ForageMax
Kvalitní travní směsi
®®
ForageMax
Kvalitní travní směsi
OBSAH
Více mléka s DLF
3
Kvalita krmiva
4
Přísevy
5
Směs Grazemax 3
8
Popisy směsí
10
Přehled
14
®
DLF – TRIFOLIUM OSIVO & VĚDA
DLF – TRIFOLIUM se zaměřuje na požadavky zákazníků, jakož i na poslední trendy v oboru jetelových a travních osiv. Nabízí jeden z největších výzkumných a šlechtitelských programů na světě jak pro pěstování
trávníků, tak i pro výrobu píce. Usiluje o zlepšování kvality a spolehlivosti všech svých druhů a odrůd. Ve snaze naplnit očekávání trhu jsou tyto
odrůdy testovány v rámci celosvětové testovací sítě a přizpůsobovány
různým klimatickým a environmentálním podmínkám.
Společnost DLF – TRIFOLIUM je největším světovým výrobcem a distributorem travních osiv. Má své pobočky v Dánsku, Švédsku, Nizozemí,
Belgii, Spojeném království, Francii, Německu, České republice, Rusku,
Číně, Novém Zélandu, Jižní Americe a Spojených státech. Díky celosvětové distributorské síti mohou zákazníci očekávat ten nejlepší servis.
ForageMax pro profesionální zemědělce
Našim cílem je dosáhnout zlepšení chovu hospodářských zvířat. Díky
výzkumu a šlechtění se snažíme navrhnout řešení, která pomůžou zajistit vyšší efektivitu ve výrobě objemných krmiv a snížit náklady na nákup krmiv.
DLF – TRIFOLIUM se snaží podporovat zemědělce a být jejich hlavním
partnerem v oblasti travních porostů. S konceptem „Více mléka s DLF“
se zaměřujeme na to, jak kvalita píce jednotlivých odrůd může zlepšit
ekonomiku Vaší farmy.
ForageMax
Více mléka s DLF
3
INOVACE
VÝZKUM ŠLECHTĚNÍ ZKUŠENOSTI
Vysoce užitková zvířata potřebují velmi kvalitní krmivo. Zvýšením krmné hodnoty trav se dá zajistit podstatné zvýšení užitkovosti a zlepšení ekonomiky.
Z toho důvodu se DLF – TRIFOLIUM
zaměřuje na kvalitu píce ve všech
oblastech šlechtění a zkoušení odrůd a tvorby směsí trav a jetelovin.
To co Vám můžeme nabídnout
a co Vám to přináší je: více mléka
díky odrůdám a směsím DLF.
ÚRODA
Více píce a lepší stravitelnost
PRODUKCE
Vysoký příjem krmiva a více masa/mléka
KVALITA
Persistence a vysoká kvalita osiva
SPOLEHLIVOST/SERVIS
Technická podpora a vnitrostátní distribuce
Osivo a věda: Co může DLF dodat?
V DLF jsme přesvědčeni, že kvalitní osivo jde ruku
v ruce s výzkumem a šlechtěním. Od 90. let jsme používali biotechnologii jako důležitou součást šlechtění.
Zaměřujeme se hlouběji na hlavní požadavky koncových uživatelů našich produktů. To nazýváme „Osivo
a věda“ (seed and science).
● Lepší kvalitu píce
Odrůdy s jiným chemickým složením, vyšší stravitelnosti buněčných stěn (DNDF) a menším obsahem
ligninu
Požadavky zemědělství se zaměřují na zvýšení produkce (výnos a kvalita)v kombinaci s vytrvalostí
a menší náročností na hnojení. V našich současných
i budoucích odrůdách najdete:
● Lepší využití živin
Odrůdy, které jsou schopné poskytnout vyšší výnos
a kvalitu při nižší úrovni hnojení.
● Zvýšení výnosů
Zvyšování výnosů píce z hektaru
● Odolnost vůči stresu
Odrůdy odolnější suchu, mrazu, chorobám a navíc
mají vyšší vytrvalost.
Zisk z travních porostů
Optimalizujte svůj zisk z trávy. DLF pomáhá vytvářet vysoký výnos energie a proteinu díky nabídce
nejkvalitnějších odrůd. To přináší výhody ve vyšší
výrobě krmiv a menší závislost na nakupovaných
bílkovinných krmivech.
4
ForageMax
Kvalita krmiva – 100 euro navíc zisku na dojnici
Stravitelnost buněčných stěn (DNDF) je jeden z nejdůležitějších parametrů kvality píce. Vyšší stravitelnost
NDF se odráží ve zvýšeném příjmu krmiv a následně
vyšší produkci mléka a masa.
Po čtyřech letech intenzivního zkoušení odrůd jílku
u DLF byla shledána jako nejlepší ranná odrůda tetraploidního jílku vytrvalého JARAN z Hladkých Životic.
Stravitenost NDF dělá rozdíl
Z mladých porostů se vždy sklízí krmiva s lepší stravitelností, avšak výnos na hektar je nižší. U porostů
v pozdnější fázi je tomu naopak. Díky odrůdám s vysokou DNDF vyprodukujete více mléka, neboť tyto
odrůdy poskytují nejlepší kombinaci výnosu a kvality.
Obrázek níže znázorňuje rozdíl mezi standardními
odrůdami a odrůdami s vysokou DNDF.
Odnožování Sloupkování
vhodné pro
pastvu
Počátek
metání
Kvetení
Po odkvětu:
pozdě pro sklizeň na krmení
Produkce mléka z 1kg sušiny
Stravitelnost
Nestravitelnost
U standardních odrůd
U odrůd s vysokou stravitelností
Čas
ForageMax
5
V dlouhodobém experimentu ve VÚRV na stanici v Jevíčku opakovali v průběhu 15 let přísev směsí do trvalých travních porostů každých 3 – 5 let. Výsledkem
je, že výnos sušiny se zvýšil ve srovnání s původním
porostem v průměru sledovaných let o 17 %.
Přísev jetelovin a výkonných odrůd trav do travních
porostů je tedy důležitým technickým opatřením pro
zlepšení kvality a produkce pro skot.
Přísevy přináší lepší
výnos a kvalitu
● Po mnoho let se zemědělci nezabývali poklesy výnosu u trvalých travních porostů, dané přestárlými
a prořídlými porosty.
● Kombinace nižších výnosů a zhoršené kvality běžně sníží produkci masa a mléka o 40 % v porovnání
s obnoveným porostem.
● Pokles výnosů ale mnohdy může dosáhnout až
50 %, významnou roli v tomto hrají plevele a nekulturní trávy, ještě významnější je ale často výrazně
zhoršená kvalita píce.
● Řešení představuje odplevelení, podle zásoby živin také přihnojení – vápnění, a doplnění fosforu
v půdě pro udržení jetelovin v porostu. Poté může
přísev výrazně zkvalitnit porost a prodloužit jeho životnost (využívání). Viz graf níže.
Pro přísevy se ve většině případů budou připravovat
speciální směsi, které podle podmínek mohou obsahovat vedle jetele lučního a plazivého hlavně Festulolia zejména kostřavovitého typu, kostřavu luční
a rákosovitou, bojínek, jílek vytrvalý tetraploidní nebo
Festulolium Lofa, v pastevních směsích jako dominantní také jílek vytrvalý diploidní a do vlhkých luk
také může být přiseta psárka luční.
Metodiku pro provádění
přísevů vydáváme samostatně.
Přísevem se mj. rozumí:
● rychlá oprava po zimních škodách
● prodloužení životnosti porostů
● zvýšení kvality travního drnu u starších porostů doplněním chybějících druhů – jetelovin a nových odrůd trav
● snížení šance pro rozvoj plevelů
Přísev se vyplatí
Pokusy uskutečněné ve Velké Británii ukázaly přednosti přísevu. Po přísevu porostů jetelotravní směsí
se zvýšil výnos až o 44 %. Ve všech případech to bylo
rovněž spojeno s vyšší kvalitou píce. Náklady na přísev se tak vrátily několikanásobně.
potenciál užitkových zvířat %
VLIV ZAPLEVELENÍ NA UŽITKOVOSTI ZVÍŘAT
100
80
60
40
20
0
0%
5%
10 %
% zaplevelení
20 %
40 %
100 %
Specialista
na travní osiva
pro zlepšení Vašich porostů
8
ForageMax
Nová směs pro suché podmínky
GRAZEMAX 3
Vedle lučních směsí určených do suchých podmínek od tohoto roku zařazujeme do nabídky směsí novou pastevní směs.
Změny klimatu přinášejí stále častější dlouhé přísušky i v oblastech, kde nebývaly pravidlem. Rovněž se pase
zejména masný skot a ovce i v sušších oblastech, kde to dříve nebývalo zvykem. Protože na přání již řadu let
pastevní směsi do suchých podmínek mícháme, a to jak pro obnovu suchem zdecimovaných pastevních porostů, tak pro jejich přísevy, tak využíváme zkušeností z praxe a obohatili jsme sortiment o novou směs.
Ve směsi je zařazen vedle již léty prověřeného pastevního hybridu Fojtan také nová odrůda Mahulena, která
je vzrůstem podobná hybridu Felina, ale je ranější, s jemnějším listem a vytváří hustší drn odolný sešlapávání.
Společně tyto suchu odolné odrůdy zaujímají téměř 2/5 ve výsevku směsi. Ve směsi je obsažen také suchovzdorný štírovník růžkatý a vyšší podíl nové odrůdy lipnice luční.
9
10
ForageMax
Popis nabízených směsí s hybridy Festulolium
DOČASNÁ INTENZÍVNÍ
JETELOTRAVNÍ SMĚS
JETELOTRAVNÍ SMĚS
●
(Cutmax 1)
(Cutmax 3)
4–5 užitkových let
Jetelotravní směs se dvěma typy hybridů Festulolium (dále hybridů) – jílkovitý hybrid PERSEUS
nebo ACHILLES vysokým obsahem zkvasitelných cukrů podtrhuje dobrou silážovatelnost
píce. S délkou pěstování směsi jílkovitého hybridu ubývá a naopak kostřavovitý hybrid FELINA
či HYKOR zvyšuje zastoupení v porostu a zaplňuje mezery po ustoupivším hybridu jílkovitém.
Podíl jetele ve směsi je dostatečný pro výživu
porostu a dokud nedojde k ústupu jetele pod
50 % v porostu, není dotace dusíku před sečemi nutná. Avšak pro intenzivní pěstování doporučujeme přihnojení porostu po poslední seči
na podzim 20 – 30 kg dusíku pro podpoření
tvorby plodných odnoží trav pro první sklizeň
příštího roku. Směs se může pěstovat i zcela
bez přihnojování minerálními hnojivy, nicméně
na podzim rozmetaný uleželý hnůj nebo kejda
přispěje k vyšší výnosové úrovni porostu.
Jetelotravní směs obsahuje 36 % jetelovin
a v prvních dvou až třech letech poskytne vysoké výnosy píce s minimálním přihnojováním.
Rozhodně by nemělo být oželeno hnojení před
setím směsi (ať ve formě NPK nebo statkových
hnojivech) a dávka dusíku by se měla pohybovat mezi 40 – 50 kg/ha, v případě výsevu
do krycí plodiny min. 50 kg/ha nebo počítat
s přihnojením po sklizni krycí plodiny. Jetel plazivý se v porostu bude rozšiřovat na úkor jetele lučního, ale od 3. roku bude nezbytné pro
udržení výnosové úrovně zvýšit dávky hnojení
a přihnojovat i před sečemi, popř. ve 4. roce
přiset jetel luční případně s nějakým travním
komponentem (jílek, kostřava luční, festulolium..). Při hnojení pouze statkovými hnojivy je
třeba kalkulovat s rychlejším poklesem výnosů
od 3.roku, ale zase se v porostu déle udrží jeteloviny ve vyšším zastoupení. Směs nabízíme
rovněž s jílkem jednoletým LOMIKAR, jako krycí plodinou.
JÍLKOVÁ SILÁŽNÍ SMĚS
(Cutmax 2)
Intenzívní silážní travní směs až na 2 (3) užitkové roky, výhradně pro intenzivní pícninářství,
vyžaduje vydatnou - především dusíkatou výživu. Doporučujeme ji i pro siláže do bioplynových
stanic. Na podzim a po sečích je možné ve vyšších dávkách aplikovat kejdu nebo digestát.
● Jílek a jílkovité hybridy obsahují nejvyšší obsah cukrů - snadná konzervace
● Vhodná pro mezipásy k rozdělení velkých
honů kukuřice
● Jako protierozní ochrana pod hon kukuřice
na mírném svahu
● Vhodná pro humidnější oblasti
● Nepatří do oblastí s častým výskytem „plísně
sněžné“
JETELOVOJTĚŠKOTRÁVA
(Cutmax Protein) ● na 3 užitkové roky
Výhody směsi s travami a jetelem plazivým
podobně jako u vojtěškotrávy, dále
● Vhodná do chladnějších a vlhčích oblastí,
okrajových pro vojtěšku
● Vyrovnanost výnosů ve vláhově rozdílných
letech
● Jetelovojtěškotrávy jsou i v pokusech dlouhodobě nejvýkonnější směsi
● Jetel plazivý lépe zapojuje mezery v řídnoucích porostech ve druhém a třetím užitkovém roce
ForageMax
VOJTĚŠKOTRÁVA
11
LUČNÍ SMĚS PRO VLHČÍ PODMÍNKY
(Cutmax Alfa Protein) ● i na 4 užitkové roky
(Meadowmax 1) ●
Výhody směsi ve srovnání s čistou vojtěškou
● Snazší zavadání píce
● Lepší konzervovatelnost díky cukrům v travách
● Lépe odolává zaplevelení – trávy a jetel plazivý
zaplňují mezery při prořídnutí porostu
● Vyšší odolnost drnu poježdění při sklizni
● Vyšší odolnost poléhání porostu
● Jetel plazivý v podrostu omezuje vysychání
půdy po seči
Vytrvalá směs pro vlhké i velmi vlhké psárkové
louky. Dalšími dominantními druhy směsi jsou
kostřava rákosovitá a její hybrid, bojínek luční.
První dva už. roky je s ohledem na obsah jetele lučního a jílku vhodnější 1.seče silážovat,
později i k výrobě sena.
DOČASNÁ SILÁŽNÍ SMĚS BIOPLYNOVÉ
STANICE BPS 1 - S JETELEM PLAZIVÝM
pro 3 sklizňové roky
intenzivní směs na ornou půdu, do mezipásů
ve velkých honech kukuřice, vyžaduje vydatné
hnojení dusíkem (digestátem, …)
● Sklizeň na siláž již v roce založení
● 2/3 jílkovitých trav ve výsevku zajistí velmi
snadnou konzervovatelnost
● Vhodná na erozně ohrožené pozemky
● Vysoká konkurence plevelům, odolný drn při
sklizni za vlhka
● Po zaorání obohatí půdu velkým množstvím
organické hmoty
VÍCELETÁ SILÁŽNÍ SMĚS BIOPLYNOVÉ
STANICE BPS 2 - S JETELEM PLAZIVÝM
pro 3 až 4 sklizňové roky
Využití směsi a nároky na výživu obdobné jako
u BPS 1, ale s vyšší vytrvalostí danou 50% podílem kostřavy rákosovité a jejího hybridu. Vysokou kvalitu a snadnou konzervovatelnost
podmiňuje téměř poloviční podíl jílkovitých trav.
6 a více užitkových let
VELMI RANÁ LUČNÍ SMĚS
DO SUCHÝCH PODMÍNEK
(Meadowmax 2) ● 6 a více užitkových let
Vytrvalá luční ovsíková směs pro sušší lokality a jižní svahy. Dalšími dominantními druhy
směsi jsou kostřava rákosovitá a její hybrid.
První dva užitkové roky je vhodnější 1.seče
s ohledem na obsah jetele lučního silážovat,
později i k výrobě sena.
LUČNÍ SMĚS DO BĚŽNÝCH
I SUCHÝCH PODMÍNEK
(Meadowmax 3)
●
6 a více užitkových let
Luční směs s dominantním hybridem a kostřavou rákosovitou byla sestavena jako středně
raná alternativa k velmi rané ovsíkové směsi,
vhodná i do velmi suchých podmínek. Směs využívá přizpůsobivosti kostřavy rákosovité a jejich
hybridů, které ač jsou typičtější pro vlhké lokality, dokáží si rozvinutým kořenovým systémem
dosáhnout za sucha pro vodu nejen k přežití, ale
i k růstu.
Porost této směsi má vysokou odolnost rozježdění za mokra, a převládající kostřava rákosovitá a její hybridy velmi dobře využijí i vyšší dávky
živin k vysoké produkci kvalitní píce.
12
ForageMax
PASTEVNÍ SMĚS DOČASNÁ
LUČNÍ SMĚS PRO ZAHRADY
(Louka 4)
●
6 a více užitkových let
Pro zájemce z řad malochovatelů jsme připravili luční směs do zahrad a extenzivních sadů určenou jak k výrobě sena, tak k pastvě v letních
a podzimních měsících. Vedle tradičních travních
druhů, jako jsou kostřava luční, lipnice, bojínek,
jílek vytrvalý obsahuje z jedné čtvrtiny pastevní
Festulolium Fojtan, které zajišťuje vysokou únosnost a hustotu drnu. Zároveň prodlužuje vytrvalost směsi a zvyšuje odolnost přísuškům.
LUČNÍ SMĚS NA SENO PRO KONĚ
DO VLHČÍCH PODMÍNEK
( Louka 5)
●
6 a více užitkových let
Směsi pro chovatele koní k výrobě sena jsme
zařadili do nabídky po stoupajícím zájmu zákazníků. Tato směs Louka 5 pro vlhčí lokality, je sestavena převážně z velmi vytrvalých druhů, s vysokým podílem bojínku lučního. Má schopnost
dosahovat vysokých výnosů, ale pro tyto výnosy
vyžaduje intenzivní hnojení dusíkem. Pro snadné sušení zahrnuje z jetelovin jen jetel plazivý,
který napomáhá částečně krýt potřebu N, ale
celkovou potřebu pro vysoký výnos nepřinese.
Na podzim je možné ji také spásat.
LUČNÍ SMĚS NA SENO PRO KONĚ
DO SUŠŠÍCH PODMÍNEK
(Louka 6)
●
6 a více užitkových let
Směs pro chovatele koní k výrobě sena na suchých
i velmi suchých lokalitách, je sestavena převážně
z velmi vytrvalých druhů, s vysokým podílem kostřavy rákosovité a hybridu, které podmiňují odolnost suchu i výnosnost směsi. Pro vysokou produkci sena je rovněž potřebná intenzivní výživa.
(Grazemax 1)
●
4–5 užitkových let
Intenzivní jílková dočasná pastevní směs je určena především pro kategorii zvířat s potřebou
vysoce energetického krmiva s nízkým obsahem
vlákniny a dostatkem dusíkatých látek. Tedy
především pro dojnice; do pastvin v blízkosti
dvorů, na půdy s dostatkem vláhy, kde je třebas
také možné bez potíží přisévat ustoupivší druhy,
tak aby byla zajištěna stále kvalita a atraktivita
píce. Nebude-li v prvních letech 1. seč s vysokým podílem jetele lučního silážována - je lépe
použít v prvních dvou cyklech dávkovou pastvu.
Vysoká kvalita píce ovšem vyžaduje přihnojování dusíkem. Takovouto jílkovou směs není možné pěstovat v extenzivních podmínkách, aniž by
nedošlo k výraznému snížení kvality a výnosu
píce. Patří do humidnějších podmínek.
Dočasnou jílkovou pastevní směs je možné
také použít pro přísev pastvin s výsevkem
25 – 30 kg/ha.
PASTEVNÍ SMĚS VYTRVALÁ
(Grazemax 2) ●
6 a více užitkových let
Vytrvalá pastevní směs pro intenzivní produkční
pastviny. Vedle festulolia Fojtan je zařazen i nová
odrůda Mahulena, které zajistí kromě dobrého
výnosu i hustý a únosný drn. Aby byla zajištěna
vysoká produkce od prvního roku, doporučujeme
s ohledem na vysoký podíl hrubosemenných trav
výsevek až 40 kg/ha, i když s pomalejším nástupem výnosu (nebo do velmi dobrých půd) by postačil výsevek 32-35 kg/ha.
Pro intenzivní produkci píce vyžaduje přihnojování dusíkem. V prvních dvou letech postačí, kromě
startovací dávky před setím, přihnojení po poslední seči na podzim, ale v závislosti na zastoupení
jetele v porostu možná od 2. roku, ale určitě od 3.
roku bude nutné přihnojování k sečím či pastevním cyklům a je možné kombinovat minerální
a statková hnojiva.
V prvním a ve druhém roce s vysokým podílem jetele lučního – nebude-li 1.seč silážována - je lépe
použít v prvních dvou cyklech dávkovou pastvu.
13
ForageMax
VYTRVALÁ PASTEVNÍ SMĚS
(Covermax)
●
6 a více užitkových let
Trvalá pastevní směs i pro drsnější podmínky,
vhodná též pro extenzivní zatravnění bez nároků na intenzívní výživu (low input). Nosným
a vytrvalým travním druhem směsi je hybrid
Fojtan, tvořící velmi hustý a pevný drn, pro pastevní porosty záměrně šlechtěný. Do sušších
podmínek může být na přání doplněna např.
trojštětem a dalšími jetelovinami (např. tolicí,
štírovníkem apod.).
Pro krajinné trávníky je možné připravit podobnou směs např. bez hybridu, jílků, ale s trojštětem a méně vzrůstnými travami.
PASTEVNÍ SMĚS PRO KONĚ
(Horsemax)
●
5 a více užitkových let
Vytrvalá pastevní směs pro koně bez jetelovin,
vyžaduje dusíkatou výživu. Na přání může být
směs doplněna jetelovinami - (drobnolistý jetel
plazivý, tolice dětelová, štírovník růžkatý) a bylinami, např. jitrocelem kopinatým.
Popis nabízených směsí bez Festulolií a tetraploidů
Obě směsi jsou přizpůsobeny požadavkům do vyšších zón ochrany v CHKO a neobsahují nové druhy
typu hybridů Festulolium ani tetraploidní odrůdy jetele či jílků. Na úkor vytrvalosti cenově přístupné
(zajímavé) směsi obsahují nízký podíl lipnice luční.
Pro zvýšení vytrvalosti by bylo nutno zvýšit její podíl
a použít dražší odrůdu (též jetele plazivého), a také
doplnit podle stanovištních podmínek další druhy,
jako je např. trojštět, ovsík vyvýšený, psineček veliký, štírovník růžkatý, apod..
PASTEVNÍ SMĚS BEZ FESTULOLIÍ
LUČNÍ SMĚS BEZ FESTULOLIÍ
5 užitkových let
Dočasná až vytrvalá směs i pro vlhčí louky. První dva už. roky je vhodnější 1.seče s ohledem
na obsah jetele lučního a jílků silážovat, později
i k výrobě sena.
5 užitkových let
Dočasná až vytrvalá intenzívní pastevní směs, ideální pro pastvu dojnic, poskytuje energeticky bohatší
píci s nízkým obsahem vlákniny. Vyžaduje dusíkatou
výživu, od 2. , nejpozději 3. užitkového roku je nutné
intenzívní přihnojování minerálním dusíkem nebo
statkovými hnojivy. Je náročnější na dostatek vláhy.
FELINA
HYKOR
KORA
MAHULENA
FOJTAN
PERUN / HOSTYN
LOFA
PERSEUS / ACHILLES
BEČVA
JIVET / LOLAN / LOMIKAR
JARAN
KERTAK
KENTAUR / KOROK
HERBIE / FOXTROT
JONAS
LEMA / DOLINA
Festulolium
kostřava rákosovitá
Festulolium
Festulolium
Festulolium
Festulolium
Festulolium
Festulolium
jílek jednoletý
jílek vytrvalý 4n
jílek vytrvalý 4n
jílek vytrvalý 4n
jílek vytrvalý 2n
jílek vytrvalý 2n
bojínek luční
32
26
Intenzivní jetelotravní směs
Cutmax - 1
Jílková silážní směs, i pro BPS
Cutmax - 2
Dočasná jetelo- travní směs
Cutmax - 3
14
10
14
detto s jílkem jednoletým
Cutmax - 3 + JJ
12
9
12
Jetelovojtěško- travní směs
Cutmax Protein
10
Vojtěškotravní směs
Cutmax Alfa
Protein
Dočasná silážní směs pro BPS
BPS 1
Víceletá silážní směs pro BPS
BPS 2
Luční směsi
na seno
Pastevní směsi
Chráněná
území
Směsi pro trvalé travní porosty - pícní
Festulolium
ForageMax
Luční směsi
Krátkodobé silážní směsi
14
26
17
42
13
10
10
9
9
7,5
10,5
7
30
20
30
16
20
30
10
20
16
do vlhčích podmínek
Meadow max - 1
9
9
20
6
15
do sušších podmínek
Meadow max - 2
10
10
19
do běžných i sušších p.
Meadow max - 3
13
15
30
pro zahrady
Meadow max - 4
pro koně vlhčí podm.
Louka 5
10
25
10
20
pro koně sušší podm.
Louka 6
10
45
10
15
dočasná jílková
Graze max - 1
vytrvalá s jetelem l.
Graze max - 2
vytrvalá bez jetele l.
Cover max
vytrvalá do suchých p.
Grazemax - 3
pro koně
Horse max
5
10
25
9
14
13
17
15
5
5
5
15
5
5
5
5
6
6
20
3
4
13
20
4
6
30
10
10
12
27
10
10
17
8
4
10
10
15
luční
10
7
18
pastevní
20
14
20
směsi bez Festulolií
a tetraploidů
15
VULPINA
BALIN
HETERA / SLEZANKA
MEDIAN
GONDOLIN
BULL
SUEZ
VESNA
BESKYD/DOLINA/NODULA
RIVENDEL
KLONDIKE
ZUZANA
psárka luční
lipnice luční
lipnice luční
ovsík vyvýšený
kostřava červená
štírovník růžkatý
jetel luční 2n
jetel luční 4n
jetel luční 4n
jetel plazivý
jetel plazivý
vojtěška setá
57
Intenzivní směs na max. 2 užitkové roky pro humidnější oblasti s vysokým obsahem
cukrů, vhodná jako protierozní ochrana u honů s kukuřicí, i pro BPS
Směs pro silážování na 4 - 5 let, v pozdním létě a na podzim je ji možné také spásat, od 2. užitkového roku s ústupem jetele lučního postupně přihnojovat dusíkem
5
26
5
40
Stejné využití jako Cutmax 3. Doplněna jílkem jednoletým jako krycí plodinou, pro
který je nutné zvýšit dávku dusíku před setím. Vysoký výnos píce již v roce zásevu
15
2,5
45
20
Směs na 3 už. roky obsahuje jetel plazivý, který v podrostu omezuje vysychání půdy
po seči, zapojuje mezery ve druhém a třetím roce a tím omezuje zaplevelení
2,5
80
20
Směs na 3 - 4 roky obsahuje jetel plazivý, který v podrostu omezuje vysychání půdy
po seči, zapojuje mezery ve druhém a třetím roce a tím omezuje zaplevelení
4
35
Silážní směs s vysokým podílem ( 66%) jílkovitých trav na 2 až 3 užitkové roky pro
bioplynové stanice. Jetel plazivý zaplňuje postupně vznikající mezery v porostu
4
35
Silážní směs na 3 až 4 užitkové roky pro bioplynové stanice. Vyšší vytrvalost zajistí
50 % kostřav ve výsevku, jetel plazivý zaplňuje postupně vznikající mezery v porostu
3
31
Vytrvalá směs pro vlhké a velmi vlhké psárkové louky s vysokým podílem kostřav.
5
37
Vytrvalá ovsíková směs pro sušší lokality a jižní svahy. Dalšími dominantními druhy
směsi jsou kostřava rákosovitá a kostřavitá festulolia.
5
35
Vytrvalá směs s vysokým podílem kostřav a festulolií je sestavena jako středně
raná alternativa k velmi rané ovsíkové směsi, vhodná i do velmi suchých podmínek
6
35
Směs pro drobné chovatele a do extenzivních sadů, vhodná také k pastvě, zejména
v letních a podzimních měsících.
13
22
8
13
5
15
13
5
15
5
5
35
Směs pro chovatele koní k výrobě sena na vlhčích lokalitách, pro vysoký výnos
vyžaduje intenzivní hnojení dusíkem. Na podzim je ji možné také spásat
10
5
5
35
Směs pro chovatele koní k výrobě sena v běžných a suchých lokalitách, pro vysoký
výnos vyžaduje intenzivní hnojení dusíkem. Na podzim je ji možné také spásat
8
10
8
5
10
13
13
6
13
5
11
5
36
Směs je určena pro dojnice; píce má vysoký obsahem energie, nízký obsah vlákniny a dostatkek dusíkatých látek. Vhodná rovněž pro přísevy pastvin.
10
5
40
Vytrvalá směs pro intenzivní produkční pastviny. Pro vysokou úživnost vyžaduje
přihnojování dusíkem od 2. roku v závislosti na zastoupení jetele v porostu .
30
Vytrvalá směs bez jetele lučního i pro drsnější podmínky, vhodná i pro ovce, nebo
pro extenzivní zatravnění bez nároků na intenzívní výživu (low input).
36
Vytrvalá směs pro intenzivní produkční pastviny v suchých podmínkách. Pro vyšší
úživnost a zvýšení odolnosti přísuškům vyžaduje přihnojování dusíkem.
40
Vytrvalá pro koně bez jetelovin, vyžaduje dusíkatou výživu.
7
4
9
4
15
20
31
35
15
10
Směs s vysokým podílem jetele lučního pro pěstování na 2 - 3 roky. Obsahuje jílkovítý i kostřavovitý typ Festulolia, velmi dobře silážovatelná
6
9
25
23
30
8
10
POPISY SMĚSÍ
6
35
10
kg/ha
KOLUMBUS
kostřava luční
ForageMax
10
6
4
17
3
31
Dočasná až vytrvalá směs i pro vlhčí louky.
11
5
36
Dočasná až vytrvalá intenzivní směs, ideální pro pastvu dojnic, poskytuje energeticky bohatší píci s nízkým obsahem vlákniny. Je náročnější na dostatek vláhy.
DLF - TRIFOLIUM Hladké Životice s. r. o., Fulnecká 95, 742 47 Hladké Životice
Tel.: 00420-556 768 920 • Fax: 00420-556 756 132 • e-mail: [email protected]
www.dlf.cz
Download

ForageMax - DLF-TRIFOLIUM Hladké Životice, sro