Nemocnice Na Františku,
příspěvková organizace
Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444
Ceník výkonů a služeb nehrazených ZP a způsob jejich úhrady
PPllaattnnoosstt cceennííkkuu oodd 2255.. úúnnoorraa 22001155
Výkon / služba
Druh výkonu/služby
oddělení
Základní vyšetření a vystavení potvrzení o zdravotním stavu
(škola, sportovní činnost, ZP, rekreační a rekondiční pobyty, studentské
brigády, vyšetření pro život. pojištění mimo LAB., atd.)
PRA
300
Vyšetření pro řidičský průkaz nebo kontrolní vyšetření řidiče po 60. roce
věku
PRA
400
Vyšetření pro zbrojní pas
PRA
500
Vyšetření pro zdravotní průkaz a jiné profesní průkazy
PRA
400
Možnost vyšetření pacienta mimo ordinační hodiny
Lékař, PRA
500
Konzultace s lékařem (60 min.) v ordinačních hodinách
Lékař, PRA
300
Konzultace s lékařem (60 min.) mimo ordinační hodiny
Lékař, PRA
400
PRA
150
Lékař, PRA
200
Právník, odb. lékař, praktik
300
Výpis úrazové pojistky – formulář
ODB. LÉK
200
Zaslání dokumentace
PRA, lékař
80
Jiný administrativní výkon vyžádaný pacientem a nesouvisející s
poskytováním léčebně preventivních služeb do 5 minut
NNF
50
Jiný administrativní výkon vyžádaný pacientem a nesouvisející s
poskytováním léčebně preventivních služeb nad 5 minut a za každou
započatou hodinu
NNF
200
Sepsání náhradního zdravotního dokladu při ztrátě (včetně návrh.
dokladu o pracovní neschopnosti)
Přísl. lékař (recept, část
zdr. dok. atd.)
200
PRA
200
PRA,odb. lékař
400
PRA
200
Potvrzení ke studiu na vysoké škole
Výpis ze zdravotní dokumentace pro potřeby pacienta
Výpis z dokumentace pro životní pojistku
Vyplnění „Návrhu na lázeňské služby“ – samoplátci
Vyšetření k návrhu na lázně na žádost pacienta
Vyšetření k návrhu na lázně na doporučení odborného odd.
Cena v Kč včetně DPH
Druh výkonu/služby
oddělení
Předoperační vyšetření – interrupce, kosmetika
Cena v Kč včetně DPH
INT
550
Odb. lékař
750
Vyšetření krve na HIV na žádost pacienta
Lékař
500
Odběr krve a vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta
Lékař
350
Posouzení bodového ohodnocení bolestného a ztížení společenského
uplatnění
PRA, odb. lékař
300
Bodové hodnocení pracovního úrazu
PRA, odb. lékař
150
Lékař
350
Vystavení zprávy v cizím jazyce
Odb. lékař
450
Analýza a posouzení zdravotnické dokumentace z jiných
zdravotnických zařízení prováděné na žádost pacienta a jiným než
ošetřujícím lékařem dle volby pacienta
Odb. lékař
250
PRA, odb. lékař
250
PRA, INT
120
PRA, odb. lékař
40
RDG
150
PRA
300
Intramuskulární aplikace injekce přinesených preparátů pacientem (v
případě preparátů hrazených ZP se aplikace injekce vykazuje jako
výkon, odbornost 999)
PRA
100
Intravenózní aplikace injekce přinesených preparátů pacientem (v
případě preparátů hrazených ZP se aplikace injekce vykazuje jako
výkon, odbornost 999)
PRA
150
Klinické vyšetření a odběr krve na alkohol na žádost pacienta
Vyplňování cizojazyčných dotazníků (spojené s léčebnou péčí)
Aplikace jedné náušnice
Vyšetření EKG
Vyšetření hladiny cukru v krvi glukometrem
RTG snímek na CD
Provedení alkotestu na žádost zaměstnavatele atd.
Pracovnělékařská péče
Jednotlivá prohlídka zaměstnance
PRA
500
Opakovaná prohlídka v rámci pracovnělékařské péče
PRA
100
Výtěr z rekta – na vyžádání
PRA
800
Rentgenologické vyšetření srdce a plic na žádost
RDG
160
Odborná poradenská činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví PRA
zaměstnanců (např. odborná prohlídka pracovišť, spolupráce s
orgánem ochrany veřejného zdraví) za každou započatou hodinu
440
Klinická biochemie
Druh výkonu/služby
oddělení
Cena v Kč včetně DPH
Konzultace výsledků na žádost pacienta či jeho zákonného zástupce
PAIO
350
Toxikologické vyšetření zaměstnance pro potřeby podniků
PAIO
1 800
Vyšetření dalších parametrů dle ceníku smluvního partnera NNF na
vyžádání
Neurologie
Akupunktura
NEURO
300
200
Tlaková kaudální blokáda
NEURO
500
Reflexní terapie (přikládání baněk)
NEURO
150
Neurologické vyšetření nebo algeziologické vyšetření
NEURO
1 000
EEG vyšetření (technické provedení + vyhodnocení lékařem)
NEURO
1 200
Psychologické vyšetření
NEURO
1 000
Aplikace plasmy do kloubu – 1 dávka
ORT
3 500
Aplikace plasmy do měkkých tkání – 1 dávka
ORT
3 000
mobilizační techniky
Ortopedie
Před aplikací plasmy je prováděna úhrada v pokladně nebo recepci proti pokladnímu dokladu.
Chirurgie
Druh výkonu/služby
Operace žilních mestků druhé končetiny v jedné době mimo sazebník CHIR
zdravotní pojišťovny
oddělení
Cena v Kč včetně DPH
4 600
Radiodiagnostické oddělení
Vyšetření CT
Samoplátci tuzemští +
EU
CT vyšetření hlavy nebo těla nativní a kontrastní látkou,
Samoplátci mimo EU a
bez sml. a MZ ČR
2300
6 700 + kontrastní látka
1100
4600
CT vyšetření bez použití kontrastní látky nad 30 scanů,
kód vyšetření 89615
2200
6700
CT vyšetření s aplikací kontrastní látky i.v.
1500
4 600 + kontrastní látka
1300
3 600 + kontrastní látka
kód vyšetření 89611
CT vyšetření bez použití kontrastní látky do 30 scanů,
kód vyšetření 89613
kód vyšetření 89617
CT vyšetření s aplikací kontrastní látky per os vent.. Per rectum
kód vyšetření 89619
Kontrastní látky
Běžně užív.
množství
Cena
Telebrix
120 ml
800
Omnipaque
120 ml
2 700
Ultravist
120 ml
2 500
Micropaque CT
200 ml
150
Ceník za laboratorní vyšetření
LAB – ceník hrazených smluvním partnerem v rámci preventivní věk
péče – MUŽI
Cena lab. vyšetření
18 -
500
v 40 roce
550
v 50 roce
550
v 60 roce
550
LAB – ceník hrazených smluvním partnerem v rámci preventivní věk
péče – ŽENY
Cena lab. vyšetření
18 -
500
v 40 roce
550
v 50 roce
550
v 60 roce
550
Ceník za zapůjčení movitého majetku
Druh výkonu/služby
oddělení
Cena v Kč včetně DPH
Lůžko pro pacienta s matrací a hrazdičkou – za každý započatý den
Lékař
400
Stolek noční nebo stolek na jídlo a čtení – za každý započatý den
Lékař
120
Vozík – sedačka (starší typ) – za každý započatý den
Lékař
250
Ceník za nadstandardní ubytování
Ceník za nadstandardní ubytování a ubytování případného doprovodu včetně internetového připojení (za každý
započatý den) a poskytnutí stravy za den
Ubytování v nadstandardním apartmánu při garanci pro jednu osobu
Lékař
1 200
Ubytování v nadstandardním apartmánu formou přistýlky (pokud je to Lékař
možné)
900
Ubytování v nadstandardním pokoji při garanci pro jednu osobu Lékař
(ortopedie, neurologie, chirurgie atd.)
750
Ubytování v nadstandardním pokoji (ortopedie, neurologie, chirurgie Lékař
atd.) v případě obsazení dalším klientem
500
Ubytování v nadstandardním pokoji (ortopedie, neurologie, chirurgie Lékař
atd.) pro rodinné příslušníky
500
Poskytnutí nadstandardní stravy
150
Lékař
Ceník za pronájem prodejní plochy a další služby
Druh výkonu/služby
oddělení
Cena v Kč včetně DPH
Pronájem prodejní plochy ve vchodu ke knihovně (1-2 stoly) za 8 hod
Řed.
450
Pronájem prodejní plochy ve vchodu ke knihovně (3-5 stolů) za 8 hod
Řed.
600
Pronájem prodejní plochy ve vchodu ke knihovně (zábor celé jedné Řed.
strany) za 8 hod
850
Pronájem prodejní plochy ve vchodu ke knihovně (zábor obou stran bez Řed.
dveří a soc. zařízení) za 8 hod
1 050
Pronájem prodejní plochy v jiných částech budovy (za zábor 1 m2 Řed.
plochy) za 8 hod
200
Ceník za kopírování
Druh výkonu/služby
oddělení
Cena v Kč včetně DPH
Kopírování tiskovin – zdravotnické dokumentace
(jednostranné A4 černobílé) za 1 ks
Lékař
2,50
Kopírování tiskovin – zdravotnické dokumentace
(oboustranné A4 černobílé) za 1 ks
Lékař
4,50
Kopírování tiskovin – zdravotnické dokumentace
(jednostranné A4 barevné) za 1 ks
Lékař
20
Kopírování tiskovin – zdravotnické dokumentace
(oboustranné A4 barevné) za 1 ks
Lékař
35
Kopírování tiskovin – zdravotnické dokumentace
(jednostranné A3 černobílé) za 1 ks
Lékař
5
Kopírování tiskovin – zdravotnické dokumentace
(oboustranné A3 černobílé) za 1 ks
Lékař
7
Kopírování tiskovin – zdravotnické dokumentace
(jednostranné A3 barevně) za 1 ks
Lékař
40
Kopírování tiskovin – zdravotnické dokumentace
(oboustranné A3 barevně) za 1 ks
Lékař
70
Sterilizace 1 předmětu
Cen. ste.
16
Cena obalu do rozměru 250x380
Cen. ste.
6
Cena obalu do rozměru 400x600
Cen. ste.
10
Cena obalu za každých 10 cm
Cen. ste.
3
Sterilizace 1 předmětu
Cen. ste.
18
Cena obalu do rozměru 250x380
Cen. ste.
6
Cena obalu do rozměru 400x600
Cen. ste.
10
Cena obalu za každých 10 cm
Cen. ste.
3
Sterilizace
Pára
Formaldehyd
Oddělení rehabilitace – edukační program
Druh výkonu/služby
Cena v Kč včetně DPH
Prevence bolesti zad (ergonometrie, režim. opatření, edukace)
400
60 min.
Rázová vlna
450
1 aplikace
80
1 aplikace do 5 min.,
1 aplikace nad 5 min.
Laserová terapie
150
Lymphastim
400
1 aplikace - 60 min.
Edukační léčebný cvičební program při bolestech zad
150
60 min.
Metoda dle Mojžíšové - 1 sezení
350
60 min.
1800
60 min.
Metoda dle Mojžíšové 1x za měsíc (6 sezení)
Klinické studie a vzdělávání
Druh výkonu/služby
Posouzení žádosti o provedení studie etickou komisí
oddělení
Cena v Kč včetně DPH
Etická komise
12 000
Postgraduální stáže lékařů v přípravě k atestaci z praktického lékařství Odb. lékař nebo pověřená
– za každý započatý den
osoba
300
Postgraduální stáže lékařů externích rezidentů a ostatních lékařů – za Odb. lékař nebo pověřená
každý započatý den
osoba
300
Odborné stáže nelékařských zdravotnických pracovníků – za každý Odb. lékař nebo pověřená
započatý den
osoba
200
Poplatky k internetu, za podporu pro připojení k internetu (WIFI) pracovníkem informační techniky a dalších
elektronických zařízení
Druh výkonu/služby
Využití služeb pracovníka informační techniky za účelem IT ve spolupráci
připojení k internetu (WIFI) za každou započatou hodinu. se sestrou odd.
Poskytována pouze v pracovní době oddělení informatiky.
Nenároková služba, kterou poskytujeme pouze v případě
volné kapacity oddělení informatiky.
Cena v Kč včetně DPH
200
21%
Služby spojené s používáním vlastní TV při hospitalizaci Sestr.
pouze za předpokladu podpisu čestného prohlášení o
splnění norem ČSN 331600, ČSN 331610 – za 1 den
10
Služby spojené s používáním vlastního rádia s připojením Sestr.
na el. síť pouze za předpokladu podpisu čestného
prohlášení o splnění norem ČSN 331600, ČSN 331610 –
za 1 den
5
21%
21%
použité zkratky:
PRA
– praktický lékař
PSY
– psychiatr
NEU
– neurolog
CHIR
– chirurgie
ORT
– ortopedie
INT
– internista
RDG
– radiodiagnostické odd.
Řed.
– odpovědný a pověřený zaměstnanec ředitelství NNF
Sestr.
– sestra pověřená na příslušném oddělení
Cen. ste.
– centrální sterilizace
Lékař
– lékař nemocnice, praktický lékař
Odb. lékař
– lékař s odborností na specifickou zdravotní službu
IT
– technik informatiky
PAIO
– příjmová ambulance interních oborů
LAB
– laboratoř
DPH
– daň z přidané hodnoty
***
Download

Ceník výkonů a služeb nehrazených ZP