1.
2.
26
Sudoku
Doplňte chýbajúce čísla tak, aby boli v
každom riadku, stĺpci aj štvorci všetky čísla
od 1 do 9.
5
1
9
7
1
1
9
8
6
7
4
5
Namiesto otáznika dopíšte číslo
1
chýbajúceho obrazca. Číslo obrazca
7
4
9
4
4
8
IQ test
5
5
6
8
3
3
1
1
7
6
9
9
4
3
2
doplňte do Taktického trojuholníka.
4
8
Odpoveď: V tmavom políčku
je
číslo_____.
Mosty
Číslo na každom ostrovčeku predstavuje
počet
mostov,
ktorými
je
spojený
so susednými ostrovčekmi. Mosty sa
nekrížia, sú zvislé alebo vodorovné, teda
nemôžu ísť šikmo.
navzájom prepojené.
Ostrovčeky
sú
Odpoveď:
Medzi
čiernymi
ostrovčekmi je____ most.
Možnosti:
Odpoveď: Správny obrazec
je č.____ .
Veľký náklad
Farebné vrcholy
Cez starobylé mestečko sa musí previesť veľký náklad. Cesta prevozu nákladu vedie z ľavého
Janko si nakreslil na papier útvar a vrcholy zafarbil červenou
horného bodu (LH) do pravého dolného bodu (PD). Na obrázku sú uvedené šírky ciest v metroch.
a zelenou farbou. Vrcholy zafarbil tak, že žiadne dva vrcholy
Nájdite cestu, ktorou sa môže previesť najširší možný náklad.
spojené čiarou nemajú rovnakú farbu. Zistite, akú farbu má
53
vrchol označený na obrázku otáznikom.
Odpoveď: Najširší náklad môže mať ___ metrov. Cesta vedie z bodu LH cez body
_____________ do bodu PD.
(Pre Taktický trojuholník použi pre červenú farbu č.1 a pre zelenú farbu č.2.)
Odpoveď: Vrchol označený na obrázku otáznikom má _____ farbu.
Figliar Janko a útvary
Figliar Janko si rád vystrihuje. Raz Marienke na rovnaké čísla v zošite
Farebná mapa
nalepil rovnaké útvary. Pomôžte Marienke zistiť, aké číslo sa ukrýva pod
Oliver dostal na narodeniny špeciálnu mapu. Políčka tejto mapy sa môžu vyfarbiť iba
modrým štvorcom.
troma rôznymi farbami – modrou, žltou a zelenou a žiadne dve susedné políčka nemôžu
byť rovnakej farby. Akej farby bude políčko s otáznikom?
Odpoveď: Pod modrým štvorcom sa ukrýva číslo ___.
(Do Taktického trojuholníka napíš číslo farby, pre modrú farbu č.1, pre žltú farbu č.2 a pre
zelenú farbu č.3.)
Veľká čokoláda
Miško a Janka dostali od tety veľkú čokoládu. Dohodli sa, že si budú
zo spoločnej čokolády postupne odlamovať. Miško si vždy odlomí jeden
riadok a Janka jeden stĺpček dielikov. V odlamovaní čokolády sa Miško
s Jankou striedajú. Čokoláda má 5 riadkov a 4 stĺpčeky a Miško si
odlamuje prvý. Koľko dielikov dostane Miško?
Odpoveď: Miško dostane ___ dielikov čokolády.
Odpoveď: Políčko s otáznikom bude ____ farby.
Formulár s vyriešenými úlohami zašlite na našu adresu: TAKTIK, P. O. BOX 100, 040 11 Košice
najneskôr do 18. 11. 2011.
Pokyny a pravidlá pri riešení seminára TAKTIK
1. Hlavičku aj odpovede vypisujte perom, čitateľne, veľkými tlačenými písmenami.
2. Vyplňte kód školy (kód bol odoslaný koordinátorovi na vašej škole).
3. Vyplňte triedu.
4. Vyplňte mená a priezviská súťažiacich v tíme.
5. Tlačivo, ktoré nemá kompletne vyplnenú hlavičku, nemôže byť hodnotené ani uznané!
6. Úloha môže byť ohodnotená 2, 1 a 0 bodmi. Hodnotí sa iba slovná odpoveď!
7. V prípade straty zaslaných riešení sa žiakovi za danú sériu pripočíta počet bodov, ktorý zodpovedá
priemernému bodovému zisku z ostatných sérií. Táto úprava prebehne pri záverečnom hodnotení.
8. Správne riešenia budú odoslané spolu so zadaniami nasledujúcej série.
9. Ak niečomu nerozumiete, spýtajte sa vášho koordinátora alebo odošlite e-mail na adresu
[email protected] Takisto sa potešíme, ak nám zašlete vaše názory alebo pripomienky.
10. Tieto pokyny a pravidlá sú súčasťou tohto tlačiva iba v prvej sérii úloh každej
kategórie. Preto vás prosíme, aby ste si ich po zaslaní tohto, ale už opraveného tlačiva
späť do školy uchovali.
Pokyny k Taktickým trojuholníkom
1. Do spodného radu 1 Taktického trojuholníka
dopíšte výsledky úloh 1 až 4. Do spodného radu 2
Taktického trojuholníka dopíšte výsledky úloh 5 až 8.
V niektorých úlohách sa do Taktického trojuholníka
nepíše celý výsledok, ale iba jeho časť. Výsledok z
úlohy číslo 1 do poľa číslo 1 atď.
2. Číslo v každom poli je súčtom čísel pod ním. Teda súčet čísel z 1. a 2. poľa zapíšte do poľa nad ním.
3. Číslo v najvyššom poli oboch trojuholníkov vám odkryjeme v každej sérii, vďaka čomu si budete
môcť overiť správnosť vašich výsledkov, ak vyrátate prvú alebo druhú polovičku príkladov.
4. Aby ste mohli využiť Taktické trojuholníky na kontrolu svojich výsledkov, musíte vypočítať
všetkých 8 úloh vrátane SUDOKU, Mostov a IQ testu. Tieto trojuholníky sme zaviedli preto, aby ste si
mohli sami skontrolovať správnosť svojich výsledkov.
! Tieto trojuholníky slúžia len ako vaša pomôcka a výsledky v nich sa nehodnotia !
Pokyny k Žolíkovi
Ďalšia pomôcka na taktizovanie má názov „Žolík“. Ak je pre vás nejaká úloha príliš ťažká alebo sa vám
jednoducho len nepáči, napíšte číslo úlohy do kolónky Žolík v hlavičke tlačiva. Príklad sa nebude
hodnotiť a vy zaň dostanete automaticky plný počet bodov.
Tento žolík však nie je určený na znevýhodnenie žiakov, ktorí vyriešia správne všetky príklady aj bez
žolíka. Žiaci, ktorí žolíka v danom zadaní nepoužijú a zároveň budú mať všetkých 8 príkladov správne,
dostanú 2 bonusové body. Teda celkovo 18 bodov. Ak žiak žolíka nepoužije, ale bude mať v nejakej
úlohe chybu, 2 bonusové body nedostane. Žolíka môžete použiť len raz v sérii. Označenie úlohy
žolíkom znamená dopísať číslo úlohy do kolónky Žolík v hlavičke tlačiva.
Download

Sudoku Mosty IQ test