Vyladìná
plastová okna...
O spoleènosti LOMAX
Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních
rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází na jižní Moravì v obci Boøetice a od svého vzniku bylo hlavním
cílem dodávat zákazníkùm kvalitní výrobky.
V roce 2000 spoleènost LOMAX uvedla do provozu na zakázku novì vyrobenou válcovací linku. Tím se firma
stala, a do dnešního dne je jedinou spoleèností v Èeské republice, která veškeré panely pro sekèní vrata vyrábí
sama. Díky tomu posunula hranici kvality smìrem nahoru a znaèka LOMAX se stala synonymem pro bezpeènost,
pevnost a dlouhou životnost.
První pololetí roku 2010 bylo zlomové v dalším rozvoji. Firma LOMAX v této dobì rozjíždí nový projekt v podobì
interiérových dveøí, zárubní, plastových oken a hliníkových dveøí. Cílem je i v další oblasti otvorových výplní kvalita
a spokojenost zákazníka.
Specializovaný tým odborných pracovníkù a pøesná výroba na CNC strojích s využitím nejmodernìjší techniky
je pøedpoklad pro kvalitní výrobky. Dodavatelé komponentù pro výrobu jsou pouze renomované firmy splòující
normy a legislativu EU a jsou vždy špièkou ve svém oboru s garancí kvality.
Spoleènost LOMAX pružnì reaguje na veškeré požadavky zákazníka. V krátkých èasových intervalech Vám
dodáme a namontujeme veškeré naše výrobky "na míru" - pøesnì dle Vašich požadavkù.
Navštivte nejvìtší Centrum otvorových výplní v ÈR. Zde mùžete najít široké možnosti a kombinace garážových
vrat, pøedokenních rolet, interiérových dveøí, plastových oken, hliníkových vstupních dveøí a plotù a bran.
Obsah
Výhody oken LOMAX...........................................................................................................................................4
Èlenìní oken dle profilu, stavební hloubky a izolace...........................................................................................5
Profil pro pasivní energetické domy(7-komorový profil - Softline 82 MD)............................................................6
Výhody, design, tepelné schema .........................................................................................................................7
Nejlepší úspora energie (6-komorový profil - Rehau Geneo) .............................................................................8
Výhody, design, tepelné schema .........................................................................................................................9
Okna s klasickým designem (5-komorový profil - Softline 70 AD) .....................................................................10
Výhody, design, tepelné schema .......................................................................................................................11
Bezúdržbová hliníková okna..............................................................................................................................12
Výhody, design, tepelné schema .......................................................................................................................13
Vchodové dveøe.................................................................................................................................................14
Výhody, design...................................................................................................................................................15
Barevné provedení oken a dveøí .......................................................................................................................16
Montហoken a dveøí ..........................................................................................................................................17
Kování a bezpeènostní prvky.............................................................................................................................18
Doplòky a pøíslušenství......................................................................................................................................19
Kontakty.............................................................................................................................................................20
3
Otvorové výplnì na míru Vašeho domu
Znaèková okna a dveøe LOMAX vyrobené z profilu VEKA, REHAU
a HEROAL jsou svým stabilním a tvarovì stálým øešením rámù
a køídel zárukou vysoké odolnosti proti poškození. Výbìr nelze
podceòovat, protože okno je stavebním prvkem, který spojuje
vnitøní prostor s venkovním svìtem. V zimì musí udržet teplo
v domì, a naopak v létì nepustit teplo dovnitø. Spoleènost LOMAX
nabízí nìkolik druhù rùzných typù profilù, které se liší nejen
designem, ale hlavnì užitnou hodnotou jako je úspora tepla.
Vícekomorové okenní systémy v kombinaci s trojsklem podstatnì
snižují náklady na vytápìní a souèasnì zvyšují stabilitu
a bezpeènost Vašeho domu.
Vyladìné
otvorové výplnì...
4
-
precizní provedení
vynikající tepelnì-izolaèní vlastnosti
velmi dobrá odolnost proti UV záøení
vysoký komfort obsluhy, výborná ovladatelnost
snadná údržba, dlouhá životnost
bezpeènostní prvky již ve standardu
záruka 5 let
Èlenìní otvorových výplní
7 komorový PVC profil
Softline 82 MD
Okna s nejlepší tepelnou izolací. Ideální kombinace poètu komor,
tìsnìní a zasklení pro nejvyšší tepelné úspory.
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
82 mm
82 mm
Uw = od 0,69 W/m2K-1, typicky 0,75 W/m2K-1
6 komorový PVC profil
Geneo 86 MD
Okna s vynikající tepelnou izolací.
Vysoká stabilita a pevnost v kroucení i bez použití ocelových výztuh.
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
86 mm
86 mm
Od Uw = 0,73 W/m2K-1, typicky Uw = 0,80 W/m2K-1
5 komorový PVC profil
Softline 70 AD
Klasický systém ovìøený dobou.
Snadno udržovatelný díky homogennímu povrchu.
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
70 mm
70 mm
Od Uw = 0,89 W/m2K-1, typicky Uw = 1,20 W/m2K-1
H hliníková okna a vchodové dveøe
Aktivokno AL+
AL dveøe 110 AKTIV
Bezúdržbová hliníková okna
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Uw = 0,97 W/m2K-1
72 mm
84 mm
Vchodové dveøe v hliníkovém nebo
plastovém provedení.
Stavební hloubka: 72 mm
Standardnì zasklení trojsklem.
Uw = od 1,3 W/m2K-1
5
7
Profil pro pasivní energetické domy
Ušetøete za vytápení!
Nový 7-komorový profil s ještì vyššími úsporami energie
a to i díky zvìtšení stavební hloubky na 82 mm. Profil
tímto splòuje nejdùležitìjší požadavky dnešních stavebníkù
- minimalizovat spotøebu energie svých nemovitostí.
Profil VEKA Softline 82 MD je se svou kombinací klasického
designu a efektivní tepelnou ochranou rozhodujícím krokem
vpøed. Oceòovaná kvalita VEKA systému se tøemi tìsnícími
rovinami, spolehlivì zabraòuje prùniku chladu, prùvanu
nebo vlhkosti. Novì vyvinutá konstrukce profilù
se 7 komorami zajišuje již v základním vybavení vysokou
tepelnou ochranu.
6
IV N Í- NÍ
TIFI
O ENER G
A++
S
PA
certifieK dA
ER
CE
PR
ZK
ICK Ý
C
IL V EK A
ET
OF
SYSTÉ
M
Softline 82 MD
Okna s nejlepší tepelnou izolací. Jsou ideální tam, kde hodláte výraznì ušetøit
náklady za vytápìní.
7 Softline 82 MD
40 - 48
nka
novi
Nový 7-komorový profil stavební hloubky 82 mm. Pøináší ideální pomìr mezi stavební
hloubkou profilu a poètem komor. Tøetí dodateèné tìsnìní vylepšuje ochranu pøed
chladem a hlukem. Hluboké zapuštìní izolaèního skla v kombinaci s teplým rámeèkem
maximálnì eliminuje rosení skel z interiéru .
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
Výhody profilu VEKA Softline 82 MD:
profily tøídy A
trojsklo s "teplým chromatech rámeèkem" od Ug = 0,5 W/m2K-1
7-komorový PVC profil, Uf = 1,0 W/m2K-1
tøi roviny tìsnìní
bezpeènostní kování ve standardu
124
84
3
73
82 mm
82 mm
Uw = od 0,69 W/m2K-1, typicky 0,75 W/m2K-1
20°C
1
2
5
3 4
6
7
3
15°C
10°C
5°C
82
0°C
MAXIMÁLNÌ ÚSPORNÁ
A++
A++
A+
A
B
C
D
-5°C
-10°C
E
MIMOØÁDNÌ NEHOSPODÁRNÁ
Další benefity okna VEKA Softline 82 MD:
-
zasklení trojsklem v rozmìrech 40, 44, 48 mm
systém se støedovým tìsnìním (tøemi tìsnícími rovinami) pro vyšší akustickou i tepelnou izolaci
kování MACO s mikroventilací
vícestupòové vyklopení køídla, ve standardu bezpeènostní body proti vypáèení køídla
“teplejší” chromatech rámeèek u izolaèního trojskla (trojsklo od UG = 0,5 W/m2K-1)
vysoká odolnost proti UV záøení, snadná údržba, dlouhá životnost
bezpeènostní klika SECUSTIC
“Teplejší” chromatech rámeèek
Výztužné ocelové profily
Støedové dorazové tìsnìní
7
6
Vynikající úspora energie
S plastovými okny Rehau Geneo se budete cítit ve Vašem
domì skvìle, a to i v zimních mìsících. Díky velmi dobrým
hodnotám tepelné izolace zachováte teplo tam, kde patøí do vnitøního prostoru Vašeho domu. Tím si vychutnáte pøíjemné
klima v místnosti a nízké náklady na topení. To èiní z plastových
oken Rehau Geneo ideální prvek pro domy s nízkou energetickou
nároèností.
Okna Rehau Geneo jsou nejlepší systém okenních profilù se
stavební hloubkou 86 mm, který je v souèasnosti na trhu. Hlavní
výhodou je, že nový systém splòuje veškeré energetické
požadavky, aniž by se snížily vynikající zvukovì izolaèní
vlastnosti.
Vzhledem k použití vlákenných kompozitù v konstrukci profilu,
není nutné použití výztužné oceli, èímž nevznikne tepelný most.
Srovnatelné systémy s ocelovým armováním jsou až o 40%
t잚í než profily REHAU.Systém se støedovým tìsnìním
a ermomoduly dosahuje pøi standardní stavební hloubce
tepelných hodnot až na hranici stanovené pro pasivní domy.
8
IV N Í- NÍ
ZK
on
rtifi c a t
A++
S
PA
certified
ce
O ENER G
ICK Ý
Re
u p r o f il e
ET
ha
i
SYSTÉ
M
Geneo 86 MD
6 Geneo 86 MD
44 - 48
Okna s vynikajicí tepelnou izolací. Pro zachování obvyklých statických
vlastností se nemusí používat žádné ocelové výztuhy.
Mechanické vlastnosti nového, prùmyslovì chránìného materiálu
RAU-FIPRO®, umožòují okennímu rámu v pøevážné vìtšinì aplikací úplnì
pøevzít se zasklívací jednotkou všechny ztužující funkce oceli. Celý profilový
systém je navržen tak, že umožòuje osazení termoizolaèními trojskly
velkých tlouštìk.
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
86 mm
86 mm
Výhody profilu Rehau Geneo:
profil tøídy A = 3 mm síla stìny
systém se støedovým tìsnìním = výrazné snížení hluku a tepelných ztrát
“teplý” distanèní rámeèek = snížení tepelných ztrát mezi skly
plastový profil bez ocelové výztuže = zlepšení hodnoty Uf rámu
celoobvodové kování s bezpeènostími prvky
115
3
Od Uw = 0,73 W/m2K-1, typicky Uw = 0,80 W/m2K-1
MAXIMÁLNÌ ÚSPORNÁ
20°C
1
2
3
4
5
6
3
A+
10°C
86
A++
A++
15°C
A
B
5°C
C
0°C
D
-5°C
E
MIMOØÁDNÌ NEHOSPODÁRNÁ
-10°C
Integrovaný výztužný systém (bez oceli)
“Teplý” plastový distanèní rámeèek
Precizní støedové tìsnìní
Další benefity okna Rehau Geneo:
-
zasklení trojsklem v rozmìrech od 44 do 48 mm
systém s precizním støedovým tìsnìním (3 tìsnícími rovinami) pro vyšší akustickou i tepelnou izolaci
kování WINKHAUS AktivPilot s mikroventilací (4 polohy mikroventilace)
dvoustupòové vyklopení køídla, ve standardu bezpeènostní body proti vypáèení køídla
teplý TGi rámeèek u izolaèního trojskla (trojsklo od Uw = 0,5 W/m2K-1)
vysoká odolnost proti UV záøení, snadná údržba, dlouhá životnost
bezpeènostní klika SECUSTIC
9
5
Okna s klasickým designem
Plastová okna jsou výrobkem s dlouhým životním cyklem. Životnost
je mnohdy 30 a více let, a jejich výmìna je spojena s urèitými
stavebními úpravami. U takovéto investice nemùže být øeè
o jakýchkoliv chybách èi opravách. Je zapotøebí vybrat jednou,
a dobøe. Avšak výbìr kvalitního plastového okna, které by splòovalo
požadovaná kritéria, je obtížným dokonce i pro odborníky. Investor
se na trhu setkává s mnoha zavádìjícími, nepøesnými nebo
nesrovnavatelnými informacemi o pøednostech nebo naopak
negativech rùzných systémù. Jejich znaèná èást má charakter
èistì marketingový, a zákazníka, který se neorientuje v dané
problematice, spíše zmate. Jak si tedy v takové situaci poradit?
Existuje jeden rychlý a jistý zpùsob tzv. „oddìlení zrna od plev“:
staèí vybrat výrobce okenních profilù, jehož všechny systémy jsou
zaøazeny na základì výzkumu renomovaného vìdeckého institutu
a v souladu s normou PN-EN 12608 do nejvyšší tøídy „A“.
10
C
IL V EK A
certifieK dA
ER
CE
PR
OF
TIFI
Softline 70 AD
5 Softline 70 AD
70
24
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
118
1
2
3
Pìtikomorový profil VEKA Softline 70 AD je pøímým nástupcem osvìdèených
tøíkomorových systémù VEKA Softline, ze kterých èerpá dlouholeté zkušenosti
a využívá je jako základ pro profil, který je na trhu jednièkou již dlouhou øadu
let. Vysoká kvalita ovìøeného systému Softline nabízí vynikající pomìr ceny
a kvality. Použití silnì dimenzovaných výztuh zaruèuje vynikající tuhost
profilù a skvìlou základnu pro pevné uchycení šroubù kování.
Výhody profilu VEKA Softline 70 AD:
profil tøídy A = 3 mm síla stìny, nerecyklovaný profil
dvì dorazová tìsnìní
“teplý” plastový distanèní rámeèek, možnost osazení trojsklem
plastový 5-komorový profil
celoobvodové kování MACO s bezpeènostími prvky ve standardu
Od Uw = 0,89 W/m2K-1, typicky Uw = 1,20 W/m2K-1
20°C
4
70 mm
70 mm
5
15°C
10°C
70
MAXIMÁLNÌ ÚSPORNÁ
A++
A+
A
B
5°C
C
0°C
D
-5°C
-10°C
Integrovaný výztužný systém
“Teplý” plastový distanèní rámeèek
A+
E
MIMOØÁDNÌ NEHOSPODÁRNÁ
Zaoblená okenní lišta
Další benefity okna VEKA Softline 70 AD:
-
zasklení dvojsklem 24 mm i trojsklem 36 mm
2 dorazová tìsnìní
systém ovìøený 15-ti lety praxe
vysoká odolnost proti UV záøení, snadná údržba, dlouhá životnost
bezpeènostní klika SECUSTIC
11
H
Bezúdržbová hliníková okna
Okna pro nároèné zákazníky
Hliníková okna jsou kategorií výrobkù pro ty nejnároènìjší
zákazníky. Jejich bezkonkurenèní tvarová pevnost a stálost,
precizní zpracování, nízká hmotnost profilù i plná izolace
rámù i køídel jsou zárukou nìkolikanásobnì delší životnosti
oproti výrobkùm plastovým. Materiály nìmecké firmy
Heroal, která je po léta lídrem trhu a uznávaným
inovátorem, jsou zárukou stoprocentního výsledku každé
realizace. Firma LOMAX svým zákazníkùm nabízí výbìr
nejen z barev RAL, ale i z eloxovaných úprav, takže
zákazník mùže bez obav sladit barvu i u zakázek, kde je
kombinace plastových a hliníkových oken a dveøí, stejnì
jako garážových vrat.
Protože hliníkové profily se v dnešní dobì plnì vyrovnají
v tepelnì izolaèních vlastnostech profilùm plastovým,
nabízíme osazení jak dvojsklem, tak i trojsklem. Výrobky
jsou tedy použitelné i pro nízkoenergetické domy.
12
Aktivokno AL+
H Aktivokno AL+
84
24 - 50
3-komorový systém profilù k bezpeènému spojení, vysoká stabilita a
optimální tepelná izolace, to jsou jen nìkteré pøednosti hliníkových oken
z profilù Heroal, které se díky neustálému vývoji øadí mezi souèasnou
špièku materiálù k výrobì oken. Stále vyšší obliba tìchto výrobkù je také
spojena s vlastnostmi jakou jsou skrytá odvodnìní, vysoký útlum hluku,
a témìø bezkonkurenèní odolnost proti vloupání, podpoøená bezpeènostními
prvky celoobvodového kování a bezpeènostními klikami.
Stavební hloubka rámu:
Stavební hloubka køídla:
72 mm
84 mm
108
Výhody HEROAL Aktivokna AL:
profilový systém HEROAL s pøerušeným tepelným mostem a PUR izolací
zarovnaná vnìjší pohledová plocha
možnost zasklení dvojsklem i trojsklem
kombinace støedového a dorazového tìsnìní
celoobvodové kování s bezpeènostími prvky
Uw = 0,97 W/m2K-1
20°C
15°C
10°C
5°C
72
0°C
MAXIMÁLNÌ ÚSPORNÁ
A++
A++
A+
A
B
C
D
-5°C
-10°C
E
MIMOØÁDNÌ NEHOSPODÁRNÁ
Další benefity HEROAL Aktivokna AL:
-
pevný, elegantní a trvanlivý profil
vysoce odolný proti povìtrnostním vlivùm, nevadí mu vlhkost
vhodný i pro velké prosklenné systémy
ideální øešení pro novostavby a rekonstrukce domu s dùrazem na trvanlivost
bezpeènostní klika SECUSTIC
štíhlé provedení (kombinace zasklení rám + køídlo 110 mm)
Pøerušené tepelné mosty + PUR
“Teplejší” plastový distanèní rámeèek
Výrazný design zasklívací lišty
13
H
Vchodové dveøe
Hliníkový rám je zárukou vysoké kvality
Dveøe jsou v každém domì vystaveny nejvìtší (každodenní)
zátìži. LOMAX proto nabízí vchodové dveøe hlavnì
z hliníkových profilù, které jsou svou vysokou stabilitou
a dlouhou životností zárukou bezproblémového komfortního
užívání dveøí bez ohledu na rozmary poèasí a èetnost
používání. Dalším dùležitým prvkem je použití 3-bodového
kování s automatickým zamykáním, které Vᚠdomov
bezpeènì ochrání. Aby se vyhovìlo požadavkùm na tepelnou
izolaci je použit zateplený profil s možností zabudování trojskla.
14
Vchodové dveøe jsou vždy stavebním prvkem, který tvoøí spoleènì
s garážovými vraty charakter Vašeho domu. U dveøí klademe obzvláštì
velký dùraz na konstrukèní pevnost, na tepelnou izolaci, odolnost vùèi
povìtrnostním vlivùm a zvýšenou bezpeènost. Design by mìl
korespondovat s charakterem domu a vchodové dveøe LOMAX splòují
veškerá pøání i velmi nároèných zákazníkù.
AL dveøe 110 Aktiv
Tøíbodový zámek
1
2
3
nìmecké profily Heroal 110ES
stavební hloubka systému 72 mm
tøíbodový zámek GU Secury standardem
výplò HPL 40 mm Ug = 0,61 W/m2K-1
izolaèní trojsklo 40 mm Ug = 0,6 W/m2K-1
koeficient prostupu tepla celého výrobku
Uw = 1,3 W/m2K-1
široká nabídka okrasných výplní originálního designu
LOMAX Creative
možnost volby doplòkù (madla, elektrické
zámky, kukátka a další)
Plastový rám je ideálním levnìjším øešením
Plastové dveøe hrají v každém objektu dùležitou úlohu, musí
být spolehlivé a musí chránit proti povìtrnostním vlivùm.
Souèasnì se však musí líbit, protože dveøe jsou vizitkou
každého z nás. Jsou vyrobeny z velmi kvalitního
vícekomorového PVC profilu a bezpeènost dveøí je zajištìna
ocelovými výztužemi, popøípadì kvalitním bezpeènostním
kováním.
15
Barevné provedení oken a dveøí
Barevné programy jednotlivých profilù se liší. Pøesné informace poskytne vždy
technický poradce pøi konzultaci se zákazníkem.
Nástøik AL oken a dveøí barvami RAL (základní vzorník)
1014
3003
3005
5003
5007
5014
6005
6020
7013
7040
7047
8001
8002
8008
8016
8017
8019
9007
Vstupní Al dveøe je možno dodat
i s vybranými dekory døeva.
9016
16
9006
7001
7012
7016
ostatní RAL na objednávku
Precizní montហoken a dveøí
Profesionální montáž
Souèástí procesu pøípravy a osazení otvorových výplní je potøeba vzít v úvahu parametry jako jsou,
úèinky dešové vody, zatížení vìtrem a hlukem, zamezení vzniku kondenzátu v oblasti spáry,
chemická neutralita materiálù, teplotní roztažnosti materiálù, proveditelnost, tvar detailu a stav
konstrukcí, což platí zejména u rekonstrukcí.
Základním principem je vytvoøení takové spáry, která bude tepelnì a zvukovì izolaèní po 365 dní
v roce a zároveò použité materiály umožní snadnou dilataci spáry a pevné ukotvení okenní konstrukce
do ostìní. Hlavním pøedpokladem kvalitního zabudování otvorové výplnì je øádné zamìøení
stavebního otvoru.
Montហoken s parofóliemi
2
4
1
5
3
1.
2.
3.
4.
5.
Stejnì jako se zvyšují nároky na kvalitu a vlastnosti oken, zvyšují se
i nároky na jejich montហa s tím pøímo související ošetøení pøipojovací
spáry. U výrobkù montovaných zejména na nízkoenergetické a pasivní
domy svým zákazníkùm firma LOMAX silnì doporuèuje použití
komprimaèních a parotìsných pásek. PUR pìna vytìsòující prostor
mezi rámem a ostìním je tak dokonale chránìna pøed vlhkostí zdiva
i pøed náhodným zatékáním dešové vody mezi rám a špaletu okna.
Životnost a vlastnosti pøipojení se tím výraznì násobí a podstatná
je i prevence proti plísním.
Tepelná a akustická izolace (PUR pìna)
Venkovní úprava špalety - zateplení a ext. omítka
Vnitøní úprava špalety - interiérová omítka
Venkovní ochrana spáry - paropropustná textilní páska
Vnitøní ochrana spáry - parozábranová textilní páska
17
H
Posuvné systémy
Posuvné a skládací systémy jsou ideálním
øešením na vyplnìní velkých stavebních
otvorù, u kterých má zákazník pøedstavu
velkého optického propojení interiéru s
exteriérem. Mezi nejvìtší výhody patøí
široké prùchody, šetøení prostoru v
místnosti pøi manipulaci a nenahraditelný
pocit fantastického výhledu. V dnešní
dobì neustále stoupá obliba tìchto prvkù
nejen mezi architekty u nových staveb,
ale i mezi lidmi, kteøí si pøetváøí znovu
svùj domov do moderního prosvìtleného
a provzdušnìného stylu.
Kování a bezpeènostní prvky
Inteligentní a inovativní øešení v oblasti kování pro okna je
obchodní znaèka Winkhaus Technik. Firma je evropskou
jednièkou v øídících a hlídacích systémech na oknech
Kliky na okna a balkónové dveøe
Kování na okna a dveøe
18
a fasádách. Výrobní program se dìlí na otevíravì-sklopné
okenní kování, otevíravé okenní kování a okenní kování
posuvné. Dále dadáváme také kování MACO a GU.
Bezpeènostní kliky
Bezpeènostní klika HOPPE Secustic snižuje riziko vloupání
do objektu z exteriéru. Secustická funkce znamená, že pøi
pokusu o posunutí uzavíracích dílù kování (je známo vícero
pøípadù, kdy páèidlem nebo jiným kovovým pøedmìtem
zasunutým za rám okna, lze kováním pohnout), secustická
klika zablokuje kování zatlaèením aretaèních prvkù kliky
a kování pak není možné uvolnit z bezpeènostních uzávìrù.
Doplòky a pøíslušenství
Venkovní parapety
Námi dodávané venkovní tažené hliníkové parapety snesou
veškeré nároky kladené na tento výrobek. Jako výchozí surovina
pro výrobu je použita slitina AlMgSi5.
Po protlaèení základního materiálu pøes formu je surová parapetní
deska zchlazena a ošetøena buï eloxováním nebo vypalovaným
lakem. Takto upravený parapet je pak pøipraven na ty nejtvrdší
povìtrnostní podmínky. Pro dokonalé "zapadnutí" do fasády
stavby se používá celá øada krytek, spojek a upevòovacích prvkù.
Povrch je proti mechanickému poškození pøi montáži opatøen
plastovou folií. V pøípadì potøeby lze po dohodì parapety dodat
i v jiných než základních dezénech jako napøíklad v barvì modré
nebo èervené. K dispozici je samozøejmì celá škála RAL.
Vnitøní parapety
DTD (laminát)
DTD parapetní desky EGGER jsou
vyrobeny výhradnì z vlhkuodolné
døevotøísky s oznaèením V100.
PVC (renolit)
Plastový parapet v libovolné barvì Vašich
oken.
PVC (folie)
Pro výrobu PVC parapetù se používají
výhradnì recyklované komponenty
opatøené ochr. fólií.
Žaluzie
Pøedokenní rolety
Sítì proti hmyzu
Venkovní žaluzie
19
CENTRUM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ - HUSTOPEÈE
OTEVØENO: Po - Pá (9:00 - 17:00 hod.)
U dálnice (250 m od dálnice D2), 693 01 Hustopeèe
CENTRUM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ - BOØETICE
OTEVØENO: Po - Pá (7:00 - 17:00 hod.)
Boøetice 417, 691 08 Boøetice
Sídlo spoleènosti:
LOMAX® & Co. s.r.o.
Boøetice 417, 691 08 Boøetice
Volejte zdarma: 800 100 372
tel.: 519 304 040
www.lomax.cz, e-mail: [email protected]
CENTRUM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ - HODONÍN
OTEVØENO: Po - Pá (9:00 - 17:00 hod.)
Brnìnská 3033/40, 695 01 Hodonín
Download

Katalog okna 2012 - LOMAX & Co s.r.o.