20.5.2013
Význam TTP
• Produkce píce
Travní porosty
• Mimoprodukční význam
– udržují vodní režim – zadržení srážek, umožnění průsaku
– protierozní funkce
louky a pastviny
– ochranná funkce – chrání vodu a půdu před znečištěním
pesticidy a smyvem
– estetická funkce
Dělení travních porostů
Dělení travních porostů
Dělení ze zemědělského hlediska:
Louky
Pastviny
a) krátkodobé dočasné porosty
na 3 – 4 roky
druhy trav s rychlým a střednědobým vývojem (volně
trsnaté trávy)
Dělení porostů dle délky trvání:
a) krátkodobé dočasné porosty
b) dlouhodobé dočasné porosty
c) trvalé travní porosty
b) dlouhodobé dočasné porosty
na 5- 7 let
trávy se středně rychlým a pomalým vývojem, volně
trsnaté trávy
1
20.5.2013
Zakládání luk a pastvin
Dělení travních porostů
c) trvalé travní porosty
8 a více let
Výběžkaté trávy
Sestavení směsi:
• vhodný poměr trav a jetelů
Trávy:
• využívají svrchní vrstvu půdy,
• po několika letech přebírají rozhodující zastoupení v porostu
Jeteloviny:
• obohacují půdu o N
• využívají spodní vrstvu půdy
Obecná pravidla pro sestavení směsí
Příprava půdy před založením porostu
• čím delší doba využívání, tím větší počet druhů ve
směsi
Velmi pečlivě
• čím kratší doba využívání, tím větší podíl jetelovin
kvalitní orba
• výběžkaté trávy jsou zařazovány zejména do směsí s
delší dobou využívání
U silně zaplevelených pozemků použití herbicidů
v období červen až září do hloubky 20 - 25 cm
• do pastevních porostů zařazujeme ve srovnání s
lučními porosty větší podíl výběžkatých trav
2
20.5.2013
Příprava půdy před založením porostu
po odumření porostu po 10 - 14 dnech mělké
zpracování drnu (5 - 8 cm)
rotavátorem
pluhem
talířovými branami
zajištění kyprého lůžka
Termín založení
A) Letní období:
Nevýhoda - nedostatek vláhy pro vzcházení rostlin
B) Jarní období:
ponechání pozemku přes zimu v hrubé brázdě
Výhoda - založení porostu při lepší vláze
Nevýhoda - nebezpečí eroze a větší zaplevelování
zakládaného porostu
Setí
Setí
Termín: jaro ( březen, poč. dubna)
2. přímým výsevem
Způsob založení:
1. jako podsev do krycí plodiny
• např. oves na zeleno
• diferencované setí po skupinách –
lipnice do 0,5cm !!!
–
s výsevním množstvím 30 - 45 kg/ha
• Po setí doporučeno válení kotoučovými válci
3
20.5.2013
Ošetřování nově založeného porostu za
vegetace:
Ošetřování nově založeného porostu za
vegetace:
• Ničení škraloupu - rýhované nebo ježkové válce
• Včas sklizení krycí plodiny
• válení v prvních 2 letech
- 2 x ročně ( podzim, jaro)
– urychlí odnožování a zakořenění
• Hnojení N (20 kg/ha) u slabých porostů
Ošetřování
Pratotechnika
 Komplex opatření sloužící ke zvýšení produkční schopnosti a
kvality travních porostů
„Cílem je uplatňování různých zásahů biologické, chemické a
mechanické ochrany, které vedou ke změně druhové skladby a
mění produkční a kvalitativní parametry píce“
• první rok se pouze seče, nespásá se !!!
Pratotechnické zásahy
 Hnojení
 Sečení travních porostů
 Smykování, válení, vláčení
 Úplná obnova travních porostů
 Rychloobnova chemickými prostředky
 Přesev
 Přísev
 Sečení nedopasků
 Rozhrnování výkalů
4
20.5.2013
Výživa a hnojení
Hnojení přímo ovlivňuje:
produkci
obsah živin v píci, tzn. její kvalitu
druhovou skladbu
Hnojení
A. minerálními hnojivy
B. organickými hnojivy
Hnojení K
draselné hnojení ovlivňuje skladbu porostu málo
Používáme draselné soli
Hnojení P
způsobuje změny druhového složení porostů, t.j.
zvýšení podílu jetelovin
není každoroční hnojení nutné - hnojíme zásobními
dávkami fosforečných hnojiv (např. superfosfátem) na
2 - 3 roky dopředu
termín je na podzim
Hnojení N
Dávku dle předpokládané produkce
Potřebu N snižuje obsah jetelovin v porostu
- 1 % v porostu přinese 3 kg/ha N
Na pastvinách je potřeba počítat také s výkaly
5
20.5.2013
a) založení na využití poutaného dusíku
- udržování co největšího podílu jetelovin pomocí
výraznějšího P a K hnojení
- výnos kolem 3 - 5t sena/ha.
- vhodné při dvousečném využívání porostu
Termín aplikace
• na počátku jarního obrůstání.
• Menší dávky
-u sečných porostů dávat jednorázově.
b) dávky N
- udržení nízkého podílu jetelovin v porostu (do 5 %) a
výrazně zvyšuje zastoupení trav.
- Výnos 6 - 10t/ha sena při třísečném využití.
• Vyšší dávky
- u dvousečných porostů nadvakrát (2(3):1)
-u trojsečných natřikrát (5:3:2)
Organické hnojení
Sečení TTP
Kejda
• od podzimu do jara – dávka max. 60 tun/ha
• Kejda se nesmí na půdu podmáčenou, pokrytou sněhem (>
5 cm) a promrzlou (> 8 cm)
Optimální počet sečí :
•1 - 4 seče - 1/2 celkového výnosu je z 1. seče
Termín sklizně:
•na začátku metání až metání dominantního travního
druhu.
Chlévský hnůj
• Špatně rozmetaný chlévský hnůj může zavinit znečištění
píce při sklizni první seče
Vyšší dávky živin mohou posunout termín sklizně o 1 2 týdny dříve
6
20.5.2013
Sečení TTP
Výška seče
•od 4 do 7 cm
Vyšší výška:
snižuje produkci
zvyšuje množství stařiny
Smykování, válení, vláčení
Kulturní trávy
• požadují utužený povrch půdy
Plevelné druhy
• vyžadují nakypřený povrch půdy
Snížení výšky:
zvyšuje riziko znečištění píce
 roste riziko poškození odnožovacích uzlin trav.
Smykování
• na jaře, na podzim
Válení
• termín: jaro - luční válce
• Používají se nejlépe lučně-pastevní smyky
• Hlavně u nově založených porostů
• vede k podpoře jitrocele většího a nebo sedmikrásky
chudobky !!!
7
20.5.2013
Vláčení
• Riziko !!!
• Válení přispívá k dalšímu utužení a vede k podpoře
jitrocele většího a nebo sedmikrásky chudobky
• účinek na odstranění stařiny a mechu
• provzdušnění je relativně malé
• vhodné při likvidaci pryskyřníku plazivého
• Použití je při provádění přísevů a přesevů
Úplná obnova travních porostů
Při obnově travních porostů lze zvolit úplný
způsob obnovy
tj. zaorání porostu a následnou úpravu
Úplná obnova travních porostů
A. v rámci osevního postupu
• na 1-3 roky se pozemek zařadí do OP - kukuřice,
oves s podsevem
• výhodná je likvidace plevelů
B. rychlým zatravněním – rychloobnovou
• t.j. zrušením a založením během 4-6 týdnů
8
20.5.2013
Rychloobnova chemickými prostředky
Frézování travního drnu
• Na porost o výšce 10 - 15 cm je aplikován totální
herbicid
• Nechá se působit po dobu 14 - 21 dní
• zaschnutí travního drnu
– zpracování půdy do hloubky 5 - 8 cm (frézování) a
setí
Přesev
Přesev: rozsívání osiva na mezerovitý drn, přičemž
se půda nezpracovává nebo se zpracovává jen
povrchově
• Provádí se na jaře po vláčení
Vhodné trávy na přesev:
Jílek vytrvalý
• vzchází do 5 dnů
• rychle zapojuje prázdná místa v porostu
• Dobře konkuruje v stávajícím drnu
Jílek mnohokvětý
• přesev míst, která byla zničena díky vysokému
zatížení zvířaty
9
20.5.2013
Přesev
Přísev
Přísev: provádí se speciálními stroji.
- Osivo je zapraveno do původního drnu, který je
částečně narušen Stroje vytvářejí v drnu úzké štěrbiny pomocí disku
nebo radličky nebo jsou frézovány širší brázdy
Frézováním je možné rozrušit také celý původní
travní drn - rychloobnova
• Čím radikálnější je narušení drnu, tím lepší je přísev.
• Vhodnější je přísev provádět na jaře
• Využívá se jílek vytrvalý, lipnice luční a jeteloviny
10
20.5.2013
Sečení nedopasků
• Odstranění nespaseného porostu
• Regulace výskytu plevelů
• Odstranění možného zdroje nákazy
Termín:
• před kvetením plevelů
Největší význam:
Rozhrnování výkalů
• po prvním pastevním cyklu
- nejintenzivnější růst trav i bylin.
Význam:
• rovnoměrnější rozdělení živin po porostu
• veterinární důvod
• třetí pastevní cyklus
- šťovíky znovu kvetou
Výkaly roztíráme lučně-pastevním smykem
11
Download

Travní porosty