Název předmětu:
Typ studia:
Studijní obor:
Vyučující:
Počet hodin přednášek
za týden/celkem:
Období:
Druh ověření:
Umění pomáhat
VOŠ sociální práce – kombinované studium
75-32-N/01
Christo Bjalkovski
-/10
letní
klasifikovaný zápočet
Požadavky na ukončení období a kriteria jejich splnění:
Požadavky na docházku v %
Nejsou
(semináře × přednášky):
Testy v průběhu semestru – počet, Ne
kritéria splnění (body, %, známka…)
Semestrální práce – téma, požadavky Ano, buď a) vlastní úvaha nad vybraným tématem probrané látky - v
na rozsah, termín odevzdání
rozsahu 2-4 stran A4, nebo b) vlastní přednáška (komentovaný text) včetně
prezentace - v rozsahu min. 10 snímků prezentace v Powerpointu a
doprovodného textu s výkladem prezentace
Další požadavky pro udělení zápočtu Odevzdání semestrální práce
za období
Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu):
Klasifikovaný zápočtem bude udělen na základě odevzdané semestrální práce, splňující všechny předem
stanovené podmínky.
Cíl a formy výuky:
Osvojit si profesionální způsoby práce s klienty a seznámit se podrobněji s fázemi vedení rozhovoru v praxi
sociálního pracovníka. Východiskem předmětu je zvládnutí teorie a praxe systemického přístupu formou
přednášek a cvičení. Důraz je kladen na zvládnutí principů sociální práce v kontextu nabízení pomoci („pomoc“
× „kontrola“).
Popis předmětu obecně:
Seznámení se s teoretickými koncepty systemického přístupu (porozumění pojmům kontrola, pomoc,
objednávka, nabídka, zakázka, zplnomocnění) a s praktickými profesionálními způsoby práce a fázemi vedení
rozhovoru s klientem, včetně stanovení individuálního plánu spolupráce a vedení dokumentace.
Témata přednášek – počet témat podle učebního plánu
1. Smysl a poslání sociální práce, odbornost sociálního pracovníka, Etika profesionální práce, předpoklady
profesionální práce (vzdělávání, supervize, hranice profesionální pomoci)
2. Systemický přístup – historie a vývoj, základní pojmy, definice, základní otázky, systemické pojetí
problémů
3. Koncept přebírání kontroly a nabízení pomoci, zakázka, zplnomocnění, princip držitele problému a
profesionální způsoby pomáhání
4. Poradenský rozhovor jako základní nástroj pracovníka – jednotlivé fáze poradenského rozhovoru –
otevření (navázání kontaktu, ocenění), – dojednávání a zakázka (zajištění bezpečí, otevírající otázky,
cirkulární dotazování, konstruktivní otázky)
5. Jednotlivé fáze rozhovoru – dojednávání a zakázka (určení problému a stanovení cílů spolupráce
s klientem – individuální plán), – průběh (základní pracovní témata, zplnomocňování, udržení
kontaktu), – ukončení (změna, krizová intervence a specifické problémy)
Studijní literatura základní:
Etický kodex sociálního pracovníka ČR. Praha: MPSV.
GABURA, J., PRUŽINSKÁ, J. Poradenský proces. Praha: Slon, 1995.
HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. ČKCH, 1999.
JONESOVÁ, E. Terapie rodinných systémů. Hradec Králové: Konfrontace, 1996
KŘIVOHLAVÝ, J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda 1988
LUDEWIG, K.. Systemická terapie. Základy klinické teorie a praxe. Praha: Palata, 1994.
MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001.
MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2002.
MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003.
MATOUŠEK, O. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005.
MUSIL, L. „Ráda bych Vám pomohla, ale“ Dilemata práce s klienty v organizacích. Brno: Marek Zeman, 2004.
PECHÁČKOVÁ, S. Zpráva o systemické terapii. Praha: Institut pro systemickou zkušenost, 1993
PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál, 2004.
SCHLIPPE, A. Systemická terapie a poradenství, Brno: CESTA, 2001.
ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. Písek: Renesance, 1996.
WATZLAWICK, P. a kol. Pragmatika lidské komunikace. Hradec Králové: Konfrontace, 1999.
Studijní literatura doporučená:
RUSH, M. D. Syndrom vyhoření. Praha: Návrat domů, 2003
WATZLAWICK, P. Jak skutečná je skutečnost. Hradec Králové: Konfrontace, 1998.
ČASOPIS:
Sociální práce/Sociálna práca
Název předmětu
Typ studia:
Vzdělávací program:
Vyučující:
Počet hodin přednášek celkem:
Období:
Druh ověření:
Trestní právo
VOŠ sociální práce - kombinované
75-32-N/01
JUDr. Z. Gailová
14
letní 2D
klasifikovaný zápočet
Požadavky na ukončení období a kriteria jejich splnění:
Požadavky na docházku v %
(semináře x přednášky):
Testy v průběhu semestru – počet, 1 test v průběhu semestru s možností opravy
kritéria splnění (body, %, známka…)
Semestrální práce – téma, požadavky podle potřeby v jednotlivých tématech zpracují vybraní studenti
na rozsah, termín odevzdání
Další požadavky pro udělení zápočtu
za období
Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu):
zvládnutí přednášené problematiky, interpretace zákona, vysvětlit na příkladech. Souvislý ústní projev
+ písemný podklad
Cíl výuky:
Cílem předmětu je naučit studenty pracovat s výkladem trestní odpovědnoasti. Posuzovat nebezpečnost
trestných činů vzhledem k okolnostem. Analyzovat trestní proces. Rozlišit odpovědnost mládeže za protiprávní
činy.
Popis předmětu obecně:
Předmět poskytuje studentům přehled o právním systému a prohlubuje jejich právní vědomí. Studenti se
naučí pracovat s právními normami a jejich autentickým textem. Osvojí si základní pojmy v jednotlivých
právních odvětvích.
Témata přednášek:
1. Trestní zákon, členění. Základy trestní odpovědnosti
2. Obecná část trestního zákona, pojem trestného činu
3. Druhy trestů, ukládání
4. Alternativní tresty – praktické příklady
5. Ochranná opatření, zkušenosti z praxe
6. Zvláštní část trestního zákona – jednotlivé druhy trestných činů
7. Vybraná nejdůležitější ustanovení
8. Zákon č. 218/2003 Sb. (Zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
9. Trestní právo procesní – zásady trestního procesu
10. Trestní řád, účastníci trestního procesu
11. Trestní řád, stádia trestního procesu, ukázky
12. Zákon č. 169/1999 Sb. O výkonu trestu odnětí svobody, Zákon č. 269/1994 Sb. O rejstříku trestů
13. Zákon č. 257/2000 Sb. O Probační a mediační službě
14. Zákon č. 137/2001 Sb. O zvláštní ochraně svědka…
Studijní literatura základní:
Listina základních práv a svobod
Trestní zákon, Z. č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších novelizací
Trestní řád, Z. č. 141/1961 Sb. ve znění pozdějších novelizací
Zákon o probační a mediační službě, Z. č. 257/2000 Sb.
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody, Z. č. 169/1999 Sb.
Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, Z. č. 218/2003 Sb.
Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, Z. č. 137/2001 Sb.
Zákon o rejstříku trestů, Z. č. 269/1994 Sb.
Studijní literatura doporučená:
ČERNÝ, P. a kol. Ekologický právní servis. Brno 2000. ISBN 80-902570-7-0
CHMELÍK, J. a kol. Zločin bez hranic. Praha: Linde, 2004. ISBN 80-7201-480-3
MIŇHOVÁ, J. Psychopatologie pro právníky. Pelhřimov: Čeněk. ISBN 80-902627-2-4
Název předmětu:
Typ studia:
Vzdělávací program:
Vyučující:
Počet hodin přednášek
za týden/celkem:
Období:
Druh ověření:
Sociální politika IV.
VOŠ sociální práce - kombinované
75-32-N/01
PhDr. Pavla Šafránková
14/semestr
letní
zkouška
Požadavky na ukončení období a kriteria jejich splnění:
Požadavky na docházku v %
80%
(semináře x přednášky):
V případě nesplnění nebude student připuštěn k závěrečnému testu.
Testy v průběhu semestru – počet, 1x test, 50% úspěšnost, možnost jedné opravy.
kritéria splnění
(body, %, známka…)
Semestrální
práce
–
téma, --požadavky na rozsah, termín
odevzdání
Další požadavky pro udělení --zápočtu za období
Požadavky ke zkoušce:
Studenti budou k ústní zkoušce připuštěni po úspěšném zvládnutí písemného testu (50%). Ke zkoušce obdrží
okruhy otázek.
Cíl výuky a popis předmětu obecně:
Získání základních znalostí, vědomostí a dovedností z oblasti politiky zaměstnanosti a sociálního zabezpečení,
osvojení si základní odborné terminologie a orientace v systému.
Témata přednášek:
1.
Úvod, organizační pokyny, očekávání
Politika zaměstnanosti: základní pojmy, instituce a služby, legislativa, trh práce ČR a EU
2.
Psychosociální důsledky nezaměstnanosti
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
3.
Profesní poradenství
Celoživotní vzdělávání jako nástroj ke zvýšení zaměstnanosti
4.
Dávky sociálního pojištění; základní pojmy, instituce, legislativa, aplikace systému sociálních dávek
v konkrétních případech
5.
Dávky státní sociální podpory; základní pojmy, instituce, legislativa, aplikace systému sociálních dávek
v konkrétních případech
6.
Dávky sociální péče; základní pojmy, instituce, legislativa, aplikace systému sociálních dávek
v konkrétních případech
7.
Test
Studijní literatura základní a doporučená: Studenti obdrží materiály k výuce s odkazy na informační zdroje.
Buchtová, B. a kol. Nezaměstnanost, psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha : Grada, 2002.
ISBN 80-247-9006-8.
Havlová, J. Profesní dráha ve 20. století. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-220-6.
Mareš, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha : SLON, 2002. ISBN 80-86429-08-3.
Tomeš, I. Obory sociální politiky. Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-868-5.
Tomeš, I. Sociální správa. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-560-1.
Tomeš, I. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha : Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-680-3.
Základní poučení uchazeče o zaměstnání, Praha : MPSV, 2012 (2013).
Legislativa:
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Dokumenty dostupné na:
http://www.cssz.cz
http://portal.mpsv.cz
http://www.mpsv.cz
http://www.mmr.cz
http://www.justice.cz
http://www.msmt.cz
http://www.mvcr.cz
http://www.mzcr.cz
http://www.obcanskeporadny.cz
http://europa.eu/index_cs.htm
http://portal.gov.cz
http://www.statnisprava.cz
/Česká správa sociálního zabezpečení/
/Integrovaný portál MPSV/
/Ministerstvo práce a sociálních věcí/
/Ministerstvo pro místní rozvoj/
/Ministerstvo spravedlnosti/
/Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy/
/Ministerstvo vnitra/
/Ministerstvo zdravotnictví/
/Občanské poradny/
/Portál EU/
/Portál veřejné správy ČR/
/Státní správa/
Periodika:
Národní pojištění /ČSSZ/
Práce a sociální politika /MPSV/
Veřejná správa /MVČR/
Konzultace:
dle individuální domluvy
Kontakt:
Tel.: +420 602 822 260
Skype: pavla.safrankova
E-mail: [email protected]
Název předmětu:
Typ studia:
Studijní obor:
Vyučující:
Ročník:
Počet hodin přednášek celkem:
Období:
Druh ověření:
Sociologie II.
VOŠ sociální práce - kombinované
75-32-N/01
PhDr. Alice Bosáková
2.
14
letní
zkouška
Požadavky na ukončení období a kriteria jejich splnění:
Požadavky na docházku v %
75 % docházky
(semináře x přednášky):
Testy v průběhu semestru – počet,
kritéria splnění
(body, %, známka…)
Semestrální
práce
–
téma, Semestrální práce – téma dle vlastní volby v souladu s tematickými okruhy
požadavky na rozsah, termín předmětu. Rozsah práce 5 – 10 normostran. Termín odevzdání do 19. 5.
odevzdání
2014.
Další požadavky pro udělení aktivní přístup studentů v hodinách
zápočtu za období
Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu):
Studenti mají prokázat nejen encyklopedickou, učebnicovou znalost daných tématických problematik, ale i
porozumění vztahům a souvislostem sociálních jevů a jejich explikaci.
Cíl a formy výuky:
Seznámit studenty s hlavními sociologickými pojmy, sociálními jevy a procesy tak, aby porozuměli nejen
vyspělé moderní společnosti, ale i lépe sami sobě i ostatním. Naučit studenty rozumět souvislostem mezi oborem
sociologie a oborem sociální práce, naučit je využívat sociologické poznatky pro sociální práci.
Popis předmětu obecně:
Sociologie, jako jedna za základních humanitních disciplín, vede studenty k porozumění společnosti:
společenských jevů a procesů, společenských vztahů, sociálních skupin, sociálních norem, sociálních hodnot,
interakce, komunikace atd. Jednotlivá témata mají přispět k lepší orientaci studentů ve složité problematice
společnosti, umožnit jim získat náhled a nástroje pro řešení konkrétních situací.
Témata přednášek:
1. Proces socializace, jeho etapy a mechanismy. Resocializace.
2. Životní cyklus, fáze vývoje jedince z pohledu sociologie. Životní dráha.
3. Sociální interakce a komunikace, bariéry komunikace, masová komunikace.
4. Sociální role, rolový konflikt, sociální pozice, sociální status, prestiž. Sociální skupiny - znaky,
klasifikace.
5. Partnerství, manželství. Rodina jako specifická sociální skupina. Znaky rodiny. Typy rodin. Problémy
současné rodiny.
6. Sociální struktura. Sociální stratifikace. Moc a nerovnost. Demokracie a totalitarismus. Sociální
mobilita. Sociální inkluze, sociální exkluze.
7. Sociální změna. Typy a faktory sociálních změn. Aktéři sociálních změn. Důsledky sociálních změn.
Ekosociologie a socioekologie.
8. Práce a ekonomický život, moderní organizace, vzdělání a kulturní reprodukce.
9. Společenské hodnoty. Hodnotový žebříček jednotlivců a sociálních skupin, hodnotová orientace
společnosti.
10. Společenské normy, systém sociální kontroly, sankce.
11. Sociální deviace, duševní choroba, zločin, organizovaný zločin. Sociálně patologické jevy.
12. Pohlaví a sexualita, identita a sexualita, nerovnost z hlediska pohlaví, gender - ženská a mužská studia.
13. Zdraví a nemoc, problematika stárnutí a stáří. Mortalita. Smrt. Eutanázie.
14. Etnická struktura společnosti, multikulturalismus, interkulturalismus, rasismus, nacionalismus,
diskriminace a integrace. Vývoj interetnických vztahů.
Studijní literatura základní:
HAVLÍK, R. Úvod do sociologie. Praha: Karolinum, 2007
NOVOTNÁ, E. Základy sociologie. Praha: Grada, 2008.
PETRUSEK, M. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009
Studijní literatura doporučená:
BAUMAN, Z. Myslet sociologicky. Praha: SLON, 2004
BURIÁNEK, J.: Sociologie. Praha: Karolinum, 2001
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2007
GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 2005
HRČKA, M. Sociální deviace. Praha: SLON, 2000
JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001
JANDOUREK, J.: Průvodce sociologií. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008
KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2006
KELLER, Jan – NOVOTNÝ, Petr. Úvod do filozofie, sociologie a psychologie: nové pohledy společenských věd.
Liberec: Dialog, 2011
SEDLÁČKOVÁ, M. Důvěra a demokracie: Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po
transformaci v postkomunistických zemích. Praha: SLON, 2012
SEKOT, A.: Sociologie v kostce. Brno: Paido, 2006
URBAN, L.: Sociologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2006
URBAN, L. Sociologie trochu jinak.: Praha: Grada Publishing, 2008
Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996
Název předmětu:
Typ studia:
Vzdělávací program:
Vyučující:
Počet hodin přednášek
za týden/celkem:
Období:
Druh ověření:
Výcvik komunikačních dovedností IV.
VOŠ sociální práce - kombinované
75-32-N/01
Mgr.Helena Wernischová, Mgr.Zuzana Nováková
2/10
letní 2D
zápočet
Požadavky na ukončení období a kriteria jejich splnění:
Požadavky na docházku v %
75%
(semináře x přednášky):
Testy v průběhu semestru – počet, ne
kritéria splnění
(body, %, známka…)
Semestrální
práce
–
téma, Ukázka a rozbor modelové situace rozhovoru s klientem
požadavky na rozsah, termín
odevzdání
Další požadavky pro udělení Aktivní a vstřícný přístup při práci ve skupině
zápočtu za období
Požadavky k zápočtu): Osvojení základní teorie a terminologie, aktivní přístup k dění ve skupině, 75%
docházka, sebereflexe vlastní komunikace.
Cíl výuky: Cílem je osvojit si a rozvinout komunikační dovednosti verbálního a neverbálního charakteru.
Výcvik probíhá sebezkušenostní a zážitkovou formou, aby studenti lépe porozuměli svým silným a slabým
stránkám v komunikaci a dokázali tak rozvíjet účinnější a profesionální způsoby mezilidské komunikace a
komunikace s klienty. Cílem je osvojit si základní techniky a druhy rozhovoru podle cíle a psychologického
přístupu ze kterého vycházejí.
Popis předmětu obecně: Smyslem výuky je naučit základní teorii a terminologii z oblasti komunikace a
rozhovoru. Pochopit význam neverbální komunikace, porozumět jejím projevům. Osvojit základní techniky
vedení rozhovoru a dovednosti potřebné k vedení rozhovoru. Obsahem je nácvik aktivního naslouchání, empatie
a kongruence. (Rogersovský přístup). Studenti si osvojí vedení rozhovoru direktivní a nedirektivní formou,
empatický rozhovor.
Témata přednášek
1. Teorie rozhovoru – druhy, přístupy, fáze vedení rozhovoru
2. Potřeby a zakázka klienta
3. Nácvik technik vedení rozhovoru , kladení otázek, techniky aktivního naslouchání
4. Nácvik fází rozhovoru
5. Nácvik podpory, ocenění, poskytování rad, empatie
Studijní literatura základní:
MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi, Praha, Grada, 2010
BAŠTECKÁ, B., GOLDMANN, P. Základy klinické psychologie, Praha, Portál, 2001
LEWIS,D. Tajná řeč těla, Praha, 1989
BOBEK,M., PENIŠKA,P. Práce s lidmi, Brno, NC Publishing, 2008
Studijní literatura doporučená:
TIMULÁK,L. Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru, Praha, Portál
Název předmětu:
Typ studia:
Vzdělávací program:
Vyučující:
Počet hodin přednášek
za týden/celkem:
Období:
Druh ověření:
Etika
VOŠ sociální práce - kombinované
75-32-N/01
Mgr. Helena Wernischová
14
letní semestr
zkouška
Požadavky na ukončení období a kriteria jejich splnění:
Pozadavky na docházku v %
semináře:
Testy v průběhu semestru – počet, Test ve zkouškovém období
kritéria splnění
(body, %, známka…)
Semestrální
práce
–
téma,
pozadavky na rozsah, termín
odevzdání
Další požadavky pro udělení
zápočtu za období
-
Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): splnění testu alespoň na 50%, opravný termín je ústní.
Cíl výuky: Cílem je poskytnout studentům poznatky pro samostatné a odpovědné rozhodování na poli
teoretické etiky, úvod do etické reflexe, porozumění argumentaci v jednotlivých etických teoriích a logice
etického soudu.
Popis předmětu obecně:
Přednáška s následnou diskusí nabízí posluchačům orientaci v etických otázkách a reflexi hodnot současné
společnosti.
Témata přednášek:
1. Etika – základní pojmy, seznámení s literaturou
2. Morální vývoj osobnosti, předkonvenční, konvenční a postkonvenční morálka
3. Fenomén svědomí z pohledu filosofie a psychologie
4. Fenomén svědomí z pohledu křesťanské teologie
5. Regulační a legitimační funkce morálky
6. Etika a psychologie
7. Etika a sociologie, etika a přírodní vědy
8. Biblické pojetí morálky
9. Aristoteles a stoici
10. Teologické ctnosti, scholastika
11. Reformační etiky, I. Kant
12. Utilitarismus
13. Situační etika, nové koncepce etiky
14. Profesionální etika, kodexy
Studijní literatura základní:
Bible – ekumenický překlad
Fischer, O., Milfait, R. a kol.: Etika pro sociální práci, Praha, Jabok 2008
Fuchs, E. : Co dělá naše jednání dobrým? Jihlava, Mlýn 2003
Robinson, D.,Garrat,Ch.: Seznamte se…, Etika. Praha, Portál, 2004
Thompson,M.: Přehled etiky. Praha, Portál 2004
Název předmětu:
Typ studia:
Studijní obor:
Vyučující:
Počet hodin přednášek
za týden/celkem:
Období:
Druh ověření:
Anglický jazyk IV.
2 VOŠ sociální práce - kombinované
75-32-N/01
PaedDR. Jolana Janoušková
/10
letní
zkouška
Požadavky na ukončení období a kriteria jejich splnění:
Požadavky na docházku v %
50 %
(semináře x přednášky):
Testy v průběhu semestru – počet, Ne
kritéria splnění
(body, %, známka…)
Semestrální
práce
–
téma, Ne
požadavky na rozsah, termín
odevzdání
Další požadavky pro udělení
Test a ústní pohovor,
zápočtu za období
aktivní účast ve výuce (slovní zásoba, konverzace), příprava na hodinu
(referát)
Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu):
Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě úspěšného ústního pohovoru na témata probraná v daném
semestru
Cíl a formy výuky:
Cílem je vybavit absolventa po jazykové stránce tak, aby byl v angličtině schopen vyjádřit a použít své znalosti
z oboru sociální práce a mohl se uplatnit v cizojazyčném prostředí, komunikovat s odbornou veřejností
v zahraničí a celoživotně si zvyšovat kvalifikaci v cizím jazyce. Výuka probíhá formou nácviku argumentace a
řešení situací na základě níže uvedené tématiky, aktuální pro tento semestr. Cílem výuky v tomto semestru je
vedení studentů k samostatné komunikaci v cizím jazyce a k práci s profesně orientovanými cizojazyčnými texty
s cílem jejich využití v budoucí praxi.
Popis předmětu obecně:
Obsahem kurzu je zejména seznámit studenta s odbornou angličtinou na základě tématiky sociální práce.
Osvojení odborných termínů dané sociální problematiky je klíčovým faktorem pro aktivní a pasivní využití
jazyka v praxi sociálního pracovníka. Základ tematických okruhů tvoří oblast osobního, veřejného a pracovního
života, oblast vzdělávání a sociální práce.
Témata přednášek:
1.
Religion
Types - role of religion in society –religious cults – attitudes to superstitions - church non-profit organisations –
Christian principles in social work
2.
Housing
Types of housing (advantages/disadvantages) - poverty around the world - socially weak
people - benefits - squatters/ the homeless
3.
Crime
Types ( causes/consequences/prevention) - forms of punishment - post penitentiary service - juvenile
criminality
4.
Marginal Groups
Majority vs. minority –(causes/consequences/prevention) - the homeless – drug addicts – alcoholics - criminals
– gays
5.
Language Skills
Importance of foreign language skills – English as a global tongue – bilingualism – experience with English
studies
6.
Revision of the above topics
Studijní literatura základní:
- Čihánková, I.: English for Social Workers. Jabok – vyšší odborná škola sociálně pedagogická a
teologická
- Bláha, Jan: Anglický výkladový slovník vybraných odborných termínů z psychologie, sociologie, etiky
a sociální práce
Obecná AJ (gramatika a slovní zásoba) :
- New English File Elementary, Oxford University Press 2008 Student´s Book + Workbook
- New Headway Pre_intermediate Third/Fourth Edition Studenťs Book + Workbook, Oxford University
Press
- Murphy: Essential Grammar in Use, Cambridge University Press
Studijní literatura doporučená:
- Anglicko-český, česko-anglický slovník odborných pojmů z oblasti sociální péče o osoby tzv.
společensky nepřizpůsobivé. MPSV (ke stažení na Internetu)
Obecná AJ (gramatika a slovní zásoba) :
- New Headway Elementary Third/Fourth Edition Studenťs Book + Workbook, Oxford University Press
- Murphy: English Grammar in Use, Cambridge University Press
Autentické materiály v anglickém jazyce z oblasti sociální práce (Internet, tisk, vládní dokumenty atp.)
Název kurzu:
Typ studia:
Studijní obor:
Vyučující:
Počet hodin přednášek
celkem:
Období:
Druh ověření:
Německý jazyk IV.
VOŠ sociálně právní - kombinované
75-32-N/01
Ivana Mrázková
10
2. roč./letní semestr
zkouška
Požadavky na ukončení období a kriteria jejich splnění:
Požadavky na docházku v %
75%
(semináře x přednášky):
Testy v průběhu semestru – počet, Písemný test – 50% úspěšnost
kritéria splnění (body, %, známka…)
Semestrální práce – téma, požadavky
na rozsah, termín odevzdání
Další požadavky pro udělení zápočtu Slohové cvičení na zadané téma
za období
Ústní zkouška
Požadavky ke zkoušce:
Po splnění docházky a slohového cvičení následuje písemný test složený ze tří částí:
1. prověření slovní zásoby
2. procvičení tvorby vět
3. práce s textem
4. Ústní zkouška
Cíl kurzu a formy výuky:
Cílem kurzu je získat základní komunikační dovednosti v německém jazyce, seznámit se se základní odbornou
slovní zásobou a umět ji použít v konverzaci a písemném vyjadřování.
Popis kurzu obecně:
Kurz má za úkol seznámit studenty s oborem sociální práce v němčině, rozvinout jejich komunikační a
konverzační schopnosti.
Okruhy témat:
1. Behindertenhilfe
2. Behindertenhilfe
3. Gewalt in der Familie
4. Gewalt in der Gesellschaft
5. Ökologie
6. Ökologie
7. Zivilisationskrankheiten
8. Zivilisationskrankheiten
9. Freizeit
10. Freizeit
Studijní literatura:
Deutsch für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter – Jabok VOŠ
veškeré textové materiály získané v hodinách
materiály německé Diakonie
odborné časopisy
internetové odkazy
učebnice pro opakování gramatiky:
Název předmětu:
Typ studia:
Vzdělávací program:
Vyučující:
Počet hodin přednášek
za týden/celkem:
Období:
Druh ověření:
Supervize II
VOŠ sociální práce kombinované
75-32-N/01
Mgr. Kateřina Schmidová
6
letní
zápočet
Požadavky na ukončení období a kriteria jejich splnění:
Požadavky na docházku v %
100%
(semináře x přednášky):
Testy v průběhu semestru – počet,
kritéria splnění
(body, %, známka…)
Semestrální
práce
–
téma,
požadavky na rozsah, termín
odevzdání
Další požadavky pro udělení účast na semináři
zápočtu za období
Cíl výuky:




naučit studenty využívat supervizi při řešení případů klientů na praxi, stanovení zakázky
naučit studenty být otevřený vůči zpětné vazbě, umět poskytovat zpětnou vazbu skupině a
supervizorovi
umět využívat supervizi při obraně vůči stresu a emocionální zátěži
naučit studenty identifikovat svá silná a slabá místa - provádět sebereflexi
Popis předmětu obecně: Cílem je naučit studenty přijímat supervizi, chápat její smysl a využívat ji pro vlastní
profesionální rozvoj. Cíle supervize je nutné plnit postupně a získat zápočty za jednotlivé části, které jsou
vypsány v souvislosti se systémem odborné praxe.
Cílem Supervize je naučit studenty přijímat supervizi, pracovat se zakázkou a využívat doporučení, zpětnou
vazbu a výsledky supervize ke zvýšení vlastní odbornosti, profesionálního růstu a zkvalitnění poskytovaných
služeb.
Studenti získají praktickou zkušenost se supervizí jako součástí profese sociální práce a jako systematickým
prostředkem rozvoje vlastní odborné kompetence.
Supervize je vedena vyškoleným supervizorem. Studenti jsou vedeni k reflexi praktické zkušenosti získané na
pracovištích. Seznamují se s pracovišti pro výkon odborné praxe, reflektují začátek odborné praxe a zapracování,
vyměňují si zkušenosti, provádějí sebereflexe, přijímají a poskytují si vzájemně zpětnou vazbu.
Skupinový rozhovor je využíván ke sdílení obtížných situací na odborné praxi, ventilaci negativních pocitů a
hledání řešení vzniklých problémů na pracovištích. Důležitá je reflexe vztahu s klientem, hranic tohoto vztahu,
etických principů. Vzhledem ke specifice supervizní práce se pracuje v časovém bloku 90 minut.
Témata přednášek :
Programový rámec supervizní skupiny:
I. Úvod: rozehřívací technika, zjištění potřeb účastníků, volba zakázky, práce na zakázce s využitím
supervizních metod a technik, zpětná vazba, doporučení supervizora, vyhodnocení supervize a závěrečná reflexe.
II. První setkání skupiny: sestavení supervizní dohody se skupinou – pravidla, normy, cíle a očekávání, obsah.
III. Závěrečné setkání, zhodnocení průběhu odborných praxí, poskytnutí zpětné vazby k superviznímu semináři
– vyhodnocení supervize. Setkání se řídí zvolenou zakázkou studentů.
Studijní literatura základní:
HAWKINS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-715-9.
Studijní literatura doporučená:
HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium, 1999. ISBN 80-902081-8-5.
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál 1997. ISBN 80-7178-150-9.
MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-548-2.
ROLLOVÁ, J. Supervize. Praha, 2002. Rigorózní práce na Pedagogické fakultě UK.
Název předmětu:
Typ studia:
Studijní obor:
Vyučující:
Počet hodin přednášek
za týden/celkem:
Období:
Druh ověření:
Supervize II.
VOŠ sociální práce - kombinované
75-32-N/01
PhDr. Pavla Šafránková
6/semestr
letní
zápočet
Požadavky na ukončení období a kriteria jejich splnění:
Požadavky na docházku v %
100 %
(semináře x přednášky):
Testy v průběhu semestru – počet, --kritéria splnění
(body, %, známka…)
Semestrální
práce
–
téma, --požadavky na rozsah, termín
odevzdání
Další požadavky pro udělení Aktivní účast a cílevědomá práce na vlastním osobním a odborném rozvoji
zápočtu za období
Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): --Cíl a formy výuky: Cílem je naučit studenty přijímat supervizi, chápat její smysl a využívat doporučení,
zpětnou vazbu a výsledky supervize ke zvýšení vlastní odbornosti, profesionálnímu růstu a zkvalitnění
poskytovaných služeb.
Popis předmětu obecně: Supervizní skupina vzniká vždy na začátku období zápisem studentů. Ve skupině je
využívána skupinová dynamika a supervizní metody práce se skupinou. Studenti pod vedením supervizora
provádějí analýzy případů prostřednictvím balintovské skupiny, strukturovaného skupinového rozhovoru, nebo
prostřednictvím metody incidentu, využívají arteterapeutických technik, modelování a hraní rolí a dalších
supervizních metod a technik.
Studenti jsou vedeni k reflexi praktické zkušenosti získané na pracovištích. Seznamují se s pracovišti pro výkon
odborné praxe, reflektují začátek odborné praxe a zapracování, vyměňují si zkušenosti, provádějí sebereflexe,
přijímají a poskytují si vzájemně zpětnou vazbu.
Témata přednášek – programový rámec supervizní skupiny:
Úvod, rozehřívací technika, zjištění potřeb účastníků, volba zakázky, práce na zakázce s využitím supervizních
metod a technik, zpětná vazba, doporučení supervizora, vyhodnocení supervize a závěrečná reflexe.
První setkání skupiny: sestavení supervizní dohody se skupinou – pravidla, normy, cíle a očekávání, obsah.
Závěrečné setkání: zhodnocení průběhu odborných praxí, poskytnutí zpětné vazby k superviznímu semináři,
vyhodnocení supervize.
Ostatní setkání se řídí zvolenou zakázkou studentů a jejich potřebami.
Studijní literatura základní:
HAVRDOVÁ, Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha : Osmium, 1999. ISBN 80-902081-8-5.
HAVRDOVÁ, Z. HAJNÝ, M. et al. Praktická supervize. Praha : Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-532-1
HAWKINS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-715-9.
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha : Portál 1997. ISBN 80-7178-150-9.
MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-548-2.
ROLLOVÁ, J. Supervize. Praha, 2002. Rigorózní práce na Pedagogické fakultě UK.
Konzultace:
dle individuální domluvy
Kontakt:
Tel.: +420 602 822 260
Skype: pavla.safrankova
E-mail: [email protected]
Název předmětu:
Typ studia:
Vzdělávací program:
Tutor:
Počet hodin celkem:
Období:
Druh ověření:
Seminář k odborné praxi III
VOŠ sociální práce - kombinované
75-32-N/01
PhDr. Petr VOJTÍŠEK
4
letní
zápočet
Požadavky na ukončení období a kriteria jejich splnění:
Požadavky na docházku v %
80%
(semináře x přednášky):
Testy v průběhu semestru – počet, kritéria splnění
Semestrální
práce
–
téma, ROČNÍKOVÁ PRÁCE – týmová práce (ve dvojici):
požadavky na rozsah, termín Systém sociálních služeb v ČR a institucionální síť poskytovatelů s.s. ve
odevzdání
zvoleném regionu. (nutno dodržet zadanou osnovu).
Rozsah: min 20 stran A4 na PC
Termín: do 15.5.2014
Další požadavky pro udělení zápočtu za období
Požadavky ke zkoušce (klasifikovanému zápočtu): Cíl výuky:
Poskytnout studentům organizační a informační servis k odborným praxím, procvičovat znalost systému sítě
sociálních služeb a seznámit studenty se způsoby posuzování kvality sociálních služeb - se systémem standardů
s.s. Cílem je pomoci studentům stanovit individuální cíle odborných praxí na konkrétních pracovištích a splnit
základní kritéria praktických kompetencí v SP podle soustavy Z.Havrdové. Hlavním cílem semináře je přispět ke
ztotožnění se s profesí sociální práce a jejími hodnotami.
Popis předmětu obecně:
Seminář je součástí praktické výuky na VOŠ a má ji doplňovat. Probíhá seminární formou, důraz je kladen na
aktivitu studentů. Připravuje studenty na odbornou praxi a poskytuje zpětnou informaci k praxi na pracovištích,
doplňuje a třídí získané poznatky v terénu, přispívá studentům k tvorbě jejich portfolia a splnění požadavků na
praktickou část studia sociální práce.
Témata přednášek – počet témat podle učebního plánu a počtu týdnů v semestru
1. Organizace praxí v semestru, předání osobních harmonogramů, instrukce k uzavírání trojstranných
kontraktů.
2. Seznámení s požadavky na vypracování zpráv a materiálů do portfolia
3. Informace o možnostech výběru pracovišť pro souvislé praxe, stanovování individuálních cílů praxe.
4. Zákon č.108/2006 Sb. – systém sociálních služeb, diskuse o obtížnostech při tvorbě ročník.práce
5. Dokladování splnění kritérií praktických kompetencí v SP - formy důkazů..
6. Dokladování splnění kritérií praktických kompetencí v SP v portfoliu studenta EA VOŠSP.
7. Hodnocení kvality sociálních služeb, standardy kvality sociálních služeb.
8. Seznámení s požadavky na závěrečnou souvislou praxi (60hod) a kritéria splnění, závěr.
Studijní literatura základní:
Etický kodex sociálních pracovníků v platném znění.
HAVRDOVÁ,Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium 1999.
MATOUŠEK,O. A KOL. Metody a řízení sociální práce. Praha:Portál 2003. ISBN 80-7178-548-2
MATOUŠEK,O. Sociální služby. Praha: Portál 2007. ISBN 978-80-7367-310-9(váz.)
MATOUŠEK,O., KOLÁČKOVÁ,J., KODYMOVÁ,P.(eds.) Sociální práce v praxi.Praha: Portál 2005. ISBN
80-7367-002-X
Zákon č.108/ 2006 Sb. O sociálních službách a Vyhl. 505/ 2006 Sb.v platném znění
Název předmětu:
Typ studia:
Vzdělávací program:
Tutorka:
Počet hodin celkem:
Období:
Druh ověření:
Souvislá odborná praxe III.
VOŠ sociální práce - kombinovaná
75-32-N/01
PhDr. Petr VOJTÍŠEK
2 týdny
letní
zápočet
Požadavky na ukončení období a kriteria jejich splnění:
Požadavky na docházku v %
100% (každou nepřítomnost je nutné nahradit)
(semináře x přednášky):
1x 30 hodin – poradenství + 10 hodin na výstupy
1x 30 hodin – pobytová sociální služba + 10 hodin na výstupy
Semestrální
práce
–
téma, 1. zpráva o souvislé odborné praxi – teoretická část dle zadané osnovy a
požadavky na rozsah, termín sebereflexe rozsah 3 A4, Praktická část: 1. Kazuistika klienta - rozsah: 3
odevzdání
A4
2. zpráva o souvislé odborné praxi – teoretická část dle zadané osnovy a
sebereflexe - rozsah 3 A4, Praktická část: aplikace zák.č.108/2006 Sb.–
popis a reflexe (naplnění standardů s.s. na konkrétním pracovišti) Rozsah:
2-3 A4
Termín: do 14 dnů po ukončení odborné praxe na pracovišti
Další požadavky pro udělení Student/ka absolvuje 2x 30 hodin (1 týden + 1 týden) přímo na pracovišti
zápočtu za období
pod vedením mentor-a/ky na základě trojstranné smlouvy o odborné praxi
uzavřené vždy před nástupem na praxi, plní zadané a individuální cíle a
vypracovává doklady jejich splnění.
Uzavřenou smlouvu o týdenní praxi odevzdá student-ka u zápočtu
(realizovat lze tuto praxi i v době školních prázdnin).
Po ukončení praxe předloží současně se zprávou smlouvu a kopii svého
hodnocení v průběhu odborné praxe vypracované mentorem
s potvrzeným počtem odpracovaných hodin.
Termín: do 14 dnů po ukončení odborné praxe, nejpozději do15.8.2014.
Cíl souvislé odborné praxe v odborném poradenství:
Cílem souvislé odborné praxe je osvojit si hodnoty sociální práce, aplikovat je při kontaktech s klienty a
zdokonalit se v oblasti komunikace s klientem - zejména v dovednosti vést rozhovor a aktivně naslouchat.
Studující si osvojí dovednost vypracovat sociální anamnézu, provést a zaznamenat sociální šetření, naučí se
zaznamenat rozhovor s klientem, naučí se uplatňovat případovou metodu sociální práce v praxi a bezpečně znát
aplikaci zákona č.359/1999Sb. o sociálně právní ochraně dětí .
Cílem souvislé odborné praxe v oblasti pobytových sociálních služeb je naučit se poskytovat služby v týmu
konkrétní organizace, chápat jejich význam pro prevenci prohlubování sociální nouze, v zájmu podpory
soběstačnosti a pro prevenci sociálního vyloučení a znát aplikaci zákona o sociálních službách.
Popis předmětu obecně:
Student/ka samostatně volí pracoviště pro výkon odborné praxe v zadaných oblastech, dohodne podmínky a cíle
praxe včetně formy důkazů splnění s tutorkou a pak i s mentor-em/kou na pracovišti. Před nástupem na
odbornou praxi uzavře smlouvu o odborné praxi na předepsaném formuláři školy (na www.eapraha.cz).
K hladkému průběhu odborné praxe studující absolvují Seminář k praxi, využívají individuálně odborné vedení
tutorky ve škole (v konzultačních hodinách), pracují na svém odborném rozvoji při supervizi a přímo na
pracovišti se řídí pokyny mentor-a/ky, kter-ý/á vytvoří konkrétní individuální program průběhu odborné praxe,
průběžně jim zadává konkrétní úkoly a poskytuje zpětnou vazbu.
Témata přednášek – počet témat podle učebního plánu a počtu týdnů v semestru
Odborná praxe probíhá po dobu 3 týdnů (vyhrazené termíny pro absolvování odborné praxe) na pracovištích
poskytujících sociální služby (viz zákon č.108/2006 Sb. o soc.službách) pod vedením mentorů a mentorek
(pověření sociální pracovníci), kde studující absolvují vždy 30 hodin za týden. Zbývající hodiny jsou vyhrazeny
pro zpracování písemných výstupů z odborné praxe (3x 10 hodin). Souvislé 2 týdny odborné praxe absolvují na
pracovištích poskytujících pobytové sociální služby dospělým klientům.
Studijní literatura základní:
Etický kodex sociálních pracovníků v platném znění.
HAVRDOVÁ,Z. Kompetence v praxi sociální práce. Praha: Osmium 1999.
MATOUŠEK,O. A KOL. Metody a řízení sociální práce. Praha:Portál 2003. ISBN 80-7178-548-2
MATOUŠEK,O. Sociální služby. Praha: Portál 2007. ISBN 978-80-7367-310-9(váz.)
MATOUŠEK,O., KOLÁČKOVÁ,J., KODYMOVÁ,P.(eds.) Sociální práce v praxi.Praha: Portál 2005.
Zákon č.108/ 2006 Sb. O sociálních službách a Vyhl. 505/ 2006 Sb.v platném znění
Zákon č.359/1999 Sb. O sociálně-právní ochraně dětí, zákon o rodině v platném znění
Download

Tematické plány VOŠ 2D 2013/14