TISK 13
TISK č.
13
1. zasedání 33. synodu ČCE (19.–22. 5. 2011)
ZPRÁVA EVANGELICKÉ AKADEMIE
A) Souhrnné informace
Zpráva Evangelické akademie je rozsáhlejší, než bývalo v minulých letech zvykem. Na přání části
poslanců synodu je rozšířena o zprávy školských rad a poskytuje podrobnější vhled do života škol.
Všechny školské rady jsem požádal, aby podaly zprávu o své škole. Jedna školská rada zprávu nezaslala. Je to její právo a zřizovatel školy nemá možnost zprávu vynutit. Součástí zpráv o jednotlivých
školách jsou také informace a postřehy ředitelů škol a spirituálů.
Zaměstnanci škol Evangelické akademie se sešli se synodní radou v listopadu 2010 na tradičním víkendovém pobytu v Bělči nad Orlicí. Hlavním tématem byla Komunikace – rodina – škola.
Během tohoto roku pokračují v jednotlivých školách oslavy 20 let Evangelické akademie.
V souvislosti s výročím se na podzim uskuteční dvoudenní setkání žáků a studentů všech škol EA, na
kterém bude každá škola zastoupena 10 účastníky.
V šesti školách studuje cca 1 200 žáků a studentů a pracuje cca 250 zaměstnanců. Poděkování patří
všem aktivním a obětavým pedagogům a spirituálům i žákům a studentům, bez nichž by Evangelická
akademie nemohla plnit svoje poslání.
Martin Čech, ředitel Ústředí Evangelické akademie
B) Stručné informace o jednotlivých školách
Bratrská škola – církevní základní škola
Rajská 300/3, 170 00 Praha 7, tel.: 283 870 423, [email protected], http://www.bratrska.cz,
ředitelka: Mgr. Pavlína Radová
Jde o základní školu 1. stupně (1.–5. ročník) s rozšířenou výtvarnou výchovou, s důrazem na integraci
a s programem individuálního (domácího) vzdělávání.
Zájem o školu se v posledních dvou letech značně zvýšil. V 1. třídě se letos učí 19 žáků. K letošnímu
zápisu přišlo více uchazečů, než je možné přijmout. Do budoucí 1. třídy je zapsáno 22 dětí.
V současné době je ve škole 70 žáků a 44 dalších se vzdělává individuálně. Podání žádosti o zvýšení
kapacity školy je nezbytné.
Rodiče nalézají ve škole individuální přístup ke každému dítěti, bezpečné prostředí malé školy, úzké
sepětí školy a rodiny, odborníky a křesťanské prostředí. Do školy se hlásí hodně dětí z rodin, které
nežijí v žádné církvi. Když rodiče těchto dětí zjistí, jak je pojato seznamování s křesťanstvím a jakým
způsobem probíhá spolupráce s patronátním evangelickým sborem, jsou velmi spokojeni. Vítají, že se
jejich děti seznámí s biblickými příběhy, ve školním prostředí prožijí bohoslužby a poznají jiný náhled
na svět.
Bratrská škola je zaměřena kreativně. Řadou akcí se snaží oslovit rodiče a vtáhnout je do života školy.
Na podzim a na jaře je to odpolední táborák, kdy se celé rodiny neformálně setkávají okolo ohně. Akcí, kdy rodiče přicházejí do školy, aby se svými dětmi prožili příjemné a zároveň důležité okamžiky
v jejich školním životě, je Páťácký ples, při němž jsou žáci 5. ročníku slavnostně ostužkováni a začínají se loučit se svou školou. Zároveň jsou stužkováni také prvňáčkové. Další akce se nazývá
Z bratrského hrnku. Na podzim a na jaře se při ní děti učí vystupovat před publikem složeným převážně z rodičů. Vyvrcholením je každoroční vánoční divadlo, které patří k dlouholeté tradici školy.
V divadle účinkují všichni žáci. Závěrečnou akcí každého školního roku je Zahradní slavnost, při níž
se děti opět prezentují před publikem, hrají turnaj ve vybíjené, soutěží a nakupují za vyhrané bratrské
peníze. Vpodvečer se rozdělá oheň, hraje živá hudba, tancuje se a také se vzpomíná. Při slavnosti se
scházejí nejen bývalí žáci, ale i jejich rodiče, kteří během školní docházky svých dětí navázali četná
přátelství. Při letošní Zahradní slavnosti se pod záštitou ČCE bude slavit 20 let Bratrské školy.
Zpráva školské rady:
První rada školy byla zřízena 1.3.2002 a její ustavující schůze proběhla 11.4.2002. Nová školská rada
ji nahradila 25.1.2006. V průběhu let se na činnosti školské rady a tím také na správě školy podíleli
1
1. zasedání 33. synodu ČCE (19.–22. 5. 2011)
TISK 13
zástupci z ČCE, pedagogové (nejen z Bratrské školy), rodiče i přátelé školy. V posledních dvou letech
jsou ve školské radě zastoupeni rodiče současných žáků a pedagogičtí pracovníci školy, stálým hostem
je ředitelka Mgr. Pavlína Radová, která připravuje výroční zprávu o činnosti školy, návrh rozpočtu na
další rok, zpracovává koncepční záměry rozvoje školy a umožňuje školské radě přístup k informacím
o škole, zejména k dokumentaci školy.
V roce 2009 školská rada zasedala čtyřikrát a v roce 2010 třikrát. Vypracovala nový školní řád a způsob hodnocení žáků, podpořila vzdělávací program Každému pro jeho život a jednala s Úřadem městské části Praha 7 o úpravách školní zahrady (odstranění bazénku a kovových prolézaček) a o možnosti
využití prostor nefunkční kuchyně pro tělocvičnu a hernu. S ohledem na finanční situaci, která souvisí
s nižším počtem žáků v některých třídách, navrhuje školní rada opatření ke zlepšení hospodaření. Díky
dobré spolupráci všech zúčastněných škola prosperuje. Naplněná současná i budoucí 1. třída je toho
důkazem.
Bratrská škola spolupracuje s Farním sborem ČCE v Praze 8 – Kobylisích, kde se žáci před Vánocemi
a před Velikonocemi účastní bohoslužby. Spolupracuje také s farářkou Irenou Škeříkovou, která jednou měsíčně dochází do školy a vstupuje do jednotlivých tříd.
Školská rada v současném složení je jednotná v názorech na koncepční záměry školy, spolupracuje
s vedením školy, s pedagogy a ostatními zaměstnanci školy, s rodiči i se zřizovatelem. Na tomto vyjádření se shodli všichni členové školské rady.
Marta Krejčíková, předsedkyně školské rady
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola
Hrusická 2537/7, 141 00 Praha 4, tel.: 272 761 609, [email protected], http://www.eapraha.cz,
ředitelka: Mgr. Jitka Jarošová
Po celý školní rok probíhá realizace projektu podpořeného ESF a Hlavním městem Praha v rámci operačního programu OPPA Cesta ke kvalitě – inovace a modernizace vzdělávání na Evangelické akademii – střední odborné škole. Cílem projektu je inovace a tvorba nových vzdělávacích programů pro
SŠ, SOŠ a nově také pro Pedagogické lyceum, tvorba studijních materiálů, skript potřebných k výuce,
zejména pro dálkové studium, tvorba a realizace nových studijních kursů a seminářů, zavedení systému motivačních prospěchových stipendií a vzdělávání pedagogů.
VOŠ se připravuje k akreditaci vzdělávacího programu, tj. inovaci stávajícího programu Sociální práce. Dálkoví studenti SOŠ se od 1.9.2010 učí podle nového vzdělávacího programu zaměřeného na
obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit.
Velkým přínosem (dobré jméno, povědomí, finance) je pořádání kurzů akreditovaných MŠMT a
MPSV). Jde o 150hodinový Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách a 15hodinový
kurz Komunikační dovednosti dětí raného věku. Hlavním ohrožujícím faktorem jsou prostory a vysoký nájem za ně.
Z bohatého školního programu:
− Listopad 2010 byl ve znamení Příběhů bezpráví, měsíce filmu na školách v rámci projektu Jeden
svět. Žáci střední školy zhlédli filmový cyklus Ztracená duše národa, tj. filmy Ztráta slušnosti a
Ztráta víry, navazovala beseda s evangelickým farářem Janem Kellerem. Besedy se zúčastnil také
ředitel Jednoho světa na školách Karel Strachota.
− Sdružení Ackermann Gemeinde umožnilo studentům VOŠ účast na konferenci Semaines Sociales
de France v Paříži ve dnech 26.–28. listopadu 2010 s tématem Migrants – un avenir a construire
ensemble. Konference se konala v konferenčním centru Parc Floral de Paris, kam se vešly tisíce
lidí naslouchajících životním osudům migrantů, kteří přišli do Francie, aby tam začali žít lepší život. Jejich příběhy doplnily přednášky sociologů, antropologů, filosofů a dalších odborníků na
problematiku migrace, kteří se snažili nalézt způsob, jak zlepšit život těm, kteří do Francie přicházejí, i těm, kteří ji už od narození mohou nazývat svým domovem.
− V prosinci 2010 proběhlo vyhlášení cen Gypsy Spirit 2010. Evangelická akademie Praha díky
studijnímu programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit, který je určené převážně dospělým Romům, byla jednou ze tří organizací nominovaných na cenu Gypsy Spirit 2010. Vyhlašovatelem soutěže v rámci vládní Kampaně proti rasismu je Sekce pro lidská práva Úřadu vlády
České republiky. Záštitu nad druhým ročníkem převzal předsedy vlády České republiky Petr Nečas, předsedkyně podvýboru pro lidská práva Evropského parlamentu Heidi Hautala, prezident
Václav Havel a bývalý ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Ocenění byla předána při příleži2
1. zasedání 33. synodu ČCE (19.–22. 5. 2011)
−
−
−
TISK 13
tosti Mezinárodního dne lidských práv v kulturním centru Pražská křižovatka dne 10. prosince
2010. Škola byla nominována v kategorii Ocenění pro společnost (firmu) podporující projekty
zaměřené na sociální pomoc a podporu romské komunity či vytvářející heterogenní prostor.
V předvánočním čase se už podruhé konala Zimní školní slavnost s multikulturní tematikou, tradičními vánoční zvyky a pokrmy. Studenti školy přednášeli o svých zkušenostech života s jinými
kulturami (Romové v Makedonii, Život mezi Indiány).
V únoru 2011 studentka 3. ročníku střední školy Marie Trauškeová zvítězila v literární soutěži
Svatá Anežka Česká – vznešená dcera rodu královského, slávou světa pohrdající, kterou pod záštitou biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze pořádala Střední pedagogická škola a Střední
zdravotnická škola sv. Anežky České v Odrách. Soutěže se zúčastnili studenti a studentky středních církevních škol v České republice, kteří soutěžili v kategoriích próza nebo poezie. Ocenění za
povídku Svatá Anežka Česká – vznešená dcera rodu královského, slávou světa pohrdající aneb
Můj Večer tříkrálový převzala Maruška z rukou bývalého ministra školství Prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc.
Ve dnech 7.–9.2.2011 pořádalo společenství evangelických církví v Evropě (GEKE) seminář
s názvem Čas žít a čas umírat – společné vytyčení pozic evangelických církví v Evropě při pomoci
v umírání a dalších otázkách konce života. Seminář se konal na Evangelické akademii v Tutzingu
nedaleko Mnichova. Jednání probíhalo dvojjazyčně, anglicky a německy, předpokladem účasti byla schopnost používat jeden z těchto jazyků. Setkání bylo přínosem pro všechny, kdo se ve svých
povoláních zabývají prací s umírajícími, tedy pro faráře i pro laiky zaměstnané v nemocnicích, sociálních zařízeních, střediscích Diakonie a podobných institucích.
Pro příští měsíce se připravuje:
− Duben: Exkurze v Drážďanech – třídenní seznámení studentů VOŠ se systémem sociální práce
v Sasku, tj. návštěva diakonických a státních zařízení, která pracují s ohroženou mládeží, seznámení s aktivitami a inkluzivními prázdninovými projekty partnerské organizace Landesjugendpfarramt Dresden (Zemský církevní úřad pro mládež), účast na přednáškách o nejnovějších aktivitách v sociální oblasti, např. mobilní práce s dětmi ve vyloučených lokalitách, které reagují na nové a rostoucí problémy v sociální oblasti. Součástí pobytu bude představení možnosti odborných
praxí v Sasku.
− Květen: Výjezd na konferenci Spielen berührt do Postupimi a současně návštěva Musea holocaustu v Berlíně. Konferenci pořádá Vzdělávací fórum, sdružení složené z evangelických mládežnických organizací, diakonických zařízení a institucí a kooperativních partnerů doma i v zahraničí.
Toto sdružení se v sociální i pedagogické práci zaměřuje na tvůrčí způsob zacházení s odlišností,
na možnosti multikulturního vzdělávání a nabízí tréninkové aktivity v různých střediscích
v Berlíně, Drážďanech a Magdeburgu a 120 tvůrčích dílen, přednášek a seminářů v rámci mezinárodní konference v Postupimi.
− Běh pro Afriku: Formou charitativního běhu budou žáci, studenti a učitelé školy získávat finanční
dary na stavbu školy v Africe. Běh je součástí projektu organizace Člověk v tísni Postavme školu
v Africe.
− Červen, červenec: Cesta do Švédska (Lidingö a Stockholmu) na konferenci Games in between,
kterou pořádá vzdělávací centrum a církevní VOŠ v Lindingö pro pedagogy a pracovníky
v sociální oblasti. Předpokladem je aktivní zapojení do přípravy inkluzivních aktivit a technik týmu. Konference je zaměřena podobně jako konference v Postupimi (odborné přednášky, tvořivé
interaktivní workshopy, vynikající vlastní pedagogické a sociální techniky práce s mládeží i
s dospělými), jednacím jazykem je angličtina.
− Červen, červenec, srpen: Měsíční až tříměsíční odborné praxe studentů ve Velké Británii, v městě
Bognor Regis, v komunitě Ľ Arche. Cílem je zapojit se do aktivit komunity jako asistent pro lidi
s postižením. Hlavním účelem odborné praxe je sdílet život s lidmi se zdravotním postižením, poskytovat jim přímou péči jako jeden ze členů týmu, budovat vztahy s nimi a v rodinné atmosféře je
povzbuzovat ve vývoji.
− Září: 20 let Evangelické akademie včetně vydání školního almanachu.
Spirituálkou školy je Irena Škeříková (0,5 úvazku).
Zpráva školských rad:
Školské rady SOŠ i VOŠ EA Praha jsou sestaveny třetinou z evangelických, třetinou z katolických a
třetinou ze sympatizujících členů. Předsedkyní obou školských rad je Mgr. Irena Škeříková, školní
farářka. Z pedagogů byli zvolení PhDr. Vladimír Mašát (supervize a komunikační dovednosti), Mgr.
3
1. zasedání 33. synodu ČCE (19.–22. 5. 2011)
TISK 13
Jana Veselá (vyučující českého jazyka, pedagogiky a ekonomiky na SOŠ) a JUDr. Zdena Gailová
(vyučující práva), ze studentů Michael Kačur za SOŠ, Michaela Weigertová za VOŠ, 1. ročník, Lucie
Kačurová za VOŠ, 2. ročník a Adam Jarchovský za VOŠ, 3. ročník. Zřizovatele zastupují Libuše Kohoutová (členka FS ČCE Praha 6 – Střešovice) a Josef Novák. Nezletilé studenty SOŠ zastupuje Michaela Sokolová, matka jednoho z nich. Na zasedání školských rad bývá jako host přítomna ředitelka
školy Mgr. Jitka Jarošová, takže spojení s vedením je promptní.
Členové školských rad si uvědomují jedinečnost školy a zejména romského dálkového studia, které je
v celé ČR stále ojedinělé. Škola jako jedna z prvních středních škol v ČR získala v roce 2007 certifikát
kvality ISO a stále se vyvíjí. Od loňského podzimu probíhají Doškolovací kurzy pro pracovníky
v sociálních službách. Letos škola otevírá Pedagogické lyceum.
Ve škole je velmi dobrá rodinná atmosféra, mohou zde dostudovat a odmaturovat studenti, kterým se
to právě z různých osobnostních důvodů nedařilo na státních školách.
Stálým problémem už od vzniku školy je nedostatek vhodných prostor. Radnice Městské části Praha 4
se velice zaměřuje na zisk a pronajímá objekty raději těm, kteří více zaplatí.
Ze strany církve bychom uvítali větší angažovanost v řešení palčivých problémů, které se týkají provozu a rozvoje školy. Evangelická akademie zve všechny poslance synodu k oslavám 20. výročí založení školy, které plánujeme na říjen 2011.
Sestaveno na zasedání školských rad dne 6.4.2011.
Střední zdravotnická škola Evangelické akademie
Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň, tel.: 542 213 593, [email protected], http://www.eabrno.cz,
ředitelka: Mgr. Hana Svobodová
Co se podařilo:
− Společné bohoslužby s VOŠ EA na začátku školního roku. Vedla je evangelická farářka Marta
Židková z Brněnského seniorátu, studenty pozdravil katolický kněz Tomáš Koumal z Kunštátu.
− Adventní bohoslužby připravil evangelický farář Jaroslav Coufal z Prosetína, vystoupili při nich
studenti z Konzervatoře EA v Olomouci.
− Do rejstříku škol byl zapsán nový nástavbový obor Zdravotnický asistent, který absolventům oboru ošetřovatel s výučním listem umožní dosáhnout maturitního vzdělání. Výuka v novém oboru
bude zahájena v září 2011.
− Maturitní třída prošla testováním maturitní generálky MAG10.
− Tradiční prezentace na veletrhu SŠ v Brně na výstavišti a na ZŠ v Brně-Líšni.
− Školní spirituálka Romana Špačková se podílí na přípravě církevního časopisu Český bratr, kam
přispívá články o školách EA.
− Přednáška kriminalisty Dana Popeláře o trestné činnosti mladých lidí.
− Školní ples.
Co se chystá:
− Výchovný koncert duchovní hudby v podání Konzervatoře EA v Olomouci. Koncert pro všechny
studenty školy proběhne 4. dubna 2011 v kostele, kde bývají školní bohoslužby.
− Velikonoční a závěrečné bohoslužby.
− Vzdělávací program pro nový maturitní obor.
− Spolupráce se základními školami v Líšni – výuka a soutěž 1. pomoci pro děti.
− Oslavy 20 let školy v říjnu 2011
Projekty:
− Ve spolupráci s FI MU v Brně pokračuje projekt Efektivní výuka na SZŠ. Odborné učitelky se
v rámci projektu učí připravovat výukový materiál, žáci 4. ročníků opakují odborné předměty
k maturitě a testují své znalosti.
− Na jaře se ve spolupráci s brněnskou nemocnicí U sv. Anny začne realizovat projekt Nadregionální spolupráce SZŠ. Tento projekt umožní zkvalitnit praktické vyučování v nemocnici, žáci se zúčastní prázdninové školy v přírodě, pro odborné učitelky jsou připraveny vzdělávací semináře a
škola získá moderní pomůcky pro ošetřovatelství a nové ochranné pomůcky pro praktické vyučování.
Škola každoročně čerpá finanční příspěvek z NFPCŠ, který naposled využila na podporu dalšího vzdělávání učitelů.
4
1. zasedání 33. synodu ČCE (19.–22. 5. 2011)
TISK 13
Vybavení školy: Díky společnému projektu s FI MU byla škola ve všech třídách vybavena novými
výkonnými počítači včetně jednoho dataprojektoru. Počítače jsou zapojeny do školní sítě s připojením
na internet, což usnadňuje využití prezentační techniky při výuce.
Rezervy: Největším problémem školy je udržet efektivní počet žáků a současně vysokou kvalitu absolventů, když počet středoškolské a učňovské mládeže klesá a krajské školy nabízejí nadbytek míst
pro studium.
Zpráva školské rady:
Střední zdravotnická škola Evangelické akademie se sídlem v Brně-Líšni má v letošním školním roce
123 žáků v oborech Zdravotnický asistent a Ošetřovatel.
Školská rada se schází 2krát ročně. Ředitelka školy na schůzích informuje o aktuálních otázkách a
úkolech, které se řeší. Škola má za sebou náročné období, kdy bylo třeba ředitelku zastupovat v době
její vážné nemoci. Nutnost řešit nestandardní situace vyvolávala v pedagogickém kolektivu napětí
působené rozdílnými postoji a protichůdnými návrhy řešení. Ředitelka Mgr. Hana Svobodová se v září
2010 opět ujala vedení školy a ve spolupráci se zřizovatelem zorganizovala odbornou supervizi, po níž
se situace vyjasnila, došlo k ozdravění vzájemných vztahů a k návratu tvůrčí atmosféry.
Velmi dobrou práci odvádí farářka Romana Špačková v roli vyučující i v roli spirituálky školy. Výuku
Základů křesťanství i Křesťanské etiky provádí s velkým osobním nasazením, na začátku každé hodiny se za jejího kytarového doprovodu zpívá ze zpěvníku Svítá. Kromě výuky vede také hudební kroužek, který vystupuje při školních oslavách. Ty už mají svou tradici a pořádají se v propůjčeném katolickém kostele na náměstí v Líšni. Kážou při nich většinou evangeličtí faráři, ale občas jsou zváni ke
kázání nebo k duchovně laděnému pozdravu také katoličtí duchovní.
Škola pečuje o dobré vztahy s radnicí Městské části Brno-Líšeň. Ta je ochotná investovat výnosy
z pronájmu do oprav školní budovy, v níž byla v loňském roce vyměněna všechna okna a provedena
nová zateplená fasáda, což výrazně sníží náklady na otop.
Školská rada uvítá, bude-li zřizovatel pokračovat v setkávání synodní rady se zaměstnanci škol EA
v Bělči. Vítá také příspěvek z Nadačního fondu pro podporu církevního školství, který je využíván na
vzdělávací aktivity učitelů a na materiální vybavení školy.
Za školskou radu Jana Slámová
Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní
Opletalova 6, 602 00 Brno 2, tel.: 542 221 741, [email protected], http://www.eabrno.cz,
ředitelka: Mgr. Hana Svobodová
Co se podařilo:
− Do 1. ročníku byl přijat standardní počet studentů, tj. 30. Na škole je celkem 90 studujících ve
třech třídách, je tedy naplněna maximální povolená kapacita školy.
− V domově mládeže se daří naplňovat kapacitu lůžek. Ubytování využívají také vysokoškolačky a
víkendoví hosté, včetně hostů ze sborů, církve atp.
− Zahajovací bohoslužby byly tradičně společné se zdravotnickou školou. Během školního roku
proběhla při školních bohoslužbách ve škole setkání s různými hosty z ekumenického spektra.
− Adaptační kurz pro 1. ročník ve sborovém středisku Blažkov byl opět zdařilý.
Projekty:
− V říjnu navštívili školu studenti z partnerské Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Botnang. Studenti obou škol se věnovali problematice romské menšiny a navštívili školy, školky, jesle, zařízení pro volnočasové aktivity a Muzeum romské kultury.
− V prosinci se uskutečnila studijní cesta do Stuttgartu s tématem Metody sociální práce a supervize.
Nejzajímavější byla komentovaná prohlídka města, kterou vedl tamní bezdomovec z neziskové
organizace Trottwar (obdoba Nového prostoru), který představil město v naprosto jiném světle,
než je běžné.
Co se chystá:
− V květnu proběhne studijní cestu dvaceti studentů na Ukrajinu (setkání se studenty univerzity a
s krajanským spolkem Rodina v Oděse, setkání s evangelickými sbory v Bohemce a Veselynivce).
Cesta se uskuteční v době zasedání synodu, budou-li potřebné finance. Byl podán projekt Mládež
do světa.
5
1. zasedání 33. synodu ČCE (19.–22. 5. 2011)
−
−
−
TISK 13
V rámci tzv. Kulatého stolu uspěla škola s projektem výměnných stáží ve Stuttgartu, který poběží
36 měsíců. Na podzim roku 2011 odjede do Stuttgartu první skupina 24 našich studentů a stejně
velká skupina německých studentů přijede do Brna.
Pro příští rok plánuje tříčlenná skupina studentek několikatýdenní studijní pobyt v Německu.
V říjnu 2011 proběhne oslava 20 let školy.
Škola každý rok čerpá finanční příspěvek z Nadačního fondu pro podporu církevního školství, který je
využívá zejména na vybavení školy a domova mládeže, na podporu dalšího vzdělávání učitelů a na
zahraniční pobyty studentů.
Vybavení školy:
− Proběhla výměna části počítačů v učebně ICT, v kmenových třídách byla instalována elektricky
ovládaná projekční plátna, ve dvou třídách byly nainstalovány dataprojektory a bylo provedeno
zasíťování učeben.
− Do kuchyňky pro zaměstnance byla pořízena nová kuchyňská linka, nová sada nádobí a ohřívač na
vodu, který mohou používat i studenti.
− V domově mládeže byl vyměněn elektrický sporák a vchodové dveře do budovy. Všechny úpravy
v budově financuje škola ze svého rozpočtu.
Rezervy:
− Finančně náročná je spotřeba energií, především tepla. S majitelem budovy (FS ČCE Brno I) jsme
tento problém několikrát řešili. Jiná varianta vytápění však v centru Brna není možná a výměna
oken a zateplení budovy je finančně náročné řešení.
− Do domova mládeže chceme nainstalovat elektrické ohřívače na vodu, aby po topné sezóně bylo
možné odpojit budovu od dálkového přívodu teplé vody a vyhnout se ztrátám tepla cestou do budovy. Nevíme, zda pokles populační křivky nepřinese v budoucnu snížení počtu studentů, které
nyní trápí střední školy.
Zpráva školské rady:
Vyšší odborná škola Evangelické akademie v Brně poskytuje vyšší odborné vzdělání v sociální, právní
a zdravotní oblasti od samého počátku existence EA, tj. od školního roku 1990–1991. Její práci jsem
mohla sledovat nejprve v zakládající skupině, pak jako rodič a nyní jako předsedkyně školské rady.
Za dobu dvaceti let získala tato VOŠ pevnou pozici a podle mého názoru i nezastupitelné místo
v systému brněnského školství. Domnívám se, že zde mají svou úlohu tyto tři charakteristiky:
- Škola nabízí přípravu k pomáhajícím povoláním ve vyhraněné podobě i studentkám a studentům
(těch bývá menší počet), kteří nepomýšlejí, aspoň prozatím, na plné, byť bakalářské, vysokoškolské studium; klade průměrné studentské populaci ve všeobecných i ve vysoce specializovaných oblastech lépe splnitelné nároky.
- Po úspěšném absolutoriu umožňuje škola pokračování v bakalářském studiu příbuzných oborů;
ačkoli jde většinou o další studium na sociálních programech teologických fakult (ETF UK, ThF
JU), značnou úlohu zde má skutečnost, že Brno je městem s významnou sítí vysokých škol různého
zaměření a typu; EA je tedy velmi vhodným preliminárním doplňkem.
- Ojedinělá, a tím významná je v Brně VOŠ EA se sociálně-právním zaměřením svou křesťanskou
orientací; nejsou zde samozřejmě pouze studenti s křesťanským předporozuměním nebo rodinným
zázemím, ovšem i pro ty, kteří tyto předpoklady prozatím postrádají, a snad právě pro ně, je cenná
možnost posílit svou motivaci k pomáhajícímu povolání i křesťanským zřetelem. Povinným studijním předmětem je křesťanská etika a základy křesťanství, jedna z učitelek vykonává funkci spirituálky, připravuje školní bohoslužby, podílí se na projektech a mimoškolních aktivitách (kulturních,
charitativních atp.). Významný je ekumenický charakter školy (např. na vedení zahajovacích i závěrečných bohoslužeb v Červeném kostele se s kazateli CČE podílejí představitelé jiných církví,
nejčastěji římskokatolické). Za zmínku stojí, že proti prvním letům existence školy hodně ubylo
pravidelných bohoslužebných aktivit (zahajovací modlitby, pobožnosti, konané dříve každý týden);
zde je prostor k diskusi (snad i na synodu) o otázce, jak ve škole tohoto druhu vést pastoraci či
evangelizaci bez zjednodušování, ale také bez fundamentalismu a pohoršení světu.
Velmi dobře je organizována i vedena praktická stránka výuky, exkurze a pak průběžné praxe. O tom
svědčí velmi příznivé a pochvalné ohlasy, jichž se nám o praktikantech EA dostává od personálu, ale
zejména od klientů příslušných zařízení.
6
1. zasedání 33. synodu ČCE (19.–22. 5. 2011)
TISK 13
Poznamenávám, že kvalita uchazečů o studium a posléze přijatých studentek a studentů je velmi
různá, a to v mnoha ohledech. Vedení školy a jednotliví učitelé se setkávají s pestrými a často obtížnými problémy, pokud však mohu pozorovat, učitelský sbor je i v této oblasti nanejvýš kompetentní.
Nepochybně významnou předností školy je možnost ubytování v internátních prostorách přímo
v budově školy na Opletalově ulici.
Co jako předsedkyně školské rady pozoruji se zvláštním uspokojením:
- Bohoslužby k zahájení a k ukončení školního roku, kde studenti všech typů (i další návštěvníci
bohoslužeb, např. rodiče) mohou zaslechnout leccos, co pro jejich studium a výkon povolání i pro
jejich životní orientaci považujeme za důležité. Při závěrečných bohoslužbách jsou představováni
absolventi a veřejnost si z témat jejich diplomových prací může blíže ozřejmit zaměření školy a
některé specifické problémy, které mají absolventi ve svém budoucím povolání řešit. Stejně tak při
školních bohoslužbách, konaných přímo v budově školy při různých příležitostech církevního roku
(začátek postu, adventu…), mívají slovo kazatelé z ekumeny a zpívá při nich školní pěvecký sbor.
- Adaptační kurzy pro nastupující studenty 1. ročníku v září.
- Rekreačně-vzdělávací pobyty studentů vyšších ročníků.
- Zahraniční kontakty s obdobně zaměřenými školskými zařízeními v cizině (Vídeň, Německo, Finsko, Anglie), možnosti stáží a brigád skupin studentů i jednotlivců (souvisí s jazykovou přípravou
studentů, cizí jazyk je pevnou součástí výuky a povinným předmětem závěrečné zkoušky).
- Leccos dalšího, namátkou existenci malého a přitom zdatného pěveckého sboru studentů.
V ekonomické a finanční oblasti neshledala školská rada, jíž je každoročně náležitě předkládána výroční zpráva, žádné závady, škola většinou hospodaří s kladným ekonomickým výsledkem. Ten je na
základě schválení radou školské právnické osoby většinou rozdělen do sociálního fondu pro studenty,
zaměstnance, popř. do fondu rezervního.
Pokud mohu usuzovat, je spolupráce vedení školy se zřizovatelem uspokojivá, nezaznamenala jsem
problémy, jimiž by se školská rada musela zabývat. Škola je provozována v budově a v nájemných
prostorách, jichž vlastníkem je I. sbor ČCE v Brně. Vztah mezi sborem ČCE jako pronajímatelem a
školou jako nájemníkem je dobrý, v jednáních o opravách, úpravách a údržbě školních prostor vychází
sbor (staršovstvo) Evangelické akademii přiměřeně vstříc.
Závěrem mohu říci, že se EA – Vyšší škola sociálně právní v Brně prosadila, našla své místo, a že její
provoz a její vzdělávací a výchovná činnost nevyvolávají žádné otazníky.
Jana Nechutová, předsedkyně školské rady
Střední odborná škola sociální – Evangelická akademie
Kladská 335, 547 01 Náchod, tel.: 491 426 044, [email protected],
ředitel: Mgr. David Hanuš
Povolební změny na radnici nic nezměnily na velmi vstřícném vztahu města (majitel budovy školy)
k naší škole. To bylo znát i z rozhovorů s místostarostkou během březnových oslav 20 let školy.
Zejména pražské školy mohou spolupráci mezi EA a obcí této škole závidět.
Ve škole studuje 220 studentů. Od 1. září 2010 se vyučuje podle nového vzdělávacího programu Sociální činnost, který spojuje obory sociální pečovatelství a sociální vychovatelství.
Na podzim tradiční škola uskutečnila Pohádkové putování pro 700 žáků mateřských a základních škol
z Náchodska. Proběhly exkurze (dětský domov, uprchlický tábor, speciální MŠ), návštěvy divadel a
speciální přednášky, např. s tématem holocaustu. Studenti spolupracovali na charitativních sbírkách,
např. Světluška.
Dále se podařily zahajovací a vánoční bohoslužby, seznamovací pobyt 1. ročníku v táboře JAK
v Bělči, zprovoznění školní kolárny, maturitní ples, lyžařský výcvik, přednáška vojenského kaplana J.
Zedníčka Povolání mise a projektový den na pomoc ugandským dětem.
Po roční pauze se od září zaplnilo místo spirituála, na které synod povolal Rut Brodskou. Přerušení
koncepční duchovní práce bylo znát zejména při domlouvání rytmu práce. Na začátku školního roku
se ukázalo, že předchůdkyně Rut Brodské se díky tehdejší existenci mládežnického klubu při škole
věnovala spíše volnočasovým aktivitám studentů. To se zánikem klubu a příchodem Rut Brodské
změnilo. Spirituálka se snaží aktivně pronikat do výukového času. Po úvodním seznamování
s prostředím, s lidmi, se systémem, pravidly, kolektivem, potřebami a atmosférou připravuje rozhovo7
1. zasedání 33. synodu ČCE (19.–22. 5. 2011)
TISK 13
ry, kavárničku pro pedagogický sbor a školní časopis, vede výuku hry na keyboard a seminář křesťanské etiky, spolupracuje se školou při mimořádných akcích (exkurze v Bohnicích, Pohádkový les, maturitní ples, vzpomínkový den 17.11., lyžařský kurs, oslavy výročí školy, pozvání do vyučovacích
hodin; zprostředkovávání návštěv zajímavých hostů, školní předvánoční akce Zpívání pod stromem ve
středisku Diakonie ČCE Betanie). Prozatím se nedaří dle jejích představ spolupracovat s vnějším světem, tj. s církví, se seniorátem, s mládeží, s náchodským sborem, a s dalšími středními školami
v Náchodě.
V nadcházejícím období se spirituálka zaměří na tuto spolupráci. Dále se bude věnovat vyhodnocení
dotazníku mapujícímu religiozitu studentů, revitalizaci školní kaple, od Velikonoc středečním ranním
ztišením před výukou, cyklistickému kurzu a velikonočním a závěrečným bohoslužbám. Připravuje
velikonoční číslo studentského časopisu, bude přítomna u maturit a chce přispět ke zlepšení komunikace ve škole.
Konzervatoř Evangelické akademie
Wurmova 13, 779 00 Olomouc, tel.: 585 208 583, [email protected], http://www.ckonz.cz,
ředitel: MgA. František Fiala
Konzervatoř EA působí již 3. školní rok v Olomouci. Od tohoto školního roku má obměněné vedení
(dva noví zástupci ředitele). Změna se neobešla bez napětí a nedorozumění. Personální práce, včetně
změn, je plně v kompetenci ředitele školy.
Dále pokročila spolupráce s FS ČCE v Olomouci. Vedle pravidelných školních bohoslužeb zde běží
nový projekt, cyklus koncertů s názvem Dobrý večer s hudbou (koncert spojený s úvahou nad Božím
slovem). Velký dík patří pastorační pracovnici sboru Noemi Batlové za související iniciativu a pomoc.
Další novinkou, která je určena zejména studentům a pedagogům školy, je cyklus úterních přednášek
nejen na hudební témata. Hosty cyklu byli např. fyzioterapeut Ing. Otakar Morávek s přednáškou o
pohybovém aparátu či ThDr. Josef Hromádka s přednáškou Úloha mladých v dnešním světě. S hudebními tématy přijeli loutnista Tomáš Najbrt, trombonista Viktor Kozánek, hudební teoretik Miloš
Schnierer a další.
Významným důkazem správnosti rozhodnutí přemístit školu do univerzitního města Olomouce je po
dlouholeté stagnaci vzrůstající zájem stále talentovanějších studentů o studium v této škole. Kapacita
školy se proto od příštího školního roku 2011–2012 zvýší ze stávajících 106 na 130 studentů.
V únoru navštívila školu Česká školní inspekce, a to hned dvakrát. Obě inspekce, jak komplexní, tak
ekonomická, dopadly výborně (první s drobnými výhradami ke školnímu řádu, druhá bez výhrad).
Zpráva České školní inspekce je jako odborná, nezávislá zpráva zvenčí je dokladem, že se škola odborně, personálně i profesně ubírá dobrým směrem. Do pedagogického sboru se podařilo získat vynikající odborníky. Důsledkem toho je mj. navýšení počtu studentů varhanní hry z 5 na 11 a studentů
smyčcových nástrojů ze 4 na 13 během prvních dvou let působení v Olomouci.
V loňském létě škola připravila a uskutečnila I. ročník Olomouckých mistrovských interpretačních
kurzů pod vedením školních pedagogů. Úroveň a atmosféra kurzů i ohlas na ně byly více než uspokojivé. Na jaro se připravuje již VI. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže duchovní a koncertní hudby,
tentokrát poprvé ve spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem Dvořákova Olomouc. Takovéto
aktivity mohou postupně pro jednotlivé obory studia získávat talentované studenty, kteří si školu zvolí
nejen pro její atmosféru, ale také kvůli osobnostem pedagogů, kteří ve škole vyučují.
Od ledna 2011 prozatím do konce května 2011 pracuje ve škole farář Jiří Klimeš jako pastorační pracovník povšechného sboru s polovičním pracovním úvazkem. Do katolického objektu (majitelem je
Metropolitní kapitula sv. Václava) poprvé aktivně vstoupil evangelický farář a jeho přítomnost je po
pár měsících velice znát. Konzervatoř je jedinou školou EA, kde dosud nepůsobil školní farář či spirituál, přestože právě zde je jeho přítomnost velmi potřebná. Synodní rada předkládá proto synodu návrh na povolání J. Klimeše za kazatele povšechného sboru, spirituála KEA Olomouc. Dobrou pedagogickou práci odvádí také farář Petr Kulík, který vyučuje Základy křesťanské nauky. Jeho působení ve
škole skončí s koncem tohoto školního roku. V jednání je proto i pedagogická činnost J. Klimeše. Pro
konzervatorní typ studia bude zřejmě dobré, aby školní farář působil na dvou frontách, jako spirituál i
jako pedagog.
8
1. zasedání 33. synodu ČCE (19.–22. 5. 2011)
TISK 13
Zpráva školské rady:
Konzervatoř EA zahájila výuku 1. září 1991 v Kroměříži pod vedením manželů Horkých. Dalšími
řediteli byli faráři sboru ČCE v Kroměříži Jan Jun a Ivan Ryšavý. Po přechodném půlročním období
byl prvním ředitelem-nefarářem Jurik Hájek. Po něm nastoupil nynější ředitel František Fiala.
Pod vedením ředitele Františka Fialy se konzervatoř podstatně změnila. Nejdříve se z malé budovy na
náměstí přestěhovala do budovy kasáren v Kroměříži. Poté se řediteli Fialovi podařilo získat budovu
v Olomouci, zajistit peníze na její opravu a roku 2008 školu přestěhovat. Tímto začalo pro konzervatoř
nové období. I když je dosud srovnávána se státní konzervatoří v Kroměříži, má šanci se samostatně
profilovat jako škola Evangelické akademie.
Školní rok 2008–2009:
− Od října 2008 se ve školní kapli konaly pravidelné pobožnosti každé v úterý v 7.30. Tato hodina
nebyla vhodná pro studenty ani pro učitele, pobožnosti se konaly bez účasti studentů. Připravovali
je střídavě Jan Jun a František Gorazd Krušina.
− K 30.6.2009 ukončil pedagogické působení ve škole (Základy křesťanské nauky v 1. a 2. ročníku)
farář Jan Jun z Prostějova.
Školní rok 2009–2010:
− Ve školním roce 2009–2010 vyučoval Základy křesťanské nauky farář ČCE ze Zábřehu na Moravě Jiří Tengler, který střídavě s Františkem Gorazdem Krušinou konal pravidelné pobožnosti každé úterý v 10.45. Čas pro pobožnosti byl v rozvrhu hodin změněn, aby mohlo přicházet více žáků i
pedagogů. Zájem o pobožnosti byl sice větší, přesto však na církevní školu velmi malý.
− Během školního roku se celkem 4krát konaly školní bohoslužby ve sboru ČCE v Olomouci.
− Během roku vzniklo na konzervatoři EA malé křesťanské (katolické) společenství vedené premonstrátem Františkem Gorazdem Krušinou. Témata setkání bývají volná, pokud možno vycházejí ze zájmu či potřeb studentů. Zpívají se písně ze zpěvníku Hosana. Součástí činnosti společenství
se stal také nácvik starých církevních skladeb, které pak byly zpívány při slavnostních bohoslužbách.
Školní rok 2010–2011:
− Vyučování Základů křesťanské nauky v 1. a 2. ročníku převzal farář Petr Kulík z Přerova, který
koná i všechny úterní pobožnosti v 8 hodin ráno. Připravil také předvánoční bohoslužby.
Spolupráce školy a církve:
− V prvních dvou letech vystupovali žáci školy hlavně v katolických kostelech, v olomouckém sboru byl jen adventní koncert a vystoupení v Noci kostelů. Další koncerty pro ČCE se konaly
v Praze, ve Stříteži nad Bečvou a v Kyjově. Členové sboru pravidelně přicházeli na koncerty školy
do olomouckých kostelů a 30 lidí se v r. 2010 stalo členy Klubu přátel školy.
− Ve školním roce 2010–2011 začala škola pravidelně jednou za měsíc spolupracovat se sborem
v cyklu koncertů Dobrý večer s hudbou. Vedení školy má v plánu pořádat hudební a duchovní semináře pro žáky i pedagogy. První seminář s duchovním tématem se bude konat 15.3.2011.
− Pro většinu studentů není rozhodující církevní charakter školy, na školu se nehlásí proto, že je to
škola církevní. Studenti, kteří se do školy z tohoto důvodu přihlásili, jsou velmi zklamaní. Atmosféra školy vůbec neodpovídá jejich očekávání, protože naprostá většina studentů nevnímá školu
jako církevní. Přispívá k tomu i chování některých pedagogů, kteří neprezentují základní křesťanské hodnoty.
− Dlouhodobým problémem je malý zájem části pedagogů o dění ve škole (neúčast na pedagogických radách, neúčast na akcích školy). Je tomu tak i proto, že řada pedagogů dojíždí (z Brna,
z Kroměříže) a že ve škole působí pouze ve vedlejším pracovním poměru. Svým přístupem bohužel nedávají dobrý příklad studentům.
− Až na řídké výjimky nejsou žáci zapojeni ve farnostech a církevních sborech. Ekumenická otevřenost školy by měla věřícím studentům poskytovat možnost bližšího seznámení s lidmi jiných vyznání, nevěřícím pak možnost setkat se s křesťanstvím. V tomto směru může zřizovatelská církev
pozitivně ovlivnit nastupující generace. Tuto šanci je nutno využít lépe než dosud. Prozatím platí,
že se škola vzdálila od evangelické církve a že jako celek není svým srdcem s církví spojena. Lze
jen doufat, že se v budoucnu naplní obsah závěrečné věty výroční zprávy školy: „Konzervatoř bude vždy jednou z těch mála škol, které kultivují národ a vytvářejí kulturně duchovní prostředí typické pro křesťanský svět.“
Noemi Batlová, Jiří Květon
9
1. zasedání 33. synodu ČCE (19.–22. 5. 2011)
TISK 13
ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU
PRO PODPORU CÍRKEVNÍHO ŠKOLSTVÍ
A) Základní informace
Synodní rada ČCE na svém zasedání v roce 2001 rozhodla o zřízení Nadačního fondu pro podporu
církevního školství. Nadační fond se sídlem v Husově domě v Jungmannově ul. 9 v Praze 1 byl
2. ledna 2002 zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 425.
B) Správní rada, revizor
V roce 2010 s účinností k 31.12.2010 rezignovala stávající správní rada nadačního fondu
Pavel Kalus (předseda), Abigail Hudcová (místopředsedkyně), Alice Pištorová (sekretářka).
Rezignoval také revizor Petr Ženatý.
Od 1.1.2011 působí nová správní rada nadačního fondu ve složení Michael Erdinger (předseda),
Eva Balcarová (místopředsedkyně), Monika Voženílková (sekretářka).
Revizorkou byla zvolena Alena Thurzová.
C) Okruh příjemců nadačních příspěvků
Nadační příspěvek je možno poskytnout:
a) církevním školám, jejichž zřizovatelem je zřizovatel tohoto nadačního fondu,
tj. školám zařazeným do Evangelické akademie,
b) zaměstnancům uvedených škol, tj. ředitelům a pedagogickým pracovníkům,
z ostatních zaměstnanců pouze těm, kteří pracují v ekonomickém úseku,
c) žákům a studentům uvedených škol.
D) Účel poskytování nadačních příspěvků
Nadační příspěvek je možno poskytnout pouze na:
a) pořízení učebních potřeb a pomůcek pro žáky, studenty a pedagogy,
b) technické vybavení učeben a kanceláří,
c) finanční podporu vzdělávání žáků, studentů, pedagogů a ekonomů škol
(např. stáže, školení, zahraniční studijní pobyty apod.),
d) finanční, věcné, případně jiné odměny za vynikající studijní výsledky.
E) Zdroje finančních prostředků
Hlavním a v podstatě jediným příjmem Nadačního fondu pro podporu církevního školství je povinná celocírkevní sbírka pro Evangelickou akademii vyhlašovaná synodem. Do roku 2006 byla
vyhlašována každoročně. Od roku 2007 se z rozhodnutí synodu střídá se sbírkou pro křesťanskou
službu. V roce 2010 se v první zářijovou neděli konala sbírka pro Evangelickou akademii.
F) Přehled hospodaření v roce 2010
Zůstatek
k 1.1.2010
Bankovní účet
Pokladna
Sbírka na EA
Přijaté úroky
Příspěvky školám
Bankovní poplatky
Členský příspěvek (Asociace NF)
Ostatní služby (výpis z RT – poplatek)
Σ
+
–
Zůstatek
k 31.12.2010
401 736,37
1 239,00
444 014,99
1 103,00
334 112,70 * 113 513,00
809,92
** 17 857,00
192 000,00
3 488,00
1 500,00
136,00
402 975,37
352 779,62
310 637,00
445 117,99
* sbírky pro křesťanskou službu chybně poukázané na účet NFPCŠ a v roce 2010 vrácené na účet povšechného sboru
** vratka nedočerpaných nadačních příspěvků
10
1. zasedání 33. synodu ČCE (19.–22. 5. 2011)
TISK 13
G) Přidělené nadační příspěvky v roce 2011
Správní rada Nadačního fondu pro podporu církevního školství udělila školám EA v roce 2011
příspěvky v celkové výši 201 800,– Kč.
Žadatel
Žádáno
Kč
Účel
6. ročník Pěvecké soutěže duchovní a konc. hudby
Konzervatoř EA,
Olomoucké interpretační kurzy OLMIK 2011
Olomouc
Interpretační kurzy vokální barokní hudby
Oslavy 20. výročí EA v Brně – propagační materiály
EA, VOŠSP,
Brno
Výměna lůžkovin
SZŠ EA,
Židle do odborné učebny ošetřovatelství
Brno
EA – VOŠSP
Odborné praxe studentů a studentek EA v zahraničí
a SOŠ, Praha
Školní časopis
SOŠS – EA,
Vybavení tělocvičny
Náchod
Mobilní ozvučení akcí školy
Prvňáci v novém
Bratrská škola –
Revitalizace školního pozemku
CZŠ, Praha
Supervize pro pedagogické pracovníky
Σ
11
Přiděleno
Kč
25 000
25 000
5 000
30 000
10 000
20 000
22 000
22 000
49 800
47 800
5 000
5 000
10 000
65 000
122 500
12 000
386 300
5 000
30 000
5 000
3 000
10 000
55 000
4 000
201 800
Download

Zpráva Evangelické akademie