Statistiky a tabulky:
Statistiken und Tabellen:
1. Retrospektivní vývoj počtu obyvatelstva a domů v Šafově:1
Retrospektive Entwicklung der Zahl der Einwohner und Häuser in Schaffa:
Obyv.
Einw.
Domů
1691
489
1771
398*
---
---
1794 1837
1096 1243
152
228
1850 1869
1065 1436
---
1880
1089
241
236
1890 1900
1060 942
257
1910
798
1921 1930
749 772
244
239
219
1996 1997
166 158
1998
188
2001
184
---
---
214
Häuser
* bez židovského obyvatelstva/ ohne jüdische Bevölkerung
Obyv.
Einw.
Domů
1950
354
1961
286
1970
254
1980
215
124
71
67
65
1991 1994
172 169
57
1995
171
---
---
---
---
Häuser
2. Celkový počet obyvatel ve vybraných obcích bývalého vranovského panství:2
Die gesamte Einwohnerzahl in ausgewählten Gemeinden der ehem. Frainer Herrschaft:
Název obce
1691
1771
1837
1843
1880
1900
1994
119
336
441
114
203
294
1251
(656 ž/J)
1184
1040
204
427
320
129
273
300
1089
198
429
354
118
280
299
942
**
260
198
**
112
285
169
1116
1071
1076
1061
579
957
Name der Gemeinde
Jazovice
140
Lančov
238
Lukov
272
Nový Petřín
108
Podmyče
131
Starý Petřín
205
Šafov (celk., židé/ 489
Insgesamt, Juden) (115 ž/J)
Štítary
554
Vranov
370
163
143
268
350
384
333
126
89
140
186
247
242
398* 1243
(637 ž/J)
1052*
959
743
889
* bez židovského obyvatelstva / ohne jüdische Bevölkerung
** obce jsou částmi Starého Petřína / die Ortschaften gehören zur Gemeinde Altpetrein
3. Struktura šafovského obyvatelstva podle vyznání:3
Schaffauer Einwohner nach Religion:
Rok
Křesťané (muži, ženy a děti)
Jahr Christen(Männer,Frauen,Kinder)
1691
374 (73, 91, 203,
7 čeleď/Gesinde)
1771
301 (97 dětí/Kinder)
1794
540 (91 domů/Häuser)
1837
606
1843
595 (293, 302)
Židé (muži, ženy a děti)
Juden(Männer,Frauen,Kinder)
115 (24, 26, 61,
4 čeleď/Gesinde)
97
556 (61 domů/Häuser)
637
656 (329, 327)
Celkem
Insgesamt
489
398
1096
1243
1251
1880
1890
1900
1910
1921
124 domů/Häuser
559
659
568
588
609
1930
104 domů/Häuser
530
451
374
150 *
138 (+ 2 bez vyzn./
konfessionslos)
65**
707**
1089
1060
942
738
749
772
* Hosák uvádí 336 židů /Hosák führt 336 Juden an
** Hosák uvádí 678 katolíků a 76 židů /Hosák führt 678 Katholiken und 76 Juden an
4. Roční platy poddaných na vranovském panství po třicetileté válce (r. 1665):4
Jahreslöhne der Untertanen der Frainer Herrschaft nach dem 30jährigen Krieg (J.1665)
Název obce
Ortsname
Vranov
peněžní dávky
Geldabgaben
58zl/Gulden,
6gr/Groschen, 1d/Denar
Podmyče
34 zl/Gulden,
22gr/Groschen, 2d/Denar
Jazovice
29zl/Gulden,
2gr/Groschen, 4d/Denar
Starý Petřín
68zl/Gulden,
50gr/Groschen, 4d/Denar
Nový Petřín
28zl/Gulden, 30gr/Groschen
Šafov
36zlGulden, 41gr/Groschen
Lukov
125zl/Gulden, 23gr/Groschen
Štítary
165zl/Gulden, 49 gr/Groschen
počet odv. slepic
Hennenabgaben
24
počet odv. Vajec
Eierabgaben
36
108
44
600
82
1032
40
116
106
217
600
988
978
765
5. Stav osazení některých obcí podle lánových rejstříků (červenec 1672):5
Bewohnerschaft einiger Gemeinden nach Hufenregistern (Juli 1672)
Panství
Obec
Gemeinde
Počet/Zahl
usedlíků/Ansiedler Poustek/
leere
Felder
celk.
Ings.
staří
alte
noví
neue
staré
alte
nové
38
17
63
19
17
42
8
8
3
12
9
18
21
84
14
20
67
1
2
42
40
Staří usedlíci/
Altansässige
díly lánu/
D
Hufenteile
1-víc 2/4 - 1/8 neue 17/8
3/8
1-víc 2/4 - 1/8 17/8
3/8
mehr
mehr
Starý Petřín
Jazovice
Šafov (městeč.)
(Städtchen)
Nový Petřín
Podmyče
Štítary (městeč.)
(Städtchen)
Vranov(městeč.)
1
4
1
1
12
2
Noví usedlíci/
Neu-Ansiedler
na poustkách/ d
auf leeren
Feldern
15
11
1
4
2
36
4
3
4
1
1
9
1
11
5
12
37
5
13
2
6
2
14
24
2
2
5
6
1
1
1
(Städtchen)
Staří usedlíci = usedlosti, které v obydleném stavu přečkaly třicetiletou válku a zůstaly
obydlené až do lánové vizitace
Altansässige = Besitze, die über den 30jährigen Krieg bis zur Hufenvisitation immer besetzt
waren
Noví usedlíci (na poustkách) = usedlosti, které za války, či krátce po ní, zpustly, od první
vizitace (1656/7) však už jsou opět osídleny
Neu-Ansiedler (leere Felder) = Besitze, die im Krieg oder kurz nach dem Krieg verödeten,
seit der ersten Visitation jedoch wieder bewohnt sind
d = nelánoví usedlíci (domkáři, chalupníci, zahradníci, podsedníci), kteří se nepodílejí na
lánové půdě. Pokud nějakou mají, získali ji klučením lesa, nebo obsadili půdu
obecní
d = hufenlose Ansiedler (Häusler,Kleinbauer,Gärtner), die sich nicht am Hufenboden
beteiligen. Falls sie Boden besitzen, haben sie sie durch Waldrodung erworben
oder Gemeindeboden besetzt
celk. = velikost obce před zpustnutím
insg. = Grösse der Gemeinde vor der Verödung
6. Seznam mužů padlých v 1. světové válce:6
Liste der im 1. Weltkrieg gefallenen Männer:
P.č
Jméno
Nr.
Name
1 Blaha Heinrich
29 let/
P.č
Nr.
9
Jahre
2
3
4
5
6
7
8
10
Brenneiss Franz 21 let/J 11
Böck Anton
21 let/J 12
Böck Anton
36 let/J 13
Böck Johann
28 let/J 14
Eidher Anton
23 let/J 15
Felsinger Georg 20 let/J 16
Fuchs Laurenz
34 let/J 17
Jméno
Name
Haibl Emmerich
20
let/J
Hirsch Otto
24 let/J
Jellinek Bernhard 34 let/J
Jellinek Hermann 26 let/J
Koller Dominik 20 let/J
Matula Franz
22 let/J
Matula Johann 26 let/J
Neumann Moritz 24 let/J
Neuwirth Franz 33 let/J
P.č
Jméno
Nr.
Name
18 Neuwirth Georg 33 let/J
19
20
21
22
23
24
Neuwirth Josef
Pold Stefan
Schneider Adolf
Schneider Anton
Schopf Anton
Wolly Josef
21 let/J
25 let/J
22 let/J
26 let /J
25 let/J
34 let/J
7.
Struktura šafovského obyvatelstva podle národnosti a vyznání v roce 1921 (v obci
proběhlo sčítání obyvatelstva odděleně v obci křesťanské a židovské) :7
Bewohnerschaft von Schaffa nach Nationalität und Konfession im Jahre 1921(getrennte
Volkszählung in der christlichen und der jüdischen Gemeinde)
Národnost
Nationalität
Německá/Deutsch
Česká/Tschechisch
Židovská/Jüdisch
Anglická/Englisch
Sloven./Slowakisch
Obec křesťanská
Christliche Gemeinde
386
23
4
---
Obec židovská
Jüdische Gemeinde
212
95
26
2
1
Celkem
Insgesamt
Konfese/Konfession
Řím.kat./Röm.kath.
Židovské/Jüdisch
Bez vyznání
Konfessionslos
Celkem
Insgesamt
413
336
389
24
--
220
114
2
413
336
Celkový počet obyvatel /Gesamte Einwohnerzahl: 749
8. Struktura šafovského obyvatelstva podle národnosti a vyznání v roce 1930:8
Bewohnerschaft von Schaffa nach Nationalität und Konfession im Jahre 1930:
Národnost německá/Deutsch
Národnost česká/Tschechisch
Národnost židovská/Jüdisch
Národnost jiná/Andere Nation. *
Celkem
Insgesamt
Vyzn. římsk. katol./Röm.kath.
Vyznání židovské/Jüdisch
Jiné vyznání/Andere Konfession
Bez vyznání/Konfessionslos
Celkem/Insgesamt
441
234
38
59
772
678
76
14
4
772
* Většinou se jedná o obyvatelstvo, které si ponechalo občanství rakouské
Meistens handelt es sich um Bewohner, die sich österreichische Nationalität behielten
8.A Jména vlastniků domů křesťanské obce v Šafově
Namen der Hausbesitzer der Christengemeinde in Schaffa
Nr.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
1820
Lösch Matthias
Lenz Wenzel
1849
Lösch Josef
Gisser Karl u.
Windinger Josef
Na místě těchto dvou domů stojí
dva židovské domy
An Stelle dieser 2 Christenhäuser stehen
2 Judenhäuser.
Blei Johann
Blei Martin
Pelzer Michael
Pelzer Michael
Brenneis Georg
Böck Laurenz
Weidinger Michael Weidinger Georg
Schneider Martin
Schneider Martin
Felsinger Johann
Felsinger Georg
Leitner Franz
Leitner Jakob
Blei Georg
Blei Georg
Blei Josef
Eidher Wenzel
ha
3,5,1
4,2
8,4
9,9
4,5
12,8
8,6
16,7
10,8
10,5
6,6
1930
Entner Franz
ha
0,5
Jellinek Wilhelmine
Perinka Peter
Schneider Johann
Blei Karl
Mang Franz
Lösch Karl
Felsinger Anton
Pold Julius
Zeitler Marie
Scheuer Siegried
8,3
11,6
14,0
0,4
17,0
16,0
13,0
4,1
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Blei Georg
Lenz Jakob
Gisser Susanna
Schneider Georg
Eidher Wenzel
Schopf Johann
Schneider Franz
Böck Michael
Mang Sebastian
Koller Josef
Neuwirth Ignaz
9,0
Eidher Karl
4,7
Gisser Dominik
23,6
Lenz Johann
15,0
Leitner Laurenz
13,8
Schopf Johann
12,7
Schneider Franz
15,2
Böck Johann
20,0
Mang Karl
8,0
Koller Georg
19,5
Paar Wenzel
3,4
Brenneiß Ferdinand Brenneiß Anton
18,3
Felsinger Laurenz
Stagl Anton
8,4
Wagner
Neuwirth Josefa
2,3
Lösch Tobias
Mang Anton
4,4
Eidher Johann
Eidher Johann
0,2
Bradl Georg
Golazik Thomas
2,0
Rommel
Windinger Christian
2,6
Mang Alois
Mang Alois
2,0
Pold Leopold
Pold Alois
11,0
Obec Šafov, služební byt
Gemeinde Schaffa, Gemeindedienerwohnung
Chudobinec
Halter- und Armenhaus
Eidher Georg
Eidher Georg
13,5
Böck Josef
Böck Josef
0,3
Böck Josef
Böck Josef
Neuwirth Matthias Neuwirth Matthias
13,5
Windinger Matthias Windinger Matthias
9,0
Mang Josef
Mang Gregor
9,6
Weidinger Georg
Böck Katharina
3,0
Pelzer Josef
0,3
Markl Sebastian
Molzer Jakob
2,0
Trescher Franz
Böck Johann
4,5
Brenneiß Michael
Reiß Georg
Schmid Josef
Brenneiß Wenzel
1,0
Schmid Josef
Brenneiß Wenzel
Böck Simon
Böck Vinzens
11,0
Schöbinger Michael Bauer Georg
Deckenbach Andreas Stallecker Franz
Steinbrecher Michael Steinbrecher Josef
Mang Georg
Mang Josef
Koller Franz
Kühtreiber Johann
5,4
Schneider Matthias
Schneider Andreas
Dungl Johann
Blei Georg
Schmid Matthias
Neuwirth Ignaz
Kühtreiber
Markl
Dungl Matthias
Popp Johann
Kaufmann Jakob
Neuwirth Matthias
1,8
1,7
3,0
2,8
Neuwirth Josefa
16,0
Eidher Engelbert
4,5
Volksschule
Halmschlager Josef 11,0
Koller Franz
16,0
Schneider Frnaz
0,8
Schneider Adolf
14,4
Pölzer Karl
18,2
Pold Karl
28,1
Lösch Matthias
18,0
Koller Franz
4,0
Brenneis Franz
5,0
Gisser Josef
14,6
Leigsnering Karl
2,6
Resl Adolf
Mang Johann
11,3
Navara Witwe
Gutmann Mortiz
Gutmann Mortiz
Deutsch Wilhelm
Rotter Josef
Don Anton
Don Anton
Neuwirth Cyrill
Neuwirth Johann
Gratsch Johann
Hofbauer Karl
Schöbinger Georg
Schöbinger Georg
Fuchs Anton
Mang Johann
Schneider Karl
Schneider Karl
Neuwirth Theresia
Schneider Josef
Schneider Josef
Eidher Johann
Quirxtner Franz
Halmschlager Josef
Halmschlager Josef
Halmschlager Josef
Lösch Josef
Lösch Josef
Lösch Josef
Neuwirth Konrad
Steinbrecher Franz
22,6
21,6
11,2
11,2
4,2
4,5
20,8
8,2
8,2
9,9
7,9
9,0
8,4
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Melzer Philipp
Koller Andreas
Wolly Johann
Schwarz Peter
Hufnagl Matthias
Uhl Matthias
Zasny Franz
Schneider Leopold
Koller Laurenz
Ringsmuth Michael
Mang Laurenz
Neuwirth Josef
Melzer Georg
13,5
Koller Ignaz
7,8
Wolly Cyrill
Schneider Georg
Schinner Georg
20,6
Böck Georg
2,4
Legsnering Friedrich
Schneider Leopold
0,6
Mörtinger Anton
6,3
Mang Johann
6,6
Mang Laurenz
5,4
Neuwirth Andres
7,1
Neuwirth Simon
1,2
Felsinger Josef
Halmschlager Vinzenz
7,5
Lenz Johann
Lenz Johann
22,2
Neuwirth Georg
Neuwirth Johann
12,0
Themmer Laurenz Themmer Laurenz
9,0
Themmer Laurenz Themmer Laurenz
Halmschlager Josef Halmschlager Franz
10,2
Ziwitschko Jakob
Mang Johann
13,0
Trinkl Johann
Bauer Vinzens
4,9
Bauer Matthias
Bauer Josef
3,3
Fara
Fara
Pfarrhof
Pfarrhof
Waas Anton
Halmschlager Josef
Böck Karl
Böck Laurenz
19,3
Obecná škola /Volksschule Obecná škola/ Volksschule
Obecní kovárna
Gemeindeschmiede
Mauritz Franz
Weidinger Josef
Mauritz Franz
Halmschlager Josef Halmschlager Josef
Brenneiß Andreas
Brenneiß Laurenz
10,5
Lenz Christian
Lenz Johann
9,3
Sprinzl Franz
Markl Josef
Markl Johann
8,1
Zeitler Johann
Kühtreiber Georg
Schmied Johann
Eidher Anton
Zeitler Johann
Halmschlager
Schmied Josef
Eidher Anton
Böck Ignaz
Blei Mathias
Blei Matthias
Schütz
Schütz Peter
Deckenbach Gregor Lenz Jakob
Felsinger Josef
Obecní hostinec/
Gemeindegasthaus
Fuchs Georg
Felsinger Michael
Windinger Andreas Windinger Michael
10,0
8,6
3,4
3,3
13,4
10,0
Melzer Karl
20,0
Koller Johann
16,9
Krutisch Heinrich
0,4
Hampapa Franz
Pölzer Johann
Zügner
Ceck Franz
Böck Marie
2,4
Eidher Franz
Dungl Franz
2,9
Backl Wenzl
3,2
Mang Alois
14,4
Wohak Franz
3,0
Lenz Franz
29,2
Lenz Franz
Steinbrecher Johann 10,0
Mang Stephan
10,4
Popp Karl
10,3
Neuwirth Josef
14,9
Mang Karl
15,7
Blei Franz
18,0
Blei Franz
Fara
Pfarrhof
Halmschlager Josef 33,4
Halmschlager Franz 33,4
Schönbauer Franziska 8,2
Mang Johann
Halmschlager Therese
Neuwirth Mathias
Felsinger Alois
Schneider Leopold
Schneider Leopold
Pold Marie
Böck Franz
Bruckner Franz
Böck Georg
Böck Georg
Blei Karl
Blei Karl
Melzer Johann
Melzer Johann
Jerabek Franz
Blei Cyrill
Steinbrecher Franz
16,0
25,4
3,3
13,5
7,8
7,8
27,6
13,5
22,4
5,7
18,5
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Windinger Johann
Hummel
Dinzkisch
Schneider Leopold
Kühtreiber Franz
Focht Franz
Schneider Josef
Pelzer Michael
Theurer Wenzel
Sprinzl Johann
Nentwich
Eidher Josef
Gisser Ferdinand
Lenz Thomas
Kühtreiber Franz
Kühtreiber Franz
Schneider, Withw
Pelzer Michael
Theurer Wenzel
Sprinzl Johann
Nentwich
Wenisch Wenzel
Salomon
Dungl Laurenz
Täufer Franz
Heinisch Franz
5,3
Pelzer Stephan
Koller Johann
Fuchs Antonie
Leibetzeder Franz
Schillinger Franz
Neuwirth Johann
0,9
Neuwirt Johann
Rehaeth Matthias
0,5
Koller Johann
17,4
Stasny Johann
1,8
Neuwirth Marie
Spitzer Rosalia
Weißbartl
Fabisch Ann
Zügner Franz
Zügner Franz
Neuwirth Anton
Quixtner Franz
Pitschmann Erna
Česká škola
Tschechische Schule
Hönigschmied
Celnice / Zollhaus
Halmschlager/ova
cihelna / Ziegelei
Melzer/ova
cihelna/ Zeigelei
9. Volební výsledky v Šafově ve vybraných letech:9
Wahlergebnisse in Schaffa in ausgewählten Jahren:
Volby/Wahlen
BdL
ŽID
ČSNS
ČSSD
DCV
DNP
SdP
DSD
KSČ (KSČM)
AGR
NOF
ČSL ( - KDU)
ODS
US
1929
1935
1946
(260
v/Wähler)
(406v/Wähler) (381v/Wähler)
68
195
57
43
40
30
38
55
46
34
31
21
159
12
2
5
1
118
1
12
5
64
-
1998
(96 v/Wähler)
24
22
12
13
3
BdL – Bund der Deutschen
ŽID – Sjednocené židovské strany / Die vereinigten jüdischen Parteien
ČSNS – Československá strana národně socialistická / Tschechoslowakische nationale Sozialpartei
ČSSD – Čes. sociálně demokratická strana dělnická /Tschechoslowakische sozialdemokratische Arbeiterpartei
(do/bis 1938), Čes. sociální demokracie / Tschechoslowakische Sozialdemokratie
DCV - Deutsche christlich soziale Volkspartei
DNP - Deutsche Nationalpartei
SdP – Sudetendeutsche Wahlblock
DSD - Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei
KSČ – Komunistická strana Československa / Kommunistische Partei der Tschechoslowakei
AGR – Agrární strana, Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu / Agrarpartei
NOF – Národní obec fašistická / Faschistische Nationalgemeinde
ČSL – Československá strana lidová / Tschechoslowakische Volkspartei
ODS – Občanská demokratická strana / Demokratische Bürgerpartei
US – Unie svobody / Freiheitsunion
10. Seznam mužů padlých v 2. světové válce:10
Liste der im 2.Weltkrieg gefallenen Männer:
P.č
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Jméno/Name
P.č
Jméno/Name
Nr.
Anixtner F.
Boeck G.
Boeck J.
Bruckner F.
Don J.
Don L
Eidher A.
Eidher F.
14
15
16
17
18
19
20
21
P.č.
Jméno/Name
Nr.
Hochreiner J.
Hohner G.
Kiessling E.
Klodner F.
Klodner O.
Koller F. (č.p. 18)
Koller F. (č.p. 63)
Koller J.
27
28
29
30
31
32
33
34
Neuwirth J
Neuwirth R.
Pold A.
Popp A.
Popp F.
Rehart J.
Schoebinger A.
Schoebinger G
9
10
11
12
13
Eigl F.
Fuehrer F.
Futschik J.
Gratsch F.
Hampapa A
22
23
24
25
26
Koepf K.
Linsbauer F.
Mang A.
Matula F.
Michal F.
35
36
37
38
Steinbrecher A
Strašný A.
Wranaschitz M.
Wranaschitz Mich.
10 A. Osud židovských obyvatel Šafova v letech 1938-1942
Schicksal jüdischer Einwohner von Schaffa / Safov 1938 – 1942/
Židovští obyvatelé Šafova
Jüdische Einwohner in Schaffa
Jméno
Name
Samuel
Max
Pollak
Scheuer
Scheuer
Singer
Wallisch
Goldstein
Hauser
Hirsch
Kohn
Kollmann
Kollmann
Kreilsheim
Kubin
Hahn
Dívčí jméno
Mädchenname
Bader
Bader
Max
Max
Kollman
Hoffman
Wallisch
Scheuer
Fleischmann
Fürnberg
Hirsch
Jellinek
Spitzer
Schlimper
Schön
Blau
Fleischmann
Diamant
Fürnberg
Fürnberg
Fürst
Löwy
Scheuer
Kandler
Wallisch
Herzog
Deutsch
Guttmann
Křestní
jméno
Vorname
Max
Max
Sofie
Heinrich
Datum
Narození
Geburtsdatum
1864-02-18
1892-02-24
1868-11-06
1885-03-06
Jenny
Therese
Rosa
Gisela
Käthe
Hugo
Daniela
Sigfried
Theodor
Frieda
Josef
Adeline
Hans
1893-04-17
1857-10-13
1870-03-19
1893-04-28
1872-02-10
1884-02-11
1888-01-15
1878-02-22
1877-08-12
1889-04-25
1871-01-16
1881-05-04
1901-07-17
Max
Rosa
Rosalie
Max
1867-02-14
1889-02-08
1877-01-13
1884-11-05
Robert
Malvine
Adele
Rosina
1916-12-17
1885-04-27
1898-02-18
1882-01-06
Siegfried
Adolf
Helene
Robert
Johanna
1884-08-02
1874-11-16
1874-11-16
1880-07-06
1853-03-20
Datum úmrtí
Todesdatum
Místo úmrtí
Todesort
Povolání
Beruf
1938-06-28
Wien
Ofenhändler/kamnář
Arbeiter/dělník
1942-05-01
Wien
Staatsbeamter/státní
zam.
1941-10-14
Opole
1938-12-18
Buchwald
Fleischhauer/řezník
Kaufmann/obchodník
1943-09-03
Theresienstadt
Hausfrau/v dom.
Pferdehändler/obchodník s koňmi
Ledergalanteriearb.
Dělník v kož.galanterii
1941-10-12
Sabac
Arzt/lékař
Kaufmann/obchodník
1938-03-30
Wien
Židovští obyvatelé Šafova
Jüdische Einwohner in Schaffa
Jméno
Name
Samuel
Max
Pollak
Scheuer
Scheuer
Singer
Wallisch
Goldstein
Hauser
Hirsch
Kohn
Kollmann
Kollmann
Kreilsheim
Kubin
Hahn
Fleisch-mann
Fürnberg
Hirsch
Jellinek
Spitzer
Schlimper
Schön
Blau
Fleisch-mann
Diamant
Fürnberg
Fürnberg
Fürst
Löwy
Poslední adresa
Letzte Adresse
Wien 3
Wien 1, Freyung 6/3
Wien 1, Salzgries 10/6
Wien 2, Czerningasse
Wien 2, Rembrandtstr.21
Wien 9, Seegasse 9
Wien 2, Haidg. 5
Wien 9, Hörlgasse 10
Wien 2, Hollandstr.14/9
Wien 2, Rembrandtstr.21
Wien 9, Seegasse 8/8
Wien 3, Unt.WeissgSt.45/4
Wien 2, Blumauerg. 17/2
Wien 2, Rembrandtstr.2/6
Wien 2, Weintraubeng.19/16
Wien 2, Novarag. 27/10
Wien 2, Hermineng. 6/3
Wien 2, Rembrandtstr.21/26
Příbuzní
Angehörige
Syn/Sohn Rudolf, manžel/Gatte Josef
Manželka/Gattin Alice, dcera/Tochter Rose
Neteř/ Nichte Helene Falik, London
Děti/Kinder. Melanie, Ida, Leop.
Dcera/Tochter Käthe, manžel/Gatte Gerson
Manželka/Gattin Rosa,děti/ Kinder Trude, Rene
Manžel/Gatte Jakob
Manželka/Gattin Emma, synové/Söhne Hans, Karl
Syn/Sohn Martin,manželka/ Gattin Franziska
Matka/Mutter Rosina,manželka/ Gattin Maria
Syn/Sohn Rudolf
Dcera/Tochter Trude
Wien 6, Stumperg. 16/24
Wien 2, Hassg. 10
Manželka/Gattin Charlotte
Wien 2, Glockengasse 13
Manžel/Gatte Eduard, děti/Kinder Alfred, Johanna
Wien 2, Franzensbrückenst. 6
Wien 2, Franz Hochedlingerg. 7/5
Wien 9, Rötenlöweng. 7/6
Manželka/Gattin gesch. Jelle
Wien 2, Gros. Mohreng. 38/22 Syn/Sohn Leo
Wien 2, Gros. Mohreng. 38/22 Syn/ Sohn Leo
Wien 2, Zirkusgasse 21/11
Wien 5, Bräuhausgasse 45
Židovští obyvatelé Šafova
Jüdische Einwohner in Schaffa
Jjménomén
Deportationso
Jméno
Datum
Deportace do
Name
Dep.Ort
Samuel
Max
Pollak
Scheuer
Scheuer
Singer
Wallisch
Goldstein
Hauser
Hirsch
Kohn
Koll-mann
Koll-mann
1942-01-10
Theresienstadt
Theresienstadt,
Auschwitz, Groß-Rosen
Minsk
1942-05-20
Kielce
1941-02-19
Theresienstadt
1942-08-27
Opole
Opole
1941-02-26
Minsk
1942-06-02
Theresienstadt
1942-07-28
Dachau
1938-06-24
Dachau, Buchenwald
Theresienstadt
1942-10-09
Litzmannstadt
1941-10-19
Tr. AAu nach
1942-07-27 Prag/Theresienstadt
Kreils-heim
Kubin
Hahn
Tábor
Lager
1942-10-01
1941-10-19
Theresienstadt
Litzmannstadt
Theresienstadt
In div. Lager,různé
tábory
Theresienstadt
Fleischmann
Fürnberg
Hirsch
Jellinek
Spitzer
Schlimper
Schön
Blau
Fleischmann
Diamant
Fürnberg
Fürnberg
Fürst
Löwy
Theresienstadt
1942-08-20
1941-03-12 Lagow - Opatow
Minsk
1942-09-14
1941-11-30 Prag/Theresienstadt
1942-08-31
1941-02-19
1942-09-10
Sabac
Minsk
Kielce
Theresienstadt
1942-08-20
1942-08-20
1941-10-23
Theresienstadt
Theresienstadt
Litzmannstadt
Tr. H-460
nachTheresienstadt
Sabac
11. Seznam obyvatel německé národnosti (příp. jejich rodinných příslušníků), kteří mohli po
druhé světové válce zůstat v Šafově /k 22. 1. 1946/:11
Liste der Bewohner deutscher Nationalität (bzw.ihrer Familienangehörigen), die nach dem
2. Weltkrieg in Schaffa bleiben durften /zum 22.1.1946/:
P.č.
Jméno/Name
Nr.
1.
2.
3.
4.
Kuželová Terezie
Kuželová Otilie
Langová Olga
Plichta František
5. Plichtová Marie
6. Plichtová Gabriela
7. Plichta František
Rok
Rodinný
nar./
poměr
Geburts Familienstand
jahr
1915
1938
1941
1907
1907
1936
1944
Zaměstnání
Beruf
vdova/Witwe v dom./Hausfrau
dcera/Tochter žačka/Schülerin
neteř/Nichte
hlava rodiny/
Familienvater
cestář/
Straßenmeister
manželka/ Gattin v dom./Hausfrau
dcera / Tochter
žačka/Schülerin
syn / Sohn
-
Číslo
domu
HausNr.
19 ž/J
19 ž/J
19 ž/J
30 ž/J
Poznámka
Bemerkung
Podala žádost o vrácení
čs. st. obč./Angesucht um
Rückgabe der
Tsch.Staatsbürgerschaft
nár. čes./tschech.Staatsb.
30 ž/J nár. něm/deutscher Stsb.
30 ž/J děti vychovány
30 ž/J česky/Kinder tschechisch
auferzogen
8. Zőgner Alois
1874
9.
Zőgnerová Terezie 1869
10. Hutter Florian
11.
Hutterová Marie
1887
1892
12. Gräupol Jan
1902
13. Rössnerová Julie
1927
14. Nechvátal Antonín 1904
15. Nechvátalová
16. Emílie
Nechvátalová
17. Marie
Nechvátal. Božena
18. Nechvátal Antonín
19. Nechvátal Jan
1910
hlava rodiny/
Familienvater
dělník/ Arbeiter
manželka/ Gattin
v dom. /
Hausfrau
zedník/ Maurer
hlava rodiny/
Familienvater
manželka/ Gattin v dom./ Hausfrau
farář/ Pfarrer
strýc/Onkel
v
dom./
Hausfrau
neteř/Nichte
hlava rodiny/
Familienvater
tesař/
Zimmermann
manželka/ Gattin v dom./ Hausfrau
30
30
73 ž/J nár.čes./ tsch.Stsb.
73 ž/J
84
84
96
96
1931
dcera/ Tochter
v dom./ Hausfrau
96
1936
1937
1945
dcera/ Tochter
žačka/ Schülerin
96
syn/ Sohn
syn/ Sohn
žák/ Schüler
20. Donnová Františka 1897
21.
Donn Karel
1928
matka/Mutter
dělnice/
Arbeiterin
syn/ Sohn
hlava rodiny/
Familienvater
dělník/ Arbeiter
rolník/Bauer
manželka/Gattin
dcera/Tochter
v dom./Hausfrau
v dom./Hausfrau
nár. něm./deutsch.Stsb.
nár. něm./ deutsch.Stsb.
nár. něm./ deutsch.Stsb.
Smíšené
manželství/gemischte
Ehe
Muž Němec, uchází se
o čes. státní občanství/
Mann Deutscher,sucht
um tsch. Staatsb. an
Manželka a děti jsou
Češi/ Frau und Kinder
sind Tschechen
96
96
100ž/J Nár.čes., syn aktivně
100ž/J
22. Štěpanovský
23. Frant.
24. Štěpanovská Julie
Štěpanovská Julie
1889
1898
1923
102
102
102
25. Pölzer Josef
1873
hlava rodiny/
Familienvater
studnař/Brunnen
meister
26. Pölzerová
Františka
27. Pölzer Josef
1884
manželka/Gattin
v dom./ Hausfrau
115
1920
syn/ sohn
stolař/ Tischler
115
115
činný v Hitlerjugend /
Tsch. Staatsb., Sohn in
Hitlerjugend aktiv tätig
Něm. nár., podal žádost
o čes. obč.
Matka a dcera jsou české
národnosti.
Deutscher
Staatsb.,angesucht um
tsch. Staatsb., Mutter u.
Tochter tsch. Staatsb.
Oba jsou něm.
národnosti, hlásili se
k Čechům, syna
vychovali česky/beide
Deutsche, bekannten sich
zu den Tschechen, Sohn
tschechisch auferzogen
28. Koller Eduard
29. Weber František
1889
1873
30. Ondráčková Frant.
1878
čeledín/ Knecht
zem. dělník/
Landarbeiter
117
119
vdova/ Witwe v domácnosti/
Hausfrau
122
-
Něm.nár., vdova po les.
haj. – Čechu/ Deutsche
Staatsb.,Witwe nach
tschech. Förster
12. Seznam válečných (1938 – 1945) škod z let 1946-7 /pouze nahlášených/: 12
Liste der Kriegsschäden vom 2. Weltkrieg (1938 – 1945 ) gemeldet 1946/47:
Poř.č
Nr.
Jméno a národnost
poškozeného
Name u. Nationalität
des Beschädigten
Popis škod
Schadenbeschreibung
Kdo a kdy škodu způsobil
Von wem und wann verursacht
Č. p.
1.
Bachel V.
č/Tsch
Kolo, nářadí, vytlučená okna, spálený stoh
slámy
Fahrrad, Werkzeug, eingeschlagene
Fenster u.Türe, Strohschober
niedergebrannt
místní Němci + německá
armáda/ Deutsche vom
Ort+deutsche Truppen , 1939 –
1945
72
2.
Černý Jan
č/Tsch
Deutsch Ludvík
n/D
10. 10. 1938 + 15. 12. 1938
něm. arm.+ místní Němci
deutsche Truppen + Ortsdeutsche
1938 – 1945
německý erár
deutsches Ärar
28
3.
4.
3 ks hovězího, vytlučení oken a dveří
3 st Rinder, eingeschlagene Fenster u.
Türe
Bytové zařízení + vybavení řeznické
živnosti
Wohneinrichtungen +Ausstattung des
Fleichergewerbes
Zboření domu, rozprodej majetku
Haus demoliert, Besitz verkauft
Fürnberg Ferdinand
ž/J
Poboření domu, prodej řeznické
Guttmann Mořic
živnosti
ž/J
1938 – 1945
116ž
1938 – 1945
německý erár
deutsches Ärar
30ž
Guttmann Theodor
ž/J
Guttmann Vilém
ž/J
Halmschlager Jos.
n/ D
1938 – 1945
německý erár / deutsches Ärar
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hauserová Terezie
ž/J
Kesslerová El.
ž/J
Krutiš Jindřich
č/ Tsch
Haus demoliert, Fleischergewerbe
verkauft
Zboření domu, rozprodej majetku
Haus demoliert, Besitz verkauft
26ž
Zboření domu, rozprodej majetku
Haus demoliert, Besitz verkauft
1938 – 1945
54
Bytové zařízení, živý inventář
(2 koně, 33 ks hov., 15 vepř.), stroje,
vozy
Wohneinrichtung, lebendiges Inventar
(2 Pferde, 33 St.Rinder, 15 Schweine),
Maschinen, Wagen
Zboření domu, rozprodej majetku
Haus demoliert, Besitz verkauft
10. 4. – 30. 7. 1945
vojsko + poválečný zábor
Militär +Beschlagnahme nach
dem Krieg
85
1938 – 1945
39
Zboření domu, rozprodej majetku
Haus demoliert, Besitz verkauft
1938 – 1945
118ž
1938 – 1945
německý erár + míst. Němci
deutsches Ärar + Ortsdeutsche
27
10. 4. 1945
průchod vojska /
Truppendurchzug
10. 4. 1945
75
76
12.
Lenz Antonín
n/D
Propuštění z obecní služby, rozbitá
okna a dveře
Vom Gemeindedienst entlassen,
eingeschlagene Fenster u. Türe
2 koně + 1 vůz
2 Pferde + Wagen
13.
Lösch Josef
2 koně + 1 vůz
11.
33
59
/D
2 Pferde + 1 Wagen
14.
Lösch Matyas
n/D
15.
16.
17.
Majitel neznámý
Majitel neznámý
Neuvirth Cyril
n/D
2 koně + 1vůz, 15 hov., 6 vepř.,
2 Pferde + 1 Wagen, 15 St. Rinder, 6
Schweine
Zboření domu/Haus demoliert
Zboření domu/Haus demoliert
3 koně + selský vůz
3 Pferde + Bauernwagen
18.
Neuvirth Johann
n/D
1 kůň + 1 vůz
1 Pferd + 1 Wagen
19.
Neuvirth Mathias
n/D
2 koně + 1 vůz
2 Pferde + 1 wagen
20.
Neuvirthová Terezie 2 koně + 1 vůz
21.
Panholzer Karl
n/D
22.
Procházka A.
/finanč. stráž/
Sagl Sigmund
ž/J
Scheuer Alois
ž/J
23.
24.
25.
26.
Spitzerová Adéla
ž/J
Toptej František
č/Tsch
průchod vojska/
Truppendurchzug
10. 4. 1945
průchod vojska/
Truppendurchzug
1938- 1945
1938 – 1945
10. 4. 1945
průchod vojska/
Truppendurchzug
10. 4. 1945
průchod vojska/
Truppendurchzug
10. 4. 1945
průchod vojska/
Truppendurchzug
23
7ž
8ž
39
26
92
49
2 Pferde + 1 Wagen
Stroje, nářadí, zásoby (120 000)
Maschinen, Werzeug,
Vorrat (120 000)
Šatstvo + motocykl Čz 175
Bekleidung + Motorrad Cz 175
Květen / Mai 1945
německá armáda/ deutsche
Truppen
7. 5. 1945
Rudá armáda/ sowj. Rote Armee
13
Zboření domu/ Haus demoliert
1938 – 1945
44ž
Zboření domu + zboží v obchodě
Haus demoliert + Waren vom
Geschäft gestohlen
Zboření domu a rozprodej majetku
Haus demoliert, Besitz verkauft
1938 – 1945
německý erár/ deutsches Ärar
115ž
1938 – 1945
německý erár/ deutsches Ärar
1+2ž
Poškození domu, peníze, oděvy
Haus beschädigt, Geld, Kleider
1938 – 1945
německá a sovětská armáda/
deutsche und sowjetische
Truppen
18
2
13. Osoby německé národnosti, jejichž majetek byl konfiskován podle § 1, dekretu č.
108/1945 Sb.
/Židovská čtvrt/ : 13
Deutsche Einwohner, derer Besitz nach §1, Dekret Nr. 108/1945 Slg., konfisziert wurde:
Poř.č.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Příjmení a jméno
Name
Spitzer Adéla
Andre Alois a Marie
Reichsfinanzverwalt
Hauser Therezie
Wrana Irma
Maag Anton
Schütz František
Macht Therezie
majitel neznám
Adresa
Wohnadresse
Šafov 1a 1b
Šafov 4
Šafov 5
Šafov 6
Šafov 7
Šafov 8
Šafov 9
Šafov 10
Šafov 11
Poř.č.
Nr.
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Příjmení a jméno
Name
Felsinger Marie
Flock Josef a Frant.
Kolmann Frieda
Hirsch Gisela
Fučík Johann
Deckenbach František
Gollinger Bedřich
Twaroha Karel
Lowi Julius
Adresa
Wohnadresse
Šafov 62
Šafov 63
Šafov 64
Šafov 65
Šafov 68
Šafov 70
Šafov 71
Šafov 72
Šafov 74
10
11
12
13
14
Koller Lambert
R.
Hirsch Filip
Stiedel Jakub
Hurt Adela a Melita
Šafov 12
Šafov 13 – 14
Šafov 15
Šafov 16
Šafov 17
47
48
49
50
51
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Donn František
Deutsch Ludvík
Kolmann Jindřich
Scheuer Matilde
Rubin Emil
Blümel Alois a Marie
Prekel František
Kolmann Frieda
Kohn Jakub
Mang Karel
majitel neznámý
Kirchenhauser Terezie
Kuželka Vincenc
Böck Franz
Grasel Jan
Sagel Gisela
Kolmann Frieda
Panholzer Karl
Kühtreiber Franz
Tastel Bedřich a Anna
Graber Karel a Anežka
Heindel Jetti
Donn František
Ridel Marie
Šafov 18
Šafov 20
Šafov 23 (pol.)
Šafov 25
Šafov 26
Šafov 30
Šafov 33
Šafov 35
Šafov 36
Šafov 37
Šafov 38
Šafov 39
Šafov 40
Šafov 41
Šafov 42
Šafov 46a
Šafov 46b
Šafov 47
Šafov 51
Šafov 54
Šafov 57
Šafov 60
Šafov 61
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Uher Karel
Majerová Anna
Scheuer Alois
Weil Karoline
Řepkovský František a
Růžena
Traun Terezie
Mang Josefa
Bradel Karel
Pikalová Marie
Bartoš Karel
Lövisch Andreas, Marie
Ille Viktoria
König Kateřina
Pop František
Fürnberger Flora
R.
Deutsch Irma
Hirsch Rosa
Schneider Rudolf
Max Ida
Leitner Apolonie
Uher Franz
Kandler Siegfried
Hurt Adéla
Gutmann Amalie
Schopf Jan a Leopold
Šafov 78
Šafov 79
Šafov 85
Šafov 87
Šafov 90
Šafov 91
Šafov 92
Šafov 94
Šafov 95
Šafov 97
Šafov 101
Šafov 103
Šafov 104
Šafov 107
Šafov 110
Šafov 111
Šafov 112
Šafov 113
Šafov 114
Šafov 116
Šafov 117
Šafov 118
Šafov 120
Šafov 122
Šafov 125
Šafov 48
14. Seznam lidí, kteří po druhé světové válce osídlovali Šafov (tzv. národní správci) a do
dvou let odešli: 14
Liste der Neu-Ansiedler (sog. Nationalverwalter), die nach dem 2. Weltkrieg nach Schaffa kamen
und in zwei Jahren Schaffa wieder verliessen:
Č.p.
Nr.
11
20
27
29
30
62
63
Jméno
Name
Šíma Jan
Častová Anna
Tlapák Jindřich
Jurůj František
Uher Antonín
Prušvic Julius
Koktavý Petr
Den příchodu
Ankunft
25. 6. 1945
30. 6. 1945
- . 9. 1945
25. 6. 1945
1. 7. 1945
30. 6. 1945
30. 6. 1945
Den odchodu
Abgang
30. 7. 1946
20. 11. 1947
3. 7. 1947
29. 1. 1947
-. 3. 1946
7. 12. 1946
24. 3. 1947
73
Martinek Antonín
- . 6. 1945
5. 7. 1946
Odešli do
Abgegangen nach
Bílkovice, okr. Brno venk.
Hostišová, okr. Zlín
Jevišovice, okr. Znojmo
Supíkovice, okr. Jeseník
Frejštejn, okr. Znojmo
Jehnice, okr. Brno venk.
Nové Město, okr.
Rýmařov
voj. Pres. služba
81
Trčka František
85
Lipovský Josef
98
Juřina Miloslav
99
Sedláček Ludvík
104 Slezák Alois
116 Ščudla Lad.
27. 6. 1945
20. 7. 1945
26. 6. 1945
12. 8. 1945
22. 8. 1945
- . 6. 1945
10. 5. 1946
-. 2. 1946
3. 11. 1946
23. 4. 1947
11. 5. 1946
19. 4. 1946
Sv. Štěpán, okr. Uh. Brod
Zlatkov, o. N. Město n. M.
Supíkovice, okr. Jeseník
Brno – Královo pole
Březnice, okr. Zlín
Třebařov, o. Mor. Třebová
15. Soupis živností, které po druhé světové válce provozovali tzv. národní správci:15
Liste der Gewerbe, die nach dem 2.Weltkrieg durch sog. Nationalverwalter betrieben
wurden:
Původní majitel
Ursprünglicher Besitzer
Čís. domu
Haus-Nr.
Entner Franz
Mang Franz
1
8
Scheuer Siegfried
13
Schneider Franz
19
Deutsch Ludvík
33
Schneider Karl
48
Schauaus Alois
66
Blei Cyril
107
Mang Franz
110
Schneider Rudolf
114
Šťastný Anton
118
Brückner Franz
119
Živnost
Gewerbe
Národní správce
Nationalverwalter
Sedlářství/Sattlerei
Obuvnictví
Schumachergewerbe
obchod smíš. Zbožím
Geschäft mit
gemischten Waren
Zámečnictví
Schlosserei
Řeznictví
Fleischerei
Kovářství
Schmiedehandwerk
Kovářství
Schmiedehandwerk
Pekařství
Bäckerei
Holičství
Rasiergewerbe
Hostinec
Gastgewerbe
Truhlářství
Tischlerei
Kolářství
Wagnerei
Doležal Josef
Matuška Leopold
Papírník Bedřich
Fuček Antonín
Frenc Antonín
Koudela Antonín
Rejthar Vladimír
Vetchý Karel
Šrámek Vladimír
Machala Antonín
Kolman František
Kolman Josef
16. Změny v osídlení Šafova (křesťanská část) po druhé světové válce: 16
Änderungen in der Besiedlung in Schaffa (christlicher Teil) nach dem 2.Weltkrieg:
Č.
Nr.
Příjmení a jméno Č.p. Typ usedlosti Pozem.
Původního majitele Haus- Siedlungsart majetek
Name des
Nr.
Grundursprünglichen
besitz
Besitzers
Národní správce (datum
Příchodu a adresa)
Nationalverwalter ( Ankunftsdatum
und Wohnadresse )
1
Entner Franz
1
2
3
Jellinek Wilhelmine
Perinka Peter
2
5
4
Fuchs Franz
6
5
Blei Karl
7
6
Mang Karoline
8
7
Lösch Karl
9
8
Felsinger Anton
10
9
Pold Richard
11
10
Halmschlager Marie
12
11
Panholzer Karl
13
12
Neuwirth Josefa
14
13
Eidher Leopold
15
14
Obec Šafov
Gemeinde Schaffa
16
15
Böck Georg
17
16
Koller Franz
18
17
Schneider Franz
19
18
Schneider Leopoldine
20
19
Pölzer Karl
21
20
Pold Karl
22
21
Lösch Matthias
23
22
23
Böck Georg
Brenneis Franz
24
25
24
Neuwirth Johan
26
Sedlářství
Sattlerei
Hospodářství
Landwirtschaft
Hospodářství
Landwirtschaft
Hospodářství
Landwirtschaft
obuv.obchod
hospodářství
Schuhgeschäft
Landwirtschaft
Hospodářství
Landwirtschaft
Hospodářství
Landwirtschaft
Hostinec
Hospodářství
Gasthaus
Landwirtschaft
Hospodářství
Landwirtschaft
Obchod
Geschäft
Hospodářství
Landwirtschaft
Hospodářství
Landwirtschaft
četn. stanice
Gendarmerie
posten
pošta, správní
komisař
Post,
VerwaltungsKommissär
Hospodářství
Landwirtschaft
Hospodářství
Landwirtschaft
Zámečnictví
Schlosserei
Hospodářství
Landwirtschaft
Hospodářství
Landwirtschaft
Hospodářství
Landwirtschaft
Hospodářství
Landwirtschaft
Hospodářství
Landwirtschaft
Hospodářství
O,5 ha
Doležal Josef, červen 1945, Vranovská Ves
9 ha
12 ha
Soukup Ladislav
Kováčik Jos., 25. 6. 45, Krhov 112, Uh.
Brod
Manda Jan, 25. 6. 45, Krhov, Uherský Brod
14 ha
Gabrhel L., 12. 7. 45, Zahorovice, Uh. Brod
2 ha
Matuška Leopold, 4. 6. 45, Rozseč 55
Okr. Boskovice
17,45 ha Křižka Bohumil, 25. 6. 45, Krhov, Uh. Brod
12 ha
14 ha
7,2 ha
-
Lipovský J., 28. 6. , Zlatkov 40, Nové
Město
Šíma Jan, Bílovice 432, Brno – venkov,
26. 6. 1945
Juračka Pavel, 25. 6., Krhov 99, Uh. Brod
Papírník Bed., 20. 6., Třebíč, okr. Třebíč
10,6 ha
Jarolímek J., Voděrady 18, Boskovice, 26. 6.
4, 6 ha
Křižka Fr., 25. 6., Krhov, Uherský Brod
-
Četnická stanice
Gendarmerieposten
-
Vichta František, Kunštát, okr. Boskovice
17,5 ha
Toptej František, 26. 6., Kunštát, Boskovice
1,8 ha
Fuček Antonín, 11. 7., Sv. Štěpán 297,
okres Uherský Brod
15, 8 ha
Častová Anna, 30. 6., Hostišová, okres Zlín
16,2 ha
Perger L., 27.6., Horní Kounice, Mor.
Kruml.
Později tuto usedl. získá Vybíral Josef
Später wird dieses Gehöft Vybíral Josef
erwerben
Hrnčář Karel, 27. 6., Krhov 92, Uh. Brod
24 ha
4 ha
7, 3 ha
Karasek Augent, 26. 6.,
Voděrady,Boskovice
Bachel František, viz níže/siehe unten
Bachel František, Vratěnín 2,
15,9 ha
Krutiš Jindřich, později získá i č. 27, später
17,9 ha
25
Leigsnering Marie
27
26
Mang Johann
29
Hospodářství
Landwirtschaft
27
28
29
Navara Růžena
Opuštěno Verlassen
opuštěno-zničeno
Verlassen, vernichtet
Deutsch Ludvík
30
31
32
-
-
wird er noch Nr. 27 erwerben
Tlapák Jindřich, září 45, původ neznámý,
ze Šafova odešel 3. 7. 47 do Jevišovic, Zn.
Spojeno s usedlostí č.p. 26
Tlapák Jindřich, September 45,
Herkunft unbekannt, von Schaffa
abgegangen am 3.7.47 nach Jevišovice,Bez.
Znaim. Verbunden mit Gehöft Nr. 26
Juruj Fr., 25. 6., Krhov, odešel do Supíkovic
Po jeho odchodu přičleněno k usedl. č. 18
Nach seinem Abgang dem Gehöft Nr.18
angegliedert
Černý Jan / Uher Antonín
-
33
-
Frenc Ant., / Rejhar Jindřich, Troubsko 191
34
-
35
-
-
33
34
Obec Šafov
Gemeinde Schaffa
Obec Šafov
Gemeinde Schaffa
Rotter Josef
Don Anton
Řeznictví
Fleischerei
-
-
-
35
Neuwirth Anna
Zříceno – neobyvatelné
Eingestürzt – unbewohnbar
Zříceno – neobyvatelné
Eingestürzt – unbewohnbar
Spojeno v jedno a přičleněno k us. č .p. 39
Vereint und dem Gehöft Nr. 39 angegliedert
Abrla František, 26. 6. 1945
36
Neuwirth Johann
37
Gratsch Johann
38
Hofbauer Karl
39
Schöbinger Georg
40
Fuchs Anton
41
Schneider Karl
42
Neuwirth Anna
43
Schneider Josef
44
Eidher Johann
45
Quirxtner Franz
46
Halmschlager Johann
30
31
32
47
Lösch Juliana
48
Steinbrecher Kat.
49
Koller Anna
36
37,38
Landwirtschaft
Hospodářství
Zámečnictví
Landwirtschaft
Schlosserei
-
hospodářství
Landwirtschaft
Hospodářství
40
Landwirtschaft
Hospodářství
41
Landwirtschaft
Hospodářství
42
Landwirtschaft
43, 44 Hospodářství
Landwirtschaft
Hospodářství
45
Landwirtschaft
Hospodářství
47
Landwirtschaft
48
Kovář
Schmied
Hospodářství
49
Landwirtschaft
50, 51 Hospodářství
Landwirtschaft
Hospodářství
52
Landwirtschaft
39
Hospodářství
Landwirtschaft
54, 55 Hospodářství
Landwirtschaft
56
57 – 9 Hospodářství
Landwirtschaft
Hospodářství
61
Landwirtschaft
Hospodářství
62
53
2, 5 ha
11, 3 ha
22,2 ha
21, 6 ha Fojtík Václav
10, 5 ha Důbravný Jos., 25.6., Krhov, Uherský Brod
11, 8 ha Juračka Jan, Krhov 99, Uherský Brod
2, 75 ha
Pole/Felder Uher Antonín Šafov č. p. 30
5, 4 ha
Chovanec Fr., Krhov 95, Uherský Brod
4, 5 ha
Koudela Antonín
20, 8 ha
Georgian J., Krhov 71, 12. 7., Uh. Brod
8,5 ha
Křižka St., 12. 7., Krhov 76, Uh. Brod
10,1 ha
Barcuch Jos. a Fr., Vys. Pole 35, Uh. Brod
Později přičleněno k usedlosti č.p. 50
Später dem Gehöft Nr. 50 angegliedert
9, 8 ha
11,75 ha Charvát Michal, 26. 6., Bílovice 124, okres
8, 5 ha
Brno venkov
Krasňák Ludvík,
8,5 ha
Čučela Jos., Zitková 94, Uherský Brod
22 ha
Prušvic Julius, 30. 6., Jehnice 15, Brno v.
50
Koller Johann
63
51
Krutiš Jindřich
64
52
Hampapa Franz
65
53
Schauaus Alois
66
67
54
55
56
57
Cech Wilhemine
Mang Stefan
Eidher Franz
Dungel Franz
68
69
70
71
58
Mang Alois
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Landwirtschaft
Hospodářství
Landwirtschaft
Hospodářství
Landwirtschaft
-
19 ha
0,4 ha
-
Kovářství
0,35 ha
Hospodářství
Schmiedehandwerk
Neobyvatelné
Hospodářství
Landwirtschaft
Hospodářství
Landwirtschaft
Koktavý Petr, Bystřice n/Pernšt., 30. 6.
2, 5 ha
Rejthar Vladimír, přičleněno k us. č. 66/
dem Gehöft Nr. 66 angegliedert
Rejthar Vladimír, kovář/ Schmied
Beránek Karel, Krhov 41, Uherský Brod
Martínek Ant., červen 45, Ždár 106,
Boskovice, pozd. přičleněno k usedlosti 74,
která bude v majetku manž. Čučelových
Später dem Gehöft Nr. 74 angegliedert, das
dem Ehepaar Čučela gehören wird
Hospodářství
Pole spravuje Ščudla L., Újezd u Boskovic
Wohak Franz
74
2, 5 ha
Landwirtschaft
Felder werden von Ščudla L. bebaut
Hospodářství 27, 45 ha Skopal Ant., Oznice 37, okres Valašské
Lenz Aloisie
75
Landwirtschaft
Meziříčí
76
Hospodářství
Bauer Jan, 26. 6., Krnčice 38, M. Budějovice
Steinbrecher Johann
77
12 ha
Landwirtschaft
Hospodářství
Mang Stefan
78
10,75 ha Chytil Josef, Sv. Štěpán č.297, Uh. Brod
Landwirtschaft
Hospodářství
Popp Karl
79
10,32 ha Bauer Ant., Krnčice č. 38, Mor. Budějovice
Landwirtschaft
26. 6. 1945, později přičl. usedlost č. 78
später das Gehöft Nr. 78 angegliedert
Hospodářství 13, 39 ha Bulíček, pozd. získávají manž.
Neuwirth Josef
80
Landwirtschaft
Ondráčkovi/später vom Ehepaar Ondráček
erworben
81
Hospodářství 17,20 ha Trčka Fr., 27. 6., Lašnov, Uherský Brod
Mang Karl
Landwirtschaft
82
Hospodářství 17, 5 ha Behunčik Martin, 9.7., Sv. Štěpán, Uh. Brod
Blei Franz
Landwirtschaft
84
Fara
Obec Šafov
Pfarre
Gemeinde Schaffa
85
Hospodářství
Lipovský Josef, 26. 6., Zlatkov 10, Nové M.
Halmschlager Josef a
30 ha
Landwirtschaft
na Moravě, později rodina Bilíkova/später
Maria
Familie Bílek
86
Hospodářství 8 ha
Lipovský Josef, v únoru 1946 odešel / im
Tröster Maria
Landwirtschaft
Februar 1946 abgegangen
87
Poštmistr/Postmeister
Koller Franz
88
Kovárna
Obec Šafov
Schmiede
Gemeinde Schaffa
89, 90 Hospodářství 14,40 ha Sedláček, Fr., Sv.Štěpán, 15. 7., Uh. Brod
Mang Johann
Landwirtschaft
91
Mlýn/ Mühle
Krejčí Čeněk, 19. 6., Dolní Kounice 97
Fischer Adele
92
Hospodářství 23 ha
Klabačka Jos., 30. 6., Měřín 280, Vel. Mez.
Neuwirth Karolina
Landwirtschaft
93
Hospodářství
Felsinger Alois
3,32 ha Skoumal, Fr., 26.6., Krnčice 38, M.
Landwirtschaft
Budějov.
Schneider Leopold
94, 95 Hospodářství 15, 03 ha Běhunčík Fr., starousedlík/Altansässiger
73
11 ha
Landwirtschaft
Hospodářství 8, 13 ha
Landwirtschaft
Hospodářství
6, 4 ha
Landwirtschaft
77
78
Steinbrecher Karl
Böck Franz
96
97
79
Bruckner Marie
98
80
Böck Georg
99
100
Hospodářství 42,06 ha
Landwirtschaft
81
Stěpanovsky Frant.
102
82
Melzer Johann
103-4
83
Jerabkova Marie
105
84
Obec Šafov
Gemeinde Schaffa
106
85
Blei Marie
107
108
120
86
Kohler Amalie
109
110
Hospodářství
Landwirtschaft
Hospodářství
Landwirtschaft
Hospodářství
Landwirtschaft
ob. Hostinec
Gemeindegasthaus
hospodářství
pekařství
Landwirtschaft
Bäckerei
hospodářství
87
88
89
Fuchs Antonín
Opuštěno / Verlassen
Schillinger Franz
111
112
113
Hospodářství 0,35 ha
Landwirtschaft
90
Neuwirth Johann
114
0,98 ha
91
92
93
Rehart Matthias
Kohler Amalie
Stastny Antonín
116
117
118
0,40 ha
94
Bruknerova Marie
119
95
96
Pavlíková Terezie
Quixtner Franz
123
126
97
98
Hönigschmied Rud.
Halmschlager
Ziegelei
129
131
5, 6 ha
21 ha
Prázdné/leerstehend
Šimoník Ed., Vys. Pole 12, Uh. Brod, 16. 7.
Juřina Miloslav, 26. 6., Krhov 101, po jeho
odchodu získávají usedl. manž. Hejtmánkovi
Jurina Miloslav, 26.6., Krhov 101, nach
seinem Abgang erwarb das Gehöft das
Ehepaar Hejtmánek
Sedláček Ludv., 12. 8., odešel 23. 4. 1947
do Brna /Královo Pole /, am 23.4.1947
abgegangen nach Brno/Brünn
Přechází na příbuzné/ Geht an Verwandte
Mitglieder
Slezák A., 22. 8. – 11.5.1946, odch.
do Březnice/ abgegangen nach Breznice
7,5 ha
23 ha
16,8 ha
Hospodářství 1,8 ha
Landwirtschaft
Kolářství
Wagnerei
Přičleněno k usedlosti č.p. 7
Angegliedert dem Gehöft Nr. 7
Bilík Karel, Kunštát 10, okr. Boskovice
Vetchý Karel
Usedlost č. 108 získá v r.1948 Fojtík Ant.
Haus Nr. 108 erwirbt 1948 Fojtík Ant.
Suchý František, Komárovice, okr. Mor.
Budějovice, pozd. přičl. usedl. č.p. 117
Später Gehöft Nr. 117 angegliedert
Jurák , dozorce finanční stráže Šafov/
Inspektor der Finanzwache Schaffa,
pozd. tuto usedl. získají Machala Josef a
Antonín/später erwerben das Gehöft
Machala Josef und Antonín
Ščudla Lad., Újezd u Boskovic
Kolman Fr., Radlice 37, okres Dačice
Kolman Josef, Radlice 37, okres Dačice
Přičleněna k usedlosti č. p. 50
Angegliedert dem Haus Nr. 50
Přičleněna k usedlosti č. p.85
Angegliedert dem Haus Nr. 85
17. Evidence členů Místního národního výboru v Šafově (den ustavení 29. 6. 1946):17
Evidenz der Mitglieder des Nationalkomitees in Schaffa ( ernannt am 29.6.1946)
Čís
Nr.
Příjmení a jméno
Name
Rok
Narození
Geburtsjahr
Povolání
Beruf
Rolník/Bauer
1
Bachel František
1916
2
Běhunčík Frant.
1896
Burda Jan ml.
1910
3
Barcuch Josef
1920
4
5
Dalajka Antonín
1896
6
Fuček Antonín
1903
7
Hluchý Josef
1915
8
Jarolímek Josef
9
Funkce
Amt
Místopř.
VizeBürgerme
ister
Rolník/Bauer čl. rady
Mitglied
des Rates
pošt. posel
Člen
Postbote
Mitglied
Rolník/Bauer
Člen
Mitglied
Krejčí
čl. rady
Schneider
Mitglied
Des Rates
Zámečník
Člen
Schlosser
Mitglied
1906
Mlynář
Müller
Rolník/Bauer
Člen
Mitglied
Člen
Mitglied
Juračka Matouš
1922
Rolník/Bauer
Člen
Mitglied
10
Jurůj František
1913
11
Koudela Antonín
1911
Člen
Mitglied
Kovář
Předseda
Schmied
BürgerMeister
Člen
Rolník/Bauer Mitglied
Rolník/Bauer
Člen
Mitglied
Rolník/Bauer čl. rady
Mitglied
des Rates
Rolník/Bauer Člen
Mitglied
12 Krutiš Jindřich
1893
13 Machala Antonín
1900
14 Skopal Antonín
1890
15 Sedláček Ludvík
1907
Rolník/Bauer
Přidělený
referát
Zugeteiltes
Referat
-------
Politická
Strana
Politische
Partei
Šafov
ČSL
25
-------
ČSSD
95
pokladní revise
Kassarevision
ČSNS
79
ČSL
52
Osvětový
Aufklärung
ČSNS
46
fin. komise
Finanzkommission
Pokladník
Kassier
ev. Hospod.
Zvířectva
Evidenz von
wirtschaftstieren
býčí komise
StierkommisSion
byt. Referát
Wohnreferat
ČSSD
19
ČSL
91
KSČ
14
KSČ
42
KSČ
29
-------
KSČ
48
-------
ČSL
26
-------
KSČ
114
-------
KSČ
76
-------
KSČ
99
č.p./Nr.
Poznámky/Bemerkungen:
ČSL – Československá strana lidová/ Tschechoslowakische Volkspartei
ČSNS – Česká strana národně sociální / Tschechische nationale Sozialpartei
KSČ – Komunistická strana Československa / Kommunistische Partei der Tschechoslowakei
ČSSD – Československá strana sociálně demokratická / Tschechoslowakische sozialdemokratische Partei
18. Evidence členů Místního národního výboru v Šafově poté, co komunisté převzali v roce
1948 moc (stav k 7. 10. 1949):18
Evidenz der Mitglieder des Gemeindenationalkomitees in Schaffa, nachdem die
Kommunisten 1948 die Macht übernahmen ( Stand zum 7.10.1949):
Čís
Příjmení a jméno
Datum narození
Povolání
Funkce
Politická
Přidělený
Nr.
Name
Geburtsdatum
Beruf
1
Bilík Theodor
9. 11. 1909
RolníkBauer
2
Běhunčík Frant.
22. 12. 1895
Rolník/Bauer
3
Burda Hubert
23. 10. 1911
4
Kolman Josef
23. 9. 1916
Vrch. strážm
SNB
OberwachtMeister der
StaatssicherHeit
Kolář/Wagner
5
Krasňák Ludvík
8. 8. 1920
Rolník/Bauer
6
Lichka Eduard
18. 3. 1910
7
Mandát Bohuslav 1.1 1908
8
9
Amt
Strana
Politische
partei
Referát
Zugeteiltes
Referat
Vnitřní
Innenreferat
Hospodářský
Wirtschaftsreferat
Předseda
Vorsitzender
člen rady
Mitglied des
Rates
Člen
Mitglied
KSČ
Člen
Mitglied
člen rady
Mitglied des
Rates
KSČ
člen rady
Mitglied des
Rates
KSČ
Člen
Mitglied
KSČ
Bezpečnost
Sicherheitsreferat
Matuška Leopold 9. 7. 1911
Vrch. strážm
SNB
OberwachtMeister der
StaatssicherHeit
Vrch. Strážm
SNB
OberwachtMeister der
Staatssicherheit
Rolník/Bauer
Člen
Mitglied
KSČ
Ondráček Karel
Rolník/Bauer
Člen
Mitglied
člen rady
Mitglied des
Rates
Člen
Mitglied
Člen
Mitglied
KSČ
Technický
Technisches
Referat
Zdravotní
Gesundheitspflege
Finanční
Finanzreferat
4. 11. 1901
10 Papírník Bedřich 14. 5. 1907
11 Soukup Ladislav 24. 12. 1907
12 Vybíral Josef
15. 8. 1901
Obchodník
Kaufmann
Hostinský
Gastwirt
Rolník/Bauer
19. Přehled členů JZD Šafov:19
Übersicht der Mitglieder der ELG Schaffa:
ano = ja
ne = nein
KSČ
KSČ
KSČ
KSČ
KSČ
KSČ
Vyživovací a
Zásobovací
Unterhaltsu.Versorgungsreferat
Školní
Schulreferat
Práce a soc.
péče
Arbeit u.
Sozialpflege
Osvěta
Aufklärung
Zemědělský
Landwirtschaft
Plánovací
Planreferat
Jméno člena JZD
Name des Mitglieds
Abrla František
Abrlová Božena
Bachel František
Barcuch Josef
Barcuchová Marie
Bauer Antonín
Bauer František
Bauer Jan
Bauerová Ant.
Běhunčík František
Bilík Teodor
Bilíková Božena
Čučela Josef
Čučelová Miroslava
Důbravná Anežka
Fučík Leopold
Gabrhél Ludvík
Georgián Josef
Georgianová
Blažena
Hejtmánek Emanuel
Hejtmánková Jůlie
Charvát Michal
Charvátová Aug.
Chovancová Anna
Chytil Josef
Chytilová And.
Jarolímek Josef
Jeřábková Marie
Juračka Matouš
Juračka Pavel
Juračková Anna
Juračková Františka
Karásek Augustin
Kavková Marie
Kolman Josef
Kolman František
Kolmanová Drah.
Kolmanová Jůlie
Kopa Josef
Kopová Alžběta
Koudela Antonín
Koudelová Františka
Kovačík Josef
Kovačíková Helena
Krasnák Ludvík
Členem ke dni
Mitglied zum
12. 2
30.6. 31.12.
1951
1958 1961
ano
ano
Ano
ano
ano
Ano
ano
ano
Ano
ano
ano
Ano
ne
ano
Ano
ano
ano
Ano
ne
ano
Ano
ano
ano
Ano
ne
ano
Ano
ano
ne
Ne
ano
ano
Ano
ano
ne
ne
ano
ano
Ano
ne
ano
Ano
ano
ano
Ano
ne
ano
Ano
ano
ne
ne
ano
ano
Ano
ano
ne
ne
ano
ano
ne
ne
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ano
ano
ne
Ano
Ano
ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
ne
ne
Ano
Ano
ne
Jméno člena JZD
Name des Mitglieds
Krasnáková Marie
Kratochvíl Karel
Krutiš Jindřich
Křižka Bohuš
Křižka Stanislav
Křižková Anděla
Křižková Drahomíra
Lancingr Antonín
Lancigrová Marie
Machala Antonín
Machala Josef
Machalová Růžena
Machalová Slávka
Manda Jan
Manda Josef
Mandová Anežka
Mojdl Antonín
Mojdl Vladimír
Mozbek Karel
Členem ke dni
Mitglied zum
12. 2 30.6. 31. 12.
1951 1958
1961
Ano
ne
ne
Ano
ne
ne
Ano
ano
ano
Ano
ano
ano
Ano
ano
ano
Ano
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ne
ne
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ne
ne
Mozbeková Marie
Musil Jan
Ondráček Karel
Ondráčková Božena
Papírník Bedřich
Papírníková Růžena
Perger Ludvík
Pergerová Marie
Plichtová Marie
Skoumal František
Skoumalová Marie
Slanina František
Slaninová Anděla
Soukup Ladislav
Suchá Hermína
Suchý František
Šimoník Eduard
Šimoník Jan
Šimoníková Žofie
Toptej František
Toptejová Marie
Vichta František
Vlček Jan
Vybíral Josef
Vybíralová Marie
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
Celkem členů
63
20. Seznam farářů působících od poč. 17. st. v Šafově:20
Liste der seit Anfang des 17.Jahrhunderts in Schaffa wirkenden Pfarrer:
Příjmení a jméno
Name
Regulus Kryštof z Lauben*
Lachmann S. David *
Fara neobsazena
Karafiat Martin ***
Kremser Ludwig ***
Stirƒƒ Ignaz ***
Lattus Menzel Ant. ***
Seufüβel Johan Georg***
Müller Johann ****
Karaſet Carl
Eitanet Daniel
Kromer Longin
Ertgele Eugen
Korompah Leopold
Lerche Ferdinand
Platzer Norbert
? Orel
Höfer Antonín
Johann Auer
Antonín Procházka
Filip Buchta
Stanislav Benda(administrátor)
Johannes E. Rous z/aus Schiltern
Johann Bastair
František Pantuček
Ladislav Vrba ( Starý
Petřín/Altpetrein)
Josef Kreuzer
Ladislav Vrba (Starý
Petřín/Altpetrein)
Adolf Lutz
Ambrosius Lang
OD – DO
VON - BIS
1553 – 1619
1619 – 1631**
1631 – 16 89
1689 – 1696
1696 – 1703
1703 – 1715
1715 – 1721
1721 – 1725
1725 – 1733 – 1775
1775 – 1790
1790 – 1796
1796 – 1807
1807 – 1812
1812 – 1817
1817 – 1831
1831 – 1862
1862 – 1867
1867 – 1883
1883 – 1890
1890 - 1900
1900 - 1902
(26.1. – 2.7.1902 )
1902 - 22.7.1912
1912 – 1916
1916 – 1926
1926 - 1928
Gräpol Jan
Vlček Jan
Stražovský Vladimír
Střelec Antonín
Kopecký Pavel
Veith Jiří
Švanda Jiří
1945 – 1950
1950 – 1957
1957 – 1960
1960 – 1984
1984 - 1985
1985 – 1988
1988 – 1996
1928 – 1929
1929 – 1930
1930 – 1934
1934
70
67
Dunda Marek
Milan Plíšek
1996 – 1997
1997 -
* jedná se o luteránské pastory/ Lutherische Pastoren
** Lahmann byl v roce 1631 vyhnán jezuitskými misionáři/Lahmann wurde 1631 von
Jesuitenmissionären verwiesen
*** od roku 1689 do roku 1733 působili pouze jako administrátoři/ 1689 – 1733
nur Administratoren
**** založil dochovanou farní kroniku/ gründete erhaltene Pfarrchronik
21. Seznam šafovských rabínů a doba jejich působení v obci:21
Liste der Rabbiner von Schaffa und ihre Wirkungszeit:
Poř.č.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Jméno
Name
Jechesk. Moses Fischmann
Naftali Benedikt,
řeč./genannt Benet
Josef Schiller, zastupující/
Vertreter
Dr. Samuel Bäck
Ahron Grieger
M. L. Kohn, rabín
v Písečném, náhradník
M.L.Kohn, Rabbiner
in Písečné, Vertreter
Dr. Samuel Pollak
Dr. Adolf Diamant
Dr. Max Huss
Dr. Michael Halberstam
Dr. J. Kahan pouze
vykonával agendu
Übte nur die Agenda aus
D. Alt
Doba působení v Šafově
Wirkungzeit in Schaffa
1810 – 1833
1836 – 1858
1859
1859 – 1861
1861 – 1869
1869 – 1873
1873 – 1881
1884 – 1905
1906 – 1911
1912 – 1919
1919 – 1920
1920 – 1930
22. Celkový stav hospodářského zvířectva v Šafově v roce 1900:22
Der gesamte Stand der Wirtschaftstiere in Schaffa im Jahre 1900:
Druh zvířete / Art der Tiere
Koně / Pferde
Hovězí / Rinder
Vepřové / Schweine
Ovce / Schafe
Početní stav / Zahl der Tiere
26 ks/St
439 ks/St
128 ks/St
4 ks/St
23. Přehled živého inventáře JZD v Šafově / k 31. 12. 1958/:23
Lebendiges Inventar der ELG in Schaffa / Stand zum 31.12.1958/
Druh zvířete
Art der Tiere
Početní stav
Zahl der Tiere
Poznámka
Bemerkung
Hovězí
Rinder
254 ks/St
Dojnice / Milchkühe 96 ks/St,
jalovice / Färsen 93 ks/St,
býčci /Jungstiere 65 ks/St
Účetní hodnota/Rechnungswert:
351 500 Kč
Vepřové
Schweine
445 ks/St
Prasnic /Muttersäuen 54 ks/St,
selat do /Ferkel bis 50 kg
277 ks/St, selat nad/Ferkel über
50 kg 114 ks/St
Účetní hodnota/Rechnugnswert:
135 000 Kč
18 ks/St
7 hřebců/valachů,
Hengste/Wallache
11 kobyl/Stuten
Účetní hodnota/Rechnungswert:
37 000 Kč
6 ks/St
Účetní hodnota/Rechnungswert:
4 200 Kč
Účetní hodnota/Rechnungswert:
2 500 Kč
Účetní hodnota/Rechnugnswert:
13 600 Kč
Koně
Pferde
Hříbata/Fohlen
Včelstva
Bienenschwärme
Slepice/Hennen
49 ks/St
1050 ks/St
24. Přehled kulturních a rekreačních zajímavostí Šafovska a okolí:24
Übersicht der kulturellen Sehenswürdigkeiten und Erholungsmöglichkeiten in Schaffa
und Umgebung:
Lančov
Kostel sv. Maří Magdalény, tzv. Luitgardin dvůr (č.p.79), Spálený kopec,
mezižlebí
Maria von Magdala-Kirche, sog. Luitgardas Hof (Nr. 79),
Spálený kopec (Verbrannter Hügel), die Talschlucht
Podhradí n. Dyjí Zřícenina hradu Frejštejna, kaple sv. Pavla a Jana, sousoší Nejsv. Trojice
Ruine der Burg Freistein, Kapelle der Hl.Paulus u. Johannes, Statue der Hl.
Dreifaltigkeit
Kaple sv. Markéty, CHKO Podyjí
Podmýče
St.Margarethe-Kapelle, Naturschutzgebier Tayatal
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, socha sv. Jana Nepomuckého, kříž před
Stálky
kostelem, Bílý kříž
Mariä Himmelfahrt-Kirche, Statue des Hl. Joh.Nepomuk, Kreuz vor der
Kirche, das Weisse Kreuz
Farní kostel Stětí sv. Jana Křtitele, socha sv. Jana Nepomuckého, kaple
Starý Petřín
Šafov
Vranov n. Dyjí
Panny Marie Pomocnice, boží muka, kaple sv. Michala archanděla, Na
Bítovské cestě
Die Pfarrkirche der Hinrichtung des Hl. Johannes des Täufers, Statue des Hl.
Joh.Nepomuk, Mariahilf-Kapelle, Marterl, Kapelle des Hl. Erzengel
Michael, Bítov-Weg
Farní kostel sv. Bartoloměje, židovský hřbitov, socha sv. Jana Nepomuckého
socha sv. Jana
Hrad a zámek, park u zámku, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple
Panny Marie Ochranitelky, fara, sloup Panny Marie (1716), kříž hraběnky
Mniszkové, starý vodní mlýn, obelisk nad ledovými slujemi, kaplička sv.
Josefa, tzv. Dům filozofů, Národní park Podyjí, hamerské vrásy, Ledový
žleb, Vranovská přehrada
Die Burg und das Schloss, der Schlosspark, Maria Himmelfahrt Pfarrkirche,
Mariahilf-Kapelle, Pfarrhof, Marianische Säule (1716), das Kreuz der Gräfin
Mniszek, alte Wassermühle, Obelisk über der Eisgrotte, st.Joseph-Kapelle,
Sog. Philosophenhaus, Nationalpark Thayatal, Eistal, Vranov-Talsperre
25. Majitelé vranovského panství:25
Besitzer der Frainer Herrschaft:
Časové vymezení
Zeitspanne
2. pol. 11. století
Majitel hradu (zámku) a panství
Besitzer der Burg/des Schlosses und
der Herrschaft
zeměpanský hrad /pravděpodobně
založen králem Vratislavem I./
landfürstliche Burg, wahrscheinlich
gegründet von Vratislav I
1100
12. - 13. st.
Uvádí se několik hradních úředníků:
Mehrere Burgbeamten werden
aufgeführt:
Bohuslav z Vranova (1224), Vilém
Šenk (1239), Vikard z Trnavy (1256),
Vavřinec z Vranova (1289)
1323
Jindřich z Lipé
Heinrich von Lipé
1329
Jindřichovi synové
Heinrichs söhne
50. léta 14. st.
1375
Markrabě Jan Jindřich
Markgraf Johann Heinrich
Jošt, syn Jana Jindřicha
Jost,Sohn des Johann Heinrich
Poznámky
Bemerkungen
Odhad založení hradu, jako opory pro
střežení hranic
Wahrscheinliche Gründung der Burg als
Grenzfestung
První písemná zmínka o Vranovu
Frain zum erstenmal schriftlich erwähnt
Dřevěný hrad se v této době nejspíše změnil
v kamennou pevnost.
Hrad jako královský majetek spravují
zeměpanští úředníci
Die Holzburg wahrscheinlich in eine
Steinfestung umgebaut, als königlicher Besitz
von landfürstlichen Beamten verwaltet
Hrad a panství s ním směnil Jan Lucemburský
Die Burg und die Herrschaft tauschte mit ihm
Johann von Luxembourg ein
Po otcově smrti převzali hrad synové
Nach Tod des Vaters übernahmen die Burg
seine Söhne
Bratr českého krále Karla IV.
Bruder des böhmischen Königs Karl IV.
počátek pustošivých válek mezi Joštem a
bratrem Prokopem
Beginn der verheerenden Kriege zwischen
Jost und seinem Bruder Prokopius
Přelom 14. /15. st.
1421
Jevišovská větev pánů z Kunštátu
Der Jevisovice-Zweig der Herren von
Kunstát
Z této doby pochází nejstarší dochované části
Smil starší z Lichtemburka
Smil der Ältere von Lichtenburg hradu / Aus dieser Zeit stammen die ältesten
1465
Jiří z Lichtemburka
Jirí(Georg) von Lichtenburg
1499
Jindřich Bítovský z Lichtemburka
Heinrich Bítovský von Lichtenburg
/Herych/
1516
Arkleb z Boskovic
Arkleb von Boskovice
1525
Jan z Pernštejna
Johann von Pernstein
1528
Zdeněk Meziříčský
z/von Lomnice
1552
Volf Krajíř z Krajku
Volf Krajir von Krajek
1558
Petr Čertorejský z/von Čertorej
1570
Ester z Ditrichštejna
Ester von Ditrichstein
1589
Adam z Ditrichštejna, později jeho syn
Maxmilián
Adam von Ditrichstein, später sein Sohn
Maxmilian
1598
Hans Volfart Štrejn z / von
Švarcenavy
Volf Dětřich z /von Althannu
1614
1623
1662
1680
erhalteten Teile der Burg
Díky neurovnaným poměrům panství značně
zchudlo, mnoho vsí zpustlo
Dank ungeordneter Verhältnisse wurde die
Herrschaft arm, viele Ortschaften verödeten
Král Vladislav Jagellonský předal Vranov do
dědičné držby
König Vladislav Jagellonius gab Frain in
Erbbesitz
Albrecht Bítovský prodal hrad a celé panství
zemskému hejtmanovi. Panství je rozšířeno o
Štítary
Albrecht von Bítov verkaufte die Burg mit
Herrschaft an den Landeshauptmann, die
Herrschaft wurde um Stítary erweitert
Směna za třebíčské panství
Für Herrschaft von Trebic
eingetauscht
Šíření protestantského vyznání, hospodářské
zvelebování panství
Ausbreitung des Protestantismus,
wirtschaftlicher Aufschwung der Herrschaft
legalizace a ochrana protestantismu u
poddaných
Legalisierung und Wahrung des
Protestantismus bei den Untertanen
Koupil panství od Jiřího Volfa z Krajku
Kaufte die Herrschaft von Georg Volf von
Krajek
Otevřela na Vranovsku doly na železnou
rudu, útlak poddaných
Eröffnete Eisenbergwerke in Frainer Land
Bedrückung der Untertanen
Esteřin bratr
Esters Bruder
Od Maxmiliána
Von Maxmilian
Po Bílé Hoře mu je panství zkonfiskováno
(Thurnův švagr)
Nach Bílá Hora wurde ihm die Herrschaft
konfisziert (Schwager von Turn)
Značné škody během třicetileté války
Grosse Schäden während des 30jähr.Krieges
Jan Arnošt ze Šerfenberka
Johann Arnost von Scherfenberg
Později ho vystřídají spříznění Maxmilián a
Jan Kryštof ze Šerfenberka
Johann Kristof von Scherfenberg Konrád ze Starhenberka
Michal Jan II. z /von Althannu
Später ausgewechselt durch verwandte
Maxmilian und Konrad von Starhenberg
Zahajuje přestavu hradu pod vedením Fischera
z Erlachu
Beginnt mit dem Umbau der Burg unter
Leitung von Fischer von erlach
1702
1723
1755
1774
Michal Heřman z Althannu
Michal Hermann von Althann
Marie Anna roz./geb. Pignatelli
Michal Antonín z Althannu
Michal Anton von Althann
Michal Josef z/von Althannu
1793
Josef Hilgartner z/von
Lilienbornu
1799
Stanislav Mniszek
1846
1876
Helena roz./geb. Lubomírská
Eduard Stadnický
1900
Adam Zbyněk Leo Stadnický
1938
Gebhart von der Wense-Mörse
1945
Československý stát
Tschechoslowakischer Staat
Syn , značná podpora rybníkářství
Sohn, unterstützt Teichwirtschaft stark
Švagrová Michala Heřmana
Schwägerin von Michal Hermann
Syn Marie Anny, bezdětný generál
Sohn von Marie Anna, kinderlos, General
Synovec předchozího, pro dluhy panství ztrácí
Neffe des Vorherigen, wegen Schulden
verliert die Herrschaft
Roku 1799 zakládá novou ves Lesnou
(Liliendorf)
1779 gründet er ein neues Dorf Lesná
(Liliendorf)
Značná devastace panství v průběhu
napoleonských válek
Herrschaft wesentlich devastiert während der
Napoleon-Kriege
Vdova / Witwe
Manžel Heleniny dcery Luitgardy
Ehegatte von Luitgard, Helenas Tochter
Vnuk Eduarda, lesnický inženýr
Enkel von Eduard, Forstingenieur
Kupuje konfiskované panství
Kauft die konfiszierte Herrschaft
Vysídlena většina německého
obyvatelstva
Die meiste deutsche Bevölkerung
vertrieben
Poznámky k tabulkám:
1. Obce v číslech 1998, Okres Znojmo, Český statistický úřad, Divize Brno, 1999
Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850 – 1970, Federální statistický úřad, Praha 1978
str. 786 – 787
Zaoral, Prokop, Vranov – hrad, později zámek a jeho panství v zrcadle staletí, rkp. Brno 1975,
archiv zámek Vranov nad Dyjí
2. Zaoral, Prokop, Vranov – hrad, později zámek a jeho panství v zrcadle staletí, rkp. Brno 1975,
s . 58, 64, 82-90, 97,
Wolny, G., Die Markgrafschaft Mähren, Brünn 1837, s. 196 – 8 , dále jednotlivé obce
Vlastivěda moravská, Vranovský okres, Fr. Václav Peřinka, Brno 1906, poznámky u
jednotlivých obcí
Obce v číslech 1994, Okres Znojmo, Krajská statistická správa pro kraj Jihomoravský, Brno,
s. 163-166
3. Zaoral, Prokop, Vranov – hrad, později zámek a jeho panství v zrcadle staletí, rkp. Brno 1975
Schwoy F.J., Topographie von Mark Grafthum Mähren, Wien 1794
Vlastivěda moravská, Vranovský okres, Brno 1906, s. 158
Hosák, L., Historický místopis Moravy a Slezska 1848 – 1960, sv. IX. ,Ostrava, s. 128-129
4. Zaoral, Prokop, Vranov – hrad, později zámek a jeho panství v zrcadle staletí, s. 68-69
5. Matějek, F., Lánové rejstříky Jihlavského a Znojemského kraje, Teps, Praha 1982, s. 92-93
6. Lösch, J., Marktgemeinde Schaffa, Vídeň 1930, s. 37
7. SOA Znojmo, sčítací operáty z roku 1921 (odděleně obec křesťanská a židovská)
8. Hosák, L., Historický místopis Moravy a Slezska 1848 – 1960, sv. IX. ,Ostrava, s. 128
9. Hosák, L., Historický místopis Moravy a Slezska 1848 – 1960, sv. IX. ,Ostrava, s. 128
Obce v číslech 1998, Okres Znojmo, Český statistický úřad, Divize Brno, 1999, s. 121
10. Lösch, J., Marktgemeinde Schaffa, Vídeň 1930, s. 37
11. SOA Znojmo, fond MNV Šafov
12. SOA Znojmo, fond ONV Znojmo
13. tamt.
14. tamt.
15. tamt.
16. tamt.
17. tamt
18. tamt.
19. SOA Znojmo, fond ONV Znojmo, zemědělský odbor
20. Kniha narozených a pokřtěných, Šafov, sign. C.V., /uložena na faře ve Vranově/
Wolny, G., Kirchliche Topographie von Mähren, Brünn 1861
Vlastivěda moravská, Vranovský okres, Brno 1906, s. 160
Janíček, K., Paukert J., Státní zámek Vranov nad Dyjí, s. 11-12
21. Alt, D., Geschichte der Juden in Schaffa, in: Gold, H., Die Juden und Judengemeinden in Vergangenheit und
Gegewart, Brno 1929, s. 516
22. Hosák, L., Historický místopis Moravy a Slezska 1848 – 1960, sv. IX. ,Ostrava, s. 128
23. SOA Znojmo, fond ONV Znojmo, zemědělský odbor
24. Obce v číslech 1994, Okres Znojmo, Krajská statistická správa pro kraj Jihomoravský, Brno,
říjen 1995, s. 167 – 192
Janíček, Karel, Paukert Jiří, Státní zámek Vranov nad Dyjí, Krajské středisko státní památkové
péče a ochrany přírody v Brně 1987, s. 67-68
25. Kusák, D., Státní zámek Vranov nad Dyjí, ČTK – Pressfoto, Praha 1988
Janíček, K., Paukert J., Státní zámek Vranov nad Dyjí, Brno 1987
Použitá literatura:
Alt, D., Geschichte der Juden in Schaffa, in: Gold, H., Die Juden und Judengemeinden in
Vergangenheit und Gegewart, Brno 1929
Bartoš, J., Národnostní struktura jihomoravského pohraničí za nacistické okupace, in: Jižní
Morava 1985, roč. 21, s. 229 - 237
Bartušek, A., Kubátová, T., Vranov nad Dyjí, státní zámek a památky okolí, Praha 1957
Buchvaldek M., a kol., Dějiny pravěké Evropy, SPN, Praha 1985
Černý, M., Židovský hřbitov v Šafově, in: Ročenka Státního okresního archívu ve Znojmě
1996, Znojmo 1997, s. 67-71
Československé dějiny v datech, kol., Praha 1987
Dřímal, J., Připojení Moravy k českému státu za knížete Oldřicha, ČMM 68, 1948, s. 22 – 49
Fišer, R., Nováčková, E., kol., Dějiny Moravských Budějovic, Fibox Třebíč, 1997
Harna, J., Fišer, R., Dějiny českých zemí I., II., Fortuna, Praha 1995, 1998
Hosák, L., Historický místopis země Moravskoslezské, Praha 1938
Hosák, L., Historický místopis Moravy a Slezska 1848 – 1960, sv. IX. ,Ostrava
Hosák, L., Moravsko-rakouská hranice ve středověku, in: Časopis společnosti přátel
starožitností, 1960, s. 68 - 80
Hosák, L., Šrámek, R., Místní jména na Moravě a ve Slezsku I, II, Praha 1970, 1980
Hosák, L., Ohlasy husitství v Rakousích, s. 481 - 490
Hosák, L., Územní rozsah hradských obvodů moravských v 11. až 13. století , in: Pocta
Zdeňku Nejedlému, Sborník Univerzity Palackého v Olomouci, s. 141 – 151
Hurt, R. Ke vzniku jihomoravské hranice, in: Zprávy Okresního vlastivědného muzea
v Mikulově
1959, s. 2-9
Janíček, Karel, Paukert Jiří, Státní zámek Vranov nad Dyjí, Krajské středisko státní
památkové
péče a ochrany přírody v Brně 1987
Klenovský J., Z historie židovské obce v Šafově, Brno 1994
Kol., Vademecum pomocných věd historických, Praha 1994
Kosmova Kronika česká, přeložili Karel Hrdina a Marie Bláhová, Svoboda, Praha 1972
Kratochvíl, A., Žaluji 1), Dolmen, Praha 1990
Kudláček, Martin, Německá majorita v Miroslavi v letech 1918-1946, in: Ročenka SOA ve
Znojmě 1996, 1997, s. 43-66
Kusák, D., Státní zámek Vranov nad Dyjí, ČTK – Pressfoto, Praha 1988
Linsbauer Andrea, Brandtner Johannes Andreas, Schaffa, Arca JiMfa, 1995
Lösch, Josef, Die Marktgemeinde Schaffa, Vídeň 1930
Lösch, Josef, Geschichte der Marktgemeinde Schaffa in Südmähren, Wien 1930
Matějek, F., Byla zavedena lánová soustava na panstvích Českomoravské vrchoviny?, In:
ČMM
1982
Matějek, F., Lánové rejstříky Jihlavského a Znojemského kraje, Teps, Praha 1982
Matějek, F., Osídlení Moravy a třicetiletá válka, Sborník historický ČSAV 24, 1976
Matějek, F., Postavení poddaného lidu ve znojemském a jihlavském kraji
v předbělohorském období, in: Jižní Morava 1993, roč. 29, s. 179 - 189
Měřínský Z., Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů, in: PA LXXVII, 1986,
s. 18 – 80
Nekuda Vl., Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu, Moravské museum v Brně,
Brno 1961
Neumann, A., K dějinám husitství na Moravě, Olomouc 1939
Novák, Pavel, Jeho cesta k chrámu ctnosti byla trním poseta (Ke 100. výročí narození
Ludwiga
Windera), in: Znojemsko, 8. 3. 1989, roč. 29
Obce v číslech 1994, Okres Znojmo, Krajská statistická správa pro kraj Jihomoravský, Brno,
říjen 1995
Obce v číslech 1998, Okres Znojmo, Český statistický úřad, Divize Brno, 1999
Palacký F., Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě, I.-V. díl, nakl. L. Mazáč, Praha
1939
Pěkný, Tomáš, Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 1993, s. 90
Pravěk Třebíčska, Koštuřík P., Kovárník J., Měřínský Z., Oliva M., Muzejní a vlastivědná
společnost v Brně, Západomoravské muzeum v Třebíči, Brno 1986
Pravěk Znojemska, Podborský V., Vildomec V., Brno 1972
Radimský, J., Berňová registra moravská z první poloviny 16. st. I. a II. část, in: ČMM 1953 a
1954
Radimský, V., Trantírek, M., Tereziánský katastr moravský, Praha 1962
Retrospektivní lexikon obcí ČSSR 1850 – 1970, Federální statistický úřad, Praha 1978
Riedl, Walter, Die Marktgemeinde Schaffa in Südmähren, Langau 1985
Scheuer E., Ke vzniku jihomoravské hranice, in: Ročenka Okresního archívu ve Znojmě
1986,
s. 15 – 24
Slavík, F., A., Stav české a německé národnosti na Moravě roku 1771, ČMM XXI, Brno 1897
Smrčka F., Riesenfeld S., Schaffa, in: Heimatskunde 2, Znaim, 1898, s. 45-49
Schwoy F.J., Topographie von Mark Grafthum Mähren, III. Band Wien 1794
Staňa, Č., Slovanské obytné objekty na hradišti Staré Zámky u Líšně, in: PA LI (51), 1960,
str.
240 – 293
Stehlík, M., Židovská náboženská obec v Šafově – milníky historického vývoje 1670-1938,
in: Ročenka Státního okresního archívu ve Znojmě 1997, Znojmo 1998, s. 97 –
100
Svátek, J., Spisovatel Max Winder, in: Židovská ročenka 1986, Praha
Teufel H., Obchodníci, dvorní faktoři a židovští hauzíři, in: Komlosyová, A., Kultury
na hranici, Vídeň 1995, s. 120
Turek, Adolf, K vývoji národnostních poměrů na panství vranovském, in: Jižní Morava 1985,
roč. 21, sv. 24, s. 221 – 228
Turek, A., Několik poznámek o pramenech a metodice výzkumu vývoje národnostních
poměrů na jižní Moravě 1770-1880, III. mikulovské sympozium 1971, s. 95 - 102
Typáře okresních archívů, Knižnice jižní Moravy, Teps 1989
Válka Josef, Dějiny Moravy I, Středověká Morava, Brno 1991
Válka Josef, Dějiny Moravy II, Morava reformace, renesance a barika, Brno 1996
Vermouzek Rostislav, Husité na jižní Moravě, s. 275-301
Vlastivěda moravská, Moravskobudějovicko, Jemnicko, odpovědný redaktor Nekuda V.,
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1997
Vlastivěda moravská, Vranovský okres, Fr. Václav Peřinka, Brno 1906
Wagnerová, A., Příběh mého otce, K nedokončenému dílu z pozůstalosti Ludwiga Windera,
recenze s ukázkami, s. 180-190
Winder, Ludwig, Následník trůnu, Praha 1979, dosl. Z. Šolle, překl. Růžena Grebeníčková
Wolny, G., Die Markgrafschaft Mähren, Brünn 1837
Wolny, G., Kirchliche Topographie von Mähren, Brünn 1861
Zahradníček, J., K 100. výročí narození novináře a spisovatele Ludwiga Windera v Šafově,
in:
Ročenka Okresního archívu ve Znojmě 1989, s. 125 - 130
Zaoral, Prokop, Vranov – hrad, později zámek a jeho panství v zrcadle staletí, rkp. Brno 1975,
archiv zámek Vranov nad Dyjí
Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček, Praha 1979
Žemlička Josef, Čechové, Němci a stát Přemyslovců, SPN, Praha 1991
Download

Statistiky a tabulky: Statistiken und Tabellen: