ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14
__________________________________________________________________
IČO: 62 157 094
PSČ: 602 00
tel.: 541 422 022
tel.:/fax: 541 219 992
e-mail: [email protected]
www.zsstankova.eu
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
Š K O L N Í R O K 2013/2014
V Brně dne 31. 8. 2014
Mgr. Jana Hlaváčková
ředitelka školy
Obsah
Úvod
I.
Základní údaje o škole
2
3
II.
Přehled oborů vzdělání
4
III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
6
IV.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
9
V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími
programy
10
VI.
Hodnocení základní školy nebo její součástí
11
VII.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
a údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání
12
VIII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
13
IX.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
27
X.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
28
XI.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
30
XII.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
31
XIII.
Základní údaje o hospodaření školy
35
XIV. Zhodnocení a závěr
37
XV.
39
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Přílohy
Hodnocení Minimálního preventivního programu za šk. rok 2013/2014
40
Kopie Výpisu z rejstříku škol a školských zařízení ze dne 28. 7. 2011
Kopie Rozhodnutí o zapsání změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
ze dne 3. 8. 2011 – nejvyšší povolený počet dětí v MŠ, místo poskytovaného vzdělávání mateřské
školy a nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení
Vyjádření školské rady ze dne 15. 10. 2014
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 byla schválena školskou radou
dne 15. října 2014.
Úvod
Tato výroční zpráva je zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví
náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv.
2
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14
Část I.
Základní údaje o škole
1.0 Základní charakteristika školy
1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14
1.2 Zřizovatel školy:
Statutární město Brno, Městská část Brno–Královo Pole,
Palackého tř. 59, 612 93 Brno,
zastoupené starostou p. Romanem Vykoukalem
1.3 Ředitelka školy:
Mgr. Jana Hlaváčková
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení:
Kapacita
Název zařízení
Základní škola I. a II.
stupeň
420
Školní družina
90
Školní jídelna-výdejna ZŠ
340
Mateřská škola Rybníček
100
1.5 Kontakty:
telefon:
fax:
e-mail:
http:
541 422 022, 541 219 992
541 219 992
[email protected], [email protected], [email protected]
www.zsstankova.eu
1.6 Úplná / neúplná škola
Počet
tříd
Počet
ročníků
Počet žáků
Průměrný počet
žáků na třídu
Kapacita
1. stupeň
6
5
140
23,33
230
2. stupeň
4
4
114
28,50
190
Celkem
10
9
254
25,40
420
3
1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Datum zřízení: 19. - 20. 12. 2011
Předseda a členové ŠR:
Zástupce rodičovské veřejnosti:
pí Bohdana Polgárová, předsedkyně, ekonomka, Brno
Zástupce zřizovatele MČ Brno–Královo Pole:
Ing. Stanislav Buchta, člen; člen školské komise RMČ Brno-Královo Pole
Zástupce pedagogických pracovníků:
Mgr. Zbyněk Stadler, člen; učitel, Brno
1. 8 Charakteristika školy
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14 vykonává činnost úplné základní školy,
školní družiny, mateřské školy a školní jídelny–výdejny. Počet kmenových a odborných učeben
odpovídá běžnému provozu, kapacita základní školy je 420 žáků, školní družiny 90 žáků, mateřské
školy 100 dětí a kapacita jídelny-výdejny pro základní i mateřskou školu je 340 míst.
Budovy základní školy a mateřské školy se společně nacházejí v těsné blízkosti, v klidném
prostředí městské části Brno-Královo Pole, v blízkosti Hokejové haly dětí a mládeže, s dobrou
dostupností městské hromadné dopravy i dopravy z přilehlých částí Brna.
V základní škole vyučujeme dle vlastního školního vzdělávacího programu ,,Škola bez hranic”.
Jsme členem Asociace českých daltonských škol a Asociace školních sportovních klubů, na prvním
stupni využíváme prvky daltonského vyučování.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, určil ve spolupráci se zřizovatelem BrnoKrálovo Pole naši základní školu k realizaci vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu žáků, kteří
jsou dětmi osoby jiného členského státu Evropské unie, a žáků-cizinců z třetích zemí.
Součástí našeho školního vzdělávacího programu je výuka nepovinného předmětu „Český jazyk
pro cizince“. Děti cizinců z Evropské unie i třetích zemí začleňujeme do běžných tříd ve všech
ročnících.
Mateřská škola Staňkova 14 pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání s názvem ,,Máme se rádi, jsme dobří kamarádi“.
Základní filozofií školy je vytvořit příjemné a bezpečné místo jak pro žáky základní školy,
tak i pro děti mateřské školy. Staví na vzájemné toleranci, každé dítě má právo se vzdělávat dle svých
individuálních možností a potřeb. Cílem je otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum
vzdělanosti, kultury a sportu.
Část II.
Přehled oborů vzdělání
2.1 Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích programů
Škola bez hranic – ŠVP ZV
Číslo jednací
Ročník
-
I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX.
4
Jiné specializace, zaměření:
1. - 2. roč.: Nepovinná Výuka anglického jazyka
1. - 9. roč.: Výuka českého jazyka – jazyková příprava - Evropská unie
1. - 9. roč.: Výuka českého jazyka – jazyková příprava – třetí země
1. - 9. roč.: Nepovinný předmět Český jazyk pro cizince - třetí země
1. - 9. roč.: Intenzivní prázdninový kurz výuky Čj žáků-cizinců z třetích zemí
1. - 9. roč.: Nepovinný předmět Výuka ukrajinštiny
1. - 5. roč.: Užívání prvků Daltonu
Projekt MŠMT: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Projekt MŠMT: Jazyková příprava (Čj) žáků-cizinců z jiného členského státu Evropské unie
Projekt MŠMT: Jazyková příprava (Čj) žáků-cizinců z třetích zemí
Projekt KÚ JmK: Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců spolupartner
2.2 Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z 17-01
L 11
L 13
ŠJ - úplná
ŠJ – výdejna (MŠ a ZŠ)
Náhradní stravování
Počet
Počet strávníků
zaměst. školy a vlastní důchodci
0
0
děti a žáci
0
ostatní*
0
1
99 a 108
8 a 20
1
0
0
0
0
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy)
1.10 Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2013
Fyzické osoby (MŠ a ZŠ)
Přepočtení na plně zaměstnané (MŠ a ZŠ)
2a2
1,0 a 0,8
Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem
počet oddělení
3
počet dětí
86
počet vychovatelů
fyz. 3 / přepoč. 2, 5
kapacita
90
Z činnosti školní družiny
Školní družina měla v tomto roce tři oddělení s 88 žáky. Tato oddělení vedly tři vychovatelky,
které i letos měly za hlavní cíl vytvářet ve školní družině přátelské a příjemné prostředí
k plnohodnotnému využívání volného času dětí, a také nabízet dostatek námětů k jeho naplňování.
Provoz školní družiny byl tradičně od 6.30 hod. do 16.30 hod. V rámci ŠD byl dětem nabídnut
hudební a rukodělný kroužek. Po celý školní rok jsme pravidelně navštěvovali městskou
knihovnu, pobočku KJM v Brně-Králově Poli.
Nedílnou součástí práce školní družiny byla podopra integrity dětí z cizích zemí. Důraz jsme
kladli na rozvíjení úcty a tolerance k odlišnostem, na podporu při seznamování s českým jazykem,
s českou kulturou a tradicemi. Děti z ČR byly na oplátku obohaceny o nové poznatky ze zemí, jako
je Jemen, Afghánistán, Rumunsko, Sýrie, Arménie, Ukrajina, Vietnam, Čína a Řecko. Děti tak
5
postupně navazovaly a udržovaly kamarádské vztahy, a to přirozeně a bez předsudků a bez ohledu
na jazykovou vybavenost.
Při každodenním plánování aktivit dětí jsme se opírali a inspirovali společnými tématickými
okruhy dle ročního období. Společně jsme pak pořádali celodružinové akce. Na podzim jsme
přivítali prvňáčky, uspořádali Drakiádu na Planýrce, v knihovně proběhlo slavnostní pasování
na čtenáře, také jsme se vypravili tradičně na Lampionový průvod s ohňovým přestavením. V zimě
jsme pravidelně chodili bruslit do hokejové haly, zúčastnili jsme se přeboru v plavání ŠD z BrnaKrálova Pole, oslavili „Mikuláše“ i Vánoce, v lednu jsme se všichni utkali při turnaji ve stolním
fotbálku, v únoru pak „zařádili“ v maskách na karnevalu ŠD. Jaro jsme přivítali tradičním pečením
velikonočních perníčků, na Den Země jsme si zasoutěžili, v květnu vystoupily děti z hudebního
kroužku na koncertě ke Dni matek, také jsme vyhlásili začátek Výtvarné soutěže – letošní téma bylo
„Svět zvířátek“. V létě, tedy na konci června, jsme se zúčastnili přeboru v lehké atletice ŠD z BrnaKrálova Pole, a také proběhla závěrečná návštěva knihovny. Před prázdninami jsme zhodnotili
a zavzpomínali na uplynulý školní rok a rozloučili se společným kreslením křídami na chodník.
Zpracovala: Kateřina Musilová Klonová, v. r.
2.5 Školní klub, který je součástí školy
ŠK
celkem
počet oddělení
0
počet dětí
0
počet vychovatelů
fyz. 0 / přepoč. 0
kapacita
0
Část III.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
3.0 Údaje o pracovnících školy
Vedení školy
Funkce
Úvazek
•
Mgr. Jana Hlaváčková
•
•
Mgr. Jitka Zábranská
Ing. Ivana Lančaričová
ředitelka školy,
metodik IKT
zástupkyně ředitelky
zástupkyně pro ekonomiku
Třídnictví
1,00
1,00
1,00
Administrativní a spisová pracovnice
•
Mgr. Jitka Juřicová
0,75
I stupeň
•
•
•
•
•
•
Mgr. Dana Vytrhlíková
Mgr. Helena Meluzínová
Mgr. Zbyněk Stadler
Mgr. Martina Svatoňová
Mgr. Lenka Rusňáková
Mgr. Zdenka Antlová
asistentka pro poruchy učení
metodička prevence
6
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
I. A
I. B
II.
III.
IV.
V.
II. stupeň
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PaedDr. Lenka Humpová
Mgr. Vanda Nováková
Mgr. Jana Havelková
Mgr. Hana Žampachová
Mgr. Martina Hašková
Mgr. & Mgr. Kateřina Horáková
Mgr. Ivana Kašparová
Mgr. Radka Müllerová
Mgr. Jaroslava Neumannová
výchovná poradkyně
koordinátorka EVVO
1,00
1,00
1,00
1,00
0,23
0,14
1,00
1,00
1,00
školní psycholožka
Výuka českého jazyka – Evropská unie – jazyková příprava
•
Mgr. Martina Hašková
0,27
Výuka českého jazyka – třetí země – jazyková příprava
•
Mgr. Helena Meluzínová
0,23
Výuka Čj pro cizince – třetí země
•
Mgr. Martina Hašková
0,28
Výuka ukrajinštiny
•
Mgr. Lyudmyla Romanchuk
0,14
Školní psycholožka
•
Mgr. & Mgr. Kateřina Horáková
0,4
Školní družina
•
•
•
Mgr. Kateřina Musilová Klonová
Martina Janková
Mgr. Eva Zavřelová, DiS.
vedoucí vychovatelka
1,00
0,75
0,75
Mateřská škola
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mgr. Jana Kratochvílová
Mgr. Eva Škarohlídová
Mgr. Jana Kratochvílová
Olga Culíková
Mgr. Veronika Balgová
Monika Lorencová
Žaneta Rudická
Mgr. Miroslava Rezková
Tesařová Dana
zástupkyně ředitelky
7
1,00
1,00
1,00
1,00
0,65
1,00
1,00
0,65
1,00
VI.
VII.
VIII.
IX.
Provozní pracovníci ZŠ
•
•
•
•
Petr Drobný
Jana Fraňová
Věra Mihoková
Ilona Petráková
•
Magda Grossmannová
školník ZŠ
uklízečka
uklízečka
uklízečka
pomocnice v kuchyni
pomocnice v kuchyni
1,00
0,81
0,95
0,56
0,5
0,25
Provozní pracovníci MŠ
•
•
•
•
Romana Konečná
Eva Grossmannová
Eva Grossmannová
Magda Grossmannová
školnice a pom. v kuch. MŠ
uklízečka
pomocnice v kuchyni
uklízečka
1,00
0,5
0,5
0,88
3.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných
Přepočtený / fyzický
18,36 /22
17,36 / 21
%
100/100
94,55 / 95,45
2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0
2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 0
2.1. 4 Nepedagogičtí pracovníci - počet: 8
3.2 Věkové složení učitelů
Věk
Učitelé
Muži
0
1
0
0
0
1
0
do 35 let
36-50 let
51 a více
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená
8
Ženy
5
11
5
0
0
21
1
1
Část IV.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
4.0 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu
Pedagogika, psychologie
Cizí jazyky
Umění, estetika
Speciální pedagogika, SVPU
Informatika, PC, SIPVZ
Společenské vědy
Legislativa, řízení, ekonomie
Sport, TV, turistika
Výchovné poradenství, prevence soc. pat. jevů
Alternativní pedagogika
Přírodní vědy
Technické vědy
Český jazyk a literatura
Zdravotnictví, BOZP, PO
Integrace cizinců
Celkem
Počet zúčastněných
pracovníků
2
2
2
3
2
0
6
2
6
0
2
0
1
18
19
65
Typ kurzu
Školení PO a BOZP (J. Hlaváčková, J. Zábranská, pedagogičtí pracovníci)
Workshop – „Podpora mnohojazyčnosti ve škole, v rodině a společnosti (J. Hlaváčková,
J. Zábranská, pedagogičtí pracovníci)
Školení - systém pro Centrum (e-quip) (J. Hlaváčková)
Onemocnění dětí v MŠ (J. Hlaváčková)
Evaluační workshop v rámci projektu „Profesní praxe; implementace profese sociálního
pedagoga do škol“, PdF, Brno (J. Zábranská)
Setkání metodiků v rámci projektu – „Tvorba a inovace vzdělávacích programů a
profesních praxí“,Katedra soc. ped. PdF MU, Poříčí 31 (J. Zábranská)
Seminář – „Profesní praxe; implementace profese sociálního pedagoga do škol, PdF,
Poříčí (J. Zábranská)
Metodické školení ředitelů škol (J. Hlaváčková)
Školní internetová prezentace a školní informační systém, seminář Infra (J. Zábranská)
Školení o chemické legislativě - I, Gymnázium J. G. Mendla, Brno (H. Žampachová)
Pracovní setkání partnerů projektu Jihomoravského regionálního centra na podporu
integrace cizinců (J. Hlaváčková, I. Lančaričová)
Pracovní seminář metodiků prevence, Sládkova 45, Brno (K. Horáková)
Pracovní seminář metodiků prevence (min. preventivní program) (K. Horáková)
Odborný seminář pro VP ZŠ, SŠSE Brno (L. Humpová)
Seminář „Jak vést TH“ (K. Horáková, J. Böhmová)
Schůze AŠSK učitelů Tv, Gymnázium tř. Kpt. Jaroše (J. Havelková)
Seminář – „Can grammar entertain us?“ Descartes, Kamenomlýnská 2 (J. Neumannová)
Seminář – „Papírové inspirace“, Descartes, Kamenomlýnská 2 (I. Kašparová)
Seminář – „Práce s dětským s dospělým hlasem“, Kamenomlýnská 2, (I. Kašparová)
Pracovní seminář v rámci metodického vedení výchovných poradců ZŠ, Kohoutova 4
(L. Humpová)
Seminář – „Mezipředmětové vztahy“, Descartes, Kamenomlýnská 2 (M. Hašková)
Seminář – „Prevence užívání alkoholu u dětí a mladistvých“, Hapalova 22 (K. Horáková,
L. Humpová)
9
Počet zúčastněných
pracovníků
17
17
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
Seminář – „Funny and Effective English for Primary students“, Kamenomlýnská 2
(R. Müllerová)
Školení o chemické legislativě - II, Gymnázium J. G. Mendla, Brno (H. Žampachová)
Sekce Tv I. st. při AŠSK (D. Vytrhlíková)
Školení – „Všeobecné účetnictví“ (I. Lančaričová)
Školení – „Účetní uzávěrka“ (I. Lančaričová)
Školení VEMA – „Nová verza PAM“ (I. Lančaričová)
Školení – „Daň z příjmů ze závislé činnosti“ (I. Lančaričová)
Školení – VEMA „Změna mzdy“ (I. Lančaričová)
Celkem
1
1
1
1
1
1
1
1
65
2.4 Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený/fyzický) 0
Část V.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími
programy
5.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
5.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
Počet žáků
1.A
1.B
2.
3.
4.
5.
15
16
27
26
29
27
Prospělo
s vyznamenáním
12
14
16
16
16
15
Celkem za I. stupeň
140
89
43
8
4
6.
7.
8.
9.
28
27
30
29
8
6
2
4
18
17
22
22
2
4
6
3
2
4
1
0
Celkem za II. stupeň
114
20
79
15
7
Celkem za školu
254
109
122
23
11
Prospělo
Neprospělo
Opakuje
1
1
9
10
11
11
2
1
2
0
2
1
2
0
1
0
1
0
5.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3
Počet
7
0
% z počtu všech žáků školy
2,76
0,00
5.3 Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 110
průměr na jednoho žáka: 0,43
5.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0
10
5.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Gymnázium
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium
Počty přijatých žáků
3
0
0
SOŠ
SOU
15
12
5.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník
Počet žáků
9. ročník
nižší ročník / 5. ročník
Celkem
%
29
6/0
35
82,86
17,14 / 0,00
100
5.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 41
Důvody: dyslektická třída, stěhování, SŠ
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 59
Důvody: výuka českého jazyka pro cizince, migrace cizinců, změna kolektivu třídy
Část VI.
Hodnocení základní školy nebo její součástí
6.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí:
Ve školním roce 2013/2014 proběhlo v naší škole ze strany České školní inspekce hodnocení
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve dnech 11. – 13. 3. 2014.
Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění Školního řádu a Školního vzdělávacího programu.
6.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:
Závěr: Nebylo zjištěno porušení ustanovení školského zákona.
Závěr: Náš ŠVP je zcela v souladu s RVP ZV.
6.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR“ – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného: 6. 12. a 18. 12. 2013
Závěr: Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.
Krajská hygienická stanice – ŠJ-výdejna při ZŠ: 12. 12. 2013
Závěr: K uchování salátů byla dokoupena nová lednička.
MČmB Brno-Královo Pole – veřejnosprávní kontrola ne na místě – provádění inventarizace
za rok 2013: únor 2014
Závěr: Při kontrole nebylo přijato žádné nápravné opatření.
Krajský úřad JmK – veřejnosprávní kontrola na místě – ověření „Smlouvy o partnerství
Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců 2014“ za období
od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014: 23. 4. 2014
Závěr: Veškeré předložené doklady jsou v souladu s právními předpisy, nebyly shledány
žádné nedostatky.
11
MČmB Brno-Královo Pole – veřejnosprávní kontrola na místě (audit) – kontrola
hospodaření a ověření účetní závěrky za rok 2013: 4. 8. – 6. 8. 2014
Závěr: Při kontrole nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
6.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:
U žádné z uvedených kontrol nebylo zjištěno porušení posuzovaných právních předpisů.
Část VII.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2014/2015 se uskutečnil ve dnech 16. a 17. ledna 2014
a současně probíhaly Dny otevřených dveří.
Zápis patří mezi nejdůležitější akce školy, proto jsme se na něj náležitě připravili. Děti si mohly
školu prohlédnout nejen v doprovodu rodičů, ale i pohádkových bytostí, které na ně čekaly hned
při vstupu do budovy.
Pohádkové bytosti v tematickém zaměření Z pohádky do pohádky jim zpříjemnily chvíli čekání
drobnými úkoly formou hry před pohovorem s paní učitelkou. Děti za odměnu dostaly malý dáreček,
který pro ně vyrobili žáci naší školy, a pamětní list.
V dopoledních hodinách mohli budoucí žáčci se svými rodiči zhlédnout výuku s daltonskými
prvky a nahlédnout v první a druhé třídě do hodin angličtiny.
K zápisu se dostavilo celkem 40 dětí, z toho zákonní zástupci 2 dětí zažádali o odklad. Z našeho
spádového obvodu pochází 7 dětí, z jiných spádových obvodů celkem 33 dětí.
Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání
Zápis pro školní rok 2014/2015 do nově rekonstruované čtyřtřídní Mateřské školy Rybníček,
která je součástí Základní školy a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14, probíhal ve dnech
3. a 4. března 2014.
K zápisu se dostavilo celkem 129 nových dětí, bylo přijato 35 dětí, o zpětvzetí požádalo 32 rodičů
z důvodu přijetí jejich dětí do jiné mateřské školy a celkem 62 dětí nebylo možné z kapacitních
důvodů přijmout.
7.0 Výkon státní správy
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./
7.1 Rozhodnutí ředitele
Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu
podle § 18
Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34
Přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
Přestup a přijetí žáka podle § 49
Zamítnutí žádosti o pokračování v zákl. vzd. podle § 55 odst. 1
12
Počet rozhodnutí
Počet odvolání
3
0
0
0
0
0
0
0
35
45
53
0
0
0
0
0
Část VIII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.0 Další údaje o škole
Kroužky při ZŠ
Název kroužku
Počet kroužků
Počet žáků
Cizí jazyky*
0
0
Informatika, PC
0
0
Náboženství
0
0
Přírodní vědy
0
0
Společenské vědy
7
67
Sport, TV, turistika
0
0
Technické vědy
0
0
Umělecké obory – hudební
1
11
Zdravotní, speciální pedagogika - dyslektický
2
17
Rukodělný
• AJ/NJ/FJ/RJ/jiný
1
11
8.1 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy
•
Výuka anglického jazyka v 1. a 2. třídě
•
Český jazyk pro cizince
•
Výuka českého jazyka – jazyková příprava EU
•
Výuka českého jazyka – jazyková příprava TZ
•
Prázdninový jazykový kurz českého jazyka
•
Výuka ukrajinštiny
•
Přírodovědně–společenská praktika
•
Kulturně–společenská praktika
•
Dyslektický kroužek
•
Sborový zpěv
•
Ve ŠD hudební a rukodělný kroužek
•
Žákovská knihovna
•
Školní sportovní klub – člen AŠSK ČR
•
Lyžařské kurzy na II. stupni
•
Škola v přírodě na II. stupni
•
Bruslení
•
JUDO Wrestling Club Brno
13
•
Talent - tenis
•
Hip hop
•
Multikulturní aktivity
8.2 Soutěže a olympiády
• Recitační soutěž – školní kolo
Výsledky I. kategorie:
1. místo – Štěpán Vlach
2. místo – Filip Radošinský
3. místo – Benedikt Mihok
1. A
1. B
2. třída
Výsledky II. kategorie: 1. místo – Emma Hayduk
2. místo – Roman Korolyshyn
3. místo – Sára Švecová
4. třída
4. třída
5. třída
Výsledky III. kategorie: 1. místo – Michal Pitela
2. místo – Vladimir Dubenco
3. místo – Kevin Roman
7. třída
7. třída
6. třída
• Babylon – školní kolo
soutěž ve čtenářské gramotnosti
1. místo
2. místo
3. místo
Andrea Čechová
Anna Stejskalová
Vladimir Dubenco
7. třída
7. třída
7. třída
• Matematický Klokan 2014
o kategorie „Cvrček“
- nejúspěšnější řešitelé školního kola: Oleh Zakharchuk
3. třída
o kategorie ,,Klokánek”
- nejúspěšnější řešitel školního kola: Dominik Polgár
4. třída
o kategorie „Benjamín“
- nejúspěšnější řešitel školního kola: Filatova Ksenia
6. třída
o kategorie „Kadet“
- nejúspěšnější řešitel školního kola: Martin Šťastný
8. třída
• Pythagoriáda 2014
Celkem se zúčastnilo
21 žáků
- nejúspěšnější řešitelé školního kola:
14
Král Jakub
Kmeťová Eliška
Filatova Ksenia
5. třída
5. třída
6. třída
• Luštitelská olympiáda 2013/2014
ZŠ Slovanské nám. 2
kategorie 5. tříd
kategorie 6. tříd
2. místo
3. místo
10. místo
Eliška Kmeťová
Ksenia Filatova
Nikola Hobzová
• „Sběr PET lahví – pro Pavlíka“
Soutěž tříd
1. místo
na 1. st.
1. místo
na 2. st.
1. A
6. třída
9,6 kg
20,9 kg
Celkem bylo nasbíráno a předáno rodičům Pavlíka Spišáka 91 kg PET víček
ke zpracování ☺.
8.3 Činnost školního pěveckého sboru „Paprsek“
• Vystoupení v Jihomor. centru na podporu integrace cizinců – 18. 11.
• Vánoční vystoupení pro rodiče a děti – 19. 12.
• Vystoupení pěveckého sboru Paprsek v Domě seniorů Ptašinského
•
„Den otevřených dveří“ – provázení budoucích prvňáčků v kostýmech pohádkových bytostí,
– hry, soutěže
• Zápis do 1. třídy – hry s dětmi v kostýmech pohádkových bytostí
• Vystoupení školního pěveckého sboru Paprsek u příležitosti Dne matek
•
Vystoupení školního sboru Paprsek pro rodiče – společně se žáky 9. r.
Sportovní soutěže
• XIII. ročník turnaje o ,,Pohár starosty MČ Brno-Královo Pole”
- ve vybíjené - družstvo 4. a 5. třídy
2. místo
- ve volejbale - družstvo 8. a 9. třídy
3. místo
I. stupeň
• Šplh
o Školní kolo ve šplhu
15
3. třída
dívky
1. místo
2. místo
3. místo
Ruba Ghallab
Safia Hassani
Marta Kurková
4. třída
dívky
1. místo
2. místo
3. místo
Karina Kučerová
Emma Hayduk
Ya Linová
5. třída
dívky
1. místo
Veronika Krausová
6:32 s
7:25 s
8:57 s
hoši
1. místo
2. místo
3. místo
Andreas Svoboda
Michal Urbánek
Khitab Hassani
6:06 s
8:50 s
12:00 s
hoši
1. místo
2. místo
3. místo
Jan Kolek
Nikolas Rác
Josef Fasura
7:70 s
o Okrskové kolo ve šplhu na ZŠ Brno, Úvoz
3. třída
dívky
2. místo
5. místo
hoši
8. místo
9. místo
4. třída
dívky
1. místo
9. místo
hoši
1. místo
3. místo
Ruba Ghallab
Safia Hassani
6:32 s
7:25 s
Andreas Svoboda
Michal Urbánek
9:12 s
9:50 s
Karina Kučerová
Emma Hayduk
6:06 s
8:50 s
Jan Kolek
Nikolas Rác
5:03 s
5:87 s
o Městské finále ve šplhu na ZŠ Novoměstská, Brno
3. třída – dívky
3. místo
Ruba Ghallab
5:80 s
4. třída – hoši
10. místo
Jan Kolek
5:90 s
5. třída – dívky
4. místo
Karina Kučerová
5:10 s
• Kuličkový den – turnaj v hraní kuliček, Místodržitelský palác
Nela Poláková z I.A obsadila vynikající 4. místo.
• Preventan Cup 2014 – soutěž ve vybíjené – ZŠ Jasanová, Brno
Žáci 4. třídy obsadili ve své kategorii 9. místo ve skupině.
16
9:12 s
9:50 s
10:28 s
5:03 s
5:87 s
7:41 s
• Olympiáda dětí 1. stupně ZŠ města Brna (1. a 2. ročník)
ZŠ Brno, Svážná 9
1. ročník dívky:
Bianca Ganciarov
Lucie Čonková
24. místo
33. místo
1. ročník hoši:
Aleksandr Tokarev
Deniel Vitovský
28. místo
43. místo
Družstvo první třídy obsadilo 19. místo.
2. ročník dívky:
Natálie Kmeťová
Valentina Pechová
37. místo
41. místo
2. ročník hoši:
Martin Sova
Adrian Horváth
30. místo
41. místo
Družstvo druhé třídy obsadilo 21. místo.
• Olympiáda dětí 1. stupně ZŠ města Brna (3. až 5. ročník)
ZŠ Laštovkova, Brno
3. ročník dívky:
3. ročník hoši:
Safia Hassani
Andreas Svoboda
Michal Urbánek
37. místo
18. místo
23. místo
4. ročník dívky:
4. ročník hoši:
Ya Linová
Jan Kolek
39. místo
1. místo
5. ročník dívky:
Veronika Krausová
Darina Stojková
Ion Ignatiuc
Do Minh Vu
42. místo
43. místo
41. místo
44. místo
5. ročník hoši:
Družstvo páté třídy obsadilo 20. místo.
Je třeba vyzdvihnout vynikající výkon žáka čtvrté třídy Jana Kolka, který v těžké
konkurenci 44 nejlepších čtvrťáků Brna obsadil 1. místo.
• XI. ročník dopravní soutěže – Empík cyklista 2014
Nejlepší jednotlivci – bez ztráty bodu za test i jízdu:
Daniel Starý
4. třída
Ion Ignatiuc
4. třída
Dopravní testy a praktickou jízdu úspěšně zvládli a průkaz cyklisty získali:
Josef Čech
4. třída
Lada Jedličková
4. třída
Karina Kučerová
4. třída
Jan Kolek
4. třída
Jan Modra
4. třída
Nicol Schmidtová
4. třída
Nikolas Rác
4. třída
Daniel Starý
4. třída
17
•
Školní družina
o Přebor ŠD z Brna-Králova Pole – skok daleký
hoši:
dívky:
Aleksandr Tokarev
Jonáš Werner
Jan Kolek
1. A
2. třída
4. třída
1. místo
1. místo
1. místo
Valentyn Ihorovyč Zacharčuk
Martin Sova
Simon Chudík
1. B
2. třída
3. třída
2. místo
2. místo
2. místo
Kristýna Burianová
Karina Kučerová
2. třída
4. třída
2. místo
2. místo
Aleksandr Tokarev
Martin Sova
Jan Kolek
1. A
2. třída
4. třída
1. místo
1. místo
1. místo
Valentyn Ihorovyč Zacharčuk
Jonáš Werner
Simon Chudík
1. B
2. třída
3. třída
2. místo
3. místo
3. místo
Karina Kučerová
4. třída
1. místo
4. třída
4. třída
3. místo
7. místo
o Přebor ŠD z Brna-Králova Pole – 50 m
hoši:
dívky:
o Přebor ŠD z Brna-Králova Pole v plavání
hoši:
dívky:
Jan Kolek
Karina Kučerová
II. stupeň
• Školní vánoční turnaj ve stolním tenise
8. třída
dívky
1. místo
2. místo
3. místo
9. třída
dívky
1. místo
2. místo
3. místo
Andriana Mandzyuk
Khishigiargal Erkhembayar
Valentyna Cherchovych
hoši
1. místo
2. místo
3. místo
Vitaliy Korolyshyn
Vasyl Tkachenko
Milan Sova
Gabriela Krajčová
Lucie Fábryová
Kateřina Romanová
hoši
1. místo
2. místo
3. místo
Lukáš Nimrichter
Patrik Fadrný
Kraus Martin
18
Finále
Hoši
Dívky
1. místo
Lukáš Nimrichter (9.tř.)
1. místo
Gabriela Krajčová (9. tř.)
2. místo
Patrik Fadrný (9. tř.)
2. místo
Lucie Fábryová (9. tř.)
3. místo
Vasyl Tkachenko (8. tř.)
3. místo
Andriana Mandzyuk (8. tř.)
• Školní kolo ve šplhu
Účastnili se všichni žáci školy. Vítězové nás reprezentovali v obvodním a městském kole.
7. třída
6. třída
Hoši
1. Kostron V.
2. Vrtík O.
3. Honzák D.
Dívky
1. Musilová H.
2. Hobzová N.
3. Krčková M.
Hoši
1.Pitela M.
2. Cherchvych M.
3. Popela
8. třída
Hoši
1. Tkachenko V.
2. Ferenc P.
3. Tran Xuan
Dívky
1. Pomeroy N.
2. Reynolds L.
3. Karasová B.
9. třída
Dívky
1. Mandzyuk A.
2. Lendlerová E.
3. Břicháčková E.
Hoši
1. Nguyen
2. Niculescu C.
3. Kraus M.
• Městské kolo ve šplhu – semifinále 4. 3. 2014
Dívky
1. Romanová K.
2. Benderradj S.
3. Kemenyash V.
ZŠ Slatina
Žáci mladší
Hoši
Roman K.
Honzák D.
Pitela M.
Dívky
Musilová M.
Pomeroy N.
Reynolds L.
Do městského finále postoupilo celé družstvo mladších žáků !!! Závody vyhrálo !!!
Žáci starší
Hoši
Ferenc P.
Nguyen M.
Tran Xuan Toi
Dívky
Krajčová G.
Romanová K.
Mandzyuk A.
Do městského finále postoupil Petr Ferenc jako jednotlivec!
• Městské kolo ve šplhu –finále 25. 3. 2014
ZŠ Vedlejší
Žáci mladší
1. místo
Roman Kevin
6. místo
Vrtík O.
8. místo
Pitela M.
Ve starší kategorii se v městském finále umístil Ferenc Petr na krásném 7. místě !!!
19
• Lehkoatletické závody – „Nejrychlejší stovkař a stovkařka“
ZŠ Herčíkova
Kategorie A – mladší žactvo:
dívky:
Adéla Štrublová
Natalie Pomeroy
Leah Reynolds
7. třída
7. třída
7. třída
1. místo
2. místo
4. místo
hoši:
Michal Pitela
Roman Kevin
7. třída
6. třída
2. místo
7. místo
Kategorie B - starší žactvo:
dívky:
Andriana Mandzyuk
Kateřina Romanová
Gabriela Krajčová
8. třída
9. třída
9. třída
2. místo
6. místo
12. místo
hoši:
Martin Kraus
Mihai-Cosmin Niculescu
Serhiy Svintsitskyy
9. třída
9. třída
9. třída
2. místo
5. místo
10. místo
• Lehkoatletické závody – „Nejlepší skokan a skokanka“
ZŠ Herčíkova
Kategorie A – mladší žactvo:
dívky:
Leah Reynolds
Michaela Musilová
Monika Krčková
7. třída
6. třída
6. třída
1. místo
7. místo
12. místo
hoši:
Michal Pitela
Roman Kevin
Gabriel Kozlowski
7. třída
6. třída
6. třída
2. místo
6. místo
12. místo
Kategorie B - starší žactvo:
dívky:
Andriana Mandzyuk
Gabriela Krajčová
Kateřina Romanová
8. třída
9. třída
9. třída
4. místo
6. místo
7. místo
hoši:
Vasyl Tkachanko
Petr Ferenc
9. třída
9. třída
1. místo
9. místo
20
• Fotbalové utkání mezi třídami
Mezitřídní turnaj
6. třída
x
7. třída
Zvítězila 7. třída
7. třída
Nastych
Veenstra
Cherchovych
Kozlowski
Pitela
Dubenco
Huy
Popela
6. třída
Kysela
Hassani
Hrstka
Roman
Šmerda
Kryštof
Sukhostavsky
Janko
8. třída
2:5
x 9. třída
Zvítězila 8.
třída 3 : 0
9. třída
Niculescu
Nimrichter
Popyk
Svintsitskyy
Tsar
Tokarev
Winkler
Fadrný
8. třída
Tkachenko
Atassi
Arzumanyan
Korolyshyn
Khawam
Tran
8.6 Aktivity školy
Datum
2. 9.
6. 9.
10. 9.
12. 9.
13. 9.
17. 9.
18. 9.
20. 9.
23. 9.
24. 9.
25. 9.
30. 9.
Třída
3.
I. A
3.
4.
5.
8.
3.
1. st.
4.
Akce
Slavnostní zahájení školního roku a přivítání prvňáčků ve škole
Focení 1. třídy (MF DNES)
Plavání na ZŠ Herčíkova
„Jak se jmenujeme a co máme společného“ – práce školní psycholožky
Turnaj ve vybíjené a odbíjené o „Pohár starosty MČ Brno-Královo Pole“,
ZŠ Herčíkova
Plavání na ZŠ Herčíkova
Dopravní výchova MP na dopravním hřišti ZŠ Horácké nám. 13
Lanové centrum
Lanové centrum
Plavání na ZŠ Herčíkova
Beseda s hráči Zbrojovky v tělocvičně
Dopravní výchova, DDM Junior
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
1. 10.
3. 10.
3.
I. B
Plavání na ZŠ Herčíkova
Vycházka do parku
21
4. 10.
8. 10.
10. 10.
11. 10.
11. 10.
15. 10.
16. 10.
18. 10.
21. 10.
22. 10.
23. 10.
31. 10.
ŠD
ŠD
5.
6.
3.
4.
9.
I. A, I. B
9.
3.
ŠD
6.
7. a 8.
1. st.
8.
6. a 7.
7.
3.
5.
4.
1. st.
I. a II. st.
Slavnostní pasování na čtenáře – knihovna Palackého tř.
„Drakiáda ve ŠD“ - Planýrka
Výukový program MP – „Filipovo trápení“
Výukový program MP – „Kyberšikana“
Plavání na ZŠ Herčíkova
„Svět keramiky“, DDM Junior
Mezinárodní strojírenský veletrh
Výukový program – „Zeměználek“
Výukový program „ Reálné a ideální já“
Plavání na ZŠ Herčíkova
Přebor ŠD z Králova Pole v atletice na ZŠ Herčíkova
Program školní psycholožky - sociometrie
Program školní psycholožky - sociometrie
Projekt „BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC“
„EKO DEN S KOMETOU“
Bruslení
Výukový program MP – „Bezpečně na kole“
Plavání na ZŠ Herčíkova
Výukový program „Hygiena“
Empík cyklista - dopravní hřiště
Delegace ruských učitelů z Moskvy – prezentace 1. st.
Halloween v tělocvičně
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
4. 11.
5. 11.
7. 11.
11. 11.
11. 11.
12. 11.
13. 11.
15. 11.
18. 11.
19. 11.
20. 11.
ŠD
3.
4. a 5.
1. st.
4.
5.
2.
8.
3.
9.
1. st.
I. B
I. A
3.
4.
9.
5., 6. a 7..
4.
9.
8. a 9.
21. 11.
22. 11.
25. 11.
6.
I. A, I. B
8.
2. a 3.
Bruslení (1.-5. r.)
Plavání na ZŠ Herčíkova
Školní kolo ve šplhu pro 1.-5. r.
Vánoční focení
Bijásek – „Filmy Miroslava Štěpánka“
Výuk. program – „Cesta kolem světa za 80 dní“
Výuk. program MP – „Malý kriminalista“
Výuk. program MP – „Vadí, nevadí“
Plavání na ZŠ Herčíkova
Kariérní poradenství – testování
Okrskové kolo ve šplhu – ZŠ Úvoz
Bijásek – „Výtvarník a režisér Zdeněk Miler“
Bijásek – „Výtvarník a režisér Zdeněk Miler“
Výukový program „Šťastný princ“
Výukový program „Cesta kolem světa za 80 dní“
Kariérní testování
Bruslení
Výukový program „Cesta ke zdraví“ – DDM Dornych
Vánoční focení – I. st.
Kariérní testování
Bruslení
Veletrh základních škol, CVČ Lužánky
Program MP – „Bezpečně na kole, bruslích a skateboardu“
Veletrh základních škol, CVČ Lužánky
Výukový program „Jak se sluníčko nemylo“ – Sdružení podané ruce
Výukový program MP „Mladý motorista“
Výukový program „Nemocné království“ - Sdružení podané ruce
22
26. 11.
27. 11.
28. 11.
29. 11.
9.
5., ŠD
5.
4.
3.
2.
9.
8. a 9.
3.
4.
ŠD
Představení SPŠ polytechnické
Bruslení
Výukový program - Sdružení podané ruce, „Úvod do závislosti“
Výukový program - Sdružení podané ruce, „Prevence užívání alkoholu“
Plavání na ZŠ Herčíkova
Bijásek – „Spisovatel Václav Čtvrtek“
Výukový program MP „Mladý motorista“
Městské finále ve šplhu
Bruslení
Bijásek – „Výtvarník Adolf Born a spisovatel Miloš Macourek“
Empík cyklista
Lampionový průvod
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
2. 12.
3. 12.
4. 12.
5. 12.
6. 12.
9. 12.
10. 12.
11. 12.
12. 12.
16. 12.
17. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.
20. 12.
5.-7.
3.
8. a 9.
1. – 9.
5.
3. a 4.
5.
5., ŠD
2.
5.
6.
8.
7.
3.
7. – 9.
ŠD
6.
2.
5. - 7.
3.
II. st.
7. - 9.
9.
6. – 9.
1. – 9.
Bruslení
Plavání
Bruslení
Mikuláš na I. a II. st.
Hvězdárna – „Sluneční soustava“
Výukový program MP – „Dopravní výchova“
Luštitelská olympiáda
Bruslení
Výukový program MP – „Malý kriminalista“
Výukový program MP – „Filipovo trápení“
Výukový program MP – „Kyberšikana“
Výukový program MP – „Vadí, nevadí“
Výukový program „Cesta labyrintem města“
Plavání na ZŠ Herčíkova
Anglické divadlo „Romeo a Julie“
Soutěž v plavání – na ZŠ Herčíkova
Preventivní program „Na zdraví“
Výukový program „Nemocné království“ - Sdružení podané ruce
Bruslení
Plavání na ZŠ Herčíkova
Zájezd – Poznáváme vánoční Vídeň
Bruslení
Výukový program „Cesta labyrintem města“
Vánoční vystoupení – ŠD, Paprsek
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Vánoční besídky ve třídách
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
6. 1.
7. 1.
13. 1.
14. 1.
15. 1.
16. 1.
II. st.
3.
3.
4.
1. – 5.
17. 1.
1. – 5.
Projekt „BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC“
Plavání na ZŠ Herčíkova
Vystoupení pěveckého sboru Paprsek v Domě seniorů Ptašinského
Plavání na ZŠ Herčíkova
Výstava „Josef Lada“, Špilberk
Den otevřených dveří na ZŠ
Zápis dětí do 1. třídy
Den otevřených dveří na ZŠ
23
21. 1.
23. 1.
24. 1.
24. 1.
27. 1.
28. 1.
29. 1.
3.
5.
3. – 4.
6. – 9.
5.
9. a 7.
3.
6.
Zápis dětí do 1. třídy
Plavání na ZŠ Herčíkova
Návštěva botanické zahrady
Pietní akt – Holocaust na ZŠ Merhautova
Výukový program MP „Empík cyklista“
Sál Bakaly –„Mexiko – záhada starých Mayů“
Bruslení
Představení SŠ – Gymnázium Hády
Plavání na ZŠ Herčíkova
Školní psycholožka – práce se třídou
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
3. 2.
4. 2.
6. 2.
7. 2.
11. 2.
13. 2.
14. 2.
24. 2.
25. 2.
6.
2.
3. – 5..
7.
5.
2.
5. - 8.
6. – 9.
6.
2.
7.
28. 2.
ŠD
Výukový program „Cesta labyrintem města“
Plavání na ZŠ Herčíkova
Výukový program „Romská kultura“
Návštěva centra IO Roma
Výukový program „Zdravý talíř“
Divadelní představení žáků 5. tř. pro MŠ
Plavání na ZŠ Herčíkova
Pythagoriáda – školní kolo
Pernštejni – „Obrazy z války třicetileté“
Výukový program „Zdravý talíř“
Plavání na ZŠ Herčíkova
„Babylon – Rozumíme si?“ – školní kolo soutěže čtenářské gramotnosti
Zasedání Městského parlamentu dětí a mládeže Brno, SVČ Lužánky
Dětský karneval ve ŠD
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
3. 3.
4. 3.
6. 3.
7. 3.
10. 3.
11. 3.
12. 3.
13. 3.
14. 3.
17. 3.
18. 3.
ŠD
2.
7.
3.
I. A.
4.
2.
I. B
6.
6.
3. a 4.
2.
19. 3.
20. 3.
21. 3.
5.
I. A
I. B
Zápis do MŠ
Návštěva v knihovně
Plavání na ZŠ Herčíkova
Zápis do MŠ
Preventivní program „Na zdraví“
Bijásek – „Bratři Čapkové“
Bijásek – „Výtvarník a režisér Zdeněk Smetana“
Bijásek – „Zahrada Jiřího Trnky“
Plavání na ZŠ Herčíkova
Bijásek – „Výtvarník a režisér Zdeněk Smetana“
Výukový program – „ Komunikace hrou“, PPP Sládkova, Brno
TH na téma – „Styl učení“
Městské kolo ve šplhu, ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám.2
Výukový program – Empík cyklista
Babylon – soutěž ve čtenářské gramotnosti, ZŠ Kuldova
Focení 1. st. ke Dni matek
Plavání 2. r. na ZŠ Herčíkova
Vystoupení školního pěveckého sboru Paprsek v Domě seniorů, Ptašinského
Výukový program – „Třída jako tým“
Výukový program – „O Sněhurce trochu jinak“, (problematika kouření)
Výukový program – „O Sněhurce trochu jinak“, (problematika kouření)
24
24. 3.
2. – 3.
4. – 5.
6. – 7.
8. – 9.
2.
25. 3.
2.
26. 3.
27. 3.
6.
8.
I. st.
5.
4.-5.
Matematický klokan – kat. Cvrček
Matematický klokan – kat. Klokánek
Matematický klokan – kat. Benjamín
Matematický klokan – kat. Kadet
Výukový program – „Opilá studánka“, (problematika alkoholismu), Podané
ruce
Plavání 2. r. na ZŠ Herčíkova
Městské finále ve šplhu (K. Roman, M. Pitela, D. Honzák)
Sběr PET víček
Projektový den – „Závislosti“
Focení 1. st. ke Dni matek (Photo Design)
Návštěva technického muzea
Turnaj ve vybíjené , ZŠ Jasanová
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
1. 4.
2.
3. 4.
4. 4.
3.
9.
8. 4.
9. 4.
10. 4.
2.
2.
6.
11. 4.
15. 4.
16. 4.
22. 4.
24. 4.
28. 4.
29. 4.
30. 4.
5.
I. A, I. B
6. – 9.
3.-4.
2.
3.
2.
5.
9.
1. – 9.
2.
1. – 2.
Plavání na ZŠ Herčíkova
Výukový program – „Na zdraví“, pokračování
Výukový pořad – „Romská kultura“
Setkání nejlepších žáků 9. r. ZŠ s pí místostarostkou Ing. A. Pazderovou,
obřadní síň ÚMČ Brno–Královo Pole, Husitská 1
Plavání na ZŠ Herčíkova
Bijásek – „Václav Čtvrtek“
Výukový program – „Příběh Moniky“, Podané ruce, MMU2
Luštitelská olympiáda – finále na ZŠ Slovanské nám.
Výukový program – „Netolismus“, Podané ruce
Výukový program – „Zdravé zoubky“
„Indonésie - po stopách lidojedů“, projekt Planeta Země 3000, KC sál Bakaly
Výukový program – „Zdravé zoubky“
Plavání na ZŠ Herčíkova
Vystoupení školního pěveckého sboru Paprsek v Domě seniorů, Ptašínského
Planetárium – „Cesta k planetám“
Plavání na ZŠ Herčíkova
Projekt Voda (gymnázium J. G. Mendela)
Výukový program – „Kyberšikana“, MMU1
Výukový program – „Letové ukázky dravců“, park Lužánky
Plavání na ZŠ Herčíkova
Výukový program – „Zdravé zuby“, MMU1
Schůzka školního parlamentu
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
2. 5.
6. 5.
7. 5.
12. 5.
1.-9.
2.
4.
7.
8.
13. 5.
4. – 8.
2.
Den Země – projektový den tříd
Plavání na ZŠ Herčíkova
Dopravní hřiště – „Empík cyklista“, ZŠ Horácké nám.
Schůzka školního parlamentu
Výukový program – „Jaká jsou má přání, co si vpustím do života“, MMU1,
Podané ruce
Výukový program – „Příběh z obrázků“, MMU2, Podané ruce
Vystoupení školního sboru Paprsek a ŠD ke Dni matek (knihovna)
Výukový pořad – „Beatles“, tělocvična
Plavání na ZŠ Herčíkova
25
15. 5.
16. 5.
20. 5.
21. 5.
9.
5.
1.a 3.
2.
2. a 4.
9.
22. 5.
I. st.
26. 5.
27. 5.
8.-9.
6., 7., 9.
2.
6., MŠ
1.-9.
28. 5.
30. 5.
Projekt – „Sacharidy“, Gymnázium J. G. Mendela
Program – školní psycholožka
„Nejrychlejší stovkař a stovkařka“ – běh na 100 m, ZŠ Herčíkova
Školní výlet – Moravský kras,
Plavání na ZŠ Herčíkova
Školní výlet zámek Buchlov, skanzen Modrá
Planetárium Brno
Schůzka školního parlamentu s vedením školy
Dopoledne MP „Empík hledá Foxíka 2014“, Lužánky
I. kuličkový turnaj na Moravském nám., pořádá Gymnázium Hády
Školní výlet – Jedovnice
Školní výlet – Jedovnice
Plavání na ZŠ Herčíkova
Sportovní dopoledne s MŠ
Den otevřených dveří – „Kultura bez hranic“
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
2. 6.
3. 6.
5. 6.
6. 6.
9. 6.
10. 6.
11. 6.
13. 6.
16. 6.
17. 6.
18. 6.
20. 6.
23. 6.
2.
7.
1. – 9.
2.
6.
4.
1. a 3.
1. a 2.
4.
2.
3. - 5.
7
5.
8.
6.
ŠD
24. 6.
25. 6.
6.-9.
26. 6.
27. 6.
1. – 9.
1. – 9.
Fotografování tříd 1. a 2. st.
Plavání na ZŠ Herčíkova
Výukový program –„Komunikace hrou“, PPP Sládkova, Brno
„Nejlepší skokan a skokanka“, ZŠ Herčíkova
Recitační soutěž – školní kolo (knihovna)
Plavání na ZŠ Herčíkova
Odvoz sběru víček, sběru papíru
Vyhlášení výsledků soutěže MP „Empík cyklista“
Noc ve škole
Atletické závody na ZŠ Svážná,
Návštěva ZOO Brno,
Plavání na ZŠ Herčíkova
Atletické závody na ZŠ Laštůvkova,
Výukový program – „Kudy? Tudy!“, Podané ruce, Hapalova
Školní výlet
Brněnská přehrada – parníkem
Výukový program – „Kudy? Tudy!“, Podané ruce, Hapalova
Generální zkouška sboru, tělocvična
Atletický přebor ŠD
Schůzka žákovského parlamentu
Ukázky parkour
Vystoupení školního sboru Paprsek pro rodiče – společně se žáky 9. r.
Vystoupení žáků 6. a 7. r. (Dv) pro rodiče
Cvičný požární poplach
„Poslední zvonění“ pro žáky 9. ročníku
26
Část IX.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
9.0 Rozvojový program MŠMT na rok 2013:
„Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní
příslušností jiného členského státu Evropské unie“
9.0.1 Výše přidělených finančních prostředků v roce 2013 činí 62.600,- Kč.
9.1 Rozvojový program MŠMT na rok 2014:
„Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní
příslušností jiného členského státu Evropské unie“
9.1.1 Výše přidělených finančních prostředků v roce 2014 činí 56.900,- Kč.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, určil ve spolupráci se zřizovatelem BrnoKrálovo Pole naši základní školu k realizaci vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu žáků, kteří
jsou dětmi osoby jiného členského státu EU.
Těmto dětem-cizincům zajišťujeme jazykovou přípravu s názvem Výuka českého jazyka (EU)
tři hodiny týdně v odpoledních hodinách po dobu šesti měsíců, která je přizpůsobena potřebám
jednotlivých žáků. Přihlásit se děti mohou do této třídy kdykoliv během školního roku, přičemž
zůstávají žáky ve své kmenové škole. Do jazykové přípravy jsou tito žáci zařazeni na základě
písemné žádosti jeho zákonného zástupce, ředitelka školy je pak povinna jej do 30 dnů od podání
žádosti do přípravy zařadit. Tuto skupinu navštěvují i žáci-cizinci z EU naší školy. O absolvování
jazykové přípravy obdrží žák osvědčení.
9.2 Rozvojový program MŠMT na rok 2013:
„Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí
na r. 2013“
9.2.1 Výše přidělených finančních prostředků v roce 2013 činí 953.825,- Kč.
9.3 Rozvojový program MŠMT na rok 2014:
„Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí
na r. 2014“
9.3.1 Výše přidělených finančních prostředků v roce 2014 činí 575.947,- Kč.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, určil ve spolupráci se zřizovatelem BrnoKrálovo Pole naši základní školu k realizaci vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu žáků, kteří
pocházejí z tzv. třetích zemí.
Těmto dětem-cizincům zajišťujeme jazykovou přípravu s názvem Výuka českého jazyka (TZ)
tři hodiny týdně v odpoledních hodinách po dobu šesti měsíců, která je přizpůsobena potřebám
jednotlivých žáků. Přihlásit se děti mohou do této třídy kdykoliv během školního roku, přičemž
zůstávají žáky ve své kmenové škole. Do jazykové přípravy jsou tito žáci zařazeni na základě
písemné žádosti jeho zákonného zástupce, ředitelka školy je pak povinna jej do 30 dnů od podání
27
žádosti do přípravy zařadit. Tuto skupinu navštěvují i žáci-cizinci z třetích zemí naší školy.
O absolvování jazykové přípravy obdrží žák osvědčení.
9.3.2 Přípravný jazykový kurz pro žáky-cizince – přírodovědně-společenská praktika
Některé děti nemají při přijetí do základního vzdělávání vůbec žádnou nebo velmi malou znalost
českého jazyka. Z tohoto důvodu jsme zařadili tyto žáky do intenzivního kurzu výuky českého jazyka
během školního roku v odpoledních hodinách jednu hodinu týdně, a tím se snažíme umožnit jim
snadnější začlenění do výuky a zvýšit jejich úspěšnost při studiu.
Pomáháme dětem-cizincům s bezproblémovým začleněním do běžné školy, dětského kolektivu
i celé společnosti. Osvojování českého jazyka pro cizince a rozvíjení ústního i psaného projevu
pomáhá snižovat jazykové bariéry, umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí
i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí vzájemného mezinárodního porozumění
a tolerance, potírá rasovou a národnostní nesnášenlivost a rasismus.
9.4 Rozvojový program MŠMT na rok 2013 a 2014:
„Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ – oblast podpory: 1.4 – Zlepšení
podmínek pro vzdělávání na základních školách – šablony klíčových aktivit.
9.4.1 Výše přidělených finančních prostředků činí 1,213.804,- Kč.
Část X.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
10.0 Projekt „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2013“
,,Zajištění výuky českého jazyka pro děti cizinců z třetích zemí“ - realizovaný v období
od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014
10.0.1 Projekt byl podpořen JmK v roce 2013 ve výši 170.000,- Kč.
10.1 Projekt „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2014“
,,Zajištění výuky českého jazyka pro děti cizinců z třetích zemí“ - realizovaný v období
od 1. ledna 2014 do 18. února 2015
10.1.1 Projekt byl podpořen JmK v roce 2014 ve výši 236.500,- Kč.
10.2 Nositel projektu:
• Jihomoravský kraj
10.3 Zdroj podpory projektu:
- 75% Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF 2013)
- 25% Finanční prostředky Jihomoravského kraje
28
10.4 Partneři:
• Statutární město Brno
• Diecézní charita Brno
• SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty
• OPU - Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s.
• Brnopolis o. s.
• Orient Vision o. s.
• Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14
10.4 Součástí našeho školního vzdělávacího programu ,,Škola bez hranic“ je výuka nepovinného
předmětu Český jazyk pro cizince. Přijímáme děti cizinců z třetích zemí a začleňujeme
je do běžných tříd ve všech ročnících. Těmto žákům poskytujeme zvýšený počet hodin výuky
českého jazyka, a to 3 hodiny týdně po celý rok.
10.4.1. Pro žáky-cizince bez žádné nebo s minimální znalostí českého jazyka probíhal o prázdninách
v období 30. 6. – 11. 7. 2014 Intenzivní kurz českého jazyka pro začátečníky.
10.5.1 Hlavní a dílčí cíle projektu
Usnadnit žákům-cizincům začlenění do běžné školy, dětského kolektivu i celé společnosti,
snadnější osvojení českého jazyka, rozvíjení ústního i psaného projevu a schopnost jim
porozumět,
žáci se učí poznávat kulturu majoritní společnosti, ve které žijí, diskutují také o kulturách
zemí, ze kterých pocházejí,
cílem je dobře se poznat, pochopit jeden druhého, své odlišnosti i podobnosti, dozvědět se
něco o slušném chování.
10.5.2 Aktivity, kterými je projekt realizován
Vydání „Čeština pro cizince – Soubor metodických listů“, která hravou a zábavnou formou
seznamuje žáky-cizince se základy češtiny,
vydání souboru pracovních listů pro cizince „Zajíček Ti tleská“, který obsahuje elementární
uvolňovací cviky pro úspěšné zvládnutí správných tvarů písmen,
tisk metodických materiálů pro žáky-cizince a pedagogické pracovníky,
přijímací řízení žáků-cizinců do vzdělávacího procesu,
rozvrh školy upravený tak, aby děti cizinců z jednotlivých tříd mohly navštěvovat nepovinný
předmět Český jazyk pro cizince v odpoledních hodinách 3 hodiny týdně,
realizace učebních plánů se zaměřením na výuku českého jazyka pro žáky-cizince (Čj jako
cizí jazyk),
pro každého žáka-cizince je zpracován Výukový plán českého jazyka individuálně
se zaměřením na jeho jazykovou úroveň,
procvičování výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby, čtení, psaní, osvojení základních
pravopisných pouček,
výukové lekce zaměřené na multikulturní výchovu, která je důležitá nejenom pro společný
život v běžném životě, nýbrž je také nutností v profesním životě a měla by být
zprostředkována již ve škole v rámci přípravy na povolání,
vedení žáků k toleranci, vzájemné úctě, snášenlivosti, empatii, otevřenosti a spolupráci,
29
realizace vzájemného poznávání různých kultur – pravidelná setkávání s rodiči žáků,
např. Multikulturní večery v prostorách Jihomoravského regionálního centra na podporu
integrace cizinců na Mezírce 1 v Brně nebo ve škole,
v rámci Dne otevřených dveří pořádání projektových dnů ve škole,
vystoupení žáků ke Dni matek, Vánoční vystoupení pro rodiče,
vystoupení žáků-cizinců na veřejných akcích, např. Veletrh základních škol, Erbovní
slavnosti atd.,
přednášky ve škole a besedy s lektory o životě cizinců,
poznávací výlety v České republice,
návštěvy muzeí a výstav.
10.5.3 Při přijímání žáků-cizinců postupujeme následovně:
Rodiče či zákonní zástupci žáka-cizince vyplní žádost o přijetí k příslušnému typu vzdělávání
a odevzdají ji na ředitelství,
u mateřské školy si škola zhotoví kopie dokladů rodičů nebo zákonných zástupců, které
je opravňují k pobytu v ČR, u základní školy není povinnost tyto doklady vyžadovat,
ale nicméně je vhodné si je vyžádat,
rodiče předloží doklady dítěte s identifikačními údaji nutnými pro získání údajů do školní
matriky - pas, rodný list apod.,
rodiče předloží doklady o předchozím vzdělávání, nezbytné pro zařazení do příslušného
ročníku školy,
o zařazení žáka do ročníku rozhodne ředitelka školy na základě předložených dokladů
o dosavadním vzdělání,
v případě pochybností nebo nedostačujících znalostí žáka, zvláště českého jazyka, rozhodne
ředitelka na základě zjištění úrovně znalostí žáka a znalostí českého jazyka pomocí
jednoduchého testu,
v rámci správního řízení škola přijme dítě ke vzdělávání, vyhotoví rozhodnutí a předá
rodičům nebo zákonným zástupcům,
zařazení dítěte do určitého ročníku je vhodné uvést do rozhodnutí a vyžádat si podpis rodičů
na prohlášení, že se vzdávají práva na odvolání,
při hodnocení žáka z předmětu český jazyk a literatura vyučující přihlédne k dosažené úrovni
znalosti českého jazyka,
závažné nedostatky ve vědomostech z tohoto předmětu se považují za objektivní příčinu,
pro kterou žák nemusí být v průběhu prvního roku a půl školní docházky klasifikován,
pokud není klasifikován na konci školního roku, opakuje ročník,
při klasifikaci používáme i slovní hodnocení, které máme uvedeno ve Školním řádu spolu
s pravidly hodnocení žáků,
tato pravidla hodnocení – klasifikační řád - máme schválená školskou radou.
Část XI.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
11.0 Plán dalšího vzdělávání
•
Dalton - absolvování náslechů na škole zaměřené na daltonskou výuku
•
výchovné poradenství – výchovná poradkyně, psycholožka a asistentka výchovné poradkyně
pro poruchy učení na I. stupni
- semináře zaměřené na výchovné poradenství a speciální vzdělávací potřeby žáků
30
•
minimální preventivní program - metodik prevence
-
•
účast na seminářích metodika prevence
semináře zaměřené na sociálně patologické jevy a rizikové chování žáků
podporování vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků v oblasti rizikového chování
žáků
environmentální vzdělávání – koordinátorka EVVO
-
•
podporování vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti speciálního vzdělávání
zvyšování odborné úrovně koordinátora environmentálního vzdělávání a výchovy
účast na seminářích
podporování dalšího vzdělávání učitelů a ostatních pedagogických pracovníků
pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu
výchova ke zdraví
- semináře zaměřené na zdravotní vzdělávání
•
koordinátor pro RVP ZV – hlavní koordinátor
-
•
semináře k ŠVP
SIPVZ
-
průběžné proškolování pedagogů ve výuce na počítačích
Část XII.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
12.0 Spolupráce školy s dalšími subjekty
•
Úřad městské části Brno-Královo Pole – účast na Erbovních slavnostech, výstavách
či projektech.
•
AČDŠ - Asociace českých daltonských škol - spolupráce s brněnskými daltonskými školami,
účast na mezinárodní daltonské konferenci na ZŠ a MŠ, Husova 17, Brno.
•
CPIV, Mezírka 1, Brno – Centrum podpory inkluzivního vzdělávání - zavádění inkluzivních
hodnot do procesu vzdělávání na základních školách, průběžná konzultační a poradenská pomoc
v oblasti psychologických a speciálně-pedagogických služeb, sociálního poradenství a prevence
sociálně patologických jevů.
•
Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců, Mezírka 1, Brno – výuka
českého jazyka pro žáky-cizince z třetích zemí.
•
PPP Kohoutova 4, Brno - spolupráce s Mgr. Martinou Štěpánovou při řešení výchovných
a výukových problémů žáků (besedy s žáky 9. tř.) a v rámci volby povolání.
•
Úřad práce Brno, pobočka Královo Pole – návštěva poradenského střediska pro volbu
povolání, žáci 9. ročníku mají možnost se seznámit s aktuální nabídkou studijních a učebních
oborů a se službami poradenského střediska.
31
•
Modrá linka (Centrum a linka důvěry nejen pro děti a mládež) – výukový program „Haló, tady
linka důvěry“ pro 4. a 5. ročník.
•
Komunitní centrum, Staňkova 4 – projekt „Kdo jsi, kdo jsem“.
•
PC Sládkova 45, Brno - preventivní programy, mapování vztahů žáků ve třídách „Komunikace hrou“.
•
SVP Gabriely Preissové, Brno – pomoc při řešení výchovných problémů.
•
Veletrh ZŠ – CVČ Lužánky.
•
Veletrh SŠ – BVV.
•
Veletrh se strojírenským zaměřením – BVV.
•
Centrum prevence – Sdružení Podané ruce – preventivní programy „Jak se sluníčko
nemylo“, „Nemocné království“, „Prevence užívání alkoholu“, „Úvod do závislosti“,
„O Sněhurce trochu jinak“, „Opilá studánka“, „Netolismus“, „Příběh Moniky“, „Jaká jsou
má přání, co si vpustím do života“, „Příběh z obrázků“, „Kudy? Tudy!“, „Na zdraví“ –
divadlo fórum.
•
Městská policie ČR – výukové programy – „Bezpečně na kole, bruslích a skateboardu“,
„Mladý motorista“, „Dopravní výchova“, „Nevidím“, „Filipovo trápení“, „Malý
kriminalista“, „Vadí – nevadí“, „Kyberšikana“, besedy, prevence, dopravní soutěže mladého
cyklisty a zábavné soutěžní dopoledne „Empík hledá Foxíka 2014“.
•
Policie ČR - nástěnka prevence v prostorách školy, schránka důvěry na dotazy a připomínky
žáků.
•
Středisko Help me - po dohodě s rodiči preventivní pobyt pro žáky.
•
CVČ Lužánky – Bijásek – filmová, literární a dramatická výchova pro žáky I. i II. stupně.
•
DDM – JUNIOR Dornych 2, Brno – výukové programy pro žáky I. st. – „Svět keramiky“,
„Cesta ke zdraví“.
•
Hvězdárna a planetárium Brno – výukové programy pro žáky „Sluneční soustava“, „Cesta
k planetám“.
•
Geografická přednáška RNDr. Aleny Plevové „Zeměználek“ o Zemi, horninách a nerostech.
•
Rezekvítek – sdružení pro ekologickou výchovu a ochranu přírody – výukové programy
pro žáky.
•
Moravská galerie – výukové programy pro žáky I. i II. stupně.
•
Technické muzeum v Brně – tematické výstavy a prohlídky expozice pro žáky I. a II. stupně.
•
Mendelovo muzeum – tematické výstavy pro žáky II. stupně.
•
Knihovna Jiřího Mahena – tematické pořady pro žáky I. a II. stupně.
•
Knihovna Jiřího Mahena na Palackého ulici 164, Brno–Královo Pole – návštěvy ŠD,
slavnostní pasování na čtenáře
•
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání žáků – výukové programy
pro I. stupeň.
•
Loutkové divadlo RADOST – představení pro žáky I. stupně.
•
Buranteatr – brněnské nezávislé divadlo, divadelní představení v anglickém jazyce „Romeo
a Julie“.
32
•
Společnost MP promotion, s.r.o. – výchovně vzdělávací program „Čas proměn“.
•
Účast žáků na různých představeních – divadlo Polárka, výchovné koncerty v KC Semilasso
a KIC – sál Břetislava Bakaly.
•
Naučný cyklus Svět kolem nás – projekce programu „Mexiko – záhada starých Mayů“
v kulturním zařízení – sál Břetislava Bakaly.
•
Agentura Pernštejni – historicky zábavné výukové pořady a vystoupení umělců s historickou
tematikou – „Obrazy z války třicetileté“.
•
Agentura MediaPro – Planeta Země 3000 – projekce programu „Indonésie – po stopách
lidojedů“ v kulturním zařízení – sál Břetislava Bakaly.
•
Občanské sdružení PESOS o. s. – charitativní sbírka na výcvik asistenčních a vodicích psů,
sbírka pro výstavbu Azylu pro psy a sbírka pro opuštěná a handicapovaná zvířata.
•
Občanské sdružení Život dětem – veřejná sbírka na pomoc dětským oddělením nemocnic,
zařízením pečujícím o nemocné, handicapované a opuštěné děti.
•
Občanské sdružení CPK – CHRPA – Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci - veřejná
sbírka na nákup nových koní a jejich výcvik pro ústavy a léčebny v celé ČR.
•
Občanské sdružení Píšťalka – charitativní sbírka na nákup invalidních vozíků, zdravotních
pomůcek a vybavení pro děti a mladé lidi s handicapem.
•
Fond Sidus – veřejná sbírka na vybavení dětských zdravotnických zařízení nezbytnými
lékařskými přístroji.
•
Sbírka PET víček pro bývalého žáka – Pavla Spišáka – veřejná sbírka PET víček na
rehabilitační pomůcku pro Pavlíka.
12.1 Účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci
•
Školní pěvecký sbor Paprsek – vystoupení pro veřejnost na Slovanském náměstí při Erbovních
slavnostech, vystoupení pro rodiče v tělocvičně školy – Vánoční koncert a koncert ke Dni matek,
vystoupení v domě seniorů, rozloučení se žáky 9. ročníku.
•
Výstava výtvarných prací žáků na téma ,,Holocaust” - v prostorách ZŠ Merhautova.
•
Setkání nejlepších studentů 9. tříd se starostou MČ Brno-Královo Pole - setkání se zúčastnili
Aneta Švecová a Gabriela Krajčová.
12.2 Spolupráce školy s vysokými školami a jinými institucemi
• PdF MU v Brně, katedra sociální pedagogiky – zajištění praktikanta sociální pedagogiky na ZŠ,
který se výrazně podílí na implementaci profese sociálního pedagoga ve školním prostředí.
• OA a učiliště tradičních řemesel – prohlídka školy a seznámení žáků 9. ročníku s nabídkou
studijních a učebních oborů.
• Občanské sdružení Cantes o. s. skupina Brno – beseda o výcviku canisterapeutických psů,
ukázky canisterapie žákům v praxi.
• A Kluby ČR, o.p.s. – dotazníkový průzkum „Mládež a drogy“. A Kluby je obecně prospěšná
společnost usilující o prevenci, zmírňování následků a léčbu škodlivého užívání či závislosti na
alkoholu, jiných návykových látkách a hazardním hráčství. Pomáhá lidem řešit problém jejich
33
závislosti, včetně podpory a poradenství jejich rodinám a blízkým. Zaměřuje se též na poskytování
služeb lidem znevýhodněným na trhu práce.
• SVČ Lužánky – zasedání Městského parlamentu dětí a mládeže Brno.
• Občanské sdružení Nesehnutí (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ) – kurzy českého
jazyka pro cizince v rámci projektu – „Čeština z obou stran“.
•
PPP Brno – spolupráce na vzniku diagnosticko–intervenčního programu pro vytvoření
pedagogické diagnostiky, diagnostiky pro poradenská zařízení a metodiky vyrovnávacích,
podpůrných a intervenčních postupů pro individuální i skupinovou práci se žáky.
12.3 Zapojení školy do projektů
•
„Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní
příslušností jiného členského státu Evropské unie v roce 2014“ – jazyková příprava - výuka
českého jazyka probíhá tři hodiny týdně v odpoledních hodinách po dobu půl roku u žáka, mohou
se do ní přihlásit žáci ze všech základních škol.
•
„Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí
na r. 2014“ – výuka českého jazyka a Přípravný jazykový kurz pro žáky-cizince (kroužek)
probíhá v odpoledních hodinách jednu hodinu týdně navíc po celý rok a 14 dní o prázdninách.
•
„Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2013 a 2014“
– zajištění výuky českého jazyka pro děti cizinců z třetích zemí – nepovinný předmět Český
jazyk pro cizince - výuka českého jazyka probíhá tři hodiny týdně po celý školní rok, pouze
pro kmenové žáky.
•
„Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ - projekt „Škola bez hranic“
zaměřený na systematickou podporu čtenářské a informační gramotnosti žáků, zkvalitnění výuky
cizích jazyků a přírodních věd.
•
Projekt „Tvorba a inovace vzdělávacích programů a profesních praxí“ – Profesní praxe;
implementace profese sociálního pedagoga do škol. Projekt zajišťuje práci praktikantů sociální
pedagogiky na ZŠ. Obsahová náplň působení sociálního pedagoga ve školním prostředí
je zaměřena zejména do oblasti pedagogiky volného času, prevence sociálních patologií
a projektování.
•
Projekt – „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách
v Jihomoravském kraji v rámci OP VK“, spolupráce na realizaci projektu s Gymnáziem J. G.
Mendela. Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického
vzdělávání na základních a středních školách v Jihomoravském kraji.
•
Projekt MP – „Nevidím“ – projekt je zaměřen na zvýšení vnímavosti a citlivosti dětí a mládeže
k potřebám především zrakově postižených osob v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
Je realizován jednak formou přednášky, tak i formou přímé simulace nevidomého na předem
určeném místě.
•
Občanské sdružení Nesehnutí (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ) – kurzy českého
jazyka pro cizince v rámci projektu „Čeština z obou stran“.
•
Projekt „Brno a Jižní Morava bez hranic“ – setkání žáků s postiženými – trenéry v rámci
programu projektu, určeno pro žáky I. a II. st. Při těchto setkáních se žáci seznámí s možnostmi
spolupráce s vozíčkáři a také praktickým věcem ze života postižených lidí.
34
12.4 Mezinárodní spolupráce
•
Delegace nejlepších ruských učitelů z Moskvy – prezentace ZŠ i MŠ.
12.5 Lyžařský výcvikový kurz
• 2. 3. – 8. 3. 2014 – Ostružná (žáci 7. třídy)
Lyžařský výcvikový kurz proběhl v Ostružné v Jeseníkách, účastnili se ho žáci 7. až 9. ročníku.
Nejdůležitější na lyžařském zájezdu bylo zvládnutí základní etapy výcviku se všemi žáky. U všech
žáků bylo dosaženo vytvoření kladného vztahu k aktivnímu pohybu v přírodě.
12.6 EVVO
• „Den Země“ – projektový den 2. 5. 2014 – EVVO
1. A
Ekostezka Čertova rokle Lesná
1. B
Ekostezka Čertova rokle Lesná
2. třída
Ekostezka Čertova rokle Lesná
3. třída
Ekostezka Čertova rokle Lesná
Lamacentrum Líšeň
4. třída
5. třída
Koňská farma - Ořešín
Červený kopec, Antrophos
6. třída
7. třída
Červený kopec, Antrophos
8. třída
Funkcionalismus města Brna
9. třída
Stránská skála
•
Červen 2014
–
školní výlety (1. – 9. třída).
Část XIII.
Základní údaje o hospodaření školy
Na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., § 7, odst. 2 se výroční zpráva o činnosti školy
zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření
školy.
Je uveden stručný přehled základních finančních ukazatelů k 30. 6. 2014.
Výsledky hospodaření za období 1. 1. 2014 - 30. 6. 2014
1. INVESTICE
Pro rok 2014 nebyla pro školu dohodnuta žádná účelová investiční dotace.
2. VÝDAJE ŠKOLY
2.1 PŘEHLED REALIZOVANÝCH OPRAV
Škola během prvního pololetí 2014 prováděla běžné drobné opravy a údržbu budovy. Dvakrát
v průběhu pololetí byly prováděny opravy kanalizace pod budovou školy. Byla provedena revize
ležaté kanalizace a bude se jednat o rekonstrukci celého systému kanalizace a odpadů.
35
2.2 PŘEHLED REALIZOVANÝCH SLUŽEB
V průběhu prvního pololetí 2014 byly pro plynulý chod školy realizovány následující služby:
odvoz odpadu
školení
O BOZP
O údržba a instalace programů
O školení
O legislativa
O ochrana majetku
O revize elektrických zařízení, revize hasicích přístrojů, revize plynových rozvodů
O revize sportovních náčiní
O dovoz obědů
O poštovné, telefony, internet
O služby programátorů a IT techniků
O úpravy vedení internetu
O plavání
o služby právníka
O
O
2.3 SPOTŘEBA MATERIÁLU a DHIM
V průběhu prvního pololetí 2014 byl pořizován provozní materiál – na drobné opravy, čistící
prostředky, kancelářský materiál. Ve velmi omezeném množství byl pořizován materiál do školní
kuchyně a jídelny. Do školní jídelny byla objednána nová myčka nádobí. Byla dodána v průběhu
prázdnin. Do tříd byly zakoupeny nové lavice a židle pro žáky na doplnění z důvodu vyššího počtu
žáků. Z prostředků dotace na žáky třetích zemí byly zakoupeny barevné kopírky pro možnost tvorby
učebních materiálů pro žáky – cizince.
2.4. SPOTŘEBA ENERGIÍ
Během prvního pololetí 2014 byly spotřebovány energie v obvyklé výši. Vzhledem k mírné zimě
byla spotřeba tepla menší než v předcházejících letech. Uspořené prostředky budou použity
na opravy a údržbu školy.
2.5 OSTATNÍ NÁKLADY
V průběhu prvního pololetí 2014 byly z dotace školy vyplaceny ostatní osobní náklady za práce
spojené s údržbou chodníku a tělocvičny, odměna ředitelce školy dle přidělené dotace, mzdové
náklady a odvody na psychologa, dohoda na práci částečného úvazku školnice v mateřské škole
z doplňkové činnosti, a dále proplacen částečný úvazek na administrativní pracovnici.
2.6 POUŽITÍ FONDŮ
V průběhu roku 2014 byl požádán zřizovatel o převod finančních prostředků z rezervního fondu
do fondu investičního, abychom mohli z vlastních prostředků zaplatit novou myčku do jídelny.
3. MIMOŘÁDNÉ DOTACE A GRANTY
Škola pro rok 2014 zpracovala projekt „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace
cizinců“ EIF 2013-07 – pokračování. Na tento projekt jsou průběžně vyúčtovány spotřebované
náklady. Dotace v rámci dotačního programu na podporu integrace cizinců z třetích zemí je rozdělena
na jednotlivé kapitoly – na mzdy, učebnice. Tento projekt je součástí školního roku 2013/2014. Dále
dotace na výuku dětí ze zemí EÚ a další dotace na výuku dětí z třetích zemí. Dále si škola dočerpala
dotaci v rámci projektu Šablony.
36
4. PŘÍJMY ŠKOLY
Pro rok 2014 byly schváleny následující dotace a očekávané příjmy:
Krajský úřad – základní dotace
Plavání
Pro žáky z třetích zemí
Pro žáky z Evropské unie
EIF – z MVČR
Šablony – zbytek
Zřizovatel – základní dotace
Angličtina
Sport
Opravy
Školné MŠ
Školné družina
Pronájmy, pronájem bytu
12,807 tis. Kč
10 tis. Kč
609 tis. Kč
57 tis. Kč
128 tis. Kč
485 tis. Kč
3,411 tis. Kč
93 tis. Kč
15 tis. Kč
100 tis. Kč
350 tis. Kč
65 tis. Kč
225 tis. Kč
Zpracovala: ing. Ivana Lančaričová, v. r.
V Brně dne 31. 8. 2014
Mgr. Jana Hlaváčková
ředitelka školy
Část XIV.
Zhodnocení a závěr
Při zhodnocení uplynulého školního roku můžeme konstatovat, že se nám podařilo
všechny vytyčené úkoly úspěšně splnit:
Všichni pedagogové na konci školního roku zaktualizovali ve svých předmětech školní
vzdělávací program ,,Škola bez hranic”, podle kterého se děti vzdělávaly ve všech ročnících.
Tento program vychází z myšlenek daltonské výuky, která je vhodná pro všechny děti z celého
světa. Základem je smlouva mezi učitelem a dítětem, jež rozvíjí vlastní rozhodování dětí,
samostatnost a spolupráci. Základní filozofií školy je vytvořit příjemné a bezpečné místo,
kde učitel, žák a rodič jsou partnery, kde každé dítě má právo se vzdělávat dle svých
individuálních možností a potřeb. Škola vytváří žákům prostor pro jejich seberealizaci
a pro rozvoj přirozeného nadání a talentu. Staví na vzájemné toleranci, na tvořivém myšlení
žáků, na práci v týmu, na respektu k práci druhých, na zodpovědnosti žáka. Hlavní snaha školy
směřuje k tomu, aby žáci uměli zúročit nabyté zkušenosti v praktickém životě, aby uměli
diskutovat o problémech a při řešení problémů byli rozhodní.
Cílem je otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu.
Důraz klademe na výuku cizích jazyků. Ve škole probíhala výuka anglického jazyka v prvním
a ve druhém ročníku dvě hodiny týdně. Výuka byla zajištěna česky mluvícím lektorem,
je nepovinná a bezplatná.
V rámci projektu MŠMT a ve spolupráci s Krajským úřadem je v naší škole zřízena třída
pro jazykovou přípravu žáků se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
a pro žáky-cizince z třetích zemí. Ve školním roce 2013/2014 probíhala Výuka českého jazyka
tři hodiny týdně po dobu půl roku u každého žáka. Mohou se do ní přihlásit děti ze všech
základních škol, přičemž zůstávají stále jejich kmenovými žáky. Po absolvování výuky
jim je vydáno osvědčení.
V rámci projektu „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců“ poskytujeme
v nepovinném předmětu Český jazyk pro cizince dětem-cizincům z třetích zemí zvýšený počet
37
hodin výuky českého jazyka, a to tři hodiny týdně po celý rok. Žáci-cizinci jsou začleňováni
do běžných tříd ve všech ročnících a jsou hodnoceni na vysvědčení. Pro velký počet přijatých
žáků-cizinců probíhají na škole dva jazykové kurzy. O prázdninách probíhal 14denní kurz výuky
českého jazyka pro žáky-cizince.
V rámci projektu MŠMT jsme realizovali Přípravný jazykový kurz pro žáky-cizince z třetích
zemí. Žáci s žádnou nebo velmi malou znalostí českého jazyka navštěvovali tento kurz českého
jazyka během školního roku v odpoledních hodinách jednu hodinu týdně.
V nepovinném předmětu Výuka ukrajinštiny poskytujeme zájemcům z řad našich žáků výuku tři
hodiny týdně rodilou mluvčí.
Ve školním roce 2013/2014 proběhlo několik významných akcí:
Slavnostní přivítání prvňáčků základní školy dne 1. 9. 2013.
Erbovní slavnosti – XIII. ročník turnaje královopolských škol ve vybíjené a odbíjené smíšených
družstev o ,,Pohár starosty MČ Brno-Královo Pole – 13. 9. 2013.
Vystoupení školního pěveckého sboru Paprsek na Erbovních slavnostech – sobota 14. 9. 2013.
Veletrh základních škol v Lužánkách - naše škola se opět zapojila do této akce, kde úspěšně
prezentovala svoji vzdělávací a výchovnou činnost – 21. 11. – 22. 11. 2013.
Projektový den na I. stupni - ,,Čertovské rojení“ při příležitosti Mikulášské nadílky - 5. 12. 2013.
Den otevřených dveří byl připraven na den 19. prosince 2013. Odpoledne následovalo Vánoční
vystoupení pro děti a rodiče, na kterém se představil pěvecký sbor Paprsek spolu s dětmi
ze školní družiny.
Každoročně si připomínáme Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti
lidskosti – 27. ledna 2014. Naše škola se jako každý rok zapojila do projektu a dodala na výstavu
při pietním aktu dne 23. 1. 2014 v Základní škole Merhautova výtvarné práce na libovolné téma.
U příležitosti „Dne Země“ proběhl v naší škole projektový den EVVO 2. 5. 2014.
U příležitosti „Dne matek“ vystoupili se svým kulturním programem žáci základní školy spolu
s dětmi ze školní družiny dne 12. 5. 2014.
Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskutečnila dne 5. 6. 2014.
Informativní schůzka rodičů dětí z MŠ se uskutečnila dne 19. 6. 2014.
O prázdninách byla opravena fasáda v přízemí na budově školy z ulice Staňkova 14.
V jídelně-výdejně, v učebnách a na sociálních zařízeních byla provedena oprava omítek.
U školní družiny byla provedena rekonstrukce vchodových dveří.
Žáci i rodiče kladně hodnotí provoz kantýny i kvalitu stravy ve školní jídelně-výdejně, kde si žáci
mohou vybrat ze dvou jídel, která jsou dovážena ze ZŠ Herčíkova.
Poslední zvonění - na závěr školního roku se všechny děti rozloučily s žáky deváté třídy
vytvořením zástupu na schodech školy a všichni je společně s učiteli vyprovodili potleskem dne
27. 6. 2014.
V uplynulém školním roce 2013/2014 si zaslouží poděkování všichni kolegyně a kolegové
za příkladnou a poctivou spolupráci, především za obětavou a nelehkou práci s žáky-cizinci
z důvodu jazykové bariéry a jejich začleňování do výuky, za příkladné výsledky ve vzdělávání
a výchově dětí, za účast na různých aktivitách školy, zapojení se do projektů a projektových dnů,
za dobrou reprezentaci školy a v neposlední řadě za klidnou a příjemnou atmosféru, která na naší
škole panuje po celý školní rok.
V Brně dne 31. 8. 2014
Mgr. Jana Hlaváčková
ředitelka školy
38
Část XV.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
15.0 Poradenské služby v základní škole
Hlavním cílem v souvislosti s prevencí sociálně patologických jevů je zvyšování odolnosti
dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Dalším cílem je obeznámit žáky s nejčastějšími
mylnými názory a problémy týkající se léků a drog, věnovat větší pozornost dospívající mládeži
a sexuální výchově, hlavně sexuálně přenosným chorobám a AIDS (formou besed), a zabývat se
rozborem školní šikany a jejími následky. Budeme žáky vést prostřednictvím poznávání rozdílných
kultur k pochopení a k toleranci mezi lidmi.
Je potřeba i nadále plnohodnotně využívat schránky důvěry a konzultačních hodin metodika
prevence a výchovného poradce ve škole.
V rámci Minimálního preventivního programu (dále jen MPP) je sledováno případné
záškoláctví, kouření, drogová závislost, gamblerství, rasismus a šikanování, přičemž zjištěné
případy jsou řešeny výchovnou poradkyní, metodičkou prevence a vedením školy (popřípadě Policií
ČR). Škola využívá jednorázové akce pro jednotlivé ročníky dle nabídek dalších odborných
pracovníků s možností následné konfrontace, jakožto odrazu zpětné vazby pro učitele i žáky.
Žáci I. i II. stupně se účastní celé řady preventivních a výukových programů zaměřených
na protidrogovou problematiku, kriminalitu, trestní činnost, osobní bezpečí. V této souvislosti škola
využívala služeb Městské policie, PPP Sládkova, dále pak Centra prevence - Sdružení Podané ruce,
krizového centra pro děti a mládež - Spondea, DDM Lužánky, Semilasso a mnoho dalších.
Ve spolupráci, která se nám velmi osvědčila a byla pro děti přínosná, budeme i nadále pokračovat.
Členové pedagogického sboru se snaží při realizaci MPP o vhodné využití volného času žáky
prostřednictvím nabídky volnočasových aktivit – zapojení se do kroužků ve škole i mimo ni, účast
co největšího počtu žáků ve sportovních, literárních či výtvarných soutěžích. Současně jsou žáci
seznamováni se zdravým životním stylem a diskuse se žáky ve třídách poskytuje možnost včasného
rozpoznání problémů a dává prostor k výchovnému působení na vytváření správných modelů
chování.
Spolupráce s rodiči probíhá prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách,
v závažnějších případech na výchovných komisích ve spolupráci s výchovnou poradkyní,
psycholožkou, metodičkou prevence a vedením školy. Rodiče žáků jsou informováni
o problematice drog, kouření a šikanování na ZŠ a možnosti jejich řešení ve spolupráci se školou.
Poskytující se jim také informace o institucích zabývajících se touto problematikou a v případě
zájmu se předávají i dostupné materiály.
Spolupráce s rodiči je velmi dobrá, mají zájem o řešení vzniklých problémů, snaží se vyjít
vstříc jak svým dětem, tak i požadavkům učitelů a školy.
I nadále je nezbytné, aby každý pedagogický pracovník dbal nadále na uplatňování prevence
sociálně patologických jevů u žáků komplexně, tj. aby tato problematika byla začleňována
do výuky tak, aby se stala přirozenou součástí jednotlivých předmětů a nebyla pojímána jako
nadstandardní aktivita metodika prevence či školy.
V tomto školním roce se výchovné poradkyni ve spolupráci se všemi vyučujícími v 9. ročníku
podařilo dobře připravit žáky k přijímacím zkouškám na střední školy a zajistit informovanost žáků
i rodičů o změnách v přijímacím řízení.
V příštím školním roce by bylo dobré prohloubit spolupráci s ÚP pro absolventy škol
a pokusit se zajistit v rámci výuky pracovních činností a ve spolupráci s rodiči exkurze
do konkrétních průmyslových podniků a na budoucí pracoviště žáků.
Velmi kladně ze strany žáků 8. a 9. roč. je hodnocena účast na Veletrhu středních škol.
Výchovná poradkyně společně s třídními učiteli a vedením školy vynaložila velké úsilí při prevenci
a řešení záškoláctví, v některých případech však vzhledem k rodinným poměrům záškoláků nedošlo
ke zlepšení, pouze došlo k záměně otevřeného záškoláctví za skryté.
15.1 Údaje o odborných pracovnících
15.1.1 Počty
výchovný poradce
školní metodik prevence
fyzický počet
1
1
kvalifikace, specializace
Kvalifikační kurz, Čj–On
Kvalifikační kurz, Čj–On
školní psycholog
školní speciální pedagog
úvazek
0,4
0
kvalifikace, specializace
psychologie
0
dosažené vzdělání
VŠ
VŠ
dosažené vzdělání
VŠ
0
15.1.2 Věková struktura
výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog
asistent pedagoga
do 35let
0
0
0
0
0
36 – 50 let
0
1
1
0
0
51 let–a více/z toho důchodci
1/0
0
0
0
0
15.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků
•
•
•
•
•
výchovný poradce: Pracovní seminář „Metodické vedení výchovných poradců“,
spolupráce s PPP
školní metodik prevence: Pracovní seminář MP, seminář – „Krizová intervence ve školním
prostředí“
školní psycholog: 0
školní speciální pedagog: 0
asistent pedagoga: 0
15.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
15.2.1 Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): 0
15.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné: 0
15.3 Individuální integrace
Typ postižení
tělesné – těžké zdravotní postižení
Celkem
Ročník
Počet žáků
0
0
0
0
15.4 Skupinová integrace
Typ postižení
Celkem
Ročník
0
0
0
0
Počet žáků
0
0
0
0
0
0
0
0
40
HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
za školní rok 2013/2014
Škola: Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14
Školní metodik prevence: Mgr. et Mgr. Kateřina Horáková
Počet žáků celkem: 254 (I. stupeň - 140 žáků, II. stupeň 114 žáků)
Podmínky školy:
Ve školním roce 2013/2014 jsme si dali za úkol vést žáky prostřednictvím rozdílných kultur
k pochopení a k toleranci mezi lidmi, utváření ohleduplného vztahu k lidem, přírodě a ke kulturním
a historickým hodnotám.
K dobré atmosféře ve třídách přispěly společné akce, tematické výlety, sportovní soutěže,
návštěvy kulturních akcí aj.
I nadále jsme letos využívali programů pro žáky ve spolupráci s Městskou policií (Empík hledá
Foxíka), CVČ Lužánky (výukové programy), Centrem prevence - Podané ruce aj.
Žáci mezi sebe velmi pěkně přijali všechny cizince, kteří do jednotlivých tříd v průběhu celého
školního roku nastupovali.
Také díky tomu jsme nemuseli řešit žádný vážný problém mezi žáky.
I. AKTIVITY PRO ŽÁKY
a) ve výuce prostřednictvím výkladu učitelů s využitím dostupné literatury, videonahrávek,
propagačních materiálů, dotazníků a besed se žáky:
- na 1. stupni v rámci prvouky a přírodovědy, literární výchovy, výtvarné výchovy, tělesné
výchovy, pracovních činností a vlastivědy,
- na 2. stupni v rámci výuky VkO, VkZ, VV, přírodopisu, informatiky, Tv a Čj.
b) mimo výuky:
- setkávání se žáky ve třídách 1. a 2. stupně
1. Co se Vám během roku dařilo?
Dařilo se nám řešení šikany v 6. a 8. ročníku.
Z velké části se nám dařilo zvládnout agresivitu některých žáků.
Kariérní poradenství pro 9. ročník.
Z velké části se nám dařilo zvládnout situaci v 5. ročníku, kdy třídní učitel odešel ze školy
v průběhu školního roku.
2. Co se Vám nedaří podle stanovených cílů a proč?
Nedaří se vždycky individuální přístup u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (absence
asistentů ve třídách, velký počet žáků ve třídách).
3. Co byste uvítali z naší strany, návrhy na témata odborných seminářů, apod.?
Agresivita - její zvládání přímo ve třídě učitelem.
Sebepoškozování.
Sexuální výchova- záběr spíš na holky (menstruační cyklus, antikoncepce, otěhotnění).
Komunikace - řešení problémů, modelové situace ze života.
Zpracovala: Mgr. et Mgr. Kateřina Horáková, v. r.
V Brně dne 31. 8. 2014
41
Mgr. Jana Hlaváčková
ředitelka školy
Download

Výroční zpráva 2013/2014 - Základní škola, Brno, Staňkova 14