Jak dál v travním a jetelovém
semenářství
(perspektivy, možnosti, problémy)
doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc.
Sdružení pěstitelů travních a jetelových semen
2014
• Současná situace v semenářství pícnin v ČR (2012)
• stagnace ploch a produkce trav na semeno ve srovnání s r.
2011:
(10 146,6 ha, 5 999,3 t)
• mírné zlepšení u jetelovin (zvýšení o 7 resp. 12 % ve srovnání
s r. 2011):
(7 422 ha, 2 050 t)
• široký sortiment druhů a odrůd: 25 trav, 9 jetelovin
• změny v proporcích jednotlivých druhů (Tab. 1)
• zahraniční množení – rozsáhlý sortiment odrůd
neregistrovaných v české Státní odrůdové knize
• kolísání hektarových výnosů (zvýšení u jílku vytrvalého a
kostřavy červené, stagnace u krátkodobých jílků, snížení u
kostřavy luční)
• průměrné výnosy jsou nadále neuspokojivé (odrůda, rok
využití, lokalita)
Tab.1 Proporce hlavních travních druhů pěstovaných v ČR v letech
2011 - 2012
Č.
Rok 2011 - 2012
Tab.1 Proporce Druh
hlavních travních druhů pěstovaných v ČR v letech
2011 (plocha v 2012(plocha v
%)
%)
1
jílek mnohokvětý
jednoletý
19,8
24,1
2
jílek mnohokvětý italský
14,3
14,7
3
Kostřava červená
13,6
10,1
4
jílek vytrvalý
11,4
10,7
5
bojínek luční
7,0
8,1
6
kostřava rákosovitá
7,1
4,4
7
kostřava luční
7,0
6,2
8
Festulolium
3,1
4,8
9
lipnice luční
2,6
2,8
10
ostatní trávy
14,1
14,1
Celkem
100
100
• český fenomén – zahraniční množení
• víme vše o cizích odrůdách vč. jejich
semenářské výkonnosti ?
Tab. 2 Odrůdy některých trav a jetelovin množené v ČR v r. 2012
•odrůda zapsaná ve Státní odrůdové knize
Počet odrůd
Druh
Bojínek hlíznatý
Bojínek luční
Festulolium
Jílek hybridní
Jílek mnohokvětý jednoletý
Celkem
množených
2
14
10
9
32
Odrůda s největší výměrou
Registrované
v ČR
1
4
9
1
11
Piccolo
Dolina*
Fojtan*
Leonis*
Jivet*
Jílek mnohokvětý italský
24
4
Excellent
Jílek vytrvalý
Kostřava červená
Kostřava drsnolistá
Kostřava luční
Kostřava rákosovitá
Lipnice luční
Psárka luční
Psineček obecný
Psineček veliký
Srha laločnatá
Trojštět žlutavý
Jetel luční
Jetel nachový
Vojtěška setá
Celkem
36
31
5
11
11
7
5
6
3
8
3
39
16
13
284
27
18
2
4
3
6
3
5
2
2
1
23
2
12
140
Ahoj*
Polka
Reliant II
Cosmolit*
Bariane
Lato*
Zuberská*
Vítek*
Kita
Padania
Rožnovský
Start*
Contea
Morava*
Tab.3 Proporce významných jetelovin pěstovaných v ČR v letech
2011 – 2012
Č.
Druh
1
2
3
4
jetel luční
jetel nachový
vojtěška setá
ostatní jeteloviny
celkem
Rok
2011
2012(plocha
(plocha v %)
v %)
56,3
62,1
31,1
29,0
11,3
7,9
1,3
1,0
100
100
Graf 1
Proporce ploch trav na semeno v ČR 2012
jílek mnohokvětý
jednoletý
jílek mnohokvětý
italský
Kostřava červená
jílek vytrvalý
bojínek luční
kostřava rákosovitá
kostřava luční
Festulolium
lipnice luční
Graf 2
Proporce ploch jetelovin na semeno v ČR
2012
jetel luční
jetel nachový
vojtěška setá
ostatní jeteloviny
Vývoj ploch a produkce trav v ČR 2005 - 2012
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1
2
3
4
Plocha (ha)
5
6
7
8
Produkce (t)
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Plocha 15 901 17 080 19 702 16 754 14 457 10 149 10 075 10 145
(ha)
Produk 7 492 9 576 17 302 15 350 6 566 4 676 5 955 5 999
ce (t)
Tab. 4 Kolísání výnosů semen u některých trav a jetelovin v letech 2002 - 2012 (kg/ha)
Druh
Bojínek luční
Festulolium
Jílek mnohokvětý italský
Jílek mnohokvětý jednoletý
Jílek vytrvalý
Kostřava červená
Kostřava luční
Lipnice luční
Psárka luční
Srha laločnatá
Trojštět žlutavý
Jetel luční
Jetel nachový
Vojtěška setá
Výnos
min
190,4
337,5
663,3
504,0
265,9
272,2
304,6
83,8
74,9
104,5
36,5
119,6
195,0
95,4
max
350,2
575,9
1789,8
1048,8
530,0
411,4
581,9
252,3
319,3
253,6
160,4
378,4
547,9
231,8
Tab. 5 Podíl členů SPTJS na semenářské produkci trav a jetelovin
v r. 2012
Ukazatel
Výroba v ČR
celkem
Členové SPTJS
(%)
Plocha (ha)
Produkce (t)
trávy
jeteloviny
trávy
jeteloviny
10 145,6
7 421,8
5 999,3
2 049,6
80,3
83,2
81,2
82,3
Některé příčiny současného stavu
•
•
•
•
cenové relace
nízká domácí poptávka (nízká obnova)
konkurence BPS ?
nedostatečné hledání nových cest ve využití
pícnin ? (BPS, podsevy do kukuřice)
• nedostatek zkušeností
• složitá technologie výroby ve srovnání se
stěžejními plodinami
• ostatní subjektivní i objektivní příčiny
Situace v zahraničí (Oregon)
Tab. 6 Plochy a výnosy některých trav a jetelovin v Oregonu 2012
Druh
Celková plocha Výnos (kg/ha)
(ha)
jílek mnohokvětý jednoletý
51 413
2 120
Produkce celkem
(t)
108 995
jílek vytrvalý
kostřava rákosovitá
lipnice luční
srha laločnatá
kostřava červená
trávy celkem (vč. ost.druhů)
42 558
51 498
4 277
5 573
3 007
165 118
1 669
1 673
1 400
844
1 0415
71 029
86 156
5 987
4 704
31 318
289 069
vojtěška setá
jetel luční
jetel nachový
jetel bílý
jeteloviny celkem (vč. ost.
druhů)
Trávy a jeteloviny celkem
959
7 022
3 517
4 229
16 562
958
829
984
507
918
5 821
3 461
2 144
13 420
181 680
302 489
Propojenost produkce semen pícnin ve
světě
• nadbytek osiva v zámoří (spojený s vysokým
ha výnosem) vyvolá snížení cen trav v Evropě
• v posledních letech došlo k poklesu
semenářských ploch pícnin i v Oregonu
• 2012: pomalý nárůst ploch i zde, zvětšení o
9,3 % oproti 2011
• stále to ale znamená propad o téměř 30 %
oproti historickému maximu 2004 – 2005
(214 tis. ha)
• pokles ploch i v Evropě: v r. 2013 přihlášeno v
D cca 28 tis. ha (2005 – 2008 bylo 35 tis. ha)
Proč máme zájem o rozšíření ploch pícnin
na semeno ?
• tradice a dosud dobré postavení v EU
• travní a jetelové semeno – dobrá tržní
plodina
• zkušení producenti
• konvenční i organické osivo – dobré
možnosti vývozu
• příznivý dopad na půdu a její úrodnost
Degradace půdního fondu v ČR
•
•
•
•
snižování půdní úrodnosti
pokles obsahu humusu a jeho kvality
pokles poměru C:N
polovina zemědělského půdního fondu je
ohrožena erozí
• snižování výměry orné půdy
• podíl TTP nízký
• Význam jetelovin (zejména na méně
úrodných půdách)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
obohacení půdy kořenovou biomasou
fixace vzdušného N (100 – 300 kg N/ha)
export P a Ca ze spodního horizontu
kladný vliv na strukturu půdy
pozitivní dopad na vzdušný a vodní režim
protierozní efekt, zastínění půdy
potlačení plevelů
přerušovač v OP
fytosanitární působení
Jak tedy dál v semenářství trav a jetelovin…
•
•
•
•
•
tam, kde je tradice, navázat na ni a pokračovat
dělat semenářství intenzivně ! (poučit se u
úspěšných, konzultovat, využít poradenství SPTJS)
argumentovat výsledky a ovlivnit management
podniku
nebát se „novinek“ (využití v BPS, přísev do kukuřice)
sledovat pozitivní změny v technologii semenářské
produkce (dělená sklizeň, nové pesticidy a PGR,
využití slámy po sklizni semen aj.)
Ochrana semenářských porostů trav – stálý
problém
• trávovité plevele, běloklasost, omezení
sklizňových ztrát
• dvouděložné plevele: široké spektrum (kromě
MCPA, fluroxypyru, clopyralidu, pendimethalinu a
bentazonu platí určitá omezení) – viz Metodika
• většinou aplikace v době odnožování (výjimka
Stomp)
• výhodnější ošetření na podzim (nové zásevy)
Tab. 7 Povolené přípravky na ochranu rostlin – dvouděložné plevele
Obchodní jméno přípravku (účinná látka)
AGRITOX 50 SL(MCPA), AMINEX 500 SL(MCPA), ARKEM
SX(metsulfuron-methyl), ARRAT(dikamba+tritosulfuron), AURORA
SUPER SG(karfentrazon-ethyl+mekoprop-P), AZIMUT(florasulam),
BASAGRAN SUPER(bentazon + aktivátor), BOFIX(fluroxypyr,
klopyralid, MCPA), CALLISTO 480 SC(mesotrion), CLIOPHAR
300(klopyralid), DICOPUR M 750(MCPA), DUPLOSAN DP(dichlorpropP), DUPLOSAN KV(dichlorprop-P), GLEAN 75 WG(chlorosulfuron),
GRANSTAR 75 WG(tribenuron-methyl), GRODYL 75
WG(amidosulfuron), KANTOR(florasulam), LINTUR 70
WG(triasulfuron + dikamba), LONTREL 300 (klopyralid),
MUSTANG(2,4 D + florasulam), PARDNER 22.5 EC(bromoxynil),
PEGAS(2,4 D + florasulam), STARANE 250 EC(fluroxypyr), STOMP 330
E(pendimethalin), STOMP 400 SC(pendimethalin), TOMIGAN 250
EC(fluroxypyr), U 46 D FLUID(2,4-D), U 46 M FLUID(MCPA)
Dávkování a
aplikace
Viz Metodika,
Seznam
povolených
přípravků
Specifika jednoděložných plevelů v travách
• především:lipnice roční, pýr plazivý, metlice
chundelka, ježatka kuří noha
• totožnost čeledě, daleko méně možností
• preventivní opatření – pýr plazivý
• v době vegetace: pendimethalin (podzim – vzcházející)
• jaro – odnožování (Targa super, Duke) – omezení
metání pýru
Tab. 8 Povolené přípravky na ochranu rostlin – jednoděložné plevele
Travní druh
JJ, JM, JV
KČ
LL, SL
JJ, JM, JV, KČ
Obchodní jméno přípravku
(účinná látka)
DUKE (fenoxaprop-P-ethyl +
mefenpyr-diethyl)
Dávkování
na 1 ha
Doba aplikace
0,8–1,0 l
konec odnožování
GRAMIN(chizalofop-P-ethyl)
1,0 l
jaro
200 g
od počátku
odnožování
0,8–1,0 l
konec odnožování
3,3–4,1 l
podzim, na vysekaný
porost
1,0 l
jaro do poč.
sloupkování
HUSAR (jodosulfuron-methyl+
mefenpyr-diethyl)
PUMA EXTRA (fenoxaprop-Pethyl + mefenpyr-diethyl)
BL, JJ, JM,JV, KČ,
KL, KO, OV, LL, MT, STOMP 400 SC (pendimethalin)
PH, PL, PO, SL, TŽ
KČ
TARGA SUPER 5 EC (chizalofopP-ethyl)
Růstové regulátory (morforegulátory, PGR)
• významné intenzifikační opatření
• ochrana proti poléhání
• zkrácení a zesílení stébla
Tab. 8 Povolené přípravky na ochranu rostlin – morforegulátory
Travní druh
KČ, TŽ
Všechny trávy
KČ, TŽ
Všechny trávy
Obchodní jméno
přípravku (účinná látka)
RETACEL EXTRA R 68
(chlormekvát chlorid)
STABILAN 750 SL
(chlormekvát chlorid)
CYCOCEL 460
(chlormekvát chlorid)
CELSTAR 750 SL
(chlormekvát chlorid)
BL, JM, JV, KČ, KL,
LL,SL,TŽ Festulolium
MODDUS (trinaxapakethyl)
JM, JV
TERPAL C (chlormekvát
chlorid + ethefon)
Dávkování
na 1 ha
Doba aplikace
6,0 – 8,5 l
BBCH 21 – 30
6,0 – 8,5 l
BBCH 21 – 30
10,0 –
13,0 l
BBCH 21 – 30
6,0 – 8,5 l
BBCH 21 – 30
0,8 l
BBCH 31-32
(nebo 2x
0,4 l)
nebo dělená aplikace BBCH 29
a BBCH 32
1,0 l
BBCH 31 – 32
Nové registrace pesticidů vč. rozšířeného použití nebo změny v použití–
trávy (1. 11. 2013 –
Herbicidy
Přípravek
FLUXYR 200 EC
GARLON NEW
LONTREL 72 SG
SYMBOL
DICOTEX RTU
Škodlivý
organismus
dvouděložné
plevele
dvouděložné
plevele,
dřeviny
dvouděložné
plevele
obnova TTP
dvouděložné
plevele
Dávka
Poznámka
0,75 – 2,0 l/ha louky a
pastviny
2,0 – 3,0 %
louky a
pastviny,
trávníky,
lokálně
0,28 kg/ha
pastviny
6,0 l/ha
7,5 l /ha
louky a
pastviny
trávníky
Agromanuál
č.
2/2013
5/2013
6/2013
6/2013
8/2013
Nové registrace pesticidů – trávy (1. 11. 2012 –
Fungicidy
Přípravek
Škodlivý
organismus
FORUM STAR
padlí trav, rynch.
0,5 l/ha
skvrnitost
padlí trav, rynch.
0,5 l/ha
skvrnitost, rez
ovesná ?
listové skvrnitosti, 2,0 l/ha
padlí trav, rzí,
sněžné plísňovitosti
PROPI 25 EC
OPERA TOP
Dávka
Poznámka
Agromanuál
č.
louky a pastviny (siláž, 5/2013
množitelské porosty)?
louky a pastviny pro
5/2013
produkci osiva ?
trávníky
5/2013
?
Nové registrace pesticidů – trávy (1. 11. 2012 –
Ostatní (růstové regulátory a nematicidy)
Přípravek
Škodlivý
organismus
PRIMO MAXX regulace růstu
CLARTEX NED slimáci, plzáci,
hlemýžďovití
METAREX
slimáci, plzáci,
INOV
hlemýžďovití
Dávka
Poznámka
Agromanuál č.
0,4 – 3,2 l/ha trávníky
5,0 kg/ha
trávníky
1/2013
8/2013
5,0 kg/ha
8/2013
trávníky
Závěr:
vydržet a zároveň hledat nové cesty a
možnosti…
Download

Aktuální situace v českém travním a jetelovém semenářství