2/12
...555. výročí JB
KONSEKRACE
A DEN V SENÁTU
Letos si Jednota bratrská připomíná
555. výročí svého vzniku. U příležitosti tohoto významného výročí se v naší
České provincii konaly dvě akce. V neděli 4. března šlo o slavnostní celocírkevní shromáždění a v úterý 6. března
proběhl Senátní den s názvem „Jednota bratrská – poklad národní historie“.
Nedělní shromáždění se konalo v Praze 4 – Šeberově za účasti prezidenta
světové Jednoty bratrské Rev. Dr. Paula Gardnera z Jamajky a amerického
biskupa Rt. Rev. Samuela Graye Ep. Fr.
Na něm byl uveden do úřadu třetí český
biskup Unitas Fratrum ThMgr. Jan Klas.
Slavnostní atmosféru podtrhlo vystoupení dvou hudebních těles. Na přání
Jana Klase zazpívaly jeho dcery píseň
s názvem “Chválu ti vzdávám”, kterou
složila Ráchel Klasová právě ke konsekraci svého otce. V podání pražské
skupiny OpenHouse také zazněla stará
bratrská píseň „Radujme se vždy společně“ a také další soudobé chvály.
Senátní den se konal v jednacím sále
Senátu PČR pod záštitou 1. místopředsedy Senátu PČR, pana MUDr. Přemysla Sobotky. Dopoledne zazněly příspěvky například od pana profesora
PhDr. Jana Kumpery CSc. (zde tedy
v zastoupení, protože pan profesor se
musel omluvit kvůli zahraniční cestě)
nebo pana doc. ThDr. Martina Wernische. Jeden z příspěvků měl i bratr
biskup Jan Klas. Přednášející mluvili
o pokladech staré Jednoty, kterými
jsou bezesporu bratrské školství, Bible
Kralická a zachování českého jazyka
vůbec, ale také zdravotnictví, do kterého v historii Jednota bratrská významným způsobem zasáhla.
Po polední přestávce vystoupil se svými příspěvky současný prezident světové Jednoty bratrské, pan doktor Paul
Gardner, který představil misijní činnost Jednoty v Karibské oblasti. Kromě
připomenutí prvních misionářů vyzdvihl
přede-
...555. výročí JB
vším způsob, jakým dnes Jednota v regionu pracuje a navazuje na práci prvních bratří, kteří sem z povolání knížete
Zinzendorfa v roce 1731 přijeli.
Po něm hovořil biskup Jednoty bratrské z Ameriky, bratr Samuel Gray,
jehož manželka je žijícím potomkem
indiánů Miskito. Právě mezi těmito indiány na území dnešního Hondurasu
a Nikaragui bratři od roku 1849 pracovali. Bratr Gray se zaměřil hlavně na
rozdíly mezi misií bratří jinde ve světě
a u indiánských kmenů, kde se bratři
museli s pokorou naučit, jak v místních
podmínkách žít.
Památným dnem pro Jednotu bratrskou na celém světě je 1. březen. Na
toto datum připadají v Heslech Jednoty bratrské tyto verše:
Žalm 48, 15 – Tento Bůh je Bůh náš
navěky a navždy; on sám nás povede
věčně.
Židům 10, 23 – Držíme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože
ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.
o hygieně a lécích se Jednota bratrská
významně zasloužila o růst lékařského
poznání a osvěty. Politicky významnou
roli sehrála Jednota zejména v době
předbělohorské. Její členové se tehdy
jednoznačně postavili na stranu svobody, tolerance a porozumění. Kvůli
tomuto odvážnému kroku se museli po
prohrané bitvě na Bílé hoře uchýlit do
emigrace. Na počátku 18. století vznikla v saském Herrnhutu obnovená Jednota bratrská. Herrnhut se stal později
centrem bratrských misionářů, kteří
Jednota bratrská vznikla v roce 1457
v reakci na násilnou reformaci husitskou. Ve své nejstarší historii hluboce
zasáhla do dění v naší zemi a posléze
i ve světě. Do dějin se nesmazatelně zapsala jména jako Jan Blahoslav
nebo Jan Ámos Komenský, stejně tak
i poklad českého jazyka, Bible Kralická.
Méně známý je ale podíl Jednoty bratrské na péči o zdraví lidu. Zakládáním
špitálů, sepisováním herbářů a knih
svým zapálením pro
víru zasáhli národy na
všech kontinentech. Mnohé
z nich vděčí za zachování vlastního
jazyka právě bratřím, jejich usilovné
překladatelské činnosti a šíření vzdělanosti. To vše si mohli pozvaní účastníci
Senátního dne připomenout.
Zvukový záznam z akce v Senátu můžete stáhnout na stránkách www.jbcr.
info v sekci Média. V příštím čísle Vám
přineseme rozhovor s biskupem Janem Klasem.
...pastorální konference
PAKON
kázal v Antiochii, my ale nemáme záznamy jeho slova. Představuji si, že
byla jiná než ta před jedenácti lety
v Damašku. Jeho první souvislé slovo
máme zaznamenané až ve Skutcích
ve 13. kapitole v Antiochii Pisidické.
V březnu proběhla v Liberci pastorální konference. Správci sborů a jejich
spolupracovníci se sešli, aby se mohli
sdílet o životě na sborech, aktuálních
probíhajících i vyhraných zápasech.
Petr Krásný měl velice povzbuzující
slovo na téma Novozákonní teologie,
které se týkalo pojmu “Víra”. Martin
Bukovský vystoupil s podmanivým seminářem na téma “Vzkříšení”, ve kterém mluvil o historických faktech, která
o Ježíšově smrti a vzkříšení máme.
Petr Krásný s Evaldem Ruckým také
představili bratřím navrhované změny
ve struktuře církve a v Ústavě JB.
Úvodní slovo Evalda Ruckého Vám
přinášíme v našem časopise slovo
od slova:
Žijeme v mimořádně významné době.
Jsme pokolením žijícím ve zjevení,
a ne v náboženství! Nacházíme se
v mezníku několika epoch. Žijeme v ob-
čanské svobodě a jako lid zjevení
vidíme své předky zápasící v těžkostech a v temnotě a dnes jsme naplněním jejich modliteb. Klíčem k tomuto
pochopení je Kristus, který žil v nich
a dnes žije v nás.
Bůh je tvůrcem dějin. Pavel je na své
první misijní cestě, už rok před tím
Skutky 13. 32–37:
I vám dnes zvěstujeme, že veliký slib,
který Bůh dal našim předkům, splnil
nyní jejich potomkům a potvrdil ho Ježíšovým vzkříšením. Na něho se vztahují slova druhého žalmu: ‚Ty jsi můj
syn, dávám ti dnes život.’
Bůh slíbil Davidovi, že jeho království
bude věčné. A David říká Bohu: ‚Nedopustíš, aby tvůj vyvolený podlehl smrti.’
To se ovšem netýkalo samého Davida,
jenž splnil ve své době úkol, zemřel, byl
pohřben a jeho tělo se rozpadlo v prach.
Ta proroctví se vztahují na Krista, Davidova potomka, kterého Bůh vzkřísil,
takže jeho tělo nepodlehlo zkáze.
Pavel tu hovoří o naplněných Božích
slibech. Jde o prorocký vhled, který
dnes i my rovněž potřebujeme vidět i uchopit. Pavel velice rád hovořil
o Bohu, který se mocně projevoval
v dějinách.
O něco později, když psal Galatským
(a to bylo právě na stejném místě, kde
kázal toto slovo), připomíná slib, který
dal Bůh Abrahamovi, že mu dá potomka, který bude požehnáním pro všechny národy země. Bůh tím myslel na Ježíše, Abraham tím myslel na své dítě se
Sárou, že to bude on. Izák se skutečně
narodil ze Sáry, ale Izák to nebyl. Tak-
...pastorální konference
též Bůh slíbil Davidovi, že jeho království bude věčné a David ho prosil, aby
nikdy nepodlehl smrti. Davidovo království se ale rozpadlo a David zemřel. Bůh
totiž nemyslel na Davida ale na svého
Syna na Ježíše, potomka Davidova,
a na jeho království. A to je věčné!
Pavel říká, že všichni proroci od Samuele až do dnů Ježíšových prorokovali
o Kristu, jako o Dědici který obdrží celou zemi. A Pavel vidí, jak právě v jeho
době se to vše naplňuje.
My žijeme stejným zjevením, jaké měl
Pavel. Boží sliby se již naplnily na Kristu. A Ježíš dnes v nás dosahuje svého
dědictví.
Každý skutečný Kristovec, který kdy
od času Pavlových žil, věděl, že již nic
významnějšího do jeho života nepřijde. To nejsilnější a nejvýznamnější je,
že Ježíš v tobě dosahuje svých plánů
a činí je. Opravdový pokorný Kristovec
žije jenom pro to, aby se na něm Ježíš zjevoval a naplnil Otcovu vůli. Ti ve
Starém zákoně na tu dobu čekali, my ji
dnes žijeme. Oni Ježíše vyhlíželi a jen
doufali. My ho žijeme a zjevujeme jako
dědice.
Naši předkové v JB patří do doby tohoto zjevení. Nevíme, kdo a jak silně
těmto věcem prorocky rozuměl, ale
Ježíš byl v nich a budoval své dílo, pl-
nil Otcovu vůli, dosahoval svých cílů,
modlil se skrze ně a my jsme živým
dokladem vyslyšení těchto modliteb.
Jsme nositelé Ježíše v naší době,
v zemi, kterou naši otcové milovali, za kterou se modlili a do které se
už nevrátili. To proto, že Ježíš v nich
chtěl dojít až do poslední končiny
země, pro zbědované, odsouzené,
pro otroky.
Dnes v nás Ježíš opět mocně jedná
a skrze nás si dosahuje svého cíle. Je
to v době, která je naprosto jiná, než
byly ty předchozí, v něčem unikátní,
dnes jsou dny plné svobody, ale zároveň se tato doba zmítá ve smrtelné
křeči, protože dějiny tohoto světa se na
pokyn Boží už velice rychle uzavřou.
Proto také i oslava našeho výročí 555
let v Senátu byla mocným prorockým
činem. Prorockým nejen v tom, že šlo
o palác, který postavil Albrecht z Valdštejna (syn Viléma z Valdštejna a Markéty Smiřické ze Smiřic, kteří byli členové Jednoty bratrské), ale i v tom, že
dnes tam sídlí Senát ČR, klíčová autorita
v rozhodováních o osudu této
země.
Bůh je podivuhodný, jeho sliby se
naplnily, Ježíš je Dědicem, kterému
patří celá tahle planeta, a v nás je
Dědicem i téhle naší malé, a přesto
v dějinách Božího lidu velice významné země. Jsme potomky slavných lidí,
kteří svou pokorou umožnili Kristu tohoto dědictví dosahovat. Je opravdu
za co Bohu vzdávat dík!
...historie
1586 vychází pro potřebu bratr-
Zde pokračuje seriál
„Dějiny Jednoty
bratrské v datech“.
Pokud chcete mít
ucelený obraz o této
historii, můžete tento
časopis sbírat. Upozorňujeme, že pro texty
platí autorská práva
a stejně jako
u ostatních textů tohoto časopisu je zakázáno je bez souhlasu
Jednoty bratrské
v České republice šířit
v jiné formě dále.
ských sborů i kněží kniha Postilla,
kterou sepsal bratrský spisovatel
Jan Capito.
1587, 9. července v polském Os-
mocná opora
Jednoty bratrské.
Pozice Jednoty bratrské
v Mladé Boleslavi je vážně ohrožena.
trorogu umírá bratrský biskup Jan
Lorenc. Senior Zachariáš onemocněl. Proto mu byli přidáni k pomoci
bratři Jan Abdiáš a Šimon Teofil
Turnovský, který se stal předním
biskupem celé polské větve Jednoty bratrské. Toto rozhodnutí
bylo učiněno na bratrském synodu
v Lipníku na Moravě.
1588, v červenci v Lipníku na Mo-
1587 Jiří Strejc (Vetter) vydává
1588, v prosinci v Brandýse nad
v Kralicích dílo s názvem „Žalmové aneb spěvové svatého Davida“.
ravě umírá stařičký biskup polské
větve Jednoty bratrské Jiří Izrael
ve věku přes 80 let. Řízení polských sborů přebírá bratr Šimon
Teofil Turnovský.
1588, 24. června v Přerově umírá
bratrský biskup Jan Abdiáš.
bible a to Knihy proroků.
Orlicí umírá bratrský biskup Jan
Kálef. Zůstali jen tito: Zachariáš
Litomyšlský, který byl starý a nemocný, dále Jan Eneáš Boleslavský a Šimon Teofil Turnovský.
1588 smrtí Adama Krajíře z Kraj-
1588 vychází pátý díl Kralické
1587 vychází čtvrtý díl Kralické
ku vymírá rod Krajířů, dosavadní
bible s překladem apokryfů, kte-
...historie
Amos Komenský, významná osobnost
sedmé generace otců Jednoty bratrské.
1589, 31. prosince v Třebíči umírá
Zachariáš Ariston, později se stal bratrským biskupem.
vychází Blahoslavův překlad Nového zákona jako šestý díl Bible kralické, po revizi skupinou
překladatelů Starého zákona.
1592, na podzim se v Hranicích na
1594, 24. května v Bezucho-
bratr Jan Capito, jeden z překladatelů
Kralické bible.
1589 byli k bratrskému biskupu Zachariášovi Litomyšlskému přidáni noví
senioři Jan Efraim a Pavel Jessen
řečený též Jessenius, který sloužil
v Lipníku celkem 16 let. Do Úzké rady
je v Lipníku povolán bratr Jan Němčanský.
1590, 4. března umírá ve Sležanech
bratrský biskup Zachariáš Litomyšlský
ve věku 68 let.
1590 vychází první vydání Nového
zákona.
1592, 28. března se (buď v Uherském
Brodu, nebo v Nivnici) narodil bratr Jan
1592 je povolán do Úzké rady bratr
Moravě narodil bratr Daniel Strejc řečený Vetterus, později konsenior Jednoty bratrské. Byl prvním Čechem,
který ve svých jednadvaceti letech navštívil dne 7. června 1613 Island.
1594, 8. února v Ivančicích umírá
bratrský biskup Zachariáš Ariston, autor poznámek k Novému zákonu.
1594, 5. února umírá v Ivančicích bratr Jan Eneáš Boleslavský, vedoucí kolektivu překladatelů Bible kralické. Je
to jeden z nejvýznamnějších pastýřů
Jednoty bratrské. Byl při své pastorační službě v Kounicích u Ivančic přepaden vojáky, zmlácen a ztýrán. Bratrské
paměti ho nazývají „zvláštním klenotem Jednoty, mužem zbožným a příkladným, čeládky Boží
strážcem pečlivým.“
1594 opět
rý ukončuje překlad Starého zákona.
Dávná Blahoslavova myšlenka se konečně stala skutečností.
vě umírá bratrský biskup Pavel Jessen řečený Jessenius.
Pochován je v Dřevohosticích. Bratrské zápisy ho popisují velmi realisticky. Hovoří
o něm jako o člověku bystrém
a učeném, ale také pyšném.
Zanechal po sobě dluhy, nechal si v Lipníku mimo jiné
postavit výstavný dům. Za
dalšího bratrského biskupa je
ordinován bratr Jan Němčanský a v Jednotě bratrské mu
bylo svěřeno písařství.
1594 byl sandoměřský konsens z roku 1570 znovu při-
...z historie
jat a schválen na generálním synodu
polských a protestantských vyznání
v Toruni.
1594, 14. července se sešel v Přerově
bratrský synod a bratr Šimon Turnovský se stává prvním seniorem Jednoty
bratrské, zůstává však v Polsku, jemu
po boku stojí v Čechách a na Moravě
senioři Jan Efraim, Jan Němčanský
a Jakub Narcissus.
1596, 8. března umírá bratr Zachariáš
Solín, tiskař Kralické bible.
1598 proběhne bratrský synod v Mladé Boleslavi – Šimon Turnovský tu
prosadil kompromisní věroučný směr
mezi luteranismem a kalvinismem,
zamítnutí čistě kalvinistické orientace
(např. v učení o Večeři Páně).
1598, 16. září v Drahotuších u Hranic umírá bratrský biskup Jan Němčanský.
1599 senior Jednoty bratrské v Polsku Šimon Turnovský vyjednává
z podnětu knížete Kryštofa Radziwilla
a Konstantina z Ostrorogu o sjednocení s církví řeckou, ale neúspěšně. Je to
reakce na Brestskou unii z roku 1596,
kde se pravoslavní v polsko-litevské
říši sjednotili s římskokatolickou církví.
1599, 25. ledna v Židlochovicích umírá bratr Jiří Strejc (Vetter), překladatel
Žalmů.
1599, v červenci jsou k seniorům Ši-
monu Turnovskému, Janu Efraimovi
a Jakubu Narcissovi povoláni za spolupracovníky a bratrské biskupy bratři
Samuel Sušický a Zachariáš Ariston.
Jenže ještě téhož roku dne 8. srpna bratr Samuel Sušický umírá. Patří
k mladší generaci překladatelů Písma.
Bratr Zachariáš Ariston byl pověřen
opětnou textovou revizí Nového zákona a rozšířením výkladového aparátu.
Jednota bratrská má opět 4 biskupy.
1600, 12. října v Praze umírá bratrský
biskup Jan Efraim, spolupracovník na
překladu Kralické bible. Byl pohřben
v Mladé Boleslavi do hrobu k Janu Augustovi. Bratrský nekrolog vyzvedá jeho
zbožnost, učenost a lidumilovnost. Byl
však příliš úzkostlivý,
aby nikoho nepotrestal
nebo neurazil. Sám v sobě se
ale „trápil a i v koutku naplakal.“ Nyní
má Jednota bratrská jen 3 biskupy.
Příště: Šestá generace míří do politiky.
...na pultech
ZAJÍMAVÉ KNIHY O JB
Na našem knižním trhu se v poslední
době objevily dvě zajímavé knihy věnující se historii naší církve. Ta první byla
vydána v loňském roce nakladatelstvím
Scriptorium a pojednává o korespondenci z Archivu biskupa Jednoty bratrské Matouše Konečného. Nazývá se
Kněžská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610–1618.
Jde tu o unikátní třídílnou sérii této korespondence. Jednota bratrská osobně
finančně podporuje vydání dílu věnovaný korespondenci kněží a studentů
teologie. Kniha se teprve k tisku připravuje. Šlo bezpochyby o „nález 21. století“, kdy v letních měsících roku 2006 byl
objeven v budově bývalého a někdejšího sídla bratrských biskupů „na Karmeli“ v Mladé Boleslavi archiv posledního
mladoboleslavského bratrského biskupa Matouše Konečného.
První již vydanou část s názvem „Hned
jsem k Vám dnes naschvalí poslí-
ka svého vypravil“ edičně zpřístupnil
Mgr. Jiří Just Th.D. a v tomto svazku
také vydal úvodní studii s bohatým aparátem. Do knihy je také vložená barevná obrazová příloha.
Kniha obsahuje celkem 119 dopisů biskupů a kněží Jednoty bratrské adresovaných bratrskému biskupovi Matouši
Konečnému v předbělohorském období
(tzn. mezi vydáním Rudolfova Majestátu
a začátkem stavovského povstání).
Kniha také obsahuje pojednání o tom,
jak naši otcové tehdy vedli církev. Dovídáme se zde, jakou roli měli tehdy
bratrští biskupové neboli senioři, jaké
měli kompetence a povinnosti, jakou roli
měla Úzká rada tehdejší Jednoty bratrské a také, jak probíhaly jednotlivé synody a jak byli spravováni řadoví správci
sborů působící na jednotlivých sborech.
Dopisy mají interní charakter, již tehdy k nim byl velmi omezený přístup
a mohl je číst jen úzký okruh osob. Nikdo tehdy nepočítal s jejich uložením
a zachováním. Archiv Matouše Koneč-
ného byl pečlivě uschován krátce po bitvě na Bílé hoře, a to jej
zachránilo pro dnešek.
Dílo nám přibližuje denní život
sborů i jejich správců se všemi
jejich přednostmi i nedostatky.
Druhou knihu vydal Kalich již
v roce 2009. Kniha pojednává
o životech Moravanů v obnovené Jednotě bratrské v 18.
století. Jmenuje se Jak potůček
v jezeře a autorkou knihy je Edita Štěříková.
Rovněž i tato kniha by neměla
chybět v knihovnách těch, kteří mají rádi historii své církve.
Jde o velice podrobná autentická svědectví mnohých českých
exulantů, kteří se ve strádání
i v těžkostech vydali do nového
domova – Ochranova a pak později z něj vycházeli na misie do
nejzazších koutů světa. Jejich
největším ziskem byl Ježíš Kristus a všeho ostatního se prak-
ticky vzdali. Každý, kdo se
s nimi na stránkách knihy osobně
potká, musí žasnout nad sílou Ducha,
s jakou je oslovil a použil. Kniha je obohacena
o přílohy se stručnými životopisy klíčových
osobností té doby. Zajímavou kapitolou je bezpochyby založení bratrských kolonií ve Slezsku, které vznikaly zejména v první polovině
18. století ještě před tzv. tolerančním patentem.
Právě tato kapitola nás inspiruje, abychom i my
překročili hranice své země a do Polska se
znovu vrátili a splatili dluh, který vůči této zemi
máme. Byla domovem našim otcům nejen
v původní, ale i v obnovené Jednotě bratrské.
...nová střední škola
SION
HIGH SCHOOL
Jednota bratrská má novou školu. Jde tentokrát o školu střední. Vznikla v Hradci Králové pod
názvem „Sion High School“. Dne 14. března Sbor Jednoty bratrské v Hradci Králové-Sion obdržel
rozhodnutí Ministerstva školství a tělovýchovy, které vznik této školy odsouhlasilo. Své první studenty škola přivítá 1. září 2012.
Co se týče zaměření školy, nechali se její zakladatelé inspirovat americkými „high school“, pro které je typická široká škála předmětů a různých úrovní jejich náročnosti. Jedním z hlavních specifik
nové školy by měla být možnost individuálního studijního plánu šitého na míru každému studentovi podle jeho zaměření a perspektiv.
Sion High School nabízí studium Střední pedagogické školy J. A. Komenského, Střední sportovní
školy, Gymnázia a méně studijním typům učební obor Prodavač. Po vzoru J. A. Komenského, učitele národů, chce škola vycházet z toho, že je důležité do dětí a mládeže vkládat nejen znalosti,
ale také jasné životní hodnoty a napomáhat jim v budování celé osobnosti, charakteru, dobrých
sociálních vztahů a osobní zodpovědnosti.
Sbor Jednoty bratrské v Hradci Králové-Sion provozuje v současné době i další školská zařízení:
také mateřskou školu, základní školu a dům dětí a mládeže. Do rodiny těchto zařízení tak přidává
další část vzdělávacího procesu mladých lidí.
Bližší informace o škole najdete na www.highschool.cz.
...co nás čeká
PLÁNOVANÉ AKCE
13. 5. 2012
Liberecká regionální modlitební
konference
11. 6. 2012
Synod JB (v rámci MaPasu)
27. 5. 2012
Moravská regionální konference
v Holešově
5.–7. 10. 2012
Get together v Liberci
10.–13. 6. 2012
Manželská pastorální konference
v Rokytnici nad Jizerou
17.–18. 11. 2012
Celocírkevní konference v Liberci
DOUŠKA ŠÉFREDAKTORA
Od tohoto čísla má Jbulletin nového grafika. Vlastně grafičku. Až doposud jsem
sázel časopis sám do šablony, za jejímž vznikem stojí Erik Černý. Nejsem ale
profesionálním grafikem a program, do kterého časopis sázím, ovládám víceméně intuitivně. Proto mi také sazba zabrala vždy poměrně hodně času. Navíc to
byl čas, kdy jsem mnoho věcí musel vymýšlet bez zkušeností a bez zpětné vazby
od někoho, kdo se v grafice vyzná. Tak se stávalo, že byl časopis jednak vždy
mnohem později, než jsem zamýšlel, ale také v něm byly grafické chyby (což je
podle mě vzhledem k pěkné šabloně dost škoda).
Od druhého letošního čísla bude ale časopis sázet Ester Vognerová, která má
s grafikou dlouholeté zkušenosti a která přišla s několika zásadními připomínkami, které jak věřím, budou publikaci k dobrému. Ester je profesionální grafičkou
a věřím, že její zapojení do “výrobního procesu” posune celou publikaci dále.
©2012 Vydavatel: Jednota bratrská, Boženy Němcové 54/9, 460 05 Liberec V, IČ: 47475111, www.
jbcr.info; šéfredaktor: Richard Kraus, zástupce pro styk s médii, [email protected], 777273478;
grafická šablona: Erik Černý; sazba a grafická úprava: Ester Rut Vognerová; korektury: Noemi
Kriegelová. Jakékoliv užití obsahu tohoto časopisu včetně převzetí, šíření jinou formou či
dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu vydavatele zakázáno.
Download

2/12 konsekrace a den v senátu