat nízkou úroveň vodíku
odpovídající stavu, v jakém vzešla z výroby.
VacPacTM úspory
balení je před svařováním třeba přesušit.
K tomu je samozřejmě třeba mít vhodné
vybavení, jako jsou sušící pece, kontejnery
a skříně zajišťující skladování v suchu. Veškeré takové vybavení spotřebovává elektrickou
Údaje v GIN
1/4
vyvinula první velké pytle pro tavidla, které
Je zřejmé, že většinu elektrod v běžném
VacPacTM velikosti a sortiment
VacPac
níkových fólií. Společnost ESAB nedávno
K,
L
G
T
V
Přibližná hmotnost
Průměr, (mm)
(kg)
0,7
Ø 2,0; 2,5
Ø 2,5; 3,2
Ø 4,0 - 7,0
Tab. 1 Podrobnosti k balení VacPac
VacPac
délka (mm)
OK 48.00 2,0 x 300 VP
OK 48.00 2,5 x 350 VP
OK 48.00 2,5 x 350 VP
OK 48.00 3,2 x 350 VP
OK 48.00 3,2 x 450 VP
OK 48.00 4,0 x 450 VP
OK 48.00 5,0 x 450 VP
velikost
¼
¼
½
½
½
¾
¾
GIN
48002020K0
48002530K0
48002530G0
48003230G0
48003240G0
48004040V0
48005040V0
žovány a kontrolovány během tohoto úkonu.
Cena za přesušení je v některých případech
vyšší, než cena samotného výrobního sorti-
1,8 pro 350 mm
mentu. O něco vyšší cena elektrod v balení
2,4 pro 450 mm
0,4
VacPacTM je tedy snadno a lehce vykompenzována. Rozdíl mezi používáním běžných
postupů přesušení a používání balení Va-
TM
VacPacTM se používá pro balení nelegovaných, nízkolegovaných, nerezavějících elektrod, elektrod na bázi niklu a hliníkových elektrod. U nelegovaného
sortimentu jsou pouze elektrody se základním obalem baleny ve VacPacTM
(tabulka 2).
Elektrody průměr x
energii, musí být naloženy a vyloženy, udr-
Hmotnost
Počet krabiček
krabičky (kg)
0,6
0,7
1,7
1,8
2,3
4,1
4,0
v kartonu
9
9
6
6
6
4
4
Tab. 2 Příklad balení VacPac TM jednotlivých průměrů elektrod OK 48.00
cPac je znázorněno na obrázku 1.
Další výhodou je možnost objednaní výhodnějšího ekonomičtějšího množství pro dražší
MMA elektrody o menších rozměrech. Průměrná hmotnost vnějšího obalu je redukována na přibližně 4 kg. To znamená přijatelnější
množství elektrod a tím pádem vázání menšího množství kapitálu v zásobách v podobě
nízkoobrátkového spotřebního zboží.
Je tu také menší riziko poškození obalených
elektrod. Silný vnější vlnitý kartón poskytuje
během přepravy a skladování pro vakuové
balení dobrou ochranu.
Nižší váha zajišťuje lehčí manipulaci s tímto
balením.
Veškerý vývoj týkající se tak tradičního svařo-
Nerezavějící ocel a elektrody na bázi niklu až do průměru 3,2 mm a délkách 300
vacího produktu jako je obalená elektroda -
a 350 mm jsou dnes standardně baleny v novém tenkém vnějším kartónu obsahujícím
navzdory popularitě plných drátů a plněných
tři 1/2 VacPacTM nebo šest 3/4 VacPacTM, v závislosti na průměru elektrod (obr. 4).
elektrod – mu díky systému VacPac dává
v moderním průmyslu nový dech.
9
10
ESAB SPEKTRUM 1 2011
SERVIS a ÚDRŽBA řezacích
strojů ESAB
Autor: Ing. Tomáš Zmydlený, Ph.D.
V případě, že problém trvá a ani s pomocí diagnostiky zabudované v řídicím sys-
Moderní řezací zařízení od firmy
ESAB, výkonný stroj – koncert
produktivity – záruka spolehli-
tému VISION nejste schopni vyřešit Vaše
potíže, kontaktujte naše servisní oddělení: p. Jiří Rozum 602 132 159 nebo p. Jiří
Leuchter 724 506 513.
vosti. Ani nevíte, že ho ve výrobě
máte. Řezával tři směny denně,
sedm dnů v týdnu až jednou…
Všechno se jednou dříve, nebo později pokazí. To co se zdálo trvanlivé
a „na věky“ začne vykazovat problémy,
jejichž řešení přináší starosti a stojí peníze. V následujícím článku se chci zaměřit
na postupy a možná tak trochu „hloupé“
rady, které Vám pomohou při řešení a odstraňování problémů s řezacím strojem.
Návod k obsluze je potřeba si přečíst dříve než bude pozdě!
Záruční servis
U nových zařízení je situace jednoduchá,
stačí zavolat servis společnosti ESAB,
případně autorizovaný servis a my se
za Vás a na naše náklady postaráme
o odstranění problémů. Někteří zákazníci
však berou tuto službu jako natolik samozřejmou, že neváhají volat servis při každé chybě. Velké množství úvodních problémů, zvláště u strojů, které jsou první
svého druhu v daném podniku, však vzniká neznalostí obsluhy. Dodržování pokynů v návodu stroje je základní a zásadní
povinností nového majitele stroje. Před
kontaktováním záručního servisu přitom
Pravidelná denní / týdenní / měsíční údržba stroje už v době záruky může výrazně
prodloužit životnost jednotlivých komponent a celého řezacího stroje.
Pravidelná údržba
Pozáruční servis
Pravidelná údržba je základem dlou-
Po ukončení záruky, zpravidla obsluha/
hodobého špičkového výkonu a funkč-
majitel ke škodě řezacích strojů začne
nosti celého řezacího stroje. S ohledem
používat vše, co by dříve bylo důvodem
na fakt, že každý autogenní, nebo plaz-
k odebrání záruky. Neoriginální díly, pře-
mový řezací stroj pracuje v prašném pro-
těžování zařízení, zkoušení hranic toho
středí, musí tato údržba být pravidelná.
co „páličák umí“ a co ještě unese. Ne-
Mnoho pracovišť je navíc umístěno v pro-
zřídka má však právě takové chování
středí s velkým rozdílem teplot, a proto je
za následek rychlou degradaci materiálů
důležitá kontrola při přechodu zima/léto
a častější poruchy.
a opačně.
Snažte se vyvarovat takového jednání
Neméně důležitá je také pravidelná
a především nadále používejte odborný
údržba a kontrola bezpečnostních prvků
servis. Kromě přímých servisních center
na stroji. Jak autogenní tak především
fy. ESAB VAMBERK, s.r.o., můžu doporu-
plazmové řezání je zdrojem mnoha rizik
čit servisní centra našich Autorizovaných
a nebezpečí pro obsluhu i okolní praco-
distributorů. Jejich aktuální seznam na-
viště. Práce s otevřeným ohněm, elek-
leznete na webových stránkách. Nebo
trickým obloukem, místo vývinu velkého
si vyžádejte kontakty na nejbližší autori-
množství prachu a dýmu to vše je řezací
zovaný servis na obchodním oddělení fy.
stroj. Přesto, že se jako výrobce snažíme
ESAB.
rizika eliminovat, některá rizika z technologických důvodů odstranit nelze. Mini-
Základem kvalitní péče o stroj je pravi-
mální kontrola související s bezpečností
delná roční kontrola odborným servisem
stroje je tato:
obsahující obvykle:
• Kontrola uzemnění
častokrát stačí zkontrolovat:
• seřízení dráhy stroje
• Napájení: stroj, plazma, vodní chlazení,
• kontrola hřebenů pohonu, kontrola pas-
filtrační jednotka, atd…
• Technické plyny: průtok z lahví nebo zásobovacího systému do stroje, výstup
na hořácích
• seřízení a kontrola portálu stroje
torků pohonu
• kontrola vůlí stroje
• Kontrola pojistek proti zpětnému šlehnutí plamene
• Kontrola hadic a kabelů proti prodření.
• Kontrola bezpečnostních prvků na dráze a stoji (bezpečnostní řetězec)
• zálohování CNC systému
Další povinné body denní/týdenní údržby
• Kolize zařízení: bezpečnostní okruh stroje
stroje najdete v návodu k obsluze případ-
• Uzemnění: stroj, plazma, atd.
ně si je vyžádejte na obchodním oddělení
fy. ESAB VAMBERK, s.r.o.
ESAB SPEKTRUM 1 2011
11
12
ESAB SPEKTRUM 1 2011
Nízkozátěžová polohovací
zařízení
Dvouosá polohovadla
Otočné stoly
pro
Nejmenší z řady polohovadel LLP50H
Nízkozátěžové polohovací zařízení spo-
svářová, Obchodní oddělení ESAB pro
a LLP150H jsou navržena tak, aby měla
lečnosti ESAB - otočné stoly - jsou jedním
Střední Evropu
maximální nosnost 50 a 150 kg a navíc
ze zařízení, která se používá k otáčení,
jsou vybavena 120 mm otvorem ve středu
aby byl zajištěn snadný přístup za účelem
desky stolu.
montáže a svařování, a která mají mnoho
Polohovadla LLP-H se středovým otvorem
různých způsobů využití. Jsou dostupné
jsou ideálním manipulačním zařízením
dva typy otočných stolů s maximální nos-
noduchých polohovacích zaří-
pro otáčení a naklápění malých trubek
ností 250 a 750 kg.
zení. Jejich výroba je situována
a jiných dlouhých předmětů. Polohovadla
LLT-250 má desku stolu o průměru 500 mm
LLP-H mají dvě osy, motorizované otáčení
a větší LLT-750 má desku stolu o průměru
a ruční naklápění.
900 mm.
Sestavil: Jan Chrzanowski
Výrobní
manažer
mechanizace
Toto jaro představí společnost
ESAB novou řadu malých a jed-
v naší nové továrně RPEI (Výroba polohovacích zařízení Romar)
ve Wuxi. Tato řada nízkozátěžových polohovadel je ideálním
produktem pro dealery/distributory a je tím, co v naší nabídce
manipulační techniky doposud
chybělo.
Tato řada se bude skládat z po-
Otočný stůl LLT
lohovadel, kladkových polohova-
Polohovadlo LLP-H
del, otočných stolů a také malých
Jiné typy dvouosých polohovadel jsou
Tříčelisťové sklíčidlo je užitečným do-
sloupů a portálů.
Nízkozátěžová polohovací zařízení společnosti ESAB jsou ideálním manipulačním zařízením pro lehké obrobky. Rychlost
je plynule nastavitelná. Toto zařízení je
vyrobeno tak, aby odpovídalo mezinárodním bezpečnostním požadavkům EN.
Všechny stroje mají nízkonapěťový nožní
pedál s funkcí vypnutí/zapnutí a předsta-
navrženy pro manipulaci s o něco těžšími
plňkem, který může být používán spolu
obrobky. LLP-200 má ručně nastavitelné
s dříve zmiňovanými polohovadly LLP /
naklápění, zatímco LLP-500, LLP-750 &
LLP-H a otočnými stoly LLT. Toto sklíčidlo
LLP-1000 mají naklápění motorizované.
je schopno uchopit obrobky o průměru
Maximální nosnost je adekvátně 200, 500,
od 10 do 250 mm.
750 a 1000 kg. Dvouosá polohovadla tudíž
zaručují ideální ergonomickou pracovní
plochu. Rychlost otáčení je motorizovaná
a plynule nastavitelná ve všech LLP modelech.
vují ideální řešení pro každodenní práci.
Požadované napájecí napětí je ve většině případů jednofázových 230 voltů, což
kdekoliv umožňuje jednoduchou instalaci
tohoto zařízení. Z technického a elektro-
Sklíčidlo-125
technického hlediska je nízkozátěžové polohovací zařízení navrženo tak, aby byla
V současnosti vyvíjíme velmi jednoduché
jeho údržba jednoduchá, a také tak, aby
polohovadlo typu koník & vřeteník mající
bylo potřeba menšího množství náhrad-
nosnost 750 kg, takže v dohledné době by
ních dílů.
měl do řady LLPE přibýt další typ polohoPolohovadlo LLPr
vadel.
ESAB SPEKTRUM 1 2011
Kladková polohovadla
V řadě LLPE jsou k dostání dva tradiční typy kladkových polohovadel. Ten
menší má maximální nosnost 500 kg,
zatímco ten větší je připraven pro
práci s obrobky s maximální nosností 3000 kg. Vzdálenost mezi kladkami
může být snadno nastavena pro různé
průměry obrobků pomocí vzájemné
změny kladek na hlavním rámu. Stejně
jako v případě polohovadel mají všechna polohovadla nízkonapěťový nožní
pedál s funkcí vypnutí/zapnutí a plynulou regulaci rychlosti. Maximální průměr obrobků, se kterými je možno manipulovat při použití těchto kladkových
polohovadel, je zhruba 1000 mm.
Sada kladkových polohovadel LLR-3000P/LLR-3000I
Sada kladkových polohovadel LLR-500P/LLR-500I
Sloup - výložník
Sloup - výložník LLPE společnosti ESAB je záměrně navržen pro manipulaci s lehkými obrobky. Tento lehký typ je sestaven tak, aby splňoval
mezinárodní bezpečnostní požadavky EN. Sloup - výložník LLM-2020
může být vybaven pevným stojanem nebo si lze zvolit pohyblivý vozík,
vždy s plynulým, uzamykatelným otáčením o 360 stupňů. Lineární vodící
lišty na sloupu i výložníku zaručují hladký a přesný pohyb, což činí tyto
sloupy ideální pro svařovací metody MIG, TIG a SAW. Všechny pohyby
jsou kontrolovány pomocí nízkonapěťového závěsného ovladače na šestimetrovém kabelu.
Veškerá výše zmiňovaná zařízení jsou zamýšlena pro použití řemeslníky
v malých dílnách nebo pro lehkou průmyslovou výrobu. Dává však také
možnost urychlení svařovacího procesu a usnadňuje práci pro svářeče.
Zajistí také lepší kvalitu svarů.
Sloup a portál LLP
Upravil: Ing. Ondřej Sovák
13
14
ESAB SPEKTRUM 1 2011
PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS
NOVÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Všechny aktualizované propagační materiály společnosti ESAB
naleznete v elektronické verzi na CD.
Katalog výrobků
2011
V tomto roce jsme si pro Vás připravili již čtvrté, zcela přepracované a doplněné knižní vydání našeho Katalogu přídavných svařovacích materiálů.
www.esab.cz
Toto vydání katalogu jsme rozšířili o další praktické kapitoly. Byli
jsme vedeni snahou vyhovět požadavkům, které jsme měli právě od Vás, našich partnerů. Novinkou je např. kapitola doporučených přídavných materiálů pro Vaši praxi a samostatná část
věnovaná balení přídavných materiálů. Kromě změn sortimentu,
vstupují v platnost i nové sjednocené evropské normy. Čtyřletý
odstup od předchozího vydání je rovněž dostatečným důvodem
k nové edici.
Rozsah tohoto katalogu je omezený, přesto v celkové nabídce najdete téměř 300 druhů svařovacích materiálů, které pokrývají převážnou většinu průmyslových aplikací. Nabídka společnosti ESAB
je však mnohem širší a pokud nenajdete řešení vašeho problému
svařování
v tomto
katalogu, neváhejte nás kontaktovat. Naši
odborníci
z technického servisu vám jistě poradí nejvhodnější druh materiálu
CD Label CZ 5-2011.indd
1
11.5.2011
7:38:24
a obchodní oddělení je připraveno k jeho dodání z celosvětové sítě společnosti ESAB.
Věříme, že tento katalog, vydaný u příležitosti XXX. Dnů svařovací techniky, se pro příští léta stane vaším dobrým pomocníkem.
Pravidelně aktualizujeme a vydáváme „akční nabídku“ ve formě Výběru nejpoužívanějších druhů svařovacích materiálů. V našich prospektech Vás informujeme nejenom o nových výrobcích, ale také v novinkách v metodách svařování.
Věříme, že CD bude vhodným doplňkem celé řady dalších propagačních materiálů naší společnosti, které pro Vás připravujeme aktuálně
pro každý rok. Potřebné informace naleznete také na našich internetových stránkách www.esab.cz.
OK AristoRodTM
- špička mezi
svařovacími dráty
EAGLE .
Koncentrován
na produktivitu.
™
SORTIMENT NEPOMĚDĚNÝCH MAG DRÁTŮ S VYNIKAJÍCÍMI
SVAŘOVACÍMI VLASTNOSTMI
P ř e s n o s t a dy n a m i k a
ko m Pa k t n ě s j e d n o c e n y.
#1 2011
O b c h o d n ě
Výběr
NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH DRUHŮ
SVAŘOVACÍCH MATERIÁLŮ
sedmnácté vydání
únor 2011
SPEKTRUM
t e c h n i c k ý
z p r a v o d a j
E S A B
V A M B E R K ,
KATALOG PŘÍDAVNÝCH
SVAŘOVACÍCH MATERIÁLŮ
VYDÁNO U PŘÍLEŽITOSTI KONÁNÍ KONFERENCE
XXX. DNY SVAŘOVACÍ TECHNIKY
s . r . o .
ESAB Marathon PacTM
- absolutní efektivita
svařování MIG/MAG
Systémy velkokapacitního balení drátu pro svařování
nelegovaných, nízkolegovaných a nerezavějících legovaných
ocelí, dále hliníku a jeho slitin a drátů na bázi mědi.
Světový výrobce
svařovacích
leader ve
svařovacích
a řezacích
a procesů
řezacích technologií
technologiích
a procesech
ESAB operuje v mnoha oblastech
péči o životní prostředí ISO 14 001,
svařování a řezání. Více než 100 let
tak i podobný systém manage-
průběžně zlepšuje své výrobky
mentu pro bezpečnost a ochranu
a nabízené svařovací procesy,
zdraví při práci OHSAS 18001.
které splňují požadavky právě
v sektorech, kde ESAB působí.
Ve všech výrobních procesech je
v celosvětovém působení firmy
Normy kvality a ochrany prostředí
ESAB centrem pozornosti kvalita
Kvalita výrobků, ochrana životního
všech výrobků.
prostředí a bezpečnost jsou tři
klíčové oblasti, které jsou trvale
Výroba v mnoha zemích, místní
akceptovány společností ESAB.
reprezentace i prodejní síť
ESAB je jednou z několika
nezávislých distributorů přináší všem
mezinárodních společností,
zákazníkům, bez ohledu na jejich
které úspěšně zavedly ve všech
místo působnosti, výhody získání
svých výrobních jednotkách jak
bezkonkurenčních odborných
systém řízení managementu pro
znalostí materiálů i procesů.
Celosvětová
síť prodejních
a servisních
míst ESAB
ESAB Sales
and Support
Offices worldwide
ESAB VAMBERK, s.r.o.
Smetanovo nábř. 334
517 54 Vamberk
Tel.: 494 501 431 Fax: 494 501 435
E-mail:[email protected]
www.esab.cz
Reg. č.: XA00048714 04 2009
zahrnuty
i výrobnífacilities
jednotky
severní
Americe,
vlastněné
* Jsou
Includes
manufacturing
of vESAB
North
America.
subsidiary
of Anderson
A
wholly owned
dceřinou
společností
Anderson
GroupGroup
Inc. Inc.
Download

Spektrum 1/2011