Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
Evangelická akademie
Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13
Výroční zpráva 2012/13
1
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
Název a sídlo školy:
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická
2537/7, 141 00 Praha 4
www: www. eapraha.cz
Zřizovatel:
Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 9, 111 21 Praha 1
Ředitelka:
Mgr. Jitka Jarošová
e-mail: [email protected]
Statutární zástupkyně ředitelky:
PhDr. Jarmila Rollová
e-mail: [email protected]
Zástupce ředitelky:
Mgr. Aleš Beran
e-mail: [email protected]
Rada ŠPO:
Mgr. Martina Sklenářová
Ing. Jan Kamenický
Věra Štulcová
Výroční zpráva 2012/13
2
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
1. Charakteristika školy
1.1 Historie školy
Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola sdružuje
vyšší odbornou školu a střední odbornou školu.
Evangelická akademie byla zřízena Českobratrskou církví evangelickou jako střední škola
zaměřená na výchovu sociálních pečovatelů a dalších odborných pracovníků zejména pro zařízení
Diakonie ČCE. Žáci a studenti jsou připravováni podle učebních dokumentů schválených
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a proto je jejich uplatnění v celé sociální sféře, ve
veřejnoprávních institucích státní správy a samosprávy, v církevních a nestátních neziskových
organizacích. Škola byla zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení (dále jen „síť“) dne
24. 9. 1990 pod č.j.: 21 586/90 - 22 s účinností od 1. 9. 1990.
Od roku 1996 se místo Evangelické akademie ve vzdělávacím systému výrazně změnilo.
Dodatkem zřizovací listiny ze dne 15. listopadu 1995 č.j.: 2923/95 byla v rámci Evangelické
akademie zřízena vyšší odborná škola sociálně právní, která nahradila původní dvouleté nástavbové
studium, jako jedna právnická osoba se střední sociální školou. Vyšší odborná škola sociálně právní
byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne 19. 7.
1996 pod č.j.: 15 316/96 - 60 - 11, a to s účinností od 1. 9. 1996.
Vzhledem k potřebě zabezpečovat bezproblémovou komunikaci některých Romů s úřady
vyvstala v druhé polovině 90. let v naší společnosti potřeba sociálního vzdělání dospělých Romů, kteří
by se stali nezávislými prostředníky mezi státní správou a místními komunitami. V průběhu jara 1997
byl na podnět nadace dr. Rajka Djuriče ve spolupráci nadace OSF, katedry sociální práce FF UK a
Evangelické akademie vytvořen projekt dálkového vzdělávání na úrovni středoškolského studia jako
studijní obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit.
Dne 5. září 1997 zahájil v prostorách Evangelické akademie první ročník tohoto studia.
Rozhodnutím náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy čj.: 15 444/98 - 22 ze dne 17. dubna
1998 byl tento projekt po dobu pěti let experimentálně ověřován a s účinností od 1. září 2004 se stal
řádným studijním oborem Sociální činnost v prostředí etnických minorit.
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. byla ke dni 1. července 2006 do školského rejstříku
škola zapsána s názvem Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná
škola jako školská právnická osoba.
1.2 Poslání školy
Posláním Evangelické akademie je připravit sociální pracovníky a odborné pracovníky v
sociálních službách, kteří budou schopni samostatně působit v sociální sféře ku prospěchu potřebných
občanů, a to s ohledem na moderně koncipované komplexní služby a křesťanský přístup ke klientovi.
Kromě kvality odborného vzdělání klademe důraz na kultivaci etických postojů žáků a
studentů.
Usilujeme o to, aby hodnoty milosrdenství, solidarity, důstojnosti klienta a tolerance
získaly u studentů a žáků svou přesvědčivost a chtěli se na nich sami svobodně podílet.
1.3 Spolupráce s vysokými školami
Evangelická akademie navázala v prosinci 2007 úzkou spolupráci s Evangelickou teologickou
fakultou UK. Absolventům Vyšší odborné školy sociální práce je od září 2008 umožněno, aby si po
složení přijímacích zkoušek na ETF UK během jednoho roku prezenčního studia doplnili
vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce a získali titul „bakalář“ (Bc.).
Od školního roku 2008/09 využívá této možnosti většina absolventů vyšší odborné školy
Evangelické akademie. Absolventi najdou uplatnění jako pastorační a sociální pracovníci v církevních,
neziskových i veřejných organizacích.
Ve školním roce 2012/13 pokračovala živá spolupráce s ETF UK, vyučující naší školy
pomáhali při přijímacích zkouškách na magisterský obor.
Výroční zpráva 2012/13
3
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
Úzká spolupráce probíhá také s Teologickou fakultou JU. Pokud jsou naši absolventi přijati na
kombinované studium Sociální péče / Sociální a charitativní práce, je jim uznáno vzdělání získané na
naší škole.
1.4 Vzdělávací centrum
Od školního roku 2008/09 je součástí Evangelické akademie centrum dalšího vzdělávání.
Evangelická akademie je akreditována MPSV jako vzdělávací instituce pro oblast celoživotního
vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách, dále je
akreditována MŠMT jako vzdělávací instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Absolventi kurzů získají certifikát uznávaný MPSV a MŠMT jako doklad o získání kvalifikace, popř.
doklad o dalším vzdělávání. Za 5 let bylo realizováno pět kurzů pro pracovníky v sociálních službách,
ve kterých získala kvalifikaci stovka pracovníků pražských domovů pro seniory a dalších zařízení
sociální péče, a tři kurzy „Podpora komunikačních dovedností dětí raného věku“ určené speciálním
pedagožkám ze speciálně pedagogických center a mateřských škol. Tyto kurzy absolvovalo celkem 38
účastnic z celé České republiky.
Ve školním roce 2012/13 Evangelická akademie navázala spolupráci s o.s. Náhradní rodiny
Ústeckého kraje. Náhradním rodinám sdruženým v této organizaci zajišťují vyučující VOŠ přednášky
a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou.
Od 1. ledna 2013 vstoupila v účinnost novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí, která s sebou přináší celou řadu změn v oblasti náhradní rodinné péče a ukládá
pěstounům povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24
hodin za rok. Evangelická akademie se stala odborným garantem tohoto vzdělávání realizovaného
občanským sdružením Náhradní rodiny Ústeckého kraje.
1.5 Materiální zajištění školy
Evangelická akademie je malá škola, jejíž kapacita nepřesahuje 7 tříd denního studia a 6 tříd
dálkového studia. Toto omezení je z hlediska zaměření školy velice důležité, protože žáci, studenti a
vyučující se osobně všichni znají. Osobním kontaktem se vytváří i příznivá atmosféra školy, což
přispívá k lepší přípravě budoucích sociálních pracovníků a dalších odborníků sociální péče.
Škola se nachází v přebudovaném objektu bývalé mateřské školy pronajatém od Městské části
Praha 4.
Kromě kmenových učeben standardně vybavených audiotechnikou a videotechnikou pro
jednotlivé třídy jsou ve škole odborné učebny pro výuku výtvarné výchovy, arteterapie a supervizí,
výpočetní techniky a odborná knihovna. V knihovně se studovnou pro žáky, studenty i učitele školy
jsou též počítačová pracoviště včetně připojení k internetu. Knihovnu, která obsahuje více než 8 800
svazků odborné literatury, mohou žáci i učitelé využívat ve dnech výuky. Počítače propojené do sítě a
s připojením k internetu mají ve všech kabinetech i učitelé školy. Velké finanční prostředky jsou
každoročně věnovány na nákup učebnic a další odborné literatury, modernizaci výpočetní techniky,
audiovizuální techniky a dalších didaktických pomůcek. Škola má k dispozici dvě posluchárny
vybavené audiotechnikou, videotechnikou a prezentační technikou, každá s kapacitou 45 osob.
Prostory v Hrusické ulici nestačí pro výuku všech typů studia včetně celoživotního vzdělávání.
Z tohoto důvodu má škola pronajaty tři učebny a kabinet v nedaleké bývalé knihovně v Postupické
ulici, které jsou využívány vyšší odbornou školou.
Pro výuku tělesné výchovy si škola pronajímá tělocvičnu v blízké ZŠ Na Chodovci. Žáci,
studenti a vyučující školy mají možnost se stravovat v ZŠ Na Chodovci.
Výroční zpráva 2012/13
4
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
2. Studijní obory/programy
2.1 Střední odborná škola
75-41-M/01 Sociální činnost
Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství
denní forma vzdělávání
délka studia – 4 roky
Cílová kapacita oboru: 240 žáků
78 – 42 – M/03 Pedagogické lyceum
denní forma vzdělávání
délka studia – 4 roky
Cílová kapacita oboru: 140 žáků
od 1.9.2011
od 1.9.2011
75 – 41 – M/008 Sociální činnost – sociální pečovatelství
dálková forma vzdělávání
délka studia – 4 roky
Cílová kapacita oboru: 140 žáků
(dobíhající obor)
75 – 41 – M/009 Sociální činnost – sociální vychovatelství
dálková forma vzdělávání
délka studia – 4 roky
Cílová kapacita oboru: 140 žáků
(dobíhající obor)
75-41-M/01 Sociální činnost
Školní vzdělávací program: Sociální činnost v prostředí etnických minorit
dálková forma vzdělávání
délka studia – 5 let
Cílová kapacita oboru: 100 žáků
od 1.9.2010
75 – 41 – M/010 Sociální činnost v prostředí etnických minorit (dobíhající obor)
dálková forma vzdělávání
délka studia – 5 let
Cílová kapacita oboru: 100 žáků
Střední odborná škola vychovává ve studijním oboru Sociální činnost pracovníky v sociálních
službách. Absolventi se uplatní jako pracovníci v sociálních službách, a to zejména při přímé péči o
osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, při výkonu základní výchovné
nepedagogické činnosti, uplatnění najdou také v terénních službách poskytovaných státními i
nestátními organizacemi.
V denní formě vzdělávání jsou žáci ve školním vzdělávacím programu Sociální činnost se
zaměřením na vychovatelství připraveni pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a
pomoci zdravotně a sociálně handicapovaným lidem, především pro provádění základní výchovné
nepedagogické činnosti v zařízeních pro děti i dospělé s tělesným, smyslovým či mentálním
postižením, pro nemocné i seniory.
Dálková forma vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Sociální činnost v prostředí
etnických minorit navazuje na tradici původního experimentálního studijního oboru Sociální činnost
v prostředí etnických minorit s větším důrazem na všeobecnou složku vzdělání.
Zaměřuje se na přípravu pracovníků pro sociální činnost obzvláště v oblasti soužití romské menšiny se
společenskou většinou. Příprava je orientována k přímé terénní práci s klienty žijícími v ohrožených
lokalitách poskytované státními i nestátními organizacemi.
Absolventi oboru sociální činnost (denní i dálková forma vzdělávání) získají odbornou
způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 zákona č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
Studijní obor Pedagogické lyceum je určen žákům se zájmem o humanitní obory, estetickovýchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve
vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele či ve studiu humanitních oborů
(např. sociální práce, andragogika, pedagogika, psychologie, dějepis), popř. na vyšších odborných
Výroční zpráva 2012/13
5
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
školách pedagogického či sociálního zaměření. Své uplatnění najdou také ti, kteří chtějí hned po
ukončení střední školy pracovat. Absolventi pedagogického lycea získávají odbornou kvalifikaci pro
práci asistenta pedagoga ve školách, mohou se uplatnit v oblasti volného času a zájmové činnosti jako
pedagogové volného času.
Dobíhající studijní obory Sociální činnost – sociální pečovatelství a Sociální činnost – sociální
vychovatelství připravují žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci – pro
práce v sociálních zařízeních, zvl. pro tělesně, smyslově či mentálně postižené, pro práce
v charitativních zařízeních a charitativní činnost všechny.
Vzdělávací program dobíhajícího studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických
minorit připravuje specializované pracovníky k výkonu odborné práce v sociální oblasti, zejména pro
práci s klienty žijícími v sociálně vyloučených lokalitách či lokalitách ohrožených sociální exkluzí.
Příprava je orientována k přímé terénní práci v ohrožených lokalitách, současně ke koncepční práci
vedoucí k řešení problémů soužití romské menšiny s majoritou na úrovni orgánů státní správy a
samosprávy, či nestátních neziskových organizací.
2.2 Vyšší odborná škola
75-32-N/01 Sociální práce
denní forma vzdělávání
délka studia – 3 roky
75-32-N/01 Sociální práce
kombinovaná forma vzdělávání
délka studia – 4 roky
75-32-N/01 Sociální práce
dálková forma vzdělávání
délka studia – 4 roky
Nejvyšší povolený počet studentů vyšší odborné školy: 150 studentů
Vyšší odborná škola komplexně připravuje absolventy na práci sociálních pracovníků, kteří
jsou připraveni pomáhat lidem zlepšit jejich sociální funkci a zabránit jejich sociálnímu vyloučení.
Cílem vzdělávacího programu Sociální práce je připravit kompetentní sociální pracovníky po
stránce etické, teoretické, metodologické i praktické tak, aby své získané postoje, vědomosti a
dovednosti dokázali aplikovat při práci s klienty a v jejich prospěch.
Specifikem studia na Evangelické akademii je důraz na kultivaci etických postojů studentů, na
reflexi spirituality sociální práce jako oboru a budování profesionální hodnotové orientace studujících.
Studium sociální práce ve vzdělávacím programu se opírá o křesťanské pojetí člověka a společnosti.
Ve školním roce 2011/12 byl inovován stávající vzdělávací program Sociální práce a od
1. září 2012 počínaje 1. ročníkem probíhá výuka na vyšší odborné škole podle nově akreditovaného
programu. Kromě původní denní a dálkové formy nyní studenti mohou studovat v kombinované formě
vzdělávání, která umožňuje zařazení předmětu Odborná praxe a supervize v rozsahu 30% hodinové
dotace stejně jako v denním studiu.
Výroční zpráva 2012/13
6
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
3. Výsledky vzdělávání
3.1 Střední odborná škola
3.1.1
Počet žáků a tříd ve školním roce 2012/13 dle zahajovacích výkazů
studijní obor
kód oboru
délka
ročník
studia
počet
tříd
počet
žáků
forma
studia
Sociální činnost
75-41-M/01
4
1
1*
17
denní
Pedagogické lyceum
78-42M/03
4
1
1*
13
denní
Sociální činnost
75-41-M/01
4
2
1*
14
denní
Pedagogické lyceum
78-42M/03
4
2
1*
17
denní
Sociální činnost
75-41-M/01
4
3
1
30
denní
Sociální činnost – soc. vychovatelství 75-41-M/009
4
4
1
24
denní
Sociální činnost
75-41-M/01
5
1
1
40
dálkové
Sociální činnost
75-41-M/01
5
3
1
26
dálkové
Sociální činnost v prostředí etnických 75-41-M/010 5
4
1
18
dálkové
minorit
* Výuka v studijním oboru Pedagogické lyceum probíhá v některých předmětech společně s oborem
Sociální činnost.
Dálkové studium oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit se otevírá každým druhým rokem.
Změny v počtech žáků v průběhu školního roku 2012/13 – denní studium
přerušili vzdělávání
nastoupili po přerušení vzdělávání
sami ukončili vzdělávání
vyloučeni ze školy z výchovných důvodů
vyloučeni ze školy pro neplnění studijních povinností
nepostoupili do vyššího ročníku
z toho nebylo povoleno opakování
přestoupili z jiné školy
přestoupili na jinou školu
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
0
0
1
1
1
5
3
2
1
0
0
1
1
2
4
1
1
0
1
0
0
0
2
4
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
Změny v počtech žáků v průběhu školního roku 2012/13 – dálkové studium
1. ročník
přerušili vzdělávání
nastoupili po přerušení vzdělávání
sami ukončili vzdělávání
vyloučeni ze školy z výchovných důvodů
vyloučeni ze školy pro neplnění studijních povinností
Výroční zpráva 2012/13
7
4
0
1
0
21
3. ročník
0
0
0
0
10
5. ročník
1
0
0
0
0
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
nepostoupili do vyššího ročníku
z toho nebylo povoleno opakování
přestoupili z jiné školy
přestoupili na jinou školu
0
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
Vyloučeni pro neplnění studijních povinností byli zejména ti žáci, kteří neplnili požadovanou
docházku do výuky, a to z důvodů rodinných, pracovních, příp. nemoci.
3.1.2
Prospěch a chování žáků ve školním roce 2012/2013 (k 30.9.2013)
Denní studium
prospěli celkem
z toho s vyznamenáním
neprospěli
z toho povoleno opakovat ročník
1. ročník
23
1
5
2
počet žáků
2. ročník
3. ročník
24
23
0
0
4
4
3
2
4. ročník
22
1
0
0
Dálkové studium
počet žáků
3. ročník
1. ročník
prospěli celkem
z toho s vyznamenáním
neprospěli
z toho povoleno opakovat ročník
3.1.3
16
0
0
0
17
2
0
0
5. ročník
16
3
1
opakovat lze
2014/15
Hodnocení chování žáků ve školním roce 2012/2013
Denní studium
počet žáků
velmi dobré
uspokojivé
80
•
•
•
celkový počet zameškaných hodin:
z toho neomluvených:
průměr zameškaných hodin na žáka:
3.1.4
11
neuspokojivé
15
14 785 hodin
715 hodin
139,5 hodin
Výsledky maturitních zkoušek 2012/2013 (k 30.9.2013)
Sociální činnost – sociální vychovatelství
denní studium
Počet žáků, kteří konali zkoušku
z toho opakovaně u zkoušky
Počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke
zkoušce v řádném termínu
Počet žáků závěrečných ročníků, kteří ke zkoušce nepřistoupili
z důvodu nemoci
prospěl s vyznamenáním
prospěl
Počet žáků, kteří byli hodnoceni:
neprospěl
Výroční zpráva 2012/13
8
Počet žáků
25
3
0
0
1
18
5 + 1 nedostavila se (opravná
zkouška květen 2014)
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
„Slavnostní“ předávání maturitních vysvědčení při povodních v Praze 3. června 2013.
Sociální činnost v prostředí etnických minorit
dálkové studium
Počet žáků
Počet žáků, kteří konali zkoušku
z toho opakovaně u zkoušky
Počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke
zkoušce v řádném termínu
Počet žáků závěrečných ročníků, kteří ke zkoušce nepřistoupili
z důvodu nemoci
prospěl s vyznamenáním
Počet žáků, kteří byli hodnoceni:
prospěl
neprospěl
3.1.5
16
0
0
0
1
15
0
Přijímací řízení na vyšší typ školy, uplatnění absolventů
• Denní studium
Většina absolventů denní formy studia střední odborné školy pokračuje ve studiu na vyšší
odborné škole nebo vysoké škole obvykle se zaměřením na sociální a charitativní práci nebo
pedagogiku, někteří z nich souběžně pracují ve vystudovaném oboru. Uplatnění nacházejí často
v zařízeních, kde absolvovali na střední škole odbornou praxi.
Typ školy
Vysoké školy
Vyšší odborné školy
Výroční zpráva 2012/13
Studijní obor
Počet přijatých studentů
Pedagogické fakulty
1.lékařská fakulta UK - obor
adiktologie.
HTF UK Sociální a charitativní práce
HTF UK Specializace v pedagogice
HTF UK Náboženství, filosofie a
etika
Sociální práce
Sociální pedagogika
Misijní a teologická
3
1
9
2
2
1
2
1
1
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
Mimo obor
Jazyková škola
2
• Dálkové studium
O absolventy dálkového studia SOŠ oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit je
v terénu zájem. Ukazuje se, že komplexně sociálně vzdělaný pracovník, který je ochoten pracovat i
v sociálně nejslabších lokalitách, nachází bez problému uplatnění prakticky v celé sociální oblasti,
zejména v sociální oblasti menšin. Studenti, až na výjimky, již v průběhu studia pracují jako terénní
pracovníci v nestátních neziskových organizacích či sociálních odborech státní správy, jako asistenti
učitelů ve školách s romskými žáky nebo pečovatelé v domovech pro seniory. Mnozí z nich si
úspěšným ukončením středoškolského studia zajistili kvalifikovanou pracovní pozici. Někteří
absolventi pokračují ve studiu na vysoké škole v oborech sociální a charitativní práce.
Výroční zpráva 2012/13
10
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
3.1.6
Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2013/2014
Přijímací řízení pro školní rok
2013/2014
(denní vzdělávání)
Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01
Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství, denní forma
počet přihlášek celkem
27
počet kol přijímacího řízení celkem
5
počet přijatých celkem
24
z toho v 1.kole
17
z toho ve 2.kole
1
z toho v dalších kolech
6
z toho na odvolání
0
počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení
(obor, počet míst)
obor:
3
0
Přijímací řízení pro školní rok
2013/2014
(denní vzdělávání)
Obor vzdělání: Pedagogické lyceum 78–42–M/03, denní forma
počet přihlášek celkem
24
počet kol přijímacího řízení celkem
5
počet přijatých celkem
22
z toho v 1.kole
18
z toho ve 2.kole
2
z toho v dalších kolech
2
z toho na odvolání
0
počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení
(obor, počet míst)
obor:
2
0
Přijímací řízení na obor vzdělání Sociální činnost 75-41-M/01, ŠVP Sociální činnost
v prostředí etnických minorit pro dálkovou formu vzdělávání ve školním roce 2012/13 neproběhlo.
Dálkové studim se otevírá každým druhým rokem.
3.1.7
Školní vzdělávací programy
V průběhu školních roků 2009/10 a 2010/11 byly vytvořeny školní vzdělávací programy oboru
vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost pro denní a dálkovou formu vzdělávání s názvem Sociální
činnost se zaměřením na vychovatelství a Sociální činnost v prostředí etnických minorit a školní
vzdělávací program oboru vzdělání 78–42–M/03 Pedagogické lyceum pro denní formu vzdělávání.
1. září 2010 byla zahájena výuka podle ŠVP v dálkovém studiu, od 1.9.2011 v oborech denního studia.
Školní vzdělávací programy Sociální činnost v prostředí etnických minorit, Sociální činnost se
zaměřením na vychovatelství a Pedagogické lyceum vznikly v rámci projektu „Cesta ke kvalitě –
Výroční zpráva 2012/13
11
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
inovace a modernizace vzdělávání na Evangelické akademii“ v rámci operačního programu Praha
Adaptabilita (OPPA).
V rámci tohoto projektu došlo na závěr školního roku 2011/12 k vyhodnocení stávajících zkušeností
s výukou podle školních vzdělávacích programů a všechny tři programy (pro Pedagogické lyceum,
Sociální činnost v denní i dálkové formě vzdělávání) byly inovovány. Od září 2012 již probíhala
výuka podle 2. verze školních vzdělávacích programů.
3.2 Vyšší odborná škola
2.2.1
Počet studentů ve školní roce 2012/13 podle zahajovacích výkazů
studijní obor
Sociální práce – denní
Sociální práce – denní
Sociální práce – denní
Sociální práce – kombinované
Sociální práce – dálkové
kód oboru
ročník
75-32-N/01
75-32-N/01
75-32-N/01
75-32-N/01
75-32-N/01
1
2
3
1
3
počet
studentů
37
20
15
42
16
Změny v počtech studentů v průběhu školního roku 2012/13 – denní studium
1. ročník
přerušili vzdělávání
nastoupili po přerušení vzdělávání
sami ukončili vzdělávání
vyloučeni ze školy pro neplnění studijních povinností
nepostoupili do vyššího ročníku
z toho nebylo povoleno opakování
přestoupili z jiné školy
přestoupili na jinou školu
jiný důvod změny (uveďte jaký)
0
0
5
12
0
0
2
0
2. ročník
1
1
0
0
0
0
0
0
3. ročník
3
1
0
1
0
0
0
0
Změny v počtech studentů v průběhu školního roku 2012/13 – dálkové studium
1. ročník
přerušili vzdělávání
nastoupili po přerušení vzdělávání
sami ukončili vzdělávání
vyloučeni ze školy pro neplnění studijních povinností
nepostoupili do vyššího ročníku
z toho nebylo povoleno opakování
přestoupili z jiné školy
přestoupili na jinou školu
jiný důvod změny (uveďte jaký)
Výroční zpráva 2012/13
12
3
2
7
15
1
0
0
0
3. ročník
0
0
0
1
0
0
0
0
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
2.2.2
Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2013/2014
Přijímací řízení pro školní rok
2012/2013
(denní vzdělávání)
Studijní obor 75-32-N/01 Sociální práce denní studium
počet přihlášek celkem
64
počet kol přijímacího řízení celkem
5
počet přijatých celkem
55
z toho v 1.kole
27
z toho ve 2.kole
8
z toho v dalších kolech
20
z toho na odvolání
0
nastoupili ke studiu
26
počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení
(obor, počet míst)
obor:
9
0
Přijímací řízení na obor vzdělání Sociální práce v kombinované nebo dálkové formě
ve školním roce 2012/13 neproběhlo. Kombinované nebo dálkové studim se otevírá každým druhým
rokem.
2.2.3
Výsledky absolutoria 2012/13 (k 30.9.2013)
Počet studentů
Počet studentů v posledním ročníku
K absolutoriu přistoupili
Prospěli celkem
z toho s vyznamenáním
Opravné zkoušky
15
13
13
1
0
Dvě studentky přerušily studium, k absolutoriu přistoupí v červnu 2014.
2.2.4
Uplatnění absolventů
Na vyšší odborné škole tvoří 30% z celkové hodinové dotace učebního plánu odborné praxe
na vybraných pracovištích. Výukovými pracovišti VOŠ jsou nestátní neziskové organizace, dále též
referáty sociálních věcí městských úřadů (oddělení sociálně právní ochrany dětí, oddělení kurátorů) a
poradny (poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy). Během praxí si škola a studenti vytváří
silné vazby na zaměstnavatele, a to pomáhá absolventům najít dobré zaměstnání ve studovaném
oboru.
V průběhu studia se studenti rozhodují o svém zaměření a závěrečnou čtrnáctitýdenní praxi ve
většině případů absolvují již na svém budoucím pracovišti. Zájem o absolventy Evangelické akademie
ve výše uvedených zařízeních je tradičně velký.
Většina absolventů VOŠ zároveň usiluje o získání vysokoškolského titulu, a tudíž pokračuje
distanční či denní formou ve studiu na vysoké škole, zejména na Evangelické teologické fakultě UK,
kde se v ročním studiu snaží získat vysokoškolské bakalářské vzdělání ve studijním oboru Pastorační a
sociální práce.
Výroční zpráva 2012/13
13
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
2.2.5
Akreditace vzdělávacích programů
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce vyučuje od 1. září 2007 podle
akreditovaného vzdělávacího programu 75-32-N/01 Sociální práce oboru vzdělávání 75-32-N/..
Sociální práce a pedagogika.
Vzdělávací program je koncipován v souladu se standardy vzdělávání v sociální práci
schválenými Asociací vzdělavatelů v sociální práci. Cílem je připravit kompetentní sociální
pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické tak, aby své získané postoje,
vědomosti a dovednosti dokázali aplikovat při práci s klienty a v jejich prospěch.
Specifikem vzdělávacího programu je důraz na kultivaci etických postojů studentů, na reflexi
spirituality sociální práce jako oboru a budování profesionální hodnotové orientace studujících.
Studium sociální práce ve vzdělávacím programu se opírá o křesťanské pojetí člověka a využívání
potenciálu religiozity u klientů i pracovníků.
Důsledně je aplikován individuální přístup ke studentům. Tyto akcenty odpovídají
křesťanskému poslání školy.
Vzhledem ke změně koncepce studijního oboru Pastorační a sociální práce na Evangelické
teologické fakultě UK, které se účastnili i vyučující Evangelické akademie, připravila vyšší odborná
škola reakreditaci stávajícího vzdělávacího programu. Kromě rozšíření stávajících učebních
dokumentů o aktuální trendy oboru je cílem změny lepší prostupnost obou programů a snazší přechod
absolventů Evangelické akademie – Vyšší odborné školy do bakalářského programu ETF UK.
Inovované učební dokumenty byly schváleny Akreditační komisí pro vyšší odborné vzdělávání 11.
dubna 2012.
Počínaje 1. září 2012 probíhá výuka na vyšší odborné škole podle inovovaného vzdělávacího
programu 75-32-N/01 Sociální práce v denní či dálkové formě a nově též v kombinované formě
vzdělávání.
4. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti
4.1 Vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy
Místo pobytu
Rejdice
Chorvatsko
Počet
Zaměření kurzu
žáků/studentů
23
Lyžařský kurz žáků SOŠ
28
Sportovně-turistický kurz SOŠ
Lyžařského kurzu v Rejdicích se v měsíci březnu zúčastnilo celkem 23 žáků střední školy,
z toho 16 žáků prvního ročníku střední školy a 7 žáků z vyšších ročníků. Kromě hlavní náplně kurzu,
tj. zvládnutí základních lyžařských, příp. snowboardových dovedností a podpora zdravého životního
stylu, bylo cílem tohoto kurzu stmelení kolektivu žáků 1. ročníku a starších spolužáků.
V červnu 2013 škola pořádala pro žáky 3. ročníku střední školy sportovně-turistický kurz
v Chorvatsku, kterého se zúčastnili i žáci nižších ročníků, studentka VOŠ a absolventi školy. Obsahem
kurzu byly sportovní hry a cyklistika, dále pak plavání a hry na podporu zodpovědnosti ke skupině a
zvládání zátěžových situací. Sportovní a pohybové aktivity byly prokládány zajímavými literárními a
výtvarnými programy.
4.2 Zahraniční kontakty
Škola udržuje již několik let kontakt zejména se zahraničními subjekty, ve kterých žáci SOŠ a
studenti VOŠ vykonávají odbornou praxi.
Zahraniční praxe a exkurze žáků a studentů školy
Výroční zpráva 2012/13
14
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
Zahraniční exkurze Drážďany
V termínu od 13. do 15. prosince 2012 se uskutečnil tradiční výjezd deseti studentů a žáků
školy doprovázených dvěma vyučujícími do Drážďan do třech vybraných zařízení saské Diakonie.
Žáci a studenti navštívili zařízení „Shukura“- Fachstelle zur Prävention sexualisierter Gewalt an
Jungen und Mädchen, centrum pro prevenci sexuálního násilí na dívkách a chlapcích; seznámili se
s prací centra a aktivitami, které zajišťuje.
Následoval přejezd do Jugendtreff Apostelkirche, nízkoprahového klubu pro děti a mládež,
kde proběhlo setkání se sociálně pedagogickými pracovníky tohoto klubu, který kromě
nízkoprahových služeb nabízí prázdninové pobyty a další akce dle zájmu dětí a mládeže.
Součástí exkurze byla návštěva církevního centra pro mládež Landesjugendpfarramt, které
připravuje integrativní projekty pro lidi s postižením. Těchto projektů, letních prázdninových táborů
pro lidi s postižením, se jako osobní asistenti pravidelně účastní studující naší školy.
Exkurzi zajistily Mgr. Ivana Mrázková a Marta Drápalová
Mezinárodní konference Spielmarkt v Postupimi
Studenti a vyučující EA byli jako každoročně pozváni k účasti na mezinárodní konferenci
Spielmarkt v Postupimi s mottem „Phantasie – Schlüssel zur Welt“ „Fantazie – Klíč do světa“,
v termínu 25.–28.4.2013.
Konference se zúčastnili studující a pracovníci ze sociální a pedagogické oblasti z 8
evropských zemí, za naši školu 4 studentky vyšší odborné školy, žák střední školy a vyučující Marta
Drápalová a Mgr. Ivana Mrázková.
Na úvod konference studenti a vyučující Evangelické akademie vystoupili s vlastním
celovečerním programem, jehož cílem bylo představení a seznámení jednotlivých delegací. V dalších
dnech probíhaly přednášky, workshopy a semináře, do kterých se účastnící konference podle své
volby společně nebo individuálně zapojili.
Na závěr pobytu studenti a obě vyučující přejeli do Berlína a navštívili různá historická místa,
spjatá s pohnutou historií města – památky mapující dobu druhé světové války: památník židovským
obětem holocaustu a nově vybudovaný památník romským obětem nacismu.
Odborné praxe žáků a studentů v zahraničí
Studentka vyšší odborné školy Anna Kudelová a absolvent střední školy Pavel Matys se o
prázdninách účastnili jako dobrovolníci dvou integrativních prázdninových pobytů pro mládež a
dospělé osoby s mentálním postižením v Erfurtu a Jonsdoru, organizovanými centrem pro mládež ze
Zemské luterské církve v Sasku – Landesjugendpfarramt. Náplní práce našich studentů bylo
poskytovat osobní asistenci klientovi s postižením a zapojit se do týmové spolupráce při přípravě a
průběhu programu.
Studentka 1. ročníku VOŠ Denisa Schmiedová absolvovala tříměsíční zahraniční praxi ve
Velké Británii v L´Arche Community, která nabízí komunitní způsob života lidem s postižením a bez
postižení. Cílem je zapojit se do aktivit komunity jako asistent pro lidi s postižením. Hlavní účel práce
je sdílet život s lidmi se zdravotním postižením, poskytovat jim přímou péči jako jeden ze členů týmu,
budovat s nimi vztahy, povzbuzovat je ve vývoji v rodinné atmosféře.
4.3 Mimořádné přednášky a semináře
VOŠ
•
•
Seminář Mýty a fakta komunizmu, 2.10.2012 na půdě poslanecké sněmovny. Cílem semináře
bylo tedy zavést celospolečenskou diskusi na téma, které z výroků o komunismu lze pokládat
za pravdivé a které nikoliv a poskytnout posluchačům jasná, nezmanipulovaná a důvěryhodná
fakta o bývalém režimu. Semináře se zúčastnili žáci 2. ročníku střední školy a studenti VOŠ.
4. 10. 2012 Parlament České republiky: Poslanecká sněmovna – seminář na téma „Dluhové
pasti“pod záštitou předsedkyně podvýboru výboru pro sociální politiku pro sociálně pojistné
systémy Gabriely Peckové.
Výroční zpráva 2012/13
15
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
•
Pokračovala dlouholetá spolupráce s Mgr. Pivoňkou z Vězeňské duchovenské služby VS ČR,
a paní Renatou Balcarovou, ředitelkou Vězeňské duchovní péče, o.s. 19.11.2012 se konal
seminář o Vězeňské duchovní službě a Vězeňské duchovenské péči pro 2. ročník denního
studia.
Na seminář navazovala exkurze ve věznici Pankrác s přednáškou PhDr. Aleše Kýra o
historii vězeňství.
•
SOŠ
•
Studující VOŠ individuálně využívají bohaté nabídky vzdělávacích seminářů a konferencí
podle svého individuálního zájmu a vzdělávacích potřeb. Nabídku zajišťuje škola i jednotliví
vyučující. Potvrzení o absolvování přednášek, seminářů, konferencí apod. si studující ukládají
jako doklad svého osobního a profesionálního rozvoje do portfolia.
6. září 2012 se konaly na naší škole studentské volby, zúčastnilo se jich 85 % dospělých žáků
střední školy. Studentské volby 2012 jsou součástí vzdělávacího programu společnosti Člověk
v tísni Jeden svět na školách. Cílem programu bylo přiblížit studentům základní demokratické
principy, podpořit dialog týkající se správy veřejných věcí jak mezi studenty, tak mezi nimi a
jejich pedagogy, zvýšit účast prvovoličů a mladých lidí v řádných volbách.
•
Seminář Mýty a fakta komunizmu, 2.10.2012 na půdě poslanecké sněmovny. Cílem semináře
bylo tedy zavést celospolečenskou diskuzi na téma, které z výroků o komunismu lze pokládat
za pravdivé a které nikoliv a poskytnout posluchačům jasná, nezmanipulovaná a důvěryhodná
fakta o bývalém režimu. Semináře se zúčastnili žáci 2. ročníku střední školy a studenti VOŠ.
•
Dokument Největší přání – 22.10.2012. Dokumentární projekt, jímž režisérka Olga Špátová
navazuje na legendární filmy stejného názvu, které natočil její otec, dokumentarista Jan Špáta
v roce 1964 a 1990. Olga Špátová v něm zkoumá, nakolik se posunuly hodnoty a jak se
změnil život mladých lidí v naší zemi.
•
7.11.2012 Přednáška pro 3. a 4. ročník – Akademie dopravního vzdělávání – příprava
mladých řidičů, upozornění na rizikové situace v silničním provozu.
•
10.11.2012 Stop násilí ve vztazích – odborný seminář a představení interaktivních technik,
program SOS centra diakonie ČCE-SKP v Praze, 2. ročník
•
12.11.2012 Lidice 2S a 22.11. 2012 3S – návštěva Památníku Lidice spojená s vyhlášením
kreativní soutěže určené studentům českých a slovenských středních škol v poznávání
moderního Izraele.
•
Projekt „Blázníš? No a co!“ (Fokus Praha o.s.) proběhl ve 3. ročníku, jednalo se o program
zaměřený na prevenci duševního zdraví a destigmatizaci lidí s duševním postižením. Program
proběhl formou interaktivního zážitkového workshopu, 29. listopadu 2012.
•
Seminář zážitkové a volnočasové pedagogiky pro 2S – 5.3.2013 a 12.3.2013
•
Jeden svět – 2 S, 7.3.2012, „Umlčené hlasy ze Srí Lanky“, Člověk v tísni
•
2.5.2013 Planetárium, pořad Cesta do nekonečna a následně interaktivní stálá expozice
s vypracováním zadaných úkolů pro 2. a 3. ročník střední školy
•
Evangelická akademie se tradičně zapojuje do programu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na
školách (v rámci projektu Jeden svět na školách). Žáci střední školy byli vybráni na projekci
filmu Ztráta paměti, která proběhla v Národním divadle 27. června 2013 v rámci kampaně
Proti ztrátě paměti. Zúčastnili se všichni žáci střední školy.
•
Filmová noc na půdě Evangelické akademie, 12.5.2013 a 26.6.2013.
Přednášky v předmětu praxe:
Výroční zpráva 2012/13
16
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
• „Křeslo pro hosta a psa – jak se žije lidem s postižením“ beseda s nevidomou paní o
správném nabízení pomoci nevidomým, obtížích plynoucích z toho, že nevidí, o tom, jak jí
pomáhá vodící pes, o jejím životě, radostech i snech.; 7.5.2013 pro 3. ročník.
• Návštěva streetworkera – absolventka naší VOŠ Marie Havlenová-Saudková, DiS.
Představení práce streetworkra a pomůcek, které rozdává klientům při své práci; 6.2.2013, pro
4. ročník.
• Mgr. Tereza Najbrtová – téma „Týmová spolupráce“, rozpoznání mých kladných stránek
pro práci v týmu; 5.3.2013, pro 3. ročník.
SOŠ dálkové
• Celodenní program pro 3.a 5. ročník 8.2.3013
Dopoledne – kino Aero film „Je to jen vítr“ – Film zachycuje jeden den v životě romské rodiny kdesi
na okraji malého městečka. Přednáška Dům národnostních menšin o.p.s. – „Historie Romů a
současnost, romská rodina“ přednášel Ladislav Goral
Odpolední program – Přednášky a prezentace studentských praxí a dobrovolnických činností
Vojtěch Kalous, student 5R – Kambodža
Michal Hartman, student 3R – Indie
Petra Šurbatovičová, absolventka EA SOŠ dálkové – Severní Amerika II. díl
4.4 Spolupráce se zaměstnavateli, profesními organizacemi a dalšími sociálními partnery
Podstatnou součástí studijního programu VOŠ a SOŠ jsou odborné praxe na vybraných
pracovištích, které tvoří na VOŠ 30%, na SOŠ 10% z celkové hodinové dotace učebního plánu.
Výukovými pracovišti VOŠ jsou zejména pracoviště Diakonie ČCE a jiné nestátní neziskové
organizace, dále též referáty sociálních věcí městských úřadů (oddělení sociálně právní ochrany dětí,
oddělení kurátorů) a poradny (poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy). Po ukončení
studia zde absolventi zároveň nacházejí své uplatnění. Vzhledem k zaměření VOŠ je škola v úzkém
kontaktu s úřadem práce, který je též jedním z odborných pracovišť praxí studentů.
Výukovými pracovišti SOŠ jsou pracoviště Diakonie ČCE a další nestátní neziskové
organizace, dále ústavy sociální péče, dětské domovy, domovy důchodců. I zde absolventi SOŠ po
ukončení studia nacházejí své uplatnění.
Vyšší odborná škola je od roku 2000 řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci
(ASVSP), dobrovolným sdružením vyšších odborných a vysokých škol, které nabízejí vzdělání
v sociální práci na území ČR. Cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci
a přispívat tím ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České republice.
Zástupkyně ředitelky školy pro VOŠ, PhDr. Jarmila Rollová, od letošního školního roku
působí jako místopředsedkyně výkonné rady ASVSP a spolupracovala na revizi minimálního
standardu ASVSP předmětu Supervize.
4.5 Účast v soutěžích, olympiádách, na festivalech
• Studující dálkového studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit se
zúčastnili 15. ročníku světového romského festivalu KHAMORO 2013.
• Přemysl Pozděna, žák 3. ročníku střední školy, se zúčastnil celostátní výtvarné soutěže
pořádané ke čtyřstému výročí vydání Bible kralické, jejíž organizací byla pověřena obec Kralice nad
Oslavou. Za vynikající zpracování tématu „Bible v životě nás všech“ obdržel Přemysl čestné uznání.
4.6 Další důležité aktivity školy
• Seminář k vedení studentů a studentek
Dne 30. dubna 2013 uspořádala Evangelická akademie seminář pro mentory a vedoucí
z pracovišť, kde studenti VOŠ Evangelické akademie absolvují praxe, tutory, vyučující na VOŠ a
Výroční zpráva 2012/13
17
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
zástupce studentů.. Cílem bylo sdílet zkušenosti s vedením studujících VOŠ v průběhu odborné praxe,
vzájemně si poskytnout zpětnou vazbu a rozvíjet kvalitu odborné praxe na VOŠ.
• Dobrovolnické akce
Žáci a studenti školy se pravidelně zapojují do dobrovolnických akcí na podporu sociální
oblasti. Příkladem je účast žáků střední školy na sbírce Bílá pastelka 17. října 2012 , pravidelná pomoc
žáků při osobní asistenci lidem s postižením.
Škola tradičně spolupracuje s Diakonií ČCE SKP Praha a všichni žáci a studenti se zapojují do
dobrovolnických aktivit Diakonie; např. zajišťování Jarmarku u Ludmily, pomoc při organizaci
konferencí.
Na základě povinné praxe v NNO vznikla dlouhodobá dobrovolnická spolupráce dálkově
studujících dospělých žáků střední školy a organizace ESET-HELP (výukové pracoviště VOŠ),
organizace, která pomáhá lidem s duševním onemocněním a podporuje je.
4.7 Realizované projekty
• OPPA 2013 – 2015
V průběhu školního roku 2012/13 předložila naše škola v rámci operačního programu OPPA
financovaného z Evropského sociálního fondu projekt Partnerstvím ke kvalitě – inovace vzdělávání a
systému odborných praxí Evangelické akademie – Vyšší odborné školy sociální práce a podařilo se
získat finanční prostředky pro další rozvoj vyšší odborné školy.
Díky projektu od 1. července 2013 Evangelická akademie pokračuje ve zkvalitnění stávajícího
vzdělávání a systému odborných praxí studentů VOŠ tak, aby odpovídaly aktuálním požadavkům trhu
práce a připravovaly kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i
praktické.
Cílem tohoto projektu (který bude probíhat do konce února 2015) je proto vytvořit systém
výukových pracovišť, s nimiž VOŠ naváže dlouhodobou, smluvně podloženou spolupráci, garantující
kvalitní vedení studentů na praxích. Druhým dílčím cílem je zkvalitnění teoretického vzdělávání na
EA VOŠ. Vzhledem k tomu, že v současné době narůstá potřeba získávání a sdílení zahraničních
zkušeností z oblasti sociální práce a je nutné získávat inspiraci pro další vzdělávání studentů i
pedagogů i v zahraničí, připravujeme v rámci projektu pro studenty stáž v Drážďanech a pro pedagogy
stáž ve Vídni.
• Multikultura v sociálních službách (v rámci dotačního programu MŠMT na podporu
vzdělávání jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy 2012)
Základní ideou projektu je nabídnout žákům a studentům nejen z národnostních menšin a
sociokulturně znevýhodněného prostředí podporu při samotném vzdělávání a mj. i preventivně působit
ve vztahu k předčasnému opouštění vzdělávání. Vzhledem k profilu školy se jedná i o rozšíření běžné
výukové náplně a chceme studentům nabídnout možnost upevnění si zejména etické a postojové
složky. Projekt je zaměřen zejména na podporu následujících vzdělávacích aktivit a je rozdělen na 4
hlavní složky: podpora a rozvoj jazykových kompetencí, multikulturní výchova, sdílení příkladů dobré
praxe a poradenství.
• Pozvání k poznání pro žáky a studenty Evangelické akademie Praha (v rámci
dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání jazycích národnostních menšin a multikulturní
výchovy 2013)
Hlavním cílem projektu je žákům a studentům Evangelické akademie nabídnout přijatelnou a
hravou formou, která je maximálním způsobem zapojí do projektu, příklady a ukázky života menšin –
jejich kulturu, tradice, tradiční pokrmy. Při jednotlivých aktivitách (literární soutěž, výtvarná soutěž,
projektové dny, divadelní a hudební představení) se studenti setkají i s jazykem dané menšiny.
• Odborné praxe studentů v zahraničí (VB, SRN, Rakousko)
Finanční prostředky na zajištění zahraniční praxe a exkurze byly poskytnuty Nadačním
fondem pro podporu církevního školství v roce 2012 a prostřednictvím zřizovatele školy Evangelickou
církví Hesenska-Nasavska v roce 2013.
4.8 Duchovní život školy
Výroční zpráva 2012/13
18
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
Při zahájení školního roku, na jeho závěr, o Vánocích a Velikonocích se všichni žáci, studenti
a pracovníci školy scházejí na slavnostních bohoslužbách v kostele Českobratrské církve evangelické,
které více než deset let vedla Mgr. Irena Škeříková.
Mgr. Irena Škeříková byla farářkou Českobratrské církve evangelické v Praze 4-Nuslích, se
školou spolupracovala od jejího založení a 1. září 2007 byla jmenována synodem ČCE na pozici
spirituálky školy. Na podzim 2012 Irena Škeříková podlehla vážné nemoci. Irenina stopa v paměti
všech zůstává hluboká a mnozí studenti teprve skrze její osobitý a obětavý styl zaslechli a porozuměli
volání Evangelia a porozuměli mu.
Od 1. února 2013 je školním spirituálem ThMgr. Michal Šourek, ChLJ farář ČCE, Praha –
Jižní Město. Ve škole pracuje na částečný úvazek, je k dispozici a nabízí svou pomoc žákům,
studentům a pedagogům při řešení jejich osobních problémů. Účastní se všech významných akcí
školy.
Žáci střední školy mají možnost se pravidelně jednou týdně uprostřed výuky se školním
spirituálem setkávat. V těchto setkáních vede žáky k soustředění nad životními tématy a učí je
kultivovaně o nich diskutovat. Ti, kteří tato setkání nevyhledávají, mají v tuto dobu alternativní
program např. s tématy z multikultury, mediální výchovou, medailony osobností kulturního života
s učitelkou školy Mgr. Ivanou Mrázkovou..
Na VOŠ působí školní spirituál podle potřeb a zájmu studentů. Účastní se seznamovacího
kurzu s 1.ročníkem VOŠ, přichází s nabídkou rozhovorů a konzultací, kterých mohou studenti
individuálně využívat.
Školní bohoslužby se nyní konají v kostele Milíče z Kroměříže na Jižním Městě.
4.9 Zahradní slavnost
Předposlední den školního roku pořádáme tradičně na zahradě školy „Zahradní slavnost“. Jedná se
o neformální setkání bývalých, současných a někdy i budoucích studentů školy s pedagogy, rodiči a
zástupci některých NNO, kteří společně připraví zajímavý program. Na taková setkání zveme i
veřejnost z okolí naší školy.
Zahradní slavnost měla jako každoročně velice pestrý pěkný program sestavený z vystoupení,
která připravili žáci střední školy, hudební produkce a workshopů. Slavnost byla zahájena společným
obědem žáků a pedagogů na školní zahradě. Následovaly scénky a vystoupení jednotlivých ročníků.,
kramářská píseň – Co přihodilo na sportovním kurzu v Chorvatsku a židovské tance – vystoupení
pedagogů EA. Žáci, studenti, učitelé i hosté mohli zhlédnout tradiční soutěžní výstavu výtvarných děl
žáků 3. ročníku – cyklus na téma „Poznávání, prolínaní, tolerance“. Tentokrát proběhla i další
výtvarná soutěž pro všechny ročníky školy k 400. výročí Bible kralické.
Zahradní slavnost provázely doprovodné programy: výtvarná dílna Nely Beranové, výstava
fotek a obrazů Ivany Lacinové, prezentace a prodej výrobků chráněných dílen a prodejní jarmark a
dílnička Gabriely Źežulkové.
Na slavnosti vystoupila hudební skupina Čtyřrozměrná beruška.
V tomto školním roce jsme navázali tradici předvánočních multikulturních slavností a připravili
jsme multikulturní den spojený s návštěvou domu národnostních menšin a procházkou historickým
centrem Prahy.
4.10
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi
Na škole není založena odborová organizace.
5. Pracovníci školy
5.1 Personální zabezpečení
Evangelická akademie má 22 stálých pedagogických pracovníků na úplný popř. na zkrácený
úvazek a 19 externistů. Počet externistů je dán snahou vedení školy o co nejlepší odborné zajištění
výuky. Zejména výuku vyšší odborné školy a dálkového studia oboru Sociální činnost v prostředí
etnických minorit na střední škole zajišťují vysoce kvalifikovaní externí vyučující z vysokých škol a
Výroční zpráva 2012/13
19
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
z praxe. Semináře, kroužky a doučování pro žáky střední školy jsou též zajišťovány externisty.
K přednáškové činnosti jsou využívány bohaté znalosti a zkušenosti dalších odborníků
pomáhajících profesí. Externí pracovníci jsou zároveň garanty praxí studentů a oponenty
absolventských prací.
Provoz školy zajišťují hospodářka školy, pracovnice studijního oddělení, školník, který má na
starost základní údržbu školy a zahrady, a uklízečka. Ve školní knihovně se střídají dva pracovníci na
zkrácený úvazek.
Ekonomickou agendu vedou jako externí poskytovatelé služeb mzdová účetní a ekonomka,
která je zároveň finanční účetní, autorkou a manažerkou projektu OPPA Partnerstvím ke kvalitě.
•
Přehled pracovníků školy
Interní vyučující
Mgr. Jitka Jarošová – ředitelka školy
PhDr. Jarmila Rollová – zástupkyně ředitelky pro VOŠ
Mgr. Aleš Beran – zástupce ředitelky pro SOŠ
Mgr. Tereza Cimrmannová, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Čurda
Marta Drápalová
JUDr. Zdenka Gailová
PaedDr. Magdaléna Ježdíková
Mgr. Helena Krajáková
Mgr. Ivana Mrázková
Mgr. Zuzana Nováková
Mgr. Jana Rollová
Mgr. Kateřina Schmidová
Mgr. Lucie Schwarzová
Mgr. Pavla Skalová
Mgr. Magdaléna Skřivánková
Mgr. Hana Syslová
Mgr. Jana Veselá
Mgr. Kamil Vondrouš
MUDr. Alice Wagenknechtová
Ing. Tomáš Wagenknecht
Mgr. Helena Wernischová
Koordinátorka a vyučující dálkového studia oboru SOŠ
Bc. Jana Bednářová
Spirituál/ka školy
Mgr. Irena Škeříková
ThMgr. Michal Šourek, ChLJ
Externí vyučující
RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.
Mgr. Christo Bjalkovský
Mgr. et Ing. Arch. Marek Dolejš
Mgr. Luděk Doležal
Dagmar Fialová
Lajlo Erkinovna Friedrich
PaedDr. Jolana Janošková
Mgr. Pavla Kordulová
Mgr. Alena Kunová
Hana Machová, DiS.
Mgr. Alžběta Matochová
Výroční zpráva 2012/13
20
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
Ing. Lucie Mohrová
Emílie Mrzílková
Kateřina Němcová
Mgr. Jitka Prajsová
PhDr. Pavla Šafránková
Mgr. Simona Urbánková
PhDr. Petr Vojtíšek
Mgr. Simona Žižková
Provozní pracovníci školy
Eva Havlínová
hospodářka školy
Hana Machová, DiS. studijní referentka a manažerka správního úseku
Lenka Svozilová
knihovnice
Martin Sadílek, DiS. vedoucí knihovník
Lenka Tomková
úklid školy
Zbyněk Tomek
školník
Externí zajištění ekonomické agendy
Ing. Monika Veselá, MBA – ekonomka školy a finanční účetní
Marie Siváková – mzdová účetní
5.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků
SOŠ podle § 9 zákona č.
563/2004 Sb.
VOŠ podle § 11 zákona
č. 563/2004 Sb.
86%
100%
Odborná kvalifikace v %
Vyučující bez odborné kvalifikace podle § 9 zákona č. 563/2004 Sb. na SOŠ jsou vyučující
odborných předmětů, kteří doposud nezahájili studium pedagogiky. Jedná se zejména o vyučující
dálkového studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit, kde výuku dospělých
studentů externě zajišťují odborníci z vysokých škol a z praxe.
5.3 Vzdělávání pedagogů
Vzdělávání 2011/12
Jméno
Termín
Akce
Pořadatel
Bednářová Jana
Únor 2013
Zadavatel MZ
Bednářová Jana
30. 4.2013
Zdravotnický seminář
Bednářová Jana
1.-2. 6.2013
Sociální zabezpečení a
sociální dávky pro
zdravotně postižené
Sdružen pacientů s plicní
hypertenzí
Bednářová Jana
2.7.2013
SUKI
Beran Aleš
2012/13
Beran Aleš
15.11.2012
Přehled sociálních dávek
pro rodiče dětí se
sluchovým postižením
Studium – fyzika
učitelství pro SŠ
Konzultační seminář pro
management škol
Výroční zpráva 2012/13
21
NIDV Praha a Střední
Čechy
NRZP
MFF UK
NIDV Praha
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
Čurda Vojtěch
2012/13
Drápalová Marta
10.10.2012
Drápalová Marta
26.-27.4.2013
Drápalová Marta
září 2012–červen
2013
Jarošová Jitka
11.9.2012
Jarošová Jitka
14.11.2012
Jarošová Jitka
15.11.2012
Jarošová Jitka
12.6.2013
Ježdíková Magdaléna
10.-11.10.2012
Ježdíková Magdaléna
21.-22.6.2013
Doktorandské studim
PedF UK, české a
československé dějiny
Psychobiografický model
péče pro klienty se
symptomy demence
Konference „Phantasie –
Schlüssel zur Welt“
III. ročník kurzu
„Základy evangelické
teologie“
Efektivní instituce-EFIN
Metodika EFIN pro VOŠ
PO pro školy a školská
zařízení
Konzultační seminář pro
management škol
Dyskalkulický žák na 2.
stupni ZŠ
Muzikoterapie – brána
do světa klienta
Mrázková Ivana
Mezinárodní konference
Space for Art Therapies
II
Březen, duben 2013 Hodnotitel ústní zkoušky
PUP – ČJ v úpravě pro
neslyšící SP-3
10.10.2013
Psychobiografický model
péče pro klienty se
symptomy demence
Únor 2013
Školní maturitní komisař
Mrázková Ivana
26.-27.4.2013
Mrázková Ivana
7.3.2012
Rollová Jarmila
Rollová Jarmila
2.10.2012
22.1.2013
Rollová Jarmila
22.2.2013
Rollová Jarmila
Rollová Jarmila
4.4.2013
27.5.2013
Rollová Jarmila
6.6.2013
Schmidová Kateřina
15.-16. 11.2012
Schwarzová Lucie
12.-15.12.2012
Krajáková Helena
Mrázková Ivana
Výroční zpráva 2012/13
Konference „Phantasie –
Schlüssel zur Welt“
Projekce pro pedagogy
spolupracující v rámci
projektu Jeden svět na
školách
Mýty komunizmu
Seminář k zákonu o
sociálních pracovnících
Hodnocení profesního
rozvoje studentů sociální
práce v rámci odborné
praxe
VH ASVSP
Seminář ke standardu
ASVSP : Supervize
Konference o
nemocničním kaplanství
Konference pražské linky
důvěry
Carving camp
22
PedF UK
Medical Services
Evangelische Kirche
v Postupimi
MŠMT – Ipn Efektivní
instituce
NIDV Praha a Střední
Čechy
NIDV Praha
Descartes, v.o.s.
Sekce systemické
muzikoterapie
Česká arteterapeutická
společnost
NIDV Praha a Střední
Čechy
Medical Services
NIDV Praha a Střední
Čechy
Evangelische Kirche
v Postupimi
Člověk v tísni, o.p.s.
Parlament ČR
MPSV
Caritas – VOŠs Olomouc
ASVSP (FSS Brno)
ASVSP (VOŠS Jabok )
Asociace nemocničních
kaplanů, Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Gymnázium Sedlčany
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
Schwarzová Lucie
Únor 2013
Školní maturitní komisař
Skalová Pavla
2011/12
Supervizní výcvik
Syslová Hana
Březen,duben 2013
Veselá Jana
Veselá Jana
Veselá Jana
Vondrouš Kamil
Wernischová Helena
Wernischová Helena
Wernischová Helena
Wernischová Helena
Wernischová Helena
Výroční zpráva 2012/13
NIDV Praha a Střední
Čechy
FHS UK
Hodnotitel ústní zkoušky NIDV Praha a Střední
PUP - anglický jazyk v
Čechy
úpravě pro neslyšící SP-3
Listopad 2012
Zadavatel MZ
NIDV Praha a Střední
Čechy
14.11.2012
Finance v praxi
NIDV Praha a Střední
Čechy
Březen, duben 2013 Hodnotitel ústní zkoušky NIDV Praha a Střední
PUP - ČJ v úpravě pro
Čechy
neslyšící SP-3
Březen, duben 2013 Hodnotitel ústní zkoušky NIDV Praha a Střední
PUP - anglický jazyk v
Čechy
úpravě pro neslyšící SP-3
2.10.2012
Mýty komunizmu
Parlament ČR
12.-.13.11.2012
Církev a islám –
Evangelikální teologický
evangelikální teologická seminář
konference
11.4.2013
Sociální práce a teologie Jabok
20 let dialogu
duben 2013
Přednáška prof.
ETF UK
Pokorného „O teologii
vzkříšení"
6.6.2013
Konference o
Asociace nemocničních
nemocničním kaplanství kaplanů, Praha
23
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
6. Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol
Ve školním roce 2011/2012 nebyla na škole provedena kontrola ČŠI. Poslední inspekce
proběhla ve školním roce 2000/2001, č.j.: 010 423/01 – 5108.
7. Integrace žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami
Škola, vzhledem ke svému zaměření, klade důraz na integraci žáků a studentů s postižením,
zejména fyzickým a částečně i smyslovým, mezi zdravé a to z důvodů jednak etických a jednak
odborných. Žáci a studenti se ve vztahu k postiženým spolužákům připravují i na své budoucí
povolání, kdy se učí v přirozených situacích ohleduplnosti a pomoci druhým.
Pomoc žákům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami a s nimi spjatou
informační a metodickou podporu pedagogům zajišťuje školní psycholožka Mgr. Zuzana Nováková,
která je současně výchovnou poradkyní a metodičkou prevence sociálně patologických jevů.
Dlouhodobě spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 4 a se Speciálněpedagogickou poradnou při Jedličkově ústavu.
Na střední škole ve školním roce 2012/13 studovala v denní formě 1 žákyně s SPU
podle individuálního vzdělávacího plánu, dalších 25 žáků mělo z důvodu zdravotního oslabení nebo
SPU upravené podmínky ke vzdělávání podle pokynů pedagogicko- psychologických poraden.
V dálkové formě vzdělávání střední školy studují 2 žákyně s upravenými studijními podmínkami.
Většina z výše uvedených žáků uzavřela úspěšně školní rok; dvě žákyně prvního ročníku se
v průběhu školního roku rozhodly pro jednodušší studijní obor a ukončili vzdělávání, čtyři žákyně
neprospěly.
K maturitní zkoušce přistoupilo 5 žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání
maturitní zkoušky, všichni odmaturovali úspěšně v prvním termínu.
Na vyšší odborné škole měla ze zdravotních důvodů upravené podmínky pro vzdělávání jedna
studentka, která úspěšně složila absolutorium.
Díky zapojení školy do dvou programů MŠMT, Rozvojového programu na podporu škol, které
realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním a Dotačního programu na
podporu vzdělávání jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy, mohla škola formou
doučování, konzultací, přednášek a kurzů podpořit žáky a studenty se sociálním nebo zdravotním
znevýhodněním a žáky národnostních menšin a tím preventivně působit ve vztahu k předčasnému
opouštění vzdělávacího systému.
8. Prevence rizikového chování
Studenti a žáci školy jsou připravováni pro práci v sociální oblasti. Proto je ve všech studijních
oborech součástí výuky rozsáhlý program prevence rizikového chování, zneužívání návykových látek
a zásad zdravého životního stylu (například v předmětech osobnostní výchova, psychologie, vybrané
sociální problémy, sociální patologie).
Preventivní programy jsou prováděny i v rámci alternativních programů střední školy
v rozsahu 1x v týdnu jednu vyučovací hodinu. Studenti VOŠ se zapojují do programů primární
prevence LATA, Pět P, velmi dobrých výsledků zaznamenali v Projektu preventivních aktivit
Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny Praha 8.
Škola má zpracovaný Minimální preventivní program, součástí jsou různorodé a zajímavé
školní i mimoškolní aktivity. Závěrečnou zprávu plnění a efektivity minimálního preventivního
programu na konci školního roku předává metodička prevence Mgr. Zuzana Nováková vedení školy;
její analýza je podkladem pro vytvoření programu pro příští školní rok.
9. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2012
viz. příloha č. 1
Výroční zpráva 2012/13
24
Evangelická akademie – Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4
Obsah výroční zprávy je v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění.
V Praze dne 3. října 2013
Mgr. Jitka Jarošová
ředitelka školy
Výroční zpráva byla projednána a schválena školskými radami v souladu s §168, odst. 1,
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
dne 11. listopadu 2013.
Příloha č.1
Zpráva o hospodaření za rok 2012 (v tis. Kč)
NÁKLADY
10 478
Spotřeba
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
235
224
Služby
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
68
8
1602
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Ostatní osobní náklady
6 211
1 834
99
Ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Jiné ostatní náklady
8
189
VÝNOSY
10 550
Výnosy z hlavní činnosti
Výnosy z vedlejší činnosti
Provozní dotace
Přijaté příspěvky a dary
Ostatní výnosy
861
6
9 545
50
88
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Výroční zpráva 2012/13
72
25
Download

Výroční zpráva 2013 - Evangelická akademie