1.
8-9.
36
Sudoku
Doplňte chybějící čísla tak, aby byla v každém
řádku, sloupci i čtverci všechna čísla od 1 do 9.
3
9
2
6
1
1
4
2
3
8
5
3
2
5
6
3
6
4
8
Test IQ
3
9
2
8
1
5
Místo otazníku doplňte chybějící
obrazec. Jeho číslo vepište do
2
Taktického trojúhelníku.
1
Odpověď:
V tmavém
poli
je
číslo_____.
Mosty
Číslo na každém ostrůvku představuje
počet
mostů,
se sousedními
nekříží,
kterými
ostrůvky.
mohou
být
je
spojen
Mosty
svislé
se
nebo
vodorovné, ale nemohou jít šikmo.
Možnosti:
Ostrůvky jsou navzájem propojeny.
Odpověď: Mezi černými ostrůvky
je/jsou____ most/y.
Odpověď: Správný obrazec
má č.____ .
Tři kostky
Adam viděl z každé ze tří klasických hracích kostek se součtem
bodů 7 na protilehlých stranách tři stěny. Na každé kostce byl
různý součet viditelných bodů a všech bodů dohromady bylo 40.
Které stěny kostek Adam viděl?
(Do Taktického trojúhelníku napište nejmenší ze součtů bodů na
třech stěnách kostky.)
Odpověď: Součty bodů na kostkách byly ____, ____ a ____ .
Kolik váží láhev?
Adam pokládal na rovnoramenné váhy různé věci. Na obrázcích jsou váhy v rovnováze.
Malíř pokojů a Pepík
472
Malíř pokojů měl tajný postup na přípravu barvy
se zvláštním odstínem. Jednou ho při práci sledoval
jeho syn Pepík. Malíř si rozložil tři plechovky s bílou,
červenou a modrou barvou. Každá obsahovala čtyři litry
barvy. Potom postupoval takto: 1 l bílé barvy z první plechovky
přelil do druhé plechovky s červenou barvou a směs dobře
promíchal. Potom 1 l této směsi nalil do třetí plechovky
s modrou barvou a promíchal. 1 l směsi z třetí plechovky
vrátil do druhé, promíchal a 1 l směsi z druhé plechovky
vrátil do první. Takto získal v první plechovce barvu
žádaného odstínu. Pepík, veliký matematik, se snažil
vypočítat poměr jednotlivých barev v první plechovce.
Dokážete to i vy? Poměr napište v základním tvaru.
(Do Taktického trojúhelníku napište první číslo v poměru.)
Odpověď: Poměr barev v plechovce je v pořadí
bílá, červená, modrá ___ : ___ : ___ .
Přátelská večeře
Kolikrát je láhev těžší než sklenice?
Odpověď: Láhev je ____ krát těžší než sklenice.
Na slavnostní večeři se tří prominentních párů novinářka ptala na jejich věk. Jednotliví
členové odpověděli:
1. Ondřej: všichni tři manželé jsou o pět let starší než jejich manželky.
2. Eva: Já jsem z žen nejstarší.
Veroničin ornament
Veronika ráda kreslí ornamenty. I dnes si jeden nakreslila a vybarvila
3. Jindřich: S Julkou máme dohromady 52 let.
4. Ladislav: Součet věku nás šesti je 151 let.
5. Julka: S Ladislavem máme dohromady 48 let.
Marta
neodpověděla,
musela odskočit
do
si jej žlutou a modrou barvou. Vzdálenost mezi každými dvěma
kuchyně. Pomoz novinářce zjistit, kdo je čí
sousedními body je stejná. Kolik procent ornamentu vybarvila
manželkou, a jejich věk.
Veronika modře?
(Do Taktického trojúhelníku napište věk Martina
manžela.)
Odpověď Ondřejovi je ____ let, jeho ženě ________ je ____ let. Jindřichovi je
____ let, jeho ženě ________ je ____ let. Ladislavovi je ____ let, jeho ženě
________ je ____ let.
Odpověď: Veronika vybarvila modře ____ % ornamentu.
Formulář s vyřešenými úlohami zašlete na naši adresu: TAKTIK, P. O. BOX 326, 111 21 Praha 1,
nejpozději do 18. 11. 2011.
Pokyny a pravidla pro řešení semináře TAKTIK
1. Hlavičku i odpovědi pište perem, čitelně, velkými tiskacími písmeny.
2. Vyplňte kód školy (kód byl zaslán koordinátorovi na vaší škole).
3. Vyplňte třídu.
4. Vyplňte jména a příjmení soutěžících v týmu.
5. List odpovědí, který nemá vyplněnou hlavičku, nemůže být uznán.
6. Úloha může být hodnocena 2, 1 a 0 body. Hodnotí se jenom slovní odpověď.
7. V případě ztráty odeslaných řešení se žákovi za danou sérii připočítá počet bodů, který odpovídá
průměrnému bodovému zisku z ostatních sérií. Tato úprava proběhne při závěrečném hodnocení.
8. Správná řešení budou odeslána společně se zadáními následující série.
9. Pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se svého koordinátora nebo pošlete e-mail na adresu
[email protected] Potěší nás také, pošlete-li nám své názory.
10. Tyto pokyny a pravidla jsou součástí tohoto formuláře pouze v první sérii úkolů
každé kategorie. Proto vás prosíme, abyste si je po zaslání tohoto, ale již opraveného
formuláře zpět na školu uchovali.
Pokyny k Taktickým trojúhelníkům
1. Do spodního řádku 1. Taktického trojúhelníku
dopište výsledky úloh 1 až 4. Do spodního řádku 2.
Taktického trojúhelníku dopište výsledky úloh 5 až
8. V některých úlohách se do Taktického
trojúhelníku nepíše celý výsledek, ale pouze jeho
část. Výsledek z úlohy číslo 1 do pole číslo 1 atd.
2. Číslo v každém poli je součtem čísel pod ním.
Tedy součet čísel z 1. a 2. pole zapište do pole nad ním.
3. Číslo v nejvyšším poli obou trojúhelníků vám odhalíme v každé sérii, díky čemuž si budete moci
ověřit správnost svých výsledků, pokud spočítáte první nebo druhou polovinu příkladů.
4. Abyste mohli využít Taktické trojúhelníky ke kontrole svých výsledků, vypočítejte všech 8 úkolů
včetně SUDOKU, Mostů a testu IQ. Tyto trojúhelníky jsme zavedli proto, abyste si mohli sami
zkontrolovat správnost svých výsledků.
! Tyto trojúhelníky slouží jen jako vaše pomůcka a výsledky v nich se nehodnotí !
Pokyny k Žolíkovi
Další pomůcka k taktizování má název „Žolík“. Pokud je pro vás nějaká úloha příliš těžká nebo se vám
prostě jen nelíbí, napište číslo úlohy do kolonky Žolík v hlavičce formuláře. Úloha se nebude hodnotit
a vy za ni dostanete automaticky plný počet bodů.
Tento Žolík však není určen ke znevýhodnění žáků, kteří vyřeší správně všechny příklady i bez Žolíka.
Proto když žáci Žolíka v daném zadání nepoužijí a zároveň budou mít všech 8 příkladů správně,
dostanou 2 bonusové body. Tedy celkem 18 bodů. Pokud žák Žolíka nepoužije, ale bude mít v nějaké
úloze chybu, 2 bonusové body nedostane. Žolíka můžete použít pouze jednou v sérii. Označení úlohy
Žolíkem znamená dopsat číslo úlohy do kolonky Žolík v hlavičce formuláře.
Download

Sudoku Mosty Test IQ