medlánecký
zpravodaj
místního z astupitelst va městské části
Kultura
w w w.eur ady.cz / medl ank y
Lampionová
medlánecká stezka
strana 4–6
Sběr charita
strana 7
číslo 5 / 2012
strana 10
Termíny farmářských trhů
10. listopadu, 8. prosince 2012 a 12. ledna 2013 vždy od 9.00 do 13.00 hod.
místo konání: Nádvoří SC Sýpka
Srdečně Vás zvou Občané pro Medlánky a MČ Brno Medlánky
Program SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky
POZVÁNKA na letošní
hudbu z Trampíria
POZVÁNKA na
mikulášské folkové hraní
Pozvánka na
Vánoční výstavu
pátek 16. 11. 2012, zač. v 19.00 hod.
Zahrají: T. O. Zlatý orel z Prahy, Orion
a Orion band.
Cena vstupného 120 Kč
pátek 7. 12. 2012, zač. v 19.00 hod.
Vystoupí: Trampgrasová kapela Paběrky
z Prahy a Karabina Brno.
Cena vstupného 100 Kč
Bude se konat tradičně v konírně
SC Sýpka od 28. 11. do 6. 12. 2012.
Otvírací doba 14.00–18.00 hod.
Vstupné 20 Kč
POZVÁNKA na
Country mikulášskou
besídku
Společenské centrum Sýpka,
Kytnerova 1a
neděle 9. prosince 2012,
od 15.00 do 17.00 hod.
Soutěž
„O medlánecký truhlík“
Omlouváme se, ale z technických
důvodů bude vyhlášení soutěže
„O medlánecký truhlík“ uvedeno
v následujícím zpravodaji 6/2012.
Horváthová
Ze zasedání Rady a Místního zastupitelstva
Z mimořádné 29. schůze RMČ Brno-Medlánky
konané dne 27. 8. 2012
Rada schválila:
• záměr obce pronajmout pozemek p. č. 935 – část (zahrádka)
o výměře 589 m2 a p. č. 936 (zahrádka) o výměře 291 m2, k. ú.
Medlánky;
• záměr obce pronajmout pozemek p. č. 931 – část (zahrádka) o výměře 430 m2, k. ú. Medlánky;
• výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby
„Oprava plynové regulační stanice kotelny Jabloňová 1a“: p. Františka Zelníčka, Brno, Bořetická 13, nabídková cena: 109.856 Kč
bez DPH, tj. 131.827 Kč vč. DPH;
• výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Rozvod vodovodních přípojek v areálu Mateřské školy Brno, Hudcova 435/47“: společnost KAVYL, spol. s r. o., se sídlem v Mohelně 452/1, nabídková cena: 50.443 Kč bez DPH, tj. 64.810 Kč
vč. DPH;
• výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na služby
„Úprava a rozšíření stávající telefonní ústředny v objektu Mateřské školy Brno, Hudcova 435/47“: společnost ALCASERV, spol.
s r. o., se sídlem v Brně, Kohoutova 1550/11, nabídková cena:
44.027,50 Kč bez DPH, tj. 52.833 Kč vč. DPH.
Rada projednala:
• návrh rozpočtových úprav rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok
2012 – rozpočtové opatření (navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 – neinvestiční transfer z všeobecné pokladní
zprávy na zajištění případných výdajů v souvislosti s přípravnou
fází volby prezidenta ČR), rozpočtové opatření (úprava rozpočtu MČ Brno-Medlánky na rok 2012 – převod mezi položkami
a paragrafy), rozpočtové opatření (navýšení rozpočtu MČ BrnoMedlánky na rok 2012 – navýšení příspěvku MŠ Brno, Hudcova
435/47, přísp. org., na rok 2012);
• záměr zřídit novou příspěvkovou organizaci vykonávající funkci
předškolního zařízení – Mateřské školy Brno, V Újezdech 5;
• oznámení o konání akce s vlastní produkcí v k. ú. Medlánky;
• přípravu Medláneckých svatováclavských hodových slavností 2012
– schválení vzorového textu smlouvy o pronájmu části pozemku
p. č. 4/1 v. ú. Medlánky (Zámecký park) za účelem zabezpečení
stánkového prodeje, schválení Provozního řádu Medláneckých
svatováclavských hodových slavností 2012;
• závěry odborného posudku „Posouzení technologie nízkotlaké
kotelny Jabloňová 1a“ – posouzení technologie kotelny z hlediska provozních nákladů nízkotlaké kotelny, záměr společnosti
ČEZ Energo, s. r. o., vybudovat kogenerační jednotku v objektu
nízkotlaké kotelny Jabloňová 1a;
• škodní událost – únik vody v důsledku závady na odvzdušňovacím
ventilu přívodu tlakové vody za vodoměrem, v šachtě umístěné
v zemi před bytovým domem Brno, Jabloňová 461/5;
• odtahy vozidel při blokovém čištění v k. ú. Medlánky;
• problematiku rezidenčního parkování v k. ú. Medlánky;
• možnost rozšíření dětského hřiště na ulici Hrázka.
Z 26. zasedání ZMČ Brno-Medlánky
konaného dne 3. 9. 2012
Zastupitelstvo schválilo:
• rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na
rok 2012 (neinvestiční přijatý transfer z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu na zajištění případných výdajů v souvislosti
s přípravnou fází volby prezidenta ČR);
• rozpočtové opatření – úprava rozpočtu MČ Brno-Medlánky na
rok 2012 (převod mezi položkami a paragrafy);
čís lo 5 / ř í j en 2012
• rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na
rok 2012 (navýšení příspěvku MŠ Brno, Hudcova 435/47, přísp. org.);
• návrh na dispozici s majetkem statutárního města Brna – směna
pozemku p. č. 666/34 o výměře 15 m2 v k. ú. Medlánky za část
pozemku p. č. 290 o výměře 15 m2 v k. ú. Bosonohy;
• návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území
statutárního města Brna s výhradami;
• stanovisko MČ Brno-Medlánky k návrhu Dopravního plánu (organizace dopravy) na rok 2013 – žádost MČ Brno-Medlánky adresovanou společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o., o změnu trasování autobusové linky č. 65 tak, aby při snížení frekvence spojů
a tak zachování „vozokilometrů“ jezdila linka ze zastávky Královo
Pole – nádraží, přes zastávku Medlánky – Nadační, do zastávky
Řečkovice – hřbitov a po stejné trase zpět, a o navrácení provozování minibusů na linku autobusu č. 65;
• žádost MČ Brno-Medlánky adresovanou Odboru dopravy Magistrátu města Brna o nastavení parametrů připravovaného rezidenčního parkování v městě Brně (nařízení města Brna);
• rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu MČ Brno-Medlánky na
rok 2012 (převod finanční částky odpovídající 10 % z výsledku
hospodaření ve VHČ za rok 2012);
• žádost MČ Brno-Medlánky adresovanou Odboru dopravy Magistrátu města Brna o nezprůjezdnění páteřní komunikace Technologického parku (prodloužení ulice Purkyňovy) ve směru na
účelovou komunikaci vedoucí z ulice Hudcovy k Medláneckým
kopcům.
Zastupitelstvo neschválilo:
• zřízení nové příspěvkové organizace vykonávající funkci předškolního zařízení, Mateřské školy Brno, V Újezdech 5, příspěvkové organizace.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• informaci o závěrech znaleckého posudku Ing. Tomáše Janase,
znalce v oboru ekonomika a stavebnictví a odborného posudku
JUDr. Vladimíra Papeže, advokáta, ve věci vypořádání smluvních
vztahů se společností Marka s. r. o. ve vztahu k budově č. p. 439
v k. ú. Medlánky (objekt služeb na ul. Podpěrova);
• podněty občanů MČ Brno-Medlánky:
• připomínka k záboru parkovacích míst na parkovišti na ulici Ostružinová v souvislosti s realizací přístavby MŠ Brno, Hudcova 435/47,
• možnost vyznačení parkovacích míst na parkovišti na ulici Ostružinová vodorovným dopravním značením,
• údržba veřejné zeleně související s bytovými domy na ulici Jabloňová, Rybízová a Ostružinová,
• aktualizace webových stránek MČ Brno-Medlánky,
• projevy vandalismu v k. ú. Medlánky,
• možnosti navýšení parkovací kapacity v obytném souboru Jabloňová;
• zprávu o plnění rozpočtu MČ Brno-Medlánky k 31. 7. 2012.
Zastupitelstvo projednalo:
• žádost Majetkového odboru Magistrátu města Brna ze dne 6. 6.
2011 a 20. 7. 2011 o sdělení aktuálního stanoviska MČ BrnoMedlánky k převodu vlastnictví jednotek vymezených v budově
č. p. 439 Podpěrova 2 vč. podílů na společných částech budovy
a pozemku p. č. 1704/1, k. ú. Medlánky – zastupitelstvo schválilo žádost MČ Brno-Medlánky Zastupitelstvu města Brna o zrušení usnesení ZM5/4319, které přijalo Zastupitelstvo města Brna
dne 5. 10. 2010 na svém zasedání Z5/038;
• návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – zastupitelstvo souhlasí s návrhem OZV za předpokladu, že bude
zachována současná výše poplatku za osobu, tj. 500 Kč/rok.
medl áneck ý zpr avoda j
Z 30. schůze RMČ Brno-Medlánky
konané dne 3. 10. 2012
Rada schválila:
• dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění havarijních služeb – bytové domy
Jabloňová 1, 3, 5, Rybízová 1, 3, 5, 7 – ukončení smlouvy dohodou
smluvních stran;
• dodatek ke Kupní smlouvě č. 118/2008 o prodeji a nákupu tepla a teplé užitkové vody – ukončení kupní smlouvy dohodou smluvních stran;
• dodatek smlouvy o dílo na servis zdvihacích zařízení – ukončení
smlouvy o dílo dohodou smluvních stran;
• zadání návrhu opravy cesty na ulici Hujíčkova (prověření ekonomické náročnosti požadovaných úprav);
• poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ BrnoMedlánky na rok 2012 KČT Fénix Brno-Medlánky – příspěvek na
částečnou úhradu nákladů na realizaci Podzimního medláneckého pochodu a Nočního výsadku;
• poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ BrnoMedlánky na rok 2012 TJ SOKOL Medlánky – příspěvek na částečnou úhradu nákladů na pronájem prostor SC Sýpka ve 2. pololetí roku 2012;
• zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Rekultivace
části pozemku p. č. 1353 v k. ú. Medlánky“ jedinému zájemci:
p. Martinu Minksovi, Brno, Terezy Novákové 101. Nabídková cena:
10 Kč/m2/rok bez DPH;
• zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Odplevelení
a úklid pozemku p. č. 1144/1 v k. ú. Medlánky“ jedinému zájemci: p. Marcelu Kutálkovi, Brno, Táborská 43. Nabídková cena:
16.321 Kč;
• uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o odborném technickém dohledu
a poradenství nad prováděním údržby zeleně a zahradnických
prací a nad letní a zimní údržbou chodníků a komunikací pro
MČ Brno-Medlánky uzavřené mezi MČ Brno-Medlánky, jako objednatelem a p. Marcelem Kutálkem, Brno, Táborská 43, jako
zhotovitelem – navýšení ceny díla na částku 4.000 Kč/měsíc
s účinností od 1. 11. 2012.
Rada zamítla:
• žádost občanů o vybudování nových parkovacích kapacit při ulici Ostružinová a Jabloňová z důvodu ekonomické náročnosti navrhovaného řešení.
• žádost o náhradu nákladů spojených s odtahem vozidla při blokovém čištění.
Mnozí z Vás se dotazují na to, zda nově budovaná komunikace nad
areálem Výzkumného ústavu veterinárního lékařství není již začátkem
komunikačního propojení do Ivanovic. Odpověď zní: NENÍ. Jedná se
o páteřní komunikaci do areálu Středoevropského technologického
institutu CEITEC, jehož jedna část se nachází i v k. ú. Medlánky, konkrétně v reálu pod Palackého vrchem. Následující tisková zpráva obsahuje informace o zahájení jeho výstavby.
sdělení Úmč brno-medlánky
Město poskytuje
půjčky z Fondu
rozvoje bydlení
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města Brna půjčky
s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových
a rodinných domů a bytových jednotek.
Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím
Bytového odboru Magistrátu města Brna
dvakrát ročně výběrové řízení.
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních
deskách města a městských částí a na interne-
tové adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Půjčky s FRBmB).
O půjčku můžou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1. 9. do 15. 10. 2011 a od
1. 12. 2011 do 15. 1. 2012. Žádosti na předepsaném formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 3 nebo na úřadech
městských částí, na jejímž území se opravovaná
nemovitost nachází. Formuláře jsou k dispozici
na všech úřadech, kde se žádosti podávají, a na
výše uvedené internetové adrese.
K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení
nepožaduje město ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemovitosti ve prospěch města po dobu splácení.
účel půjčky
Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor
zdarma a poplatky za vedení účtu hradí město.
Žadatel hradí poplatek za zápis vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. Finanční
prostředky čerpá žadatel dle konkrétních účelů
v níže uvedené tabulce. Po úplném splacení půjčky zajistí město výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí.
Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje
bydlení mohou občané získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře č. 280
a 281, nebo na telefonních číslech 542 173 245
a 542 173 287.
Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí bytového odboru MMB
lhůta
splatnosti
horní hranice půjčky
obnova střechy
5 let
zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě
měření a regulace tepla a teplé užitkové vody
odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)
zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika
obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken a venkovních dveří,
oprava balkonu, lodžie
vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě nebo obnova bytového jádra
rekonstrukce ZTI, elektroinstalace
vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě
(max. 2 nové byty v jednom domě)
vybudování nové přípojky ZTI
5 let
5 let
5 let
5 let
250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/byt. jednotka
60 tis. Kč/byt. jednotka
15 tis. Kč/byt. jednotku
110 tis. Kč/dům
400 tis. Kč/dům
5 let
120 tis. Kč/byt. jednotku
5 let
5 let
80 tis. Kč/byt. jednotka
80 tis. Kč/byt. jednotka
8 let
400 tis. Kč/byt. jednotka
5 let
ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody)
5 let
modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky
5 let
50 tis. Kč/dům
100 tis. Kč/BJ v byt. domě
200 tis. Kč/rodinný dům
50 tis. Kč/byt. jednotku
medl ánecký zpr avoda j
čís lo 5 / ř í j en 2012
Stavbu CEITECu
odstartovalo položení
základních kamenů
Poklepáním základních kamenů začala
stavba Středoevropského technologického institutu CEITEC, který je jediným výzkumným centrem v ČR umožňujícím propojení věd o živé a neživé přírodě. Stavět
se budou souběžně nové budovy ve dvou
brněnských lokalitách: v Univerzitním kampusu Bohunice Masarykovy univerzity (MU)
a v kampusu Vysokého učení technického
(VUT) Pod Palackého vrchem. Do nových
laboratoří o celkové rozloze 25.000 m2 se
vědci přestěhují koncem roku 2014. Dotaci
ve výši 5,24 miliard korun na vybudování
CEITECu získaly brněnské vysoké školy
a výzkumné instituce z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
V nových pavilonech bude vědcům sloužit
unikátně vybavené laboratorní zázemí, jehož
součástí budou i tzv. sdílené laboratoře využívané napříč vědními obory. Zázemí nových laboratoří zkvalitní také studium magisterských
a doktorských programů u vybraných oborů,
protože jejich studenti budou mít přístup k nejnovějším poznatkům a nejmodernějšímu vybavení. Mladí vědci tak budou mít možnost zapojit se do práce špičkových vědeckých týmů už
v době studia. Přístup k technologiím v CEITECu
budou mít v rámci společných inovativních projektů i firmy.
Dvě nové budovy CEITECu MU s téměř 7000
m² pro laboratoře, výukové prostory a pracovny
vyrostou v Univerzitním kampusu Bohunice.
Větší z pavilonů bude mít atypický eliptický
půdorys s vnitřním zastřešeným atriem. Místo
v něm naleznou pracoviště pro výzkumné programy: strukturní biologie, genomika a proteomika rostlinných systémů, molekulární medicína a výzkum mozku a lidské mysli. Budou tam
zkoumat např. nádorové buňky, vyvíjet metody
vyhledávání nejkvalitnějších spermií a hledat pří-
činy závislosti. Součástí rozšířeného prvního
podzemního podlaží se stane i výzkumný skleník a růstové klimatické komory, tzv. fytotrony.
V celém areálu bude umístěno sedm sdílených
laboratoří s prvotřídními přístroji jako např. spektrometry nukleární magnetické rezonance
(NMR), které slouží pro studium 3D struktury látek na atomární úrovni, nebo elektronové mikroskopy. Ty umožní studovat buněčné struktury a další jevy na makromolekulární úrovni
s velmi vysokým rozlišením.
Čtyři pavilony o celkové rozloze 14 000 m²
budou postaveny v kampusu VUT Pod Palackého vrchem. V nich budou sídlit pracoviště
výzkumných programů: pokročilé materiály
a pokročilé nano a mikrotechnologie včetně tří
sdílených laboratoří. Vědci se zde zaměří na výzkum např. zubní či kostní náhrady z polymerů,
nanočipy, antibakteriální povrchy stěn nebo výzkumné roboty. Stavba CEITECu VUT je jedinečná rozsahem tzv. čistých prostor o rozloze
enormních 1050 m². Z nich více než 200 m² bude
mít úroveň čistoty, která odpovídá nejpřísnějším normám. Pohyb osob v těchto prostorách
vyžaduje zvláštní vybavení jako např. speciální
obleky, roušky, brýle, kukly, obuv atp. Přístrojové vybavení laboratoří umožní výrobu a analýzu vzorků, které jsou běžným mikroskopem
neviditelné, mající rozměry tisícinásobně menší
než je průměr lidského vlasu.
Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby
pavilonů CEITECu MU uspěla stavební firma
KONSTRUKTIVA KONSIT a. s., která je postaví za
417 milionů korun. V soutěži o výstavbu nových
budov laboratoří CEITECu VUT zvítězilo sdružení firem UNISTAV a.s., OHL ŽS, a.s., IMOS Brno,
a.s. Vysoutěžená cena je 344 milionů korun.
CEITEC – Středoevropský technologický
institut
CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů
a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy
a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně.
CEITEC je výsledkem spolupráce šesti brněnských
univerzit a výzkumných institucí: Masarykovy
univerzity, Vysokého učení technického
v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno,
Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a Ústavu fyziky materiálů Akademie
věd ČR. Celkový rozpočet projektu je 5,246 miliard korun. Základní stavební jednotky centra
tvoří 64 výzkumných skupin, které jsou soustředěny do sedmi výzkumných programů:
1. Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, 2. Pokročilé materiály, 3. Strukturní biologie,
4. Genomika a proteomika rostlinných systémů,
5. Molekulární medicína, 6. Výzkum mozku a lidské mysli, 7. Molekulární veterinární medicína.
Ztráty a nálezy
Stále se ještě nepřihlásil majitel naslouchadla,
které se našlo v měsíci lednu letošního roku.
K vyzvednutí je na úseku sociálním (přízemí),
ÚMČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno.
Informace
k vítání
občánků
Vážení rodiče,
pokud máte zájem o přivítání Vašeho dítěte
v městské části Brno-Medlánky, je potřeba dítě
přihlásit a dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vyplnit „Souhlas se sdělováním osobních údajů dítěte“.
Pro přihlášení na „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“ a podepsání „souhlasu“ nás kontaktujte osobně na
ÚMČ Brno-Medlánky, Úseku sociálním, Hudcova 7; případně emailem či telefonicky.
Kontaktní osoba: Simona Frodlová, DiS., tel.
549 272 062, email: [email protected]
kultura
Pozvánka
na 23. ročník
celostátního finále
soutěžního festivalu
pro děti a mládež
v interpretaci nejen
trampské, folkové
a country písně
BRÁNA 2012
Vyhlašovatel soutěže, Česká tábornická unie,
zve příznivce trampské, folkové a country hudby
na 23. celostátní finále soutěžního festivalu pro
děti a mládež v interpretaci trampské, folkové
a country písně BRÁNA 2012, které se uskuteční
v sobotu 24. listopadu 2012 v prostorách
Společenského centra Sýpka v Brně-Medlánkách.
Soutěžní finále proběhne od 9 do 18 hodin.
Slavnostní galavečer s vyhlášením vítězů a oceněných účastníků finále a vystoupením hosta
proběhne cca od 19.00 hod. Hostem večera
bude pravděpodobně jeden z úspěšných finalistů předcházejících ročníků, který by zde měl
křtít své první sólové album.
Více informací o soutěži BRÁNA naleznete
na www.festivalbrana.cz.
Vstupenky na slavnostní galavečer budou
k mání přímo na Sýpce před zahájením koncertu.
(redakce)
čís lo 5 / ř í j en 2012
Absolutní vítěz celostátního finále soutěže
BRÁNA 2011 – Víťa Dvořáček z Brna.
medl áneck ý zpr avoda j
Česká tábornická unie,
Velká rada oblasti Jižní Morava
a Městská část Brno-Medlánky
zvou srdečně velké i malé děti, šerify i indiánky
na tradiční
Country mikulášskou
besídku na Sýpce
Společenské
centrum Sýpka,
Kytnerova 1a
neděle 9. prosince
2012, od 15.00 do
17.00 hod.
Pro všechny děti
jsou připraveny hry
a soutěže, taneční vystoupení dětí. Každé
dítě obdrží kromě občerstvení také dáreček.
Odpoledne plné her
a soutěží si pro děti připravily Brněnské písničkové tetiny, děti z dětského tanečního kroužku Studia Ilony Brunové a mladé moderní gymnastky z Tělocvičné jednoty SOKOL BrnoMedlánky pod vedením trojnásobné mistryně
republiky Doc. Hany Bubníkové – Machatové.
Akce je určena rovněž pro děti s různým druhem a stupněm postižení.
A možná přijde i Mikuláš!!!
Stylové (country) oblečení vítáno!
Ohlédnutí
za letošními
Medláneckými
svatováclavskými
hodovými slavnostmi
Ve dnech 21.–23. září 2012 se uskutečnily
Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti.
V pátek 21. září vyvrcholily půlroční přípravy
hodového výboru a krojované chasy tradičním
zdobením a stavěním máje. I v letošním roce se
mája stavěla tzv. ručně, to znamená bez použití stavební techniky. Tento tradiční způsob stavení máje je postaven na spolupráci několika generací medláneckých chlapů, kteří každoročně
přiloží ruku k dílu, resp. k „nůžkám“ a lanům
– všem těm, kteří se podíleli na pátečním stavění máje, patří mé první letošní poděkování po
hodech, stejně jako poděkování Lidušce Stloukalové a Lidušce Podracké za přípravu hodového
věnce a Jirkovi Müllerovi, který ve čtvrtek přivezl máju z komínského lesa koňským povozem.
Sobotní hodový program zahájila svým pásmem pro děti šermířská skupina Bravo Team.
Po skončení šermířského klání proběhlo vystoupení nejmenších i starších medláneckých
krojovaných dětí. Po tradičních „řemeslech“ v podání nejmenších medláneckých krojovaných dětí
a vystoupení středních krojovaných dětí následovala česká beseda v podání tzv. „středňáků“
(nejstarších krojovaných dětí, které jsou jakýmsi dorostem Medlánecké krojované chasy a postupně v ní doplňují uvolněná místa po odchodu
jejích starších členů).
medl ánecký zpr avoda j
Nejen maminky, tatínkové, babičky a dědečkové se s radostí podívali na vystoupení
nejmenších i starších dětí. Věřte, že téměř stovka krojovaných dětí (v letošním roce jich bylo
96), které se aktivně zapojují do programu našich hodů je něčím, co je výrazně odlišuje od
hodů v okolních městských částech. Za přípravu
jejich tanečního vystoupení patří obrovský dík
nejen jejich cvičitelkám (paní Zdena Egnerová,
Sylva Knížková, Renata Kučerová, Liduška Podracká, Libuše Večeřová, Mgr. Vladimíra Vespalcová), ale také všem rodičům (zejména maminkám, ale našly se i výjimky v podobě statečných tatínků) za čas, který věnovali docházce
dětí na nácviky (2 x týdně) a pak i přípravě krojů tak, aby se této pestré nádhery mohli naši
nejmenší tanečníci zúčastnit.
A pak už na taneční parket v Zámeckém parku přitančila Medlánecká krojovaná chasa
a všichni s napětím čekali, zda vrchnost (paní
kněžnu Janu Františku Priscu z Magni a pana
správce panství Franze) a mou maličkost i v letošním roce přesvědčí, že letošní hody nachystali v co nejvyšší kvalitě a hlavní stárek může převzít Hodové právo. Vše dobře dopadlo, hlavní
stárek Richard Navrátil obdržel do svých rukou
Hodové právo a Medlánecká krojovaná chasa
2012 tak převzala na více než 29 hodin „vládu
nad Medlánkami“, kterou zahájila předvedením
Moravské a Československé besedy, následované sobotní předhodovou zábavou. Večerní program zahájila skupina D. N. A. Brno, kterou následně vystřídala skupina ONKELS, která hrála
k tanci i poslechu až do brzkých ranních hodin.
Souběžně s předhodovou zábavou v Zámeckém
parku probíhalo na Sýpce tradiční vystoupení
cimbálové muziky (v letošním roce nám hrála
CM ŠMYTEC z Brna).
Na tomto místě bych ráda uvedla, že vnímám
výtky některých z Vás k tomu, že sobotní večerní kapely nemají s folklórem vlastně nic společného. Pro příští rok proto v tomto směru připravujeme určité dramaturgické změny, které
by měly vést k tomu, aby si v programu našli
svou kapelu jak příznivci tradičního folklóru, tak
i (zejména ti mladší) příznivci poněkud živější
hudby.
Nedělní ráno zahájila tradiční hodová mše
pod vedením otce Jana Kotíka. Na tomto místě
je snad na místě připomenout, že letos v létě
odešel do jiné farnosti P. Jacek Kruczek (rozhovor s novým farářem řečkovické farnosti hledejte na jiném místě zpravodaje). Za přípravu
nedělní Mše svaté na Sýpce patří velký dík Gustovi Dobešovi a dále všem, kteří se podíleli na
její přípravě a realizaci a také se jí zúčastnili. Více
o tradiční hodové mši v samostatném článku
p. Dobeše.
Nedělní odpoledne zahájil slavnostní hodový průvod Medlánkami. 16 párů z Medlánecké
krojované chasy v doprovodu medláneckých
krojovaných dětí, Medláneckých panímám,
dechové hudby ZDOUNEČANKA a medlánecké
„vrchnosti“ vyzývalo všechny obyvatele Medlánek k účasti na slavnostním nedělním hodovém odpoledni v Zámeckém parku. Po slavnostním příchodu hodového průvodu do parku
následovalo druhé vystoupení všech tří věkových kategorií medláneckých krojovaných dětí
a pak i slavnostní předvedení Moravské a Československé besedy v podání Medlánecké krojované chasy. A pak už ZDOUNEČANKA až do
večera hrála a hrála … až do slavnostního vrácení Hodového práva zpět do rukou starostky.
Závěrem je nutno poděkovat všem, kteří se
na přípravě letošních hodů podíleli (a jejich
opravdu hodně, tak zkusím na nikoho nezapomenout) a které jsem dosud nejmenovala. Poděkování patří Richardu Navrátilovi a Bětce
Vackové, hlavnímu stárkovskému páru. Velké
poděkování patří všem členům hodového výboru – manželům Evě a Honzovi Barákovým,
Zdeně Egnerové, Vlaďce Vespalcové, Denisce
Horváthové, Haničce Lupínkové, Martinu Barákovi, Standovi Krčmařovi, Olze a Petře Doležalovým, Marii Kalové, Květoslavě Věžníkové,
p. Egnerovi, Tomáši Mašijovi za moderování
obou hodových dnů, Mirkovi Zdražilovi za řeholi s elektřinou a těm zaměstnancům ÚMČ
Brno-Medlánky, kteří se do přípravy letošních
hodů aktivně zapojili (zejména chlapům z údržby – Ivanovi, Tomášovi a Rudovi).
Poděkování patří také zvukařům a osvětlovačům skupiny ONKELS, Petru Bartlovi za bezplatné zapůjčení nákladního automobilu.
Poděkování patří i „vrchnosti“, která nás v letošním roce opět poctila svou návštěvou: „paní
kněžně“ Evě Theimerové, „panu správci Franzovi“ Daliborovi Bušovi, a „obecním policajtům“
– Honzovi Egnerovi a Miroslavu Flekovi.
Speciální poděkování patří zaměstnancům
pana Martina Minkse (včetně jeho samého) za
pomoc při logistickém zajištění hodů a zejména
při přípravě a úklidu hodového areálu v průběhu
a po skončení hodů a také strážníkům Městské
policie Brno za pomoc při zajištění pořádkové
služby v průběhu sobotního večera a v průběhu
nedělního slavnostního hodového průvodu.
Poděkování za propagaci patří Rádiu Čas.
Vám všem patří obrovské poděkování – velmi si
Vaší práce a pomoci vážíme a víme, že bez Vaší
pomoci by to opravdu nešlo.
Co napsat úplným závěrem? Že se snad všem
zúčastněným (organizátorům, účinkujícím i návštěvníkům) letošní Medlánecké svatováclavské
hodové slavnosti líbily, protože se opravdu vydařily. A že jménem všech členů hodového výboru věřím, že je na stejně krásné úrovni připravíme i v příštím roce tak, aby se mohly líbit
i těm, kteří se jich z nějakého důvodu v letošním
roce nezúčastnili.
FOTOgrafie NA POSLEDNÍ STRANĚ
(za hodový výbor Alena Valentová)
Děkujeme všem sponzorům letošních
Medláneckých svatováclavských
hodových slavností:
Alveon s. r. o., Restaurace u Němců, Brno,
Kytnerova 43/6, www.unemcu.cz
BRNOCAR a. s., Brno, Palackého tř. 155,
www.brnocar.com
DVOŘÁK comte, a.s., Palackého nám. 9, 621 00
Brno, http://www.dvorakcomte.cz/
Hotel Prometheus, člen společnosti IMPS a.s.,
http://imps.hotel.cz/
Machačová Marie, Restaurace a Penzion na Kytnerce, Brno, Kytnerova 1a, www.nakytnerce.cz
MEDIA EFEKT, s. r. o., Brno, Kytnerova 3,
www.mediaefekt.cz
Martin Minks, Brno, Terezy Novákové 101,
www.sluzbyminks.cz
PSK Group, spol. s r.o., Brno, Vídeňská 148/104b,
www.pskgroup.cz
REKO a.s., tř. Kpt. Jaroše 26, 602 00 Brno,
www.reko.cz
REMING, spol. s r. o., Brno, Kytnerova 18,
www.reming.cz
Restaurace „U křivé vrtule“, sportovní letiště
Brno-Medlánky, Turistická, www.u-krive-vrtule.cz
čís lo 5 / ř í j en 2012
Strojírenský zkušební ústav, s. p., Brno, Hudcova
56b, www.szutest.cz
T. O. O., spol. s r. o., Brno, Košínova 103b
VALOSUN a.s., Brno, Kytnerova 403/5,
www.valosun.com
WC HELP, s.r.o., Rajhradice, U Sýpky 427,
www.mobilni-wc.cz
Michal Rozbořil, Kvapilova 2505/3, 616 00 Brno
Poštovní spořitelna, Brno, Palackého třída 3048/
124, www.postovnisporitelna.cz
Hodová mše
Nedělní ráno patří hodové bohoslužbě.
V sobotu nám počasí trochu zlobilo, ale svatováclavská slavnost na Sýpku vítala slunečními
paprsky. Než však odbije 10. hodina, je zapotřebí
proměnit sál s nedopitými kelímky a láhvemi,
s nedojezeným jídlem, se spoustou skleniček,...
v důstojný prostor pro slavení eucharistie. Vše
se podařilo poklidit, schody vytřené, na nádvoří
zmizely nedopalky, židle poskládány do požadované formace a všemu vévodí nazdobený
oltář. Díky všem kdo pomohli. A pak již naplno
prožíváme radostné společenství. Plná Sýpka
slaví Boha a děkuje za živé a pamatuje i na
zesnulé obyvatele Medlánek. Bohoslužbu krásně doprovází Sbor věčně mladých z Řečkovic.
Po-prvé tu máme nového kněze od sv. Vavřince
– otce Jana Kotíka. Dík patří jemu i vám všem,
kdo jste spoluvytvářeli toto krásné společenství.
A. Dobeš
Rozhovor s otcem Janem
Kotíkem, novým farářem
řečkovické (a vlastně
i medlánecké) farnosti
– převzato z časopisu
řečkovické farnosti Rožeň
(s laskavým souhlasem
P. Jana Kotíka)
Dobrý den, jménem redakce farního časopisu
Rožně (jehož jste hlavním šéfem) Vás vítáme
v Řečkovicích. Připravili jsme pro Vás několik otázek, kterými Vás chceme přiblížit našim farníkům.
Nejdříve by nás zajímalo něco o Vás. Mohl
byste se nám stručně představit?
Jmenuji se Jan Kotík a pocházím z Křižanova,
rodiště svaté Zdislavy. Narodil jsem se tam 1. listopadu 1978 jako prvorozený. Potom rodiče přivedli na svět další čtyři sourozence, dva bratry
a dvě sestry, takže je nás pět dětí. V Křižanově
jsem chodil pět let na základní školu a potom
do Velkého Meziříčí na sedmileté gymnázium.
Po gymnáziu jsem studoval na Stavební fakultě
v Brně obor „Navrhování pozemních staveb.“
Poté jsem šel do Olomouce studovat teologii
a tam také uzrálo mé povolání a rozhodl jsem
se stát knězem. Po vysvěcení mě otec biskup
poslal do Přímětic, kde je týmová fara. Skupina
4 kněží tam má na starosti 13 pohraničních farností. No a letos v rámci výměn kněží jsem se
dostal do Řečkovic.
Kdy a proč jste se rozhodl stát se knězem?
Rozhodnutí ke kněžství u mě nějakou dobu
uzrávalo a můžu říct, že jsem dost dlouhou dobu
váhal a nevěděl, jestli je kněžství ta správná
cesta pro mě. Asi důležitým aspektem mého
rozhodování byla skutečnost, že můj prastrýc,
P. Metoděj Kotík, byl dlouholetým farářem v Křižanově. Na faře jsme trávili spoustu času a panu
faráři jsme hodně pomáhali, takže jsem měl
kněžský život jakoby z první ruky. Ale prvně jsem
myslel, že se stanu stavebním inženýrem a budu
pomáhat lidem stavět jejich obydlí. Někdy v průběhu čtvrtého ročníku jsem si však uvědomil, že
mnohem důležitější je získat pro sebe i ostatní
věčný příbytek u Otce v nebi, tak jsem se rozhodl jít cestou kněžství.
Na řadu přichází série ryze praktických
otázek. Naši farníci Vás budou jistě zvát na
obědy či večeře. Pomožte nám a prozraďte,
která jídla máte rád a co naopak vůbec nejíte…
Myslím, že jsem radostí pro každou kuchařku,
protože nemám jídlo, které bych nejedl a mám
rád všechno dobré.
Mladší členové farní rodiny se rádi setkávají
ve spíše neoficiálních prostředích (např. restaurace). A tak jistě uvítají, když budou vědět, co
rád pijete, aby věděli, kam a na co Vás mají zvát.
Je to podobné jako s jídlem.
V naší farnosti je mnoho hudebníků a také
několik sborů. Proto je na místě otázka, který hudební žánr je Váš nejoblíbenější a který naopak nemusíte?
Ani v oblasti hudby nejsem úplně vyhraněný
a velice to záleží na momentální náladě. Rád si
pustím vážnou hudbu, když na ni mám náladu
a když mám náladu na rockovou muziku, tak
poslouchám i tu. Nemusím metalovou muziku.
Nyní několik aktuálních dotazů: Jaké byly
Vaše první dojmy z Vaší nové farnosti?
Výborné.
Jaké bylo loučení s Vaší bývalou farností?
Smutné.
Prozradíte nám i nějaký plán do budoucna?
Co tu od Vás můžeme čekat?
Ohledně plánů do budoucna si budete muset
počkat, protože nejdříve chci řečkovickou farnost
trochu poznat, abych zjistil, co je zde potřeba.
Na závěr jeden srovnávací experiment:
Které tři věci byste si vzal s sebou na pustý ostrov?
Bibli, nůž a sirky.
Děkujeme za Váš čas a Vaše odpovědi a přejeme
Vám dostatek síly a Boží pomoci pro Vaši službu. Jsme rádi, že jste tady.
Ohlédnutí za dvěma
programy letošního
Mezinárodního
folklorního festivalu
Brno 2012 na Sýpce
O posledním prázdninovém víkendu (od
29. srpna do 2. září 2012) hostilo město Brno
23. ročník Mezinárodního folklórního festivalu
Brno. Stejně jako v předcházejících letech hostily dvě z několika desítek festivalových vystoupení i Medlánky.
Ačkoliv nakonec nepršelo, přeci jen v pátek
31. srpna odmítli v uplakaném počasí slovenští
muzikanti vytáhnout drahé hudební nástroje
z auta a program se musel po několika letech
v Zámeckém parku přesunout do sálu Společenského centra Sýpka, kde se uskutečnilo první
z festivalových vystoupení zahraničních folklorních souborů pod názvem „Přijeli k nám“.
Jeho návštěvníci na začátku zažili menší zklamání z toho, že avizovaný exotický soubor Ballet Aling Mansaka z Konga nakonec na festival
nedorazil (tanečníci nezískali vízum pro vstup do
České republiky). Vystoupení zbylých zahraničních souborů bylo nakonec skvělou záplatou na
tuto nepříjemnou informaci. Jako každý rok nezklamali naši sousedi ze Slovenska – soubor
Raslavičan z Raslavic. Přeci jen je slovenský folklór naší mentalitě asi nejbližší a překrásné kroje
a živelnost slovenských tanečníků každoročně
vyvolají obrovské nadšení. Neméně zajímavé
a poutavé bylo i vystoupení druhého souboru
– maďarské folklórní skupiny Forrás ze Százhalombatty. Maďaři ve dvou vstupech předvedli
nejen několik druhů překrásných krojů, ale také
ukázky folklóru z různých koutů Maďarska (jak
avizovala moderátorka večera Bohunka Hamáková – od západu po východ Maďarska).
Sobotní festivalové vystoupení 1. září se konala rovněž v prostorách Společenského centra
Sýpka, jehož sál zaplnili zejména rodiče a další
kamarádi členů dětských folklórních souborů
z Brna. V rámci programového vystoupení „Zlaté husy, poleťte“ vystoupily děti ze souborů Slováček, Májíček a Brněnský Valášek a všem nám
ukázaly, že jsou nadějnou budoucností svých
dospělých kolegů z folklórních souborů, ale také
důstojnou konkurencí zahraničních účastníků
festivalu.
FOTOgrafie NA POSLEDNÍ STRANĚ
(Alena Valentová)
čís lo 5 / ř í j en 2012
medl áneck ý zpr avoda j
co nového v medlánkách
Co nového
v Přírodní zahradě
u medláneckého
rybníka
Dne 16. 9. 2012 proběhla v Přírodní zahradě
u medláneckého rybníka velká sláva. Nejen naše
zahrada získala plaketu Přírodní zahrada a stala se tak členkou skupiny přírodních zahrad
ČR zaštitovanou Ekologickým institutem Veronica. Získanou plaketou dáváme najevo svoji filozofii pro daný prostor a podporujeme šíření
myšlenky přírodního zahradničení. Malou fotografickou reportáž najdete na zadní straně
zpravodaje.
Neusnuli jsme však na vavřínech a pracujeme
stále na zlepšování zahrady. Novinkou je i brána namalovaná MgA. Vladimírem Kiseljovem,
který nám ji krásně popsal. Výklad všech použitých symbolů najdete také na zadní straně tohoto zpravodaje, tak neváhejte a malé umělecké dílo si běžte prohlédnout. Další novinkou
je nástěnka u vchodu, kde najdete kontakty na
koordinátory a správce zahrady, na které se můžete obrátit, pokud chcete zahradu využít na
Vaši akci. Najdete zde také fotografické koláže,
pozvánky na akce a v brzké době se zde objeví
i provozní řád zahrady.
V neposlední řadě chystáme do budoucna
v zahradě i další akce, a to nejen pracovní brigády, protože je třeba dosadit a doplnit stromy
a keře, ale i společenská setkání jako například
Bramborování nebo průvod světel na Lucii. Sledujte web zahrady nebo OPM, tam se dozvíte
více o aktuálním dění v zahradě.
Za koordinátory projektu Přírodní zahrady
u medláneckého rybníka Kateřina Žůrková
Informace na www.umedlaneckehorybnika.
webnode.cz a www.obcanepromedlanky.cz
dětský klub medlánci
Cestu zakončíme ohněm v Přírodní zahradě
u medláneckého rybníka.
S SEBOU NEZAPOMEŇTE VZÍT: lampiony, bludičky, špekáčky k ohni, 30 Kč za dítko
Těšíme se na Vás
Veronika Hamanová a Zdenka Brabcová
Cvičení pro dospěláky
Začátek školního roku přinesl také do Dětského klubu „Medlánci“ spoustu zajímavých
věcí. Nejen, že u nás děti již 3. rokem hrají na
flétničky a malují, ale nově mají také možnost
naučit se anglicky. Rádi bychom také pozvali děti
ve věku od 5 let na výuku irských tanců, která
se koná vždy v pondělí od 18.45 na Sýpce.
Přijďte si irské tance vyzkoušet – první hodina je zdarma. Veškeré informace najdete na
www.medlanci.cz.
Medlánecké děti si i letos užily ozdravný pobyt na Vysočině. (Pod fotkou).
Lampionová
medlánecká stezka
Ahoj kluci, holky a rodiče,
Přírodovědný klubík ve spolupráci s Dětským
klubem Medlánci Vás srdečně zve na tajuplné
podvečerní loudání se medláneckou krajinou,
kde se můžete těšit na hodná strašidla a jejich
úkoly tajemnou přírodu plnou světel. Na závěr
lampionové stezky bude i něco na zub.
KDY: 1. 11. 2012 v 17 hod.
KDE: sraz všech světlušek na kopci u dětského hřiště v Újezdech (u rybníka)
medl ánecký zpr avoda j
(bez rozdílu věku i kondice)
Přijďte udělat něco pro sebe i své tělo. Odreagujete se od všedních starostí, načerpáte
energii, zvednete si náladu i sebevědomí!
Každé úterý od 20.00 do 21.00 hod.
(od 25. 9. 2012)
Aerobně-posilovací lekce
Lekce je zaměřena, kromě lehčího kondičního
tréninku, hlavně na formování a zpevňování problematických partií – stehen, hýždí
a břicha. Jde o středně rychlou aerobní lekci, jejímž cílem je spálit nějaké ty kalorie a posílit
a zpevnit svalstvo celého těla.
Lekce je vhodná i pro začátečníky.
Cvičení probíhá ve Společenském centru Sýpka,
Kytnerova 1. Cena za jednotlivou lekci je 50 Kč.
S sebou dobré obutí, podložku, pití a chuť
do cvičení.
Irské tance pro děti od 5 let
Každé pondělí od 18.45 do 19.45 hod.
(začínáme 1. 10. 2012)
Kurz probíhá ve Společenském centru Sýpka, Kytnerova 1.
S sebou dobré obutí, pohodlné oblečení
a pití. Cena za pololetí 900 Kč, jednorázový
vstup 60 Kč.
Těšíme se na Vás
Zdenka Brabcová (www.medlanci.cz)
Další novinka v Rosničce!
Vzpomenete si, kdy jste naposledy nakreslili
třeba hrušku nebo si jen tak uplácali něco z hlíny? Rádi byste zabavili jak sebe, tak i své děti?
Nevíte co dělat o víkendu? Máme pro vás typ!
Dětský klub Medlánci nabízí další zajímavé
kroužky v Rosničce. Od září jsme zahájili nové
kurzy pro děti, dospělé a otevíráme také tvořivé
soboty a neděle pro rodiče s dětmi.
VÝTVARNÝ KROUŽEK S KERAMIKOU
(pro děti 8–12 let)
Od září probíhá každý pátek od 17.00 do 18.30
hod. výtvarný kroužek pro samostatné děti
školního věku. Náplní kroužku jsou různorodé
výtvarné techniky včetně keramiky. Učíme se základům práce s hlínou, modelování, glazování.
Budeme se věnovat také oblíbeným technikám
jako např. korálkování, drátkování, malování na
sklo, mozaika, potisk či práce s přírodninami,
textilem a dalším kombinovaným technikám.
Cílem je u dětí zábavnou formou rozvíjet jemnou motoriku, osobní kreativitu a fantazii. Děti
mohou realizovat i své vlastní nápady. Kroužek
je určen pro začátečníky i pokročilé. Cena kurzu pro děti je 900 Kč na pololetí. Přihlásit do
kurzu se můžete mejlem: markovajana@
email.cz nebo telefonicky 734 100 477. Máme
poslední volná místa!
VÝTVARNĚ TVOŘIVÝ KROUŽEK „RELAX“
(pro dospělé)
Od září jsme také zahájili novinku – výtvarně
tvořivý kroužek pro dospěláky! Kroužek probíhá
každé pondělí od 18.00 do 19.30 hod. Obsahem
jsou pestré výtvarné techniky, včetně keramiky.
Naučíme se základům práce s hlínou, modelování apod. Vyzkoušíme si též oblíbené techniky
čís lo 5 / ř í j en 2012
jako např. korálkování, drátkování, malování na
sklo, na hedvábí, mozaiku, potisk, batiku či práci s přírodninami, textilem. Cílem je vyzkoušet
si něco nového, rozvíjet osobní kreativitu a fantazii, ale také se odreagovat a příjemně strávit
čas. Je možno realizovat i své vlastní nápady.
Kroužek je určen pro začátečníky i pokročilé.
S sebou si vezměte pracovní tričko, papuče.
Materiál bude zajištěn. Cena kurzu je 1 400 Kč
na pololetí pro dospělé, nebo jednorázový vstup
120 Kč. Přihlásit do kurzu se můžete mejlem:
[email protected] nebo telefonicky
734 100 477. Máme volná místa.
KURZY PRO RODIČE S DĚTMI
Kurzy jsou určeny pro všechny tvořílky, kutilky, nadšence a vlastníky šikovných rukou, kteří se doma o víkendu neradi nudí a mají doma
neposedné ratolesti, které je potřeba též zabavit. Jde o hravé tvoření z nejrůznějších materiálů pro rodiče a jejich šikovné děti (školního
věku). Hrajeme si s korálky, papírem, keramikou,
přírodninami podle tématu, které je zrovna aktuální (roční období, svátky apod.). Rozvíjíme
jemnou motoriku, výtvarné dovednosti, estetické cítění a práci v kolektivu. S sebou si vezměte
pracovní tričko (zástěru), papuče! Ostatní pomůcky budou na místě. V dílně bude malé občerstvení + vaříme kávu, čaj.
Vyberte si svůj kurz
pro říjen – prosinec 2012
ozdobu, svíčky a další můžete zakoupit v naší
dílně… pro dobrou náladu vaříme svařák!
Cena: 100 Kč kurzovné za dospěláka, plus zakoupený materiál, 50 Kč za dítko.
Sobota 6. 10. 2012, 10.00–14.00 hod.
Podzimní tvoření
Výroba podzimních vazeb a věnců – nové nápady a inspirace pro váš útulný byt či dům.
Malování na sklo – lucerničky na čajové svíčky.
Výroba ozdob a zvířátek z kaštanů. Materiál
na ozdobu, větvičky, svíčky a další můžete zakoupit v naší dílně… pro dobrou pohodu vaříme
pečený čaj!
Cena: 100 Kč kurzovné za dospěláka, plus materiál z naší prodejničky, 50 Kč za dítko.
Neděle 2. 12. 2012, 10.00–14.00 hod.
Mikulášská dílna
Mikulášské, andělské a čertovské tvoření pro
malé i velké… figurky, krabičky, přáníčka, ozdoby,
dárečky… vše s andělskou či čertovskou tématikou!
Cena: 400 Kč za jednoho dospěláka a dítě, další dítko plus 50 Kč.
Sobota 3. 11. 2012, 10.00–14.00 hod.
Šperkařská dílna
Šperky ketlované, vázané na lanko, gizmování
a mnoho dalších nových nápadů! Hlavní náplň
– navěšovaný náramek s barevnými kamínky
a korálky. Vítán je každý, kdo chce na podzim
nový šperk!
Cena: 400 Kč za jednoho dospěláka a dítě, další dítko plus 50 Kč.
Sobota 1. 12. 2012, 10.00–14.00 hod.
Adventní vazby
Pletení adventních věnců a vazeb – nové nápady a inspirace na váš vánoční stůl. Materiál na
Sobota 15. 12. 2012, 10.00–14.00 hod.
Adventní jarmark
Adventní jarmark v dílně – dárky na poslední
chvíli!!! Keramika, přáníčka, svíčky, šperky, mýdla, ozdoby na stromeček… vše originální, ručně vyráběné dárečky pro vaše blízké.
Cena: 400 Kč za jednoho dospěláka a dítě, další dítko plus 50 Kč.
Na vybranou akci si prosím rezervujte místo dopředu – omezený počet účastníků.
Přihlásit do kurzu se můžete zde: [email protected] nebo telefonicky 734 100 477
Kurzem provází lektorky Jana Marková a Hana
Kalná. Přijďte i vy mezi nás:)
www.medlanci.cz
školské okénko
Dopravní hřiště Pastviny
Ještě než se druháčci ohřáli ve školních lavicích, zúčastnili se dopravní výchovy na nově
zrekonstruovaném dopravním hřišti v blízkosti
ZŠ Pastviny v Brně – Komíně. Pěkné zářijové
sluníčko nám přálo, děti absolvovaly teoretickou
část v počítačové učebně, kde jako chodci procházely počítačovým programem z domu až
do školy. Nejprve byly navigovány druhou osobou, potom musely zvládnout stejnou trasu
samy. V praktické části si vyzkoušely jízdu na
motokárách a kolech. Musely projíždět řízenými křižovatkami, sledovat dopravní značky, dávat pozor na spolujezdce, ale především o všech
dopravních situacích samy přemýšlet a samy se
rozhodovat. Přesto, že žáci druhých tříd jezdili
na dopravním hřišti poprvé, zhostili se dopravních situací s velkým nasazením a dokonce byli
za pěkné chování pochváleni. Tuto aktivitu provozují žáci naší školy již mnoho let a je pro ně
velmi přínosná. S každým školním rokem přibývají dětem nové zkušenosti a je to velmi dobrá průprava pro aktivní účastníky silničního provozu.
Dravci
V měsíci září navštívila naši školu společnost
Zayferus, která se zabývá ochranou dravých ptáků, výukovými programy pro žáky, sokolnictvím
a ukázkami dravců v akci a při výcviku. Této akce
se zúčastnili všichni žáci od prvních až po deváté třídy. Měli možnost se seznámit s běžnými
i vzácnými druhy dravců včetně druhů sov, s jejich životem v přírodě i v zajetí. Žáci si také vyzkoušeli svoje vědomosti, postřeh a pozornost,
za kterou byli odměněni drobnými dárky a po-
čís lo 5 / ř í j en 2012
tleskem. V závěru produkce jsme pozorovali let
a lov dravců. Celé vystoupení bylo velmi dobře
zorganizováno, žáci všech věkových kategorií
i učitelé byli zcela zaujati. Akce se uskutečnila
na fotbalovém hřišti vedle školy, čímž také děkujeme fotbalistům za propůjčení.
PRAHA
Ve čtvrtek 20. září 2012 obě deváté třídy odjely vlakem do stověžaté Prahy, kromě prohlídky
pamětihodností měli žáci možnost shlédnout
zasedání vlády v parlamentu.
VELEHRAD
Pravidelně na podzim se žáci obou sedmých
tříd vypravili společně se svými dějepisářkami
a tentokrát i paní ředitelkou do okolí Uherského
Hradiště. Cílem bylo navštívit místa, která jsou
spojena s životem Slovanů na Velké Moravě
v 9. století. Žáci si nejprve prohlédli Památník
Velké Moravy ve Starém Městě, pokračovali na
poutní místo sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě a svoji exkurzi zakončili při nádherném slunečném počasí prohlídkou přírodního archeoskanzenu v Modré. Svoje zkušenosti a zážitky
všichni určitě využijí v hodinách dějepisu, ale
i zeměpisu či českého jazyka.
Knihovna J. Mahena
Jako každý rok i letos úzce spolupracuje naše
škola s knihovnou J. Mahena v Brně-Králově
Poli. Druháčci navštívili besedu, ve které se ocitli v kouzelném světě pohádek. Seznámili se
s nejznámějšími sběrateli pohádek a měli možnost nahlédnout do knížek a prohlédnout si ilustrace např. od H. Zmatlíkové.
z činnosti klubu důchodců
Blahopřání
Blahopřejeme našim spoluobčanům,
kteří se v těchto dnech dožili svého životního jubilea. Do dalších let jim přejeme
hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, spokojenosti, lásky a porozumění blízkých, stálý optimismus, mnoho životní síly a spoustu dnů plných nádherných maličkostí, které
činí život bohatým.
Marie Špačková 90 let
Tatjana Kislingová
70 let
Věra Neradová 85 let
Ladislav Vlašín 75 let
Václav Doležal 85 let
Hana Berková 75 let
Olga Kratochvilová 85 let
Všechno nejlepší!
Za SPOZ Vladimíra Vespalcová
medl áneck ý zpr avoda j
penzion podpěrova
V našem domově seniorů Podpěrova jsme
začínající podzim přivítali, jak se patří, a to Seniorskými sportovními hrami. Jako své protihráče jsme pozvali seniory i z ostatních brněnských
domovů. Sportovní výkony v netradičních disciplínách byly, mimo jiné, oslaveny grilováním
na zahradě, za doprovodu skvělé muziky. Odměnou za úsilí při chystání akce, nám byli usměvavé a spokojené tváře našich hostů.
Navštívili jsme také výstavu gobelínových replik Pařížského zlomku Dalimilovy kroniky na
hradě Špilberku, kde jsme měli to štěstí se setkat i s autorkou. Ta nám ochotně vysvětlila, jakým způsobem její dílo vznikalo. Odcházeli jsme
tedy nasyceni nejen krásou, ale i vědomostmi.
9. a 10. října proběhl v domově seniorů Den
otevřených dveří. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout jak prostory vnitřní, tak venkovní a získat zajímavé informace o jeho chodu. Tuto akci
doprovázely 3 výstavy a to výstava kreseb na
téma „Stáří očima dětí“, výstava fotografií zachycujících život seniorů v DPS Podpěrova a také
výstava výrobků pocházejících z naší výtvarné
a keramické dílny. Tímto děkujeme všem příznivcům i zájemcům za návštěvu a těšíme se na další shledání.
Za Domov seniorů Podpěrova
Bc. Helena Machulová
Denní centrum při Domově
pro seniory na ulici Podpěrova
nabízí seniorům tyto služby:
• v úterý a čtvrtek od 8.30–11.30 hod. – keramické tvoření, pletení z pedigu • každou sudou
středu od 14.30–15.20 hod. – kognitivní trénink
• každý lichý čtvrtek od 14.00–15.00 hod. – rehabilitační cvičení • v pátek od 13.30–14.30 hod.
– základy práce na PC a uživatelská orientace na
internetu • účast na společných kulturních a společenských akcích a výletech
Podrobnější informace můžete získat na tel.
541 227 386, 541 227 387; mob. 737 830 796
Z KRONIKÁŘOVA ZÁPISNÍKU
Novější dějiny českých zemí jsou bohaté na
události z nejrůznějších oborů lidské činnosti,
proto rozdělím určitou historickou periodu na
kratší, aby bylo možné podrobněji ji vysvětlit popisované jevy.
Znovuupevnění
feudalismu,
třicetiletá válka,
pozdní feudalismus
Český stát před Bílou horou (1437–1618)
V období před Bílou horou (1437–1618) byl
pro české země příznačný rozmach šlechtického
velkostatku. Majitelé těchto rozsáhlých dominií
začali rozvíjet nové, vlastní podnikatelské aktivity. Nejdříve to bylo rybníkářství, od 16. století
tzv. poplužní dvory a pivovary, v některých oblastech chov ovcí, vinařství či některá odvětví
průmyslové výroby. V předvečer třicetileté války vlastnilo jedenáct šlechtických rodin polovinu
obdělávané půdy v Čechách. Drobná rytířská
šlechta nezadržitelně upadala. Od konce 15. století začínají otevřená bojová vystoupení poddaných proti narůstajícím robotám a utužování
poddanských svazků. Svůj vrchol měla v době
německé selské války a znovu zesílila na počátku 17. století.
Základem prosperity královských měst zůstala v pohusitském období cechovní řemeslná
výroba pro místní trh. Jen v některých městech
dochází k rozmachu výroby pro vzdálenější
trhy. Týkalo se to soukenictví a zejména plátenictví, kam pronikal cizí obchodní kapitál a vytvářel tak předpoklady pro zárodek faktorského
systému – rozptýlené manufaktury. Úspěšně se
rozvíjelo železářství a sklářství. Také ve městech
dochází k bojům řemeslníků proti patricijské
městské radě, k tovaryšským stávkám a k hornickým nepokojům.
Královská moc byla obnovena za Jiřího z Poděbrad, který se opíral o města a nižší šlechtu,
ideologicky o kališnickou církev (husitský král).
medl ánecký zpr avoda j
Za Jagellonců (1471–1526) dochází k novému
posílení moci stavů. Nový pokus o posílení královské moci, k němuž došlo po nástupu Habsburků (1526) narazil na odpor stavů, který vyvrcholil v povstání r. 1547. V něm měla ale vůdčí iniciativu královská města. Katolická orientace
Habsburků dávala stavovské opozici podobu
boje za náboženskou svobodu.
Charakteristickým rysem kulturních poměrů
je převažující účast měšťanstva a s ní spojené
všeobecné užívání češtiny. Z humanistů vladislavské doby, píšících česky, vynikl Viktorin Kornel ze Všehrd, později Daniel Adam z Veleslavína. V 16. století měla vůdčí místo v literatuře
Jednota bratrská, jejíž dílo vyvrcholilo spisy Jana
Amose Komenského. České výtvarné umění
vyústilo v tzv. vladislavskou gotiku. Z architektů
se proslavili Matěj Rejsek (Prašná brána) a Benedikt Rejt (sv. Barbora v Kutné Hoře). Na konci 16. století se stává Praha působištěm vynikajícího kruhu umělců a učenců Rudolfova dvora.
1452: Pražský sněm ustanovil zemským správcem na dobu dvou roků Jiřího z Poděbrad.
1452: Město Tábor se vzdalo a uznalo Jiřího Poděbrada zemským správcem.
1462: Papež Pius II. zrušil kompaktáta. Kdo se
k nim hlásil, byl prohlášen odpůrcem katolické
církve.
1502: Královská města vytvořila brannou jednotu proti šlechtě.
1502: Svatojakubský sněm přijal nový mandát
proti Jednotě bratrské. Její kostely a sbory měly
být zavřeny, knihy spáleny.
1562: Tadeáš Hájek z Hájku, nejvýznamnější český přírodovědec 16. stol., vydal českou úpravu
Mattioliho herbáře.
1602: Na královských a církevních statcích pokračovalo vylučování nekatolíků z úřadů.
Třicetiletá válka (1618–1648)
V 17. století hluboce zasáhla do českého národního vývoje třicetiletá válka. Byla výrazem
hluboké politické krize Evropy a existujících dvou
mocenskopolitických táborů Katolické ligy a Protestantské unie. Českým povstáním (1618–1620)
vrcholil téměř stoletý zápas českých stavů proti
centralizačním a absolutistickým snahám habsburského tábora. Nezdar povstání měl katastrofální následky pro celý český národ. České země
se staly de facto provincií. V kultuře šlo o přerušení dosavadního vývoje, v hospodářské oblasti byla prosazena hegemonie šlechtického velkostatku a s tím spojené znevolnění poddaných.
1622: Generální pardon omilostnil účastníky českého stavovského povstání, jejich statky však
byly zkonfiskovány a rozprodány příslušníkům
císařské strany.
1622: Povstání na Náchodsku vypuklo jako odpověď na násilnosti císařských žoldnéřů.
1642: Vítězství Švédů nad císařskými u Svídnice.
Švédská vojska pronásledovala nepřítele na Moravu. Po vítězství u Holešova obsadily Olomouc
a ovládla střední a severní Moravu.
České země v 17. a 18. století
(pozdní feudalismus) 1648–1781
Hospodářský, sociální, politický i kulturní vývoj českých zemí byl od roku 1648 poznamenán
vítězstvím Habsburků nad českou stavovskou
opozicí roku 1620 a zhoubnými hospodářskými
důsledky třicetileté války. Základní formou feudální renty byla robota a s ní spojené znevolnění českého rolnictva. Kolem roku 1680 činily roboty 3 dny v týdnu z každé rolnické usedlosti.
Odpor nevolníků se projevoval nejrůznějšími
formami, pasivními i aktivními. Významnější
uvolnění přinesla až teprve reformní činnost tzv.
osvícenského absolutismu ve druhé polovině
18. století.
Souběžně s utužováním „druhého nevolnictví“ rozvíjely se v českých zemích i rané formy
kapitalistického podnikání v průmyslu – faktorský
systém, rozptýlené i koncentrované manufaktury. Rozhodujícím odvětvím českého průmyslu byl
průmysl textilní (len, vlna, později i bavlna), vedle něho se rozvíjelo sklářství a železářství.
Porážka českého stavovského povstání r.
1620 vedla k upevnění panovnického absolutismu, k přesunu politického těžiště do Vídně
a k faktické ztrátě české státní svrchovanosti.
Habsburský absolutismus se opíral o feudální
velkostatek a katolickou církev. České země byly
čís lo 5 / ř í j en 2012
izolovány od progresivních ideologických proudů, formujících se v prostředí buržoazní společnosti nejvyspělejších západoevropských zemí.
K novému ideologickému nástupu měšťanstva
došlo v osvícenském myšlení druhé poloviny
18. století. S osvícenskou epochou jsou spojeny
i počátky novodobého českého národního hnutí.
1672: Klatovské vyhnanství Bohuslava Balbína.
Díla tohoto jezuity významně přispěla ke koncepci českých dějin. Jeho práce byly poznamenány výraznými vlasteneckými tendencemi, namířenými v souladu se zájmy české šlechty proti vídeňskému centralismu a pronikání cizinců.
1722: Stavby Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Vedle K. I. Dienzenhofera byl nejvýznamnějším architektem českého vrcholného baroka. Pozoruhodné jsou jeho stavby v Sedleci, Kladrubech,
Želivu, Žďáru nad Sázavou a při stavbě kaple na
Zelené hoře u Žďáru.
1732: Protestní hnutí nekatolíků na Opočensku
a Těšínsku.
Rok 1742 je celý poznamenán především válkami, které proti Marii Terezii vedl pruský panovník Fridrich II.
Únor 1742: Pruská vojska obsadila Horní Rakousy a ve spolupráci se saskými vojsky obsadila téměř celou Moravu až po Dyji, s výjimkou
Brna.
Květen 1742: Pruská vojska se stáhla z vypleněné Moravy do východních Čech, kde porazila armádu Karla Lotrinského.
Červen 1742: Vratislavský mír potvrdil porážku
Marie Terezie ve válce s Pruskem. Fridrich II. získal téměř celé Slezsko – bez Opavska a Těšínka
a hrabství Kladské.
Červenec 1742: „Osvobozovací patent“ vyzýval
české nevolníky, aby se zbraní v ruce se postavili proti vojákům Marie Terezie, sliboval jim
osobní svobodu a daňové úlevy.
Srpen 1742: Počátek obléhání Prahy, kam se
stáhly všechny francouzské síly v Čechách.
Prosinec 1742: Definitivní ústup francouzských
vojsk z Prahy, které hrozilo naprosté vyhladovění.
1752: Z iniciativy zemských úřadů byla zřízena
Úvěrní banka v Brně. Přispěla k přerodu Brna
v centrum vinařského průmyslu na Moravě.
1752: Zřízení Apelačního soudu pro Moravu se
sídlem v Brně. Byl to odvolací soud proti výsledkům napadeného rozhodnutí.
Vedle toho byla zrušena většina tzv. hrdelních
soudů. Tím se soudnictví vymanilo z vlivu feudálních vrchností a získalo na odbornosti.
1752: Vydání celního řádu pro české země odstraňovalo celní poplatky mezi Čechami, Moravou a Slezskem.
1762: Ustavení česko-rakouské dvorské kanceláře bylo náhradou za tzv. Direktorium.
1172: Ignác Gerle, pražský nakladatel a známý
svobodný zednář, otevřel v Praze první veřejnou
čítárnu časopisů.
PhDr. Miroslav Vespalec
kronikář MČ
ŽÁKOVSKÉ KONCERTY
Sobota 15. 12. 2012, 9.30–12.30 hod.
VÁNOČNÍ DÍLNY
Mýdlíčka, svíčky, dárečky, dekorace, přáníčka
a visačky na dárky, překvapení pro děti. Srdečně
zveme všechny děti i rodiče.
Bližší informace budu zájemcům zasílat od konce listopadu, v této době by se informace měly
objevit i na našich www.
Služby veřejnosti
Staň se mladým novinářem!
Jsi zvídavý, neposedný, poznáváš rád nová
místa, vyhledáváš zážitky a zaznamenáváš je na
papír? Chtěl by ses stát novinářem, televizním
moderátorem či rozhlasovým zpravodajem? Ale
je ti mezi sedmým a devatenáctým rokem a toužíš jím být právě teď? Potom neváhej a přidej se
k nám!
Dětská tisková agentura (DTA) je celorepubliková organizace uznaná Ministerstvem školství
mládeže a tělovýchovy zaměřená na děti, které
si hrají na novináře. Jihomoravská redakce DTA
se nazývá Klub Litina, jejíž členové se pravidelně
schází, učí se vylepšovat své psaní článků, natáčí rozhovory se slavnými osobnostmi a dostávají se společně díky novinářským průkazům
na místa, kam se jen málo kdo smí podívat.
Brněnští malí novináři spolupracují s Českým
rozhlasem Dvojkou, píší recenze pro nakladatelství, moderují folklorní a filmové festivaly (Písní
a tancem Luhačovice, Dětský filmový a televizní
festival Oty Hofmana v Ostrově, Celostátní soutěž dětských zpěváků lidových písní Zpěváček
ve Velkých Losinách a další).
Členové mají i vlastní pořad na internetovém
rádiu Domino a inspirace do něj nehledají jen
v České republice. V předchozích letech navštívila redakce z moravské metropole naše sousední státy, a tak se dostala například do Slovenského rozhlasu či polského Deníku.
Na rozdíl od dospělých novinářů, naši redaktoři nic nemusí. Jen pokud chtějí, mohou publikovat články na internetové Malé (ale naše) noviny (www.dta.zde.cz), točit reportáže na výstavách či dělat rozhovory s umělci. U nás není nic
povinné.
Pokud jsme vás zaujali, neváhejte se k nám
přidat! Více informací najdete na www.dta.cz,
zájemci se mohou hlásit na [email protected]
A pokud se nechcete s námi pravidelně scházet,
můžete se stát pouze externími redaktory. Je to
jen na vás!
Barbora Sittová
Regionální redakce Dětské tiskové
agentury, Klub Litina, Brno
10
čís lo 5 / ř í j en 2012
7. listopadu v 18.00 hod.
27. listopadu v 17.30 hod.
ADVENTNÍ KONCERT
v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích
2. prosince v 16.30 hod.
VÁNOČNÍ KONCERT
19. prosince v 18.00 hod. v sále školy
Srdečně zve Mgr. Eva Šafářová,
ředitelka školy
CVČ Domino
Kořískova 16, Brno-Řečkovice,
tel: 608 644 313
[email protected]
www.ddmhelceletova.cz/domino
Nabízíme volná místa v kroužcích:
VAŘENÍ–MLSNÉ JAZÝČKY ve středu 15.30–
17.30 hod., 1 x za 14 dní. Možnost kombinace
s kroužkem Keramika a řemesla viz níže.
KERAMIKA A ŘEMESLA ve středu 15–16.30
hod. (školáci 1. stupeň), možnost návštěvy 1x za
14 dní nebo pravidelně. Také od 16.30 do 18 hod.,
(školáci + mladší děti v doprovodu rodičů)
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ ve středu 18.15–
20.15 hod. Možnost nepravidelných návštěv po
domluvě. I pro začátečníky. Přijďte se za námi
podívat a uvidíte, co vše vyrábíme.
Srdečně zveme na Tyto akce:
Na akce se prosím hlaste předem. Kontakt je uveden v hlavičce.
25.10 a 26. 10. 2012 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
s výtvarným tvořením a hrami
Pro děti od 6 let. Scházení 7.30–9 hod., rozcházení 15–16 hod. Cena s obědy: 600 Kč 2 dny
Sobota 24. 11. 2012, 9.00–11.00 nebo 11.00–
13.00 hod. ADVENTNÍ VĚNCE
Vkusné věnce z jehličí, přírodnin, suchých plodů, koření, lýka – aj. dekorací dle výběru…Pro
dospělé a děti od 8 let. Mladší děti s doprovodem. Cena kurzu 200 Kč/dospělí, 150 Kč/děti.
Další věnec za příplatek.
MĤžete je donést do budovy ÚMý Brno - Medlánky
V pondČlí 10. 12. 2012 od 13:00 do 19:00 hod
A v úterý 11. 12. 2012 od 9:00 do 14:00 hod
Vaše vČci poslouží lidem v nouzi. DČkujeme.
Sobota 8. 12. 2012, 9.30–12.30 hod.
MINIFOTOALBUM
Skvělý dáreček na památku, pro rodiče, prarodiče. Mini fotoalbum z kartonů a dekorativních
papírů vhodné k umístění malých fotografií – třeba podobenek dětí. Cena kurzu 150–200 Kč.
Bližší info: Jana Podzemná, [email protected]
medl áneck ý zpr avoda j
Pojďte s námi tancovat!
NA ZŠ SIROTKOVA
kurz Street dance, MTV – dance, hip hop,
show dance, zumba pro:
1.–4. třídy ZŠ pondělí od 17.00 hod.
5.–9. třídy ZŠ pondělí od 17.45 hod.
NA GYMN. SLOVANSKÉ NÁM
Dětská škola tance pro děti MTŠ a 1. třídy ZŠ
Děti 5–6 leté pondělí od 16.15 hod.
Děti 4–4,5 leté pondělí od 17.10 hod.
Začínáme v pondělí 1. října, ale do lekcí můžete přistoupit i později během října.
Podrobné informace na www.tsvictoria.cz
a tel. 602 573 996. Těšíme se na Vás.
Komunitní
kompostování
Kompostovat kuchyňský odpad lze i bez každodenního přístupu k zahradě. Jednou z variant
je komunitní kompostování ve společném kompostéru, například před sdílenou bytovkou.
Pokud mluvíme o komunitě, znamená to, že
se mluví o více lidech společného počinu. Komunitní kompostování je ideální možností, jak si
pro své potřeby vytvořit či aspoň zkusit vytvořit
přírodní hnojivo, které se pak použije do květináče, truhlíku či na zahrádku.
Komunitní kompost lze založit ve speciálních
zařízeních nebo dokonce i přímo v budově (ve
sklepě, kočárkárně, či pod přístřeškem). S výběrem konkrétního řešení a éru poradí například
Ekodomov. Základní informace o výhodách a nevýhodách jednotlivých typů kompostérů najdete na jeho stránkách.
Základní pravidla kompostování
• Dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní provzdušnění kompostu
a odtok přebytečné vody. Neměl by však chybět
i ve vyšších vrstvách (nadrobno nasekané nebo
nadrcené větve z prořezávky stromů a keřů, dřevní štěpka, hobliny, dřevnaté stonky květin apod.).
Čím pestřejší je skladba materiálu ke kompostování, tím lépe. Materiál ke kompostování
dobře promícháme: vlhké se suchým, porézní
materiál s hutným, „hnědé se zeleným“ = uhlíkaté s dusíkatým – čím starší, tmavší a dřevnatější materiál máme, tím je v něm obsaženo
více uhlíku, čím je materiál čerstvější, šťavnatější a zelenější, tím obsahuje více dusíku. Z toho
plyne vysvětlení, že samotnou trávu kompostovat nelze. Jedná se o dusíkatou, málo strukturní
složku. Na kompostu pak dochází ke hnití a zápachu, proto je dobré míchat ji s jiným materiálem, např. dřevní štěpkou nebo listím z předchozího roku.
• K rychlejšímu nastartování tlení můžeme přimíchat zralý kompost, případně chlévský hnůj.
Přidáním zeminy se organická hmota naváže na
jílovité minerály, čímž vzniká vysoce kvalitní humus.
Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost
kompostu.
Správně založený kompost se začne do dvou
dnů po založení zahřívat na teplotu přes 50°C,
což je způsobeno vysokou aktivitou mikroorganizmů. Tato tzv. horká fáze může trvat několik
dní, ale i několik týdnů. Dochází při ní k hygienizaci kompostu, to jest ke zničení semen plevelů a zárodků chorob. Po dosažení maxima teplota pozvolna klesá. Aby k hygienizaci došlo, je
potřeba na kompost přidávat větší množství materiálu najednou.
Vlivem intenzivního tlení si materiál sedá a snižuje se i možný přísun vzduchu. Hromadu proto po 1 až 2 měsících přehodíme a znovu promícháme.
Čerstvý kompost můžeme získat za 2–6 měsíců, vyzrálý kompost za 6–12 měsíců.
Základní pravidla jako je různorodá skladba
materiálu, optimální vlhkost a dostatek vzduchu
je třeba dodržet ve všech typech kompostérů
– i plastových.
Sledování procesu kompostování
Vlhkost – Správnou vlhkost určíte podle orientační zkoušky. Vezměte kompostovaný materiál do ruky a zmáčkněte ho tak pevně, jak to jde.
Při optimální vlhkosti se nesmí mezi prsty objevit
voda. Při otevření pěsti však musí materiál zůstat
pohromadě ve formě „knedlíku“. Pokud je kompost příliš vlhký, je vhodné jej přehodit a přidat
suchý materiál (např. piliny). Pokud je kompost
suchý, je vhodné ho vlhčit užitkovou vodou.
Vzduch – Bakterie a houby potřebují obrovské množství kyslíku. Pro dostatečný přísun
vzduchu je kompost vhodné po 4–8 týdnech po
jeho založení přehodit.
Teplota – Vyšší
teplota materiálu
v počátečních týdnech po založení
kompostu je důkazem dobrého průběhu kompostování.
Skutečnost, že se
materiál zahřívá, lze
poznat vsunutím ruky do kompostu.
Pokud se materiál
nezahřívá, pak je
pravděpodobně
hodně suchý, nemá
vyhovující složení
nebo ho není dostatečné množství.
Oznamujeme otevření
nové ortopedické ordinace
v centru Brna
MUDr. Jan KOMÁREK
Obilní trh 4, Brno 602 00
Tel: 541 246 511
medl ánecký zpr avoda j
Osázení kompostu – Kompost můžete osadit rostlinami, jako jsou tykve, cukety, okurky.
Listy vytvoří ochranu před letním sluncem, a pokud bude osázen, určitě nezapomenete zkontrolovat, zda nepotřebuje zalít. Při osazování se musí
do kompostu udělat jamky a vyplnit je zeminou,
aby měly rostlinky pro začátek oporu a výživu.
Co lze kompostovat
• zbytky ovoce a zeleniny (vč. citrusových plodů)
kávové a čajové zbytky
zbytky pečiva
skořápky z vajíček a ořechů
lepenka, papírové kapesníky, ubrousky
podestýlka domácích býložravých zvířat
Ze zahrady:
• posekaná tráva, listí, větvičky
plevele, zbytky zeleniny
piliny, hobliny, kůra
popel ze dřeva
trus býložravých hospodářských zvířat
peří, chlupy, vlasy
Materiály nevhodné ke kompostování:
• kosti, odřezky masa, kůže (lze kompostovat,
avšak vždy by měla proběhnout tzv. hygienizace, která zajistí usmrcení původců chorob)
stolní oleje a tuky (v menším množství lze kompostovat, vhodné je nechat je nasáknout do savého materiálu – ubrousků, pilin apod.)
rostliny napadené chorobami (mozaika tabáku,
spála růžovitých, šarka slivoní, nádorovitost košťálovin, rez fazolová, bílá sklerotiniová hniloba
salátu), vykvetlý plevel
chemicky ošetřené materiály – zbytky barev, laků
apod.
popel z uhlí, cigaret
prachové sáčky z vysavače
exkrementy masožravých zvířat
časopisy
plasty, sklo, kovy, kameny
Skladba bioodpadu se liší v závislosti na místu, kde probíhá separace. Tj. skladba bioodpadu
produkovaného ve škole nebo ve firmách se
bude lišit od bioodpadu produkovaného v domácnosti. I tak ale mějme na paměti, že i ve školách i ve firmách vzniká poměrně velké množství bioodpadů, které bychom měli v souladu se
zákonem třídit a recyklovat.
Na kompost lze ukládat veškerý „zelený“ odpad ze tříd včetně rostlinného odpadu z kuchyně. Tento odpad nesmí obsahovat živočišné zbytky (maso, kosti, mléčné výrobky apod.)
a zbytky vařených jídel. Na živočišný odpad
a zbytky jídel se vztahuje nařízení o vedlejších
živočišných produktech, které požaduje vyšší
stupeň hygienizace, než je možné dosáhnout
v běžném kompostu.
Začíná podzim a to je snad ta nejvhodnější
doba začít přemýšlet a plánovat o vhodném způsobu kompostování na příští rok, abyste na jaře
mohli případně realizovat váš projekt s kompostováním.
Obyvatelé Medlánek, kteří stojí o komunitní
kompostování, nechť se poohlédnou kolem sebe
a naleznou způsob, jak si tento způsob vyzkoušet. A pokud se časem najde místo či místa pro společné kompostování, můžeme být se
sebou v tomto směru spokojeni. Pakliže nahlédnu do budoucnosti, může být městská část
Medlánky tímto způsobem prezentována jako
vzor pro ostatní části Brna. A to rozhodně není
krok zpátky v rozvoji aktivní společnosti.
Nebuďme líní a kompostujme!
Zdroj: kompostuj.cz, ekolist.cz, ekodomov.cz
E. Stávková
čís lo 5 / ř í j en 2012
11
Ohlédnutí za letošními Medláneckými svatováclavskými hodovými slavnostmi
Ohlédnutí za letošním Mezinárodním folklorním festivalem Brno 2012 na Sýpce
řádková inzerce
• Prodám, eventuálně pronajmu garáž na ulici
Meruňková Voda, topení, elektřina, větší typ garáže.
Cena dohodou. Info na tel. 608 201 238
• Kadeřnické služby do domu.
Tel. 605 553 207, 549 273 655
• Pečeme domácí vánoční cukroví: suché, s marmeládou, čokoládou, krémem, cena 300 Kč/1kg.
Info na tel. 728 012 643, e-mail: [email protected]
• JÓGA v Řečkovicích na ZUŠ Universum: POWERYOGA (středa 19.30–20.30 hod.), KURZ JÓGY
PRO TĚHOTNÉ (4. 10.–22. 11., čtvrtek 19–20 hod.)
a INDIVIDUÁLNÍ LEKCE dle domluvy. Kontakt: Eva
Hrdličková, tel.: 608 050 449, www.jogaeva.cz.
• Prodám dětské oblečení pro holčičku od
1. do 5. roků. Oblečení je skoro nové, zakoupené
ve značkových prodejnách nebo v zahraničí.
Tel. 721 981 569
• Koupím stavební pozemek nebo starší
rodinný dům v Medlánkách. V případě
příznivé ceny možná platba v hotovosti, veškerou
administrativu spojenou s prodejem zařídím i uhradím. Mám zájem pouze o přímou koupi, RK prosím
nevolejte. Děkuji za Vaši nabídku. Martin Krištof,
tel. 731 190 013, [email protected]
• Bez bourání do Vaší staré vany vložím vanu
NOVOU. Tel. 604 262 665
• Čistíme koberce od 12 Kč/m2, čalouněné sedačky
80–100 Kč/sedák, čalouněné židle 20–30 Kč/ks,
myjeme okna od 8 Kč/m2, provádíme komplexní
úklidy bytů, domů, kanceláří, provozoven... Stačí
zavolat firmu Pokora – Tel. 608 744 826.
• Provádím pokládku plovoucích podlah, koberců, montáž nábytku, malování a instalatérské práce.
Tel. 737 302 711
• Nabízím výuku hry na housle, zobcovou flétnu či výuku hudební nauky pro děti předškolního a školního věku. Tel. 725 191 844
• Počítačové služby. Tel. 728 041 247, www.ictservis.eu
Zpravodaj zastupitelstva městské části Brno-Medlánky. Adresa: Úmč Brno-Medlánky, Hudcova 7, Brno 621 00. Tel. 549 273 111, 541 225 267, www.eurady.cz/medlanky. Redakční rada:
Augustin Dobeš (předseda), Mgr. Lucie Slavíková, Ing. Vlastimil Baláč, Ing. Pavel Vrecník. Zpracovává: Denisa Horváthová. Korektury: Martin Barák. Grafické zpracování a tisk: Reprocentrum
a. s., Blansko. Barevnou i černobílou inzerci můžete objednávat zde: Úmč Brno-Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno, sl. Horváthová, tel. + 420 541 225 267, [email protected]
Vydavatel: Statutární město Brno, MČ Brno-Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno, IČO: 4499278516 DIČ: CZ4499278516. Vychází nepravidelně, 6x ročně. Datum vydání: 30. 10. 2012.
Download

medlánecký - Občané pro Medlánky