ZÁŘÍ 2011
ČÍSLO 9
strana 2
strana 3
strana 4
strana 8
Radnice
informuje
James Harries −
muzikant od nás
i kdekoli
Laura a její tygři
ozdobou letošních
Erbovních slavností
Nová mateřská škola
na Rybníčku
Vážení a milí spoluobčané,
za chvíli je tady kalendářní podzim
a spousta z nás se ohlíží za létem
a prožitou dovolenou. Děti určitě přinesly ze školy první jedničky
a nejmenší z mateřské školky na Rybníčku se těší z nových tříd. Nově zrekonstruovaná budova jich mohla přivítat letos o šedesát více − právě o tolik se navýšila jejich kapacita v době,
kdy je míst ve školkách nedostatek.
Děti ze Základní školy Herčíkova se
těší z nově zrekonstruovaných toalet
a nový „kabát“ se dokončuje i na Základní umělecké škole V. Kaprálové.
Na základě seriozně vedených výběrových řízení jsme ušetřili peníze,
za které jsme chtěli navíc oproti plá-
nu opravit Mateřskou školku na Purkyňové ulici, fasádu na Mateřské
školce Vackova a střechu na Základní škole Slovanské náměstí, kterou
teče a poškozuje malbu v budově.
K provedení oprav je třeba souhlasu zastupitelstva, které však před
prázdninami kvůli obstrukcím části
opozice neodsouhlasilo ani program,
proto se nic nemohlo projednat, natož
schválit. A důsledek? Zpoždění oprav
a zejména jejich realizace za plného
provozu dotčených školek a školy.
Pravdou je, že fungování koalice
s patnácti hlasy z celkových třiceti
je velmi problematické, ale také si
vzpomínám, že jsme všichni bez rozdílu politické příslušnosti po volbách
skládali slib. Ten mimo jiné říká, že
jako zastupitelé budeme vykonávat
svoje funkce ve prospěch Králova
Pole. Nemám nic proti tomu, aby
každý z nás naplňoval své předvolební sliby, ale nevím, co je politického
na opravě mateřské či základní školy.
Jsem přesvědčena, že komunální
politika je především politikou zdravého rozumu, tolik nutného k rozvoji
a každodennímu fungování obce a že
natřásání politických peříček je pouze ke škodě nám všem.
S přáním krásného babího léta
Andrea Pazderová
UPOZORNĚNÍ:
Vážení občané, dovolujeme si vás pozvat na setkání zastupitelů
MČ Královo Pole s občany, které se uskuteční ve velké zasedací
místnosti ve středu 7. 9. od 17.00 hodin.
Rovněž vás zveme na jednání Zastupitelstva MČ Brno-Královo
Pole, jež proběhne tamtéž v pondělí 12. 9. od 16.30 hod.
Jak se chodí s bílou holí
Občanské sdružení TyfloCentrum
Brno, které pomáhá nevidomým
a slabozrakým lidem překonávat
důsledky těžkého zrakového postižení a zvyšovat kvalitu jejich života, bude mít na Erbovních slavnostech svůj stánek. Vystavovat v něm
bude výrobky svých klientů ze sociálně-terapeutické dílny HapAteliér.
Návštěvníci z řad široké veřejnosti
si budou moct vyzkoušet chůzi
s bílou holí a získat více informací
o činnosti brněnského TyfloCentra.
Mgr. Zdeňka Dubová
PROGRAM 21. ROČNÍKU ERBOVNÍCH SLAVNOSTÍ
sobota a neděle 17.–18. září na Slovanském náměstí
Sobota 17. září 2011
ERBOVNÍ TRH, HUSITSKÁ 1
8.00–13.00 Rozšířený prodej ovoce, zeleniny a domácích produktů
KLUB UNIVERZITY OBRANY, ŠUMAVSKÁ 4
10.00–13.00 Soutěžní přehlídka lidových muzik „Hudební střípky Jaroslava
Juráška“
19.00–23.00 Beseda u cimbálu
AREÁL KARTUZIÁNSKÉHO KLÁŠTERA, BOŽETĚCHOVA 2
Prohlídka rekonstruovaných prostor Fakulty informačních tech10.00
nologií VUT Brno včetně tzv. Bednárny a Zámečku, vystoupení
pěveckého sboru Lumír, sraz účastníků prohlídky (vstup volný)
na vrátnici prosklené budovy, Božetěchova 2, po zahájení prohlídky již nebude umožněn další vstup do areálu.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14
10.00–12.00 Den otevřených dveří v historické budově ZŠ a v nově
rekonstruované MŠ (100 dětí) – vstup vchodem Rybníček 7
PÓDIUM V PARKU
13.00–13.15 ZŠ Košinova 22 – pohádka Mach a Šebestová mezi piráty
13.20–13.35 ZŠ Herčíkova 19 – divadlo a flétny
13.45–14.10 Dechová hudba Královopolka
14.10–14.30 přestávka – pohádka o Sněhurce hraná asistenčními psy, roh
Slovinské ul.
14.30–14.40 Slavnostní zahájení starostou MČ Brno-Královo Pole
14.40–14.55 ZŠ Slovanské nám. 2 – lidové písně, rokenrol
15.00–15.15 ZŠ Staňkova 14 – hudba, tanec
15.20–15.30 ZŠ Botanická 70 – flétny, zpěv
15.30–15.50 přestávka – Basketbal pro všechny, roh Slovinské ul., vozíčkáři SK HOBIT Brno a BSK Královo Pole VALOSUN Brno
15.50–16.10 Taneční škola R+P Bartůňkových – step a tanec
16.15–16.35 ZUŠ V. Kaprálové – saxofony, akordeony, kytara
16.40–17.00 Romský taneční soubor Merci
17.00–17.30 přestávka – Sbor dobrovolných hasičů Královo Pole, roh
Bulharské ul.
17.30–18.40 Joe Cocker Band Brno
18.40–18.50 Žonglování Václava Peci
18.50–19.00 High Edition – street dance
19.00–20.00 The Peripeties – hity 60. let
20.00–20.30 Přestávka
20.30–21.30 LAURA A JEJÍ TYGŘI
21.45–22.00 Ohňová show Pa-li-Tchi
22.15–23.15 James Harries (písničkář) v Bezbariérovém divadle Barka
Program moderuje Martin Kudlička
pokračování na str. 2
Motto měsíce: „Uč, uč se, nebo se kliď!“ (Aut doce, aut disce, aut discede!) J. Milton vzpomíná tohoto nápisu na své škole.
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 9/2011
1
 Radnice informuje  Radnice informuje  Radnice informuje 
Zasedání RMČ
Rada městské části Brno-Královo Pole
na svém 4. mimořádném zasedání ze
dne 8. srpna 2011mimo jiné:
• schválila
– program a rozpočet 21. Erbovních slavností Králova Pole ve dnech 17.−18. 9.
2011 na Slovanském náměstí a program
společenského večera Erbovních slavností v pátek 16. 9. 2011 v obřadní síni
radnice
– rekonstrukci plynové kotelny v MŠ Purkyňova 21, Brno-Královo Pole na náklady společnosti TEPLÁRNY Brno,
a. s., formou technického zhodnocení
pronajatého majetku a souhlasila s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucích
smluv a dohody o závazcích smluvních
stran při přípravě její rekonstrukce mezi
společností Teplárny Brno, a. s. a Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Královo Pole
– přidělení nadlimitní veřejné zakázky
na služby „Údržba veřejné zeleně v MČ
Brno-Královo Pole, údržba chodníků
a vývoz odpadkových košů – západní
část MČ“ a vybrala jako nejvhodnější
nabídku uchazeče PARK v. o. s.
– přidělení nadlimitní veřejné zakázky
na služby „Údržba veřejné zeleně v MČ
Brno-Královo Pole, údržba chodníků
a vývoz odpadkových košů – východní
část MČ“ a jako nejvhodnější nabídku
vybrala uchazeče PARK v. o. s.
– přidělení nadlimitní veřejné zakázky
na služby „Čištění a zimní údržba komunikací v MČ Brno-Královo Pole“ a jako
nejvhodnější nabídku vybrala uchazeče
FALKY s. r. o.
• uložila
– tajemníkovi ÚMČ Brno-Královo Pole,
aby zajistil zveřejnění zápisů ze zasedání ZMČ, ze schůzí RMČ a informace o ukončených výběrových řízeních
na veřejné zakázky na internetovém
portálu městské části Brno-Královo
Pole v sekci přístupné veřejnosti, v souladu s platnou legislativou, v nejkratším možném termínu, nejpozději však
do 10 pracovních dnů od ověření zápisu
a aby zápisy ze všech již vykonaných
schůzí RMČ, zasedání ZMČ a informace o ukončených výběrových řízeních
na veřejné zakázky v tomto volebním
období, se zpětnou platností umístil
na internetový portál městské části
do sekce přístupné veřejnosti, v souladu
s platnou legislativou, a to bezodkladně,
nejpozději však do 40 pracovních dnů
– komisi majetkové upravit metodiku zadávání veřejných zakázek tak, aby bylo
možno uveřejňovat zadání všech výběrových řízení nad 200 000 Kč bez DPH
na internetovém portálu městské části
Mgr. Zdeňka Dubová, členka RMČ
Dne 20. června 2011 se konalo zasedání Zastupitelstva městské části
Brno-Královo Pole, které mimo jiné:
• schválilo
– udělení pamětní medaile u příležitosti
21. ročníku Erbovních slavností Králova
Pole p. Aleně Horké, Karlu Jarůškovi,
Marii Lastovecké
– rozpočtové opatření č. 6 v rozpočtu MČ
Brno-Královo Pole na rok 2011
– záměr na akci MŠ Purkyňova 21, BrnoKrálovo Pole: Celková revitalizace – kotelna, střecha, fasáda, okna
– záměr na akci ZŠ Slovanské nám. 2,
Brno-Královo Pole − oprava ploché
střechy
– záměr na akci MŠ Vackova 70, BrnoKrálovo Pole − oprava fasády
• doporučilo kompetentním orgánům Statutárního města Brna schválit
– výkup budovy č. p. 544 v k. ú. Ponava,
z vlastnictví Akademického atletického
klubu Brno a RUGBY CLUBU DRAGON BRNO do vlastnictví Statutárního
města Brna
– návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna, kterou se stanovují
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Brně s tím,
že spalování suchých rostlinných materiálů je v Králově Poli povoleno v období od 1. 3. do 31. 10. kalendářního roku
– výjimku z Pravidel prodeje domů, bytů
a nebytových prostor. Předmětem výjimky by byla možnost realizovat prodej
domovního celku Botanická 55, 57, 59,
61, 63, Brno, z úrovně městské části
po jednotkách tak, aby nebytové prostory Knihovny Jiřího Mahena a školní
družiny zůstaly v majetku Statutárního
města Brna.
Mgr. Zdeňka Dubová, členka RMČ
KLEINER
U NÁS PRODEJEM ZBOŽÍ SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ
TROUBA NEPEČE, PRAČKA NEPERE,
MYČKA NEMYJE, TEPLÁ VODA NETEČE
VOLEJTE KLEINER SERVIS
TEL.: 549 210 297–8
široký sortiment náhradních dílů a příslušenství na spotřebiče značek
MORA, FAGOR, KARMA, GORENJE … (termočlánky, výměníky, plechy, rošty, knoflíky…)
Košinova 10, Brno, tel.: 549 210 297-8
otevřeno: po–pá 8–16 hod.
parkování zdarma
Cejl 68, Brno, tel.: 545 214 600
otevřeno: po–pá 8.30–16.30 hod.
www.levnesporaky.cz
2
dokončení ze str. 1
PARK NA SLOVANSKÉM NÁM.
14.10–14.30 Pohádka o Sněhurce hraná asistenčními psy, Liga vozíčkářů
s informačními materiály
15.30–16.00 BASKETBAL pro všechny – setkání vozíčkářů SK HOBIT
Brno a basketbalistek SK Královo Pole (VALOSUN Brno),
slavnostní „hod“ z vozíku starostou MČ Brno-Královo Pole
(roh ul. Slovinská), sportovní program, dětský nafukovací koš,
autogramiáda – atd.
17.00–17.30 ukázka činnosti Sboru dobrovolných hasičů Králova Pole (roh
ul. Bulharská).
Turistické informační centrum – ražba mincí pregéřem (groše, tolary apod.),
TyfloCentrum Brno, o.p.s. – ukázky činnosti, Kabrňáci, o. s. – kvízy a hádanky, skautské oddíly „Královo Pole“ a „Dvojka“, oddíly karate SK Královo
Pole, TJ Sokol Královo Pole, Stanice mladých techniků – železniční modeláři,
motokáry, trampolína atd.
Zajištěn prodej občerstvení (na žetony) – prezentace malých pivovarů, degustace vín, kavárna, teplá jídla, „dětské občerstvení“, cukrová vata apod.
MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE, HUSITSKÁ 1
14.00–18.00 Krása mikrosvěta Delong Instruments
PŘÍRODNÍ ZAHRADA U SMRKU, RAMEŠOVA UL.
10.00–17.00 nabízí rekreační prostor na koberci z trávy, ochutnávku čajů,
prohlídku zahrady atd.
BEZBARIÉROVÉ DIVADLO BARKA, SV. ČECHA 35a
22.10–23.15 James Harries (Velká Británie) písničkář, vstup volný
Neděle 18. září 2011
HUSŮV SBOR, SV. ČECHA 35a
11.30–14.00 Den otevřených dveří
PŘÍRODNÍ ZAHRADA U SMRKU, RAMEŠOVA UL.
10.00–17.00 nabízí rekreační prostor na koberci z trávy, ochutnávku čajů,
prohlídku zahrady atd.
PÓDIUM V PARKU NA SLOVANSKÉM NÁM.
14.00–18.00 Koncerty cimbálových muzik Friška z Kyjova, Háj (Slezsko),
MikroJasenka ze Vsetína, ZUŠ Kopřivnice, Valášek, Slováček
a Javorníček z Brna, Červánek z Hradce Králové, vystoupení
vítěze soutěžní přehlídky „Hudební střípky Jaroslava Juráška“
17.00–18.00 Folklorní soubor Jánošíček
Program moderuje Monika Brindzáková
PARK NA SLOVANSKÉM NÁM.
14.00–18.00 Scénický šerm a divadlo Exulis s doprovodným programem,
dobové polní ležení z časů sedmileté války, ukázky zbraní,
střelnice z luků a kuší, šermířská vystoupení.
16.00
představení „Cech mistrů z Toleda“, dobové stánky – kořenářka, perníkář, akce skautských oddílů, oddílu karate SK Královo
Pole, skákací hrad, balónky a další atrakce,
Turistické informační centrum Brno – ražba mincí (groše, tolary apod.)
Zajištěn prodej občerstvení (na žetony) – prezentace malých pivovarů, degustace vín, kavárna, teplá jídla, „dětské občerstvení“, cukrová vata apod.
Změna programu vyhrazena.
Akci pořádá Městská část Brno-Královo Pole ve spolupráci
s organizacemi, občanskými sdruženími a dalšími subjekty
StaroÏitnosti
StaroÏitnosti
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov
(u hotelu Bílá rÛÏe, zastávka tr.: 9, 12)
IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI
Zejména: Nábytek • obrazy • rámy • hodiny • kapesní
a náramkové hodinky do r. v. 1970 • stříbrné příbory • české
granáty • tabatěrky • pudřenky • svícny • lustry • alpaku
kombinovanou se sklem • porcelánové figurky • veškeré
sklo • bižuterii • světla • rádia • gramofony • fotoaparáty •
dalekohledy • hračky • divadla • betlémy • vánoční ozdoby • vojenské věci, hudební nástroje • plakáty • knihy •
pohlednice • reklamní předměty a další
Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti
Telefon non-stop: 737 171 367 po–čt: 11–16.30, pá: 11–15
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 9/2011
Pejsci budou hrát divadlo
Pozornosti návštěvníků letošních Erbovních slavností by neměl uniknout
stánek Ligy vozíčkářů, která byla založena v roce 1990 a jejímž posláním
je podporovat lidi se zdravotním postižením v každodenním životě, práci,
ve volném čase a při řešení obtížných
situací. Jedním z jejích programů je
i královopolské Bezbariérové divadlo Barka. Na letošních Erbovních
slavnostech se tato organizace bude
prezentovat poprvé, a to v sobotu
po celý den. Na stánku s informačními materiály a tematickými časopisy
zaměstnanci organizace představí zájemcům vše, co Liga vozíčkářů lidem
s postižením, a to nejen vozíčkářům,
jejich rodinám a známým nabízí a podá
informace o svých službách. Organizaci najdeme i na webu: www.ligavozic.cz. Po celý den tu budou přítomni
také čtyři asistenční psi, se kterými
se můžeme seznámit, pohladit si je,
podívat se, co dovedou a mezi druhou
a třetí hodinou se s nimi setkat na volné
ploše v parku jako s herci v divadelním
představení Sněhurka a sedm trpaslíků.
Úlohu Sněhurky obsadí labradorský retrívr Stella, královny zlatý retrívr Indy,
myslivce zlatý retrívr Julie a prince labradorský retrívr ve výcviku Bessi – tu
budeme již brzy potkávat v královopolských ulicích s její novou paní – vozíčkářkou. Role trpaslíků obstarají děti,
které se k produkci na místě přihlásí.
Součástí programu bude i basketbalové
utkání basketbalistů na vozíku z klubu
SK HOBIT Brno versus hráčky SK
Královo Pole (Valosun Brno).
Jana Novotná
foto: archiv Ligy vozíčkářů
Bessi
James Harries muzikant od nás i kdekoli
V České republice žijící Brit James Harries patří k nejlepším evropským
písničkářům. Vystupuje na festivalech, v klubech stejně tak v Praze či Kroměříží
jako v New Yorku. Narodil se v roce 1974 v Manchesteru a oženil se u nás.
Recenzenti píší o jeho výjimečném talentu a o jeho velkém charisma. James
Harries píše své písničky, skládá hudbu pro filmy a stará se o svoji rodinu.
Talentovaný muzikant, ale také velmi příjemný člověk. Vtipný, přirozený,
skromný. Setkat se s ním je rozhodně víc, než jen hudební zážitek.
Jamesi, jak začal tvůj hudební příběh?
Můj otec hrál na klarinet v jazzové
kapele. Když jsem byl malý, naučil
mě noty, hrát na flétnu, a pak na klarinet. Ale byl jsem také obklopen hudbou. Elvis, Jimmy Rodgers, Johnny
Cash, The Beatles, Smokey Robinson
hráli u nás stále.
Jak ses dostal do Čech, a proč jsi
tady zůstal? Prý jsi přijel autobusem?
Přijel jsem před lety se školní kapelou, měli jsme tu naplánované nějaké
koncerty. Strávil jsem zde pěkný čas,
několikrát se sem vrátil, oženil se
a zůstal tady.
Jak se dnes žije muzikantovi, textaři a skladateli, rodákovi z Manchesteru (potažmo celé jeho rodině)
v Čechách? Co tě tu těší, co třeba
chybí?
Je to tu fajn. Je spousta míst na světě,
kde bych mohl snadno bydlet, a Praha
mi vyhovuje. Nejsem však ten, který
zakoření v jednom místě. Myslím,
že mi chybí moře (něco z mořského
vzduchu), ale Česká republika je pěkné místo k životu a Češi jsou roztomile pohostinní a přátelští.
Koncertuješ po celém světě, žiješ
v Praze, kde vlastně skládáš muziku a texty?
Zkouším si najít nějaký režim, abych
Autorizovaný servis a prodejce vozidel
www.autonova.cz
[email protected]
Autonova Brno, spol. s r.o., Masná 20, 602 00 Brno, tel. 543 424 211
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 9/2011
mohl uvažovat o psaní písní jako
o práci. (Líbilo by se mi ráno vstát,
odejít z bytu, jít do „kanceláře” a vracet se domů v 5.30 s napsanou písní). Mám v hlavě hodně písní, ale
teď je někdy obtížné napsat je, když
jsou kolem děti. A tak píši často písně
v hotelových pokojích, šatnách, nebo
autobusech...anebo kdekoli, kde mám
možnost být chvilku v klidu.
Začínal jsi jako jazzový tenorsaxofonista, prošel si obdobím rockera
a zpěváka kelt-punkové skupiny,
dnes tě nejčastěji řadí k folkovým
písničkářům. Jak by si sám charakterizoval svůj styl, co je pro tebe při
psaní muziky nejdůležitější?
Lidé, producenti, novináři, ti musí dát
nějakou nálepku, která také přitáhne
posluchače. Obchody s hudebními
nosiči ji využívají, aby tě zařadily
do nějaké sekce. Zkouším stylově
necharakterizovat, co dělám. Jenom
píšu písně a zpívám je. „Styl” zaleží
na tom, s kým jsem, když je zpívám,
nebo nahrávám. Od té doby, co hraji
hlavně sám, lidé považují tento typ
vystoupení za folkovou hudbu. Nemám s tímto označením žádný problém.
Skládáš i filmovou muziku. Napsal
jsi např. hudbu pro Snowborďáky,
nedávno pro film Lidice (premiéra
v červnu). Co tě zajímá na filmové
hudbě?
Napsal jsem píseň pro „Snowborďáky”, ne všechno, (no pomohl jsem
trochu s nějakými jinými písněmi),
a rovněž jsem dělal jen polovinu hudby pro film Lidice. Myslím si, že Lidice byl třináctý film, pro který jsem
skládal hudbu, ale zajímavá věc je,
že každý film byl úplně odlišný. To
je zcela jiná disciplína, než psát pro
sebe, máte šéfy (režiséry a producenty), kteří říkají, co chtějí, a musíte psát
pro ně i pro sebe.
V recenzích tě přirovnávají k mladému Bobu Dylanovi, Leonardu
Cohenovi, k Tomu Waitsovi. Těší
tě přirovnání? Co si vlastně o takových přirovnáních myslíš?
Obdivuji samozřejmě tyto tři muzikanty a zní pěkně, když mě lidé s nimi
porovnávají. Ale to není skutečnost.
Nevím, proč by mě měl někdo s nimi
srovnávat. Je to hezké, ale nemyslím
si o tom nic.
Sám si svoje koncerty moderuješ,
vyprávíš při nich různé historky,
mluvíš výborně česky, máš velký
smysl pro humor, uslyšíme i v Králově Poli nějaké „povídání“?
Děkuji,...haha...netuším. Já si nikdy
nepřipravuji nic dopředu, jestli to
myslíš takto. To záleží na publiku
ten který den. Je to spontánní. Takže
možná ano, možná ne. Sám jsem zvědavý a těším se na setkání v divadle
Barka.
Jamesi, děkuji za rozhovor.
Ptala se: PhDr. Jana Bros Svobodová
3
Laura a její tygøi ozdobou
letošních Erbovních slavností
Hudební skupinu Laura a její tygři nemusíme blíže představovat. Kdo by
neznal hity, jako Žár trvá, nebo Nebudeme. To s Laurou ještě zpívala Ilona
Csáková. Po jejím odchodu v roce 1999 její zakladatel Karel Šůcha skupinu
kompletně přestavěl a omladil. Dnes s ní Csáková vystupuje příležitostně.
K svým dvacátým pátým narozeninám si kapela nadělila minulý rok první
DVD „Laura a její tygři – BIG BANG!“ Laura a její tygři budou ozdobou
letošních Erbovních slavností. Na pódiu parku Slovanského náměstí to rozbalí
v sobotu 17. září ve 20.30 hod. Její lídr Karel Šůcha redakci Královopolských
listů odpověděl na pár otázek.
MERCI není jenom podìkování
Jak se těšíte na vystoupení v Králově Poli?
Poprvé hrála Laura a její tygři v Brně
na „Charbulce“ na počátku roku 1987,
šlo teprve o naše jedenácté veřejné
vystoupení. Protože Brňané dokážou
ocenit originalitu, měli jsme možnost
se sem opakovaně vracet. Vždy se
k vám hodně těšíme, uplynulé roky
a odehrané stovky koncertů na tom
nic nezměnily.
Chystáte v rámci svého koncertu
nějakou lahůdku?
Základ současné podoby koncertu
vychází z alba „Nejsou malé
věci,“ doplněného „the best of“
písněmi z celé čtvrt stoleté historie
Laury a jejích tygrů. Koncert měl
premiéru na EXPO 2010, osvědčil
se i v Šanghaji, a věřím, že se bude
4
líbit i v Brně, kde asi nebudeme tak
exotičtí, ale zase nám „naši Brňané“,
lépe rozumějí.
Kdo bude vaším hostem?
V Králově poli vystoupíme v základní
sestavě se zpěvačkou Lenkou Novou.
Lenka se narodila, studovala a s rockovou hudbou začínala v Brně. Protože
vím, jací jsou v Brně patrioti, ze zdvořilosti předpokládám, že Lenka stále
patří Brnu a v naší původně severočeské kapele je na stálém hostování.
Co byste vzkázal svým fanouškům
do Brna?
Zdravím brněnské draky (oni vědí)
a těším se, že se opět uvidíme, po koncertě spolu promluvíme a popijeme.
Merci, to je název romského tanečního souboru z Brna, který
vystoupí na letošních Erbovních
slavnostech. O jeho počátcích,
historii i fungování vám toho nejvíce poví umělecká vedoucí Monika Balogová. Ač sama maminka
dvou dětí, věnuje se vedle svých
každodenních povinností s obdivuhodným nasazením tanečnímu
souboru. Společně s mladými,
kteří prý mohou docházet do souboru jen za předpokladu, že se
dobře učí, protančíte ve vášnivých
rytmech Východ, Střední Evropu,
Balkán. Soubor několikrát vyhrál
soutěž Romský talent, byl pozván
na folklórní festival Strážnice,
tančil s Ondrášem a vloni slavil
velké úspěchy v televizní soutěži
Talentmánie, kde se při velké konkurenci dostal až do semifinále.
Zkrátka setkání s tanečním souborem Merci vás pěkně zahřeje.
PhDr. Jana Bros Svobodová
Mgr. Zdeňka Dubová,
foto: Marek Smejkal
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 9/2011
Pøijïte si pro brnìnské groše
Ani letos si rozhodně nenechejme
ujít ražbu mincí, kterou jsme mohli
na stánku Turistického informačního centra města Brna (dříve Brněnské kulturní centrum) sledovat
již na Erbovních slavnostech v letech 2007–2009. Urostlý pregléř
v dobovém kroji se tu bude letos
u špalku opět rozhánět kladivem
a z raznice sypat jeden čerstvě ražený brněnský groš za druhým. Tento
peníz je obsahově i stylově odvozen
od drobné mince Matyáše Habsburského (1557–1619), někdejšího
českého krále (od r. 1611) a římského císaře (od r. 1612), který v roce
1608 dostal u příležitosti svého
zvolení moravským markrabětem
v Brně od tureckého poselstva darem exotické zvíře: krokodýla. Ten
byl téhož roku darován opětovně,
a sice brněnské radnici, kde jej můžeme vycpaného vidět dodnes. Ražba brněnského groše – prováděná
v hliníku (koupit si můžeme i provedený v mosazi a mědi), s korunovaným velkým písmenem M mezi
ozdobnými úponky – se provádí
od roku 2006 za hezkého počasí
od května do září vždy v pátek a sobotu v prostorách Staré radnice –
pod krokodýlem. V této souvislosti
si připomeňme, že v roce 2010 byl
na Dominikánském náměstí zpřístupněn veřejnosti Mincmistrovský
sklep, objevený v roce 1999 (otevřeno úterý – neděle 9.30–18.00).
Jana Novotná, foto: autorka
VOX POPULI  VOX POPULI  VOX POPULI  VOX POPULI
– Ještě ve větší míře než v loňském
roce se letos v létě setkávám v centru
Králova Pole a jeho okolí s prazvláštním jevem, nebezpečným pro chodce – s cyklisty uhánějícími na svém
bicyklu po chodníku. Co tomu říká
Městská policie?
Vlasta Š.
– Když začala likvidace obchodního
střediska v bývalém královopolském
Besedním domě, těšila jsem se, že
na jeho místě vznikne větší prodejna
s potravinami, neboť právě takovou
centrum Králova Pole citelně postrádá. Namísto toho se zde objevila další
banka. Jsem z toho zklamaná.
Čtenářka
– Když jsem nedávno ve spořitelně
na Palackého třídě čekal, až přijdu
na řadu, našel jsem pod židlí otevře-
nou obálku, obsahující dvacet dva tisíc korun. Odevzdal jsem ji i se svým
jménem a adresou. Když se mi později přihlásila žena, která peníze ztratila,
řekla mi jen, že neočekávala, že by se
se ztracenou hotovostí setkala – slůvka poděkování jsem však neuslyšel.
Ne že bych na díky čekal, stejně mě
to ale překvapilo.
Čtenář
– Nedávno jsem byla svědkem, jak
maminka rozbalila dcerce bonbón
a papírek odhodila na chodník. Asi
dva dny nato zase starší muž vyklepl
z balíčku poslední cigaretu a prázdnou krabičku odhodil – kam jinam
než na chodník, i když koš na odpadky měl na dosah. Má vůbec smysl
komentovat tyto věci? Nejspíš ano.
Pořád je to lepší než mlčet.
Obyvatelka Králova Pole
Neobyèejný letní den
Pro děti v mateřské školce na ulici Božetěchova nebyl první letní den obyčejný. Pod vedením Josefa Slezáka (Klub
Svazu CO) zde probíhala akce, která je
měla připravit na to, jak se chovat při
vzniku mimořádných událostí a v silničním provozu.
Na stanovišti Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje se děti
dozvěděly, jak vypadají uniformy složek Integrovaného záchranného sboru,
co dělat, když někde začne hořet a také
si vyzkoušely, jak udusit jiskřičku, která
se dostane na jejich oblečení. U stanoviště Městské policie si děti na kolech
bez šlapátek projely sestavenou trať
a dozvěděly se, jak se v provozu mají
chovat. Studenti Univerzity obrany při-
pravili pro změnu oddychové kreslení
toho, jak si děti představují techniku
a členy Integrovaného záchranného
sboru. Těm nejmenším sloužilo také
stanoviště se sportovním vyžitím v podobě skákání v pytli a přetahování lanem. Český červený kříž vysvětlil, co
dělat v případě zranění, jak těžce zraněného přenést na nosítkách na místo,
kde se o něho lépe postarají. Sbor dobrovolných hasičů Králova Pole měl pro
děti sestavenu dráhu, po které musely
projít přes kladinu z prkna, přeskočit
provizorní zeď, prolézt tunelem a hasičskou hadicí s vodou správně uhasit
požár, jenž byl simulován nakresleným
místem na modelu budovy.
Ilona Hortová
Klub seniorů při DPS Štefánikova-Kartouzská
Pravidelné schůzky každou středu ve 14 hodin
Program: 21. 9. – osobnost: Stela Zázvorková, 5. 10. – Klíčové živiny pro
•••
naše zdraví
Klub seniorů – Štefánikova-Kartouzská
Zveme seniory, kteří chtějí aktivně trávit volný čas, do klubu Přátelé
senioři na Štefánikově 63a. Klub je každé pondělí od 13.30 hod. do 16 hod.
Program na září: 5. 9. – Přivítání o prázdninách, 12. 9. – Královo Pole,
19. 9. – Rakouské Alpy, 26. 9. – Sv. Václav
Klub seniorů pořádá zájezd na Slovensko do termál. lázní Dunaj. Streda v neděli 9. 10. Cena 260 Kč, vstupné na celý den dospělí 6 euro, senioři 5 euro,
záloha na skříňku 5 euro. Zájezd do termál. lázní Velký Meder je naplánován
na neděli 13. 11. Cena 260 Kč, vstupné na celý den dospělí 9 Euro, senioři
7 Euro. V obou případech je odjezd od Měst. policie Štefánikova v 6.30 hod.
přihlášky a platba v pondělí od 13.30 do 15.30 hod. na Štefánikové 63a,
6. poschodí (v klubu).
!SLEVA 100,- Kč NA SERVIS S TÍMTO KUPÓNEM!
www.computercentrum.cz
B[ÈżÓ
WäEZPEEPIPEJO
41035"3&«-%SVäTUFWOÓVMJDF%SVäTUFWOÓ#SOPĻFŘLPWJDFDDBNPELPOFŘOÏUSBNWBKFŘ
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 9/2011
Autorizovaný prodejce a servis počítačů
Prodej notebooků, LCD, tiskáren, tonerů a doplňků
Opravy a odvirování PC a notebooků
Instalace software, přestavby PC
Montáž datových sítí a WiFi
Tel: 549 210 404
Štefánikova 48, Brno, 612 00
Po-Pá 9-18
Poradíme s výběrem nejvhodnějšího produktu pro Vás
5
ŘÁDKOVÁ INZERCE
• PRODÁM plyn. průtok. ohřívač PO35. Nový vnitřek – levně. Tel.:
605 345 847
• VYMĚNÍM NB 2+1. Kr. Pole za 1+1. Tel.: 605 702 016
• KOSMETIKA Tyršova 29. AKCE prodlužování řas cena od 400 Kč.
Kosmetika včetně barvení řas a obočí 500 Kč. Tel.: 777 821 291
• PIVOTÉKA – pivní speciály z ČR i ze světa. LUXON, Bulharská 49
• DOPRAVA PRO SENIORY! Nabízím seniorům odvoz k lékaři, na nákup, úřady apod. Přeprava denně za smluvní ceny od 80 Kč za osobu.
Sleva 50% za další přepravované osoby. Doprovod k lékaři zdarma! Pro
držitele senior pasu sleva 5%. Pavel Zouhar 736 701 319
• MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, aj. Královo Pole
a okolí. Tel.: 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz. Platba
hotově = 250 Kč. SLEVA!
• RÁMOVÁNÍ obrazů – Metodějova 9a, tel.: 541 211 165
• MALBY, nátěry Onderka, tel.: 541 262 997, 604 731 918,
www.malby-natery.eu
• AKCE! Kadeřnictví Lenka Kr. Pole, Blahoslavova 41, 300 m od nádraží.
Ceny: trvalá, melír, barvení 510 Kč vše včetně mytí, střihu, foukané. Na
objednávku tel.: 603 809 705
Nejen o školním roce na ZUŠ V. Kaprálové
Ještě jsem neslyšel, že by se našel kolega
ředitel, který by o „své“ škole napsal kritický článek. Tento stereotypní fenomén
sebepochval by stál zajisté za sociologické i psychologické zkoumání. Ani já
naše čtenáře nezklamu, není k tomu totiž
opravdu důvod. Ne, že bychom neměli
na čem pracovat, vždyť jak praví klasik:
„kdo chvíli stál…“ Jistě, některé úspěchy nám trochu jakoby zevšedněly, už je
skoro předpokládáme, už s nimi počítáme, zdánlivě ztrácejí třpyt. Myslím nyní
například na obě třídy výuky akordeonu,
kde žeň prvních cen už patří k tradici školy. Nebo tradičně naplněné aspirace v celostátní výtvarné přehlídce ZUŠ, i když
v tuto chvíli mají zatím podobu postupu
do ústředního kola. Velkou radost nám
letos udělali soutěžící žáci na ostravské
soutěži Pro Bohemia. Vynikající umístění
v kategorii hry na fagot, zobcovou flétnu
a lesní roh, přispěla k mimořádně dobré
bilanci našich soutěžních výsledků. Velmi dobře má bezesporu „našlápnuto“
do budoucna i vítězka krajského kola IV.
kategorie ve hře na housle, kterou z postupu do Ústředního kola Národní soutěže
ZUŠ v Liberci vyřadil jenom diskutabilní
postupový klíč mezi jednotlivými kategoriemi. Dva z našich žáků se také promítli
do vystoupení s Filharmonií Brno v rámci
festivalu Mozartovy děti, respektive s orchestrem Mladí brněnští symfonikové
(lesní roh a zobcová flétna). Tolik snad
o rodinném stříbře.
Co považuji za nutné rozhodně zmínit,
je tradiční koncert učitelů školy, který
se svojí úrovní i celkovou atmosférou
velmi těsně přiblížil skutečně mimořádnému koncertu pedagogů k padesátiletí
školy. Podobně vyzněl i koncert k výročí
čtyřicetiletého pedagogického působení
na škole paní Mgr. Mráčkové, za účasti
hostujících umělců. Školní rok finišoval
vystoupením žáků tanečního obor v Mahenově divadle, absolventskými koncerty
a absolventskými výstavami výtvarného
oboru. Každoroční tečkou naší veřejné
produkce jsou vystoupení na půdě Staré
radnice, taneční − zaměřené na folklórní
žánr a hudební − se skvělou dramaturgií
i výkony, věnované tentokráte 333. výročí narození geniálního zjevu italského
hudebního baroka − Antoniu Vivaldimu.
Tolik ve zkratce.
Píši-li v nadpisu „Nejen o…, je to proto, že cítím určitou povinnost seznámit
královopolskou veřejnost i s jinou stránkou života školy. Sídlíme v dnes již více
než stoleté budově na Palackého třídě, odhlédněme nyní od našich “odloučených“
pracovišť. Je to místo lukrativní, veřejnosti snadno dostupné. Pokládám za velmi moudré, že škola setrvala na tomto
místě, což je výslednicí shodného názorového průsečíku všech kompetentních
míst královopolské radnice i pohledů
našich. Není dnes již zajímavé, že cesty
k této shodě měly jistou vývojovou pestrost. Podstatné je, že se projevily mimo
jiné značnými investicemi do úplné rekonstrukce el. rozvodů, dvěma etapami
výměny oken a v současné chvíli generální opravou fasády školy. Jsem přesvědčen, že tohle všechno se v budoucnu vrátí
v podobě hodnotově zrale orientovaných
mladých lidí, schopných identifikovat se
s demokratickými principy společnosti,
schopných tyto principy nejen obhajovat,
ale i aktivně kultivovat.
Mgr. Martin Slávik, Ph.D., ředitel ZUŠ
Místo k pøemýšlení
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Blok č. 1– 2. 9., 30. 9. – Floriánova, Hostinského, Hrubého, Chaloupkova, Chelčického,
Kollárova, Košinova, Malátova, Metodějova, Šafařikova, Škárova, Veleslavínova,
A. Macka, Mojmírovo nám. vč. parkoviště, Rostislavovo nám. (od Škárovy
po Chaloupkovu), Božetěchova – slepá, Palackého k ZUŠ, Poděbradova
Blok č. 2 – 5. 9., 3. 10. – Blahoslavova, Božetěchova, Dalimilova, Mánesova vč.
parkoviště, Kamanova, Volfova, Bystřinova, Galandauerova vč. parkoviště, Tylova,
Budovcova vč. parkoviště před nádražím ČD, Kosmova – vnitroblok
Blok č. 3 – 7. 9., 5. 10., – B. Němcové, Ramešova, Havlišova, Bulharská, Hlaváčkova,
Riegrova, Hutařova, Červinkova, Herčíkova, Slovanské nám., Kubešova, Berkova,
Srbská 48–70 vč. parkoviště
Blok č. 4 – 9. 9., 6. 10. – Ruská, Mečířova, Sadovského, Svatopluka Čecha, Vackova,
Vodova (od Svat. Čecha po Červin.), Skácelova, Hradecká/souběh/, Hradecká – techn.
park, U Vodárny
Blok č. 5 – 12. 9., 10. 10. – Jungmannova, Matulkova, Máchova, Pešinova, Podešvova,
Slovinská, Těšínská, Tyršova, Purkyňova (od Skácelo. po Červin.), Vodova (od Svat.
Čecha po koup.), Charvatská, Husitská vč. parkoviště, Skácelova (vnitroblok)
Blok č. 6 – 14. 9., 13. 10. – Klatovská, U Červeného mlýna, Domažlická,
Chaloupeckého nám., Chlupova, Reissigova, Kartouzská vč. parkoviště, Šelepova,
Šumavská vč. parkoviště, Tábor, Klusáčkova, Dobrovského, Tererova
Blok č. 7 – 16. 9., 25. 10. – Ptašínského vč. parkoviště, Rybníček, Skřivanova,
Kabátnikova vč. parkoviště, Střední, Vnitřní, Sportovní vč. parkoviště, Sportovní /
za Aralem/, Sportovní /parkoviště/, Staňkova část propojka Střední – Sportovní,
Cimburkova mimo ZÁKOS
Blok č. 8 – 19. 9., 27. 10. – Mojžíšova, Fibichova, Myslínova, Žleb, Křivého, Högrova,
Kepákova, Černíkova, Sladkovského
6
Jsou místa, která navštěvujeme, protože
mají nějaký smysl. Smysl, úmysl, myšlenku. Dobrých myšlenek může být víc, prosadit se nakonec může jen jedna. Hlavní je,
aby měla smysl. Zahrada u Smrku, kterou
si můžete prohlédnout v rámci Erbovních
slavností, a kterou mnozí již navštěvují, je
zvláštním zákoutím. Vévodí jí majestátní smrk, nad nímž bdí Lesnická fakulta
Mendelovy univerzity v Brně, a to proto,
že disponuje výjimečnými vlastnostmi.
Z hlediska botanického jsou objektivní,
můžeme je měřit, porovnávat, zkoumat.
REHABILITACE
Můžeme mu však přičítat i vlastnosti, jež
potřebujeme pocítit. Důstojnost, bezpečí,
klid městské krajiny, návrat k přírodě. Pro
člověka, který bydlí v bytě a nemá možnost vypít čaj v altánu, opéci si s dětmi
špekáček, postřehnout, kteří ptáci dotvářejí jeho okolí, pro člověka, který si chce
posedět s přáteli na špalku uprostřed města, poslechnout si malý koncert, zacvičit
tai-chi, projít se po masážní stezce nebo
popřemýšlet o smyslu takových míst, je to
dobrá myšlenka, místo k setkávání.
PhDr. Jana Bros Svobodová
A
ORTOPEDIE
Vackova 8, Brno-Královo Pole
TERAPIE LASEREM, ZDRAVOTNÍ REHABILITAÈNÍ
CVIÈENÍ A CVIÈENÍ NA MÍÈÍCH, KOMPLEXNÍ PÉÈE
O POHYBOVÝ APARÁT
w w w. r ecens. c z
Rehabilitace
Po – Čt: 7.00 –18.00
Pá:
8.00 –16.00
Ortopedie
Úterý: 16.00 –19.00
RECENS, s. r. o.
Vackova 8, Brno-Královo Pole
Tel: 530 315 047, 602 935 183
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 9/2011
Zveme vás na návštìvu Husova sboru
Husův sbor v Králově Poli nacházející se na nároží ulic Svatopluka Čecha
a Charvatské má v neděli 18. září den
otevřených dveří. Návštěvníci Erbovních slavností si tak mohou prohlédnout interiér stavby vzniklé v roce
1925 podle projektu architekta Josefa
Nováka. Za zmínku stojí mohutná věž
se schodištěm nacházející se na nároží
budovy. Sbor má dva sály, v přízemí
divadelní, v prvním patře potom prostý
bohoslužebný s oltářem. V něm každou
neděli od 8.30 h probíhají bohoslužby.
MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE
1
VÍTÁMVÁS CUP 2011
Aula Střední školy F. D. Roosevelta
pro tělesně postižené na Křižíkově 11
vře vzrušením, očekáváním, životem,
moderátoři Michael Svoboda a Martin Polášek mají vše pevně v rukou,
o odstartování úvodního ceremoniálu
se již postarala taneční skupina školy
s názvem PROČ NE – FREE, vznikl tu i prostor pro projekci průřezu
vzpomínek na uplynulých pět příběhů sportovního klání ve stolním Stiga
hokeji – turnajů VÍTÁMVÁS CUP
2006–2010, konaných na této škole
vždy se závěrem školního roku. Je
27. června 2011 a právě začíná šestý
ročník dvoudenního turnaje. Ten je
obsazen přihlášenými studenty školy
i žáky druhého stupně brněnských základních škol či studenty škol středních a koná se pod záštitou primátora
Statutárního města Brna Bc. Romana
Onderky MBA., a hejtmana Jm. kraje JUDr. Michala Haška. Soutěžit ve
3
Divadelní sál slouží pro pořádání koncertů. V době letošního adventu se tady
například chystá koncert pěveckého
sboru Lumír.
Mgr. Zdeňka Dubová
stolním hokeji přišli postižení i zdraví, všichni, kteří se rádi setkávají, rádi
si hrají, vzájemně si předávají zkušenosti a také kdo mají rádi hudbu, neboť sportovní zápolení bude doprovázet reprodukovaný rock, dance, pop.
VÍTÁMVÁS CUP je rozdělen na
putovní („Na cestách“), který hostuje
na různých brněnských školách, a na
domácí, jemuž přihlížíme právě dnes.
Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: 732 244 454
otevřeno po–pá 10–12 a 14–17 h. Ukončení výstavy poslední den ve 12 hodin
„KRÁSA MIKROSVĚTA Delong instruments“ – aneb Jak vidí svět
elektrony osmdesát let od objevu elektronové mikroskopie, která má v Brně již
šedesátiletou tradici, čímž se Brno zařadilo mezi několik světových středisek
tohoto špičkového oboru (od 7. 9. do 25. 9. 2011).
„Podzimní salon US Parnas“ – (od 29. 9. do 17. 10. 2011).
Dětský folklorní soubor ISKERKA působící v Brně-Králově Poli, přijímáme děti a mládež do souboru. Zájemce o lidový tanec i naprosté začátečníky,
bez konkurzu! Začínáme 12. 9. a 13. 9., a poté vždy každé pondělí a úterý,
dle věku školních dětí a mládeže. Nábor není časově omezen.
Nácviky: pondělí – Oddělení dětské: od 17.00 do 19.00 hod, děti od 6 do
12 let, úterý – Oddělení mládeže: od 17.00 do 19.00 hod, mládež od 12/13
do 18 let (lze až do 26 let).
Místo nácviků: Základní škola, Košinova ul. 22, Brno-Královo Pole, školní
družina.
Kontaktní adresa: Vangorová Vladimíra, Merhautova 177, 613 00 Brno,
tel.: 605 11 11 96, E-MAIL: [email protected], www.iskerka.wz.cz
UKÁZKOVÉ ODPOLEDNE S TENISEM
Tenisová škola Tallent připravila pro všechny holky a kluky
bez rozdílu věku ukázkové tenisové odpoledne
při Základní škole Staňkova
2
Založen byl na počest a památku
žáka školy Lukáše Vítámváse, který
měl rád hokej (a stolní hokej si můžou zahrát i vozíčkáři) a v prosinci
2005 podlehl svému postižení. Byl to
sportovní nadšenec a dobrý kamarád
a zítra by zajisté ocenil výkon letošního absolutního vítěze turnaje. Tím se
stal Zdeněk Matoušek mladší.
Jana Novotná
foto: 1 – Jakub Jekl; 2, 3 – autorka
Přijďte se seznámit se základy tenisu a alespoň na chvilku si vyzkoušet jaké to je být malou Kvitovou nebo Berdychem. Ukážeme
Vám jak probíhá tréninková hodina a rádi zodpovíme Vaše dotazy ohledně tenisu.
V rámci doprovodné soutěže děti získají věcné ceny a diplomy.
Přesvědčte se, že tenis je pro děti vhodná mimoškolní sportovní aktivita. Jde o individuální
sport, který učí děti vytrvalosti, soustředěnosti a umění fair-play.
Zároveň podporuje zdravý rozvoj dítěte, jeho pohybové i psychické
vlastnosti. Neváhejte tedy a společně s rodiči přijďte strávit příjemné
sportovní odpoledne.
Těšíme se na Vás v pátek 16. září v 15.30 hodin
Informace získáte na www.tallent.cz nebo se nás obraťte
přímo na tel: 603 527 172.
A-WebSys spol. s r.o., Kounicova 966/67a, Brno, tel.: 541 144 609
Vlastní ProEshop.cz
Dostupnost: skladem
Naše cena: od 239 Kč/měsíc + 20% DPH
Akce: první 3 měsíce + zaškolení + grafika = zdarma
1DEtGNDSODWtGR
O B J E D N AT
www.ProEshop.cz
KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY – 9/2011
EXGRXFQRVWSDWĜtHVKRSX
7
Nová mateøská škola na Rybníèku
V roce 2009 došlo ke sloučení Základní školy, Brno, Staňkova 14,
která se nachází na nároží ulic
Staňkova a Rybníček, s Mateřskou
školou, Brno, Staňkova 14 v jeden
právní subjekt s názvem Základní
škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14. Umývárna a toalety ve stávající budově školky neodpovídaly
hygienickým požadavkům, chyběl
i sprchový kout, proto bylo rozhodnuto o jejím přemístění do budovy
bývalého gymnázia na Rybníčku 9.
S pracemi na rekonstrukci tohoto
objektu bylo započato v únoru letošního roku, dokončeny byly v závěru
letních prázdnin, nová školka byla
slavnostně otevřena 1. září 2011.
Rekonstruovaný objekt na Rybníčku 9 je čtyřpodlažní (suterén a tři
nadzemní podlaží), směrem do zahrady k němu bylo přistavěno schodiště
a výtahová šachta. V prvním a druhém nadzemním podlaží se budou nacházet čtyři třídy pro stovku dětí MŠ
(původní školka disponovala čtyřiceti
místy), výdejna stravy a vyhovující
sociální zařízení, další rekonstruované prostory budou postupně využívány základní školou. Interiéry byly
nově vybaveny, třídy barevně odlišeny výmalbou, a protože se školka
nachází na Rybníčku, byly do výtvarného pojetí malby stěn zahrnuty
tematické obrázky – voda, rákosí,
labutě, ryby a další. Rekonstruována
byla i školní zahrada s odpočinkovým
koutem, využívána bude jak dětmi ze
školky, tak školní družinou. Dvorní
část objektu dostala novou barevnou
fasádu, uliční ji dostane v příštím
roce. Původní jednopodlažní budova
MŠ ve dvorním traktu by měla škole sloužit jako multifunkční kulturní
centrum.
O celkovém výsledku prací se
můžeme přesvědčit v době konání
letošních Erbovních slavností, kdy
v sobotu 17. září se v Základní škole a Mateřské škole, Brno, Staňkova
14 v době 10–12 hod. uskuteční Den
otevřených dveří.
Jana Novotná, foto: autorka
Vozíèkáøka paní Jana èeká na vytouženou fenku Bessi
Motto: Štěstí kvete tam, kde není
lhostejnost
Šedesátiletá paní Jana je Královopolačka tělem i duší. Přestože je handicapovaná, a jezdí na elektrickém
vozíku v doprovodu svého čtyřnohého přítele, působí vyrovnaně. Jen
málokdo tuší, jaké nástrahy ji její nemoc přináší. Před pár lety ovdověla,
a protože její manželství bylo bezdětné, zůstal jí jenom její pejsek. Ten je
nejenom jejím jediným společníkem,
díky kterému každodenně vyráží
do ulic na procházky, ale hlavně nepostradatelným pomocníkem. Nebo
spíše byl. Onemocněl totiž vážnou
chorobou a už jí nemůže plně asistovat. Předtím paní Janě podával mobil,
pomáhal při oblékání, otevíral dveře,
doprovázel ji při nákupech. Proto se
s prosbou obrátila na Ligu vozíčkářů,
kde je registrovaná už sedmým rokem
a požádala je o pomoc. Potřebovala
by totiž nového asistenčního psa. Jeho
výcvik je však náročný a stojí kolem
dvou set tisíc korun. Asistenční psi
totiž nejsou uznáni jako kompenzační pomůcka a stát na ně nepřispívá
(na rozdíl od vodících psů pro zrako-
vě postižené). Pořízení takového psa,
výživa, veterinární péče a vlastní výcvik závisí na sponzorských darech,
grantových řízeních a benefičních
akcích. Štěstí bylo paní Janě nakloněno, co se týká získání psa. Rodina,
která pořídila své babičce fenku labradorského retrívra Bessi a ona tak
velkého pejska nezvládala, ho nabídla
Lize vozíčkářů. Bessi je povahově
vhodná a úspěšně prošla také zdravotními testy. Jenže to je jenom část
úspěchu. Nyní je v rukách cvičitelů,
kteří jí učí potřebným dovednostem
asistenčního psa. Teprve po sedmi
měsících důsledného výcviku obdrží
certifikát. Jediné, co schází v mozaice
tohoto příběhu, jsou peníze na zaplacení výcviku. Snaží se je získat i paní
Jana. Liga vozíčkářů za tímto účelem
vypsala veřejnou sbírku. Nad možností pomoci se zamýšleli také pořa-
datelé Erbovních slavností a rozhodli
se rovněž pro sbírku. Peněžními dary
pro dobrou věc mohou přispět také jejich návštěvníci. Jedna z kasiček bude
k dispozici u pódia, druhá ve stánku
Ligy vozíčkářů, kde uvidíte i Bessinku. (Ta bude také hrát v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků.) Třetí kasička
bude v bezbariérovém divadle Barka.
Na Erbovní slavnosti zavítá také paní
Jana. Pokud vám její osud není lhostejný, máte možnost přispět na potřebnou přípravu Bessinky. Možná
byste mohli udělat šťastnější jednu
osamělou dámu na kolečkách.
Zájemci o finanční pomoc mohou
své příspěvky na výcvik Bessi posílat na číslo účtu 277 502 07/0100.
Mgr. Zdeňka Dubová,
foto: archiv Ligy vozíčkářů
Relaxujte v sauně…
Pravidelné saunování spolehlivě odstraňuje
fyzickou i psychickou únavu a posiluje
j
obranyschopnost organismu.
Načerpejte energii v příjemném
prostředí našich saun.
Přijímáme rezervace
pro skupiny
i jednotlivce.
Rezervujte včas!
Křižíkova 9d, Brno
po–pá 15–23 h
telefon: 549 216 331
Dobrovského 29, Brno
po–so 15–23 h
telefon: 549 216 221
[email protected]
www.saunakrpole.cz
Vydává Statutární město Brno – Městská část Brno-Královo Pole. Editor: Petr Podroužek, šéfredaktorka: Mgr. Zdeňka Dubová. Adresa: Redakce časopisu
Královopolské listy, Palackého tř. 59, 612 93 Brno, tel.: 606 410 820, e-mail: [email protected], příjem inzerce: pondělí 10–12, 15–17 hodin,
4. patro – dveře č. 60. Registrováno MK ČR E 12219. Počet výtisků: 15 000. Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky
nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel.
Download

Královopolské listy - Královo Pole