XLVIII
HRADEC KRÁLOVÉ 15. – 17. 9. 2011
PROGRAM
DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
Pořádá
Česká společnost
nukleární medicíny ČLS JEP
a Oddělení nukleární medicíny
FN Hradec Králové
XLVIII. DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
Organizátoři děkují všem zúčastněným firmám
za pomoc a spolupráci při pořádání XLVIII. DNM
KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
HRADEC KRÁLOVÉ 15. – 17. ZÁŘÍ 2011
NAD KONGRESEM PŘEVZALI ZÁŠTITU:
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan Lékařské fakulty UK Hradec Králové
VĚDECKÝ VÝBOR:
MUDr. Eva Hoffmannová, CSc.
doc. RNDr. Pavel Komárek, CSc.
MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D.
Ing. Ivan Kuželka
MUDr. Otto Lang, Ph.D.
Milena Matysová
doc. MUDr. Miroslav Mysliveček, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.
MUDr. Elen Urbanová
MUDr. Ing. Jaroslav Vižďa
doc. MUDr. Petr Vlček, CSc.
ORGANIZAČNÍ VÝBOR:
MUDr. Ing. Jaroslav Vižďa, garant kongresu
doc. MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.
Marcela Hlavatá
Ing. Jiří Kulíř
Milena Matysová
ORGANIZAČNÍ A TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ KONGRESU
NUCLEUS HK
Hlavní partneři
BANK.SYS s.r.o.
EDOMED a.s.
KC Solid spol. s.r.o.
LACOMED s.r.o.
M.G.P. spol. s.r.o.
RadioMedic s.r.o.
Siemens s.r.o.
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Vystavovatelé
Canberra – Packard s.r.o.
Envinet a.s.
IASON GmbH
Lynax s.r.o.
Medial spol. s.r.o.
Nycomed s.r.o.
VF, a.s.
4
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Program XLVIII. dnů nukleární medicíny
v Hradci Králové
(změny v programu vyhrazeny)
Místo konání:
Univerzita Hradec Králové, Hradecká 1227/4, 500 03 Hradec Králové
Čtvrtek 15. září 2011
Registrační
poplatky:
Člen ČSNM a SSNM – VŠ..............................1 600 Kč
Člen ČSNM, SSNM, ČAS – NLZP....................1 200 Kč
Ostatní – VŠ................................................2 100 Kč
Ostatní – NLZP.............................................1 500 Kč
12.00 – 13.00
Registrační poplatek zahrnuje vstup na odborné přednášky, vstup na doprovodnou výstavu,
kongresové materiály (jmenovku, program, sborník abstrakt), kávové přestávky v prostorách výstavy, oběd 16.9.2011, vstup na uvítací večer 15.9.2011, vstup na společenský večer 16. 9. 2011.
13.30 – 15.15 Zahájení kongresu
Pneumologie, osteologie
Předsedající: Lang O., Koranda P.
1. 2. Využití CTAG v diagnostice plicní embolie
Eliáš P.
Radiologická klinika FN Hradec Králové
3. 99mTc-MDP scintigrafie u syndromu diabetické nohy
Buncová M., Hančíková L., Kafková K., Vasiljev I.
Radioizotopové pracoviště - IKEM Praha
Odborný program, závěr, občerstvení
4. Pro ústní sdělení je vyhrazeno 10 minut (pokud nebyl individuálně předem domluven delší čas)
+ 5 minut na diskuzi.
5. Registrace:
čtvrtek 15. 9. 2011 9 - 17 hod.
pátek 16. 9. 2011 8 - 17 hod.
sobota 17. 9. 2011 8 - 10 hod.
Rámcový Čtvrtek 15. 9. 2011 12.00 – 18.00
program:
19.00 – 22.30
Pátek 16. 9. 2011 8.00 – 17.00
17.15 – 18.15
20.00 – 24.00
Sobota 17. 9. 20118.30 – 13.30
Zahájení a odborný program
Kulturní program, uvítací večer
Odborný program
Plenární schůze ČSNM
Společenský večer
Informace
pro přednášející:
Postery: Vystaveny od 15.9.2011 od 13.00 hod. do 17.9.2011 do 12.15 hod
Firemní expozice: Otevřeny od 15.9.2011 od 13.00 hod. do 17.9.2011 do 12.15 hod
Scintigrafická detekce embolizace do a. pulmonalis
Koranda P., *Lang O.
KNM LF UP a FN Olomouc, *3.LF UK a FNKV Praha
Značené leukocyty zobrazené metodou SPECT/CT v diagnóze osteomyelitidy
u pacientů se syndromem diabetické nohy – klinické zkušenosti
Lang O., Kuníková I., Píchová R., Křížová H., Trešlová L., Šilhová E., Petrová K.,
Kratochvíl A., Anděl M.
KNM 3.LF UK a FNKV Praha
Registrace vyšetření pomocí low dose CT u pacientů se zánětlivými
komplikacemi po operační náhradě kloubů
Píchová R., Trojanová H., Křížová H., Lang O., *Šlégl M.
KNM 3.LF UK a FNKV Praha, *Ortopedická klinika FN Na Bulovce Praha
Přestávka 15.15 – 15.45
Občerstvení:
O přestávkách káva, voda, malé občerstvení
15.45 - 18.00
Stravování:
V pátek 16.9.2011 bude podáván oběd v místě konání kongresu
Parkování:
V době konání odborného programu parkování u Univerzity HK zdarma
6. Hybridní zobrazování v nukleární kardiologii
Kamínek M.
KNM LF UP a FN Olomouc
7. Nové možnosti nukleární kardiologie u pacientů s chronickým srdečním selháním
Bakala J., Bernátek J., Krajčová M., *Adamíková A.
ONM a *Interní klinika IPVZ, KNTB Zlín
Doprovodný 15. 9. 2011 Kulturní program v kostele Nanebevzetí Panny Marie
program:
Uvítací večer v prostorách Nového Adalbertina
16. 9. 2011 Společenský večer v prostorách Univerzity HK
Kardiologie, varia 1
Předsedající: Kamínek M., Bakala J.
5
6
8. 9. Senzitivita a specificita SPECT myokardu u pacientů s dilatační kardiomyopatií
a přínos kalciového skóre – koronarograficky ověřená data
Budíková M., Kamínek M., Metelková I., Henzlová L., Buriánková E., Formánek R.,
*Sovová E., *Ostřanský J., *Hutyra M
KNM a *I. interní klinika LF UP a FN Olomouc
Rozsah infarktového ložiska a hypoperfundované viabilní tkáně zjištěné pomocí
klidového sestamibi SPECT vyšetření předurčuje reverzibilní remodelaci levé komory po chirurgické revaskularizaci
Kamínek M., *Hutyra M., *Skála T., Metelková I., Budíková M., Koranda P.,
Mysliveček M.
KNM a *I. interní klinika, LF UP a FN Olomouc
10. Nové možnosti měření renální clearance kamerovými metodami
Šámal M., Ptáčník V., Jiskrová H., Kotalová D., Kubinyi J., Ryšavá R., Tesař V.
Ústav nukleární medicíny a Klinika nefrologie 1.LF UK a VFN Praha
11. Monitorování průběhu hypertermické perfuze izolované končetiny
Trnka J., Kotěšovec J., Kubinyi J., Šírová V.
Odd. radiační ochrany a lékařské fyziky VFN a Ústav nukleární medicíny
1.LF UK a VFN Praha
Sekce SZP
13.30 – 17.00 19.00 – 22.30
Kulturní program (chrám Nanebevzetí Panny Marie), uvítací večer (Nové Adalbertinum)
Pátek 16. září 2011
14. Value of pre-surgery fluorodeoxyglukose (18F) a fluorocholine (18F) PET/CT
to predict early recurrence of unifocal hepatocellular carcinoma after resection
2,3Balogova S., 1Fartoux L., 4Nataf V., 2Kerrou K., 2Huchet V., 1Rosmorduc O. 2Talbot J-N
1Dept. of Hepatology, Hôpital Saint-Antonie et Université Pierre et Marie Curie Paris, 2Dept. of Nuclear Medicine, Hôpital Tenon et Université Pierre et Marie Curie Paris, 3Dpt. of Nuclear Medicine University Hospital of Bratislava, 4Radiopharmacy, Hôpital Tenon Paris
15. Vaskulitidy velkých tepen – 7 let zkušeností s diagnostikou a monitorací
onemocnění pomocí 18F-FDG PET a PET/CT
Řehák Z., Fojtík Z., Obrovská M., Koukalová R., Neveselá I., Staníček J., Stupalová J.,
Bolčák K., Vašina J., Grecman V.
1
Odd. nukleární medicíny MOÚ Brno, 2II. interní klinika FN Brno, 3Odd. nukleární
medicíny nemocnice Uherské Hradiště
16. Vedlejší CT nálezy při celotělovém PET/CT vyšetření
Brožík J., *Doležal J., *Vižďa J., Eliáš P., Plodrová E., *Urbanová E., Kalousová D.,
*Vyhnánková I., *Michlová B., Motyčková I., *Beladová G., Slanina M.
Radiologická klinika a *Oddělení nukleární medicíny, FN Hradec Králové
Přestávka 9.45 – 10.15
(Přestávka 15.00 – 15.30)
Předsedající: Matysová M., Dočekalová B.
Komunikace s problémovými pacienty malými i velkými
Pekařová L.
Hamzova odborná léčebna Luže-Košumberk
8.00 – 9.45 7
PET/CT 1
Předsedající: Doležal J., Synak R.
12. Vyznam PET-CT vysetrenia s F-18-Cholinom v diagnostike karcinomu prostaty
Synak R., Panholzer P.J.
Institut für Nuklearmedizin, LK Voecklabruck, Austria
13. Prinos vicefazoveho vysetrenia recidiv karcinomu prostaty
pomocou PET-CT s F-18-Cholinom
Synak R., Panholzer P.J.
Institut für Nuklearmedizin, LK Voecklabruck, Austria
10.15 – 12.00 PET/CT 2
Předsedající: Fencl P., Mysliveček M.
17. FLT obraz mitotické aktivity u gliomů
Fencl P., Jarůšková M., Bělohlávek O., *Kramář F.
PET centrum ONM NNH Praha, *Neurochirurgická klinika 1.LF KU a ÚVN Praha
18. Diagnostika NET pomocou kombinovaneho vysetrenia s F-18-DOPA
a Tc-99m-Octreotide
Synak R., Panholzer P. J.
Institut für Nuklearmedizin, LK Voecklabruck, Austria
19. Význam 18F-FDG PET/CT u pacientů s karcinomem jícnu před a po předoperační
neoadjuvantní chemoterapii pro predikci histopatologické odpovědi a doby
přežívání.
1Mysliveček M., 1Koranda P., 2Cincibuch J., 3Neoral Č., 3Vrba R., 1Formánek R., 4Zapletalová J.
1KNM, 2Onkologická klinika, 3I.chirurgická klinika a 4Ústav biofyziky LF UP a FN Olomouc
8
9
20. Reprodukovatelnost kvantitativních PET parametrů, stanovených u nemocných
s karcinomem jícnu podle protokolu PERCIST
1
Fencl P., 1Bělohlávek O., 2Haruštiak T., 3Zemanová M.,
1
PET centrum ONM Nemocnice Na Homolce, 2III.chirurgická klinika 1.LF UK a FN
Motol, 3Klinika onkologie a radioterapie 1.LF UK a VFN, Praha
27. Detekce recidiv a metastáz diferencovaných karcinomů štítné žlázy
pomocí 18F-FDG PET/CT při stimulaci endogenního TSH
Koranda P., Crháková H., Metelková I., Budíková M., Henzlová L. Formánek R.,
Buriánková E. Mysliveček M.
Klinika nukleární medicíny LF UP a FN Olomouc
21. Využití PET/CT v radioterapii
Malá P., Vošmík M., Sirák I., Macingová Z., Hodek M., Petera J.
Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
28. MIBI program u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy na Klinice
nukleární medicíny a endokrinologie ve FN Motol Praha
Táborská K., Macková M., Sýkorová P., Vlček P.
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2.LF UK a FN Motol, Praha
29. Minimálně invazivní karcinom štítné žlázy, podávat či nepodávat radiojod?
Vlček P., Sýkorová P., Macková M.
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2.LF UK a FN Motol, Praha
Přestávka
14.00 – 14.30
12.00 – 14.00
Oběd, možnost prohlídky ONM FN Hradec Králové, schůzka výboru ČSNM
14.30 – 15.30 Postery, setkání s autory
Sentinelová uzlina
Předsedající: Kraft O., Šimánek M.
22. Metodika detekce sentinelové uzliny a SNLB u karcinomu prsu
v České republice – stav v roce 2010
Šimánek M., *Koranda P.
Odd. nukleární medicíny Pelhřimov, *KNM LF OP a FN Olomouc
23. Sentinelová biopsie u karcinomu prsu – timing chirurgického výkonu
Chromý M., Czinner D., *Maxa V., *Šabata L.
Chirurgické oddělení a *Oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice
24. Některé aspekty detekce sentinelové uzliny – planární a SPECT/CT vyšetření
Kraft O., *Havel M.
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava a *Lékařská fakulta Ostravské university
25. Rádionavigačná lokalizácia nehmatných lézií prsníka (ROLL)
Mikšíková I., Jakubíková L., *Turčan I., *Beerová M., Kerkešová M., Messingerová M.
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice, pracovisko Banská Bystrica
*Mammacentrum sv.Agáty, ProCare Bratislava, prevádzka Banská Bystrica
Přestávka 15.30 – 16.00
16.00 – 17.00 Endokrinologie
Předsedající: Vlček P., Dedek V.
26. Dvoufázová scintigrafie příštítných tělísek v diagnostice hyperparatyreózy
Dedek V., *Vantuch P.
Klinika nukleární medicíny a *Otorinolaryngologická klinika, FN Ostrava
Sekce SZP 8.30 – 10,00
Předsedající: Černá E., Kuníková I.
39. Kvalita prováděných zátěžových testů u perfuzní scintigrafie myokardu
Kuníková I., Lang O., Syslová H.
KNM 3.LF UK a FNKV Praha
40. Použití Thyrogenu při léčbě a diagnostice karcinomů štítné žlázy
Šimáková E.
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FN Motol, Praha
41. Gamagrafické vyšetrenie hyperfunkčného adenómu príštítnych teliesok
Križanová M., Hegerová D., Kubáňová M., Tomíšková Z., Kováčová S.
KNM, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
42. Diagnostika nádorových onemocnění pomocí 111Indium – pentetreotidu
Holíková H., Ságnerová M., Černý I.
Klinika nukleární medicíny FN Brno
43. Scintigrafické vyšetření u pacientů se zánětlivými komplikacemi
po operační náhradě kloubů
Matonohová H., Píchová R., Trojanová H., Kaňková L., Rytířová P.
KNM 3.LF UK a FNKV Praha
Přestávka 10.00 – 10.30
10
Sekce SZP 10.30 – 12.00
Předsedající: Richterová J., Matysová M.
44. Dvoufázové 18FDG PET vyšetrenie mozgu z pohladu laboranta
Hegerová D., Križanová M., Kubáňová M., Kováčová S.
KNM Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
45. Multimodalitní obrazové fúze
Mařík K.
Nukleární medicína KZM FN Plzeň
46. Zobrazovací metody nukleární medicíny v diagnostice zánětů
Vižďa J., Urbanová E.
ONM FN Hradec Králové
17.15 – 18.15
Plenární schůze ČSNM
20.00 – 24.00
Společenský večer v prostorách Univerzity Hradec Králové
Sobota 17. září 2011
8.30 – 10.00 Radiofarmaka
Předsedající: Komárek P., Štěpán J.
30. Radiofarmaka pro nukleární medicínu: přítomnost, budoucnost
Komárek P.
IPVZ Praha
31. Vývoj nových konjugátů peptidu bombesinu značených radionuklidy
pro molekulové zobrazení a terapii
Beran M., Ráliš J., Tomeš M., Beranová J., *Bárta P., *Lázníček M., *Lázníčková A.
Ústav jaderné fyziky AV ČR – oddělení radiofarmak, Husinec – Řež
*Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové
32. Nové komplexy na báze 64Cu použitelné ako potenciálne radiofarmaka
Benkovský I., Staník R.
Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, katedra farmaceutické
analýzy a nukleárnej farmácie
33. Farmaceutické čisté prostory pro přípravu radiofarmak – praktický přístup
Štěpán J.
KNM FN a LF MU Brno
11
34. Zkušenosti s dispenzací PET radiofarmak na ONM FN HK po dvou letech provozu
Brachtlová E., Žilková K., Kafka P.
Oddělení nukleární medicíny FN Hradec Králové
Přestávka 10.00 – 10.30
10.30 - 12.00 Varia 2
Předsedající: Lepej J., Prášek J.
35. Dynamická scintigrafia obličiek pomocou 123I-MIBG, zlepšenie informácie
v klasickej diagnostike neuroendokrinných nádorov
Lepej J., Marcinová E., Cápová V., Deák L., Oravkonová I.
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice a Onkologické oddelenie
detskej Fakultnej nemocnice Košice
36. Srovnání planárního snímání a SPECT/CT při semikvantitativním hodnocení
vyšetření pomocí 123I-MIBG u pacientů s neuroblastomem.
Černý I., Prášek J.
Klinika nukleární medicíny FN Brno, Masarykova univerzita Brno
37. Je nutno provádět kvantitativní vyšetření u DaTSCANů
a event. jakou zvolit metodu?
Bakala J., Bernátek J., Hrbáčková I., Gregarová E.
Odd. nukleární medicíny KNTB Zlín
38. Stanovení radiační zátěže z vyšetření tlustého střeva pomocí Ga-citrátu
1,2
Mihalová P., 1Vrba Z., 2Buncová M.
1
Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI ČVUT Praha
2
Radioizotopové pracoviště IKEM Praha
12.15 – 13.00
Závěrečné hodnocení, zakončení kongresu
13.00 – 13.30
Malé občerstvení, výdej certifikátů
12
13
seznam vystavených posterů
P09
P01
10 let FDG vyráběné ÚJV Řež a.s.
Antoš Michal, Špátzal Patrik
Divize radiofarmak, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
P02
Výstavba nového VaV PET centra v Řeži
Antoš Michal, Špátzal Patrik
Divize radiofarmak, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
P03
RIS pro hybridní modalitu PT/CT Siemens
Bartl J.
ONM & PET Centrum, Masarykův onkologický ústav Brno
P04
Kikuchiho choroba – case report
G. Beladová a kolektiv pracovníků
ONM, RDG a OKH, FN Hradec Králové
P05
Extrapulmonálny uptake rádiofarmaka pri perfúznej gamagrafii pľúc
v závislosti na aplikácii do pravej alebo ľavej ruky (kazuistika).
D. Cích, J. Veselý, M. Bartovic, I. Makaiová
Klinika nukleárnej medicíny, Onkologický ústav sv. Klinika Alžbety, Bratislava.
P06
Morbus Pyle v gamagrafickom obraze - kazuistika
Cseriová S., Cích D., Makaiová I., Veselý J., Kováčová S.
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o., Klinika nukleárnej medicíny, Bratislava
P07
Paliativní analgetická terapie kostních metastáz 186Rheniem-HEDP
Jiří Doležal
Oddělení nukleární medicíny, Fakultní nemocnice, Hradec Králové a Univerzita Karlova Praha,
Lékařská fakulta v Hradci Králové
P08
Radiační expozice pracovníků Oddělení nukleární medicíny ve Fakultní nemocnici Hradec
Králové, devítiletá studie
Jiří Doležal, Jiří Kulíř, Jaroslav Vižďa
Oddělení nukleární medicíny, Fakultní nemocnice, Hradec Králové a Univerzita Karlova Praha,
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Klinika nukleární medicíny FN Ostrava
Dudková R., Kelnarová A., Golisová J. a kol.
Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava
P10
Stanovení radiační zátěže pracovníků KNM FN Brno v letech 2006-2010
Goliášová H.,
KNM FN Brno a LF MU Brno
P11
Nález tumoru v dutině břišní - kazuistika
Martin Havel1, Otakar Kraft1,2
1Klinika nukleární medicíny FN Ostrava a 2Lékařská fakulta Ostravské univerzity
P12
Pozitronová emisní tomografie – vývoj přístrojové techniky od objevu pozitronu až do současné doby (doplněk k projektu FRVŠ 2007)
1,3
V. Hušák, 2,3,4J.Ptáček, 2,4M. Kamínek, 3P. Fiala
1
Lékařská fakulta UP Olomouc, 2Klinika nukleární medicíny LF s FN Olomouc, 3Oddělení lékařské
fyziky a radiační ochrany FN Olomouc, 4Ústav radiologických metod, FZV UP Olomouc
P13
Radium/Alpharadin/ v léčbě metastatického postižení skeletu u hormonálně
refrakterního karcinomu prostaty,multicentrická,dvojitě zaslepená studie, fáze II.
A.Chodacki1, C.Parker2, P.Hoskin3, S.Pascoe4, J.M.O Sullivan5, J.R.Germá6, A.Lokna.7
1
Hospital Chomutov, Chomutov, Czech republic, 2Royal MarsdenHospital, Sutton, UK,
3
Mount VermonHospital, Middlesex, UK, 4Derriford Hospital, Plymouth, UK, 5Belfast CityHospital, Belfast, UK, 6IDIBELL, Institut, CataládOncologica, HospitaletBarcelona, Spain, 7Algeta ASA, Oslo,Norway
223
P14
Volba optimálních akvizičních parametrů pro SPECT vyšetření plic
1
P.Karhan, 1P. Fiala, 1,2,3J.Ptáček
1
Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany FN Olomouc, 2Ústav radiologických metod,
FZV UP Olomouc, 3Klinika nukleární medicíny LF s FN Olomouc
P15
Pomůcky a prostředky radiační ochrany používané v ambulantní části KNME.
Krajíčková M., Zimák J.,
KNME FN Motol Praha
P16
Celotelová detekcia mäkkotkanivových metastáz s 18FDG/PET z karcinómu prostaty
Makaiová Izabela, Kováčová Soňa, Veselý Jaroslav, Szoldová Katarína, Lehotská Viera, Kaušitz
Juraj, Špánik Stanislav, Galbavý Štefan, Janík Peter, Takácsová Eva, Bánki Peter
Klinika nukleárnej medicíny Lekárskej fakulty UK a Onkologického ústavu sv.Alžbety, Urologická
14
ambulancia OÚSA, II.rádiologická klinika LFUK OÚSA, Odd. imunodiagnostiky OÚSA, Onkointerná
klinika OÚSA, Klinika laboratórnej medicíny OÚSA, Patologicko – anatomické oddelenie Podunajské
Biskupice, Bratislava
P17
Disekující osteochondritida - kazuistiky
Martínková V.
Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Pelhřimov
P18
Psammokarcinom ovaria v PET/CT zobrazení – kazuistika
1
Michlová B., 2Kalousová D., 3Hadži Nikolajev D.
1
Oddělení nukleární medicíny, 2Radiologická klinika, 3Fingerlandův PAÚ FN Hradec Králové
P19
Dynamická scintigrafie jícnu u nemocných s achalasií
Prášek Jiří, Černý Igor, Hep Aleš*
Klinika nukleární medicíny LF a MU Brno, *Gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno
P20
Sledování efektivity opatření k omezování ozáření personálu na ONM
M. Šimánek ONM Pelhřimov, J. Novotný
ONM Pelhřimov
P21
Srovnání parametrů kitů pro přípravu 99mTc-radiofarmak
pro kostní scintigrafii dostupných v ČR
Jiří Štěpán
KNM FN Brno a LF MU
P22
Metodika registrace vyšetření pomocí low dose CT u pacientů se zánětlivými komplikacemi
po operační náhradě kloubů.
H. Trojanová, R. Píchová, H. Křížová, 0. Lang
Klinika nukleární medicíny UK 3.LF a FNKV, Praha
P23
Úmrtí pacienta po aplikaci terapeutických radionuklidů
Trojanová H.1, Pašková Z.2, Zimák J.3, Fojtík P.4, Valachová D.3
1
Klinika nukleární medicíny UK 3.LF a FNKV, Praha, 2Státní ústav pro jadernou bezpečnost, Praha,
3
Fakultní nemocnice v Motole, Praha, 4Státní ústav radiační ochrany, Praha
P24
18
FDG obraz idopatickej lobulárnej panikulitidy – Kazuistika
Veselý J., Makaiová I., Pročka V., *Uhrinová A., *Letková K.
Klinika nukleárnej medicíny OÚSA a LFUK Bratislava, Slovensko
*II. Interná klinika LFUK a UNB Bratislava, Slovensko
15
P25
F-FDG PET/CT v diagnostice karcinomu štítné žlázy (kazuistika)
Vyhnánková I., 1Michlová B., 2Plodrová E.
1 Oddělení nukleární medicíny FNHK, 2 Radiologická klinika FNHK
18
1
P26
F-FDG PET/CT zobrazení mucinózních adenokarcinomů (kazuistiky)
Vyhnánková I., 1Michlová B., 2kolektiv lékařů PET/CT RDG
1
Oddělení nukleární medicíny FNHK, 2Radiologická klinika FNHK
18
1
P27
Rekonštrukcia Oddelenia nukleárnej medicíny v Poprade a inštalácia novej hybridnej
gamakamery BrightView XCT
Weissensteiner J., Chalányi Ľ., Janků V., Leško M.
Oddelenie nukleárnej medicíny, ODIR a ONM, Nemocnica Poprad a.s., Slovenská republika
P28
Karcinóm prištítneho telieska v detskom veku
Zacharovská M.1, Kerkešová M.1, Fabianová M.2
1. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice, pracovisko Banská Bystrica,
2. 2.Detská klinika SZU, DFNsP Banská Bystrica
P29
Detekce OM u diabetických pacientů – vedlejší nálezy na SPECT/CT
L. Baierová, I. Maříková, D. Kučerová
CNM s.r.o., Praha 8 a 9
P30
Stanovení doby přežívání trombocytů pomocí 51Cr na našem oddělení
E. Černá, P. Vacková, M. Koutníková, E. Brachtlová, J. Kulíř
Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové
P31
Průkaz mozkové smrti na ONM FN v Hradci Králové
I.Dusová, M. Matysová
Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové
P32
Lymfoscintigrafie – detekce sentinelové uzliny u Ca prsu - kazuistiky
Goldmannová P., Miková V.
Klinika nukleární medicíny a PET centrum FN Olomouc
16
P33
Pacient se syndromem diabetické nohy – návaznost na scintigrafické
a rtg zobrazení (kazuistika).
Š. Hynková1, I. Kuníková1, R. Píchová1, H. Křížová1, E. Šilhová2, A. Kratochvíl2,
M. Anděl2, O. Lang1
Klinika nukleární medicíny, 2II. interní klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha 10
P34
Využití respiračního gatingu na hybridním přístroji PET/CT v PET centru MOÚ
v Brně pro účely plánování radioterapie
Rudolf Kučera, DiS.
PET centrum, MOÚ v Brně
P35
Přínos a využití scintigrafického vyšetření myokardu metodou SPECT u pacientů po
transplantaci ledviny
D. Nováková, A. Petrušková, R. Drozdková, O. Kraft
Klinika nukleární medicíny, Fakultní nemocnice Ostrava – Poruba
P36
Statistika vyšetření nádorových onemocnění pomocí 111Indium – pentetreotidu
M. Ságnerová, H. Holíková, I. Černý
Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice Brno
P37
PET/CT v Hradci Králové
Špičanová A., Jansová M., Strnadová M.
Oddělení nukleární medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové
P38
Náhodný nález ca prsu na PET/CT při jiné diagnóze
O. Veselá, P. Procházková, E. Buriánková
Klinika nukleární medicíny a PET centrum FN Olomouc
P39
Nové PET/CT pracovisko v Banskej Bystrici – prvé skúsenosti
s hybridnou kamerou Biograph mCT
Nižňanská V., Golhová J.
PET/CT pracovisko Ageldiagnostic, Banska Bystrica
P40
Histologické typy ca ovarii v zobrazení 18FDG PET/CT
1
Michlová B., 1Vyhnánková I., 2kolektiv lékařů PET/CT RDG
1
ONM FNHK , 2Radiologická klinika FNHK
Mobile
Art
Mobile Art
tellant CT
S
Stellant
ystem
Injection S
System
Microselectron
Digital
BrightView XCT
G and G ME s.r.o. dodává vždy za výhodné ceny
radiofarmaceutické kity pro značení 99mTc od výrobce
MEDI-RADIOPHARMA LTD, Maďarsko
CARDIO – SPECT kit
Brain – SPECT kit
Macro – albumon kit
Nano – albumon kit
Leuco – scint kit
Senti – scint kit
s certifikací GMP
a lékařskou techniku od firmy
MEDISO, Maďarsko
(ve spolupráci s firmou BANK.SYS s.r.o.)
AnyScan S
AnyScan SC
AnyScan C
InterViewTM XP
InterViewTM fusion
TM
InterView clear
TM
InterView ct
G and G ME s.r.o.
Trojmezní 44, 190 00 Praha 9
tel./fax: 00420226070131, 00420286582617, e-mail: [email protected]
How can I achieve
high-quality outcomes at
the lowest possible dose?
Combined Applications to Reduce Exposure
(CARE) help you to reduce radiation dose with
excellent diagnostic and interventional outcomes.
Life is precious. Protecting it from radiation is our concern. That’s why, as an innovation leader in
dose reduction, Siemens has long applied a comprehensive approach to all areas of diagnostic and
interventional imaging. The Siemens CARE standard brings together a wide variety of advanced
technologies and applications to meet the needs of patients and physicians. This allows for appropriate radiation dose while maintaining excellent outcomes for diagnosis and interventions.
Life is precious – take CARE. For more information, visit www.siemens.com/low-dose
Answers for life.
A91IM-9142-A1-7600
Download

Program - RadioMedic sro