H
Y
D
U
E
O
D
E
Z
HRRTT440044 U
UY
YD
DU
UJJE
EO
OD
DE
EZ
ZĐĐĐSSSĐĐĐ
22001144--22001155 BBA
AH
HA
ARR
0099 N
A
N
NĐĐĐSSSA
AN
N 22001155
Ö
ÖD
DE
EV
V -- IIII
Dört adet SLR (Satellite Laser Ranging) istasyonundan yapılan gözlemler ile yörünge koordinatları
belirlenmek istenen bir Yükseklik Ölçme Uydusu (Satellite Altimetry) olan GEOSAT ile Đzmit
Körfezinin Deniz Yüzeyi Topografyası (DYT) (SST: Sea Surface Topography) belirlenmek
istenmektedir (Şekil 1). Sabit SLR istasyon koordinatları ve başlangıca ötelenmiş zaman etiketleri ile
verilen SLR ve uydu yükseklik ölçüleri, her bir öğrenci için “SN_AD_SOAD.txt” şeklinde isimlendirilen
dosyalarda verilmiştir. Dosyalarda verilen ölçüler sistematik etkilerden (atmosferik, yerin hareketleri,
donanım hataları vb.) arındırılmıştır.
Şekil 1. Yörüngesi SLR ölçüleri ile belirlenen Yükseklik Ölçme Uydusu (Satellite Altimetry).
DYT değerlerini hesaplarken gerekli olan jeoit yükseklik bilgilerini (N), aşağıda erişim adresi verilen
EGM2008 katsayılarını ve yazılımlarını kullanarak hesaplayınız.
Size ait verileri kullanarak;
1. 20 adet yükseklik ölçüsünün yapıldığı anlardaki uydu koordinatlarını hesaplarken elde edeceğiniz
soncul karesel ortalama hataları, jeoit yüksekliklerini ve DYT değerlerini yazınız.
2. Birinci (0.000) ve sonuncu (1404.479) anlara karşılık gelen yörünge koordinatlarını kullanarak; bu
Yükseklik Ölçme Uydusunun Yörünge Elemanlarını (a, e, M0, w, i, Ω, T) hesaplayınız (T: dolanım
süresi).
Yararlanılacak Web Adresleri:
EGM2008 (Earth Gravitational Model) Gravite Modeli, (09 Nisan 2015)
http://earth-info.nga.mil/GandG/wgs84/gravitymod/egm2008/egm08_wgs84.html
IGS istasyonları (09 Nisan 2015)
http://www.igs.org/network/complete.html
Not: Sayfa altında verilen Son Teslim tarih ve saatinden geç gelen ödevler geçersiz sayılacaktır.
Son Teslim: 26 Mayıs 2015 Saat: 17
00
(1/2)
Yrd. Doç. Dr. Orhan KURT
H
Y
D
U
E
O
D
E
Z
HRRTT440044 U
UY
YD
DU
UJJE
EO
OD
DE
EZ
ZĐĐĐSSSĐĐĐ
22001144--22001155 BBA
AH
HA
ARR
0099 N
A
N
NĐĐĐSSSA
AN
N 22001155
Ö
ÖD
DE
EV
V –– IIII
Numara
Ad ve Soyad
: .......................... ..........................
: ......................... ..........................
Tarih : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
((11)) M
M
M000,, N
NVVVEEE D
DY
YT
T::
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
m0 [cm]
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
N [m]
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
. . , . .
DYT [m]
. . , . . .
. . , . . .
. . , . . .
. . , . . .
. . , . . .
. . , . . .
. . , . . .
. . , . . .
. . , . . .
. . , . . .
. . , . . .
. . , . . .
. . , . . .
. . , . . .
. . , . . .
. . , . . .
. . , . . .
. . , . . .
. . , . . .
. . , . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
((22)) Y
Ö
R
Ü
N
G
E
M
A
N
L
A
R
YÖ
ÖR
RÜ
ÜN
NG
GE
EE
ELLLEEEM
MA
AN
NL
LA
AR
RIII
Parametre
Eccentricity
:
. . .
Orbital Inclination
:
. . .
SQRT(A)
:
. . . .
Right Ascen at Week
:
. . .
Argument of Perigee
:
. . .
Mean Anom
:
. . .
Period
:
. .
(m 1/2)
Son Teslim: 26 Mayıs 2015 Saat: 17
00
(2/2)
,
,
,
,
,
,
,
. . . . . .
o
. . . . . .
. . . . .
m1/2
o
. . . . . .
o
. . . . . .
o
. . . . . .
h
. . . .
Yrd. Doç. Dr. Orhan KURT
Download

Download