CZ
Návod k použití
Komponenty Signum essentia, incisal a matrix setù jsou svìtlem tuhnoucí nano - hybridní
kompozity pro korunky a mùstky.
Signum ceramis je sklo-keramický kompozit pro bezkovové náhrady.
Oblasti používání Signum
essentia, incisal a matrix:
Oblasti používání Signum ceramis
a matrix:
- plnì, nebo èásteènì fazetované fixní korunky
a mùstky,
- frontální, nebo laterální atraumatické korunky,
- fazetování snímatelných èástí zásuvných spojù,
( teleskopické korunky, konusové korunky )
- fazetování náhrad na implantáty,
- individualizace umìlých zubù.
- bezkovové jednotlivé korunky, fazety,
inleje a onleje,
- individualizace umìlých zubù,
Poznámka:
kompozit Signum je plnì schválen pro
atraumatické korunky po 2. premolár.
K docílení estetických požadavkù,jej lze také
použít pro atraumatické korunky v oblasti
molárù, za pøedpokladu, že není v tomto úseku
nadmìrné zatížení. Když není fyziologické
( v pøípadì bruxismu, nebo jiné parafunkci ).
Mùže být fazetování v okluzní oblasti vyjmuto z
kontaktu zhotovením nákusných kovových
plošek.
CZ
2
Vrstvení a síla materiálu
- Minimální tlouška u korunek podložených kovem
Základní kapna 0,4 0,5 mm ( individuální dle výrobce slitiny ) Doporuèujeme zesílit
minimální tloušku u jemných slitin, hlavnì u krèku pro zajištìní stability to je dùležité
u teleskopických korunek.
- Kov / Signum kompozit
Spojení by nemìlo být umístìno v oblasti artikulaèních bodù.
- Plné fazetování
Na kompozit Signum je požadována minimální tlouška 1,2 mm okluzálnì ( ve fisuøe )
a 1,2 mm incizálnì. Prùøez proximálním spojem konstrukce musí být dostateènì silný, aby odolal
deformaci. Pokud je nedostatek místa , vytvoøte vìtší kovové rámeèky, které
budou vycházet do míst bodù kontaktù a konstrukci zpevní.
- Plné / èásteèné fazetování konstrukcí na implantáty
U implantátù šroubovaných okluzálnì, neumisujte spojení kov/ Signum kompozit do
místa artikulaèního bodu. Zhotovte pøístup k šroubovému závitu pouze z kovu, s jemnou
kovovou konstrukcí zajistíte, že funkèní místa budou ideálnì podepøena.
Pøed fazetováním aplikujte Signum efekt ET 1 ve slabé vrstvì do mìlkých míst
konstrukce. Rozmìr abutmentových korunek a mezièlenù získá 2/3 pøirozeného zubu.
- 0,5 mm je vyžadována hloubka krèkové preparace schùdku u bezkovových Signum ceramis korunek. Minimální prostor palatinálnì v laterálním úseku je 1,2 mm.
Poznámka:
my používáme slitiny Heraus Kulzer. Více informací naleznete v pøehledu
slitin.
CZ
3
Vymodelujte z vosku
anatomickou konstrukci
fazetového mùstku
a opatøete retenèními
perlami 0,4 mm.
Vypracujte kovovou
konstrukci a vyleštìte.
Zredukujte retenèní perly z
0,4 na 0,2 mm. Opískujte
povrch AI2 O3 ( 110 250
mikronù , 3bary).
Oèistìte stlaèeným
vzduchem, nebo proudem
vody a peèlivì osušte. (pouze
bezolejový kompresor )
Aplikujte Signum metal
bond I a nechte zaschnout.
Pokud je potøeba, aplikujte
ještì druhou vrstvu.
Kovová konstrukce:
Povrch kovové konstrukce, který se nebude fazetovat musí být perfektnì vyleštìn,
pøed nanášením opakeru Signum F.
Vyèistìte konstrukci a opískujte budoucí místa pro fazety.
Poznámka:
správné zdrsnìní je zaruèeno použitím pískování za tlaku 3 bary vysoce kvalitním
pískem AI2O3 s velikostí zrna 110 250 um
Úhel pískování je 45 stupòù, optimální vzdálenost od konstrukce je
2 4 cm. Kovový povrch se jeví po opískování jasný, záøící.
Úprava kovové konstrukce:
V kombinaci se Signum metal bond I +II vazebný systém aplikujte
na konstrukci Signum kompozit / Signum opaker F.
( více informací v návodu na použití Signum metal bond )
CZ
4
Signum metal bond II / Signum opaker F.
Aplikujte vrstvu Signum metal
bond II a z polymerizujte.
Vyplòte mezièlen se Signum
efekt ET 1 a z polymerizujte.
Aplikujte první a druhou
vrstvu Signum opakeru F
a polymerizujte každou
oddìlenì.
Protøepejte Signum metal bond tolikrát, aby se rovnomìrnì rozložily pigmenty. Aplikujte
Signum metal bond II tence štìteèkem jednu, nebo dvì vrstvy a polymerizujte pomocí Heraflash.
Poznámka:
na mezièlen aplikujte vrstvu opakeru a z polymerizujte, døíve než budete aplikovat Signum efekt
ET 1. Doplòte Signum efekt ET 1 do úrovnì sousedních zubù ( maximálnì 5 mm )
Aplikujte Signum F na z polymerizovaný Signum efekt ET 1, jak je popsáno.
Pøipravte si Signum opaker F a dùkladnì ho promíchejte.
Aplikujte opaker rùznými smìry v nìkolika vrstvách ( síla vrstvy 80 um a z polymerizujte každou
zvl᚝ ). Již pøi druhé vrstvì mùže být konstrukce ideálnì pøekryta. Pro docílení optimálního spojení,
je nezbytné pøi aplikaci opakeru nekontaminovat povrch dotykem a následnì pøekrýt opaker
kompositem.
Signum margin, - dentine, - namel a transpa
Aplikujte Signum margin
do krèkové oblasti
a zpolymerizujte.
CZ
Pøed dalším vrstvením kompozitu izolujte všechny oblasti sádrového modelu, které mohou pøijít
do kontaktu s komponenty Signum, použitím izolaèní tužky (I + II ), nebo izolaèního gelu. Aplikujte
Signum, margin, dentin, sklovinu a transparenty, podle schematu vrstvení. Samostatnì naneste
individuální pastové hmoty na polymerizované vrstvy. Kompozit dosáhne jeho fyzikálních vlastností
a požadované barvy, jen když je každá vrstva polymerovaná oddìlenì.
5
Aplikujte Signum pasty po èástech.Oddìlenou pastu z kartuše
zkondenzujte modelovacím nástrojem a aplikujte na již polymerované vrstvy Signa a pevnì
pøitlaète. Dotváøejte pomocí modelovacího nástroje nebo štìtcem. Kondenzování pasty Signum
je prevence proti vzduchovým bublinkám vznikajícím chycením mezi vrstvami.
Aplikujte Signum dentin
a polymerizujte.
Aplikujte a polymerizujte
Signum effekt, nebo Signum
cre-active pro docílení správného
odstínu. ( pøekryjte cre aktive
pastu Signum kompozitem )
Aplikujte sklovinu v horní
tøetinì, dotvarujte a
polymerizujte.
Opracujte tvar použitím sady
Signum pracovní nástroje a
vyleštìte do vysokého lesku.
CZ
Poznámka:
když je vrstva Signum enamel pøíliš silná, nebo je dentinové jádro hodnì navrstveno, bude se
zdát odstín barvy do šeda. Optimální odstín je reprodukován ve vrstvì o síle 0,5 2 mm. Pøi
dodání transparentní pasty je dosaženo hloubky barvy, poèetné ginginální pasty jsou k dispozici s
PALA cre - aktivem k pøidání do ginginálních kompozitù k vyrovnání atrofovaných oblastí.
Dokonèete fazetování s komponenty Signum essentia a Signum incisal.
6
matrix®
Signum matrix
Nízkoviskózní Signum matrix mùže být použito na místo vysokoviskózní pasty v incizní oblasti.
Tyto kompozity musí být ztuženy použitím Heralight pre døív, než budou zpolymerovány v Heraflasch.
Dokonèení
vrstvení marginu / dentinu
Aplikujte value kompozity ( VL1 VL 4 ), které jsou vysoce fluorescentní, aby zajistily živost.
Správná živost i pøi slabé fazetì, kde neprosvítá tmavá konstrukce, je velice jednoduše dosažena
používáním VL kompozitù.
Vrstvení value hmot
Mamelony mohou být aplikovány štìtcem, nebo modelovacím nástrojem. Pokud je to nutné, mùže
být sekundární dentin použit v krèkové oblasti, palatinální oblasti, nebo pro imitaci abradovaných
oblastí.
MD1, MD2, MD3,a SD1,SD2 jsou také vhodné k použití jako opákni dentiny,
díky jejich nízké transparenci.
Mamelon dentin a
sekundární dentin
Rozmíchejte OS a OT kompozity nástrojem, nebo štìtcem, aby jste docílili tekutìjší konzistence
na malou chvilku. Toto mùže být výhoda, když potøebujete k aplikaci tekutìjší konzistenci.
CZ
7
matrix®
Vrstvení Opal transpa
Opal transpa kompozity se aplikují do incizí oblasti, aby reprodukovaly
opalescenci a transparenci pøirozeného zubu.
Zmenšují zub, zvìtšují transparentní efekt .
OT1 je kompozit s nejvyšší transparencí a nejmenší opalescencí, zatím co OT 10 má nejmenší
transparenci a nejvìtší opalescenci.
Pøidáním vhodné transparence a opalescence barevných Opal transpa kompozitù OTA, OTB, OTC,
OTY, OT ice, lze upravovat barvu.
Nakonec je anatomický tvar dokonèen vhodnou opal incisal ( OS1
OS4 ) hmotou.
( více informací tabulka str. 14 )
Vrstvení Opal schneide
Poznámka
OS, OT, MD a SD komponenty musí být ztuženy v Heralight pre.
Nepøekraèujte maximální sílu vrstvy 1 mm.
( více informací o polymeraèních èasech, viz. tabulka str. 15 )
Pøipravená a vyleštìná
Signum matrix náhrada
CZ
8
Signum ceramis inleje/onleje
Zhotovte si dìlený model za použití neutrálnì zbarvené, velmi pevné sádry. Vykryjte podsekøiviny
voskem neutrální barvy.Naizolujte kavitu separaèní tužkou ( I + II), nebo Signum izolaèním
gelem a zakreslete tužkou hranici preparace.
Pøíprava kavity
Aplikujte slabou vrstvu Signum ceramis efektu ET 6 na stìny kavity,
ke zdokonalení barevné adaptace k zubu.
Aplikujte translucentní Signum ceramis efekt ET 4 na dno kavity, pro vytvoøení hloubky.
Vrstvení dentinu,efekty
Individualizace s
cre aktive hmotami
dotváøení anatomického
tvaru
Aplikujte Signum ceramis dentin modelovacím nástrojem a vytvarujte ho. Komponenty Signum
ceramis a Signum matrix, mohou být naneseny na polymerovaný dentin k individualizaci
inleje / onleje více v návodu na použití Signum ceramis.
Aplikujte hmoty Signum ceramis effect do pøíslušné oblasti
a polymerizujte. Translucentní Signum ceramis efekty ( ET1 a ET6 )
pøenášejí pøirozenou barvu zubu a pøedávají ji do Signum ceramis
náhrady v bodech kontaktu s okolními zuby. ( chameleón efekt )
Hotové, vyleštìné
Po opracování a vyleštìní se sadou Signum nástroje , zdrsnìte spodní plochy náhrady,
hrubozrnným diamantovým rotaèním nástrojem, nebo pískováním. ( velikost zrna 50 um )
Lékaø mùže nasadit náhradu po zvlhèení zdrsnìného povrchu tekutinou Signum.
( reakèní èas 30 sek. nepolymerovat samostatnì )
CZ
Signum ceramis
Pøipravený model
naizolovaný
ceramis®
Zhotovte dìlený model z velmi tvrdé sádry ( typu STONE ) neutrální barvy. ( Octa Rock )
Vykryjte podsekøiviny. Pøekryjte detailní model slabou vrstvou vosku pro vytvoøení mezery.
Naizolujte použitím Signum izolaèního pera ( I + II ), nebo Signum izolaèním gelem
a zakreslete hranici preparace.
Signum cre aktive, nebo Signum matrix mùže být použito v krèkové oblasti a okluzní ploše
k individualizaci barvy. Musí se polymerovat na 90 sec., pøed nanášením dalšího kompozitu.
Aplikujte Signum ceramis dentine a domodelujte do anatomického tvaru.
Modelace
Reprodukce barvy
Aplikujte Signum enamel do horní tøetiny zubu a dotvoøte plný anatomický tvar pomocí štìtce,
nebo modelovacího nástroje. Pro dosažení správné barvy náhrady, mùžete v oblasti krèku
a okluzní plochy, použít Signum ceramis effect, nebo Signum matrix a polymerizujte.
Vysoce translucentní kompozity ( ET1, ET6, OT1 ) použijte na vytvoøení bodu kontaktu, aby do
nich pøešla barva sousedního zubu ( Chameleón efekt ).
Po koneèné polymerizaci sejmìte korunku z modelu a vypracujte.
Vždy používejte pouze wolfram-karbidové frézy.
( více informací na str. 12 opracování, leštìní )
Dokonèená náhrada
Po opracování náhrady se Signum sadou pracovních nástrojù, opatrnì zdrsnìte vnitøní povrch
hrubozrnným diamantovým vrtáèkem, nebo pískováním. ( vel. zrna 50 um )
Lékaø mùže nasadit náhradu po zvlhèení vnitøního povrchu tekutinouSignum liquid
( reakèní èas 30 sek. nepolymerizovat samostatnì )
CZ
10
Signum connector
Svìtlem tuhnoucí Signum connector je používán ke spojení komponentù Signum s teplem, nebo
samovolnì polymerující pryskyøicí a s umìlými zuby. Zdrsnìte místo budoucího spoje hrubozrnným
diamantovým vrtáèkem, nebo pískováním ( AL2, 3, 50 um tlak ,2 bary ).
Odstraòte obroušený prach èistým, tvrdým štìtcem. Aplikujte Signum connector, jednorázovým
štìteèkem na zdrsnìný povrch a nechte reagovat 2 minuty a polymerizujte za pomoci
Heralight pre 20 30 sec.
Doplòte Signum cre-active, composite, ceramis, nebo Signum matrix, jak je potøeba.
Poznámka:
když je minimální reakèní èas pøes 2 minuty a následnì polymerovaný materiál nedrží, nebylo
dosaženo adekvátního spojení.
Když chceme spojit samovolnì polymerující pryskyøici a Signum komponenty, zdrsníme povrch
jak již bylo popsáno výše a aplikujeme Signum liquid.
Polymerizace: 90 sec. Hera flash
20 - 30 sec. Heralight pre
CZ
11
Signum
cre-active
Signum cre-active transparentní tekutiny se používají k dotváøení fazet, nebo protéz. Aplikují se
pøímo na povrch náhrady a polymerizují .
K dosažení plného polymerování , by se Signum cre-active komponenty nemìly míchat se
Signum pastami.
Pokud se Signum cre-active musí aplikovat pøi vrstvení, mìlo by se pøekrýt Signum komponenty
( enamel nebo opal incisal )
Když se barva aplikuje na povrch protézy, musí se pro spojení použít Signum connector.
Po obroušení lze pøekrýt PALA cre aktive gingivou.
Pozámka:
všechny Signum cre aktive komponenty mohou být smíchány mezi sebou,
komponenty PALA cre aktive gingiva, by se nemìly používat na fazety.
Dokonèení / leštìní
Fazety mohou být broušeny po koneèné polymerizaci 180 sec. Pro zajištìní optimálního povrchu
používejte vždy køížové carbidové frézy.
Na bukání plochy použijte Magnum a Piccolo frézy na aproximální plochy ( 15 000 otáèek ).
Uhlaïte spojení kov / fazeta silikonovým nástrojem ( 5 10 000 otáèek ). Pøeleštìte fazetu pomocí
Prepolu ( 3 5 000 otáèek ), aniž by jste zmìnily tvar. Vznikne hedvábný lesk. Použijte Mepol I
s pastou Signum HP a potom Hipol a vyleštìte do vysokého lesku.
K vyleštìní Signum matrix a Signum ceramis doporuèujeme použít Mepol II, zajistí trvanlivý vysoký
lesk. Po vyèištìní celé náhrady párovaèkou, vyleštìte znovu èistým Hipolem.
CZ
12
Signum liquid
Signum metal bond
Navlhèete si štìtec, nebo modelovací nástroj tekutinou Signum, pro lepší
manipulaci se Signum kompozitní pastou. K obnovení poškozené disperzní
vrstvy, aplikujte v tenké vrstvì Signum liquid
napø. po broušení. Než budete nanášet další vrstvu, nechte reagovat 30 sec.
nepolymerizujte samostatnì.
Tvar a barva již polymerizované náhrady, mùže být kdykoliv upravena.
Dùkladnì zdrsnìte povrch a oèistìte èistým kartáèkem. Pøekryjte tekutinou
Signum, jak již bylo popsáno výše a aplikujte potøebné Signum komponenty.
Opískujte povrch, který bude fazetován, použijte AL 2 O3 min.
110 mikronù, tlak 3 bary.
Vyšistìte proudem vody, nebo vzduchu ( bezolejový kompresor ),
nepoužívejte párovaèku a peèlivì osušte.
Naneste dostaèující množství Signum metal bond I do mistièky
a aplikujte na pøíslušný povrch jemným štìteèkem a nechte pøirozenì
uschnout. Je nezbytné aplikovat druhou vrstvu.
Polymerizace:
-Informace tabulka str. 15
Protøepejte Signum metal bond II tolikrát, aby se barevné pigmenty
rovnomìrnì rozmíchaly.
Aplikujte Signum metal bond II jednou, nebo dvakrát èistým štìteèkem.
Polymerizujte v Heralflash 90 sec.
Pro zachování optimálního spojení, je nezbytné pøi nanášení opakeru, jej
nekontaminovat dotykem a ihned nanést první vrstvu kompozitu.
CZ
13
Barevné kombinace
Signum matrix
Barva
opaque F
margin
dentine
enamel
Barva
value
opal schneide
A1
A2
A3
A 3,5
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D2
D3
D4
OA 1
OA 2
OA 3
OA 3,5
OA 4
OB 1
OB 2
OB 3
OB 4
OC 1
OC 2
OC 3
OC 4
OD 2
OD 3
OD 4
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
DA 1
DA 2
DA 3
DA 3,5
DA 4
DB 1
DB 2
DB 3
DB 4
DC 1
DC 2
DC 3
DC 4
DD 2
DD 3
DD 4
EL
EL
EM/EL/ET1
EM/EL/ET1
ED
EL
EL
EM/EL/ET1
ED
EL
EM
ED
ED
EL
EM/EL
EM
A1
A2
A3
A 3,5
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D2
D3
D4
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
VL
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
1
2
2
4/M 2
4
1
2
3/M 2
3
1
2
4
4
3
3/M 2
2
1
2
3
4
4
1
2
3
4
1
2
3
4
2
3
4
1
1
2
2
4
1
1
2
4
1
3
3
3
1
2
3
MD1; MD2; MD3; SD1; SD2; OT1 OT10; OTY; OTB; OTA; OTG; a OT ice
se používají individuálnì se všemi barvami, bez nìjakého specifického barevného vzorníku.
Signum essentia
CZ
Signum incisal
Signumcre-active
Signum matrix
Signum ceramis
14
polymerizaèní vrstva
expozièní èas
Polymerizaèní jednotka / èas
Material
Signummetal bond II
Signum opaque F
Signum margin
Signum dentine
Signum enamel
Signum effect
Signum effect ET 1
Signum opal schneide OS
Signum opal transpa OT
Signum value VL
Signum mamelon dentine MD
Signum sekundär dentine SD
Signumcre-active
Signumconnector
Signum ceramis margin
Signum ceramis dentine
Signum ceramis enamel
Signum ceramis effect
Abschlusspolymerisation
max.
Heraflash/UniXS
polymerizaèní vrstva
(mm)
(sec)
Unilux AC
Spectramat
Triad 2000
(expozièní èas)
(min)
(min)
Solidilite EX
230V
(min)
0,1
0,08
2,0
2,0
2,0
1,0
5,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,2
…
2,0
2,0
2,0
2,0
alle 2,0
15
15
5
15
5
5
15
15
15
15
15
15
5
5
25
5
5
2
5
2
2
5
5
5
5
5
5
2
2
5
5
5
5
10
6
6
2
6
2
2
6
6
6
6
6
6
2
2
6
6
6
6
20
7
7
5
7
5
5
7
7
7
7
7
7
5
5
7
7
7
7
9
90
90
90
90
90
90
180
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
180
Materiály: margin, dentine, enamel, effect, value, opal schneide, opal transpa, mamelon dentine, cre-active
Pøed polymeraèní lampy: Heraflash (6 sec.), Heralight pre (10 sec.), Visio alpha (3MEspe)
Po vystavení každé vrstvy do max. pøedepsané síly, je nutná mezipolymerizace na 90 sec.
CZ
15
Download

signum 1