ŘÍJEN 2011
ČÍSLO 10
strana 2
strana 3
strana 7
strana 8
Radnice
informuje
Martin Fiala −
neznám slovo
nejde
Slavnostní otevření
nové mateřské
školy
Dobrovského
prokoukne
slavnosti v Královì Poli
Na téma plnění programového prohlášení Erbovní
Azurová obloha, téměř letní počasí, hudba, tanec, zábava a spousta atrakcí.
Napsal mi stydlivý pán, že po přečtení
mých úvodníků se mu dělá nevolno a že
bych měl zalézt někam hodně hluboko
a nesnažit se něco psát, když to vůbec
neumím. Použil výrazů mnohem expresivnějších, ale vzhledem k tomu, že se
ke Královopolským listům občas dostane
i mládež, nebudu je zde uvádět. Inu, milý
pane, kdyby vám vaše nesmělost nezabránila v tom, abyste se podepsal, odpověděl bych vám přímo, ale takto musím
prostřednictvím tohoto listu. Zkuste to se
mnou ještě nějakou dobu vydržet.
Ale k věci. Dnes nebudu psát o miláčcích z živočišné říše, ale o věcech mnohem vážnějších. Zcela vážných, až nudných. Takový je život.
Uplynul již téměř rok od komunálních
voleb a vy se oprávněně ptáte, co ze svých
slibů, které jsme vydali v našem koaličním programovém prohlášení, jsme již
splnili a na čem se pracuje.
Přestože, jak mnozí z vás vědí, je situace v zastupitelstvu nelehká, daří se
nám v koaliční spolupráci prosazovat to,
k čemu jsme se zavázali. Pokud se jedná
o udržení vyrovnaného rozpočtu, můžeme
říci, že se nemáme za co stydět. Dále jsme
slíbili zvýšení transparentnosti veřejných
zakázek. Prvním krokem k naplnění tohoto bodu bylo zveřejňování výsledků
výběrových řízení na veřejné zakázky
na našich internetových stránkách a od
1. 9. 2011 již zveřejňujeme i poptávky,
takže každá firma se do našich výběro-
vých řízení může bez omezení přihlásit.
Další kroky k ještě většímu rozšíření
budou následovat. Již nyní se daří oproti minulosti šetřit nemalé prostředky, což
vede k tomu, že můžeme naši městskou
část zvelebovat více, než jsme původně
předpokládali.
Velmi důležitým bodem našeho prohlášení bylo vypracování nové bytové koncepce do konce března 2011. Stihli jsme
to v termínu a po jistých peripetiích ji
přijalo i Zastupitelstvo MČ Královo Pole.
Další pozitivní věcí bylo přijetí nové
koncepce komunikace s veřejností. Tento
dokument schválila Rada MČ a změny již
brzy uvidíte.
Ve výběrovém řízení byly vybrány firmy, které se budou starat o čistotu Králova Pole. Podařilo se výrazně snížit náklady na tuto činnost a zároveň si od tohoto
kroku slibujeme zvýšení kvality.
Dne 1. září byla otevřena nová mateřská škola na ulici Rybníček, čímž se zvýšila kapacita mateřských škol v Králově
Poli a zároveň byl naplněn další bod našeho programového prohlášení, ale hlavně
další rodiče našli místo v mateřské škole
pro své dítě.
Co se týče základních škol, podporujeme finančně výuku anglického jazyka
pro žáky již od prvních tříd. Záleží pouze
na rodičích, zda chtějí, aby jejich dítě bylo
již v tomto věku vzděláváno cizojazyčně.
Rád bych se ještě vrátil k otevření
nové školky. Bylo úžasné sledovat ty
malé děti, z nichž mnohé šly do takovéto
instituce poprvé v životě, jak se s nesmělostí sobě vlastní, seznamují s novým
prostředím. Věřím, že naše školství z nich
vychová sebevědomé lidi, kteří nebudou
se stydět za svůj názor a klidně se pod něj
podepíší.
Daniel Valenta, 1. místostarosta
MČ Brno-Královo Pole
Tak takový byl předposlední zářijový víkend v parku na Slovanském náměstí
a v jeho přilehlém okolí. Probíhaly zde jedenadvacáté Erbovní slavnosti, jejichž
pořadatelem bývá každoročně Úřad městské části Královo Pole ve spolupráci s místními občanskými sdruženími. Jejich součástí byly také erbovní trhy,
na nichž si návštěvníci mohli zakoupit nejrůznější laskominy.
Na pódiu Slovanského náměstí se představily děti z královopolských škol,
folklorní soubory, cimbálové muziky a hudební či taneční skupiny. Ukázat svůj
sportovní talent dostal také šanci královopolský starosta Ivan Kopečný, a to
spolu s reprezentantkami ženského basketbalového klubu Valosun Brno a vozíčkáři basketbalového klubu SK Hobit. Nutno dodat, že koš trefil napoprvé,
za což si vysloužil potlesk.
Náladu v parku rozproudily strhující rytmy romského tanečního souboru
Merci. Velký aplaus sklidil Joe Cocker Band Brno, nebo obdivuhodné kreace
skupiny High Edition věnující se street dance. Přítomné potěšily hity 70. a 80.
let v podání skupiny High Fever a roztančila známá hudební skupina Laura
a její tygři. Dech se některým tajil při ohnivé show, kterou předvedla skupina Pa-li-tchi spojující moderní choreografii, tanec, dynamiku, bojové umění
a umění ohně. Tečkou za sobotním programovým večerem byl koncert britského muzikanta žijícího v Čechách Jamese Harriese, který vystupoval v Bezbariérovém divadle Barka.
Ukázky své práce předvedl také Sbor dobrovolných hasičů Králova Pole,
který píše svou tradici od roku 1880, včetně oddílu mladých hasičů. Pětiletý
Dominik Vašín měl po napjatém sledování zdárného uhašení fiktivního požáru
jasno − jednou bude hasičem.
pokračování na str. 2
Vážení občané, dovolujeme si vás pozvat na setkání zastupitelů MČ
Královo Pole s občany, které se uskuteční ve velké zasedací místnosti
ve středu 19. 10. 2011 od 17.00 hodin.
Rovněž vás zveme na jednání Zastupitelstva MČ Brno-Královo
Pole, jež proběhne tamtéž v pondělí 24. 10. 2011 od 16.30 hod.
Motto měsíce: Více odvahy je často třeba ke změně svého mínění než k tomu, zůstat mu věrný. F. Hebbel
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 10/2011
1
Erbovní slavnosti v Královì Poli
dokončení ze str. 1
„Nejvíce mne nadchla pohádka O Sněhurce a sedmi trpaslících,
kterou hezky hráli asistenční pejsci.
Byli šikovní, tak jsme rovnou přispěli do kasičky na výcvik fenky Bessi,
na niž čeká vozíčkářka paní Jana“,
říká Eva Poláková, která na slavnosti
přišla s celou rodinou. Zatím co syn
Vítek vystupoval, mladší Matýsek se
svezl na čtyřkolce a na kolotoči, jen
na skluzavku a poníčky už nedošlo.
Atrakcí bylo tolik, že někteří rodiče
museli hlídat svou kapsu.
Nedělní odpoledne se neslo ve znamení folkloru a na pódiu se vystřídalo
několik cimbálových muzik jako
například Friška z Kyjova, Háj ze
Slezska, Mikrojasenka ze Vsetína,
ZUŠ z Kopřivnice, Valášek, Slováček
a Javorníček z Brna nebo Červánek
z Hradce Králové. Nechybělo ani
vystoupení folklorního souboru
Jánošíček působícího pod záštitou
Univerzity obrany.
Součástí Erbovních slavnosti byl
doprovodný program – soutěžní přehlídka lidových muzik Hudební střípky Jaroslava Juráška, prohlídka kartuziánského kláštera s vystoupením
pěveckého sboru Lumír, den otevřených dveří na nově zrekonstruované
MŠ Rybníček, výstava Krása mikrosvěta Delong Instruments v Malé královopolské galerii, možnost návštěvy přírodní zahrady U smrku anebo
Husův sbor.
Mgr. Zdeňka Dubová,
foto: Jana Novotná
Udìlení pamìtních medailí
U příležitosti letošních Erbovních
slavností udělilo Zastupitelstvo MČ
Brno-Královo Pole pamětní medaile Marii Lastovecké (na fotce
vpravo), plukovnici ve výslužbě,
za vynikající bojovou činnost v řadách československého armádního
sboru při osvobozování naší vlasti,
Karlu Jarůškovi, legendě československého a brněnského fotbalu,
a Aleně Horké (na fotce vlevo),
dlouholeté ředitelce mateřské školy.
Předány jim byly na společenském
setkání v pátek 16. září 2011 v obřadní síni královopolské radnice.
Pamětní medaile jsou udělovány
občanům Králova Pole, jednotlivcům i spolkům, kteří mají mimořádné zásluhy na popularizaci a zvelebení městské části společensky
významnou kulturní, uměleckou,
sportovní a charitativní činností.
Mgr. Zdeňka Dubová,
foto: Jana Novotná
KLEINER
U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ
TROUBA NEPEČE, PRAČKA NEPERE,
MYČKA NEMYJE, TEPLÁ VODA NETEČE
VOLEJTE KLEINER SERVIS
TEL.: 549 210 297–8
široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek
MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE … (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky…)
Košinova 10, Brno, tel.: 549 210 297-8
otevřeno: po–pá 8–16 hod.
parkování zdarma
Cejl 68, Brno, tel.: 545 214 600
otevřeno: po–pá 8.30–16.30 hod.
www.levnesporaky.cz
2
 Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje 
Zasedání RMČ
Rada městské části Brno-Královo Pole
na svém 11. zasedání ze dne 29. srpna
2011 mimo jiné:
• schválila
– kupní ceny bytů a vzor Kupní smlouvy
o převodu vlastnictví jednotek v domovním celku Purkyňova 87, 89, 91
– přidělení veřejné zakázky na stavební
práce „MŠ Purkyňova 21, Brno-Královo Pole: Celková revitalizace – střecha,
fasáda, okna“
– zadání veřejné zakázky jednomu zájemci na dodatečné stavební práce
(vícepráce) na akci „Přestavba školní
budovy Rybníček na MŠ“
– znění Aukčního řádu zpracovaného
společností AMEX Brno, s. r. o., která
bude na jeho základě vybírat nájemce
volných bytů
– rozpočtové opatření č. 8 v rozpočtu
MČ Brno-Královo Pole na rok 2011,
kterým se navyšují příjmy i výdaje
ve výši 1 211 tis. Kč
– zvýšení limitu na běžnou údržbu bytových domů roku 2011 pro firmu Ager
o 700 tis. Kč a pro firmu Šimek o 800
tis. Kč a zvýšení limitu na služby roku
2011 pro firmu Ager o 500 tis. Kč a firmu Šimek o 200 tis. Kč s tím, že tyto
zvýšené náklady jsou pokryty zvýšeným inkasem za 1. pololetí roku 2011.
• doporučila kompetentním orgánům
schválit
– prodej části pozemku p. č. 937 v k. ú.
Ponava přiléhající k západní straně objektu Šelepova č. p. 543/ č. o. 1 o výměře 36 m2 pro přístavbu veřejného WC
– přeřazení bytového domu Staňkova
18 b, Brno, do seznamu domů doporučených k prodeji na základě žádosti
nájemců bytů (100%), opravu terasy
u zadních vstupů do domů SVJ Šumavská – Klatovská č. p. 420–427, se
sídlem Klatovská 24, Brno, na náklady
městské části
– záměr „Oprava chodníků a komunikace za domy Botanická 55–63, Brno“
realizovaný z rozpočtu MČ Brno-Královo Pole v roce 2011–2012 o celkových předpokládaných nákladech do
6 mil. Kč
– rozpočtový výhled MČ Brno-Královo
Pole do roku 2019.
• doporučila kompetentním orgánům
neschválit
– umístění dočasné stavby pro reklamu
na části pozemků p. č. 5378/1 a p. č.
5378/3 v k. ú. Královo Pole, ležících
při ulici Hradecká.
• vzala na vědomí
– plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Brno-Královo Pole za první pololetí roku
2011 a plnění finančního plánu bytového hospodářství MČ Brno-Královo
Pole za první pololetí roku 2011.
Podrobný zápis najdete na
http://kralovopole.brno.cz
Zastupitelstvo městské části BrnoKrálovo Pole, konané dne 12. 9. 2011
na svém 7. zasedání
• doporučilo kompetentním orgánům
schválit:
– prodej části pozemku p. č. 3994 pod
vnějším obvodem budovy v k. ú. Královo Pole při ulici Fibichova
– prodej pozemku p. č. 4357/3 v k. ú.
Královo Pole jako součást zahrady
– směnu pozemků p. č.839/120 a 839/99
v k. ú. Medlánky ve vlastnictví VUT
v Brně za pozemek p. č. 4767/384
v k. ú. Královo Pole ve vlastnictví Statutárního města Brna
– prodej části pozemku p. č. 937 v k.
ú. Ponava přiléhající k západní straně objektu Šelepova 543/1 o výměře
36 m² pro přístavbu veřejného WC,
části pozemku přiléhající k východní
straně objektu o výměře 50,32 m² pro
přístavbu zázemí restaurace, plochy
pod stávajícím komínovým tělesem
o výměře 0,54 m² a vstup do restaurace
o výměře 3,15 m² a to společnosti Šelepova No. 1
– schválit pronájem části pozemku p. č.
809/8 v k. ú. Ponava a to společnosti
E.ON Distribuce, za účelem umístění
trafostanice
– svěření pozemků p. č. 472/6, 471/11,
476, 471/17 vše v k. ú. Černá Pole, MČ
Brno-Královo Pole za účelem údržby
– prodej pozemků p. č. 4152/2, 4150/2,
4149/3, 4147/2 a 4144/2 k. ú. Královo
Pole, a to majitelům navazujících nemovitostí
– MČ Brno-Královo Pole odsvěcení spoluvlastnického podílu města (id.2/8)
bytového domu Ruská 3
– celku Chlupova 4, 6 do seznamu domů
doporučených k prodeji
pokračování na str. 4
StaroÏitnosti
StaroÏitnosti
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
(u hotelu Bílá rÛÏe, zastávka tr.: 9, 12)
IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI
Zejména: Nábytek • obrazy • rámy • hodiny • kapesní
a náramkové hodinky do r. v. 1970 • stříbrné příbory • české
granáty • tabatěrky • pudřenky • svícny • lustry • alpaku
kombinovanou se sklem • porcelánové figurky • veškeré
sklo • bižuterii • světla • rádia • gramofony • fotoaparáty •
dalekohledy • hračky • divadla • betlémy • vánoční ozdoby • vojenské věci, hudební nástroje • plakáty • knihy •
pohlednice • reklamní předměty a další
Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti
Telefon non-stop: 737 171 367 po–čt: 11–16.30, pá: 11–15
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 10/2011
Marian Fiala – „Neznám slovo nejde“
V prosklené skříni můžeme vidět tři mistrovské poháry, přes sedm desítek
medailí a množství diplomů, další ocenění má mladičký šampion uložena
v prostorách svého mateřského sportovního klubu v Praze.
Ve sbírce ohodnocení je mimo jiné
zlatá medaile z mistrovství republiky
v roce 2007, jsou tu medaile z mistrovství Evropy – Eurowaves a jedna
zlatá a tři bronzové z mistrovství světa
juniorů v Olomouci v roce 2010, kdy
stanul na stupni nejvyšším a zasloužil
se tak o to, že se plaveckou halou nesla
česká hymna. Je tu i šest zlatých medailí z celkových šesti závodů na mistrovství republiky letos v květnu
v Českých Budějovicích. Dále čtyři
zlaté a dvě stříbrné z otevřeného mistrovství republiky a čtyři zlaté a dvě
stříbrné z Evropských her handicapované mládeže, tedy dvanáct vzácných
ocenění, která vybojoval letos v červnu v Brně. Mezi nejcennější řadí zlatou
medaili z mistrovství republiky v roce
2004, která byla jeho prvním významným úspěchem, a získal ji v pouhých
sedmi letech, i když tenkrát jen mimo
soutěž, neboť mu ještě nebylo deset
let. Dnes je jako jediný z města Brna
členem reprezentačního družstva
handicapovaných plavců, a přestože
je nejmladší, počítá se s jeho účastí
na paraolympiádě v brazilském Rio de
Janeiru v roce 2016.
Marian Fiala se narodil v roce 1997
v Brně a na svět přišel s ranou mozkovou obrnou, zkratem dolní končetiny a poruchou hrubé motoriky,
prodělal operaci nohou a chodit měl
přirozený. Již v pěti letech se zúčastnil prvních plaveckých závodů. O rok
později začal navštěvovat Základní
školu pro tělesně postiženou mládež
na Kociánce, kde se zase popral s učením, a dnes nosí ze školy – kromě nějaké té trojky z češtiny a matematiky
– většinou výborné.
Již v sedmi letech porážel Marian
Fiala starší závodníky. V roce 2007 se
stal poprvé mistrem republiky v žákovské kategorii a své prvenství každoročně obhajuje. Účastnil se stovek
národních i mezinárodních soutěží.
Závodil už i v zahraničí – v Polsku,
Maďarsku, Německu, na Slovensku.
Jen v tomto roce obohatil svoji sbírku ocenění o sedmnáct zlatých, sedm
stříbrných a dvě bronzové medaile,
v Berlíně si doplaval v závodě bodovaném do světových žebříčků dvakrát
pro stříbro a dvakrát pro bronz, stal se
mistrem Slovenské republiky. V České republice nemá ve své kategorii
konkurenci. Získává respekt i daleko za hranicemi vlasti – objevily se
snahy, aby reprezentoval Irsko, USA.
Na všech závodech, kde vybojoval
jiné místo než první, se před ním neumístil žádný Čech, vždy jen cizinec
- a to prý nepřekvapuje, neboť v řadě
zemí mají handicapovaní sportovci
lepší tréninkové možnosti, nebojují
tolik s nedostatkem financí a velkou
finanční spoluúčastí rodin.
Svůj čas dělí Marian rovnoměrně
mezi plavání a školu. Trénovat chodí,
až na výjimky, dnes a denně na plavecký stadion Komety Brno, pod vedením trenérky tohoto klubu. „V šest
ráno skočím do bazénu, v sedm jsem
jiný člověk, v osm už ale musím být
ve škole,“ říká. Je mu jasné, že právě
školu si nemůže dovolit v ničem ošidit.
V příštím roce dokončí devátou třídu,
a protože chce v životě něco dokázat
i profesně, rád by získal středoškolské vzdělání. A to není jen tak, o to se
musí také bojovat, tak jako o medaile
v závodech. Přiznává, že by ho ani
nebavilo přijímat kvůli svému postižení (kterého si nezasvěcený člověk
už skoro ani nevšimne) úlevy, dostat
něco zadarmo. Pokud mu zbude volná
chvilka, věnuje ji s oblibou pěstování
kaktusů a práci na počítači – té by se
jednou rád věnoval též v zaměstnání.
Že je sportovcem tělem i duší, dokazuje také tím, že již ve čtrnácti letech
ví, jak vystupuje džentlmen. Když
ukončíme rozhovor, podrží mi kabát,
dá přednost ve dveřích, popřeje hezký
den.
Jana Novotná, foto: autorka
Paní Jana Fialová, matka mladého
handicapovaného sportovce,
by touto cestou ráda ocenila úroveň
samosprávy MČ Králova Pole
za poskytnutí sponzorského příspěvku.
V případě zájmu kontaktujte:
[email protected]
dle prognózy jen o berlích. Později
se přidala vada řeči a předpověď, že
se nenaučí číst ani
psát, že zůstane
nevzdělatelný. Sudičky však narazily
na tvrdý odpor jeho
maminky,
která
se rozhodla osudu
postavit. Narazily
i na cílevědomost,
odhodlanost, bojovnost
chlapce.
„Doma vládla spartánská výchova,“
svěřuje se Marian.
„Nešly zašněrovat
boty? Však ono to
půjde. A šlo. Odmalička neznám slovo
nejde,“ zdůrazňuje. Ve třech letech
začal v rámci rehabilitace s plaváním – a plavat prý
Zimní servisní prohlídka od 17. 10. do 30. 11. 2011 pro Váš vůz ŠKODA
se naučil dříve než
Užijte si příjemnou zimu za volantem díky naší profesionální péči. Navštivte s Vaším vozem značky ŠKODA zimní
chodit. Záhy zjisservisní prohlídku a budete mít jistotu, že se na něj můžete v náročném zimním provozu spolehnout.
til, že vodní živel
je k němu laskavý,
Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
že pohyb v něm je
jednodušší,
svět
Autonova Brno
Tel.: 543 424 211
není tak stresující,
Masná 418/20
[email protected]
on sám že se v něm
657 79 Brno
www.autonova.cz
cítí volný, šťastný,
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 10/2011
Zaostřeno na zimní péči
3
 Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje 
dokončení ze str. 2
– přeřazení domovního celku Kosmova
3, 5, 7, 9, 11 Brno do seznamu domů
doporučených k prodeji
– na základě žádosti nájemců bytů
(100%) přeřazení bytového domu
Staňkova 18b do seznamu domů doporučených k prodeji.
• doporučilo kompetentním orgánům
neschválit
– prodej části pozemku p. č. 4766/1 v k.
ú. Královo Pole soukromé osobě. Podle platného ÚPmB je pozemek součástí
stabilizovaných funkčních ploch ZPF.
• schválilo
– investiční záměr na akci, rekonstrukce
3.NP přístavby MŠ Rybníček“
– kupní cenu bytu v bytovém domě
Chodská 1 Brno a seznam zájemců
o koupi dle zákona č.72/1994 Sb.
– kupní ceny bytů a vzor Kupní smlouvy
o převodu vlastnictví jednotek v domovním celku Purkyňova 87, 89, 91
i seznam zájemců o koupi dle zákona
č.72/1994 Sb.,
– opravu průchodní terasy u zadních
vstupů do domů SVJ Šumavská-Klatovská č. p. 420–427, se sídlem Klatovská 24, na náklady městské části
– v domech určených k prodeji budou
probíhat pouze havarijní opravy. Opravy zhodnocující domy budou provedeny jen na základě žádosti 51% nájemníků daného domu“ z bodu 3 bytové
koncepce
– neuvolněným členům ZMČ, osobám
samostatně výdělečně činným, paušál-
ní částku pro případné refundace
– záměr Oprava chodníků a komunikace
za domy Botanická 55– 63, realizovaný z rozpočtu MČ Brno-Královo v roce
2011–12
– rozpočtový výhled MČ Brno-Královo
Pole do roku 2019
– rozpočtové opatření č. 9 v rozpočtu
na rok 2011 (opravy komunikací a chodníků Botanická, oprava ploché střechy
ZŠ Slovanské nám. č 2, čerpání rezervy
rozpočtu na předchozí dvě akce).
– dodatek č. 5 zřizovací listiny Základní
a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14
– dotaci z rozpočtu MČ Brno-Královo
Pole na rok 2011 pro oblast využití volného času dětí a dospělých a klubovou
činnost pro Sbor dobrovolných hasičů
Brno-Královo Pole (na materiální vybavení pro mladé hasiče).
– investiční záměr Vybudování nového
hřiště v prostoru tzv. „kolečka“ naproti
ZŠ Herčíkova 19
• souhlasilo
– s uzavřením dohody o splátkách
na úhradu dlužného nájemného pro
jednoho občana Králova Pole.
• stanovilo:
– měsíční odměny pro neuvolněné členy
zastupitelstva MČ za výkon jednotlivých funkcí, tj. za členství v ZMČ,
výkon funkce člena RMČ, předsedů
a členů výborů a komisí od 1. 7. 2011.
Mgr. Zdeňka Dubová, členka RMČ
RNDr. Dana Pohanková, zastupitelka
REHABILITACE
A
ORTOPEDIE
Vackova 8, Brno-Královo Pole
TERAPIE LASEREM, ZDRAVOTNÍ REHABILITAÈNÍ
CVIÈENÍ A CVIÈENÍ NA MÍÈÍCH, KOMPLEXNÍ PÉÈE
O POHYBOVÝ APARÁT
ww w. r e c e n s. cz
Rehabilitace
Po – Čt: 7.00 –18.00
Pá:
8.00 –16.00
Ortopedie
Úterý: 16.00 –19.00
RECENS, s. r. o.
Vackova 8, Brno-Královo Pole
Tel: 530 315 047, 602 935 183
Nedìlní odpoledne s Královopolkou
Polky Kopretiny pro Radku a Lásko lásko, tango Malý kvítek, nové
hity začínající letošní taneční sezóny
a další a další šlágry, jeden chytlavější než druhý, až srdce bolí, se nesou
sálem, kde roztočí pánské polobotky
a dámské střevíčky a neustanou, dokud nedozní poslední tóny. Nacházíme se v Semilasse, kde se jedna
z posledních dvou brněnských dechových kapel Královopolka, založená
v roce 1967, chopila po prázdninové
přestávce svých hudebních nástrojů
a bude tu opět každou druhou neděli
hrát těm, kdo mají rádi klasickou taneční hudbu. A to nejen dříve narozeným návštěvníkům – i když právě
těch tu bývá nejvíc.
Jedním z nich je pravidelný dlouholetý návštěvník pan Adolf Zouhar,
který v sále KC Semilasso oslavil
s Královopolkou letos v květnu své
devadesáté narozeniny. „Pozvali mě
na jeviště,“ vzpomíná, „pan kapelník
Jaromír Sázavský mi jménem celého
orchestru poblahopřál, věnoval láhev červeného vína a plakát kapely
s podpisy muzikantů. Popřáli mi i lidé
v sále, a když mi bylo vyhlášeno sólo,
utvořili kruh a na směs tang – Nečakaj ma už nikdy, Nesmúť za mnou,
Bílé konvalinky a dalších – jsem „šel
z ruky do ruky“.“
Pan Adolf Zouhar – Dolfa, jak mu
zde říkají – si chodí do Semilassa
každou druhou neděli zatančit s Královopolkou se svojí o rok mladší
manželkou Vlastou. Sám býval také
muzikant, hrál na harmoniku a bubny,
Vlasta zase působila v ochotnickém
divadle a příležitostně vystupovala
jako zpěvačka. Dlouho byli sami –
on vdovec, ona rozvedená, a tak před
deseti lety uzavřeli druhé manželství.
Oba vždy rádi zpívali a tančili a svorně tvrdí, že právě hudba, tanec, veselí a upřímný smích prodlužují život.
Shodují se v názoru, že pokud to jen
trošku jde, měl by si člověk vyjít mezi
lidi, pobavit se s přáteli. Oni dva že
tomu všemu vděčí za svůj dlouhý život – a hlavně Královopolce.
Jana Novotná, foto: Jiří Kubík
Úspìch na republikovém šampionátu ve stepu
Taneční a stepová škola R + P Bartůňkových z Brna, byla nejúspěšnější ze všech soutěžících na letošním Mistrovství České republiky
ve stepu, které se konalo v Praze.
Vybojovala 9 zlatých, 4 stříbrné a 4
bronzové medaile ve všech kategoriích. Tato největší a nejúspěšnější
stepařská škola v Brně za sebou
nechala svého největšího soupeře
TS Andrea z Prahy, a opět potvrdila, že patří mezi elitu. Talentovaný
Tobiáš Košir (finalista Talentmánie)
získal dvakrát 1. místo – v dětské
kategorii − sólo muži a duo děti
s Janou Kukulovou. Další junior-
ský talent Lukáš Přidal si vysloužil
1. místo v kategorii sólo muži
v juniorech. Nikola Kůrová a Eva
Tejnilová si odnesly 1. místo v kategorii duo junioři. Malá juniorská
skupina suverénně zopakovala svoje loňské prvenství. Strhující miniprodukce Adams family získala nejen 1. místo, ale i diváky. Famózní
juniorské trio 3K – Kůrová, Kopčilová, Klimešová má na svém kontě
1. místo a seniorské duo – O. Kočí
+ L. Pohanková další zlato. Řadu
vítězství završila seniorská formace
s názvem Špitál.
Kristýna Bartůňková-Bobková
MÁTE PROBLÉMY
SE SPLÁCENÍM DLUHŮ?
Využijte možnosti insolvenčního zákona
Soudní rozhodnutí o oddlužení
zastaví vymáhání, soudy, exekuce
a rozloží splátky na 5 let
UHY
SNÍŽÍ DL
AŽ O
70 %
Zařídíme vše od schválení, až po ukončení. Výhoda pro Vás: naše odměna je ve splátkách oddlužení.
Konzultace zdarma tel: 541 236 011
4
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 10/2011
Vzpomínka na kníže Semilasso
Casanova zanechal paměti jako obraz
18. století. Historikové tvrdí − kdyby
se nezachovaly jakékoliv dobové materiály, jeho paměti by byly dostatečným
vylíčením galantního století. Lidé té
doby psali paměti, v nichž sebe líčili
v co nejlepším světle. Dokonce i milostné dopisy psali s perspektivou jejich zveřejnění, jako psal kníže Metternich kněžně Kateřině Zaháňské, čtenáři
známé z Babičky Boženy Němcové.
Pozdním výhonkem této literatury
je kníže Hermann Pückler-Muskau
(1785–1871). Vydal řadu knih ve své
době velmi oblíbených pod pseudonymem Semilasso. Odvozoval ho
od citátu části svého životního hesla
− vše se rozbíjí, vše pomíjí, vše unaví
− ve francouzštině tout lasso. Později
pseudonym zmírnil na polounavený −
semi lasso.
Světlo světa spatřil na zámku Muskau u Chotěbuze v Lužici a jeho matka
brzy zemřela. Dle jeho slov, byl jako
dítě vystaven náladovému otci, který
ho hned hýčkal a vzápětí bil a nedostatečné výchově služebnictvem.
Pokoušel se o studium práv a kariéru
důstojníka v královské gardě v Drážďanech, kde pro konflikty a souboje
skončil. Řešením se stalo roku 1817
manželství. Nevěsta byla o devět let
starší dcera pruského státního kancléře Lucie Hardenbergová. Manželství
bylo rozvedeno roku 1826 a o rok dříve se Pückler vydává do Anglie hledat bohatou partii. Po čtyřech letech
marného snažení chce odjet z Anglie
do Ameriky, ale pro souboj zmešká
loď. Vydává se do Egypta, kde dle
jeho tvrzení ho vítá chedív Mohamed
Ali Paša jako státní návštěvu a věnuje mu krásnou otrokyni. Cestuje
až do Súdánu a vrací se pak domů.
V Muskau po anglickém vzoru buduje
rozsáhlý zámecký park a tím se zadluží. V konzervativním Prusku budí
podezření, jak svou otrokyní, tak svými politickými názory na samosprávu,
jež by měla vycházet zdola.
Mezi tím se mění evropská mapa.
Řecko po těžkých bojích s Turky se
osamostatňuje roku 1822 a evropské
státy to velmi váhavě berou na vědomí.
Bojí se porušení evropské mocenské
rovnováhy vůči Turecku, ale nakonec
roku 1829 Řecku vojensky pomohou.
Svobomyslný Pückler kvalifikovaný zkušenostmi z Egypta se pokouší
o místo pruského velvyslance v Řecku
a opět nepochodí. Přesto slouží roku
1865 Prusku jako verbíř pro postavení
armády proti Rakousku, poraženému
o rok později u Hradce Králové. Pro
dluhy prodává panství Muskau a kupuje panství Branitz, opět v Lužici, kde
buduje ještě rozsáhlejší zámecký park.
Roku 1870 se účastní vítězného tažení proti Francii Napoleona III. a o rok
později umírá na zámku Branitz.
V opozici proti protestantskému Prusku je nábožensky panteista a rád by se
nechal zpopelnit. V Prusku je to zakázáno. Nechává se tedy rozpustit v louhu. Spočívá pod kamennou pyramidou
v zámeckém parku v Branitz.
Vedle služby Prusku zanechává
za sebou dva nejkrásnější zámecké
parky v bývalém Východním Německu, které sám navrhoval a řadu knih
kde popisuje své životní peripetie v Ich
formě, jako Semilasso. V Brně zanechal svůj pseudonym jako místní název a čtenář se zeptá proč. Za dnešním
brněnským Semilassem stála zájezdní
hospoda ve vhodné vzdálenosti pro
přepřahání koní od Veselé brány. Hospoda patřila rodině Schafgotschů majitelů královopolského panství a zámku,
nyní Ústavu pro tělesně postižené.
Pückler byl s nimi spřízněn a pobýval
na zámku i v hospodě, kde býval vítaným společníkem a kde údajně psal
své knihy. V době sílícího německého
nacionalizmu v 19. století dostala zájezdní hospoda jeho literární jméno
jako formu reklamy. Od podzimu 2009
stojí na jejím místě Bytový a obchodní
dům Nové Semilasso.
(vp)
VOX POPULI  VOX POPULI  VOX POPULI  VOX POPULI
– Stalo se mi už dvakrát, podruhé
1. září, že veřejné WC na Husitské
ulici bylo uzavřeno před pátou
hodinou, i když zavírací doba je
stanovena na 17 hodin. Zajímalo
by mě, proč k tomu dochází,
zdali uvedená provozní doba není
závazná.
M. Janošková
– Velice hezky je teď upravena ulice
Skácelova, zdobí ji hodně zeleně.
Byla bych moc spokojená, nebýt
toho, že před číslem 29 někdo stále
vytrhává keře. Dvakrát jsem je
nahradila, ale vždy je někdo zase
vytrhl, zůstaly po nich jen důlky
a vyhrabaná hlína a kůra. Jedná se
o lidskou zlomyslnost, nebo o počin
psa, kterého sem chodí někdo venčit?
– Na pěkném dětském hřišti
Skácelova/Vodova, kam si chodí
hrát malé děti s rodiči a děti
z mateřské školky, chodí hrát i větší
kluci kopanou. Balón jim často padá
přes plot, skáče po autech a oni pro
něj prolézají dírou v plotě. Předně
by větší kluci neměli mezi malými
dětmi hrát kopanou, a potom –
neměl by ten plot někdo opravit?
Obyvatelka Skácelovy ulice
– Před časem jsem si v rubrice Vox
populi přečetl, že by bylo vhodné
vrátit hodiny k rušné křižovatce
a dopravnímu uzlu u Semilassa.
Zatím se tak nestalo, proto se k této
připomínce připojuji.
P. T., občan Králova Pole
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 10/2011
Náš tip na výlet • Náš tip na výlet • Náš tip na výlet •
Za neznámým hradem
Tentokrát se vydáme za hradem nad
Adamovem. Nad adamovským údolím je ostrožna s pahorkem, která prozrazuje terénními vlnami poučenému
oku zbytky hradu Ronova. V listinách
se objevuje v roce 1369, kdy Čeněk
Krušina z Lichtemburka datuje listinu „na Ronově našem novém hradě“.
V roce 1369 nebyl dostavěn, jak plyne ze smlouvy uzavřené mezi markrabětem moravským Janem Jindřichem
a jeho staviteli − zedníkem Zdeňkem
Okřínem a tesařem Filipem Wagnerem. Hrad z dobových dokumentů
mizí a do archeologického výzkumu
nelze říct, proč byl opuštěn. Na místě uvidíme nízkou hrázku u silnice
po sesuté hradbě metr silné, osmiúhelné místo, kde stála vstupní brána
s věží a protáhlý pahorek, kde stálo
hradní jádro rozměrů 28,5 na 10 metrů. Jde o dispozici hradů doby Karla
IV., a mohlo jít o jednu až dvě věže
propojené palácem, nebo pouze palác.
Z dobových souvislostí se dá vydedukovat, že po jistou dobu byl majitelem bratr Karla IV. markrabě Jan Jindřich. Na Moravě se vzpamatovával
z dobového skandálu z manželství
s Markétou Pyskatou, rozvedeného
pro jeho impotenci. Ve skutečnosti se
Markéta z mocenských důvodů přiklonila k Bavorsku a český stát přišel
o Tyroly. Vrcholem byl rozvod provedený císařem a nikoliv, jak bylo jedině možné, papežem. Jan pak s další
manželkou prokázal své schopnosti početnou rodinou. Záměrně stál
ve stínu svého bratra, mocensky ho
podporoval a rozšiřoval markraběcí
moc i majetek koupí opěrných bodů
− hradů. Miniaturní rozměry Ronova
a slabá hradba svědčí spíše o reprezentačním než obranném charakteru
hradu. Byla to doba klidu a stavební
konjuktury, kdy hrady stavěli i bohatí
měšťané. Ukončily ji občanské války
mezi syny Jana Jindřicha, markrabaty
Joštem a Prokopem, kdy hrad patrně zanikl. Tehdy Češi opět osvědčili
své schopnosti dostat se do světové
špičky v čemkoliv, čemu se věnovali
v 15. století vojenskému umění.
Občanské války vyškolily generaci husitských hejtmanů včetně Jana
Žižky. Důsledkem bylo rozbití pěti
Křížových výprav a Čechy s Moravou
byly první země křesťanského světa
s dvojí vírou a náboženskou svobodou.
Ronov najdeme po dvou kilometrech
na modré značce z Útěchova, kam se
dostaneme městskou dopravou. Trasu
můžeme ukončit po jednom kilometru
modré v Adamově na nádraží, nebo se
vrátit do Útěchova.
(vp)
KOSMETIKA A MASÁŽE MR
Kmochova 12, Brno-Obøany (vstup z ul. Mlýnské nábøeží)
PØIPRAVTE PLE× NA ZIMU
OŠETØENÍ PØÍSTROJEM BDR-PROFIPEEL
– Dokonalé odstranìní odumøelých bunìk z povrchu pleti:
chemický a mechanický peeling, následná hydratace =
dokonalá regenerace pleti.
DALŠÍ SLUŽBY:
– klasické kosmetické ošetøení kosmetikou
AINHOA, ATOK
– ošetøení pleti galvanickou žehlièkou
– ruèní relaxaèní masáže
Pøístrojová lymfodrenáž dolních konèetin LYMPHASTIM
FOTODEPILACE
– po nìkolika ošetøeních dochází k trvalému odstranìní
chloupkù
Pøijïte se seznámit s pøístrojem
BDR-BEAUTY DEFEKT REPAIR
Vysoce úèinné omlazení pleti
PREZENTAÈNÍ DEN se bude konat 12. 10. 2011
– shlédnete ukázkové ošetøení tímto pøístrojem
na jedné z Vás.
Po dobu prezentace bude zajištìno obèerstvení.
www.kosmetikamr.cz • tel.: 608 077 988
5
Adaptační kurz stmeluje prvňáky
ŘÁDKOVÁ INZERCE
• LOPRAIS KONEČNĚ V BRNĚ! ENERGY NÁPOJE
PROVĚŘENÉ DAKAREM za senzační ceny!
Jediný distributor na jihu Moravy.
[email protected], tel.: 721 48 2003
• AUQA AEROBIC Řečkovice, Družstevní.
Info: www.aqua-aerobic-brno.cz, tel.: 603 887 288, 603 796 793
• AKCE – stříhání dámské – 300 Kč. Kadeřnictví CUT-CAT, Palackého
třída 137, tel.: 774 073 965
• AUTOVRAKY – odtah, ekologická likvidace i s vyřazením na MÚ.
Výkup aut, prodej ND. www.vrakoviste-brno.cz, tel.: 608 03 03 04
• MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, aj. Královo
Pole a okolí. Tel.: 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz.
• NOVÉ BYDLENÍ SE ZÁRUKAMI, profesionální služby, serióznost, osobní péči realitního makléře, rychlost prodeje, pronájmu.
MAXIMÁLNÍ CENU ZA SVOU NEMOVITOST. Tel.: 775 571 718,
e-mail: [email protected]álovnarealit.cz
• ZVEME vás do nově otevřeného bio kosmetického salonu Tabia Beauty.
Nabízíme ošetření pleti, neurostimulační masky jen u nás. Prodloužení
řas, masáže, prodej biokosmetiky, stříbrných šperků Swarovski, výklad
karet a numerologie. Adresa: Nové obchodní centrum v OD Koruna,
Palackého tř. 45, Brno. Tel.: 734 610 934, www.tabiabeauty.cz
• MALÍŘ pokojů. Mobil: 604 518 776, tel.: 549 272 738
• MED nakupujte přímo od včelaře. Kr. Pole, Svatopluka Čecha 36. ÚT,
ST, ČT. 15–18 hod. Tel.: 549 250 323. Ochutnávka medoviny zdarma
• DOKTOR koupí byt za hotové i zadlužený. Tel.: 720 551 215
• RÁMOVÁNÍ obrazů – Metodějova 9a, tel.: 541 211 165
• AUTOKLEMPÍRNA – veškeré opravy. Tel.: 728 101 936
• NA ambulanci Rehabilitace Herčíkova 23 ordinuje rehabilitační lékařka MUDr. Veronika Piňosová. Na vyšetření se můžete objednat na
tel. č.: 549 259 543. Doporučení od lékaře není nutné.
• PEDIKÚRA – Tábor 42d, Brno. Tel.: 723 735 736. Cena 190 Kč. Po, St,
Pá 9–15 hod., Út 9–17 h, Čt 12–19 hod.
Kuželkáøi z Kociánky se v turnaji neztratili
Nový školní rok ve Sportovním klubu
Kociánka Brno byl zahájen oblíbenou
akcí v dráhových kuželkách. Jednalo se
o Národní turnaj handicapovaných sportovců. Akce proběhla 10. 9. v Liberci
a organizovala ji TJ Slavia Liberec, oddíl
tělesně postižených.
Kuželkáři Sportovního klubu Kociánka Brno, za podpory Městské části
Královo Pole, se zúčastnili v hojném počtu. Závodníci byli rozděleni dle svého
handicapu do několika kategorií. Mezi
nejhodnotnější výkony pařilo umístění
Andrey Sternové – 3. místo kategorie
ženy CPL, Kateřiny Kargerové – 1. mís-
to kategorie ženy TPL, Šárky Černé –
3. místo kategorie ženy TPL, Richarda Procházky – 2. kategorie muži TPL,
Romana Kolka – 1. místo kategorie muži
CPL, Jiřího Junka – 2. místo kategorie
muži CPL.
(red)
PROFESIONÁLNÍ PRÁVNÍ
SLUŽBY
Advokátní kancelář
JUDr. DANIEL BURGET
Bartošova 3, 602 00 Brno
tel.: 545 215 033|mob.: 777 757 057
e-mail: [email protected]
www.advokatniporadna.cz
Po předložení tohoto inzerátu 30% SLEVA
ze standardní hodinové sazby.
6
zerat 95x83 mm_color.indd
1
12.9.11
Na začátku září se mění život mnoha prvňáčkům. Mění se také život
žákům, kteří lavice základních škol opustili v červnu, aby po prázdninách
poprvé usedli do lavic gymnaziálních.
Jedná se bezesporu o důležitý krok
a velkou změnu − nové je prostředí,
noví jsou spolužáci a učitelé, a hlavně náročné studium. Tým učitelů
Gymnázia na Slovanském náměstí se
snaží žákům takovou změnu ulehčit
a zpříjemnit hned v počátku. Již pátým rokem pro ně chystají pětidenní
adaptační kurz v krásném prostředí
penzionu Podmitrov v ostrohu říčky
Bobrůvky pod zříceninou hradu Mitrova.
Studenti letošních prvních ročníků
tak měli možnost seznámit se s novými spolužáky i svým třídním učitelem
ve dnech 29. 8.–2. 9. Je vždy zajímavé sledovat postupný vývoj třídních
kolektivů od chvíle, kdy se prvňáci
poprvé sejdou před školou a cestou
do Podmitrova jsou jako pěny, až
po poslední večer s rituálními třídními ohýnky, pasováním a vypouštěním
lampiónu přání. Na zpáteční cestě pak
není v autobuse skoro slyšet vlastní
slovo. Zpívá se, vzpomíná na různé
aktivity a prožitky, o které není nouze.
Letos byl pro většinu účastníků
zřejmě největším zážitkem divadelní
večer. Tým učitelů a několika studentů vyšších ročníků, kteří tradičně
na kurzu pomáhají, připravili improvizované divadlo pod širým nebem
s jevištěm, hledištěm, ozvučením
a osvětlením i nefalšovanou oponou.
Studenti si pod vedením M. Hofmana secvičili různá provedení pohádky
Šípková Růženka – muzikál, balet či
horor.
Kromě divadla se studenti stmelovali na nízkých lanových překážkách,
společném putování krajinou či výuce
první pomoci. Jediné tři osoby, které
vždy během zpáteční cesty z Podmitrova trpí a přejí si, aby rychle uběhla,
jsou řidiči autobusů.
Mgr. Tomáš Sargánek,
foto: Mgr. Martin Císař
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Blok č. 1– 30. 9. – Floriánova, Hostinského, Hrubého, Chaloupkova, Chelčického,
Kollárova, Košinova, Malátova, Metodějova, Šafařikova, Škárova, Veleslavínova,
A. Macka, Mojmírovo nám. vč. parkoviště, Rostislavovo nám. (od Škárovy
po Chaloupkovu), Božetěchova – slepá, Palackého k ZUŠ, Poděbradova
Blok č. 2 – 3. 10. – Blahoslavova, Božetěchova, Dalimilova, Mánesova vč. parkoviště,
Kamanova, Volfova, Bystřinova, Galandauerova vč. parkoviště, Tylova, Budovcova
vč. parkoviště před nádražím ČD, Kosmova – vnitroblok
Blok č. 3 – 5. 10., – B. Němcové, Ramešova, Havlišova, Bulharská, Hlaváčkova,
Riegrova, Hutařova, Červinkova, Herčíkova, Slovanské nám., Kubešova, Berkova,
Srbská 48–70 vč. parkoviště
Blok č. 4 – 6. 10. – Ruská, Mečířova, Sadovského, Svatopluka Čecha, Vackova,
Vodova (od Svat. Čecha po Červin.), Skácelova, Hradecká/souběh/, Hradecká – techn.
park, U Vodárny
Blok č. 5 – 10. 10. – Jungmannova, Matulkova, Máchova, Pešinova, Podešvova,
Slovinská, Těšínská, Tyršova, Purkyňova (od Skácelo. po Červin.), Vodova (od Svat.
Čecha po koup.), Charvatská, Husitská vč. parkoviště, Skácelova (vnitroblok)
Blok č. 6 – 13. 10. – Klatovská, U Červeného mlýna, Domažlická, Chaloupeckého
nám., Chlupova, Reissigova, Kartouzská vč. parkoviště, Šelepova, Šumavská vč.
parkoviště, Tábor, Klusáčkova, Dobrovského, Tererova
Blok č. 7 – 25. 10. – Ptašínského vč. parkoviště, Rybníček, Skřivanova, Kabátnikova
vč. parkoviště, Střední, Vnitřní, Sportovní vč. parkoviště, Sportovní /za Aralem/,
Sportovní /parkoviště/, Staňkova část propojka Střední – Sportovní, Cimburkova
mimo ZÁKOS
Blok č. 8 – 27. 10. – Mojžíšova, Fibichova, Myslínova, Žleb, Křivého, Högrova,
Kepákova, Černíkova, Sladkovského
16:28
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 10/2011
MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE
Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: 732 244 454
otevřeno po–pá 10–12 a 14–17 h. Ukončení výstavy poslední den ve 12 hodin
„PODZIMNÍ SALON – US Parnas a jeho hosté“ – (do 17. 10. 2011)
Zdeněk Zatloukal: „Stále KRAJINY ŽIVOTA“ (19. 10.–7. 11. 2011)
OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚ OZNÁMENÍ ❚
Český červený kříž skupina 59,
zve na členskou schůzi s přednáškou, která se koná 3. listopadu v 16 hod.
v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Královo Pole, vchod z ul. Husitská 1
v prvním poschodí. Na téma „ Prodej a duševní zdraví“ bude přednášet
Mgr. Gerda Mazalová ze spotřebitelského servisu v Brně.
Slavnostní otevøení nové mateøské školy
Ve čtvrtek 1. září 2011 se v areálu Základní školy a Mateřské školy Brno,
Staňkova 14 konalo slavnostní otevření nové mateřské školy pro jedno
sto dětí (původní školka disponovala čtyřiceti místy) v rekonstruované
budově bývalého gymnázia na Rybníčku 9. Ředitelka školy Mgr. Jana
Hlaváčková přivítala starostu Králova
Pole Ing. Ivana Kopečného a další
představitele naší radnice, senátora
PhDr. Richarda Svobodu, MBA, který se později ujal přestřižení pásky,
náměstkyni primátora Statutárního
města Brna Ing. Janu Bohuňovskou
a další představitele Magistrátu města Brna, zástupce zhotovitelů stavby,
ředitele královopolských základních
a mateřských škol a další vzácné
hosty. Vzhledem k tomu, že ZŠ navštěvuje i 79 dětí z dvaceti států světa, z toho 29 z Ukrajiny, a je jedinou
školou v ČR, která vyučuje ukrajinský jazyk, poctil slavnostní akt svojí
přítomností i konzul Ukrajiny pan
Volodymyr Horbarenko. K síle okamžiku přispělo v tomto krásném dopoledni prvního dne školního roku
2011/2012 též sluníčko na vymetené
obloze. Po odeznění slavnostních projevů následovala prohlídka stavebního díla v souhrnné hodnotě necelých
osmnácti milionů korun – včetně vybavení interiérů školky a rekonstrukce školní zahrady.
Jana Novotná, foto: autorka
❚❚❚
Domov pro seniory Kociánka
Kociánka 1/8, 612 00 Brno a Štefánikova 54, 612 00 Brno
pořádají v rámci celostátního týdne sociálních služeb
dne 12. 10. od 10 do 17 hodin Den otevřených dveří.
Zájemci mohou zhlédnout výrobu keramiky, techniku patchworku
a výstavu ručních prací klientů.
❚❚❚
Lipka zve do kroužků
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání nabízí ve školním
roce 2011/2012 na svých brněnských pracovištích množství zájmových
kroužků a kurzů pro děti i dospělé.
Jde o kroužky přírodovědné, tvořivé i pohybové, všechny však spojuje jejich
environmentální rozměr. Více informací o kroužcích najdete na www.lipka.cz.
❚❚❚
SEMILASSO
3. 10. – 19.30 Iva Bittová & Čikori,
16. 10. – 20.00 Divadelní představení: HERCI JSOU UNAVENI
– česká premiéra
SOUDNIČKA • SOUDNIČKA • SOUDNIČKA • SOUDNIČKA
Hloupost
svìtem vládne
Káča si žila celkem na její možné pomě- platí. V obálce byl exekuční příkaz. A byl
ry docela dobře. Sice různě úsporně, ale
i po rozvodu to docela šlo. Malý potomek
rostl ke spokojenosti maminky a k radosti dědečka a babičky. Chodili na procházky, slunili se v parku na Šelepce,
rádi courali za nákupy. Sice na diskotéky
ji rodiče nepouštěli, ale na to si zvykla.
Ono mezi námi jeden nezajištěný a nezletilý potomek docela stačil. Až naráz přišla
o práci. Pravda, nebyla nikterak vybavena školami, a tak dala firma soukromníka
přednost kvalifikovanější síle. Tak se náhle dostala do fronty na pracáku. Ta byla,
a je stále delší a delší, její domácí i rodičovská aktíva klesala. Nálada doma začala den ze dne houstnout, a to ještě nebylo
všechno! Poštovní doručovatelka za ní
přišla s divnou obálkou s barevným pruhem. Káča totiž již dávno zapomněla, že
ještě v manželství podepsala, co neměla!
Manželovu kamarádovi totiž podepsala prohlášení ručitele, které potřeboval
k půjčce na zařízení bytu. Bylo to jen
60 tisíc, tehdy říkali. Následoval rozvod,
a pak asi dohoda mezi chlapy… a Káča
dostala již k úhradě značně vyšší částku,
kterou měla zaplatit! Obálka s pruhem
byla totiž již několikátá. Ty předchozí
od rozhodce, který vyvstalý spor řešil,
ani neotevírala. Ji cizí dluhy přece nezajímají! Co je jí po tom, říkala si. Na rady
rodičů, taky nedala. Co by za chlapem
chodila, je ráda, že se ho zbavila, opilce
jednoho i druhého. Tedy nedělala zase
nic. A to byla její velká životně osudná
chyba. Chyba, za kterou se zpravidla moc
docela strohý. Zaplatit do 8 dnů. Dlouhý
výčet částek a různých procent úroků
z prodlení byl však daleko obsáhlejší, než
si Káča dokázala vůbec představit.
2 Na druhé straně součtu dluhů a dalších položek se usadila docela baňatá částka dosahující téměř dvě stě tisíc
korun. Pokračovala příkazem k úhradě
nákladů exekuce, což bylo další pětimístné číslo. Káča šla do kolen! V prvním
okamžiku tu pro ni zcela likvidační sumu
ani nebyla schopna domyslet, pak potok
slz polil beznadějnou tvář dlouhovlasé
krásky. Vzlyky z pokoje přilákaly nejdříve přítele a pak rodiče. Všichni strnuli
z nenadálé rány. Strnulé ticho ovládlo
domácnost. Co s nimi bude? A za pár dnů
se objevil exekutor s nálepkami. Vůbec
ho nezajímalo, že některé kusy nábytku
či televize a přehrávač, sem přinesl přítel.
I ty nafasovaly ceduličky. “Buď zaplatíte do měsíce, když jste na tom tak jak
říkáte, nebo si to odneseme!,“ děl světák
bez citu a pochopení. Z přítele, který byl
svědkem životní rány, se postupem času
v daném měsíci, stal spíše nepřítel, který
byl postaven, i s tím málem co vybudoval, doslova ke zdi. Zásahem exekutora,
se rozpadlo vše, co ještě v rodině nějak
drželo, byť bídně pohromadě. Neuvážený
podpis na několik let zničil mladé, do té
doby bezstarostné životy. Bohužel jsou
i takové osudy, v nichž hlavní roli hraje naivita. A pro ty, kteří si myslí, že se
na různé sociální dávky nedá sáhnout, jen
doplňuji, že exekutor může.
-jax-
§
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 10/2011
KADEØNICTVÍ BOBYCENTRUM
Veronika Krakovièová, Hotel Bobycentrum
Sportovní 2a, 602 00 Brno ❚ www.brnenskekadernictvi.cz
(Bezplatné bezproblémové parkování v areálu, salón klimatizován)
Nabízíme kadeønické služby pro dámy ❚ pro pány ❚ pro dìti
❚ spoleèenské úèesy ❚ poradenství ❚ prodej kosmetiky
SCHWARZKOPF Professional
slevu 10% pro držitele karty “Rodinné Pasy”
tel.: 606 486 731 ❚ e-mail: [email protected]
Po–pá 8.00–20.00 hod. a dle objednávky
7
Dobrovského prokoukne
Před dvěma lety (KL 7/8 2009, Dobrovského 1–15) jsme čtenáře seznámili s tím, že naše radnice uvažuje
o opravě fasád architektonicky vzácných domů Dobrovského 1–15, kte-
ré tvoří symetrický celek a z nichž
domy 1–9 jsou dílem významného
brněnského architekta Antonína
Dvořáka, a mimo domu číslo 15
jsou památkově chráněny. Zástavba
je charakteristickým dílem moderny
počátku 20. století a meziválečného
dekoratizmu, s bohatým plastickým
zdobením, vikýři a arkýři, a hlavně
s ohlasy kubizmu, což je pro Moravu
ojedinělé. Neboť kubizmus, v architektuře vzácný, byl nejvíce uplatňován v Praze i jinde v Čechách.
Na průčelí těchto osmi domů jej můžeme najít v dekorativních prvcích,
trojúhelníkových štítech s obdélnými arkýřovými rizality a trojúhelníkových arkýřových rizalitech s vysokými arkýřovými štíty.
Dnes se tyto již značně omšelé
architektonické skvosty schovávají
za lešení a krycí plachty, aby za čas
opět zazářily v plné kráse – a místy již k tomu začínají mít blízko.
S ohledem na ustálení vlivu ražby
Královopolských tunelů a vzhledem
k tomu, že již došlo ke zdokumentování a opravě škod, vzniklých v příčinné souvislosti s jejich ražbou,
byla na zmíněných domech povolena oprava fasád. Ta je podmíněna
výměnou topného systému ve čty-
Krása mikrosvìta v MK galerii
Pylové zrno pampelišky lékařské,
Řez tykadlem komára, Detail nohy
vši dětské, Řez buňkou mozkové
tkáně, Záměrně rozostřený obraz
viru (exponát s největším zvětšením
– zvětšeno čtyři sta tisíckrát) – to je
malá ukázka z kolekce názvů padesáti fotografií, vystavených ve dnech
7.–25. září v Malé královopolské
galerii na Husitské 1 pod názvem
„KRÁSA MIKROSVĚTA“, kterou
připravila akciová společnost Delong Instruments. Podtitulek expozice: „Jak vidí svět elektrony“ – a to
osmdesát let od objevu elektronové
mikroskopie, která má v Brně již
šedesátiletou tradici a díky níž se
Brno zařadilo mezi několik středisek
tohoto špičkového oboru – napovídá, že nám výstava přiblížila krásu
světa, který vlastníma očima nikdy
nespatříme.
řiceti bytových jednotkách, rozmístěných v jednotlivých bytových domech, což znamená i odstranění rušivých mřížek podokenních topidel.
V plném rozsahu zůstanou zachovány autentické prvky architektonické
výzdoby uličního průčelí a v případě
poškození budou adekvátně dopl-
něny. S opravami bylo započato
počátkem července, dokončeny by
měly být s koncem letošního roku.
Národní památkový ústav v Brně je
informován o průběhu prací a zajišťuje odborný památkový dohled.
Jana Novotná, foto: autorka
Oproti mikroskopii světelné vidí
elektronová mikroskopie až tisíckrát
menší objekty a obohatila lidstvo
o jeden nový svět, který můžeme populárně nazvat nanosvětem. A jako
že obrázky z elektronového mikroskopu mnohdy připomínají květiny,
zvířata, krajiny, i když zobrazují
něco zcela odlišného – viry, krystaly, buněčné útvary. Tato podobnost
spoluautorů, a hudbou a zpěvem
obohatil houslista Josef Pokorný,
byl přítomen i prof. Armin Delong,
světově uznávaný fyzik, zakladatel
oboru elektronová mikroskopie
v Československu, který na Světové
výstavě v Bruselu v roce 1957 získal
mikroskopie světelná objevila mikrosvět (jeden mikrometr je tisícina
milimetru), tak mikroskopie elektronová posunula tuto hranici k nanometru (jeden nanometr je miliontina
milimetru). Je svrchovaně zajímavé,
fascinuje a současně dokládá, že vše
v přírodě má, ačkoliv rozměrově
milionkrát vzdálené, jasný a čitelný
prazáklad ve formách a tvarech.
Na vernisáži výstavy, kterou uvedl
Dr. Vladimír Kolařík, jeden z jejích
zlatou medaili za stolní elektronový
mikroskop, vyvinutý na základě
originální myšlenky německého
profesora Ernsta Ruska.
Jana Novotná,
foto: RNDr. Petr Štepán
Relaxujte v sauně…
Pravidelné saunování spolehlivě odstraňuje
fyzickou i psychickou únavu a posiluje
j
obranyschopnost organismu.
Načerpejte energii v příjemném
prostředí našich saun.
Přijímáme rezervace
pro skupiny
i jednotlivce.
Rezervujte včas!
Křižíkova 9d, Brno
po–pá 15–23 h
telefon: 549 216 331
Dobrovského 29, Brno
po–so 15–23 h
telefon: 549 216 221
[email protected]
www.saunakrpole.cz
Vydává Statutární město Brno – Městská část Brno-Královo Pole. Editor: Petr Podroužek, šéfredaktorka: Mgr. Zdeňka Dubová. Adresa: Redakce časopisu
Královopolské listy, Palackého tř. 59, 612 93 Brno, tel.: 606 410 820, e-mail: [email protected], příjem inzerce: pondělí 10–12, 15–17 hodin,
4. patro – dveře č. 60. Registrováno MK ČR E 12219. Počet výtisků: 15 000. Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky
nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel. Kontakt na úřad: 541 588 111.
Download

Královopolské listy - Královo Pole