28. července 2011 l číslo 28 l ročník 41
Noviny
zdarma
nejen pro
havíře
Bezpečnostní heslo na červenec:
Kdy důchod?
Horník Bowling Cup 2011
S bezpečností musíme
začít každý u sebe!
Tabulka i vysvětlení
novely zákona
V září začíná turnaj,
přihlaste se už teď!
strana 7
strana 10
Bezpečnost v OKD na prvním místě
Soutěž BOZP
zná své vítěze
Těžba uhlí je i s nejmodernějšími technologiemi prací pro opravdové chlapy, nadále je však nutno snižovat rizika
Vážení zaměstnanci OKD i dodavatelských organizací, vážené kolegyně, vážení kolegové,
máme za sebou velmi těžké
období, neboť jsme v průběhu
krátké doby ztratili tři kolegy,
kamarády a parťáky. Dovolte mi
tedy, abych v úvodu svého článku vyjádřil upřímnou soustrast
rodinám a přátelům všech tří pracovníků, kteří v červnu a v červenci zemřeli při práci v našich
dolech. Abych pozůstalým rodinám dopřál klid před médii, nebudu uvádět jednotlivá jména a další podrobnosti, ale ujišťuji vás, že
se stejně jako ve všech obdobných
případech postaráme o jejich rodiny, abychom se v co největší míře
pokusili zmírnit alespoň ekonomický dopad této osobní tragédie,
a to v maximálním možném rozsahu stanoveném legislativou a naší
kolektivní smlouvou. Prostřednictvím Občanského sdružení svatá
Barbora budeme poskytovat podporu především všem nezletilým
dětem zesnulých.
Na konci roku 2009 jsem na titulní straně Horníka napsal: „V letošním roce vykazujeme přibližně
12 úrazů na 1 milion odpracovaných hodin ve srovnání s loňskými
13. To je dobrý výsledek, na který
můžeme být hrdi. Ale i toto číslo se musí v příštím roce drasticky snížit. Mým snem je dostat se
na jednomístné číslo, a proto vás
všechny žádám o pomoc a návrhy,
jak ho zrealizovat.“
Tento sen se skutečně naplnit podařilo – loni se ukazatel
úrazové četnosti opravdu snížil
FOTO: Josef Lys
OSTRAVA – Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci (BOZP) byly hlavním tématem
setkání generálního ředitele Klause-Dietera Becka a dalších členů managementu
OKD s hlavními předáky a vedoucími
úseku, které se konalo v úterý 26. července v budově generálního ředitelství OKD.
Oceněno bylo 12 kolektivů ze všech čtyř
dolů za výsledky v soutěži kolektivů rubání, příprav, vybavování a likvidace v OKD
v oblasti BOZP za 1. pololetí 2011.
Jak v úvodu zdůraznil provozní ředitel
Leo Bayer, těžební společnost právě
v těchto dnech přijímá další opatření,
která by měla vést k ještě důslednějšímu
zajištění bezpečnosti důlních pracovníků,
k tomu, aby se všichni ve zdraví vraceli
z práce domů. Poděkoval přítomným
za příkladný přístup k plnění úkolů
a požádal je, aby poděkování za bezúrazovou práci tlumočili všem členům svých
kolektivů. Zvlášť vyzvedl výsledky kolektivu vybavování a likvidace Jana Rzymana
a Jiřího Zátopka z Dolu Paskov, který už
půldruhého roku pracuje bez úrazu.
Odměny za výsledky v oblasti BOZP
převzali zástupci 12 kolektivů.
Po předání finančních odměn
následovala beseda, na níž se s vedením
těžební společnosti podělili o zkušenosti
z porad ředitelé všech čtyř činných dolů
OKD a zástupci oceněných kolektivů,
školení a komunikace na šachtách a radili se, jak tento systém dále zlepšovat
s cílem dalšího zkvalitnění informovanosti
zaměstnanců o situaci v revíru a dalších
záměrech vedení firmy, včetně prohloubení úrovně firemní kultury. Mimo jiné se
také hovořilo o možnostech častějších,
třeba i neformálních informačních setkáních top managementu OKD s hlavními
předáky a vedoucími úseků.
Cílem všech těchto aktivit je vytváření
dělné atmosféry vedoucí k dalšímu zvyšováni produktivity a dosažení co nejlepších
výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci.
syl
Technolog úpravny Dušan Zmijka ukazuje potrubí, které propojuje vedení z plovoucí čerpací
stanice na nádrži Doubrava 4 a rozvody užitkové vody na úpravně, a u čerpadla QVC č. 14,
které je díky jeho nápadu vypnuté. V pozadí záložní čerpadlo č. 13.
FOTO: Archiv OKD
Nejlepší kolektivy u generálního
ředitele Klause-Dietera Becka
na jednomístné číslo a letos za první pololetí se poprvé v historii
dostal pod hodnotu 8. To vše díky
rozsáhlým investicím do nových
technologií i bezpečnosti, díky
změně přístupu zaměstnanců OKD
k pracovním postupům, díky vašim
nápadům a podnětům i zásluhou
mnoha dalších okolností.
Poslední události nás všechny přesvědčily, že ani s takovým
pokrokem se nemůžeme spokojit. Zejména dva červencové otřesy
s tragickými následky na Dole Karviná jsou pro nás těžkou ranou.
Všichni víme, že i přes používání
nejmodernějších technologií nebude těžba uhlí nikdy úplně bez rizika. Přesto vám za vedení OKD
můžu slíbit, že uděláme vše pro
to, abychom ho do budoucna ještě
snížili.
V posledních letech se snažíme
udělat vše, aby společnost OKD
dosahovala co nejlepších výsledků v oblasti bezpečnosti práce.
V příštích týdnech a měsících však
bude tato snaha ještě intenzivnější.
Zvláštní pozornost budeme
věnovat realizaci závěrů komisí
složených ze zástupců Obvodního
báňského úřadu v Ostravě, OKD
i odborů, které se zabývají vyšetřováním posledních smrtelných událostí, a přijmeme další účinná bezpečnostní opatření. Některá z nich
jsme již zpřísnili a pro otřesové
oblasti zavedeme další, například:
•rozšíření bezpečnostní zóny,
v níž je zakázán pohyb osob
v době dobývání;
•nákup dalších monitorovacích
zařízení, jež budou schopna lépe
rozpoznat zvyšující se napětí
v hornině;
•zajištění zvláštních ochranných
pomůcek pro osoby pracující na pracovištích v otřesových oblastech;
•provedeme
analýzu
dalších
ve světě používaných protiotřesových opatření za účasti přizvaných zahraničních expertů.
Vím, že žádný z těchto kroků nám naše kolegy, kteří přišli
o život, nevrátí, ale věřím, že vůči
nim máme morální závazek pracovat v budoucnu lépe, abychom
takovým tragickým událostem
mohli předcházet.
Rád bych vám ještě jednou poděkoval za náročnou práci, kterou pro
firmu odvádíte. A pokud vás v příštích dnech čeká dovolená, přeji
vám, ať si ji užijete v rodinném kruhu či s přáteli.
Zdař Bůh!
Klaus-Dieter Beck,
předseda představenstva
a generální ředitel OKD
Tatianu Vilhelmovou museli krotit na hradě
Letní shakespearovské slavnosti s podporou společnosti OKD se těší mimořádnému zájmu diváků
OSTRAVA – Zkrocení zlé ženy?
Vyprodáno a odehráno! Veselé
paničky windsorské? Už předem vyprodáno! Romeo a Julie?
Za plného hlediště odehráno!
Tak vypadá čtvrtý ročník Letních shakespearovských slavností na Slezskoostravském
hradě, probíhající za přispění
společnosti OKD.
Festival zahájilo předposlední červencovou středu „krocení“
známé herečky Tatiany Vilhelmové coby divoké Kateřiny. Ujal se
toho Roman Zach alias Petruchio.
Tabulka oceněných kolektivů na straně 2.
Horník o prázdninách
FOTO: Radek Lukšaa
OSTRAVA – Naše noviny budou
v průběhu prázdnin vycházet jednou
za 14 dnů. Horník vyjde ve čtvrtky 11. 8.
a 25. 8. Pak se s ním budete setkávat
opět každý týden.
Redakce
Roman Zach v roli moderního Petruchia krotil...
... Tatianu Vilhelmovou jako zlou Kateřinu.
Zkrocení zlé ženy – komedii o věčném souboji mužů a žen – pojal
režisér David Špinar v modernějším duchu, i s rockovou kytarou.
Shakespeara hrají tentokrát
na novém pódiu v menším amfiteátru na dolním hradním nádvoří,
kde jsou i zřetelnější loga hlavního partnera – OKD. „Podpora této
společnosti je pro nás, dá se říci,
životně důležitá. Bez ní by se slavnosti sotva mohly uskutečnit,“ řekl
ředitel akce Petr Sýkora.
Milovníci divadla a tvorby největšího
světového
dramatika
mohou teď už pouze na Jindřicha
IV. (od pátku 29. července do pondělí 1. srpna) či závěrečné představení Macbetha (pondělí 8. až středa 10. srpna). Díky OKD letošní
ročník doprovázel také „shakespearovský“ divadelní workshop.
Radek Lukša
2
www.okd.cz
ročník 41 l číslo 28
Z OKD
Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů OKD
červen 2011
FOTO: Radek Lukša
Rubání – kombajny
Reflotační linka slouží ke zpracování uhelných kalů z venkovních kalových nádrží.
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
těžba
(t)
tuny / den
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
rub. výkon
(t/hl/sm)
denní
postup (m)
kombajn, výztuž
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Fal
Dzierža
Szczotka
Prekop+Polcarbo
Gruszka
Krażewski
Rzidký
Dąbek
Czaja
Valchař
Ing. Dziugieł (Alp.)
Weiss
Pochopeň
Hradil
Nowak (Polc.)
Szewczyk (Alp.)
Ing. Procházka
Sędkowski (Polc.)
Ulman (Alp.)
Staniczek
Karviná
Karviná
ČSM
Darkov
Karviná
ČSM
Darkov
ČSM
Darkov
ČSM
173 295
128 775
94 785
57 782
57 314
47 499
39 520
33 568
33 171
32 119
6418
4769
3355
2819
2047
1743
1450
1413
2823
1396
828
629
1063
453
275
374
253
497
423
267
127,39
116,49
61,63
99,38
40,54
35,73
23,86
28,74
53,07
37,65
3,71
3,84
5,17
3,77
3,62
2,1
2,37
2,4
4,55
1,42
KSW500, Fa22/48
SL500, DBT2,8/6,0
SL300, DBT13/31
KGS445, Fa17/37
KGS445, Me26/56
SL300, Fa17/37
KGS 445, Fa17/37
SL300, DBT13/31
KGE750F, Me22/46
KSW500, Fa17/37, SL500, DBT26/55
Zdařilá výluka na darkovské úpravně
Na prádle zvládli fůru práce
a přesto pokračovala
i nakládka uhlí pro odběratele
DARKOV – Zdařile dopadla tradiční letní
výluka na úpravně uhlí Dolu Darkov. Ta
proběhla v prvním červencovém týdnu,
ale přípravy na ni trvaly už řadu měsíců.
Rekonstrukce a opravy I. linky
na provozu odkamenění začaly například už na jaře; v červenci na ně navázaly rekonstrukce a opravy na II. lince.
Modernizoval se třídič na kámen, prací
skříň Drewboy, pásové dopravníky
a další technologická zařízení.
Vše proběhlo bez úrazu,
mimořádných událostí
a v zadaném termínu.
„Na provozu vodního prádla proběhla
rekonstrukce reflotační linky, míchačky
kalů, třídicích cyklónů a Dorru pro
zpracování uhelných kalů z venkovních
kalových nádrží u okolních šachet,“
přiblížil další výlukové úkoly úpravářů
vedoucí mechanik a energetik darkovské úpravny uhlí Kazimír Koch.
A rušno bylo i na dalších provozech.
Na termické sušárně byla provedena
oprava vyzdívky topeniště. Zaměstnanci
z centrální strojní údržby pracovali pod
vedením mechanika Andrzeje Burka
na článkových dopravnících, pásových
dopravnících, drtičích, čerpadlech,
sazečkách, odstředivkách, diskových
filtrech a dalších zařízeních. Elektrikáři
pod taktovkou vedoucího elektrifikace
Jana Nytry prováděli revize stykoven
a rozvoden. Činili se dodavatelé z Gascontrolu, Průmyslových montáží, ZAPA,
ATP, Tauritu či Enelexu.
„Výlukové práce se nevyhnuly
ani provozu expeditu – řízení kvality
expedovaných produktů. Přesto i v době
výluky probíhala nakládka uhlí pro naše
odběratele, celkem jsme naložili na
15 tisíc tun uhlí. Vše proběhlo bez úrazu
a mimořádných událostí,“ zdůraznil
Kazimír Koch.
uzi
Rubání – pluhy
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
těžba
(t)
tuny / den
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
rub. výkon
(t/hl/sm)
denní
postup (m)
1.
2.
Zeman
Horák+Carbokov
Balon
Drábek
Paskov
Paskov
22 717
8905
988
405
501
253
13,72
5,03
2,83
2,02
čistý
výlom/den
(m3/den)
243,86
162,13
167,98
158,55
129,21
94,85
93,68
106,79
117,96
151,20
čelbový
výkon
(cm/hl/sm)
44,19
35,21
43,79
29,96
35,90
23,96
24,48
29,33
27,11
30,00
pluh, výztuž
GH9, Glinik 06/15, RHH800, He
PL82,1, IHV
Přípravy – kombajny
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pasik (401 327)
Kufa (320 334)
Savary (320 251/1)
Uhrina (11 471)
Borový (340 851)
Havlas (300 340/1)
Vereš (332 226/1)
Zieliński (391 026)
Slubowski (391 020)
Kalocsai (22 3704 )
Ing. Bajaczyk
Ing. Pawera
Ing. Pavlík
Neuwert
Ing. Kalafut
Ing. Pawera
Ing. Pawera
Ing. Kołacz
Ing. Kołacz
Klimes
ČSM
ČSM
ČSM
Karviná
Darkov
ČSM
ČSM
ČSM
ČSM
Karviná
měsíční
ražba
(m)
213
200
194
151
135
132
130
127
122
120
m/d
7,1
7,1
8,0
6,3
6,4
4,7
4,4
4,7
4,6
6,0
typ zařízení
MR 340
MR 220
MR 340
MR 340
AM 50
AM 50
AM 75
AM 50
dh R 75
AM 50
Přípravy – klasické technologie
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
1.
2.
3.
4.
5.
Plaček (145 5449)
Pusták (080 5253)
Jaroch (112 5340)
Tománek (059 5344)
Hantschel (0805256)
Czyž
Pavelek
Czyž
Pavelek
Pavelek
Paskov
Paskov
Paskov
Paskov
Paskov
měsíční
ražba
(m)
101
99
99
94
92
m/d
4,5
4,5
4,5
4,2
4,3
čistý
výlom/den
(m3/den)
104,21
102,15
102,15
96,99
99,45
čelbový
výkon
(cm/hl/sm)
36,86
28,13
26,47
28,14
24,80
typ zařízení
VVH, Hau
DH 1200/ DH-DT 1
DH 1200/ DH-DT 1
VVH, Hau
DH 1200/ DH-DT 1
Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů OKD
leden–červen 2011
Rubání – kombajny
V provozu odkaměnění proběhla rekonstrukce „pračky“ Drewboy, třídiče na kámen či dopravníků.
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
těžba
(t)
tuny / den
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Fal
Dzierža
Dąbek
Gulak
Siwek
Krażewski
Prekop+Polcarbo
Szczotka
Chochrun
Walica
Ing. Dziugieł (Alp.)
Weiss
Sędkowski (Polc.)
Olszewski (Alp.)
Tomczyk (Alp.)
Szewczyk (Alp.)
Hradil
Pochopeň
Feber
Hrubý
Karviná
Karviná
ČSM
Karviná
Darkov
ČSM
Darkov
ČSM
Karviná
Darkov
566 219
479 257
453 638
368 791
332 519
256 356
247 674
239 531
235 841
196 990
4485
4769
2818
3207
3473
1681
1848
2097
1728
1405
Neštěstí v podzemí Dolu Karviná
OSTRAVA – V podzemí Dolu Karviná došlo 14. července ráno k důlnímu
otřesu, při kterém byl usmrcen dvaačtyřicetiletý zaměstnanec. Důlní otřes se
projevil zhruba 1020 metrů pod zemí přibližně ve čtvrt na sedm. Při otřesu byl
jeden z pracovníků smrtelně zraněn, další byl převezen k odbornému vyšetření.
„Chtěl bych jménem svým i všech zaměstnanců šachty vyjádřit naši soustrast
rodině i blízkým zesnulého kolegy,“ uvedl ředitel Dolu Karviná Pavel Hadrava.
Příčiny této mimořádné události šetří komise odborníků složená ze zástupců
Obvodního báňského úřadu v Ostravě, vedení Dolu Karviná, společnosti OKD
a odborářů ve spolupráci s Policí ČR.
vs
Vyhodnocení kolektivů rubání, příprav, vybavování a likvidace v OKD
v oblasti BOZP za období 1. pololetí roku 2011
Darkov
rubání
přípravy
vybavování a likvidace
Karviná
rubání
přípravy
vybavování a likvidace
Paskov
rubání
přípravy
vybavování a likvidace
ČSM
rubání
přípravy
vybavování a likvidace
Kolektiv (hlavní předák)
Tadeusz Czaja
Stanisław Nocuła
Libor Ondruch
Kolektiv (hlavní předák)
Marek Fal
Zdeno Gardoň
Krzysztof Sokół
Kolektiv (hlavní předák)
Tomasz Szadziewicz
Jiří Hantschel
Jan Rzyman
Kolektiv (hlavní předák)
Karel Szczotka
David Holovanišin
Petr Dančík
Vedoucí úseku
Józef Ulman
Krzysztof Kuczera
Petr Sklepek
Vedoucí úseku
Tadeusz Dziugieł
Radim Neuwert
Roman Sabal
Vedoucí úseku
Paweł Maćkowiak
Alois Pavelek
Jiří Zátopek
Vedoucí úseku
Karel Pochopeň
Petr Pavlík
Ján Mračna
Dodavatelská organizace
Alpex
Aplex
CZ Bastav
Dodavatelská organizace
Alpex PBG
Carbokov
Dodavatelská organizace
Carbokov
Dodavatelská organizace
odrubaná plocha za den
rub. výkon (t/hl/sm) denní postup (m)
(m2/ den)
736
623
553
506
487
434
360
765
402
376
93,91
116,89
50,35
69,60
58,44
35,29
57,31
38,71
34,22
28,93
3,51
3,83
2,76
3,83
2,32
2,45
2,96
3,87
2,60
2,61
Rubání – pluhy
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
těžba
(t)
tuny / den
odrubaná plocha za den
(m2/ den)
rub. výkon (t/hl/sm)
denní postup (m)
1.
2.
Zeman
Prokop
Balon
Hykl
Paskov
Paskov
154 001
99 819
1077
648
661
256
16,96
9,21
3,92
1,50
čistý
výlom/den
(m3/den)
185,23
106,26
128,99
78,91
166,95
108,85
165,27
119,44
118,46
123,38
čelbový
výkon
(cm/hl/sm)
46,64
30,90
34,71
16,43
32,89
30,28
35,15
29,76
24,72
32,51
čistý
výlom/den
(m3/den)
96,46
93,07
89,98
87,29
87,57
čelbový
výkon
(cm/hl/sm)
23,39
26,68
24,34
24,10
37,29
Přípravy – kombajny
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
celková ražba
(m)
m/d
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Špička
Lenárd
Savary
Havlas
Kalocsai
Soboczyński
Gallik
Wójcik
Gardoň
Valenčík
Wdówka
Poloček
Ing. Pavlík
Ing. Pawera
Neuwert
Ing. Bajaczyk
Wdówka
Zguda
Neuwert
Ing. Kalafut
Karviná
Darkov
ČSM
ČSM
Karviná
ČSM
Karviná
Darkov
Karviná
Darkov
896
806
773
760
742
685
676
660
623
619
9,1
5,8
6,3
4,8
6,6
5,3
6,6
5,5
4,9
5,8
Přípravy – klasické technologie
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
celková ražba
(m)
m/d
1.
2.
3.
4.
5.
Grossinger
Illek
Jaroch
Pusták
Plaček
Pavelek
Czyž
Smolan
Pavelek
Czyž
Paskov
Paskov
Paskov
Paskov
Paskov
535
533
506
498
490
4,2
4,1
4
3,9
4,2
Poznámka: zeleně odlišené kolektivy pracují s technologiemi pořízenými v rámci programu POP 2010.
28. července 2011
www.iHornik.cz
Karel & Karel v klíčovém porubu
Lidské zdroje
Učně čekají brigády
v dílnách na povrchu
Po obtížném vyjetí z prorážky šly výsledky rapidně nahoru, aktuálně nekope na Dole ČSM nikdo více než oni
STONAVA – Nosnou stěnou je pro stonavskou šachtu v současném období pracoviště 332 201 vybavené
středním komplexem z programu
POP 2010. Kope tady kolektiv, který má na závodě Sever svou premiéru a vedou ho Karel & Karel, jak
jim kolegové říkají. Jsou jimi totiž
Karlové – hlavní předák Szczotka
a vedoucí úseku Pochopeň.
„Momentálně si vedou na Dole
ČSM nejlépe. V porubu 332 201 jsou
od poloviny dubna a po obtížném
vyjetí z prorážky se v průběhu května začaly jejich výsledky rapidně lepšit. Za pátý měsíc vytěžili 58 668 tun.
V červnu to však bylo 94 875 tun
při odrubané ploše 30 038 metrů
čtverečních,“ sdělil Marián Bőhm,
vedoucí provozu rubání.
„Vychytali jsme počáteční problémy a najeli naplno. Technologie je
dobrá, stěna patří také k těm lepším, i přes dost náročné klimatické
podmínky. Hodně nám pomáhají
i servisní úseky, těm chci poděkovat,“ nechal se slyšet Karel Szczotka, jenž dělá hlavního předáka třináctým rokem. Partu má podle
svých slov zocelenou.
„Sto čtrnáct chlapů plus polští
havíři z Polcarba, kteří pomáhají
ve spodní kapli s udržováním chodby. V předstihu zesilují nadloží
FOTO: Centrum servisních služeb
STONAVA – V povrchových mechanických
dílnách na Dole ČSM, ale i na šachtách
ČSA či Darkov, nabídlo opět vedení Centra
servisních služeb (SC) sponzorovaným
učňům ze Střední školy techniky a služeb
v Karviné možnost dvoutýdenní brigády.
Využilo toho na pět desítek budoucích
zámečníků či elektrikářů pro důlní
provozy z prvních a druhých ročníků, kteří
se v průběhu prázdnin vystřídají ve třech
termínech.
Učni po úvodním školení.
FOTO: Radek Lukša
Kolektiv provozuje
118 sekcí Bucyrus
rozsahu 1300/3100
a kombajn SL 300
od firmy Eickhoff.
3
Hlavní předák Szczotka (zleva) s vedoucím úseku Pochopněm po vyfárání.
svorníkováním a vyplňují výlomy. Celý kolektiv se však nadřel
při výjezdu z prorážky, když jsme
zavrtávali roviny na sedmdesáti
procentech porubu,“ pokračoval
vedoucí úseku Karel Pochopeň.
Červnová těžba byla v průměru 3350 tun denně, červencová je podobná. „Duší kolektivu
jsou zámečníci vedení mechanikem Vláďou Čupou, od toho, jak
ráno připraví porub, se pak odvíjejí výsledky,“ řekl Szczotka. Směnové předáky dělají Josef Škultety,
Oldřich Kaluski, Arkadiusz Strenczek, Tomáš Hanzel a Peter Šarina.
V porubu 332 201 by měli
kopat do podzimu. „Je to naše
první stabilní pracoviště na závodě Sever. Celou dobu jsme působili – s výjimkou jedné asi měsíční
epizody při rozjezdu jiného rubání – pouze na Jihu. Tam jsme taky
splnili první dva letošní limitní
výkony. Ten třetí už je z aktuální
stěny,“ zakončili Karel & Karel.
Radek Lukša
První červencový týden v provozu příprav
STONAVA – Druhé pololetí roku 2011 jsme zahájili výlukou od 2. do 10. července, tj. obdobím
velice příjemným pro řadu zaměstnanců díky
zaslouženému odpočinku. Zároveň je to i období,
kdy musíme připravit provozy na další činnost.
V oblasti příprav na závodě Sever jsme po probítce čelby 320 251/1 demontovali a vyklízeli kombajn MR – 340, současně jsme prováděli montáž
kombajnu MR – 340 na čelbě 320 140, kde kolektiv hlavního předáka Jána Savaryho zahájil ražbu
podle technického režimu 15. července. Z dalších prací vzpomenu výměnu vrtačky MR – 340
na čelbě 331 227, instalaci dvou pásových dopravníků TP 630/1000, výměnu hřeblového dopravníku na čelbě 391 040 a stavbu kříže 320 140/1.
Na závodě Jih jsme na čelbě 332 226/1
demontovali a vyklízeli kombajn AM 75, montovali odtěžení na čelbách 320 334, 300 340. Zároveň – kromě 5. července kvůli odstávce elektrické energie – jsme razili na čelbách 401 327
a 401 347, které připravují velkokapacitní porub
401 307 pro rok 2012.
I když v průběhu výluky jsme na TR 196 metrů vyrazili jen 186 metrů, jsem přesvědčen, že
to bylo období úspěšné z hlediska oprav, případně výměn strojních uzlů a celků, ale i z hlediska
odpočinku našich zaměstnanců. Věřím, že výpadek 104 metrů z prvního pololetí na DTP v průběhu července a srpna doženeme.
Miroslav Puček, vedoucí výroby příprav
Ředitel SC Václav Kopta považuje brigády za vhodný způsob k vytvoření pevné
vazby mezi učni a jejich budoucím zaměstnavatelem, společností OKD. „Je to pro ně
výborná příležitost zdokonalit své praktické
znalosti a zkušenosti a dokázat přístupem
k pracovním povinnostem zájem o práci
v naší firmě,“ konstatoval.
Co na učně čeká, přiblížil Kamil
Doffek z Dolu ČSM: „Máme pro brigádníky
připravené práce, při nichž budou moci
prohlubovat své zámečnické dovednosti,
a to jak strojní, tak i ruční, a dále budou
estetizovat prostředí našich mechanických
dílen a jejich okolí. Věřím, že prázdninová
brigáda bude přínosem jak pro pracoviště,
tak i pro učně, a všechny zúčastněné strany
budou spokojeny.“
S názorem na prázdninovou brigádu
se podělil rovněž učeň II. ročníku Vladimír
Varga: „Byl jsem na ní už loni a moc se mi
to líbilo. Měl jsem možnost vyzkoušet, co
umím, a naučil jsem se spoustu nových
věcí. Jsem rád, že mohu zase na brigádu
na povrchové provozy, a navíc na pracoviště, kde už mám i praxi. Takže budu spolupracovat se zaměstnanci dílen, které znám.“
Jiný pohled má učeň I. ročníku Michal
Borys: „Protože příští školní rok budu dělat
odbornou praxi v mechanických dílnách,
uvítal jsem nabídku OKD mít brigádu právě
tam. Těší mě, že budu u procesu výroby
a seznámím se s dílnou i pracovníky.“
Jaromír Pachota,
manažer pro lidské zdroje, SC
Prázdninová výluka? Důlní doprava jela naplno!
Pracovníci úseku společně s lidmi z dodavatelských firem dělali „na všech frontách“ – na skipovém těžním zařízení, ve vtažné jámě i v dole
výpadek. Ohrozili bychom tím plánovaný
nájezd těžby,“ uvedl Polášek s tím, že pracovali na všech frontách – skip, vtažná jáma
a důl.
Na skipovém těžním zařízení číslo 4 firma
INCO dávala nový třecí kotouč (připravený
v další etapě k nasazení hydraulických kotoučových brzd) a proběhla kompletní výměna odtlačných lanovnic s obložením, včetně
hřídele. Na těžním stroji číslo 3 dodavatelé
z DIOSu vyměnili šestikilovoltový vysokonapěťový rozváděč. Ve vtažné jámě na Severu položila VOKD mezi ohlubní a I. patrem
FOTO: Důl ČSM
STONAVA – Chlapi, dobrá práce, děkujeme! To
vzkazoval mechanik provozu důlní dopravy
Vladimír Polášek po prvním červencovém
týdnu nejen úsekovým kolegům, ale všem
včetně dodavatelů, kteří se podíleli na výlukových pracích. Ty letošní byly – co se rozsahu i náplně týče – na Dole ČSM nejnáročnější za poslední roky.
„Získali jsme tolik potřebný prostor
k opravám většího charakteru, na které není
v celoročním nepřetržitém provozu šachty čas. Už při vypracovávání harmonogramu nám bylo jasné, že si nemůžeme dovolit
Těžní stroj na Severu před a po renovaci za výluky.
Dřívější lanová vedení ve srovnání s novými.
vysokonapěťový kabel. „Provedli jsme tam
i dlouho očekávané přepojení požární vody
ze zkorodovaného potrubního tahu do nového s propojením na jednotlivá patra a na jižním těžním zařízení číslo 5 jsme vyčistili
koryta pod lanovnicemi,“ přiblížil mechanik
důlní dopravy.
V dole vyměnili nosníky s částí kolejové
trati nad akumulačním zásobníkem číslo 1,
na Jihu pak prováděli rekonstrukci nástupiště mužstva a opravy dalších úseků těžební
kolejové trati a potrubních řádů. Dále probíhaly renovace dopravních nádob a opravy
skipové plnící stanice, převozy sekcí Fazos
z Jihu na Sever, popouštění a svozy materiálu, zajištění sjízdnosti, těžby a další provozní
práce.
„A samozřejmě jsme zajišťovali plynulý chod šachty. Kvůli nesjízdnosti severské
vtažné jámy na 7. náraží jsme například
vláčky vozili horníky ze Severu po pátém
náraží na závod Jih, kde jsme je popustili
na 7. náraží a již přistavená lokomotiva je
vezla zpět na Sever. Po směně byl průběh
jejich cesty opačný,“ doplnil Polášek.
Radek Lukša
4
ročník 41 l číslo 28
Z DOLU PASKOV
www.okd.cz
Hantschelovi raziči získali dvě ocenění
Slovo hlavního inženýra
První místo za bezúrazový provoz v prvním pololetí, třetí místo v oblasti bezpečnosti a hygieny práce
Vážení
spolupracovníci,
není jednoduché
zabývat se novinovým
sloupkem v období
neplnění, kdy je
zapotřebí myslet a zejména se usilovně
věnovat vylepšení situace na Dole Paskov. Na druhé straně tak všichni budou
moci vidět aktuální stav na naší šachtě
jako „černé na bílém“ a zamyslet se nad
tím, co udělat pro změnu!
Mnoho let jsme pracovali na tom, aby
Důl Paskov nebyl na pomyslném chvostu
v OKD, aby dosahoval vždy kladných
– plusových – výsledků. Opakované
udělení fedrunkového kahanu ukázalo,
že umíme. Bohužel, po roce a půl opět
přišlo období netěžení, což je škoda.
Každý důl to zažil. Dostat se z obtížné
situace vyžaduje obrovské úsilí, vysoké
nasazení, chuť poprat se s problémy.
Nepříznivé podmínky, slýcháváme.
Ale svádět všechno na špatnou geologii
nemůžeme. Ano, zrovna v současné
době to nemáme v porubech zrovna jednoduché, ale nemuselo by to být až tak
tragické – nebýt také chyb a nedostatků.
První problémy začaly už v červnu
a ředitel Dolu Paskov to před měsícem
na této stránce sám také naznačil. Šestý
měsíc letošního roku nazval dokonce
měsícem černým. V červenci, který
právě končí, přišla výluka. Ta se plánuje
s ročním předstihem a má dlouhodobě
připravovaný program s návazností
na dodavatelské firmy. Ovšem spousta
ostatních činností v dole mohla probíhat
i počátkem července, kdy jsme měli
výluku. Této možnosti jsme ale plně
nevyužili a bylo to po opětovném nájezdu poznat.
Obdobným způsobem se tratí náskok
i v přípravách. Místo plánování práce
to je „hašení problémů“ a „nízká předvídavost“. Nedůslednost v plnění úkolů
a špatná kvalita prací způsobují poklesy
výkonnosti. Že jsou dovolenky? Příčinou
přece není jen zvýšená absence a nepřítomnost těch klíčových zaměstnanců.
Proto tedy – využijme všechny rezervy! Hlavně v organizaci a řízení práce,
v zadávání a hodnocení náročných
úkolů. Nemůžeme zásadně měnit důlněgeologické podmínky, ty se však jednou
– jako obvykle – stejně změní k lepšímu.
Jsme teď těsně za pololetím, do konce
roku 2011 nám zbývá ještě pět měsíců
na minimalizaci výpadků ve výrobě.
Trošku to připomíná počasí z posledních dnů. Myslíte, že když několik dní
prší, zůstane až do konce léta škaredě?
Odhoďme podobné poraženecké
nálady a ukažme, že umíme zabojovat
o výsledek. Máme ještě dost zásob
k vytěžení a další rozvoj Dolu Paskov
bude podmíněný tím, jak se k této výzvě
postavíme. Pro obnovení důvěryhodnosti!
„Nikdo přece nechce,
aby se mu stal úraz...“
vysvětloval výsledky
party hlavní předák.
A to i svými výkony na čelbách
– vždyť v tomto roce mají už pět
limitních výkonů a o šestý usilují
v červenci! „Od počátku roku razíme budoucí těžní třídu v 080. sloji.
Na ražbě 080 5256 máme za sebou
necelého půl kilometru v profilu G16 se svorníkováním. Jsme
za polovinou, hotovo bude určitě
FOTO: Richard Sklář
STAŘÍČ –
Tuplovaný
důvod
ke „kolektivnímu“ posezení a oslavě mají razičské osádky Jiřího
Hantschela z úseku P2 vedeného
Aloisem Pavelkem. Hlavní předák
totiž ve čtvrtek 21. července dostal
od vedení podniku hned dvě ocenění v soutěžích nejlepších přípravářů Dolu Paskov – za bezúrazový
provoz a pořádek na pracovišti.
„Kolektiv neměl v letošním prvním pololetí jediný registrovaný
úraz a právem mu patří první místo v oblasti bezpečnosti a hygieny
práce. Za duben až červen 2011
byl vyhodnocen i jako třetí nejlepší
v programu bezpečného pracoviště,“ řekl zástupce vedoucího úseku
Ivan Ferenc s tím, že Hanstchelovci
patří ke špičce na celé šachtě.
Také kolektiv Jiřího Hantschela využívá na čelbě technologii z programu POP 2010.
mechanika Petra Souradu, stejně
jako předáky na jednotlivých směnách. A to Jiřího Kláska, Jiřího
Piskoře, Tomáše Winklera, Pavla
Holuba.
Hantschel & spol. přitom nedosáhli letošních dobrých výsledků jen tak. „Museli jsme vyřešit
ještě před koncem roku,“ uvedl čtyřiačtyřicetiletý hlavní předák.
Kolektivu čítajícímu včetně
něho čtyřiadvacet chlapů šéfuje bývalý „tatrovák“ Hantschel už
desátým rokem. „Osádky jsou to
dobře sehrané. Je tam cítit dobré
vedení,“ podotkl Ferenc a vyzdvihl
problémy s bořivým nadložím levého boku raženého díla. Zlepšilo se
to až po nasazení stroje na lepení.
Šlo samozřejmě o pracovní operace navíc,“ poznamenal hlavní předák, jehož parta měla do 20. července průměrný postup 4,4 metry
za den.
Radek Lukša
Limitních výkonů dosáhly v červnu pouze přípravářské kolektivy
STAŘÍČ – Stále méně kolektivů se v poslední době
účastní vyhodnocování limitních výkonů. A je to
proto, že stále méně jich dosahuje stanovených
parametrů! V květnu mezi oceněnými ještě byly
i dva kolektivy z rubání, ale v červnu „limiťák“
zaznamenaly jen kolektivy příprav. I to svědčí
o složité situaci v těžbě na Dole Paskov.
Ne že by rubáňoví nechtěli, ale na určené hodnoty prostě nedosáhli. Zato přípraváři pokračují v dosahování dobrých výsledků.
Za šestý měsíc si limitní výkon připsalo šest
čelbových kolektivů: hlavních předáků Petra Plačka, Petra Pustáka, Jiřího Hantschela,
Libora Tománka, Zdeňka Jarocha a Rostislava
Paličky.
Zajímavostí tohoto vyhodnocení je, že
všichni razili ve stejném profilu, lišili se jen
hustotou budování a částečně použitou technikou. Až na jeden případ u kolektivu Paličky, který dosáhl 80 metrů limitního výkonu, ostatní se ve svých výsledcích vměstnali
od 92 do 101 metru.
Myslím si, že to jsou výsledky velmi slušné,
za což všem patří velké poděkování a odměna
vyplývající ze Směrnice pro hodnocení limitních výkonů. Vzhledem k tomu, že u některých
kolektivů se jedná o již pátý docílený limitní
výkon v letošním roce, ani tato odměna nebude zanedbatelná. Protože potřebujeme připravovat stále nové kapacity pro těžení, toto je jedna
z cest, jak přispět k zajištění dostatečné připravenosti. V tom všem čelbovým přeji hodně štěstí.
Pavol Mlynarič, výrobní náměstek
Ze starých paskovských časů zbyla jen úpravna
Původní šachta těžila – stejně jako ta dnešní – vysoce kvalitní koksovatelné uhlí uložené převážně v nízkých slojích
stěnováním a způsob vedení porubu býval nejčastěji z pole. Likvidace vydobytých prostor na řízený
zával. Až do počátku 80. let minulého století používali paskovští havíři
kombajny (KSV 6, KSV-60, 1k-101
či 6K 52). Nebezpečí průtrží, a naopak efektivnost pluhové těžby, kombajny vytlačily. Začaly se nasazovat
soupravy hlavně z opavského Ostroje typu PL s hřeblovými dopravníky řady 600 a přesouvacími zařízeními PZ. Ve výjimečných případech
byly na scéně také uhelné škrabáky SR-4. Výztuže porubů tvořily
FOTO: archiv
PASKOV – Kvalitou vytěženého uhlí
skončila první část exkurze do historie Dolu Paskov – nacházejícího
se skutečně v Paskově – předchůdce
toho současného. Na ložisku bylo
dobýváno vysoce kvalitní koksovatelné „černé zlato“ zařazené do obchodních skupin Va či Vb. Nejvíce se zde
z markopetrografického hlediska
objevovalo lesklé uhlí páskované.
A podobně jako nyní ho horníci
kopali v nízkých slojích s nestálým
až nahodilým vývojem a ležmým až
šikmým uložením. Vše bylo mechanizováno, dobývalo se směrným
Tak to začalo, hloubení vtažné a výdušné jámy v 60. letech.
individuální stojky SHZ, SHT či SH
se stropnicemi a přítěsy. Odtěžení
bylo po hřeblových dopravnících
s drtiči DU-2 P5 a DR-2.
Na rozdíl od kombajnů dobývacích se na Paskově až na dvě
výjimky – AM 50 od firmy Alpine (1991) a MK 3 od firmy Dosco
(1995) neobjevily ty razicí. Na čelbách dělali s „klasikou“ – ručními
rotačně příklepovými vrtacími kladivy (NVK-03) či hydraulickými
vrtacími vozy (VVH-1, VVH-1R,
HVJR-1H) na pásových podvozcích. K tomu samozřejmě trhací
práce. Odtěžení bylo stejné jako
v porubech, hornina se nakládala pomocí škrabákových nakladačů NS-5, vrátků VS 2500 a později
především osvědčenými pásovými
Hausherry s bočním výklopem.
Úpravna, kterou otevřeli před rovnými čtyřiceti lety, je jediným fungujícím provozem starého Dolu Paskov.
Když začínala, byla nejmodernější
v revíru – s těžkokapalinovými rozdružovači Drewboy (uhlí 10 až 200
milimetrů), sazečky OM 18 (0,5 až
10 mm) a flotátory Denver (0 až 0,5
mm). Hyperbarické filtry snižovaly
podíl vody v rubanině na 10 procent.
Všemu tomu v letech 1961 až
1979 řediteloval Jaroslav Zdražil,
Ještě nejsme poraženi...
poraženi
Zbigniew Janowski, hlavní inženýr
Prvním ředitelem se stal Jaroslav Zdražil.
který byl i mezi takzvanými „sedmi statečnými“ u zrodu Dolu Paskov. Patřil k nim též Jaromír Míček
(vedoucí stavebních investic),
Jaroslav Mrlina (referent plánování a projekční přípravy), Miroslav Tobiáš (referent stavebních
investic), Jaromír Dubják (vedoucí
strojních a elektro investic), Danuše Tlášková (samostatná administrativní pracovnice) a podnikový
právník JUDr. Papuga. Po Zdražilovi se stali řediteli paskovského dolu
Vladimír Kunčický, Milan Kaloč
a Sváťa Nesit.
Nejlepší rubáňové kolektivy vedli
hlavní předáci Josef Binar (rekordní těžba 35 236 tun uhlí za jedenatřicet dní s kombajnem v roce 1973),
Miroslav Volenc a Karel Změlík (38
590 tun), Bohumil Švestka (rekord
ČSSR s výkonem 33,6 tun na směnu z roku 1973 ve sloji ohrožené
průtrží a metanem) anebo Arnošt
Vítek (46 071 tun za jedenatřicet
dní v roce 1989).
První velký úspěch na čelbách
pak měli raziči Vladislav Malina
s 261 metry prorážek ve sloji, která byla nebezpečná průtrží uhlí
a plynů. Nejvíce rekordů udělal
kolektiv Františka Přikryla (například vyražení 590 metrů za jedenatřicet dnů v roce 1974 s výkonem
71,6 centimetrů na směnu).
Význačnými přípravářskými předáky byli i Štefan Mlkvík, Jan
Opet, Josef Halamčík, Stanislav
Nestrojil. Důl Paskov byl v hornickém roce 1988-1989 nejlepší
v OKD.
Radek Lukša
Zábavná příloha nejen pro havíře
Vnučka horníka asistovala vozíčkářům
Nadace OKD zařídila, aby se na Colours of Ostrava poprvé věnovali postiženým dobrovolníci
rnické
Ho
OLNICE
DOBROV
přínosem,
umožňuje plnit sny
lidem,
kteří by se k nim
m
kvůli svému znevýhodnění jinak ani nepřiblížili. Myšlenka dělat festival bez
bariér v takovém rozsahu jako
letošní Colours byla naprosto skvělá. Vozíčkářům jsme nepomáhali jen my asistenti, ale také zvláštní informátoři a předem poučená
ochranka,“ upřesnila Kosňovská.
Ta na festivalu asistovala celkem
čtyřem vozíčkářům. „Hlavně při
průjezdu z areálu do areálu, pohybu v něm a orientaci. Jinak dokázali
být samostatní. A taky bezprostřední. Své znevýhodnění téměř jakoby
nevnímali, a občas si z něj dokonce
dělali i legraci,“ doplnila zdravotní
sestřička, jež byla jako dobrovolnice na „Coloursech“ k poznání podle trička s duhovým bezbariérovým
znakem a logem NOKD.
Co všechno pro invalidní návštěvníky připravili, si zkusila také
hlavní pořadatelka akce Zlata
Holušová. „Projela jsem celý areál
na invalidním vozíku. Zvláštní
pocit, být odkázána na jiného člověka, který mě tlačil. Během festivalu se ukázalo, že nejdůležitější
byla pro postižené informovanost.
Tím získali i jistotu, že je ostatní
neušlapou, že o ně bude postaráno,
že budou pochopeni...“ popsala.
FOTO: Radek Lukša
y z regionu
ěh
OSTRAVA – Stovka vozíčkářů sice
tvořila z hlediska asi sedmadvacetitisícové návštěvnosti na Colours of
Ostrava zanedbatelné číslo, přesto
se jim ale dostávalo poprvé v historii akce celkové pozornosti. Za přispění Nadace OKD se jubilejní
desátý ročník uskutečnil „bez bariér“. Úplnou novinkou byli asistenti pro postižené, mezi něž patřila také hornická vnučka Kateřina
Kosňovská (31).
„O možnosti pomáhat vozíčkářům
jsem
se
dozvěděla
Na dovolenou
se dá jet jen
tak nalehko,
anebo se
pořádně
nabalit. Co
si na cesty
do objemného kufru uložil klučina na našem
soutěžním snímku č. 27? Anebo
jde o malého nosiče zavazadel? Co
nám k této fotce napsali čtenáři?
Jejich vynalézavost posuďte sami.
Tři nejvydařenější texty odměňujeme
stokorunovou bankovkou.
27
příb
Kateřina Kosňovská coby dobrovolnice před hlavní scénou.
Hra o tři stokoruny
Výherci soutěžní fotografie č. 27 jsou:
Daniel Julínek z Doubravy, Hana Horváthová a Anna Balonová obě z Ostravy.
„Jmenuji se Pepíček, mám svůj velkej
kufříček, v něm mám svoji výbavu,
jdem si užít zábavu.” (dj)
„Velký kufr! Co se divíte? Kdo je
připraven, není zaskočen ani stávkou
pilotů ČSA!“ (hh)
„Jen doufám, že jsem na nic
nezapomněl: kyblíček a lopatička,
autodráha, Spidermann a Supermann,
želvy Ninja. No, snad tu dovolenou
s rodiči nějak přežiju…!“ (ab)
28
Radek Lukša
Hornická vnučka na tribuně s místy určenými pro vozíčkáře.
ale když se v sobotu kapku vyčasilo,
vyrazili zme. Pěkně autobusem, abysem
se moch dať pivečko, na Bystřičku,
a tam nas už Jaryn čekal. A hned šup
Jaryn pravil, že jedě na Valachy na hřido lesa. Nabizal sem Maři muj mobil,
by? Tež zme mu to rozmluvali. ,Volal
bo kdybysme se potratili, tuš až ju možu
sem tetičce do Mezřiča a ta pravěli,
z Jarkoveho zavolať. Ale poslala mě
že po tych dešťach, co byly nědavno,
s nim do dupy, zebrala igelitku a vyrazila
nasbirali plny košik pravačkuv. A oni
do lesa. Jaryn sice nad tu tašku krutil
maju košik spiš jak nušu. Tuž jedu. Esli
se budě dařiť, tuš ti, Lojzek,
hlavu, bo tvrdi,
tv že když kdosik něma
zavolam.’ No
košik, tuž ma
m zbirať radši do čopki
nebo do ššnuptychla a ni do igelita,
a v patek volal,,
ale nahlas nic něřek. A tak Mařa
že rostu sice
vyrazila tajak
malo, ale
taj rychlik dolu z kopca.
,Něchej
až pry vezmu
,Něc ju, tam nic něnajdě
a ztratiť
se tež němože,
Mařu a přijeduu
z
bo
do lesa z teho
b esli pujdě furt tym
směrem, skoňči na hlavni
městského smramracestě,’ uklidňoval mě.
du. Moc se mi v tym
Asi po hodině sem měl
aprílovým počasi,
časi, kdy
deset
menšich,
chvilu chčije a chvilu
d
Jak to vidí stryk Lojzek zdravych
pravačku,
pere slunko, nechtělo,
z
Jak sem potratil Mařu
„Tak jak, Lojzek?” zeptal se mě v ponděli
Na Upadnici Antek. „Ale, sem kapku
nasrany, bo zme z moju jeli ve středu
na hřiby až do Jesenikuv a guvno zme
našli. Něrostu!” pravil sem. „Ale rostu,
enemže musiš isť na to spravne misto
a do spravneho kraja,” hecoval mě
dale Antek. „Co ty o tym viš?! Dyť hřib
něnajděš kdyby ti rostnul pod nohami!
Enem se spomeň, jak si v Beskydach
raz malem zašlapnul teho krasneho
patnacticentimetroveho křemenača!
Ešče, že sem ho stačil zebrať,” pravil
sem mu. „To už je ale paru rokuv. To sem
byl ešče mlady a hlupy,” branil se. „Včil
už si enem hlupy..,” smjal se mu Poldek.
Ja sem se ich něvšimal a začal vykladať,
co zme z Mařu o vikendě zažili.
„Pamatujetě, jak před deseti dňami
od pořadatelů festivalu a zaujalo mě to. Strávila jsem čtyři dny
jako dobrovolnice a byla jsem jim
k dispozici, když něco potřebovali. Se zdravotně postiženými jsem
přicházela do kontaktu už dřív.
Pracuji jako zdravotní sestra,“
řekla Kosňovská z Havířova, jejíž
letos dvaadevadesátiletý dědeček
je vysloužilým horníkem z rubání
Dolu Dukla.
„Byla to i má první spolupráce
s Nadací OKD. Její práce je velkým
Klienti byli naprosto v pohodě.
zatymco hřibovy specialista Jaryn
dvacet. Nic moc, ale Mařa nikdi! Řvali
zme na cely les, ale něozyvala se. No,
nebudu to natahovať: za hodinu zme
ju našli v hospodě Pod Brňovem u te
hlavni cesty a u kališka zelene. Igelitka
prazdna. Na muj vyčitavy pohled enem
bekla: ,Či sem hlupa, abysem litala
po lese, kaj hřiby něsu!? No, neni tu
fajně?’ A že bylo! Až do odjezda autobusa zpatki dom sem utrhnul pět radiku!
Ale na ty bolesti močoveho měchyřa
při cestě zpatki se zapomenuť něda!,”
zakoňčil sem svuj vikendovy přiběh.
Chlapi se chechtali jak urvani a do teho
ešče navic Erďa ze svojim frkem: „To
matka telefonuje učitelce: ,Prosím vás,
nedávejte dětem úlohy z matematiky,
ve kterých stojí láhev piva korunu
osmdesát! Manžel nemohl celou noc
usnout!’ Fajne, ni?“
Tuž zdař bůh, váš Lojzek
Dívka v gumákách na skateboardu
vyfocená v průběhu nedávného
hudebního festivalu Colours of Ostrava zaujala našeho fotografa natolik,
že jsme snímek zařadili jako č. 28
do naší soutěže. Inspiruje vás ke krátkým vtipným textům? Tři nejlepší
komentáře doručené do redakce
Horníka odměníme stokorunou. syl
Uzávěrka je v úterý 9. srpna 2011.
Texty posílejte poštou na adresu
redakce: Týdeník Horník, Prokešovo
nám. 6, 702 00 Ostrava, faxem na tel.
číslo: 596 113 648, nebo e-mailem:
[email protected] Zaslaný text
označte SOUTĚŽ. Nezapomeňte připsat své jméno, adresu, případně telefonní číslo. Výherci si mohou odměnu
vyzvednout po předchozí telefonické
domluvě s Renatou Pavlíkovou na čísle
732 829 149, nejpozději však do
10. dne následujícího měsíce. Pokud
tak neučiní, výhra propadá. Jména
výherců soutěžní fotografie č. 28
zveřejníme v dalším čísle novin.
6
Barevné ostravské ulice...
AWT Čechofracht opět oceněn
za kvalitu expresních přeprav
zásilky, a to i těžší než jednu tunu,
umožňuje také přepravu nebezpečných nákladů. Své logistické služby
zajišťuje na více než 400 místech
Evropy. Funguje na principu tzv.
franchisingu partnerů z dvaadvaceti
evropských zemí, čímž je zajištěno
každodenní kamionové spojení
mezi jednotlivými terminály. To
umožňuje flexibilní, a přitom vysoce
spolehlivé a rychlé doručování
zásilek.
Vedle toho systém zákazníkům
nabízí celou řadu dalších výhod.
„Především se výrazně zkrátí dodací
termíny. Zákazníci mají k dispozici
přepravní listy v elektronické podobě, mohou také například sledovat
svou zásilku online nebo platit
dobírkou,“ vypočítává klady Martin
Popelka.
Vyhodnocení kvality za rok 2010
proběhlo letos v polském Krakově a AWT Čechofracht tentokrát
porazili jen partneři ze Švýcarska
a Rakouska.
kk
Společnost RPG Byty zavádí
novou telefonní obchodní linku
OSTRAVA – Ucelené informace
o kompletní nabídce pronájmu bytů
společnosti RPG Byty dostane ode
dneška každý, kdo zatelefonuje
na nově zřízené číslo obchodní linky
840 114 115. Linka tak zaručí jednotnou komunikaci směrem k zájemci o pronájem i profesionální přístup
při organizaci nabídky bytů.
Provozní doba obchodní linky je
v pracovní dny od 8 do 18 hodin,
jinak mají potenciální klienti možnost
zanechat vzkaz na záznamníku
a budou kontaktováni vyškolenými
specialisty první následující pracovní
den.
„Doposud měli potenciální zájemci
o pronájem bytu u naší společnosti
možnost kontaktovat buď přímo
konkrétního pracovníka obchodního
oddělení, nebo zavolat na zákaznickou linku. V poslední době se však
počet zájemců o pronájem výrazně
zvýšil a nebylo možno obsloužit
všechny volající. Zavedení speciální
obchodní linky nám proto pomůže
zachytit všechny kontakty a zajistit,
že se přijatá poptávka dostane co
nejrychleji k příslušnému makléři.
Zároveň se tím opět zvýší kapacita
zákaznické linky 840 293 546, která
slouží již bydlícím nájemníkům pro
hlášení jejich běžných potřeb. K dispozici samozřejmě nadále zůstává
i havarijní linka 840 11 33 44, která
funguje nonstop a poskytuje nájemníkům pomoc při řešení akutních
havárií, závad a poruch,“ uvedl Petr
Handl, ředitel pro vnější vztahy realitní skupiny RPG Real Estate.
ph
Zákaznická linka
Pro stávající
nájemníky
– dotazy týkající se
bydlení u RPG
Havarijní linka
Pro stávající
nájemníky – řešení
840 113 344
akutních havárií,
závad a poruch
Pro zájemce
o pronájem bytu
840 293 546
840 114 115
Hudební událost podpořila společnost OKD, její firemní Nadace OKD i týdeník Horník
FOTO: Radek Lukša a Bohuslav Krzyžanek
OSTRAVA – Po úspěších z předchozích let získala společnost AWT
Čechofracht i za rok 2010 prestižní
ocenění za kvalitu poskytování
svých služeb. V soutěži pro partnerské firmy z celé Evropy, kterou
každoročně vyhlašuje německá
expresní distribuční síť SystemPlus,
dosáhla na třetí příčku.
„Do sítě SystemPlus vstoupila
naše společnost v roce 2008. Od té
doby jsme za kvalitu expresních
přeprav pravidelně oceňováni.
Letošní třetí místo dokazuje, že
jsme v evropské konkurenci opět
obstáli a na tomto kontinentu patříme ke špičce,“ vyjádřil spokojenost
Martin Popelka, manažer distribuční sítě SystemPlus s tím, že celkový
počet přepravených zásilek oproti
roku 2009 stoupl. Největší nárůst,
o téměř 80 procent, je zřetelný
u zásilek exportovaných.
SystemPlus je systém expresní
přepravy zásilek sběrného typu. Je
vhodný především pro paletizované
Obchodní linka
ročník 41 l číslo 28
PANORAMA
www.okd.cz
Největší česká těžební společnost byla opět partnerem.
OSTRAVA – O téměř třicet tisíc lidí se od čtvrtka
14. do neděle 17. července rozrostla moravskoslezská
metropole. Město a hlavně jeho centrum, výstaviště
a okolí středověkého hradu patřilo jubilejnímu desátému ročníku Colours of Ostrava – podpořenému společností OKD i firemní Nadací OKD – a premiérovému ročníku Festivalu v ulicích, jehož partnerem se stal
také týdeník Horník. „Byly to jedny z nejlépe zorganizovaných festivalů vůbec. Žádné problémy se nemusely řešit“ konstatoval mluvčí těžební společnosti Vladislav Sobol. Ti, kdo byli na dovolence, případně plnili
výrobní úkoly na šachtách, mohou nasávat „coloursovou“ atmosféru alespoň z fotografií. Každopádně,
nashledanou zase na Colours of Ostrava 2012!
uzi
Jubilejní ročník zahájily balkánské cikánské dechovky.
Vystoupení na specifické scéně věnované New Yorku.
Festival v ulicích začal vystoupením „hornického“ Májováku.
V rámci Festivalu v ulicích se rozdávaly i naše noviny.
Unifiction a jejich šílený koncert na Festivalu v ulicích.
Mezi posledními zahráli hlukoví teroristé The Swans.
Pondělí – pátek
od 7.00 do17.00
Nonstop
Pondělí – pátek
od 8.00 do 18.00
Vzdělávání zaměstnanců RPG Real Estate
OSTRAVA – Díky finanční podpoře
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR se mohly v období
od 1. srpna 2009 do 31. července
2011 uskutečnit vzdělávací kurzy pro
zaměstnance společností RPG Byty
a RPG RE Management.
Vzdělávání bylo zaměřeno
na oblasti týkající se rozvoje
klíčových kompetencí s důrazem
na rozvoj manažerských, komunikačních a obchodních dovedností,
na jazykové vzdělávání a efektivní
komunikaci klíčových zaměstnanců
v angličtině, počítačové dovednosti
a odborné vzdělávání se zaměře-
ním na znalost legislativy i dalších
odborných témat v oblasti správy
majetku, finančního řízení, účetnictví a personalistiky.
Vzdělávání probíhalo v rámci
projektu „Vzděláváním zaměstnanců
skupiny RPG RE k rozvoji zákaznické
orientace a poskytování kvalitních
a profesionálních služeb“ s celkovou
dotací ve výši 6 mil. Kč. Podrobnější
informace o projektu nebo o Operačním programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a dalších aktivitách
podporovaných Evropským sociálním
fondem v České republice lze nalézt
na stránkách www.esfcr.cz.
Tipy Horníka
Na vyhlídku z Františka
Pro děti pracovníků OKD
Slavnosti piva a gulášů
HORNÍ SUCHÁ – Ojedinělou možnost
nejen pro pamětníky nabízí do 12. srpna
obec Horní Suchá, a to vyvezení výtahem
na 9. patro skipové věže bývalého Dolu
František. Exkurze s vyhlídkou jsou
možné jen v pracovních dnech od 9
do 11 hodin, zájemci se hlásí v kanceláři
správy průmyslové zóny.
OSTRAVA – Úderem třetí hodiny
odpolední začíná na Slezskoostravském
hradě ve čtvrtek 28. července program
pro děti zaměstnanců OKD připravený
pořadateli Shakespearovských slavností.
Bude spousta soutěží, pohádky, hledání
pokladu, divadelní i cirkusové představení s artisty, klauny, komedianty...
ORLOVÁ – Letním pivním a gulášovým
slavnostem bude patřit v sobotu
13. srpna areál leního kina. Vstupné
je symbolické, pojídat se má deset
soutěžních druhů gulášů a popíjet snad
ještě více značek pěnivého moku. K tomu
soutěže, tombola, koncert skupin Lázeňští
šviháci, Fiha, Blaf, Jumping Drums. uzi
28. července 2011
Štěrkovna Open za podpory OKD
doplněná cestovním miniveletrhem
HLUČÍN – Některé z účinkujících na veleúspěšném Colours of
Ostrava 2011 mohou vidět i návštěvníci festivalu Štěrkovna Open
Music, který také podporuje společnost OKD. Koná se od čtvrtku
28. do soboty 30. července v areálu štěrkovny v Hlučíně, kam se
z Ostravy dojede za pár minut vlakem (stanice Děhylov) a do hodinky dojde pěšky. Lidový charakter
této akce doplňuje možnost stanování pro účastníky v kempu
zdarma.
První den se od 17 hodin představí „teplákoví“ Nightwork,
www.iHornik.cz
PANORAMA
kromě nich budou hrát mj. T4
s Romanem Dragounem. V pátek
se koncertuje od 15 hodin, vystoupí například Mako!Mako, Skyline, Charlie Straight, Totální nasazení či Monkey Business (jimž
patřila na Colours of Ostrava
hlavní scéna!). Poslední den se
hraje už od 13 hodin, publikum
uvidí a uslyší Skyline, Tleskače,
Xindla X, Poslední výstřel či The
Prostitutes.
„Nebude to pouze o muzice.
Chceme propagovat Hlučínsko,
kde je spousta zajímavých míst.
Proto festival doplní miniveletrh
za podpor y:
cestovního ruchu,“ informoval za pořadatele Petr Breitkopf.
Pro návštěvníky Štěrkovna Open
Music 2011 jsou domluveny zvýhodněné návštěvy bunkrů v Darkovičkách, památníku v Hrabyni, ale i Dolní oblasti Vítkovic se
šachtou Hlubina. Chybět nebudou ani mimo tento region známé
hlučínské koláče!
uzi
7
Lidské zdroje
Kdy půjdeme do důchodu
Je důležité vědět, jak se správně zabezpečit, aby i v důchodu
byl pro nás život příjemný
Příklad: Muž narozený 31. 1. 1980
by měl mít důchodový věk 67let a 6
měsíců (1980 – 1977) x 2 = 3 x 2 = 6
měsíců, které se přičtou ke věku
67 let. Důchodový věk tedy dovrší
31. 7. 2047. Podle dosud platné
právní úpravy by činil jeho důchodový
věk 65 let.
Nutno podotknout, že tzv. hornických důchodů se změna netýká a platí
stávající stav.
Níže uvedená tabulka se dotýká především těch pracovníků, kteří nastoupili do OKD po 1. 1. 1993 a v podzemí
nikdy nepracovali, a nyní pracují ať
už v podzemí, nebo na povrchových
pracovištích.
Je důležité vědět, kdy je možno ukončit svou ekonomickou aktivitu a jak se
správně zabezpečit, aby i v důchodu byl
život příjemný.
OSTRAVA – Od 30. 9. 2011 má vstoupit
v účinnost nový zákon o důchodovém pojištění, tzv. malá důchodová
reforma. Pomineme-li změny ve výpočtu
důchodů, je největší změnou zvýšení
věkové hranice pro odchod do důchodu,
postupné sjednocení důchodového věku
mezi muži a ženami bez ohledu na počet
vychovaných dětí a jeho zvyšování.
Důchodový věk platný od 30. 9.
2011 je uveden v tabulce „Důchodový
věk pojištěnců narozených v období
let 1936–1977“. Tabulka končí rokem
1977. Důchodový věk pracovníků narozených po roce 1977 se má stanovit
tak, že k věku 67 let se přičte takový
počet měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození
pracovníka a rokem 1977.
Luboš Skupník,
vedoucí týmu HR administrativa VOJ ČSM
Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936–1977
Důchodový věk činí
58/28 -VII/11
59/28 -VII/11
Rok narození
u mužů
u žen s počtem vychovaných dětí
0
1
2
3a4
5 a více
1936
60r+2m
57r
56r
55r
54r
53r
1937
60r+4m
57r
56r
55r
54r
53r
1938
60r+6m
57r
56r
55r
54r
53r
1939
60r+8m
57r+4m
56r
55r
54r
53r
1940
60r+10m
57r+8m
56r+4m
55r
54r
53r
1941
61r
58r
56r+8m
55r+4m
54r
53r
1942
61r+2m
58r+4m
57r
55r+8m
54r+4m
53r
1943
61r+4m
58r+8m
57r+4m
56r
54r+8m
53r+4m
1944
61r+6m
59r
57r+8m
56r+4m
55r
53r+8m
1945
61r+8m
59r+4m
58r
56r+8m
55r+4m
54r
1946
61r+10m
59r+8m
58r+4m
57r
55r+8m
54r+4m
1947
62r
60r
58r+8m
57r+4m
56r
54r+8m
1948
62r+2m
60r+4m
59r
57r+8m
56r+4m
55r
1949
62r+4m
60r+8m
59r+4m
58r
56r+8m
55r+4m
1950
62r+6m
61r
59r+8m
58r+4m
57r
55r+8m
1951
62r+8m
61r+4m
60r
58r+8m
57r+4m
56r
1952
62r+10m
61r+8m
60r+4m
59r
57r+8m
56r+4m
1953
63r
62r
60r+8m
59r+4m
58r
56r+8m
1954
63r+2m
62r+4m
61r
59r+8m
58r+4m
57r
1955
63r+4m
62r+8m
61r+4m
60r
58r+8m
57r+4m
1956
63r+6m
63r+2m
61r+8m
60r+4m
59r
57r+8m
1957
63r+8m
63r+8m
62r+2m
60r+8m
59r+4m
58r
1958
63r+10m
63r+10m
62r+8m
61r+2m
59r+8m
58r+4m
1959
64r
64r
63r+2m
61r+8m
60r+2m
58r+8m
1960
64r+2m
64r+2m
63r+8m
62r+2m
60r+8m
59r+2m
1961
64r+4m
64r+4m
64r+2m
62r+8m
61r+2m
59r+8m
1962
64r+6m
64r+6m
64r+6m
63r+2m
61r+8m
60r+2m
1963
64r+8m
64r+8m
64r+8m
63r+8m
62r+2m
60r+8m
1964
64r+10m
64+10m
64r+10m
64r+2m
62r+8m
61r+2m
1965
65r
65r
65r
64r+8m
63r+2m
61r+8m
1966
65r+2m
65r+2m
65r+2m
65r+2m
63r+8m
62r+2m
1967
65r+4m
65r+4m
65r+4m
65r+4m
64r+2m
62r+8m
1968
65r+6m
65r+6m
65r+6m
65r+6m
64r+8m
63r+2m
1969
65r+8m
65r+8m
65r+8m
65r+8m
65r+2m
63+8m
1970
65r+10m
65r+10m
65r+10m
65r+10m
65r+8m
64r+2m
1971
66r
66r
66r
66r
66r
64r+8m
1972
66r+2m
66r+2m
66r+2m
66r+2m
66r+2m
65r+2m
1973
66r+4m
66r+4m
66r+4m
66r+4m
66r+4m
65r+8m
1974
66r+6m
66r+6m
66r+6m
66r+6m
66r+6m
66r+2m
1975
66r+8m
66r+8m
66r+8m
66r+8m
66r+8m
66r+8m
1976
66r+10m
66r+10m
66r+10m
66r+10m
66r+10m
66r+10m
1977
67r
67r
67r
67r
67r
67r
Vysvětlivky: „r“ znamená rok, „m“ znamená kalendářní měsíc
8
ročník 41 l číslo 28
Z OKD
www.okd.cz
UšetĜete
za volání a internet!
O2 tarify pro vás a vaši rodinu
za skvČlou cenu
OKD zajišĢuje ve spolupráci s O2 svým zamČstnancĤm i jejich rodinným
dinným
pĜíslušníkĤm výhodné ceny za volání a pĜipojení k internetu.
Jak získat
výhodné tarif
y od O
Výhodné volání z mobilního telefonu
1.
Volání do sítČ
O2 a na pevné
linky v Kþ/min
Volání do
ostatních
mobilních sítí
v Kþ/min
O2 Team Nonstop
– mČsíþní pĜíplatek pro
volání za 0 Kþ/min*
30
2,94 Kþ
4,62 Kþ
60 Kþ
1,26 Kþ
504 Kþ
150
1,85 Kþ
3,53 Kþ
60 Kþ
1,26 Kþ
O2 Business 300
840 Kþ
300
2,27 Kþ
3,53 Kþ
60 Kþ
1,26 Kþ
O2 Business 600
1 428 Kþ
600
2,10 Kþ
2,52 Kþ
60 Kþ
1,26 Kþ
O2 Business 1 200
2 688 Kþ
1 200
1,26 Kþ
1,26 Kþ
60 Kþ
1,26 Kþ
Cena
za mČsíc
(s DPH)
Volné
minuty
O2 Business 30
164 Kþ
O2 Business 150
Tarif
(s DPH)
Cena
SMS
(s DPH)
Vyberte si tarif podle toho, kolik volných minut za mČsíc potĜebujete využít.
*Pokud si pĜiplatíte 60 Kþ za O2 Team Nonstop, mĤžete volat za 0 Kþ/minutu v rámci OKD na všechna O2 mobilní þísla a mobilní þísla O2
ze zamČstnaneckého programu OKD. Své volné minuty pak mĤžete využít pro volání na ostatní kontakty.
Výhodné pĜipojení k internetu
Internet do notebooku
O2 Mobilní Internet Start
FUP
(mČsíþní datový limit)
Internet do mobilu
Cena
za mČsíc
(s DPH)
500 MB
210 Kþ
O2 Mobilní Internet Standard
2 GB
350 Kþ
O2 Mobilní Internet Pro
10 GB
525 Kþ
Bez FUP limitu
700 Kþ
O2 Mobilní Internet Neomezený
2.
3.
4.
2
V tabulce zjis
títe, jaký PIN
kó
d je
pĜidČlen k vaší
VOJ.
Na stránce ht
tps://www.o2d
esk.cz
kliknete na zá
ložku Registra
ce,
vyplníte formul
áĜ vþetnČ
e-mailové adre
sy a PIN,
odešlete žádo
st.
Vaše žádost bu
de potvrzena
informaþním
e-mailem a S
MS.
Po obdržení zp
rávy pĜejdete
na https://www
.o2desk.cz
na záložku Va
še zvýhodnČné
nabídky, vybe
rete si
zvýhodnČnou
službu
a aktivujete si
ji pod
záložkou Žádo
sti.
FUP
(mČsíþní datový limit)
Cena
za mČsíc
(s DPH)
O2 Internet v Mobilu Start
150 MB
105 Kþ
O2 Internet v Mobilu
500 MB
210 Kþ
VOJ
PIN
VOJ DĤl Karviná
021karvina
VOJ DĤl Darkov
VOJ DĤl ýSM
VOJ DĤl Paskov
VOJ Centrum servisních služeb
Správa OKD
021darkov
021csm
021paskov
021centrum
021sprava
?
28 lipca 2011 l numer 28 l rocznik 8
Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników
Sukces polskich brygad ścianowych
Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
Klaus-Dieter Beck: Podejmiemy kolejne kroki w celu zmniejszenia ryzyk
Liderów bezpiecznej pracy przyjęli członkowie najwyższego kierownictwa spółki OKD
gdy nie będzie całkowicie bez ryzyka.
Pomimo to mogę wam w imieniu
kierownictwa obiecać, że uczynimy
wszystko po to, żeby go w przyszłości
jeszcze zmniejszyć” – pisze dyrektor.
Specjalna uwaga będzie poświęcana realizacji zaleceń komisji specjalistów, zajmującej się zbadaniem
przyczyn wypadków. Niektóre kroki
już zostały podjęte, a dla stref zagrożonych tąpaniami zostaną przygotowane kolejne. Chodzi na przykład o:
•poszerzenie strefy bezpieczeństwa,
do której nie można wkraczać w
czasie eksploatacji
•zakup kolejnych urządzeń monitorujących, zdolnych lepiej rozpoznać
narastające napięcie w górotworze
•zapewnienie specjalnego sprzętu
ochronnego dla osób pracujących w
miejscach zagrożenia
•wykonanie analizy kolejnych
stosowanych w ściecie zabezpieczeń
przeciwtąpaniowych
„Wiem, że żaden z tych kroków
nie wróci nam naszych kolegów.
Wierzę jednak, że mamy wobec nich
moralne zobowiązanie pracować
lepiej, żeby zapobiegać podobnym,
tragicznym w skutkach wypadkom” –
skonkludował Klaus-Dieter Beck.
OSTRAWA – Półtora roku bez jedynego wypadku przy
pracy! Takim wynikiem mogą pochlubić się członkowie brygady zbrojenia i likwidacji wyrobisk z Kopalni „Pasków”, której szefują główny przodowy Jan Rzyman oraz kierownik oddziału Jiří Zátopek. We wtorek
26 lipca wzięli oni udział w spotkaniu przedstawicieli
brygad-liderów współzawodnictwa w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy za okres I półrocza br.,
jakie odbyło się w gmachu dyrekcji OKD w Ostrawie.
Szefów najlepszych pod kątem bezpieczeństwa
pracy brygad: ścianowych, przodkowych oraz zbrojenia i likwidacji wyrobisk, z poszczególnych kopalni OKD przyjął dyrektor generalny i prezes zarządu
OKD Klaus-Dieter Beck. Obecni byli członkowie kadry kierowniczej najwyższego szczebla zarządzania
ostrawsko-karwińskiej spółki węglowej, dyrektorowie
kopalń i inni.
Trzeba zrobić wszystko po to, by ludzie
wracali w zdrowiu do swych rodzin.
Jak podkreślił dyrektor operacyjny OKD Leo Bayer,
spotkanie odbywa się w chwili, kiedy spółka przyjmuje kolejne kroki zmierzające do jeszcze bardziej konsekwentnego zapewnienia bezpieczeństwa na dołowych
miejscach pracy. „Do tego, by wszyscy wracali w
zdrowiu do swych domów i rodzin” – zaakcentował
Bayer. Jednocześnie podziękował obecnym za przykładne postawy w przestrzeganiu reguł bezpiecznej
pracy i zaapelował, by przekazali szczere podziękowania za pracę bez wypadków wszystkim członkom prowadzonych przez siebie brygad.
Wśród wyróżnionych także tym razem nie
zabrakło przedstawicieli brygad z firm zewnętrznych,
zatrudniających do pracy na rzecz OKD górników
z Polski. Na szczególną ocenę zasługują polskie brygady ścianowe, które zdobyły najwyższy laur wnet w
trzech kopalniach. Szczegóły w tabelce.
bk
Opr. bk
Źyczenia
W lipcu ochodzą zacne życiowe jubileusze następujący pracownicy firm
zewnętrznych:
Z firmy ALPEX
Baraniak Andrzej, Kapusta Zbigniew,
Langner Jędrzej, Malesa Krzysztof, Marcol Bogusław, Migdał Franciszek, Musiał
Jan, Sawicki Ryszard, Stankiewicz Erwin,
Watola Czesław, Soból Mirosław
Z firmy CARBOKOV
Ziętara Wiesław
Z firmy POLCARBO
Mróz Lesław
Brygady firm zewnętrznych wśród liderów współzawodnictwa BHP
Kadra kierownicza firm życzy wszystkim
solenizantom dużo zdrowia, szczęścia
oraz sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
jk
główny przodowy
kierownik oddziału
firma
brygada ścianowa
Tadeusz Czaja
Józef Ulman
Alpex PBG
brygada przodkowa
Stanisław Nocuła
Krzysztof Kuczera
Alpex PBG
Petr Sklepek
CZ Bastav
Kopalnia „Darków”
zbrojenie i likwidacja Libor Ondruch
Kopalnia „Karwina”
LAST MINUTE Chorvatsko
brygada ścianowa
Marek Fal
zbrojenie i likwidacja Krzysztof Sokół
Tadeusz Dziugieł
Alpex PBG
Roman Sabal
Carbokov
Paweł Maćkowiak
Carbokov
Kopalnia „Pasków”
zájezdy VLASTNÍ DOPRAVOU
SOLARIS - rodinné chaty Tereza
PROMAJNA - pavilon Dukić A
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy
MAKARSKA - hotel Rivijera
RABAC - apartmány Lanterna
GRADAC - depandance Laguna A
13. 8.-20. 8. 20. 8.- 27. 8.
BS
HB
HB
HB
HB
HB
AUTOBUSOVÉ zájezdy
SOLARIS - rodinné chaty Tereza
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy
PROMAJNA - pavilon Dukić A
BRIST - vila Marko
GRADAC - depandance Laguna A
RABAC - depandance Mediteran
BS
HB
HB
HB
HB
HB
5 190 Kč/os.
9 190 Kč/os.
8 190 Kč/os.
9 190 Kč/os.
9 190 Kč/os.
9 190 Kč/os.
Umundurowani górnicy szukają kontaktów do Polski
STONAWA – Z prośbą
o udostępnienie kontaktów do polskich organizacji umundurowanych
górników wystąpił prezes
Koła Umundurowanych
Górników przy Gminie
Stonawa Ladislav Kajzar.
„Bylibyśmy za nie bardzo
5 190 Kč/os.
9 190 Kč/os.
8 190 Kč/os.
9 190 Kč/os.
9 190 Kč/os.
9 190 Kč/os.
10. 8.-17. 8. 17. 8.- 24. 8.
HB
HB
HB
HB
HB
11 990 Kč/os.
11 990 Kč/os.
11 990 Kč/os.
12 990 Kč/os.
12 990 Kč/os.
Tomasz Szadziewicz
Wnet trzy spośród czterech liderów w kategorii brygad ścianowych to
załogi z firm zewnętrznych. Na zdjęciach od góry odbierają gratulacje
Tadeusz Czaja i Józef Ulman oraz Marek Fal i Tadeusz Dziugieł z Alpeksu, oraz Tomasz Szadziewicz i Paweł Maćkowiak z Carbokovu.
11 990 Kč/os.
11 990 Kč/os.
11 990 Kč/os.
12 990 Kč/os.
12 990 Kč/os.
wdzięczni. Polskie tradycje w naszym regionie
są stale żywe, w naszych
kopalniach pracuje wielu mieszkańców Polski,
dlatego bardzo nam zależy na nawiązaniu tej
współpracy” – podkreślił podczas Uroczystości
Ogrodowych koła w sobotę 25 czerwca. Te odbyły
się w ogrodzie koło stonawskiego Domu PZKO,
a ich gośćmi byli członkowie
Małokarpackiego Związku Górniczego
ze słowackiego Pezinoka oraz przedstawiciele
Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování a dopravu vč všech poplatků. Možnost dokoupení komplexního pojištění.
www.ckvt.cz tel.: 59 666 40 40
FOT. Bogusław Krzyżanek
126/28-IX/10-11
brygada ścianowa
2 990 Kč/os.
5 990 Kč/os.
6 990 Kč/os.
6 990 Kč/os.
7 490 Kč/os.
6 990 Kč/os.
5. 8.-14. 8. 12. 8.-21. 8.
LETECKÉ zájezdy z Ostravy
BAŠKA VODA - rodinné bungalovy
PROMAJNA - pavilon Dukić A
BRIST - vila Marko
MAKARSKA - hotel Rivijera
GRADAC - depandance Laguna A
2 990 Kč/os.
5 990 Kč/os.
6 990 Kč/os.
6 990 Kč/os.
7 490 Kč/os.
6 990 Kč/os.
FOT. Josef Lys
OSTRAWA – Szczere kondolencje
rodzinom i bliskim trzech górników,
którzy zginęli w czerwcu i lipcu
podczas pracy w kopalniach spółki
węglowej OKD, wyraża w dzisiejszym artykule na stronie tytułowej
„Horníka“ dyrektor generalny
i prezes zarządu OKD Klaus-Dieter
Beck. Zapewnia jednocześnie,
że dla złagodzenia przynajmniej
ekonomicznych następstw osobistej
tragedii spółka zatroszczy się o nie
w maksymalnie możliwym zakresie,
przewidzianym przez ustawę i układ
zbiorowy pracy OKD. Dodatkowej pomocy, przede wszytkim małoletnim
dzieciom, udzieli za pośrednictwem
Stowarzyszenia Obywatelskiego
„Święta Barbara”.
Sprawom bezpieczeństwa pracy
na dole, podkreśla Beck, spółka
OKD poświęca nadzwyczajną uwagę.
Wskaźnik częstości wypadków
za ubiegły rok po raz pierwszy wyraził
się jednocyfrowym numerem, a w
I półroczu br. po raz pierwszy w
historii OKD jego wartość spadła
pod 8. Ostatnie zdarzenia przekonują jednak, że nawet to nie wystarczy. „Wszyscy wiemy, że pomimo
stosowania najnowocześniejszych
technologii, eksploatacja węgla ni-
Miły nastrój Uroczystości Ogrodowych podkreślił występ mażoretek z miejscowej szkoły.
bliźniaczej organizacji ze
Spiskiej Nowej Wsi.
Stonawskie
Koło
Umundurowanych Górników działa od 97 lat.
W chwili obecnej skupia około 90 członków.
W tym roku koło stało
się członkiem Stowarzyszenia Związków Górniczych i Hutniczych Republiki Czeskiej, a jego
przedstawiciele
wyjechali na 14. Spotkanie
Związków Górniczych
i Hutniczych Europy w
holenderskim Heerlen.
Bogata jest także jego bieżąca działalność. Z prezesem Kajzarem można się
skontaktować pod nr tel.
+42 731 957 062 lub pocztą elektroniczną pod
adresem: kajzir.janna@
seznam.cz.
bk
Redakcja Horník-Górnik  Adres redakcji: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava  Redaktor kolumny: Mgr Bogusław Krzyżanek  E-mail: [email protected]  Tel.: +420 596 264 808  Komórka: +420 728 864 125
10
ročník 41 l číslo 28
PANORAMA / INZERCE
www.okd.cz
Organizační řád Horník Bowling Cup 2011
OSOBNÍ BANKROT!
Do soutěže čtyřčlenných družstev se můžete přihlásit do 5. září!
OSTRAVA – Letos v září až listopadu se uskuPočítání skóre
teční bowlingový turnaj čtyřčlenných družstev
pod názvem Horník Bowling Cup 2011. Je otevřený pro všechny zájemce, včetně vítězů všech
předchozích ročníků, pořádaných naší redakcí.
Dnes přinášíme podrobný herní systém.
Družstvo je čtyřčlenné. Do konečného
výsledku družstva se započítávají nejlepší
výsledky tří hráčů. Nejhorší výsledek se
škrtá – nepočítá.V případě nemoci či jiných
příčin neúčasti jednoho z hráčů mohou hrát tři
evidovaní hráči.
Účastníci turnaje
Turnaje se mohou zúčastnit pouze osoby
starší 18 let, dále pak ti, kteří nejsou v době
pořádání turnaje registrováni ani evidováni
v České bowlingové asociaci.
Zastavení exekucí, konsolidace půjček, nové splátky,
Soutěž zaměstnanců OKD
Speciální součástí turnaje Bowling Horník Cup
2011 tvoří samostatná soutěž určená výhradně aktivním zaměstnancům OKD (včetně VOJ
Centrum servisních služeb, HBZS, OKD OKK
a důlních dodavatelských firem OKD, tj. ALPEX
PBG, POL-ALPEX, CARBOKOV, POLCARBO, CZ
BASTAV, VOKD, THK-Čechpol, PROHAND-CZ,
WPBK-BIS CZ, TKBČ, KARDO).
Finanční poradenství
ZDARMA!
Volejte 800 800 405
54/28-X/11
www.centrum-pomoci.cz
Každý bude hrát tři kola
Všechna družstva absolvují tři kola. První
dvě kola jsou tzv. rozřazovací. Lepší výsledek
z obou kol rozhoduje o zařazení družstev
do zlaté či stříbrné skupiny (semifinále).
Kdy a kde se hraje
LAST MINUTE POSLEDNÉ VOĽNÉ MIESTA V AUGUSTE
I. kolo: 17. a 18. září 2011 (herny
Ostrava, Havířov, Karviná)
II. kolo: 1. a 2. října 2011 (herny Ostrava, Havířov, Karviná)
Po I. a II. kole proběhne rozřazení týmů
do zlaté a stříbrné skupiny
Semifinále: 15. a 16. října 2011 (herny
Ostrava, Havířov, Karviná)
Finále: 5. listopadu 2011 herna
Bowling Sky v Ostravě-Porubě
V NÍZKYCH TATRÁCH S 30 % ZĽAVOU
Z UBYTOVANIA + ĎALŠIE ZĽAVY
HOTEL REPISKÁ
DEMÄNOVSKÁ DOLINA - JASNÁ
Přihláška
•Přihlášku zašlete elektronicky na:
[email protected], nebo
v tištěné podobě na adresu: redakce
Horník, Prokešovo nám. 6, 702 00
Moravská Ostrava.
•Uzávěrka přihlášek je v pondělí
5. září 2010.
v termíne 1. 7. - 31. 8. 2011
POBYT
2–4 nocí
5 a viac nocí
osoba/noc
27 €
25 €
NAJLEPŠIA PONUKA LEN PRE ZAMESTNANCOV OKD
Postup z rozřazovacích kol
Do semifinále postoupí družstva na základě
lepšího výsledku ze dvou rozřazovacích kol.
Prvních 50 procent družstev umístěných
v dané herně na nejlepších místech do zlaté
skupiny. Zbylých 50 procent horší poloviny
v dané herně do skupiny stříbrné. V případě
shody výsledku u družstva na posledním
postupovém místě do zlaté skupiny a družstva
na prvním a dalším postupovém místě do stříbrné skupiny, postoupí obě (všechna) družstva
do zlaté skupiny.
Postup do finále
Do finále postupuje z každé skupiny (zlaté
a stříbrné) z každé herny jedno družstvo s nejlepším výsledkem. Tedy 4 ze zlaté skupiny a 4
ze stříbrné skupiny. V případě shody nejlepších
výkonů družstev postupují obě (všechna)
družstva z dané herny. Družstva zlaté a stříbrné
skupiny pak hrají samostatné finále.
Do finále soutěže zaměstnanců OKD
postoupí z každé herny jedno družstvo, které
dosáhlo nejlepšího výsledku ve třetím kole.
dané herny nebo ředitel turnaje po poradě
oraděě
s provozovatelem herny neurčí jinak.
•Veškerá řešení sporných situací jsou v kompetenci ředitele turnaje nebo jeho zástupce.
Dvojice družstev na dráze
Na každé bowlingové dráze hraje
najednou dvojice družstev, kterou určí los
vyplněných registračních karet přítomných družstev. Losování provede rozhodčí
ihned po prezenci daného kola. V případě,
že je v dané herně lichý počet družstev,
družstvo, které je vylosované jako polední,
hraje na dráze samostatně (neurčí-li
rozhodčí jinak).
Startovné
Při prezenci v jednotlivých kolech předloží
každý startující občanský průkaz nebo pas,
členové družstev
OKD pak navíc zaměstnanecký průkaz OKD.
Soutěžní a turnajové startovné družstva činí
400 Kč.
Další ustanovení
•Během turnaje je zakázáno konzumovat
donesené nápoje a potraviny.
•Je zakázáno používat při hře vlastní hrací
koule.
•Všichni členové družstva OKD musí být
zaměstnanci OKD.
•Výhry jsou připraveny pro čtyřčlenná
družstva.
Týdeník Horník
Důvod k vyřazení z turnaje
Neúčast v kterémkoliv kole je důvodem k vyřazení družstva ze soutěže.
Sporné situace
Všeobecná herní pravidla bowlingového
sportu obsahují celou řadu definic a podrobností zabývajících se určitými situacemi, které
mohou v průběhu turnaje nastat – například
definice přešlapu a jeho detekce, úprava bowlingové koule, dráhy, rozběžiště, možné chyby
v záznamu bodů, specifikace neplatných bodů
apod. Pro zdárné vyřešení všech sporných
situací, které mohou nastat v průběhu turnaje
Horník Bowling Cup 2011, platí:
•Výsledek, který zaznamená elektronické zařízení dané herny, je platný, jestliže rozhodčí
Přehled aktuálních výběrových řízení
V cene: UBYTOVANIE, POLPENZIA, VSTUP DO RELAXCENTRA
!!!BONUS!!!
2 OSOBY NA PRÍSTELKE UBYTOVANIE ZDARMA*
*PLATÍ VTEDY, AK MAJÚ VŠETKY OSOBY POLPENZIU
za podpory:
vyhlášených v Horníku č. 28 ze dne 28. 7. 2011.
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz Výběrová řízení/Horník speciál.
OZNÁMENÍ
Oznamujeme všem známým, přátelům a kolegům,
že dne 20. 7. 2011 ve věku
82 let zemřel pan Zdeněk
Neradil ze Šenova, který byl
dlouhá léta zaměstnán u VOKD – DZ24.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina.
B303/28/11
VZPOMÍNÁME
Dne 24. července 2011
jsme vzpomněli na první
smutné výročí, kdy nás
navždy opustil náš milovaný
pan Daniel Mato. S láskou
vzpomíná manželka Zuzana s rodinou.
B304/28/11
Investice stavební (ISTAV)
Samostatná výběrová řízení
3467
Společná výběrová řízení
3468, 3552
Dne 26. 7. 2011 uplynuly
již 4 roky, kdy na Dole ČSA
tragicky zemřel pan Ivo
Huťka. Zároveň si s bolestí
v srdci připomeneme dne
4. 8. 2011 jeho nedožitých 44 let. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte si s námi. Děkuje
zarmoucená rodina
B305/28/11
Investice strojní (ISTR)
LETO NABITÉ ZĽAVAMI
Opravy stavební (OSTAV)
257, 258, 296, 311, 328, 334, 337
Samostatná výběrová řízení
119, 331, 399, 547, 629, 662, 712
Opravy strojní (OSTR)
Společná výběrová řízení
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)
Přihláška na bowlingový turnaj
Jméno a přijmení
Trvalé bydliště
Telefon
Název VOJ
vyplní jen zaměstnanci OKD
Kapitán
2. hráč
3. hráč
4. hráč
Neúplná přihláška bude vyřazena z registrace
Čestně prohlašuji, že členové družstva jsou starší 18 let
a nejsou registrovanými hráči. Souhlasíme s podmínkami turnaje.
REZERVÁCIA: www.repiska.sk, [email protected]
tel.: +421/44/55 67 604, mob.: +421 918 777 024
53/28-X/11
*pobyt si môžu nárokovať len zamestnanci s platným preukazom
zamestnance OKD, alebo s potvrdením z personálneho oddelenia
Podpis kapitána:
Družstvo OKD: ANO 
NE  Herna: dle kapacity si vyhrazujeme právo změny _____________________________________________
Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí
Devět minut slávy pro devět neziskovek
Nový domov bere
své klienty na výlety
NOKD veřejně předala šeky na nejvyšší a nejnižší částky přiznané ve všech grantových programech
KARVINÁ – Klienti karvinského Nového
domova budou v letních a podzimních
měsících cestovat po Moravskoslezském kraji. Jednodenní výlety pro
seniory a další osoby svěřené do péče
příspěvkové organizace se uskuteční
díky podpoře Nadace OKD.
První výlet bude do Rybího domu
v Chotěbuzi u Českého Těšína. Prohlídkou akvárií si účastníci připomenou
některé druhy sladkovodních ryb. Dalším bude návštěva Arboreta Nový Dvůr.
Ve specializované botanické zahradě
budou výletníci poznávat některé
druhy stromů, keřů a dalších rostlin
a prohlédnou si i novodvorský zámeček
a zámecký park. Posledním výlet je
zavede do města Kravaře, které si jako
jedno z 30 obcí Hlučínska zachovává
charakteristické nářečí, kroje a zvyky.
Zájezd je naplánován na dobu, kdy se
v něm koná tradiční Kravařský odpust
se spoustou atrakcí a ukázkami lidových
řemesel. Klienty Nového domova budou
doprovázet dobrovolníci z Adry, zaměstnanci zařízení nebo studenti, kteří v něm
vykonávají praxi.
„Díky podpoře z Nadace OKD se
uživatelé podívají do společenského
a kulturního prostředí v Moravskoslezském kraji. Už se nemohou dočkat, až
vyrazí,“ konstatoval sociální pracovník
Nového domova Rostislav Mrlina. bk
nery a přátele,“ nechal se slyšet
nadační ředitel Jiří Suchánek.
Zcela mimo tyto kategorie pak
je devátá neziskovka – Tilia – získavší titul Nováčka roku. „Provozuje chráněnou dílnu a zaměstnává hendikepované, což je oblast,
která je pro NOKD letošní prioritou. Vyrábějí tam nádherné a originální hudební nástroje, které velmi
zaujaly také návštěvníky Colours
of Ostrava a Festivalu v ulicích,“
vysvětloval Suchánek.
FOTO: Radek Lukša
OSTRAVA – Filadelfie – Přístav Oldřichovice z Třince, Svaz nedoslýchavých z Ostravy-Poruby, Divadlo
loutek Ostrava, Broučci z Frýdku-Místku, Ekoškola z Karviné, Snails
z Orlové, Sdružení obcí Rýmařovska, Dům kultury města Orlové
a Tilia z Nové Vsi nad Popelkou.
Devět jmenovaných neziskových
organizací si na jednom z pódií Festivalu v ulicích užilo svých devět
minut slávy. Nadace OKD jim
veřejně předala symbolické šeky.
„Vždy každé organizaci, která
v jednotlivém grantovém programu
získala největší, a naopak nejmenší
částku. Bylo to poděkování za práci, kterou dělají pro druhé. Možná
jim publicita Festivalu v ulicích,
který byl doprovodným programem Colours of Ostrava, pomůže
získat další nové sponzory, part-
PRO ZDRAVÍ:
•1 000 000 korun pro Filadelfii
– Přístav Oldřichovice, která
buduje v okolí Třince bydlení
pro manžele s dětmi v pěstounské
péči. Příspěvek je na postavení
dalšího domku pro rodinu, v níž
bude šest dětí z dětských domovů
Zástupci všech devíti neziskovek na pódiu Festivalu v ulicích.
•10 000 korun pro Svaz nedoslýchavých z Ostravy-Poruby
na týdenní kurz odezírané mluvené řeči
postavené díky dřívějšímu grantu
NOKD, o pálkařský tunel pro trénink nejmenších hráčů
PRO EVROPU:
PRO RADOST:
•300 000 korun pro Divadlo loutek Ostrava na IX. ročník mezinárodního loutkářského festivalu
Spectaculo Interesse
•34 000 korun pro Klub maminek Broučci z Frýdku-Místku
na stavebnice, hry, sportovní
pomůcky...
•300 000 korun pro Sdružení obcí
Rýmařovska na přípravu projektové dokumentace pro získání financí z fondů EU na výstavbu cyklostezky z Malé Morávky
do Valšova
•30 000 korun pro Dům kultury města Orlové na zpracování
projektu pro modernizaci hlavního sálu
Nadační maskoti s velkými tužkami chtěli v legraci připisovat další nuly.
•800 000 korun pro Základní školu Školská z Karviné na projekt
Ekoškola, což znamená zkrášlení
prostředí a okolí školy a umožnění
venkovního vyučování v přírodě
•40 718 pro baseballový klub
Snails Orlová, který doplní hřiště
NOVÁČEK ROKU:
•144 541 korun pro sdružení
Tilia z Nové Vsi nad Popelkou
na Jičínsku, která v netradiční dílně produkuje originální hudební
nástroje, na její provoz i rozvoj
Radek Lukša
FOTO: Bohuslav Krzyžanek
PRO BUDOUCNOST:
Karvinský Nový domov dává lidem
starším a postiženým druhou šanci.
Metalofony, kantely a žaltáře na Masarykově náměstí
OSTRAVA – Vydělávají osm tisíc hrubého a méně, přesto jsou šťastní. Kdyby jim práci nezajistily chráněné
dílny, těžko by je někdo zaměstnal.
Být tělesně nebo duševně postižený
ve světě, kde chybí příležitosti i pro
zdravé a vzdělané, je těžký handicap.
Sociální dávky? I když odhlédneme
od jejich výše, žádná nenahradí pocit
potřebnosti, začlenění se do společnosti. Ten je pro ně důležitější než
všechny peníze světa.
Devět organizací zajišťujících
chráněnou práci pro ty, kteří měli
při narození či někdy v životě méně
štěstí, dostalo příležitost ukázat se
a prodávat své výrobky v době festivalu Colours of Ostrava na ostravském
Masarykově náměstí. Díky společnému projektu Nadace OKD a ArcelorMittalu nabízely med a svíčky z včelího vosku medodílny sdružení Šťastný
domov, keramiku Charita Opava, dřevěné a textilní výrobky Asociace Trigon. Ruční papír a bižuterii prodávala
Charita Hlučín, své produkty představily sdružení Effahta a Chrpa z Krnova nebo ostravská Charita svatého
Alexandra. Masáže ve speciálním
FOTO: Bohuslav Krzyžanek
Zástupci ateliéru Tilia přijeli z podkrkonošského hornického kraje se zajímavou nabídkou starých hudebních nástrojů ze své chráněné dílny
Prezentace sdružení Ateliér Tilia z podkrkonošské Nové Vsi budila
pozornost velkých i malých.
stanu prováděli handicapovaní maséři z Tyflocentra Karviná.
Úplně nejdál to na ostravský
„Masarykáč“ měli zástupci uměleckořemeslné chráněné dílny Tilia z Nové
Vsi nad Popelkou, kteří cestou z Podkrkonoší do moravskoslezského krajského města urazili 350 kilometrů.
Nadace OKD jim poskytla dar bezmála 145 tisíc na stroje pro dílnu na výrobu starých řeckých lyr, a tak neváhali a přijeli ukázat, čím se živí a čím se
mohou pochlubit. Jejich prezentace
Předseda sdružení Tilia Josef Salaba a vedoucí dílny Tomáš Matys
předvádějí středověký nástroj žaltář.
nejen zaujala, ale byla také poučná. Bronzové či železné metalofony
nebo xylofon si snad lidé vybaví, co je
to však kantela nebo žaltář, s tím už
budou mít mnozí problémy.
„V principu jde o staré strunné
hudební nástroje, které se používaly ve středověku,“ vysvětloval proto trpělivě předseda novoveského
občanského sdružení Josef Salaba.
Od těch dnešních se liší tím, že nemají žádnou rezonanční skříň, ale struny
jsou upevněny přímo na dřevěném
podkladu. „Zvuk těchto nástrojů je
kvůli tomu tišší, ale zato pravdivější.
Slyšíte zvuk strun a vzniká prostor
i pro to, aby zazněl materiál, ze kterého je nástroj vyroben. To je také
důvod, proč se jich používá v muzikoterapii,“ přiblížil možnosti jejich
dnešního využití.
Podkrkonošské chráněné dílny
ve starém hornickém kraji, jehož
minulost symbolizují historické soubory staveb dolu Jan Šverma v Žacléři, fungují tři roky. V současné době
zaměstnávají 10 postižených a tři
vedoucí. Věnují se oživování tradičních, polozapomenutých řemesel
a technik, které více než práci přesného stroje vyžadují cit a teplo lidských
rukou. Pracují výhradně s přírodními materiály, jimiž jsou v prvé řadě
dřevo, kámen, kov a jejich kombinace. Sortiment výrobků, které nabízejí, je přirozeně širší. Vedle hudebních
nástrojů vyrábí také bytové doplňky,
skříně, komody, stoly, kuchyně, hračky, stavebnice pro děti a nabízejí třeba
i projekty a realizace interiérů veřejných budov či soukromých bytů.
„Na nedostatek zakázek si
nemůžeme stěžovat, spíš naopak.
Naším cílem ale není honba za penězi. Ateliér Tilia vytváří multifunkční
prostor, kde se pomocí umění a řemeslné výroby setkávají (nejenom) lidé
s různým sociálním znevýhodněním. Snaží se být místem, kde mohou
postižení znovu nalézt úctu vůči sobě
samým. To je to, co dává smysl,“ řekl
Josef Salaba.
A mimochodem – Tilia je latinský
název pro lípu.
Bohuslav Krzyžanek
12
ročník 41 l číslo 28
SPORT
www.okd.cz
Fotbalisté MFK OKD na startu
FOTO: Ivo Dudek
Karvinští hráči vstoupí do dalšího ročníku utkáním v Havířově, za týden hrají doma s Čáslaví
Fotbalisté Karviné startují novou sezonu. Michal Gonda (vlevo) by mohl převzít roli dirigenta
středové řady po Radku Slončíkovi.
KARVINÁ – Fotbalisté MFK OKD Karviná již netrpělivě vyhlížejí příchod
nové sezony. Tu zahájí v sobotu pohárovým utkáním v Havířově. Příští
sobotu 6. srpna pro ně začne i druhá
liga, a to domácím utkáním s Čáslaví. V nové sezoně bude Karviná hrát
domácí zápasy opět o sobotách.
Fotbalisté Karviné mají za sebou
krátké přípravné období, ve kterém odehráli sedm přípravných
utkání. Orámovali je dvěma výhrami. „V létě je příprava vždy krátká, navíc jsme zápolili s pozměněným kádrem. Skončili nám
klíčoví hráči a při generační obměně mužstva vždy chvíli trvá, než
se tým na hřišti sehraje a ustálí,“
vysvětluje před novou sezonou
druhé ligy trenér MFK OKD Karviná Karel Kula.
Karvinští obsadili v minulém
ročníku pod Kulovým velením
po dvou osmých místech čtvrtou příčku a slevovat z nastoleného trendu rozhodně nemíní.
„Máme v klubu vytvořené výtečné podmínky pro přípravu i růst
dalších mladých fotbalistů. Budeme se znovu snažit podávat co
nejlepší výkony, a důstojně tak
reprezentovat město i značku
OKD v republikové konkurenci,“
poznamenal Kula.
FOTO: Ivo Dudek
Kromě špílmachra Radka Slončíka, jenž přesedlal do pozice
manažera A týmu, skončili Kulovi
z důležitých hráčů v kádru kapitán Marcel Pavlík, zkušený gólman
Gejza Pulen, obránce Ján Štajer
a útočník Martin Opic. Eduard
Gajdoš byl kvůli přetlaku v záložní formaci odeslán na hostování
do slovenské Šaľy.
„Ve středové řadě se o úlohy
podělí Gonda, Ficek a Mišinský,
na krajích máme Cika s Milosavljevem. O svá místa budou určitě bojovat i nové posily Bartošák, Hrtánek
a Bartozel,“ podotkl Kula. Do obrany se podařilo Karviné získat Václava Cvernu, do brány Lukáše Palečka a do útoku Tomáše Chovance.
Před startem soutěže se na trhu hledá ještě nějaký kvalitní obránce.
První ostřejší prověrkou, jak by
vše mohlo klapat, bude sobotní
pohárový duel v Havířově. „Vrátil se nám z hostování Mišinský,
kterému více sedí role podhrotového hráče, ale o místo v sestavě
bude muset ještě zabojovat. Tak
jako všichni. Zdravá konkurence
v týmu je potřeba. Věřím, že si hráči na hřišti vyhoví a první úspěšný výsledek zaznamenáme již nyní
v poháru,“ podotýká trenér Kula.
Karvinské fotbalové mládeži se v MFK OKD příkladně věnují. Klub se statutem sportovního centra bude mít v nejbližší době opět o něco vyšší ambice i v kategoriích dorostu.
Dorostenci druzí na turnaji
KARVINÁ – Fotbalový klub MFK
OKD Karviná pořádal ve spolupráci
s agenturou Pro Football Management v letní přípravě turnaj mladých
hráčů do šestnácti let pod názvem
PFM Cup.
Turnaj byl výborně obsazený.
Do Karviné dorazily všechny týmy
Moravskoslezského kraje, které
disponují kvalitní mládežnickou
základnou a jejichž první mužstva
dospělých figurují v prvních třech
nejvyšších soutěžích. Výjimkou byl
Havířov, který zatím hraje jen divizi.
„Původně přihlášené Vítkovice
nakonec nepřijely, neboť jak známo
v klubu bojují s mnoha problémy,
ale i tak měl turnaj solidní úroveň.
Nás těší, že jsme v něm nezklamali
a obsadili druhé místo po finálové
prohře s Baníkem Ostrava,“ poznamenal šéftrenér Sportovního centra
mládeže v Karviné Petr Gibala.
Ten zároveň povede v nové sezoně
fotbalové družstvo mladších dorostenců U16, takže turnaj byl pro něj
vítanou herní prověrkou. „Dostali
jsme možnost vidět v akci všechny
hráče, i ty nové, a měli šanci si
odzkoušet nějaké kombinace a součinnost jednotlivých řad. Příprava
bude ještě pokračovat, každopádně
je dobře, že jsme se utkali s týmy,
které v nové sezoně budeme potkávat
v mistrovské soutěži,“ poznamenal
Gibala.
Jeho svěřenci v turnaji porazili
Třinec i Hlučín a vyhráli svou skupinu.
V závěrečném duelu s vítězem
druhé skupiny Baníkem vedli 1:0,
Martin Ruščin
MFK Havířov – MFK OKD
1. kolo Ondrášovka Cupu
Sobota 30. července v 17 hodin
MFK OKD – Čáslav
1. kolo II. ligy
Sobota 6. srpna v 17 hodin
Házenkáři už trénují pod Trtíkem
Renomovaný trenér Rastislav Trtík povede v nové extraligové sezoně hráče HCB OKD
OKD přispěla na rozvoj baseballu
FOTO: Ivo Dudek
KARVINÁ – Házenkářský klub Baník
OKD Karviná započal v létě s realizací personálních změn ve vedení
klubu, které v této sezoně dokončí. Na místo sportovního ředitele
angažoval klub Rastislava Trtíka,
který povede karvinské házenkáře
i jako trenér.
„Po třech letech v Prešově jsem
již potřeboval změnu a Karviná byla logickým řešením. Mám
zde spoustu kamarádů a rád se
sem vracím,“ vysvětlil svou srdeční záležitost Rastislav Trtík, který
má doma tituly nejen s Prešovem,
ale i s Karvinou a také s Frýdkem-Místkem, který na přelomu nového milénia vytáhl z druhé ligy
do užší špičky české házené.
Trtík poté odešel pracovat
do bundesligového Melsungenu,
tehdy ještě druholigového, a i ten
dostal mezi německou elitu. Zároveň si jej házenkářští fanoušci
pamatují coby reprezentačního
kouče českých hráčů, které dovedl jak na ME, tak na MS. „Co si
budeme povídat, takto význačných osobností se v tuzemsku příliš nepohybuje. Jsme moc rádi,
že Rasťa na naši nabídku kývl,“
pochvaloval si manažer HCB OKD
Karviná Martin Kostelník.
„V Karviné jsem hrával, pak
funkcionařil i trénoval, tudíž
ale nakonec prohráli 1:3, když byli
vyrovnaným soupeřem a poslední
gól dostali při hře vabank. V nové
sezoně budou po svazové reorganizaci mládežnických složek nastupovat
karvinské věkové kategorie U16
a U17 v nejvyšší soutěži s dalšími
profesionálními kluby.
„Možnost konfrontace s nejlepšími
je pro nás pochopitelně přínosná.
Kluci z celého Karvinska působící
v našem klubu, budou mít možnost
se utkávat s těmi opravdu nejsilnějšími, a mohou se tak výkonnostně
posouvat zase o kus dál,“ objasnil
Gibala.
V dalším fotbalovém ročníku
budou obě kategorie jezdit ke svým
zápasům společně, neboť obsazení
soutěží bude shodné. Ve starším
dorostu došlo pro nejbližší sezonu
také ke změně, když věková kategorie
U18 byla zrušena a zůstala jen kategorie U19.
„V té budeme nadále hrát ve druhé
nejvyšší soutěži, ale naším postupným cílem bude vybojovat si nejvyšší
soutěž, aby se mladé talenty z okolí
mohly co nejlépe rozvíjet,“ upřesnil postupové ambice buď již pro
tento, nebo příští ročník Petr Gibala.
Novými trenéry družstva U19 budou
Radomír Korytář se zkušenostmi
z ostravského Baníku a Zdeněk Jelínek, rovněž majitel nejvyšší trenérské
licence mládeže.
Karvinský klub již disponuje
nejvyšší soutěží mladších a starších
žáků. Dlouhodobým partnerem
fotbalového klubu je OKD.
luk
Házenkáři Baníku již na trénincích poslouchají pokyny nového trenéra Rastislava Trtíka (vlevo).
zdejší prostředí dokonale znám
a na novou práci se těším. Bude to
sice něco úplně jiného, než na co
jsem byl zvyklý třeba v Prešově,
kde jsem měl k dispozici výběrový
tým nejlepších slovenských hráčů,
ale práce mě vždy bavila a Karviná je klub, který dokáže vychovat
spoustu házenkářských talentů, již
si zaslouží dostat šanci v extralize.
Na spolupráci s nimi jsem zvědavý,“ podotýká Rastislav Trtík.
Házenkáři HCB OKD vyšli
v minulé sezoně pod trenérem
Hantákem naprázdno a přerušili
svou skvělou šňůru sedmi titulů v řadě. Trtík se pokusí navázat alespoň na medailové úspěchy. „Momentální situace je jiná
než před lety, kdy Baník získával
domácí tituly jako na běžícím páse.
Souvisí to samozřejmě s finančními možnostmi, ale jak říkám, práce se nebojím, a když budou kluci
poctivě dřít, úspěch si je najde,“
věří Trtík tomu, co dělá. Má se o co
opřít, tedy o výsledky své předchozí práce v jiných působištích, kde
se jeho dlouhodobá koncepční činnost vždy projevila.
luk
ORLOVÁ – Nejen baseballem samotným, ale i budováním originálního
baseballového hřiště v Orlové-Porubě
žijí momentálně všichni členové klubu
BK Snails Orlová.
Díky Nadaci OKD bude o prázdninách v orlovském sportovním areálu
zahájena stavba pálkařského tunelu.
Stavba v hodnotě 40 tisíc korun,
kterou celou finančně svým grantem pokryla Nadace OKD, přispěje
k lepšímu tréninku útočné hry všech
družstev baseballového klubu Snails
Orlová.
„Kluci dosud neměli takové tréninkové možnosti jako některé vyspělé
kluby v republice, což se nyní díky OKD
změní,“ upozornil předseda klubu
Břetislav Křístek.
Touto investiční akcí dojde
v Orlové k dalšímu kroku nezbytné-
mu k vytvoření kvalitní hrací plochy
a tréninkového zázemí. „Pro další
rozvoj baseballu ve městě jsou taková vylepšení velice přínosná. Touto
cestou bychom chtěli Nadaci OKD
za podporu v naší činnosti poděkovat. Nadace nám už před časem
přispěla cílovou částkou 140 tisíc
na vytvoření originálního baseballového hřiště, a to určitě není malá
částka,“ poděkoval manažer orlovského klubu a trenér mládeže Pavel
Novotný.
luk
HORNÍK  Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., 170 55 Praha 7, Dobrovského 25  Ředitel Ing. David Švábenický; předseda výkonné redakční rady Vladislav Sobol, e-mail: [email protected];
šéfredaktor Mgr. Josef Lys, e-mail: [email protected]  Adresa redakce: Prokešovo nám. 6, 702 00 Moravská Ostrava; e-mail: [email protected]; www.ihornik.cz; tel: sekretariát: 596 264 801,
fa
fax: 596 113 648, příjem inzerce: 596 264 803, e-mail: [email protected]; ústředna: 596 261 111  Grafika Robin Caïs, e-mail: [email protected]  Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz
 Vychází ve čtvrtek  Registrace MK ČR E 18683  Tiskne: Moravská typografie, a. s., Moravské náměstí 13, 658 17 Brno  Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí.
Download

null