Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36
110 00 Praha 1, Jindřišská 966/36
___________________________________________________________
tel.: 224 239 061, fax: 224 239 061, e-mail: [email protected]
webové stránky: www.gpjp.cz
Minimální preventivní program
___________________________________________________________
školní rok 2013 - 2014
Vypracovala: Mgr. Lenka Mlčochová
MOTTO:
„Věř si a pracuj na sobě tak, abys byl šťastný celý život. I malou jiskřičku
svých možností rozdmýchej v plamen.“ G. Meir
OBSAH
1. Základní údaje o škole
2. Stručná analýza situace
3. Stanovení cílů
4. Aktivity pro jednotlivé cílové skupiny
4. 1. Studenti
4. 2. Pedagogové
4. 3. Rodiče
5. Specifická prevence - aktivity pro jednotlivé cílové skupiny
6. Evaluace
7. Spolupráce s odborníky a organizacemi
8. Závěr
Příloha: Krizový plán
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název a adresa školy, pro kterou platí
tento MPP
Jméno a příjmení ředitele
Telefon
E-mail
Gymnázium prof. Jana Patočky,
Praha 1, Jindřišská 36
110 00 Praha 1
Jindřišská 966/36
PaedDr. Michal Valek
224 239 061
[email protected]
Jméno školního metodika prevence
Telefon
E-mail
Specializační studium
Mgr. Lenka Mlčochová
605 944 031
[email protected]
Výchovné poradenství. Studium k
výkonu specializovaných činností –
prevence sociálně patologických jevů
Jméno výchovného poradce
Telefon
E-mail
Specializační studium
PhDr. Hana Rýdlová
603 259 158
[email protected]
Specializační kurs pro výchovné
poradce SŠ (FF UK)
Školní psycholog
Nemáme
Osmileté gymnázium
Čtyřleté gymnázium
Celkem
Pedagogičtí pracovníci
Vedení školy
Učitelé
Počet
tříd
16
4
20
Počet žáků
460
110
570
Počet
3
57
2.STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE
Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36 je jednou ze středních škol
zřizovaných Magistrátem hlavního města Prahy.
Do školy jsou přijímání studenti na základě přijímacích zkoušek, rozhodnutím
ředitele školy o přijetí. Ve škole jsou také žáci se specifickými poruchami učení –
např. dyslexie, dysgrafie, žáci s ADHD apod.
Výuka probíhá ve dvou budovách – v hlavní budově gymnázia v Jindřišské ulici a
dále v budově v ulici Jeruzalémská 9, Praha 1.
Obě budovy školy jsou umístěny v historickém centru hlavního města. V
Jeruzalémské ulici probíhá výuka maturitních ročníků.
Škola má dvacetiletou historii, byla založena roku 1994. Postupně se vybavují
třídy, takže uvnitř historického objektu se nachází moderně vybavená škola. Budova
prošla v letech 2008, 2009 rekonstrukcí elektrických, vodovodních a tepelných sítí.
Všechny učebny a kabinety mají internetovou přípojku.
Pro výuku má nyní gymnázium k dispozici celkem 33 učeben, z toho 5 odborných.
V budově školy jsou dvě tělocvičny nevhodné pro míčové hry.
Kapacita školy je 660 studentů a v letošním školním roce ji navštěvuje 570
studentů.
Školní vzdělávací program "Vzdělání – cesta ke svobodě" je zaměřen na rozvoj
všech schopností studentů a je přípravou k úspěšnému studiu na vysokých školách.
Vede žáky k odpovědnosti a k aktivnímu přístupu ke studiu.
Ve škole je kladem velký důraz na kvalitní výuku cizích jazyků. Škola připravuje pro
žáky výměnné, studijní i poznávací pobyty v zahraničí (USA, Francie, Španělsko, Velká
Británie, Německo).
Žáci gymnázia se pravidelně a úspěšně účastní vědomostních soutěží na úrovni
hlavního města Prahy, ale i v celostátních kolech.
Žáci prim a prvního ročníku čtyřletého studia se zúčastňují adaptačního kurzu na
záčátku září, pro žáky sekundy a prvního ročníku se připravuje lyžařský výcvik.
Maturitní ples je současně symbolickým přijetím nových studentů mezi jejich starší
spolužáky.
Žáci školy se aktivně podílejí na charitativních akcích – podporují program Adopce na
dálku, adoptují zvířata, spolupracují s nadací Člověk v tísni a dalšími.
V předvánočním čase žáci připravují tradiční vánoční koncert.
Výchovná poradkyně se pravidelně schází se zástupci studentského fóra, na němž
mají žáci možnost promlouvat o svých potřebách a vznášet požadavky a návrhy.
Členové fóra jsou vždy dva zvolení žáci z každé jednotlivé třídy.
Program primární prevence probíhá pod záštitou vedení školy a má ho na
starost školní metodik prevence Mgr. Lenka Mlčochová, učitelka, jež pracuje ve škole
pátý školní rok. V uplynulých dvou letech pracovala jako školní metodik prevence na
ZŠ nám. Curieových v Praze 1. Mimo to, je i třídní učitelkou primy.
Metodik koordinuje činnosti, které vedou k naplňování tematických kroků a plnění
stanovených cílů pro daný rok. Spolupracuje průběžně s vedením školy, výchovným
poradcem, vyučujícími a s rodiči žáků. Po dohodě s učiteli zajišťuje naplňování
příslušných témat programu, výběr vhodných pomůcek a metod, které učitelé
následně používají. Dále metodik zprostředkovává pro pedagogy vzdělávací aktivity.
Nabídka dalších seminářů pro učitele, které budou nabídnuty během roku, bude
postupně upřesněna a bude v souladu s potřebami pedagogů v nastávajícím školním
roce.
Na dobré úrovni funguje dlouhodobá spolupráce spracovištěm PPP pro Prahu 1,
jak v oblasti primární prevence, tak ve speciální péči o žáky.
Pro komunikaci s rodiči slouží třídní schůzky, osobní nebo skupinové konzultace,
webové stránky školy a žákovské diskusní fórum. Dále mají rodiče možnost sledovat
průběžné dění ve škole, prospěch a docházku svých dětí díky individuálnímu přístupu
na katedru online.
3.STANOVENÍ CÍLŮ
Základním cílem je nízká absence žáků, její včasné omlouvání rodiči či zákonnými
zástupci žáků, sjednocení postupů třídních učitelů při omlouvání žáků, s tím
související důsledné dodržování školního řádu a omezení pozdních příchodů a
opakovaných krátkodobých absencí. Včasnou a pravidelnou docházku do školy
považujeme za jeden z ukazatelů zájmu žáků o studium a za významný prvek
prevence rizikových jevů.
Pořádáním třídnických hodin chceme docílit zlepšení klimatu ve školních třídách,
dále zlepšení komunikace mezi žáky samotnými, ale i mezi žáky a jejich učiteli,
zlepšení komunikace vede k budování názorové tolerance.
Chceme snížit počet žáků inklinujících k experimentování s legálními i nelegálními
drogami, v našem případě se jedná především o kouření žáků druhého stupně.
Jedním z důležitých cílů v nastávajícím školním roce je důkladné seznámení žáků
s riziky spojenými s užíváním sociálních sítí na internetu.
Zvyšováním osobní odpovědnosti žáků, vedením k samostatnosti, toleranci a
aktivitě omezíme další rizikové projevy chování, především xenofobii a rasismus,
agresivitu a šikanu.
KONKRÉTNÍ CÍLE V PODOBĚ KOMPETENCÍ ŽÁKA
Nižší gymnázium
prima - kvarta
Žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví,
respektují odlišné názory či zájmy a odlišné způsoby chování a myšlení, jsou
tolerantní k menšinám,
znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší nenásilným
způsobem,
znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, umějí
spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné úkoly,
znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní ochranu dětí,
činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů,
uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za případné
protiprávní činy,
umějí chápat pojem zdraví a zdravý životní styl, ve složce fyzické, duchovní i sociální,
vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví, zaní základy zdravé
životosprávy,
znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace a duševní hygieny,
umějí diskutovat o rizicích užívání drog, orientují se na základní úrovni v trestněprávní problematice návykových látek, vědí kde hledat odbornou pomoc,
dokážou komunikovat se specializovanými službami (linky důvěry, krizová centra).
Žáci si uvědomují možná rizika spojená s užíváním sociálních sítí na internetu a snaží
se jim aktivně předcházet.
Vyšší gymnázium
kvinta – oktáva, první – čtvrtý ročník
Žáci respektují odlišné názory či zájmy a odlišné způsoby chování a myšlení, jsou
tolerantní k menšinám, jejich tolerance je důsledkem širokých znalostí historického
kontextu a zásad soužití ve společnosti.
Znají a uplatňují vhodné způsoby řešení. Znají vhodné způsoby chování a
komunikace v různých životních situacích, umějí spolupracovat ve skupině a přebírat
zodpovědnost za společné úkoly, znají významné dokumenty upravující lidská práva a
činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů.
Jsou si vědomi významu kvalitních mezilidských vztahů, tolerance a vzájemné
spolupráce.
Jsou na odborné úrovni seznámení s riziky užívání návykových látek a drog.
Orientují se v trestně právní problematice návykových látek, vědí, kde hledat pomoc.
Žáci jsou poučenými uživateli internetu.
Prevence- základ předcházení problémům
Výchova k odpovědnosti za zdraví své i ostatních – vytváření eticky hodnotných
postojů a způsobů chování,
akce zaměřené na zvyšování právního povědomí (spolupráce s policií ČR),
zaměření pozornosti na projekty prevence drogových závislostí, konzumace alkoholu,
vandalismu, šikany, jiného násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod.,
věnovat zvýšenou prevenci kouření (osvěta v rámci hodin OV, RV, třídnických
hodinách atd.),
dovednost volby správné životosprávy - poruchy příjmu potravy,
přednášky, besedy a pořady věnované sexuální výchově a prevenci AIDS,
akce zaměřené na práci s národnostními menšinami směřující k potlačení rasismu a
xenofobie. Minimální preventivní program je základním nástrojem k provádění
prevence rizikového chování a k realizaci preventivních aktivit i v řadě dalších směrů.
STANOVENÍ CÍLŮ MPP
(stanovení krátkodobých cílů MPP pro daný rok, zdůvodnění cílů a jejich návaznost na Preventivní strategii školy)
Cíl:
Ukazatele dosažení
cíle:
Zdůvodnění cíle:
Návaznost na
dlouhodobé cíle:
Cíl:
Ukazatele dosažení
cíle:
Zdůvodnění cíle:
Návaznost na
Zdravý životní styl - zvýšit odolnost žáků vůči rizikovému
chování, výchova k odpovědnosti za své zdraví.
Dodržování tematických celků souvisejících vyučovacích
předmětů, dotazníky žáků – adaptační kurz
Ukázat žákům možnosti trávení volného času, rozvíjení
zdravého sebevědomí, vést k osvojení dovedností řešit
vhodně své problémy a problémy s druhými.
Cíl souvisí s vhodným využíváním volného času a s
celkovou psychohygienou žáka.
Spolupráce s rodiči.
Zvýšení informovanosti rodičů o problémech jejich dětí a
zlepšení vztahů-rodiče-škola-žáci. Zvýšení zájmu rodičů o
akce školy a účast rodičů na třídních schůzkách.
Vzbudit v rodičích hlubší zájem o jejich děti a povědomí o
čase, který jejich děti tráví ve škole.
Vzbudit v rodičích větší zájem o dění ve škole.
dlouhodobé cíle:
Cíl:
Ukazatele dosažení
cíle:
Zdůvodnění cíle:
Návaznost na
dlouhodobé cíle:
Cíl:
Ukazatele
dosažení cíle:
Zdůvodnění cíle:
Návaznost na
dlouhodobé cíle:
Zvýšit a podpořit motivaci žáků ke studiu
Jazykové pobyty, soutěže, exkurze
Snažit se, aby žáci chtěli dosahovat dobrých studijních
výsledků,
v duchu hesla „bojujeme proti průměrnosti“
Cíl souvisí s rozvojem psychohygieny a sebevědomí žáků.
Vytvořit tým úzce spolupracujících pedagogů na MPP.
Spolupráce při hodnocení MPP a při vytváření následných
MPP.
Metodik prevence pracuje v týmu.
Zkvalitnění spolupráce učitelů v souvislosti prevence
patologických jevů u žáků naší školy.
4. AKTIVITY PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY
4. 1. ŽÁCI
Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování
Ročník/pololetí
Předmět
Vzdělávací
oblast
Prima
Výchova k občanství
Zdravý životní
1. a 2. pololetí
Dějepis
styl
Biologie
Komunikace a
Tělesná výchova
spolupráce
Český jazyk
Návykové látky
IT
a zdraví
Osobní bezpečí
Bezpečný
internet
Šikana
Centra odborné
pomoci
Práva dítěte
Rasismus
Účinky kouření
a alkoholu
Domov
Rodina
Zdraví, viry a
AIDS
Téma
Časová
Třídní +
dotace
ostatní
- pozitivní vliv
1
aktivního
hodina
pohybu,
relaxace, duševní týdně
hygieny
- rizika užívání
drog
- způsoby řešení
neshod se
spolužáky
- šikana i
kyberšikana
- důležitá čísla a
centra odborné
pomoci
- vhodné a
nevhodné
zdravotní návyky
- způsoby řešení
sporů
-právní
odpovědnost
- význam
harmonických
vztahů pro zdraví
- zneužívání dětí
- zdravá výživa
- účinky kouření
a alkoholu
- hrdinové z
četby-pozitivní
vzory
- rozvíjení
kladných vztahů
pomocí aktivit
- pojem domov,
prostředí
domova
- postavení
jedince v rodině,
role členů rodiny
- stravovací
návyky
vyučující
Mgr. Lenka
Mlčochová,
Mgr. Tereza
Novotná
Mgr. Petra
Babčaníková
Sekunda/
Biologie
Zdravý životní
1. a 2. pololetí
VO
styl
Zeměpis
Člověk jako
součást
ekosystému
Agresivní
projevy v
komunikaci a
chování
- jak udržovat
1
zdraví a zdravý
hodina
životní styl
- žáci si
uvědomují
nutnost
zachování
biodiversity
- žáci se učí
toleranci k
odlišnému
- zdravotní rizika
spojená s
kouřením,
alkoholem,
drogami, a se
zneužíváním léků
- žáci zvládají
zásady
komunikace
základní
mezilidské
vztahy
- rozpoznat
projevy lidské
nesnášenlivosti
- znají základní
způsoby
odmítání
návykových látek
ve styku s
vrstevníky
- učit se
navozovat
příznivé
psychosociální
klima ve třídě
- pohybovou
aktivitu spojuje
se zdravím,
využívá
příležitosti k
aktivitě
Mgr. Jana
Bukačová
Mgr. Martin
Válek
Mgr. Radka
Kryštůfková
Mgr. Veronika
Pelcrová
Mgr. Marcela
Mrázová
Tercie/
Biologi
Soužití lidí
1. a 2. pololetí
VO
Chování lidí
Zeměpis
Práva a
spravedlnost
Péče o zdraví
Zdravá výživa,
anorexie a
bulimie
Návykové látky
a zdraví
Bezpečnost a
hygiena
Poznávání lidí
- vazby rodiny,
1
funkční rodina
hodina
- zdravý životní
styl
týdně
- pojmenovat
základní
mezilidské
vztahy
- rozpoznat
projevy lidské
nesnášenlivosti
- znají základní
způsoby
odmítání
návykových látek
ve styku s
vrstevníky
- učit se
navozovat
příznivé
psychosociální
klima ve třídě
- pohybovou
aktivitu spojuje
se zdravím,
využívá
příležitosti k
aktivitě
- dodržuje
pravidla
bezpečného
chování ve
sportovním
prostředí
- verbální a
neverbální
komunikace ve
skupině,třídě
- sebepoznání
- poznávání
lidí,mezilidské
vztahy
RNDr. Yvetta
Jirovská
Mgr.
Veronika
Procházková
Mgr. Petra
Babčaníková
Mgr. Marcela
Mrázová
Kvarta/
Chemie
Člověk a jeho
1. a 2. pololetí
VO
zdraví
Biologie
Lidské tělo
Partnerství
Rodičovství
Základní
sexuální
výchova
Péče o zdraví,
zdravá výživa
Návykové látky
a zdraví
Osobní bezpečí
Komunikace
Osobnostní
rozvoj
Globální
prolbémy lidstva
(civilizační
choroby, AIDS,
toxikomanie)
Světové
organizace
(zdravotnické,
humanitární)
Intolerance,
egoismus,
rasismus,
xenofobie
- Žák si rozšiřuje 2
poznatky o
hodiny
návykových
látkách
- prohlubuje si
jednotlivé
způsoby
odmítání
návykových látek
- dokáže
zvládnout
bezpečné
chování v
rizikovém
prostředí
základní
mezilidské
vztahy
- rozpoznat
projevy lidské
nesnášenlivosti
- znají základní
způsoby
odmítání
návykových látek
ve styku s
vrstevníky
- učit se
navozovat
příznivé
psychosociální
klima ve třídě
- pohybovou
aktivitu spojuje
se zdravím,
využívá
příležitosti k
aktivitě
Bc. Simona
Zavadilová
Mgr. Denisa
Velgová
Mgr.
Veronika
Pelcrová
Mgr. Petra
Babčaníková
Mgr. Jana
Drake
Kvinta, první ročník/
Biologie
1. a 2. pololetí
Geografie
SVF - kvinty, 1.c
Zdravý životní
- zdravé životní
návyky
styl
- účinky
Pohlavní
návykových látek
na organismus
choroby, AIDS
- lidské tělo
Komunikace a
- zdravý způsob
života
spolupráce
- relaxace
Kriminalita
- duševní
hygiena
Návykové látky
- bezpečnost a
a zdraví
hygiena
- bezpečný sex
Trvale
- žáci se podílejí
udržitelný
na přípravě
celoškolního
rozvoj
projektu Food
Člověk jako
Right now
- žáci se v rámci
individualita
tématu "etnická
(sebepoznání,
a náboženská
struktura světa",
sebereflexe,
popř. "migrace"
duševní zdraví a seznámí s
rozdílným
nemoc,
kulturním
psychohygiena prostředím
- žák zná lidská
- Život mezi
práva a jejich
druhými
porušování
- žák zná
(sociální
principy
interakce,
psychohygieny,
uvědomuje si
kontrola,
vývojové rozdíly,
sociální
zná pojem
sociální skupina
percepce,
– uvědomuje si
předsudky
její možný vliv
stereotypy,
manipulace)
- Vývojová
psychologie
(duševní
problémy
pubescence a
adolescence)
- Sociální
skupiny, po
ruchy chování
2
Mgr. Martina
hodiny
Urbanová
RNDr. Hana
Ulmannová
Mgr. Denisa
Velgová
Mgr. Tereza
Kocová
Mgr. Veronika
Pelcrová
5 hodin
Mgr. Ludmila
Sečková
1
hodina
týdně
Sexta, druhý ročník/ Biologie
Zdravý životní
1. a 2. pololetí
Geografie
styl
VO
AIDSa HIV a
jiné pohlavní
choroby
Návykové látky
Stravovací
návyky
Lidská práva
Trvale
udržitelný
rozvoj
Intolerance,
xenofobie a
rasismus
Etnická
struktura světa
Septima, třetí
biologie a seminář
Zdravý životní
ročník/
somatologie a
styl
1. a 2. pololetí
genetiky člověka
AIDS a jiné
septimy chemie a
pohlavní
biologie, seminář
choroby
somatologie a
Návykové látky
genetiky člověka a
Lidská práva
seminář biochemie
Poruchy příjmu
politická geografie
potravy
- zdravý způsob
života
- relaxace
- duševní
hygiena
- bezpečnost a
hygiena
- bezpečný sex
- žáci se podílejí
na přípravě
celoškolního
projektu Food
Right now
- žáci se v rámci
tématu "etnická
a náboženská
struktura světa",
popř. "migrace"
seznámí s
rozdílným
kulturním
prostředím
- žák zná lidská
práva a jejich
porušování
2
Mgr. Jana
hodiny
Drake
- zdravý způsob
života
- relaxace
- duševní
hygiena
- bezpečnost a
hygiena
- bezpečný sex
- žák zná lidská
práva a jejich
porušování - žák si je vědom
obsahu pojmů
ochrana ŽP,
trvale udržitelný
rozvoj
2
PhDr. Jiří M.
hodiny
Havlík, Ph.D.
Mgr.
Veronika
Sivková
5 hodin
Mgr. Iva
Volprechtová
Mgr. Tereza
Kocová
Mgr. Veronika
Pelcrová
Mgr. Martin
Šnajdr
2
Mgr. Marcela
hodiny
Mrázová
Mgr. Denisa
Velgová
Mgr. Tereza
Kocová
Mgr. Ludmila
Sečková
Oktáva, čtvrtý
SPS - oktávy, 4.c
Návykové látky,
Žák zná pojmy -
1
hodina
týdně
Mgr. David
ročník/
drogy.
změněné stavy
1. a 2. pololetí
Determinace
vědomí
RNDr. Václav
lidské psychiky
(intoxikace) -
Sýkora, CSc
Základy obecné
Determinace
Mgr. Zuzana
Brož
psychopatologie lidské psychiky -
Sauer
Poruchy příjmu
náročné životní
Mgr. Veronika
potravy
situace (stres,
Pelcrová
deprivace,
konflikt)
Základy obecné
psychopatologie,
psychlogie zdraví
(poruchy
emotivity,
poruchy příjmu
potravy, chování)
Metody práce
Vrámci výuky jsou a budou kromě tradičních metod práce využívány další metody,
které se osvědčily:
- samostatná práce
- prezentace
- referáty
- projekty
- beseda
- diskuse
- sociální hry
- párová, skupinová práce
- exkurze
- soutěže
4. 2. PEDAGOGOVÉ
Název a odborné
zaměření vzdělávání
Stručná charakteristika
Setkání pedagogů na téma třídnická hodina a šikana
Realizátor/lektor
PPP pro Prahu 1, 2 a 4 Francouzská 56, Praha 2
Počet proškolených
pedagogů
Termín konání
TŘÍDNÍ UČITELÉ
Setkání s odborníky na témata třídnická hodina, třídní
klima aškoloní klima, prevence šikany
Ve školním roce 2014/2015
4. 3. RODIČE
Název programu
Stručná charakteristika
programu
Realizátor
Počet hodin programu
Termín konání
Zodpovědná osoba
Název programu
Stručná charakteristika
programu
Realizátor
Počet hodin programu
Termín konání
Zodpovědná osoba
Food Right Now
Jedná se o široce pojatý projekt, který
poukazuje na globální problémy v produkci a
distribuci potravin a na jejich možné řešení.
Nedílnou součástí je poučení o nutnosti správné
výživy pro zdravý vývoj člověka a upozornění
na projevy extrémních projevů nadbytku v
podobě poruch příjmu potravy.
Projektu se zúčastní všichni studenti, jedno
odpoledne je vyhrazeno setkání vyučujících,
studentů a rodičů
GPJP
Projektový týden
13. - 16. 10. 2014, středa 15. 10. 2014
Mgr. Tereza Kocová
Maturitní ples
Tradiční ples v Lucerně, na němž jsou
stužkováni budoucí maturanti a také žáci prim a
prvních ročníků.
GPJP
6
25. leden 2015
PaedDr. Michal Valek, ředitel školy
5. SPECIFICKÁ PREVENCE – PROGRAMY
Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika
programu
realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na
cíle MPP
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba
Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika
programu
realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Návaznost programu na
cíle MPP
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba
Název programu
Typ programu
Stručná charakteristika
programu
Realizátor
Cílová skupina
Počet žáků v programu
Počet hodin programu
Tanecbook
Baletní představení
Moderní balet o rizicích sociálních sítí typu Facebook
Pop balet a Divadlo komedie
Žáci tercií a kvart
120
3 hodiny: 1,5 hodiny přípravy a následného rozboru
představení v hodinách HV a 1,5 hodiny vlastního
baletního představení
Prevence kyberšikany, kybergroomingu
Reakce žáků
Listopad 2014
Vyučující HV
KPBI – Kraje pro bezpečný internet
Poskytování osvěty o možném nebezpečí v souvislosti
s užíváním internetu
Jedná se o projekt krajský, do nějž se zapojilo i hlavní
město Praha. Součástí projektu je možnost zúčastnit
se soutěže. Projekt je zaměřen na prevenci
kyberšikany.
Vyučující IT
Všichni žáci
Nižší gymnázium: 4 hodiny
Vyšší gymnázium: 2 hodiny
Prevence kyberšikany, kybergroomingu
Vytvoření posteru varujícího před nebezpečím,
diskuze s vyučujícími
Průběžně od října 2014 do března 2015
Vyučující IT
Poruchy příjmu potravy, beseda v rámci projektu FRN
(Food Right Now)
Beseda
Beseda o zdravném životním stylu. Kritickým
myšlením k jeho pochopení a uvědomění.
GPJP
Prima a sekunda
120
1 hodina
Návaznost programu na
cíle MPP
Ukazatele úspěšnosti
Termín
Zodpovědná osoba
Tímto programem cílíme na zlepšení povědomí o
zdravém životním stylu a zdravé výživě
Postoj žáků ke zdravému životnímu stylu,
zodpovědnost
říjen 2014
Třídní učitelé, vyučující Bi
Další aktivity, které nám budou v průběhu školního roku nabídnuty a následně
uskutečněny, budou popsány a zhodnoceny ve zprávě v červnu 2015 a následně v
MPP 2015/2016.
6. EVALUACE
Gymnázium prof. Jana Patočky, Jindřišská 36, Praha 1 má ve školním roce
2013/2014 vypracovaný rámcový minimální preventivní program (MPP). V programu
jsou stanoveny základní cíle prevence rizikových jevů, dále jsou zde uvedeny některé
akce pro jednotlivé třídy, akce pro pedagogy a akce pro rodiče.
Výčet preventivní práce v uvedeném školním roce ve výuce jednotlivých předmětů a
na školních akcích, které také mají preventivní charakter, je uveden níže. S prevencí
rizikových patologických jevů nám v uplynulém školním roce 2013/2014 pomáhaly
různé organizace: Exit Tour, ICEJ, ACET ČR, ABATOP, spolupracovali jsme s PPP pro
Prahu 1 a s příslušnými pracovišti OSPOD.
Akce konané v průběhu školního roku 2013/2014
Adaptační pobyty pro žáky prim a prvního ročníku čtyřletého gymnázia
Adaptační pobyt pro nově vzniklé kolektivy se koná v Janově nad Nisou na začátku
září každoročně. Výsledkem je snazší vytvoření nových tříd a bezproblémové
začlenění všech zúčastněných.
Adaptační pobyty se konají pod záštitou vyučujících Mgr. Františka Dudy a Mgr.
Martina Válka. Samozřejmá je i aktivní účast třídních učitelů.
Adaptační pobyty jsou čtyřdenní a jsou velmi pečlivě a profesionálně připraveny.
Preventivní program pro žáky gymnázia na téma prevence zneužívání legálních a
ilegálních drog
Celoškolní preventivní akce pořádaná nadací Exit Tour.
Blok preventivních projektů pro všechny studenty gymnázia.
Food Right Now
Celoškolní projekt o jídle, globalizaci, hladu ve světě a současně také o zdravém
životním stylu.
Hosty projektu jsou pedagogové a rodiče žáků školy.
Maturitní ples GPJP
Studenti maturitních ročníků a žáci prim a prvního ročníku se sejdou se svými
pedagogy a rodiči na slavnostním večeru v Lucerně.
Ples je organizován maturanty ve spolupráci s rodiči.
Tematické bloky ve výuce
V souladu s minimálním preventivním programem školy probíhala primární prevence
rizikových projevů chování v jednotlivých předmětech:
chemie , biologie, zeměpis, OV, IT a další
- návykové látky
- poruchy příjmu potravy, poruchy metabolismu
-
intolerance, rasismus a xenofobie
alkoholismus, metanolová aféra
legální návykové látky
AIDS, HIV, pohlavní choroby
život ve společnosti, sebepoznání, sebehodnocení, komunikace
Evaluaci vypracovala Mgr. Zuzana Sauer, školní metodik prevence ve školním roce
2013/2014.
Mgr. Zuzana Sauer, V Praze, 15. září 2014
7. SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI A ODBORNÍKY
1) Policie ČR
2) Městská policie
3) PPP pro Prahu 1, 2 a 4 - Francouzská 56, Praha 10, tel. 267997011
4) Prev-Centrum - Meziškolská 1120-2, Praha 6
5) Linka bezpečí-tel.800 155555
6) Příslušná pracoviště OSPOD
7) Exit Tour
8. ZÁVĚR
Minimální preventivní program je shrnutím strategie a působení v oblasti prevence
výskytu sociálně patologických jevů u žáků naší školy a osvojování základních
kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a rozvoje sociálních dovedností. MPP je
každým rokem vyhodnocován a výsledky jsou zpracovány do dalších plánů školy.
Součástí Minimálního preventivního programu je i Krizový plán šikany, který je
přiložen jako příloha číslo 1.
Seznámení s MPP proběhlo dne 6. 10.2014 v listinné podobě vyvěšením ve sborovně školy,
dále je program Minimální prevence umístěn na webových stránkách školy.
Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 schválila pedagogická rada
školy dne 6. 10. 2014.
Použité zkratky:
MPP – Minimální preventivní program
RCh – Rizikové chování
SPJ – Sociálně patologické jevy
NNO – Nestátní neziskové organizace
ŠMP – Školní metodik prevence
ŠVP – Školní vzdělávací program
Mgr. Lenka Mlčochová, metodik prevence
PaedDr. Michal Valek, ředitel školy
V Praze dne 6. 10. 2014
Příloha 1:
Krizový plán
Je součástí minimálního preventivního programu pro školní rok
2014 – 2015
Vypracovala: Mgr. Lenka Mlčochová
U žáků a žákyň je třeba věnovat pozornost při změnách v chování, ale i prospěchu.
Při podezřelé změně by se totiž mohlo jednat o projev rizikového chování. Mezi
rizikové chování patří např. šikana, poruchy příjmu potravy, záškoláctví, návykové
látky a další.
Při změně chování, prospěchu nebo jen při podezření, je dobré si promluvit s žákem
na klidném a bezpečném místě a pokusit se zjistit příčinu změny chování nebo
prospěchu.
Dále je nutné informovat třídního učitele, příp. ředitele školy, školního metodika
prevence, výchovného poradce.
Pokud se změna chování týká celého kolektivu, je vhodné přenechat šetření na
školním metodikovi prevence nebo na výchovném poradci, kteří jsou proškoleni v této
problematice.
Třídní učitel by měl informovat rodiče nebo zákonné zástupce buď individuální
schůzkou, nebo mimořádnou třídní schůzkou. Na těchto schůzkách by měla být
rodičům nebo zákonným zástupcům nabídnuta pomoc a poradenská zařízení
zabývající se problematikou.
Všichni zaměstnanci školy, žáci, rodiče nebo zákonný zástupci byli informování na
koho se obrátit v případě řešení vzniklých problémů:
Ředitel školy: PaedDr. Michal Valek
Zástupkyně ředitele školy a výchovná poradkyně: PhDr. Hana Rýdlová
Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Mlčochová
V případě pokročilého stádia šikanování:
Pedagogicko – psychologická poradna
Středisko výchovné péče
Odbor sociální péče a práv dítěte (OSPOD)
Policie ČR
Městská policie
Zdravotnické zařízení
KRIZOVÝ PLÁN ŠIKANA
Škola je povinna řešit šikanu ve škole a na školních akcích pořádaných školou.
Rozlišujeme:
A) počáteční stadium šikanování
B) pokročilé stadium šikanování
Základní scénář pro počáteční šikanu s běžnou formou:
1.Rozhovory s žáky, kteří na šikanování upozornili a obětí nebo oběťmi
2.Nalezení vhodných svědků
3.Individuální rozhovory se svědky (nikdy ne oběť a agresor)
4.Ochrana oběti
5.Rozhovor s agresorem nebo agresory, popřípadě jejich konfrontaci
6.Rozhovor s rodiči oběti
7.Třídní schůzka
8.Práce s celou třídou
9.Potrestání agresorů
10.Vedení zápisů všech jednání
Scénář pro pokročilou neobvyklou šikanu (výbuch skupinového násilí):
1.Zvládnutí vlastního šoku
2.Bezprostřední záchrana oběti, zastavení skupinového násilí
3.Svolání pedagogů a informování vedení školy
4.Zabránění domluvě agresorů na křivé výpovědi
5.Pokračující pomoc oběti, podporou, první pomocí nebo také přivoláním lékaře
6.Oznámení na policii, informace rodičům
7.Rozhovory s obětí, svědky (někdy i konfrontační mezi svědky)
8.Rozhovory s agresory (případně i konfrontace mezi agresory)
9.Po celou dobu spolupráce s rodiči a institucemi a orgány
10.Vedení zápisů všech jednání
(Program vychází z Metodického pokynu MŠMT: Metodický pokyn Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských
zařízeních
Č.j. MSMT- 22294/2013-1).
Download

Minimální preventivní program (pdf)