LISTOPAD 2011
ČÍSLO 11
strana 2
strana 3
strana 4
strana 8
Radnice
informuje
Michal Nováček −
barista
Velký festival
pohodových filmů
Stavební úpravy
v ZŠ Košinova 22
Zvyšujeme kvalitu a snižujeme náklady na úklid a péči o zeleň
Kvalita života v Královì Poli
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali o ukončených výběrových řízeních, v jejichž
rámci byly nově vysoutěženy veřejné
zakázky na úklid a čištění komunikací, vývoz odpadkových košů a péči
o zeleň v Králově Poli. Jelikož s vítězi již byly podepsány nové smlouvy,
je možné hovořit o transparentních
výběrových řízeních, dotažených do
úspěšného konce. Na základě podepsaných smluv je možné také provést
první porovnání, ze kterého již nyní
vyplývá, že oproti smlouvám z minulých let jsme ušetřili nemalé peníze.
Zakázka 1 – název:
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ V MČ BRNO-KRÁLOVO POLE
Účastníci výběrového řízení:
AVE CZ, odpadové hospodářství s. r. o.
4.642.885,20 Kč vč. DPH
A.S.A. Služby Žabovřesky s. r. o.
4.184.811,72 Kč vč. DPH
PET group, a. s.
4.484.365,68 Kč vč. DPH
FALKY, spol. s r. o.
3.956.873,64 Kč vč. DPH
Na základě hodnotících kritérií se jako první umístila firma FALKY spol. s r. o.
s nabídnutou cenou 3.956.873,64 Kč.
Zakázka 2 – název:
ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ V MČ BRNO-KRÁLOVO POLE, ÚDRŽBA CHODNÍKŮ A VÝVOZ ODPADKOVÝCH KOŠŮ
– VÝCHODNÍ ČÁST MČ
AVE CZ, odpadové hospodářství s. r. o.
9.380.428,06 Kč vč. DPH
Šimek 96 spol. s r. o.
3.632.604,25 Kč vč. DPH
A.S.A. Služby Žabovřesky s. r. o.
5.576.845,51 Kč vč. DPH
FALKY, spol. s r. o.
5.536.310,64 Kč vč. DPH
DVOŘÁK comte a. s.
5.656.889,52 Kč vč. DPH
ÚKLID LP s. r. o.
3.935.785,20 Kč vč. DPH
Sdružení SITA/GE servis
6.002.061,25 Kč vč. DPH
PARK v. o. s.
2.987.668,94 Kč vč. DPH
Na základě hodnotících kritérií vyhrála firma PARK v. o. s. s nabídnutou cenou
2.987.668,94 Kč.
Zakázka 3 – název:
ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ V MČ BRNO-KRÁLOVO POLE,
ÚDRŽBA CHODNÍKŮ A VÝVOZ ODPADKOVÝCH KOŠŮ
– ZÁPADNÍ ČÁST MČ
AVE CZ, odpadové hospodářství s. r. o.
11.538.057,54 Kč vč. DPH
Šimek 96 spol. s r. o.
5.054.968,16 Kč vč. DPH
A.S.A. Služby Žabovřesky s. r. o.
7.333.814,00 Kč vč. DPH
DVOŘÁK comte a. s.
7.197.135,08 Kč vč. DPH
GE servis s. r. o.
7.416.980,29 Kč vč. DPH
ÚKLID LP s. r. o.
5.821.642,80 Kč vč. DPH
PARK v. o. s.
4.310.189,24 Kč vč. DPH
Na základě hodnotících kritérií se jako první umístila firma PARK v. o. s.
s nabídnutou cenou 4.310.189,24 Kč.
Výsledkem asi půlročního společného úsilí je nejen to, že MČ Královo
Pole na uvedených službách ušetří
každý rok, oproti plánovaným nákladům na základě minulých smluv, minimálně 7.000.000 Kč, ale také to, že
byla zavedena pravidla pro kontrolu
a trvale zvyšující se kvalitu předmětných služeb. Pracovníci odboru
životního prostředí budou v terénu
pravidelně kontrolovat kvalitu prováděných služeb.
Novinkou, která byla současně
jednou z podmínek uvedených v zadávací dokumentaci, bylo pořízení
online monitoringu vozidel, na náklady provozovatele. Úřad tak bude
mít okamžitý přehled o tom, kde
se uklízí a jestli firma plní četnos-
ti úklidu, dané smlouvou. Zvláště
důležitým pomocníkem je taková
kontrola zejména v zimních měsících. Nyní stačí jeden pohled do monitoru počítače, ve kterém je možné zobrazit i celou historii pohybu
úklidové techniky. Zpřesnění dat
na základě zmíněného monitoringu
povede s největší pravděpodobností k vyšší efektivitě vysoutěžených
služeb a do budoucna také poslouží
jako zpřesňující podklad pro zadávání příštích zakázek. Těmito kroky
ÚMČ vysílá jasný signál, že čistota
Králova Pole a kvalita péče o zeleň
je jednou z jeho priorit. Vaše spokojenost a zpětná vazba od vás, občanů
Králova Pole ukáže, zda je nastolený
trend dostatečný.
Za místostarostku Ing. Andreu Pazderovou, odbor životního prostředí ÚMČ
Brno-Královo Pole a komisi životního prostředí RMČ Brno-Královo Pole,
Ing. Marian Charvát, předseda komise životního prostředí RMČ Brno-Královo
Pole
Královopolská radnice otevøena všem
Vážení spoluobčané, vážení představitelé
firem,
jistě jste si již stačili všimnout, že
se královopolská
radnice stále více
otevírá vám všem. V rámci tohoto otevírání bych vás rád upozornil na důležitou změnu ve výběrových řízeních
na veřejné zakázky, protože od 1. 9.
2011 jsou poptávky zveřejňovány
na našich internetových stránkách,
takže přihlásit se může opravdu každá
firma. Stačí pouze naše stránky pravidelně sledovat.
Došlo také ke změně přidělování
nájmů v bytech, které jsou v domech
určených k privatizaci. Budou přidělovány formou aukce a nabídka prvních takto pronajímaných bytů je již
zveřejněna na naší úřední desce. První
aukce proběhnou 10. 11. 2011.
Daniel Valenta, 1. místostarosta
Motto měsíce: „Karáty signují zlato, láska ženu.“ M. Horanský
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 11/2011
1
 Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje 
Zasedání RMČ. Rada městské části
Brno-Královo Pole na svém 12. zasedání ze dne 19. září 2011 mimo jiné:
• schválila
– uzavření Nájemní smlouvy se společností AUTOSERVIS COTHEX,
s. r. o., se sídlem Šumavská 31, Brno,
na pronájem části pozemku p. č. 868/2
o výměře 1 032 m2 a celý pozemek
p. č. 868/12 o výměře 529 m2 v k.ú.
Ponava
– společnosti BARUNKA DELI, s. r. o.,
umístění sídla společnosti na adrese
podnikání, a to v objektu DPS Štefánikova 63a, Brno
– zadání veřejné zakázky „Výměna
zařízení pro měření tepla v domech
svěřených MČ Brno-Královo Pole vč.
ročních odečtů a rozúčtování topných
nákladů na jednotlivé uživatele bytů
– pořízení nové telefonní ústředny pro
ÚMČ Brno-Královo Pole
– rozšíření provozu veřejného WC
na ulici Husitská 2 v období od
1. dubna do 31. října o sobotní provoz
v době od 8.00 hod do 12.00 hod.
• jmenovala s účinností od 20. 9. 2011
– Mgr. Alenu Charvátovou členkou
Komise školské
Ing. arch. Helenu Vařejkovou členkou
Komise životního prostředí,
Mgr. Zdeňku Dubovou členkou
Komise tělovýchovy,
PhDr. Martu Pawlasovou členkou
Redakční rady.
Podrobný zápis najdete na http:
//kralovopole.brno.cz
Mgr. Zdeňka Dubová, členka RMČ
Zasedání RMČ. Rada městské části
Brno-Královo Pole na svém 13. zasedání ze dne 10. října 2011mimo jiné:
• schválila
– společnosti TULIP CONTACT,
s. r. o., se sídlem Králova 279/9,
616 00 Brno, umístění sídla společnosti na adrese podnikání, a to Štefánikova 30, Brno
– metodiku oprav volných bytů
– záměr Statutárního města Brna, které
bude zajišťovat centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro
odběrná místa městské části
– uzavření mandátní smlouvy mezi
Statutárním městem Brnem, Městská
část Brno-Královo Pole a společností
AMEX Brno, s. r. o, k zajištění a provedení organizační a právní přípravy
a průběhu aukcí
– stavební úpravy v budově MŠ Rozárka, Herčíkova 12
– rozpočtové opatření č. 10/2011 v rozpočtu MČ Brno-Královo Pole za účelem zvýšení provozní dotace ZŠ Košinova 22 na opravu střechy, zídky
a dveří WC
– zařazení charitativního koncertu DFS
Jánošíček do Povinného programu
v KC Semilasso v r. 2011
• neschválila
– nájemcům bytového domu Staňkova
18b, Brno, dočasné prominutí nájemného za užívání bytů z důvodu provádění stavebních prací v domě
– návrh na zařazení části pozemku
ke zřízení tržního místa na prodej občerstvení
• doporučila kompetentním orgánům
schválit
– prodej části souvisejícího pozemku
p. č. 1848, k. ú. Královo Pole nájemcům domovního celku Palackého tř.
5, 7, 7a
– přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro JSDH MČ BrnoKrálovo Pole ve výši 300 tisíc Kč
na opravu mobilní požární techniky
– návrh obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní
místo
– rozpočtové opatření č. 10a/2011, kterým se snižuje rezerva MČ na ORJ
210 o 1150 tis. Kč a současně se
o stejný objem zvyšují výdaje na veřejné služby
– dodatek č. 8 ke Smlouvě o poskytnutí
příspěvku na bezplatné bruslení žáků
škol na sezónu 2011/2012
• doporučila kompetentním orgánům
neschválit
– změnu Územního plánu města Brna,
týkající se pozemku p. č. 592/1, k. ú.
Královo Pole
Mgr. Zdeňka Dubová, členka RMČ
Jednotné kontaktní místo pro podnikatelele
Od konce roku 2009 funguje na Živnostenském úřadě města Brna služba
pro podnikatele a zejména pro zájemce o vstup do podnikání pod názvem
Jednotné kontaktní místo (JKM). Cílem JKM je usnadnit podnikatelům
vstup do podnikání na území České
republiky a v dalších zemích Evropské unie, Evropského hospodářského
prostoru (zahrnuje Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a Švýcarska.
Pomoc se zahájením podnikání
v uvedených zemích je poskytována
podnikatelům, kteří se chtějí v jiném
státě usadit − vyřídit si zde ke své
činnosti podnikatelské oprávnění
nebo do těchto zemí poskytnout přeshraničně službu. Tzv. přeshraniční
poskytování služeb souvisí s volným
pohybem služeb; v jeho rámci může
podnikatel na základě oprávnění získaného v jednom členském státě, dočasně a příležitostně poskytovat své
služby i v jiném státě, bez nutnosti
vyřídit si zde oprávnění k podnikání,
nicméně při splnění jiných podstatných formalit.
Poradenská činnost JKM je zamě-
řena na zahájení podnikání na území
ČR i na základě jiného, než živnostenského oprávnění – např. činnost
agentury práce, zřízení nestátního
zdravotnického zařízení atd. JKM
může v těchto případech zprostředkovat také předání žádosti o vyřízení potřebného podnikatelského oprávnění
kompetentnímu úřadu v ČR. Klienti
JKM mají největší zájem o informace týkající se podnikání v sousedních
státech (zejména Rakousku, Německu a Slovensku), a to především v řemeslných činnostech (např. zednictví,
zámečnictví, truhlářství), ale i v jiných druzích služeb (např. masérství,
kosmetické služby, tělovýchovné
služby, péče o seniory, výuka jazyků). Pokud tedy máte zájem podnikat
v ČR nebo v jiné zemi EU, můžete se
obrátit na Jednotné kontaktní místo
na Živnostenském úřadě města Brna.
Magistrát města Brna
Živnostenský úřad města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
email: [email protected]
Telefon: 542 173 344
Policie varuje obèany
V poslední době jsme byli upozorněni
na stížnosti, které se týkají nekalých
praktik některých prodejců elektřiny
a plynu. Zástupci společností navštěvují občany v bytech či domech a požadují uzavření nových smluv. Někdy přitom nepravdivým způsobem
informují zákazníky o podmínkách
dodávek energií nebo o tom, za jaké-
ho dodavatele vystupují. Z uvedených
důvodů žádáme občany, aby pečlivě
vyhodnotili veškeré nabízené podmínky a smlouvu podepisovali s rozvahou po důkladném přečtení. Pouze
tak lze minimalizovat rizika spojena
s nepoctivě uzavřenými smlouvami.
nprap. Petra Hrazdírová
Mámo, táto, už bìž…
… jsou slova, na která slyší nejen
učitelky mateřských škol, ale zejména rodiče nově příchozích kamarádů.
I v naší nově otevřené mateřské škole
Rybníček již došlo k adaptaci nejen
dětí, ale i nově příchozího personálu. Bez pomoci ÚMČ Brno-Královo
Pole a zejména úsilí managementu
ZŠ a MŠ Staňkova 14 bychom těžko mohli v tak krátké době uspokojit
kromě čtyřiceti našich dětí dalších
šedesát zájemců o umístění dítěte
do mateřské školy.
Den otevřených dveří, jedna z forem poskytující informace o dané
škole a školce, proběhla u příležitosti Erbovních slavností dne 17.
září. Množstvím návštěvníků nám
veřejnost dala jasně najevo zájem
a podporu naší základní i mateřské
škole.
Dana Tesařová
Nová pasáž KORUNA na Palackého tř. 45
Přijďte se podívat do nově otevřené pasáže KORUNA na Palackého tř. 45
Jsou zde pro Vás otevřeny tyto prodejny:
■ Potraviny
■ Víno, sýry, uzeniny
■ Čaje z celého světa
■ Děti a sport
■ Kosmetický salón
■ Kavárna – cukrárna
■ Nonstop trafika
■ Zdravotní pomůcky
2
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 11/2011
MICHAL NOVÁČEK – BARISTA
„Káva se v našich končinách pije od konce sedmnáctého století – v blízké
Vídni byla první kavárenská licence udělena v roce 1686. Připravuje se
z pražených mletých zrn kávovníku, který roste mezi obratníky Raka
a Kozoroha. Nejvýznamnějšími producenty jsou Brazílie, Kolumbie, státy
střední Ameriky a východní Afriky. Farmáři sklízí zralé kávové plody,
zpracovávají je několika způsoby, přičemž každý jinak ovlivňuje chuť
kávy. Zelené kávové zrno se k nám vozí z přístavů v Hamburku a Terstu,
následně se praží, což je proces, který také ovlivňuje výslednou chuť
nápoje, a nakonec se dostane k baristovi, jenž nechá zrno vydechnout, pak
kávu pomele dle přípravy, na kterou ji chce použít,“ shrnuje průběh cesty
k šálku kávy na stole labužníka mladý barista ve vínové košili s černým
motýlkem a nezbytné baristické zástěře, který u kávovaru mléčnou pěnou
obratně kreslí na tmavou hladinu kávového základu rozetu, medvídka,
opičku či květinu. „A právě na kvalifikaci baristy a přípravě kávového
extraktu záleží, zda vypijeme spolu s nápojem i pro kávu typické zdraví
škodlivé látky, nebo si naopak pochutnáme na šálku dobré zdravé kávy,
kombinované podle chuti s mlékem, šlehačkou, sirupem, čokoládou,
zmrzlinou, alkoholem, medem nebo i kořením, které napomáhá trávení
po dobrém jídle, a zpříjemníme si tak volnou chvilku.“
Číšník, barman, a zejména pak umělec pracující s kávou a zároveň její
znalec, tedy barista Michal Nováček
se narodil v roce 1986 v Králově Poli,
kde také vyrůstal. Dva roky navštěvoval Základní školu na Slovanském
náměstí, a protože si oblíbil fotbal,
přestoupil do sportovní třídy Základní
školy na Herčíkově ulici. Svůj výkon
dotáhl k mládežnické lize a mohl tak
očekávat slibnou sportovní budoucnost, ze zdravotních důvodů se však
musel s aktivním fotbalem rozloučit
a přejít volně k tomu, co ho bavilo
stejně intenzivně, a to byla gastronomie, obsluha a kontakt s lidmi.
Vystudoval Střední školu potravinářskou a služeb v Brně, obory číšník,
barman. V průběhu studia, při kterém
ho speciálně zajímaly systémy a úroveň obsluhy, začal stále víc a víc inklinovat ke kávě. Z odborné literatury
a popularizačních článků v časopisech o ní ve volných chvílích získával
veškeré dostupné informace, začal
navštěvovat kurzy a semináře, v roce
2004, rok před dokončením studia,
absolvoval seminář Školy kávy Roberta Trevisana v Praze a poprvé se
účastnil kvalifikačních bojů o semifinále soutěže Mistr kávy. Neuspěl
sice, jak by si přál, nenechal se však
odradit a díky cenným radám poroty
se pro něho soutěž stala velkou školou a povzbuzením.
Obor barista a káva samotná mladičkého Michala Nováčka zcela pohltily. V následujících letech se účastnil
takřka všech kávových soutěží v České republice. Po studiu prošel řadou
gastronomických provozů nejen jako
číšník a barman, ale už i jako barista.
Spolu s kolegou založil Coffee Club
a v témže roce se poprvé prezentovali
na společenské akci. Na jaře 2009 si
otevřeli první kavárnu a o rok později založili kávové školicí středisko v Králově Poli, ve kterém školí
baristy a připravují se na soutěže.
Pilná práce a profesní zápal přinesly Michalu Nováčkovi záhy ovoce
– v květnu letošního roku se umístil
v soutěži, pořádané Evropskou asociací výběrové kávy v pražském hotelu
Mosaic House, v kategorii Mistr kávy
na čtvrtém místě, v kategorii Barista
roku na pátém a v kategorii Latté art
(kreslení do cappuccina) vybojoval
místo první a stal se v této disciplíně
Mistrem České republiky.
Svoje znalosti o kávě a s nimi spojené aktivity Michal Nováček stále
KLEINER
U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ
TROUBA NEPEČE, PRAČKA NEPERE,
MYČKA NEMYJE, TEPLÁ VODA NETEČE
VOLEJTE KLEINER SERVIS
TEL.: 549 210 297–8
široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek
MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE … (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky…)
Košinova 10, Brno, tel.: 549 210 297-8
otevřeno: po–pá 8–16 hod.
parkování zdarma
Cejl 68, Brno, tel.: 545 214 600
otevřeno: po–pá 8.30–16.30 hod.
www.levnesporaky.cz
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 11/2011
rozšiřuje. Letos v červnu se účastnil
své první mezinárodní soutěže v nizozemském Maastrichtu, absolvoval mj. degustační semináře v Terstu a ve Vídni, účastnil se atestace
S.C.A.E. (Evropská asociace výběrové kávy) Basic Barista. Je členem
mezinárodní asociace S.C.A.E., České barmanské asociace a je držitelem
řady certifikátů.
„Tatam je doba,“ říká Michal Nováček, „kdy káva chutnala všude stejně. Kdy stačilo spařit „turka“ a bez
následného scezení, tedy se všemi
škodlivými látkami, nápoj vypít.
K dobré kávové kultuře,“ doplňuje,
„patří ale také úroveň obsluhy a odpovídající servis – stříbrný podnos,
šálek s podšálkem a lžičkou, plátěný
a papírový ubrousek, dva druhy cukru
– bílý a hnědý – třtinový, malá sklenka vody na opláchnutí chuťových pohárků a konvička mléka. A samozřejmě dobrá, správně připravená káva,
po které ještě půl hodiny po posledním doušku zůstane člověku na patře
úst její chuť a aroma.“
Jana Novotná,
foto: Miroslava Nováčková
StaroÏitnosti
StaroÏitnosti
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
(u hotelu Bílá rÛÏe, zastávka tr.: 9, 12)
IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI
Zejména: Nábytek • obrazy • rámy • hodiny • kapesní
a náramkové hodinky do r. v. 1970 • stříbrné příbory • české
granáty • tabatěrky • pudřenky • svícny • lustry • alpaku
kombinovanou se sklem • porcelánové figurky • veškeré
sklo • bižuterii • světla • rádia • gramofony • fotoaparáty •
dalekohledy • hračky • divadla • betlémy • vánoční ozdoby • vojenské věci, hudební nástroje • plakáty • knihy •
pohlednice • reklamní předměty a další
Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti
Telefon non-stop: 737 171 367 po–čt: 11–16.30, pá: 11–15
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME
3
Pasování na rytíøe literatury
ŘÁDKOVÁ INZERCE
• HLEDÁM pro svého klienta RD 3+1 a větší, s garáží a zahrádkou. Umístění v klidné a příjemné lokalitě, nejlépe Židenice,
Juliánov. Cena dle stavu nemovitosti do 4 800 000 Kč. Dále nabízím své
seriózní služby všem, kdo chtějí vážně prodat, pronajmout či koupit.
Tak trochu jiná realita, [email protected], tel.: 775 571 718
• VÁNOČNÍ cukroví, 280 Kč/kg, tel. 775 898 318,
[email protected]
• ANGLIČTINA na Srbské 53, záruka max. 4 studenti ve skupině.
Od 75 Kč/h. Douč. maturita, firmy. wwwanglictina4.cz, tel.: 605 485 538
• AUTOVRAKY – odtah, ekologická likvidace i s vyřazením na MÚ.
Výkup aut, prodej ND. www.vrakoviste-brno.cz, tel.: 608 030 304
• MUDr. Ivona Prokopová oznamuje, že převzala ordinaci MUDr. Vlasty
Kašparové. Ordinační hodiny jsou stejné. Tel.: 541 218 456
• KOUPÍM byt 3+1 v klidné lokalitě. Tel.: 607 599 432
• ZVEME vás do nově otevřeného bio kosmetického salonu Tabia Beauty.
Nabízíme ošetření pleti, neurostimulační masky jen u nás. Prodloužení
řas, masáže, prodej biokosmetiky, stříbrných šperků Swarovski, výklad
karet a numerologie. Adresa: Nové obchodní centrum v OD Koruna,
Palackého tř. 45, Brno. Tel.: 734 610 934, www.tabiabeauty.cz
• MALÍŘ pokojů. Mobil: 604 518 776, tel.: 549 272 738
• ŽEHLENÍ – přijedeme, odvezeme, vyžehlíme, přivezeme. www.
sluzebna.eu, tel.: 773 099 744
• AKCE! Kadeřnictví Lenka Kr. Pole, Blahoslavova 41, 300 m od nádraží.
Ceny: trvalá, melír, barvení 510 Kč vše včetně mytí, střihu, foukané.
Na objednávku tel.: 603 809 705
• RÁMOVÁNÍ obrazů – Metodějova 9a, tel.: 541 211 165
• MED nakupujte přímo od včelaře. Kr. Pole, Svatopluka Čecha 36. ÚT,
ST, ČT. 15–18 hod. Tel.: 549 250 323. Ochutnávka medoviny zdarma
• DOKTOR koupí byt za hotové i zadlužený. Tel.: 720 551 215
• ÚKLIDOVÉ práce jednorázové, pravidelné, www.sluzebna.eu, tel.:
773 099 744
• DĚTSKÝ bazárek Beruška, Tábor 48D – NEXT, HM
• PEDIKÚRA – Tábor 42d, Brno. Tel.: 723 735 736. Cena 190 Kč. Po, St,
Pá 9–15 hod., Út 9–17 h, Čt 12–19 hod.
V úterý 15. listopadu v 15.30 hod. se v hudebním salonku ve 3. patře
Knihovny Jiřího Mahena v Brně na Kobližné 4 uskuteční slavnostní
křest knihy těžce zrakově postiženého autora Jiřího Maršálka, který
spolupracuje s královopolským TyfloCentrem, César tropí hlouposti.
Literát v březnu letošního roku křtil svoji knížku humorných příběhů Když
človíček blázní, a již po osmi měsících představuje další humorné příběhy,
inspirované tentokrát jeho vodicím psem Césarem, zlatým retrívrem, který
má rád děti, osmáky, pískomily, piškotky, a hlavně svého pána, kterému
změnil potemnělý svět k lepšímu a stal se jeho dobrým pomocníkem
i kamarádem. Kniha potěší ty z nás, kteří nejen hledáme pěkné, laskavé
úhly pohledu na náš život vezdejší, ale máme rádi i němou tvář.
e
Aktcopad
Lis
masáže
Kavitace
- liposukce bez skalpelu za
,90
Kè
7
Jedno ošetøení obsahuje
45 min. kavitace libovolné partie tìla
60 min. lymfodrenáž
Objednávejte na tel. 775 99 22 99
.
www.bodywell.cz Palackého námìstí 2 , Brno - Øeèkovice
4
Tradičně, jako každý rok, bylo i letos
6. října připraveno pro prvňáčky slavnostní Pasování na rytíře literatury.
Akce byla součástí projektu Poprvé
do školy, poprvé do knihovny. Akce
se zúčastnilo celkem 130 dětí. Po
krátkém zábavném programu čekala
v knihovně na děti královna a král,
kteří je po složení slavnostního slibu
pasovali na rytíře literatury. V tento
pro děti slavností den, naši pobočku
navštívil i starosta ÚMČ Ing. Ivan
Kopečný a PhDr. Libuše Sedláčková.
Poté z jejich rukou převzali prvňáčci
šerpu, dáreček a po bezplatné registraci se stali čtenáři Knihovny Jiřího
Mahena.
Martina Bartáková
Veselý festival pohodových filmů
Již pojedenácté se uskutečnil v parku
před klubem a v klubu ŠELEPOVA
No. 1 tradiční festival, jehož název
pro letošní rok zněl „Veselý festival
pohodových filmů“. Současně při této
příležitosti oslavil 20. výročí také Kinematograf bratří Čadíků, který je spoluautorem projektu a stál v roce 2000
u zrodu festivalu. Za celou dobu trvání
jej navštívila již téměř stovka filmových osobností, tvůrců i herců.
V září a říjnu diváci zhlédli opět několik osvědčených českých filmů jako
například Pelíšky, Trhák, Ženy v pokušení či závěrečnou Romanci za korunu. Ve sváteční den 28. září se na zajímavé besedě s diváky sešli tři ředitelé
filmových festivalů Jiří Bartoška, Pavel Zedníček a Josef Čadík. Vzpomínali mj. na natáčení mnoha filmů
i na nedávno zesnulé herecké kolegy
a autory scénářů jakým byl např. Jiří
Hubač. Ve večerních hodinách před
začátkem filmu Ženy v pokušení převzala ředitelka konta Bariéry Božena
Jirků od Josefa Čadíka šek s vybranou
finanční částkou na charitativní účely.
Divákům, kteří se celého festivalu
účastnili, přišlo letos vhod, že promítání mohlo probíhat i uvnitř klubu
kvůli případné nepřízni počasí. Vstup
na projekce byl pro všechny zdarma.
Důstojným zakončením letošního
festivalu bylo 11. října vzpomínání
na výjimečného a výtečného herce
Městského divadla Brno Erika Parduse za účasti Aleny Antalové, Zdeňka
Junáka a ředitele divadla Stanislava
Moši.
Mgr. Zdeněk Brázda
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 11/2011
Zemřel královopolský herec Jaroslav Dufek,
už čtvrtá seriálová postava z humoresek
Jsou to chlapi, kteøí znají
Veřejnost se rozloučila 7. října s Jaroslavem Dufkem (†77), královopolským a jediným hercem brněnské
Mahenovy činohry, který získal prestižní Cenu Thálie. Sbohem zemskému
veliteli ze seriálových Četnických
humoresek dalo plné divadelní foyer
včetně herců Jana Kačera, Josefa Somra či Aleny Antalové. To letos smutnilo už popáté… Neuplynul totiž ani
půlrok, co se Brno loučilo s Ladislavem Lakomým (†79), který podlehl
rakovině 11. dubna. Den nato zemřel
Karel Janský (†66) a Erik Pardus
(†54) o měsíc později.
Dufka mohli diváci vidět naposledy v pondělí 26. září. Představitele
Měšťáka ze Cyrana z Bergeraku mu-
sela tehdy z divadla domů doprovodit
jeho dcera Kateřina.
„První potíže se srdcem se u něj
objevily v červnu, byl krátce hospitalizován, ale po zlepšení ho propustili domů. Za čas se ovšem opět vrhl
do práce, jezdil do rozhlasu, v září
naskočil do nové divadelní sezony
a hrál a hrál. Až koncem září se muselo několik představení rušit,“ zavzpomínal na poslední chvíle Dufka, který
zemřel 30. září, jeden z kolegů.
Dufek obdržel v roce 2002 Cenu
Františka Filipovského za dabing.
V roce 2009 vstoupil do síně slávy
Mahenovy činohry.
Petr Podroužek, foto: autor
Sbor dobrovolných hasičů působící
v Králově Poli nemusíme našim čtenářům představovat blíže. Psali jsme
o něm už několikrát, a tak možná
víte, že svou historii píše už sto třicátým prvním rokem. V současné době
má 86 členů, účastní se zásahů, asistenčních služeb, akcí pro veřejnost
a soutěží. O jeho nepostradatelném
významu svědčí i následující řádky.
Začátkem září starosta MČ Královo Pole obdržel dopis velitele Jednotky požární ochrany II v Přibyslavi
Ivo Šimanovského, v němž ocenil čin
dobrovolných hasičů Králova Pole.
Ti koncem srpna jeli náhodou kolem
vážné dopravní nehody v obci Nové
Dvory u Přibyslavi. Vraceli se ze
setkání požárních automobilů, jejich
řidičů, strojníků a hasičů Pyro Car
2011, konajícího se na letišti u Přibyslavi ve dnech 26.–28. srpna. Přestože obvykle při nehodách nezasahují,
a nehoda byla mimo jejich rajon,
intenzivně pomáhali resuscitovat raněného. Vytrvali i po příjezdu přibyslavských hasičů.
„Vážený pane starosto, nejsem
člověk, který musí za každou cenu
zviditelňovat a vyzdvihovat některé věci. Chování vašich hasičů však
vyžaduje, aby jejich čin nezapadl
někam v zapomnění. Není myslím
v tuto chvíli podstatné, že se nepodařilo řidiče zdemolovaného vozidla
vrátit k životu. Podstatné je to, že vaši
muži udělali maximum pro to, aby žil
a udělali to naprosto profesionálně.
Prosím, abyste jim vyjádřil naše poděkování a našel vhodný způsob, jak
posádce CAS 32 Tatra 815 ze dne 28.
8. 2011 vyjádřit, že se na ně můžete
spolehnout. Jsou to chlapi, kteří znají,“ uvádí ve svém dopisu Ivo Šimanovský.
Na základě tohoto dopisu místostarosta MČ Královo Pole Daniel Valenta na zastupitelstvu 12. září letošního
roku vyzvedl zásah královopolských
dobrovolných hasičů a poděkoval jim
za jejich práci.
Mgr. Zdeňka Dubová,
foto: archiv JPO II Přibyslav
Zaostřeno na zimní péči
Zimní servisní prohlídka od 17. 10. do 30. 11. 2011 pro Váš vůz ŠKODA
Užijte si příjemnou zimu za volantem díky naší profesionální péči. Navštivte s Vaším vozem značky ŠKODA zimní
servisní prohlídku a budete mít jistotu, že se na něj můžete v náročném zimním provozu spolehnout.
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
Autonova Brno
Masná 418/20
657 79 Brno
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 11/2011
Tel.: 543 424 211
[email protected]
www.autonova.cz
5
Kulturní a spoleèenské støípky
Ve čtvrtek 29. září se v Malé královopolské galerii na Husitské 1 konala vernisáž výstavy Podzimní salon
královopolského Uměleckého sdružení Parnas. Patnáct členů sdružení
a jeho devět hostů zde uvedlo čtyřicet
pět obrazů různých námětů – krajiny,
zátiší, květiny, portréty – i technik:
oleje, akvarely, tuše, inkousty, pastely, tisky, kombinované techniky a třináct ukázek keramiky výtvarnice
Jany Urbanové. Mezi vystavenými
obrazy se nacházel i portrét básníka Jiřího Wolkera, jehož autorem
je pan Jaroslav Šubrt (1929–2004),
zakladatel sdružení i galerie. Výstava, kterou uvedla kurátorka galerie
Ing. arch. Jana Urbanová a skladbami
nejen Beethovena, Händela a dalších
komponistů vážné hudby, ale třeba
i svižným kouskem Spiritual Boogie
Gerarda Martina osvěžila klavíristka
Giovanna Spáčilová, byla k vidění
do 17. října.
Hned dvě události zčeřily na přelomu
léta a podzimu poklidné vody v Domově pro seniory na Kociánce – ve středu
14. září se zde konaly Sportovní hry
2011 (pátý ročník) a přesně o čtyři
týdny později pak Den otevřených
dveří (12. ročník), tedy akce spojené
dnes již se slušnou tradicí. Sportovní
hry nabídly šanci uplatnění v několika
disciplínách – jako byly např. lovení
míčků, hra na bránu, kuželky – i lidem
s různými druhy postižení. Seniory při-
šly podpořit svými sportovními výkony
mimo soutěž i děti z blízké Kociánky.
Svítilo sluníčko, hrála živá hudba, a tak
se zde i tančilo, a nakonec se rozdávaly diplomy a medaile. Den otevřených
dveří, spojený s prodejní výstavkou
výtvarných a ručních prací klientů, zase
prezentoval návštěvníkům, že zde lidé
v podzimu života nalézají výbornou
péči, řadu zpestření života a vskutku
příjemný, opravdový druhý domov.
Jana Novotná, foto: autorka
Koukal se vrátil po léčení z rakoviny mezi elitu v Králově Poli
Scénu Mahenova divadla ovládly
v sobotu 1. října královopolský Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ
a Nebeská muzika z Terchovej.
V krásném večeru babího léta členové obou souborů hráli, tančili
a zpívali na slavnostním benefičním
hudebním koncertu Zbojnické chodníčky, který uspořádaly Československá obec legionářská, Ministerstvo
obrany ČR, Folklorní sdružení ČR
a Folklorní sdružení Jánošík Brno
ve prospěch veteránů druhé světo-
vé války. V první polovině koncertu
byly vedle tradičních melodií a tanců
uvedeny pro zpestření i skladby alternativní; představilo se jazzové trio,
společenské trio, zazněl spirituál Go
Down Moses, někteří účinkující vystoupili v riflích a tričkách i v odění
společenském, přetahovali se o místo
na jevišti s umělci v krojích, aby se
nakonec všichni setkali v souhře drtivého vítězství tradičního folkloru při
oblíbeném programovém čísle Kopyta svého držeti se budeš.
Petr Koukal (25), dlouhodobě nejlepší český badmintonista a účastník
olympiádu 2008 v Pekingu se bude
až do dubna pokoušet o kvalifikaci
na Olympijské hry v Londýně 2012.
Nebude to mít ale vůbec snadné.
Právě ve chvíli, kdy Koukal začal
hrát svůj nejlepší badminton a prosazovat se v nejužší světové konkurenci diagnostikovali u něj lékaři vloni
v září lékaři rakovinu varlat. Okamžitě podstoupit chirurgický zákrok a následnou chemoterapii. Díky včasnému
nálezu měl velkou šanci se vyléčit,
ale bylo otázkou, zda se po několika
měsících náročné léčby dokáže znovu vrátit mezi nejlepší badmintonisty a bude mít šanci bojovat o účast
na další olympiádě.
A úspěšný návrat se mu povedl
přesně rok po nepříjemné zprávě,
a to dokonce v královopolské hale
Vodova. Mezi světovými hráči podal
dosud svůj nejlepší výkon. Ve skvěle
obsazeném turnaji nestačil až ve finále
na Poláka Przemyslawa Wachu. „Ještě
na tom nejsem fyzicky dobře. V těle
zůstávají chemické látky po chemoterapii prý i tři roky. Dříve jsem mohl
běhat do aleluja, dnes musím hru tvořit. I proto přestávky natahuji, abych
se měl čas dát do kupy. Výsledek
z Brna pro mě znamená neskutečnou
vzpruhu,“ řekl nám po turnaji Petr
Koukal.
Petr Podroužek, foto: autor
OKOUZLETE KRÁSNÝM ÚČESEM
nabízíme
bNABÍZÍME
me
» nové trendy v barvě, střihu a melíru
» prodlužování vlasů metodou HAIRDREAMS
» revoluci v léčebné kúře vlasů URS
» komplexní změnu image
Banskobystrická 176
(terasa supermarketu Billa),
BRNO – Řečkovice
OTEVŘENO:
po – pá 7.00 – 21.00 hod.
tel.: 530 310 765, mob.: 739 654 593
6
www.subrina-studio.cz
BDUJWFmUOFTT
QMBWFDLâCB[ÏO
41035"3&«-%36Ç45&7/¶
%SVäTUFWOÓ#SOPĻFŘLPWJDF
XXXESV[TUFWOJD[
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 11/2011
❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚
Bezbariérové divadlo BARKA
Svatopluka Čecha 35a, 612 00 Brno-Královo Pole, rezervace 541 213 206,
[email protected], sms rezervace 608 635 578
3. 11. 19.00 DIVADLO JÁRY POKOJSKÉHO ČESKÉ NEBE
5. 11. 10.00 BRÁNA – Jihomoravské oblastní kolo soutěže,
www.festivalbrana.cz
7. 11. 19.00 DIVADLO JÁRY POKOJSKÉHO ČESKÉ NEBE
❚❚❚
SEMILASSO
2. 11. 19.00 Jumping Drums – Největší show bubeníků
4. 11. 18.00 Večer legend – 6. ročník koncertu revivalových kapel (AC/DC, Led
Zeppelin, Whitsnake, Kiss)
11. 11. 19.00 Lukáš Adamec – koncert vítěze československé superstar
13. 11. 19.00 Víš přece, že neslyším, když teče voda (Hrají: P. Nárožný,
K. Fialová, L. Švormová, V. Vydra, J. Ptáčník, N. Konvalinková, D.
Morávková, E. Janoušková)
28. 11. 19.30 Adventní setkání s HRADIŠŤANEM
Glanc dále pořádá:
7. 11. 19.00 NO NAME „Hala Vodová“
9. 11. 20.00 DANIEL LANDA „Kajot Arena“
❚❚❚
MĚSTSKÁ HALA – Vodova
Basketbal – ženy
2. 11. 17.30 VALOSUN Brno – Kara Trutnov
12. 11. 16.30 VALOSUN – Slovanka 23. 11. 17.30
Volejbal – ženy
19. 11. 16.00 Brno – Frýdek-Místek 21. 11. 20.30
26. 11. 16.00 Brno – Šternberk
26. 11. 18.30
Házená – muži
19. 11. 17.00
Futsal
11. 11. 19.30 Tango Brno – Kladno
22. 11. 18.00
VALOSUN – Satu Mare
KP Brno – Prostějov
KP Brno – Olomouc
Brno – Zubří
Tango Brno – Pardubice
❚❚❚
Sdružení rodičů a přátel Dětského folklorního souboru ISKERKA
BRNO vás zve na předvánoční koncert „NA LIDOVÚ NOTEČKU“ 27. 11.
– 14.00 hod. SEMILASSO
Památník Kounicových kolejí v Brně-Žabovřeskách na ulici Králova je pro
všechny zájemce volně přístupný. Historickou expozici lze navštívit po předchozí telefonické domluvě se správou Kounicových studentských kolejí:
Mgr. Milena Spoustová, tel.: 543 248 941, mobil: 732 538 312
MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE
Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: 732 244 454
otevřeno po–pá 10–12 a 14–17 h. Ukončení výstavy poslední den ve 12 hodin
Zdeněk Zatloukal: „Stále - - - KRAJINY ŽIVOTA“ (od 19. 10. do 7. 11. 2011)
Yvona Nováková „Z Muchy zůstaly jen muchy“ (od 9. 11 do 30. 11. 2011)
VOX POPULI  VOX POPULI  VOX POPULI  VOX POPULI
– Uvítala bych, kdyby nám někdo prostřednictvím Královopolských listů
nebo nástěnky při ÚMČ Brno-Královo
Pole sdělil, co máme dělat s chemickým odpadem (obaly od čisticích prostředků, kosmetiky, barev).
Občanka
– Po výměně, nebo alespoň generální
opravě volají zanedbané letité dřevěné
lavičky v parčíku na Mojmírově náměstí. Kdo jim věnuje alespoň pohled,
dá mi zajisté za pravdu.
Čtenářka
– Nevím si rady, jak se mám dostat
na ostrůvek u Semilassa, a to na obou
stranách, když k těmto zastávkám
tramvaje nevede „zebra“, a další přechod je daleko. K tomu uvádím, že
např. v Řečkovicích u zastávky Kořískova tento problém nemají, „zebry“
jsou tam jen pár metrů od sebe.
Bezradná
– Královopolské nádraží se snaží uká-
zat cestujícím vlídnou tvář – bývá zde
uklizeno, fungují služby a napravují
se aktivity samozvaných sprejerů. Co
ale kdo zmůže proti vandalům – jedny
ze dvou poměrně nových prosklených
samootevíracích dveří mají ve své
spodní části popraskané sklo; vypadá
to, že je někdo prokopnul…
Pavel O.
– Na přelomu září a října jsem navštívila výstavu v prostorách sálu Pivovarské restaurace na Mendlově náměstí,
kde mě zaujaly produkty zahrádkářů
z naší městské části, překrásné ikebany
dětí z MŠ Herčíkova a výtvarné práce
žáků ze ZŠ Herčíkova. Všimla jsem
si dešťové hole, vytvořené zrakově
postiženou osobou z královopolského Tyflocentra. Uchvácena jsem byla
snímky mikrosvěta firmy Delong Instruments, a. s. Vyděsily mě ale fotky
stavu některých cest v Králově Poli,
cest, které by měly být opraveny.
B. Dalčická
❚❚❚
Benefiční Koncert pro Vážku je věnován Diakonii Brno. Toto středisko
poskytuje podporu a pomoc seniorům a lidem postiženým Alzheimerovou
chorobou. Na koncertě 22. 11. v 18 hodin v ZUŠ V. Kaprálové, Brno, Palackého tř.
70, vystoupí děti od 6 do 18 let.
❚❚❚
15. výstavu orchidejí a keramiky pořádají Sociálně terapeutické
dílny Kociánka a Dětské středisko Březejc. Otevřena je od 25. 11. do
28. 11., denně od 9.00 do 16.00 hodin
❚❚❚
Předvánoční koncert Mandolínového orchestru Moravan se koná 5. prosince
v 18.30 hodin ve společenském sále Semilassa. V programu zazní mimo jiné skladby Mozarta, Vivaldiho a vánoční koledy.
❚❚❚
Mateřské a rodinné centrum Mateřinka Brno, Vodova 18, 612 00 Brno,
nabízí rodičům Dopolední kreativní hernu pro děti od 1,5–4 roků:
po–pá 7.30–12.30 hod., www.materinka-brno.cz
❚❚❚
Sportovní klub Královo Pole zahájí začátkem listopadu bruslení na kluzišti
na Vodově ul. 108, které bude probíhat až do konce února 2012. Termín zahájení
i ukončení bruslení na kluzišti však bude jako každý rok ovlivňovat průběh počasí.
Pro veřejnost otevřeno: PO až PÁ 15.00 do l7.30 hod. a 18.30 až 21.00 hod. V SO,
NE, svátky, prázdniny 9.00 až 12.00 hod., 13.00 až 16.00 hod. a od l7.00 do 20.00
hodin. Telefon na správce kluziště – 541 218 081.
❚❚❚
V paralympijské disciplíně BOCCIA proběhlo 17. a 18. 9. v Teplicích
3. kolo OZP Cupu. Ze SK Kociánka Brno si vítězství v jedné z kategorií přivezl
Kamil Vašíček a Marek Drahonský stříbro.
❚❚❚
V pátek 30. 9. uspořádala ZŠ Kotlářská v Lužáneckém parku v rámci konání
Brněnských dnů pro zdraví již 8. ročník běžecké soutěže škol – Maratón 2011.
Pro vítězství si doběhla letos ZŠ Herčíkova.
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 11/2011
7
Stavební úpravy v ZŠ Košinova 22
V Základní škole Košinova 22,
komplexu objektů, skládajícího se
z třípodlažní podsklepené budovy ZŠ a jednopodlažního, částečně podsklepeného objektu družiny a tělocvičny, byla dokončena
řada stavebních úprav. Provedlo
se zateplení fasád a střešního pláště jednotlivých objektů, výměna
okenních a dveřních výplní a další
související práce. Součástí stavebního díla byla i úprava vstupních
prostor a hydraulické vyregulování
otopné soustavy.
 SOUDNIÈKA  SOUDNIÈKA  SOUDNIÈKA  SOUDNIÈKA 
Pirát silnic
Nehoda není náhoda, to si dnes dobře
pamatuje i řidič Béďa. Totiž… jezdil
se služebním autem. Jezdil dobře,
vždy včas a rychle, dokonce ho šéf
několikráte pochválil, že úkoly zvládal téměř bleskově. I prémie pobral.
Avšak světská sláva polní tráva, leč
toho úsloví neznal. Jezdil dál, až začal
hazardovat nejen s autem značky Citroen Boxer, ale i se svou bezpečností
a vůbec nebral ohled ani na jiné účastníky silničního provozu. Světelná signalizace v křižovatkách, či značky ať
výstražné či zákazové, mu postupně
stále a stále více méně neříkaly nic!
Jednou se stalo, že Béďa vezl křehké zboží, které jeho jízdu z poloviny
nepřežilo. Střepy prozrazovaly řidiče.
Ale ještě mu to prošlo! Avšak jen nakrátko! Poučení si nevzal, tak se stalo,
že při rychlé jízdě a ještě navíc u železničního přejezdu, a co čert nechtěl,
sem dali zatracený sloup s blikajícími
červenými světly…strhl řízení a auto
smykem…prásk! Semafor přestal
blikat i zvonit, taky to mohl být jeho
umíráček, a deformovaný bok auta
zůstal připlácnutý na pošramoceném
sloupu. Béďa hleděl na boží svět jako
žába z nudlí! Ven nemohl, protože
i jeho dveře škrábl semafor a právě
skřípajíc brzdami zastavila lokomoti-
va, ze které vyletěl jako vystřelený šíp
zuřivý fíra….
A bylo po rekordech v jízdních časech, i vidina prémií zmizela, a naráz
měl času dost, aby chodil po výsleších a úřadech. Postupně se dozvídal,
že vyvrátil signalizační zařízení, že
i proto se opozdily vlaky, a tím vznikla další škoda u 48 vlaků. Suma sumárum prostě nezvládl řízení, protože
jak se hájil, prý neviděl výstražný kříž
atd. Ale vinu frajer chlapsky přiznal.
A protože panská láska po zajících
skáče, musel „solit“. Škody se vyšplhaly jen na autě a na zařízení přejezdu
téměř ke třem stům tisícům! A verdikt?
Měl štěstí – započetli mu dosavadní
bezúhonnost a ve zkušební lhůtě, jak
rozhodl státní zástupce, tedy do dvou
let musí zaplatit škody. Pokud tak
učiní, nemusí již nic a dostane osvědčení, že si může dělat řidičák. Frajer
Béďa měl kliku, že nikoho nezranil,
že zmačkal náhodou jen „plechy“.
Ale i přesto raději změnil rychlá kola
za manipulační vozík. Ono totiž panská láska po zajících skáče! A pro nás
zbylo nejen poučení, ale taky bude
nejméně dva roky o jednoho piráta
silnic méně.
(jax)
VUT v Brně otevřelo
první budovu projektu NETME Centre
V pátek 16. září byla v areálu Fakulty
strojního inženýrství Vysokého učení
technického v Brně na Technické 2
slavnostně otevřena první nově postavená budova budoucího Centra
nových technologií pro strojírenství
(NETME Centre), jehož výstavba je
financována z prostředků EU a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. NETME Centre je regionální výzkumné a vývojové centrum,
založené na vědecké a výzkumné činnosti FIS VUT v Brně a sestává z pěti
navzájem kooperujících divizí. Nový
speciální objekt, který se podařilo navrhnout a realizovat během jednoho
a půl roku, je určen pro Divizi letecké
a automobilní techniky a bude sloužit
ke zkouškám letecké techniky. Jedná se o první investici, realizovanou
v ČR v rámci operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace.
Slavnostního přestřižení pásky
u nové budovy se ujali rektor VUT
v Brně Karel Rais, 1. náměstek ministra školství Jakub Hodinář, primátor Statutárního města Brna Roman
Onderka a náměstek hejtmana Jm.
kraje Václav Božek. Slavnostního setkání se zúčastnila řada hostů, zástupců průmyslu a představitelů místní
a veřejné správy.
Jana Novotná, foto: autorka
Vydává Statutární město Brno – Městská část Brno-Královo Pole. Editor: Petr Podroužek, šéfredaktorka: Mgr. Zdeňka Dubová. Adresa: Redakce časopisu
Královopolské listy, Palackého tř. 59, 612 93 Brno, tel.: 606 410 820, e-mail: [email protected], příjem inzerce: pondělí 10–12, 15–17 hodin,
4. patro – dveře č. 60. Registrováno MK ČR E 12219. Počet výtisků: 15 000. Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky
nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel. Kontakt na úřad: 541 588 111.
Download

Královopolské listy - Královo Pole