04429605001V4
AUTO-TROL TS+
Multi-Analyte Control
REF 03321223
001, AUTO-TROL TS+, Level 1, obsahuje: 40 ampulek roztoku QC
REF 03321231
001, AUTO-TROL TS+, Level 2, obsahuje: 40 ampulek roztoku QC
REF 03321240
001, AUTO-TROL TS+, Level 3, obsahuje: 40 ampulek roztoku QC
Česky
Použití
Multi-analytová kontrola AUTO-TROL TS+ je určena k použití jako kontrolní
materiál monitorování měření pH PCO2, PO2, SO2, Na+, K+, Cl-, iCa2+,
Hct a tHb na analyzátorech Roche OMNI C, Roche OMNI S, cobas b
121 a cobas b 221, ale také glukózy a laktátu na analyzátorech Roche
OMNI S a cobas b 221. Tento kontrolní materiál je zabalený pro použití
s modulem AutoQC k analyzátorům Roche OMNI C a Roche OMNI S,
cobas b 121 a cobas b 221. Kontrolní materiál AUTO-TROL TS+ není
určen k použití na analyzátorech od jiných výrobců.
Popis produktu
Multi-analytové kontroly AUTO-TROL TS+ jsou dostupné ve 3 hladinách:
Level 1 (červený indikační kroužek): Respirační acidóza reprezentovaná
nízkými hodnotami pH a vysokými hodnotami PCO2, se sníženým
PO2, nízkými hodnotami Na+, K+, Cl-, normálními hodnotami glukózy
a vysokými hodnotami SO2, Hct, tHb, laktátu a iCa2+.
Level 2 (žlutý indikační kroužek): Představuje koncentrace normálních
hodnot pro všechny parametry kromě glukózy, která je nízká.
Level 3 (modrý indikační kroužek): Respirační alkalóza reprezentovaná
vysokým pH a nízkými hodnotami PCO2, se zvýšeným PO2,
vysokými hodnotami Na+, K+, Cl- a glukózy, nízkými hodnotami
SO2, Hct, tHb, laktátu a iCa2+.
Složky
AUTO-TROL TS+ je vyvinut použitím vodného roztoku vyváženého s předem
stanovenými hladinami kyslíku, oxidu uhličitého a dusíku se solemi, organickými
a uhličitanovými pufry, metabolity a rovněž plastickými (na základě polystyrenu)
mikrosférami stabilizovanými BSA (hovězí sérový albumin, méně než 0.5 %).
Bezpečnostní opatření a varování
Pro diagnostické použití in vitro.
Dodržujte běžná bezpečnostní opatření, nutná pro nakládání
se všemi reagenciemi.
Likvidace všech odpadních materiálů musí probíhat v souladu
s místními předpisy.
Bezpečnostní listy jsou pro odborné uživatele dostupné na vyžádání.
Uskladnění a stabilita
Neotevřené v uzavřené
krabici:
do uvedeného data exspirace při 2–8 °C.
do 3 měsíců při pokojové teplotě, včetně až
1 měsíce v AutoQC modulu
Nemrazit! Roche Diagnostics neručí za provedení kontrol kvality, jsou-li
skladovány při teplotách mimo doporučené rozmezí.
Příprava
Produkt by měl být vytemperován na pokojovou teplotu 24 hodin před použitím.
Postup
Podložky AUTO-TROL TS+ obsahující ampulky AUTO-TROL TS+
by měly být umístěny do modulu AutoQC dle instrukcí uvedených
v Návodu k použití příslušného analyzátoru.
1. Otevřete víko modulu AutoQC.
2. V případě potřeby odstraňte z požadované pozice prázdnou podložku
AutoQC. Starou podložku AutoQC zlikvidujte podle laboratorních
pravidel pro kontaminovaný materiál.
3. Zvolte již definovaný materiál AutoQC z obrazovky (pozice A-F) nebo
nadefinujte nový materiál AutoQC v obrazovce "SETUP" a "QC
MATERIAL" naskenováním informací o produktu a cílových hodnot
použitím čárových kódů z příbalového letáku.
4. Vyjměte novou podložku s ampulkami (20 ampulek) z krabice.
5. Jemně podložku 3x otočte, aby se obsah promíchal. Podložku otočte
tak, aby hrdla ampulek směřovala dolů. Ujistěte se, že v hrdlech
ampulek nezůstaly žádné bubliny. Neprotřepávejte.
2013-04, V 4 Česky
6. Podložku vložte do dřívě definované pozice v bloku pro ampulky (A-F).
7. Změnu podložky potvrďte na obrazovce, zavřete víko modulu AutoQC
a vraťte se k obrazovce "READY". Pro další informace čtěte, prosím,
část AutoQC v Návodu k použití příslušného analyzátoru.
Při ručním vzorkování ampulku AUTO-TROL TS+ jemně několikrát otočte,
aby se obsah promíchal a uvolnily se zachycené kapičky. Netřepat! Zamezte
lokalizovanému zahřátí ampulek. Prsty chraňte gázou nebo látkou a opatrně
ulomte hrdlo ampulky na bílé tečce (palec položte naproti bílé tečce). Kapalinu
z ampulky nasajte do 1 minuty po otevření dle postupu pro vzorkování
analyzátoru. Doporučujeme přímé nasátí adaptérem na ampulku.
Každou ampulku použijte pouze jednou.
Upozornění: Pro podrobnosti o počtu každodenních QC měření, vyžadovaných
pro každou hladinu, čtěte nejnovější Pokyny k použití příslušného analyzátoru.
Použití hepaninovaných vzorkových nádob pro zavedení AUTO-TROL TS+
může způsobit drobnou odchylku hodnot elektrolytu od cílových hodnot.
Omezení
1. Tyto kontroly neobsahují červené krvinky, a proto nemusí
detekovat poruchy systému, které způsobují lýzy červených krvinek
pacienta, což vede k chybným výsledkům.
2. Tyto výrobky jsou určeny k použití jako kontroly kvality a nemohou
být použity jako kalibrační standardy.
3. Uvedené hodnoty platí pouze pro indikované čísla šarží.
4. Tyto kontroly slouží jako pomůcka při vyhodnocování výkonu krevního
plynu, instrumentace elektrolytu, metabolitu a oximetru a neměly by být
považovány jako náhražka za jiné aspekty celkové kontroly kvality.
5. Rovnováha plyn-kapalina v každé uzavřené ampulce je závislá na
teplotě. Nejpřesnější výsledky obdržíte při kontrolované rovnovážné
teplotě 25 °C. Parametr nejcitlivější na teplotu je PO2. Hodnoty se
budou nepřímo měnit se změnou teploty od 25 °C o cca 1 % na °C
(automaticky upraveno při použití modulu AutoQC).
6. Delší vystavení účinku světla může nepříznivě ovlivnit Vaše výsledky.
Cílové hodnoty a rozmezí
Čísla v přiloženém letáku hodnot zobrazují průměrnou hodnotu a cílové
rozmezí každé hladiny. Hodnoty získané z analyzátoru musí být v definovaných
rozmezích. Každé definované rozmezí obsahuje 95 % všech získaných
výsledků kontroly kvality. Jsou-li Vaše hodnoty kontroly kvality mimo očekávané
rozmezí, čtěte část Kontrola kvality v Návodu k použití příslušného analyzátoru.
Cílové hodnoty pro všechny hladiny kontrol jsou specifické pro šarži. Ujistěte
se, že čísla šarží v letáku hodnot souhlasí s čísly na ampulce.
Každá laboratoř musí zajistit, aby byly v případě hodnot spadajících
mimo limity přijata opravná opatření. Sledujte příslušná vládní
nařízení a lokální směrnice kontroly kvality.
Provozní vlastnosti
Pro informace týkající se charakteristiky výkonu čtěte Návod k použití
příslušného analyzátoru. Pro technickou podporu kontaktujte Vaše
místní zastoupení Roche Diagnostics.
Poslední aktualizace: 2013–03
Významné doplňky nebo změny jsou označeny pruhem podél textu.
© 2013, Roche Diagnostics
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com
1/1
Download

AUTO-TROL TS+ - Roche Diagnostics