Kantorský
odkaz
Škola a hudba (nejen) v době Jakuba Jana Ryby (1765–1815)
8.–10. 4. 2015
Mezioborové sympozium
pořádané Katedrou dějin a didaktiky dějepisu
a Katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
Památníkem národního písemnictví
Ve spolupráci s
Městskou knihovnou v Praze
Národním pedagogickým muzeum a knihovnou J. A. Komenského
Národním muzeem – Českým muzeem hudby
Kantorský odkaz
Mezioborové sympozium na téma
Škola a hudba (nejen) v době J. J. Ryby (1765–1815)
8. 4. 2015
PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK
Otevření výstavy k poctě Jakuba Jana Ryby
9. 4. 2015
PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ
9.00–9.30Registrace
9.30–9.45Úvodní slovo
I. blok: Životy J. J. Ryby
9.45–10.05 Jiří Pokorný, Pedagogická fakulta UK
J. J. Ryba mezi osvícenstvím a obrozením
10.05–10.25 Karel Rýdl, Univerzita Pardubice
Interpretace osobnosti J. J. Ryby v proměnách času
10.25–10.45Petr Koura, Pedagogická fakulta UK
Druhý život Rybovy vánoční mše ve 20. století
10.45–11.05
Diskuse
11.05–11.15
Přestávka
II. blok: Hudební odkaz J. J. Ryby
11.15– 11.35 Jaromír Linda, Univerzita Bělehrad a Jana Pirnerová, Gymnázium Na Zatlance
Poutnický kancionál a poutník Jakub Jan Ryba
11.35–11.55 František Malý, Moravské zemské muzeum
„Vydávání hudebních skladeb J. J. Ryby a českých a moravských kantorů
18. století. Současný stav tištěných kritických edic.“
11.55–12.15 Zuzana Petrášková, Národní knihovna ČR
Jakub Jan Ryba ve sbírkách Národní knihovny ČR
12.15–12.35Karel Procházka, Pedagogická fakulta UK
Jakub Jan Ryba – fenomén 3
12.35–12.50
Diskuse
12.50–14.00 Přestávka na oběd
III. blok: Svět školy, svět kantora
14.00–14.20Vojtěch Čurda, Pedagogická fakulta UK
Duchovní svět Jakuba Jana Ryby
14.20–14.40 Jakub Raška, Filozofická fakulta UK, Ústav hospodářských a sociálních dějin
Normální škola v Praze jako příklad naplňování projektu nového člověka
v habsburském soustátí na přelomu 18. a 19. století
14.40–15.00Magdaléna Šustová, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
„Z kantorských pamětí. Realita českého školství
na přelomu 18. a 19. století“
15.00–15.20Helena Kovářová, Muzeum Komenského v Přerově
Vztahy rektora, fary, obce a patrona školy v Drahotuších
v první polovině 19. století
15.20–15.40 Diskuse
15.40–16.00 Přestávka
IV. blok: Kantor a chrám
16.00–16.20Michaela Freemanová, Etnologický ústav AV ČR
Kantorská hudba u Milosrdných bratří
16.20–16.35 Ludmila Křivková, Pedagogická fakulta UK
Duchovní dílo Jakuba Jana Ryby tehdy a dnes
16.35–16.55Jakub Michl, Etnologický ústav AV ČR
Kantoři v kontextu hudební kultury u pražských alžbětinek v 18. a 19. století
16.55–17.10František Ostrý, Masarykova univerzita v Brně
Jakub Jan Ryba a hudební estetika a teorie
17.10–17.25Štěpán Buchar, Pedagogická fakulta UK, Katedra hudební výchovy
Kantorská hudba v Podkrkonoší
17.25–17.45 Vladimír Novák
O jednom vzácném opisu České vánoční mše “Hej mistře” Jakuba Jana Ryby
17.45–18.00 Diskuse
MUZEUM ČESKÉ HUDBY
19.30 hodin
koncert
Na programu zazní díla Jakuba Jana Ryby v novodobých premiérách (Te Deum, Salve
Regina, Motetto in C, Motetto in D) a dalších oblíbených českých autorů v 2. pol. 18. stol.
– Františka Xavera Brixiho, Jana Karla Loose, Františka Antonína Mensiho, Václava Jana
Kopřivy a Josefa Lankische.
Účinkují:
sbor Chorus Carolinus a jeho sólisté
komorní orchestr Katedry Hudební výchovy Pedf UK Praha a jeho hosté
koncert řídí Karel Procházka
10. 4. 2015
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PRAZE
8.30–9.00 Registrace
9.00–9.10
Úvodní slovo
I. blok: Škola – církev – hudba
9.10–9.30 Stanislav Pecháček, Pedagogická fakulta UK
Hudební vzdělávání v českých zemích
9.30–9.50Janka Štulrajterová, Filozofická fakulta University Komenského
Školské reformy v Uhorsku a ich vplyv na formovanie slovenskej školy
a prípravu učiteľov v období 1775–1849
9.50–10.10Tomáš Veber, Teologická fakulta Jihočeské univerzity
„Literární aktivity jako součást výchovy a vzdělávání diecézního kléru
v první polovině 19. století“
10.10–10.30Miroslav Novotný, Filozofická fakulta Jihočeské univerzity
Řeholní učitelé na středních školách v českých zemích ve 2. polovině
18. a 1. polovině 19. století (na příkladu Českých Budějovic)
10.30–10.50 Diskuse
10.50–11.05 Přestávka
II. blok: Kantorské odkazy
11.05–11.25Věra Brožová, Památník národního písemnictví a Pedagogická fakulta UK
Školní hra se zpěvy a její funkce v 19. století
11.25–11.45Boris Titzl, Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
Fenomén Bakule
11.45–12.05Michal Nedělka, Pedagogická fakulta UK
Jiří Laburda, Josef Říha
– pokračovatelé kantorské tradice v soudobé české hudbě
12.05–12.25 Markéta Kozinová, Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené
Výuka hudební teorie u zrakově postižených
12.25–12.45 Petr Hudec, Národní památkový ústav
Hudební aktivity v historickém prostředí aneb Jak zpřítomnit
pozapomenuté děje
12.45–13.00 Diskuse
13.00–13.15 Jiří Hnilica, Pedagogická fakulta UK
Shrnutí konference, závěrečné slovo
Download

ZDE - Pedagogická fakulta