B I O P LY N
s ystém v ý roby
PROČ MÍCHAT KUKUŘICI A ŽITO
PŘI VÝROBĚ BIOPLYNU ?
Co je to bioplyn?
Bioplyn vzniká anaerobním mikrobiálním rozkladem organických látek. Bioplyn je směs plynů,
která obsahuje cca 50-70 % využitelného metanu,
30-40 % CO2 a malá množství sirovodíku, dusíku,
vodíku a oxi­du uhelnatého.
Proces výroby bioplynu je ovlivňován třemi skupinami faktorů, které mají zásadní vliv na ekonomiku
výroby elektrické energie:
1. Typ vybudované bioplynové stanice a podmínk­ y, za jakých probíhá proces výroby bioplynu ve
fermentoru.
2. Chemické složení a chemická struktura daného
materiálu. Výtěžnost metanu závisí na oxidačním
stupni uhlíkového atomu. Významným faktorem je
poměr uhlíkatých a dusíkatých látek. Za optimální
se považuje 30 : 1.
3. Biologická rozložitelnost zpracovávaného ma­­
te­­riálu. Biologická rozložitelnost a tím i výtěžnost
bioplynu závisí na chemickém složení substrátu,
na obsahu sacharidů, tuků, proteinů, celulózy,
hemicelulóz a ligninu a na poměru jednotlivých
frakcí.
Žito je z obilnin na výrobu
bioplynu nejvhodnější.
V porovnání s jinými obilninami nabízí žito vysokou
stabilitu výnosu, jednoduchou pěstební technologii
a nízké náklady na pěstování. Pro žito jsou typické
malé požadavky na stanoviště, zejména díky vynikající tvorbě kořenové soustavy a lepší schopnosti využívat vodu a živiny z půdy.
Produkce GPS ze žita je možná takřka na všech stanovištích a v půdních podmínkách. Ve stádiu začátku
metání (polovina května) dosahuje výnos biomasy
úrovně 8-10 t/ha (přepočteno na 100 % sušiny), při
pozdnějším termínu sklizně ve stadiu mléčné zralosti
(polovina června) může být výnos biomasy až dvojnásobný. Kromě pěstitelských předností žito nabízí také
výhody při výrobě bioplynu. Při sklizni celých rostlin
na zeleno (GPS) produkuje relativně vysoký výnos sušiny na hektar. Současně vykazuje žitná siláž nejvyšší
obsah tuků, a proto je reálná vysoká výtěžnost metanu. Ve srovnání s kukuřičnou siláží se žitná biomasa
sklízí dřív (cca do poloviny června), lépe se tak rozloží
nejen využití strojové základny, ale i časová „špička“
zemědělských prací během pozdního léta.
Kolik bioplynu lze vyrobit?
substrát
sušina
%
organická
suchá hmota
(% v sušině)
výnos bioplynu
m3 / t sklizené
hmoty
výnos bioplynu
m3 / t organické
suché hmoty
obsah
metanu
%
hovězí kejda
8 – 11
75 – 82
20 – 30
200 – 500
60
prasečí kejda
cca 7
75 – 86
20 – 35
300 – 700
60 – 70
kukuřičná siláž
20 – 35
85 – 95
170 – 200
450 – 700
50 – 55
travní senáž
25 – 60
70 – 95
170 – 200
550 – 620
54 – 55
žitná siláž (GPS)
30 – 35
92 – 98
170 – 220
550 – 680
cca 55
Proč pěstovat žito na GPS?
 nízké náklady na pěstování
 jistý a vysoký výnos hmoty
 rozložení pracovní sezóny
 vhodná předplodina pro řepku
 odplevelení pozemků
 nulový výdrol
 lepší předplodina než kukuřice
 svažitost pozemku není limitujícím faktorem
 m
ožnost pěstování na sušších a lehčích půdách
 včasné uvolnění pozemku pro aplikaci kejdy
a fugátu
Termín sklizně
Listy a především stébla představují až do metání hlavní zdroj sušiny. Později se na tvorbě a podílu sušiny začíná
v čím dál větší míře podílet výnosový potenciál zrna (viz následující graf ).
Vliv výnosového
potenciálu
na výnos
sušinypři
při sklizňové
sklizňové sušině
3030
- 35- %
Vliv výnosového
potenciálu
zrnazrna
na výnos
sušiny
sušině
35(GPS)
% (GPS)
8
hybrid
7,5
hybrid
hybrid
7
výnos zrna t/ha
hybrid
6,5
populace
6
populace
5,5
jarní žito
5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
výnos sušiny t/ha
Nejvhodnější termín pro sklizeň žitné biomasy je při
30 - 35 % sušiny, což odpovídá období mezi mléčnou
Vliv
výnosového
potenciálu
zrna
na výnos sušiny při sklizňové sušině 30 - 35 % (GPS)
a voskovou zralostí.
V této
době je již
vyšší podíl
sušiny
v zrně a zároveň
jsou praporcové listy stále fotosynte8
 k
ombinovaný substrát je zárukou optiticky aktivní. Při pozdnějších termínech se rychle začíhybrid
hybrid
málního
prostředí pro
funkci bakterií ve
Produkcelignin,
bioplynu
v závislosti na termínu sklizně
ná vytvářet7,5
na bioplyn nevyužitelný
a výtěžnost
fermentoru
a stabilizuje proces tvorby
bioplynu tak klesá. Při obsahu sušiny v rostlině nad
hybrid
hybrid
7000
bioplynu
7
40 % je již podíl ligninu příliš vysoký a bakterie rozkládající bioplynový
substrát ho zpracovávají jen velmi
6000
 k
ukuřičná siláž společně s žitnou GPS za6,5 výtěžnost bioplynu klesá. Pro využití výpomalu, proto
jišťují
prokazatelně vyšší tvorbu bioplynu,
5000
nosového potenciálu biomasy je proto
výhodné oddálit
populace
než při použití každé složky zvlášť
6
stárnutí 4000
respektive
lignifikaci rostlin. Z odrůd hybridní- populace
 p
ři poměru 30 % žitné GPS a 70 % kukuho žita je3000
velmi vhodný HELLTOP, který vyniká zvýšeným
5,5
obsahem chlorofylu ve stéble.
výnos zrna t/ha
m3 bioplynu na ha
Důležité
141 %
řičné siláže tvorba až
meta1000
nu ve srovnání
na 10016,5
% kukuřičné siláže
výnos
14
14,5
15 bioplynu
15,5
16
17
obsah
zralost 0
doba sklizně
v m³/t výnos sušinyt/ha
r
ozložení polních prací, sklizeň žitné GPS
sušiny
hybridní žito,
syntetická populace,vlhké hmoty
populace,
hybridní žito
syntetická populace, populace, mléčná
v
polovině
června
sloupkování
sloupkování
mléčná zralost
mléčná zralost
zralost
sloupkování
začátek
května
< 16 %
< sloupkování
100
 r
ozložení
rizika
sklizně
dostatečného
kvetení
začátek června 20 – 25 %
130 – 160
množství substrátu pro celoroční funkci
mléčná zralost polovina června 30 – 35 %
170 – 250
fermentoru
jarní žito
2000
5
vosková zralost
konec června
35 – 40 %
do 250
Produkce bioplynu v závislosti na termínu sklizně
Produkce bioplynu v závislosti na termínu sklizně a typu žita
7000
bioplyn rel. % m3 bioplynu na ha
6000
5000
Produkce bioplynu v závislosti na množství žitné složky v substrátu
s kukuřičnou siláží
4000
130
1 25
3000
1 18
2000
120
1000
1 10
110 0
100
90
hybridní žito,
sloupkování
100
103
syntetická populace,
sloupkování
populace,
sloupkování
hybridní žito
mléčná zralost
syntetická populace,
mléčná zralost
populace, mléčná
zralost
m3 bioplynu na
2000
4000
1000
3000
0
2000
hybridní žito,
sloupkování
syntetická populace,
sloupkování
hybridní žito,
sloupkování
syntetická populace,
sloupkování
1000
0
Výtěžnost bioplynu resp.
metanu z jednotlivých
substrátů (kukuřice + žito)
populace,
sloupkování
hybridní žito
mléčná zralost
syntetická populace,
mléčná zralost
populace, mléčná
zralost
populace,
sloupkování
hybridní žito
mléčná zralost
syntetická populace,
mléčná zralost
populace, mléčná
zralost
Z prováděných pokusů vyplývá, že využitím směsné siláže se získá podstatně víc bioplynu (cca až o 25 %) a metanu (až o 41 %).
Produkce bioplynu v závislosti
na množství
žitné
složky vzsubstrátu
Tyto výsledky
potvrzují
zkušenosti
praxe, kdy nejvíce bioplynu
s
kukuřičnou
siláží
a metanu poskytovaly směsi v poměru 23 - 30 % hybridního žita
GPS: 70 - 80 % kukuřičné siláže.
130
bioplyn rel. % bioplyn rel. %
Produkce bioplynu v závislosti na množství žitné složky
1 25 v substrátu
s kukuřičnou
18 siláží
Produkce
bioplynu v závislosti na množství 1žitné
složky v substrátu s kukuřičnou siláží
120
130
120
100
100
100
103
1 18
1 10
110
90
1 10
1 25
110
100
103
Kukuřičná siláž
KS + hybridní žito
GPS 10 %
KS + hybridní žito
GPS 20 %
KS + hybridní žito
GPS 30 %
KS + hybridní žito
GPS 40 %
Kukuřičná siláž
KS + hybridní žito
GPS 10 %
KS + hybridní žito
GPS 20 %
KS + hybridní žito
GPS 30 %
KS + hybridní žito
GPS 40 %
90
Produkce metanu v závislosti na množství žitné složky v substrátu
s kukuřičnou siláží
Produkce metanu v závislosti na množství žitné složky v substrátu s kukuřičnou siláží
150
metan rel. % metan rel. %
140
130
150
Produkce metanu v závislosti na množství žitné složky
1 4 1v substrátu
s kukuřičnou siláží
130
141
120
140
110
130
100
120
90
110
100
108
118
130
100
118
108
Kukuřičná
1 0 0siláž
KS + hybridní žito
GPS 10 %
KS + hybridní žito
GPS 20 %
KS + hybridní žito
GPS 30 %
KS + hybridní žito
GPS 40 %
Kukuřičná siláž
KS + hybridní žito
GPS 10 %
KS + hybridní žito
GPS 20 %
KS + hybridní žito
GPS 30 %
KS + hybridní žito
GPS 40 %
90
hmoty)suché hmoty)
l ché
N kg/org.
Produkce metanu v závislosti na množství žitné složky v substrátu
s kukuřičnou siláží
400
350
400
300
350
250
387
Produkce metanu v závislosti na množství žitné složky v substrátu
359
s kukuřičnou
siláží
324
387
296
359
275
324
341
341
NOVÉ POZNATKY
HOVOŘÍ PRO ŽITO
Přednosti jednotlivých druhů při výrobě biomasy
produktivita
kukuřice
žitná GPS
travní porost



vytrvalost



tolerantnost k suchu



zakrytí půdy v zimě
-


jistota výnosu



náklady na pěstování



alternativní využití



 Žito je z obilnin na výrobu
bioplynu nejvhodnější.
 Žito je nízkonákladovou
plodinou pro výrobu
biomasy.
 Sklizeň žitného porostu musí
proběhnout při 30 - 35 % obsahu sušiny.
 Z
praxe vyplývá, že ideální je
míchat 70 % kukuřičné siláže
s 30% žitné siláže.
 P
ři poměru 70 : 30 se tvoří až
o 41% víc metanu.
Použité zdroje:
Dieckmann Seeds GmbH, Bundessortenamt Německo,
pokusy firmy VP AGRO, Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha,
Deutsche Saatveredelung
HELLTOP
hybrid
NEJLEPŠÍ
ODOLNOST
POLÉHÁNÍ
 skvělá odolnost poléhání
 vysoký výnos
 vynikající přezimování
 excelentní zdravotní stav listu
 výborná odolnost proti padlí
 velmi dobrá odolnost ke rzi pšeničné
 vysoký obsah hrubých bílkovin
 registrace 2009 v Německu
kontrolní hybridní odrůda
HELLTOP
STABILITA STÉBLA DÍKY
SPECIÁLNÍ BUNĚČNÉ STRUKTUŘE
vyšší tvorba chlorofylu
vyšší procento ligninu
zřetelně větší průměr stébla  výrazně silná stěna stébla  více cévních svazků
7
Helltop
odolnost poléhání
6
5
Palazzo
4
Evolo
3
Gonello
2
Helltop Visello
Agronom
1
kontrolní hybrid
1
2
3
4
5
6
7
pevnost stébla
Hospodářské vlastnosti (zdroj BSA, 2009)
Helltop
6
5
6
3
5
4
7
7
výnos
neošetř.
varianta
8
poléhání
stabilita
Rhynrez
hustota počet
padlí
HTZ
stébla
chosporium pšeničná porostu zrn/m2
výnos
obsah
pádové
ošetř.
hrubých viskozita
číslo
varianta
bílkovin
8
6
6
2
Evolo
4
4
4
3
4
7
5
6
8
8
7
4
8
Minello
4
4
4
4
5
8
6
4
8
8
6
4
7
Visello
3
4
3
4
4
7
5
5
7
8
7
4
8
Askari
4
3
3
2
2
6
6
4
6
7
6
4
7
Bodové hodnocení (1-9), 1... minimum, 9 ... maximum. Hodnoceny jsou odolnosti vůči chorobám a poléhání a hospodářské vlatnosti.
HERAKLES
syntetická populace
 velmi vysoká výnosová výkonnost
 vynikající přezimování
 odolnost proti padlí a Rhynchosporiu
 dobrá odolnost vůči námelu
 vysoké a stabilní pádové číslo
VÝNOSNĚJŠÍ
NEŽ POPULAČNÍ
ODRŮDY
– využití pro potravinářské účely
 lepší výnos než u populačních odrůd díky
heteróznímu efektu (5-10 %)
 nižší náklady na osivo než u hybridních odrůd
 registrace 2007 v Polsku
Robustnost HERAKLA
Rostliny jsou díky heteróznímu efektu robustnější a proto lépe zvládají pěstování na lehčích půdách.
SYNTETICKÁ POPULACE
VÝHODY
Vzniká opakujícím se společným přemnožením
určitých předem vybraných genotypů s vysokou
kombinační schopností na hospodářské vlastnosti, odolnost vůči chorobám atd.
 podstatně vyšší výnos než u populačních odrůd
Je to tedy řízeně syntetizovaná populace, která
vykazuje lepší vlastnosti než klasická populační
odrůda.
Nejedná se však o hybridní jedince.
 větší robustnost rostlin, mohutnější kořenový
systém díky heteróznímu efektu, z toho vyplývající odolnost vůči nepříznivým podmínkám
a suchu, tolerantnost ke stresu, lepší využitelnost
živin z půdy
 n
ižší náklady na osivo ve srovnání s hybridními
odrůdami
100
100
90
STRAVITELNOST
JE BUDOUCNOSTÍ
Kukuřičná siláž
KS + hybridní žito
GPS 10 %
KS + hybridní žito
GPS 20 %
KS + hybridní žito
GPS 30 %
KS + hybridní žito
GPS 40 %
metan (l N kg/org. suché hmoty)
„Lokalizace a snížení úrovně ligninu“ je hlavní směr výzkumu RAGT.
Zdřevnatění a množství ligninu může být různé. Bariérový efekt vytvoProdukce
metanu
v závislosti
množství
žitné složky v substrátu
řený ligniny v zásadě
vysvětluje
rozdílné
úrovně na
napadání
buněčných
s kukuřičnou
stěn mikroorganismy. RAGT z tohoto principu
vychází ve siláží
svých výzkumech zaměřených na zlepšení užitné hodnoty.
387
400
359
Stravitelnost hybridů RAGT potvrzena
296
300
Národním
úřadem v Brně.
2 7odrůdovým
5
350
V roce 2002 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský se sídlem
v Brně 250
změnil metodiku sklizně silážní kukuřice a začal využívat mechanizovanou sklizeň s automatickým odběrem vzorků řezanky z kaž200 Tento způsob sklizně lépe simuluje sklizeň v zemědělské
dé parcely.
KS + hybridní
žito KS
+ hybridní žitospektroskopie
KS + hybridní žito
praxi. Od rokuKukuřičná
2004 v siláž
kombinaci
s využitím
infračervené
GPS 10 %
GPS 20 %
GPS 30 %
(NIRS - Near Infra Red Spectroscopy) pro analýzu vzorků umožňuje velmi rychle a efektivně vyhodnotit velké množství vzorků. Díky tomu má
zemědělská veřejnost následující objektivní informace o jednotlivých
hybridech a může zhodnotit jejich stravitelnost.
341
324
ELOS = odhad stravitelnosti na základě stanovení podílu enzymaticky rozKS pustné
+ hybridníorganické
žito
hybridní
žito (De Boever
hmoty
GPS 40 %
GPS 100 %
a kol. 1986), s využitím NIRS
IVDOM = odhad stravitelnosti organické
hmoty (Tilly & Terry), s využitím NIRS
Hodnocení stravitelnosti rostlin kukuřice ve středně raném sortimentu na siláž (2008-2009, ÚKZÚZ)
76
36
ELOS
74
Škrob
34
XO
NE
30
28
66
26
64
24
62
22
60
20
ŠKROB (%)
OS
Xel
a
32
EX
X
IX
68
CL
70
CI
ELOS, IVDOM
72
IVDOM
Hybrid Saxxoo v pokusech dopadl na výbornou.
rok
2007
2008
2009
66
64
62
60
28
ŠKROB (%)
ELOS, IVDOM
Hodnocení hybridů RAGT na výtěžnost bioplynu a obsah metanu probíhalo ve spolupráci s ČZU v letech 2007 až
2009. Vlastní pokus se uskutečnil ve fermentorech VÚZT v Praze Ruzyni. Hodnotila se optimální hustotu porostu
a vhodná sklizňová sušina hmoty různých hybridů kukuřice. Hybrid Saxxoo dosáhl výsledků uvedených v tabulce.
Pokus probíhal následovně: v74laboratoři VÚZT probíhala anaerobní fermentace směsi připravené z 6038 % kukuřičné biomasy, 20 % kejdy a 20 % fermentátu. Fermentované směsi byl 1 kg. Z čerstvé biomasy byla36 vytvoře72
ELOS
IVDOM
Škrob
na řezanka, z té byl odebrán vzorek pro stanovení sušiny, organické sušiny a pH. Dle parametrů materiálu
byla
34
vytvořena vsázka do fermentoru.
Fermentory byly hermeticky uzavřeny a vloženy do vodní lázně o teplotě
70
32
40 °C. Doba zdržení vsázky ve fermentoru byla 29 dní. Denně byla sledována produkce bioplynu a množství meta68
30
nu v bioplynu.
sušina
( %)
průměrná produkce bioplynu
za 29 dní (l /kg sušiny)
průměrný obsah
26
metanu (%)
32,2
259,0
68,5
33,3
194,2
63,9
31,3
201,9
62,5
24
22
20
SALUDO
FAO S 220/ Z 220
RYCHLÝ START
A VČASNÁ SKLIZEŇ
 velmi rychlý počáteční start a vysoká
chladuvzdornost
 p
lastický hybrid z hlediska požadavků na stanoviště
 s
tabilní výnosy vysoce stravitelné silážní hmoty
v různých klimatických ročnících
 velmi vysoká produkce energie z hektaru nejenom
pro chovy s vysokou užitkovostí, ale i pro fermentory
bioplynových stanic
 j
istota dosažení sklizňové sušiny v chladných
oblastech pěstování
TIBERIO
FAO S 240 / Z 230
ENERGIE
ROSTOUCÍ
NA POLI
 š
pičkový škrob a vysoký výnos energie
 vysoká, silně olistěná rostlina
s polovzpřímeným postavením listů
 r
ychlý počáteční růst, dobrá tolerance
k chladu
 velmi dobrý zdravotní stav a pevné
stéblo
 stabilní vysoké výnosy silážní hmoty
74
ELOS, IVDOM
72
JUXXIN
ELOS
IVDOM
36
Škrob
FAO S 330 / Z 330
70
68
 vysoká,
robustní, silně olistěná rostlina se širokými listy
66
 u
niverzální hybrid
s využitím na siláž, bioplyn i zrno
64 s tolerancí k přísuškům
 plastický hybrid
 velmi dobrá stravitelnost
(průměr z let 2006 – 2009 ve zkouškách
62
ÚKZÚZ ve středně
pozdní siláži dosáhl stravitelnosti organické hmo60
ty IVDOM 72,2), předurčuje vysokou vhodnost k výrobě bioplynu
 rychlé uvolňování vody ze zrna
 velmi dobrý zdravotní stav a odolnost k lámání stonku
34
32
30
ŠKROB (%)
76
KVALITNÍ SILÁŽ
PRO KRÁVY
I BIOPLYN
28
26
24
22
20
Stravitelnost hybridů kukuřice ve stř. pozdním sortimentu (ÚKZÚZ, 2008-9)
XX
ELOS
IVDOM
Škrob
36
34
32
68
30
66
28
ŠKROB (%)
ELOS, IVDOM
70
JU
72
38
IN
74
26
64
24
62
22
60
20
SAXXOFON
FAO S 250 / Z 250
NOVÝ IMPULS
PRO VÁŠ
VÝKON
 n
ový hybrid určený pro pěstování na
siláž a bioplyn
 velmi rychlý počáteční růst a dobrá
odolnost k chladu
 vysoký, silně olistěný hybrid s dobrou
odolností k poléhání
 š
pičkový potenciál ve výnosu suché
hmoty
SAXXOO
FAO S 400 / Z 400
PŘEKVAPÍ A ZAUJME
V KAŽDÉM SMĚRU
VYUŽITÍ
 velmi
vysoká, silně olistěná rostlina
 vzhledem k vysokému výnosovému potenciálu
je třeba Saxxoo pěstovat na vláhově jistějších
stanovištích
 p
ři dostatku vody se projeví stay-green efekt
 d
osahuje rekordní výnosy silážní hmoty i zrna
 p
růměr výnosů zrna 2005 – 2009 (ÚKZÚZ) ve
středně pozdním sortimentu dosáhl 104,2 %
na kontrolní odrůdy
 zařazujeme v osevním sledu na teplejší
lokality
Hybridy RAGT vhodné pro využití na výrobu bioplynu
hybrid
FAO siláž
FAO zrno
typ zrna
způsob dozrávání
rostliny
poznámka
Saludo
220
220
TM
RMZ
vysoký výnos stravitelné hmoty, rychlý start,
dobrá chladuvzdornost
Coxximo
230
230
M
RMZ
intenzivní hybrid, univerzální hybrid na siláž i na zrno,
siláž o vysoké stravitelnosti
Xxira
240
230
TM
SG
Tiberio
240
230
TM
SG
Musixx
250
240
M
SG
Saxxofon
Ciclixx
Taxxoa
250
260
270
250
260
260
M
M
M
RMZ
RMZ
RMZ
Nexxos
280
260
M
SG
Taxxi
280
270
Z
SG
Soulages
290
290
Z
RMZ
Kuxxar
310
300
MZ
SG
Juxxin
330
330
Z
RMZ
Saxxoo
400
400
Z
RMZ
vysoká produkce energie z ha, odolný vůči suchu
vysoký obsah škrobu, rychlý start, velmi dobrý
zdravotní stav
vysoký výnos, velmi vysoká stravitelnost,
hmota s novou kvalitou
dobrý hráč pro bioplynové stanice - top hybrid
vysoký výnos škrobu a ideální využití živin
hybrid pro bioplyn
léty prověřená špičková stravitelnost, siláž s optimálním poměrem
aminokyselin (lysinu a methioninu 3:1)
vysoký výnos energie z ha, plastický hybrid
kombinace velmi vysoké stravitelnosti a velmi dobrého
uvolňování vody ze zrna, využití na všechny způsoby
plastický hybrid, univerzální využití pro zrno i siláž
velmi dobrá stravitelnost, silně olistěná rostlina,
plastický hybrid s tolerancí k přísuškům
top hybrid na siláž i zrno, vzhledem k vysokému výnosovému potenciálu je třeba Saxxoo pěstovat na vláhově jistějších stanovištích
poradenská služba v čr
Ing. Jaroslav Šuk, CSc.
603 861 063
Ing. Luď ka Kernerová
603 861 014
Ing. Milan Prokop 603 861 061
Ing. Kateřina Pešulová
731 416 575
Jaroslav Giba 603 861 050
Radek Prošek
603 861 018
Luboš Prokop
603 861 048
Libor Stiller 603 861 024
VP Agro
Kněževes
Ing. Dagmar Janotová 731 413 566
Ing. Vladimír Šlahúnek 731 696 641
Ing. Josef Novák
603 861 021
Ing. Hana Jerzová
737 284 183
Ing. Josef Král 603 861 049
Zdeněk Pospíšil
603 861 028
Jiří Stejskal
739 505 691
Kněževes, 252 68 Středokluky, 220 950 093, www.vpagro.cz
Download

Co je to bioplyn?